Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
                                                                          ...
                                                    Inhoudsopgave      ...
2.4.              Veiligheid  g astouderopvang                            20  2.4.1.    ...
Woord  vooraf    De  kwaliteit  van  d e  kinderopvang  in  Nederland  moet  g oed  g eregeld  zijn.  Dat  is  in  de  e e...
Achtergrond   en  aanleiding      Kinderopvang  is  in  d e  a fgelopen  jaren  spectaculair  g egroeid:  van  2 0.000  k...
In  bijlage  1  is  een  b egrippenlijst  o pgenomen.  Deze  b egrippenlijst  is  o nderdeel  van  d it  convenant  en  b...
 1.                  Dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    1.1.                 Star...
1.2.    Kwaliteit  van  de  opvang    Deze  p aragraaf  legt  d e  g emeenschappelijke  kwaliteitseisen  voor  d agopv...
staan  voor  p rofessioneel  w erken,  w aarbij  e en  g oed  p ersoneelsbeleid  vanzelfsprekend  is.  O nderdeel  hiervan...
inzichtelijk  in  welke  s tamgroep  hun  kind  z it  en  w elke  vaste  pedagogisch   medewerkers  bij  welke  groep  h o...
Indien  h et  kindaantal4  h et  toelaat,  kunnen  s tamgroepen  samengevoegd  w orden  tot  é én              ...
Wanneer  e nkel  kinderen  in  d e  leeftijd  van  8  tot  e n  met  12  jaar  in  de  basisgroep  zitten,         ...
van  d e  vereiste  P KR  is  n iet  toegestaan  tussen  09.30u  en  12.30u  e n  tussen  15.00u  e n  16.30u.  Vóór  09.3...
   1.2.4.2. Intern   wenbeleid    Het  intern  wenbeleid  beschrijft  h oe  o mgegaan  wordt  met  kinderen  die  d oorstr...
   1.2.6.   Afnemen   van  een  extra  dag  dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    1.2.6.1. Incidenteel   afnemen  ...
inventarisatie  o ok  e en  e valuatie  g ekoppeld  moet  w orden.  De  risico -­inventarisatie  e n  e valuatie  laat  zi...
De  buitenschoolse  o pvang  moet  e en  toegankelijke,  vaste  en  passend  ingerichte  ruimte  z ijn           ...
2.       Gastouderopvang    Gastouderopvang  is  e en  b ijzondere  vorm  van  kinderopvang,  o p  h et  w oonadres  ...
2.1.1.2. Achterwachtregeling   gastouderopvang    Wanneer  e r  meer  d an  d rie  g elijktijdig  a anwezige  kinderen  o ...
In  bezit  van  e en  verklaring  o mtrent  het  g edrag  (VOG);;       Zorg  d ragen  voor  e en  verklaring  o mtren...
2.5.   Huisvesting   gastouderopvang    De  opvangplaats  w aar  kinderen  o pgevangen  w orden  d oor  d e  g astouder...
3.       Medezeggenschap          Positie  ouders    Ouders  w orden  a ctief  b etrokken  b ij  h et  b eleid  v...
4.     Meldcode   kindermishandeling    De  aanbieder  van  kinderopvang  in  kindercentra  o f  g astouderopvang  h ee...
Tot  slot         Convenantpartijen  kunnen  h et  convenant  z onder  w ederzijdse  instemming  n iet  w ijzigen;;   ...
Bijlage  1       Begrip         Definitie                       Opmerkingen      1    Sta...
gehandhaafd  b lijft  (PKR).                                           Convenantp...
vestiging  a anwezig  kan  z ijn.                   Inzichtelijk  moet  z ijn  wie  d eze  p ersoon  is    ...
