Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kinderopvang afwegingsmodel

359 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kinderopvang afwegingsmodel

 1. 1.  AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN UTRECHT, januari 2013Handhaving- en sanctiebeleid gemeenten betreffende kwaliteit kinderopvang en kwaliteitpeuterspeelzalen 1. Dagopvang 2. Buitenschoolse opvang (BSO) 3. Gastouderbureau 4. Gastouders 5. Peuterspeelzalen (gesubsidieerd en niet gesubsidieerd) 6. Overige overtredingen 
 2. 2. INHOUDSOPGAVEToelichting Paragraaf 1: Algemeen 3 Paragraaf 2: Verschillende soorten sancties 5 Paragraaf 3: Gebruikte afkortingen 121. Afwegingsmodel handhaving dagopvang 132. Afwegingsmodel handhaving buitenschoolse opvang 603. Afwegingsmodel handhaving gastouderbureau 1054. Afwegingsmodel gastouderopvang 1315A. Afwegingsmodel handhaving niet-gesubsidieerde peuterspeelzaal 1455B. Afwegingsmodel handhaving gesubsidieerde peuterspeelzaal 1976. Afwegingsmodel handhaving overige overtredingen 246   
 3. 3. ToelichtingParagraaf 1 AlgemeenHet college van B&W van de gemeente Utrecht (verder: het college) hanteert het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang enPeuterspeelzalen (verder: Afwegingsmodel) bij het uitvoeren van de handhavingacties die nodig zijn indien een houder van eenkindercentrum, een gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of een peuterspeelzaal niet voldoet aan één of meerkwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (in het vervolg kortweg aangeduid als Wetkinderopvang/ Wko) en alle daaruit voortvloeiende regelgeving, waaronder het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen(verder: Besluit kwaliteit/ Bkkp), de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (verder: Regeling kwaliteit/ Rkkp), deBeleidsregels werkwijze toezichthouder 2012, het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en de Verordeningkwaliteitseisen peuterspeelzalen (verder: de Verordening). In het model zijn de algemene stappen opgenomen die het college kanhanteren bij geconstateerde overtredingen van de kwaliteitseisen.Handhaving is maatwerk en zal in elke situatie apart afgewogen moeten worden. Proportionaliteit is daarbij van belang. Daardoorzijn niet automatisch alle genoemde stappen onverkort van toepassing op een geconstateerde overtreding. Telkens zal afgewogenworden of toepassing in dit specifieke geval onder meer proportioneel is.Dit Afwegingsmodel heeft als basis de model(inspectie)rapporten van GGD Nederland. De voorwaarden in het rapport en hetAfwegingsmodel zijn gelijk. Voor de leesbaarheid van het Afwegingsmodel zijn diverse voetnoten die in het modelrapportopgenomen ten behoeve van de inspectie, niet overgenomen in het Afwegingsmodel. Dit betekent echter niet dat de toelichtingen inde voetnoten niet van overeenkomstige toepassing zijn op de bepalingen van het Afwegingsmodel. Opgemerkt moet worden, datde wetteksten altijd leidend zijn. Bij wetswijzigingen kan het Afwegingsmodel bovendien analoog worden toegepast.Toezicht en handhavingUtrecht kent een bijzondere situatie ten aanzien van toezicht en handhaving kinderopvang. In afwijking van andere GGDen, is deGG&GD Utrecht een gemeentelijke dienst. Dat heeft tot gevolg dat de toezichthouders van deze dienst zijn belast met het toezichtop de naleving en de handhaving bij overtredingen voor niet gesubsidieerde voorzieningen. Handhaving van gesubsidieerdepeuterspeelzalen wordt uitgevoerd samen met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling die ook de subsidies verleent.   