Convenant kwaliteit kinderopvang april 2012
Convenant kwaliteit kinderopvang april 2012
Convenant kwaliteit kinderopvang april 2012
Convenant kwaliteit kinderopvang april 2012
Convenant kwaliteit kinderopvang april 2012
Convenant kwaliteit kinderopvang april 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Convenant kwaliteit kinderopvang april 2012

506 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Convenant kwaliteit kinderopvang april 2012

 1. 1.                                                     Convenant  Kwaliteit  Kinderopvang                                    April   2012                   1    
 2. 2.   Inhoudsopgave                 pagina     Woord  vooraf   4     Achtergrond  e n  a anleiding   5  1.     Dagopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang   7  1.1.     Starterseisen  d agopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang   7  1.2.     Kwaliteit  van  d e  o pvang   8  1.2.1.       Pedagogisch  b eleidsplan  d agopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang   8  1.2.2.       Kwaliteit  p ersoneel  d agopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang   8  1.2.3.       Inzet  medewerkers  d agopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang   9  1.2.3.1.         Vierogenprincipe  d agopvang   9  1.2.3.2.         Pedagogisch  medewerker/kindratio  (PKR)  d agopvang   9  1.2.3.3.         Pedagogisch  medewerker/kindratio  (PKR)  b uitenschoolse  o pvang   11  1.2.3.4.         Pedagogisch  medewerker/kindratio  (PKR)  voor  k inderen  0 -­13  jaar   12  1.2.3.5.         Drie-­uursregeling  dagopvang  e n  half-­uursregeling  b uitenschoolse   12   opvang  1.2.3.6.         Achterwachtregeling  d agopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang   13  1.2.4.       Wenbeleid  dagopvang  e n  b uitenschoolse  opvang   13  1.2.4.1.         Extern  w enbeleid   13  1.2.4.2.         Intern  w enbeleid   14  1.2.5.       Opendeurenbeleid  d agopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang   14  1.2.5.1.         Uitgangspunten  o pendeurenbeleid   15  1.2.6.       Afnemen  van  e en  e xtra  d ag  d agopvang  en  buitenschoolse  o pvang   15  1.2.6.1.         Incidenteel  a fnemen  e xtra  d ag(deel)   15  1.2.6.2.         Structureel  a fnemen  e xtra  dag(deel)   15  1.2.7.       Veiligheid  d agopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang   15  1.2.7.1.         Verklaring  o mtrent  h et  g edrag  (VOG)  d agopvang  e n  b uitenschoolse   15   opvang  1.2.7.2.         Risico  inventarisatie  veiligheid  (RIV)  dagopvang  en  buitenschoolse   15   opvang  1.2.7.3.         Risico  inventarisatie  g ezondheid  (RIG)  dagopvang  e n  b uitenschoolse   16   opvang  1.2.8       Huisvesting  d agopvang  en  buitenschoolse  o pvang   16  2.     Gastouderopvang   18  2.1.     Kwaliteit  g astouderopvang   18  2.1.1.       Specifieke  u itwerking  p edagogisch  b eleidsplan  g astouderopvang   18  2.1.1.1.         Aantal  kinderen  p er  g astouder   18  2.1.1.2.         Achterwachtregeling   19  2.2.       Kwaliteitseisen  g astouders   19  2.2.1.         Deskundigheidsbevordering  g astouders   19  2.2.2.         Overige  kwaliteitseisen  gastouders   19  2.3.       Kwaliteitseisen  g astouderbureaus   20   2    
 3. 3. 2.4.       Veiligheid  g astouderopvang   20  2.4.1.         Veiligheids-­  e n  g ezondheidsbeleid  (RIV  en  RIG)  gastouderopvang   20  2.5       Huisvesting  g astouderopvang   21  3.   Medezeggenschap    P ositie  o uders   22  4.   Meldcode  kindermishandeling   23     Tot  slot   24        Bijlage  1   Begrippenlijst   25  Bijlage  2   Schema  voor  b erekening  van  d e  pedagogisch  medewerker/kindratio  bij   30   groepen  d agopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang  van  s amengestelde  leeftijd  Bijlage  3   Schema  voor  d e  b erekening  van  de  pedagogisch  medewerker/kindratio  b ij   31   samengestelde  g roepen  d agopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang  Bijlage  4   Criteria  meldcode  kindermishandeling   33     3    