 4. 4. Start handhavingtrajectHet handhavingtraject begint direct na de inspectie door de toezichthouder van de GG&GD. Deze geeft in het rapport eenhandhavingadvies aan het college. In het rapport is het ‘Overzicht bevindingen toezichthouder per inspectiedomein’ de basis voorhet afwegen van de te ondernemen handhavingactie. In dit overzicht beschrijft de toezichthouder de context van de voorwaardenwaar de houder niet aan voldoet. Ook de resultaten van eventueel door de toezichthouder toegepast overleg en overreding kunnenhierin worden genoemd. Het college kan de aangegeven verzwarende of verzachtende omstandigheden, de inspanning van dehouder etc. mee laten wegen bij het beoordelen van de te nemen handhavingactie.Het college kan in bijzondere gevallen overwegen eerst een schriftelijke waarschuwing te geven. Ook kan overwogen worden eerstop basis van mondelinge overreding de houder te bewegen de overtreding te herstellen. Zowel de waarschuwing als de overredinghebben geen juridische status en betekenen daarom een uitstel van het handhavingtraject. Om die reden zal daarvan slechts inbeperkte gevallen gebruik gemaakt worden en niet wanneer het gaat om hoog-prioriteitsovertredingen.Handhaving peuterspeelzalenEen peuterspeelzaal is een "voorziening waar peuterspeelzaalwerk plaatsvindt, anders dan gastouderopvang of kinderopvang ineen kindercentrum, al dan niet met een programma voor voorschoolse educatie." Voorschoolse educatie kan gegeven worden in depeuterspeelzaal en in de kinderopvang. Alleen locaties met gesubsidieerde voorschoolse educatie vallen binnen de wettelijkedefinitie van voorschoolse educatie. Deze locaties worden in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen aangemerktals VVE-locatie.Peuterspeelzalen worden door het college getoetst en gehandhaafd: het gaat hierbij om zowel gesubsidieerde peuterspeelzalenals niet-gesubsidieerde peuterspeelzalen.Bij gesubsidieerde peuterspeelzalen kan het college bij tekortkomingen volgens wet- en regelgeving eerst handhaven via desubsidie(-voorwaarden): dan zijn de algemene subsidieverordening en de subsidiebeschikking met de subsidievoorwaarden vantoepassing. Alvorens daadwerkelijk overgegaan zal worden tot het intrekken van subsidie zal er, tezamen met het definitieverapport een brief "Voornemen opleggen inhouding op subsidie" aan de houder worden gestuurd. De houder heeft de mogelijkheidhierop een zienswijze te geven. Indien de zienswijze geen aanleiding geeft tot wijziging van het oordeel wordt er een brief"Opleggen inhouding op subsidie" aan de houder verstuurd en zal overgegaan worden tot inhouding van de subsidie.Indien een peuterspeelzaal geen subsidie (meer) ontvangt, wordt er gehandhaafd conform het handhavingsbeleid voor niet-gesubsidieerde peuterspeelzalen.SubsidieverleningHet college zal bij de beoordeling van een subsidieaanvraag meenemen of voor een peuterspeelzaal een handhavingtraject loopt ofheeft gelopen.   
 5. 5. Paragraaf 2 Verschillende soorten sanctiesBinnen de handhaving kunnen twee typen sancties onderscheiden worden, te weten herstellende sancties en bestraffendesancties. Deze typen sancties bestaan naast elkaar. Een herstellende sanctie en een bestraffende sanctie kunnen gelijktijdigworden opgelegd voor dezelfde overtreding.A. Herstellende sanctiesIn artikel 5:2 Awb wordt bepaald wat onder een herstellende sanctie wordt verstaan. Hieronder wordt verstaan: een bestuurlijkesanctie die strekt tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, tot het voorkomen vanherhaling van een overtreding, dan wel tot het wegnemen of beperken van de gevolgen van een overtreding.Hieruit volgt dat het doel van de herstellende sanctie met name gelegen is in het voorkomen van voortduren van de overtredingen/of het voorkomen van herhaling in de toekomst.Welke herstellende sancties worden er onderscheiden binnen dit handhavingsbeleid?Stap 1Schriftelijk bevelDit is een handhavingsmiddel dat in spoedeisende gevallen door de toezichthouder direct tijdens een inspectie ingezet kan worden.Het middel wordt door de toezichthouder ingezet en niet door het college. Daarom wordt dit bevel in dit Afwegingsmodel niet nadergenoemd. Inzet van dit middel wordt door de toezichthouder bepaald. Deze geeft een bevel indien hij/zij van mening is dat dekwaliteit bij een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal zodanig tekortschiet dat het nemen van maatregelenredelijkerwijs geen uitstel kan lijden. In geval van overtredingen met een lage of gemiddelde prioritering zal hier niet snel sprake vanzijn.OF AanwijzingHet college kan een kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang, een gastouderbureau of een peuterspeelzaal /voorschoolse educatie dat de bij of krachtens hoofdstuk 1 afdeling 3, paragrafen 2 en 3, of hoofdstuk 2, afdeling 2, paragrafen 2 en3 gegeven voorschriften (de ‘kwaliteitseisen’) niet of in onvoldoende mate naleeft, de houder een schriftelijke aanwijzing geven.   
 6. 6. In een aanwijzing wordt met redenen omkleed aangegeven op welke punten de bedoelde voorschriften niet of in onvoldoende mateworden nageleefd. Ook wordt aangegeven welke maatregelen door de houder genomen dienen te worden.HersteltermijnBij een aanwijzing wordt de houder een hersteltermijn gegeven. De hersteltermijn wordt bepaald door de zwaarte van deovertreding, die zichtbaar wordt via de prioritering. De hersteltermijn wordt in dit model aangegeven in een bandbreedte. In deaanwijzing wordt per concreet geval de exacte hersteltermijn bepaald. Na het verstrijken van de hersteltermijn dient de overtredingbeëindigd te zijn. Ter controle hiervan kunnen schriftelijke bewijsstukken worden opgevraagd of kan de toezichthouder eenherinspectie uitvoeren. Is de overtreding niet beëindigd, dan zal een volgende stap worden gezet.Stap 2.Last onder dwangsom (LOD)Onder last onder dwangsom wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, enb. de verplichting tot betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.De stap last onder dwangsom kan meerdere keren worden genomen voor een geconstateerde overtreding. Indien een eerste lastonder dwangsom geen resultaat heeft gehad, kan worden overwogen een nieuwe, hogere last onder dwangsom op te leggen. Ditvereist dan wel een nieuw besluit.In het Afwegingsmodel zijn geen bedragen opgenomen voor de hoogte van de last onder dwangsom, deze wordt per gevalvastgesteld. De hoogte van de dwangsom moet voldoende prikkel geven om de overtreding te beëindigen.Verschil tussen een last onder dwangsom en een preventieve dwangsomVan een preventieve last onder dwangsom is sprake als de last onder dwangsom wordt opgelegd voordat enige overtreding heeftplaatsgevonden. Hiervoor geldt dat het gevaar van de overtreding klaarblijkelijk dreigt, dat wil zeggen dat de overtreding zich metaan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal voordoen.Het verschil met een ‘gewone’ last onder dwangsom is, dat deze ‘gewone’ last opgelegd wordt als herstelsanctie, nadat eenovertreding heeft plaatsgevonden. Dit kan diverse doelen hebben, onder meer het ongedaan maken van een overtreding en/of hetvoorkomen van herhaling. Als een overtreding heeft plaatsgevonden, maar inmiddels wel is hersteld, kan dus nog steeds een lastonder dwangsom worden opgelegd ter voorkoming van herhaling. Hiervoor geldt als criterium of er gegronde vrees voor herhalingbestaat.OF eventueel Last onder bestuursdwang   
 7. 7. Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:a. een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, enb. de bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdigwordt uitgevoerd.In gevallen waarin het bestuursorgaan de mogelijkheid heeft om zelf de overtreding op te lossen (op kosten van de overtreder) kaneen last onder bestuursdwang opgelegd worden. Door de aanvullende sanctie van een exploitatieverbod binnen de handhavingkinderopvang en peuterspeelzalen zijn er nog maar weinig overtredingen die zich daarnaast lenen voor toepassing vanbestuursdwang. De optie last onder bestuursdwang is, op een enkele overtreding na, daarom niet opgenomen in ditAfwegingsmodel.Stap 3.ExploitatieverbodHet college kan de houder verbieden de exploitatie van een kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang of eengastouderbureau voort te zetten dan wel verbieden de instandhouding van een peuterspeelzaal voort te zetten. Dit kan het collegezolang de houder een bevel of aanwijzing niet opvolgt en het opleggen van een last onder bestuursdwang niet mogelijk is.Ook kan het college de houder verbieden de locatie in exploitatie te nemen, zolang niet of niet langer aan de kwaliteitseisen uithoofdstuk 1, afdeling 3, paragraaf 2 of hoofdstuk 2, afdeling 2, paragraaf 2 is voldaan.Het exploitatieverbod en de verwijdering uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, staan in het Afwegingsmodelslechts genoemd bij de gemiddeld en hoog prioriteitsovertredingen, omdat het in die gevallen het meest voor de hand ligt dat dezesancties aan de orde kunnen zijn en dat daarbij wordt voldaan aan het proportionaliteitsbeginsel. Echter, als deze sancties niet zijnopgenomen in het Afwegingsmodel, wordt daarmee niet uitgesloten dat ze wel opgelegd kunnen worden. Daarvan kan namelijksprake zijn bij recidive en/of een samenloop van overtredingen.Stap 4.Verwijdering uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk (LRKP)Er zijn verschillende gronden waarop het college, in het kader van handhaving, een voorziening uit het LRKP kan verwijderen: • indien is gebleken dat de houder niet langer de organisatie voor kinderopvang of peuterspeelzaalwerk exploiteert; • indien uit een GGD-inspectie of anderszins is gebleken dat de houder naar verwachting niet dan wel niet langer voldoet aan de bij en krachtens hoofdstuk 1 afdeling 3, paragrafen 2 en 3 of hoofdstuk 2, afdeling 2, paragrafen 2 en 3 van de Wko gegeven voorschriften;   
 8. 8. • indien drie maanden na de registratie de exploitatie van de organisatie voor kinderopvang of peuterspeelzaal niet daadwerkelijk is aangevangen.Vanaf het moment dat een voorziening is verwijderd uit het register, is er geen sprake meer van kinderopvang ofpeuterspeelzaalwerk in de zin van de wet. Voortzetten van exploitatie is op dat moment illegale kinderopvang en leidt tot eenbestuurlijke boete door het college of tot strafvervolging door het Openbaar Ministerie (verder: OM) op basis van overtreding van deWet Economische Delicten. Aan het OM wordt eerst de vraag voorgelegd of zij over wil gaan tot vervolgen. Pas als het OM besluitdaar niet toe over te gaan of niet binnen 13 weken een besluit neemt over de vervolging, kan het college een bestuurlijke boeteopleggen.Doordat een kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang, een gastouderbureau, of een peuterspeelzaal uit het register isverwijderd, wordt ook de grond voor het recht op kinderopvangtoeslag voor vraagouders beëindigd.Verloop herstellend handhavingtrajectEen herstellend handhavingtraject verloopt in beginsel volgens de hierboven beschreven stappen. Er kunnen zich echter situatiesvoordoen, waarin het naar beoordeling van het college gerechtvaardigd is om, gezien de aard en/of ernst van de overtreding,bepaalde stappen ‘over te slaan’ en direct over te gaan tot inzet van een zwaardere sanctie. Eén van de situaties waarin dit zichkan voordoen is recidive, oftewel herhaalde overtredingen. Er wordt dan bijvoorbeeld geen aanwijzing gegeven, maar meteen eenlast onder dwangsom opgelegd.B. Bestraffende sanctiesIn artikel 5:2 Awb wordt bepaald wat onder een bestraffende sanctie wordt verstaan. Hieronder wordt verstaan: een bestuurlijkesanctie voor zover deze beoogt de overtreder leed toe te voegen.Een bestraffende sanctie bestraft een overtreding die ‘in het verleden’ begaan is. Er is dus een overtreding geconstateerd en datfeit wordt bestraft. De vorm van een bestraffende sanctie onder de Wet kinderopvang is de bestuurlijke boete.Een bestuurlijke boete kan apart, maar ook gelijktijdig met een herstellend handhavingtraject worden opgelegd.Grondslag bestuurlijke boeteBij kindercentra, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureau’s   
 9. 9. Op grond van art.1.72 Wko is het college bevoegd terzake een aantal overtredingen een bestuurlijke boete op te leggen. Eenbestuurlijke boete mag ten hoogste € 45.000 bedragen.Het opleggen van een bestuurlijke boete acht het college in ieder geval aangewezen in de volgende situaties: • In geval van overtreding van een of meer van de bepalingen bij of krachtens de artikelen 1.45 tot en met 1.60a Wko (hoofdstuk 1 afdeling 3 Kwaliteit kindercentra, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus); • In geval de houder een opgelegde aanwijzing of bevel (art 1.65 WKo) niet nakomt; • In geval de houder een kindercentrum, voorziening voor gastouderopvang of GOB blijft exploiteren, terwijl op grond van artikel 1.66 Wko aan hem een exploitatieverbod is opgelegd; • In geval de houder weigert zijn medewerking te verlenen aan een toezichthouder (art. 5:20 Awb); • In geval een houder een afspraak als bedoeld in artikel 167 Wet op het primair onderwijs niet nakomt. • In het geval een houder niet (tijdig) wijzigingen ten behoeve van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen doorgeeft.Bij overtredingen met een prioriteit hoog wordt in een concreet geval beoordeeld of een bestuurlijke boete wordt opgelegd. Eenbestuurlijke boete wordt in beginsel opgelegd bij overtredingen die naar hun aard niet te herstellen zijn. Het gaat dan in ieder gevalom overtreding van de volgende kwaliteitseisen: • Het niet voldoen aan de eisen ten aanzien van VOGs; • Het niet voldoen aan de eisen ten aanzien van de beroepskwalificatie; • Het niet doorgeven van wijzigingen ten behoeve van het LRKP; • Het niet voldoen aan de eisen van beroepskracht-kind ratio, bij herhaalde constateringen vanaf 2013.Bij overtredingen met een prioriteit ‘gemiddeld’ of ‘laag’ kan het college besluiten een bestuurlijke boete ter hoogte van het in ditAfwegingsmodel genoemde bedrag op te leggen. Daarvan zal vooral sprake zijn, als het gaat om ernstige overtredingen of recidive.Bij voorziening voor gastouderopvangVoorzieningen voor gastouderopvang vallen volledig onder het regime van toezicht en handhaving en daarbij is ook de mogelijkheidom een bestuurlijke boete op te leggen van toepassing. Een voorziening voor gastouderopvang is echter toch een bijzonder objectvan toezicht en handhaving. Wij zullen daarom maar in beperkte gevallen overgaan tot het opleggen van bestuurlijke boetes,namelijk in beginsel alleen wanneer sprake is van overtredingen ten aanzien van de VOGs van de gastouder en/of volwassenhuisgenoten. We behouden deze bevoegdheid echter wel. Bij ernstige overtredingen of recidive kan het college in een concreetgeval dus altijd besluiten wel over te gaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan een gastouder.   
 10. 10. Bij peuterspeelzalenVoor peuterspeelzalen geldt dat de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen, is bepaald in artikel 2.28 Wko. Op grondvan dit artikel 2.28 Wko is het college bevoegd terzake een aantal overtredingen een bestuurlijke boete op te leggen. Eenbestuurlijke boete mag ten hoogste € 45.000 bedragen.Artikel 2.27 Wko bepaalt daarnaast dat een bestuurlijke boete alleen opgelegd kan worden aan niet-gesubsidieerdepeuterspeelzalen. Dit betekent dat de bestuurlijke boete als onderdeel van de ‘bestraffende sanctie’ in het Afwegingsmodel alleenvan toepassing is op niet-gesubsidieerde peuterspeelzalen.Bij gesubsidieerde peuterspeelzalen kan wel via de subsidie ingegrepen worden. In geval van overtreding kan bij eengesubsidieerde peuterspeelzaal het subsidiebesluit gewijzigd worden. De hoogte van de opgelegde bestraffende sanctie wordt daningehouden op het subsidiebedrag. Waar dus in deze paragraaf wordt gesproken over boete betekent dit bij een gesubsidieerdepeuterspeelzaal een inhouding op de subsidie. Dit wordt aan de houder kenbaar gemaakt met een wijzigingsbesluit.Het opleggen van een bestuurlijke boete, dan wel het wijzigen van het subsidiebesluit, acht het college in ieder geval aangewezenin de volgende situaties: • In geval van overtreding van een of meer van de bepalingen bij of krachtens de artikelen 2.2 tot en met 2.13 Wko (hoofdstuk 2 afdeling 2 Kwaliteit peuterspeelzalen); • In geval de houder een opgelegde aanwijzing of bevel (art 2.23 WKo) niet nakomt; • In geval de houder een peuterspeelzaal in stand blijft houden terwijl op grond van artikel 2.24 Wko de voortzetting van de instandhouding is verboden; • In geval de houder weigert zijn medewerking te verlenen aan een toezichthouder (art. 5:20 Awb); • In geval een houder een afspraak als bedoeld in artikel 167 Wet op het primair onderwijs niet nakomt.Wanneer geen bestuurlijke boete?Het college legt geen boete op: • indien de overtreder aannemelijk maakt dat elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt; of • indien de houder, zijnde een natuurlijk persoon (en geen rechtspersoon), is overleden; of • indien tegen de houder (overtreder) voor dezelfde gedraging strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting is begonnen; dan wel een strafbeschikking is uitgevaardigd; • indien aan de houder (overtreder) wegens dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd.   
 11. 11. Hoogte bestuurlijke boeteDe in dit handhavingsbeleid genoemde boetebedragen zijn richtlijnen. Per geconstateerde overtreding zal bepaald moeten wordenof het genoemde boetebedrag proportioneel is. Het college stemt de bestuurlijke boete af op de ernst van de overtreding en demate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten. Het college houdt daarbij zo nodig rekening met de omstandighedenwaaronder de overtreding is gepleegd.Boeteverhogende en boeteverlagende omstandighedenVan boeteverhogende of –verlagende omstandigheden kan bijvoorbeeld sprake zijn, in geval van: • recidive door de houder (boeteverhogend); • opzettelijk niet naleven van de bij of krachtens de Wet kinderopvang gestelde voorschriften (boeteverhogend); • een kleine,en/of net startende houder (boeteverlagend). Onder een kleine onderneming verstaan we ten aanzien van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvangvoorzieningen: een kinderopvangvoorziening aan huis, met maximaal zes kinderen en zonder personeel.MatigingHet college kan besluiten om de bestuurlijke boete te matigen, indien de belanghebbende aannemelijk maakt dat op grond van deernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan of deomstandigheden waarin de overtreder verkeert, boeteoplegging volgens dit Afwegingsmodel onevenredig is. Dit wordt nietambtshalve onderzocht of overwogen, de belanghebbende zal dit (bij zijn zienswijze of bezwaar) zelf moeten aantonen. Vanonevenredigheid kan in beginsel slechts sprake zijn indien sprake is van bijzondere omstandigheden waarin bij de vaststelling vandit Afwegingsmodel niet is voorzien.   
 12. 12. Paragraaf 3 Gebruikte afkortingenArt: artikelArtt: artikelenAwb: Algemene wet bestuursrechtBesluit kwaliteit: Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalenBesluit registers: Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerkBSO: buitenschoolse opvangGOB: gastouderbureauKdv: kinderdagverblijfPsz: peuterspeelzaalVGO: voorziening voor gastouderopvangRegeling kwaliteit: Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012Wkcz: Wet klachtrecht cliënten zorgsectorWko: Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen   
 13. 13.  1. Afwegingsmodel handhaving dagopvangDe kwaliteitsaspecten voor dagopvang, zijn ingedeeld naar de volgende domeinen:0. Kinderopvang in de zin van de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen1. Ouders2. Personeel3. Veiligheid en gezondheid4. Accommodatie en inrichting5. Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio6. Pedagogisch beleid7. Klachten8. Voorschoolse educatie   
 14. 14.                                                     
 15. 15.                                    
 16. 16.                                                                                    
 17. 17.                              
 18. 18.                                                                                          
 19. 19.                                                                                           
 20. 20.                                                                              
 21. 21.                                                                                      
 22. 22.                                               
 23. 23.                                                             
 24. 24.                                                          
 25. 25.                                                            
 26. 26.                                                               
 27. 27.                                
 28. 28.                                                                                          
 29. 29.                     
 30. 30.                                                            

×