 4. 4. Woord  vooraf    De  kwaliteit  van  d e  kinderopvang  in  Nederland  moet  g oed  g eregeld  zijn.  Dat  is  in  de  e erste  p laats    nodig  voor  kinderen  e n  h un  o pvoeders;;  voor  kinderen  is  d it  e en  z eer  b epalende  ontwikkelingsfase  in  hun  leven.  Maar  o ok  d e  a anbieders  van  kinderopvang  h ebben  b aat  bij  g oede  regels:  d ie  g even    duidelijkheid  e n  b evorderen  e erlijke  o nderlinge  concurrentie.  Regels  moeten  w el  flexibel  g enoeg    zijn  om  verantwoord  te  kunnen  o ndernemen.  Goede  kwaliteitsregels  h ebben  tenslotte  e en  g root    maatschappelijk  b elang.  Kinderopvang  is  immers  een  n iet  meer  w eg  te  d enken  voorziening  in    onze  s amenleving.      Aanbieders  e n  a fnemers  van  kinderopvang  h ebben  daarom  s amen  landelijke  kwaliteitseisen    opgesteld  voor  d e  kinderopvang  in  Nederland.  Brancheorganisatie  Kinderopvang  e n  BOinK,  Belangenvereniging  van  O uders  in  d e  Kinderopvang    leggen  die  afspraken  vast  in  d it  convenant.  Het  convenant  is  ingegaan  o p  1  januari  2005  e n  g eldt  voor  o nbepaalde  tijd.  Het  w ordt  o p  afgesproken  tijden  g eëvalueerd  e n  o p  b asis  daarvan  b ijgesteld.        De  afspraken  z ijn  b asiseisen  voor  kwaliteit;;  het  s taat  individuele  a anbieders  vrij  h ierin  verder  te    gaan.  De  centrale  vraag  in  d e  a fspraken  is:  W at  vinden  w ij  a ls  b ranche  verantwoorde    kinderopvang?  Daarbij  s taan  d e  ontwikkelingsmogelijkheden,  d e  veiligheid  e n  d e  g ezondheid  van    het  kind  voorop.  Het  convenant  regelt  z aken  a ls:  a antal  kinderen  p er  p edagogisch  medewerker,  huisvesting,  o mvang  van  d e  g roep,  medezeggenschap,  veiligheid ,  g ezondheid  e n  informatie  a an  ouders.  Daarmee  g eeft  d e  kinderopvang  o ok  h aar  maatschappelijke  rol  a an  in  h et  integraal  jeugdbeleid.        Convenantpartijen  zien  d it  convenant  als  het  fundament  voor  d e  verdere  p rofessionalisering  van  de  branche  d ie  z e  d e  komende  jaren  s tapsgewijs  met  e lkaar  w illen  b ereiken  in  d e  kinderopvang.  Het  convenant  is  voor  p artijen  d e  b asis  voor  g oed  toezicht  in  d e  b ranche.      Bij  professionalisering  s peelt  h et  g ebruik  van  b estaande  kwaliteitsinstrumenten  (zoals  certificeren)    en  z o  n odig  n ieuwe  kwaliteitsinstrumenten  (bijvoorbeeld  prestatievergelijking  a anbieders)  e en    belangrijke  rol.  O uders  e n  toezichthouders  krijgen  d aardoor  b eter  z icht  o p  d e  feitelijke  kwaliteit  van    de  kinderopvang.  Het  convenant  versterkt  kortom  d e  o ntwikkeling  van  d e  kinderopvang  a ls  e en    volwaardige  branche  d ie  kwaliteit  levert  e n  a antrekkelijk  is  voor  (nieuwe)  a anbieders  d ie  o nder    dezelfde  voorwaarden  met  e lkaar  kunnen  concurreren.     4    
 5. 5. Achtergrond   en  aanleiding      Kinderopvang  is  in  d e  a fgelopen  jaren  spectaculair  g egroeid:  van  2 0.000  kindplaatse n  in  1 988  n aar  ruim  410.000  kindplaatsen  in  2 010.  Hiervan  maken  meer  d an  822.000  kinderen  g ebruik.    Op  1  januari  2 005  is  d e  W et  kinderopvang  in  w erking  g etreden;;  s inds  a ugustus  2 010  d e  W et  kinderopvang  e n  kwaliteitseisen  peuterspeelzalen.  Deze  w et  s telt  voorwaarden  a an  kinderopvang  en  regelt  d e  kwaliteit  in  a lgemene  termen.  Artikel  1.49,  eerste  lid,  s telt  d at  kindercentra  aan  e en  g oede  e n  g ezonde  o ntwikkeling  van  h et  kind  in  e en  veilige  e n  g ezonde  o mgeving.  Voor  d e  gastouderbureaus  g eldt  e en  vergelijkbare  n orm.    Het  ministerie  van  Sociale  Zaken  e n  W erkgelegenheid  s telde  tot  2012  a an  d e  h and  van  d it  convenant  h aar  b eleidsregels  vast.  Naar  a anleiding  van  d e  u itspraak  van  d e  Raad  van  State  van  21  december  2011,  h eeft  h et  ministerie  a lle  a fgesproken  e isen  vastgelegd  in  e en  AMvB  e n  e en  Ministeriële  Regeling,  w elke  n aast  d e  W et  kinderopvang  h et  wettelijk  kader  vormt  voor  d e  e isen  voor  kinderopvang.      Voor  h et  p euterspeelzaalwerk  is  e en  vergelijkbaar  convenant  geldig.  Het  convenant  peuterspeelzaalwerk  z al,  o p  een  nader  te  b epalen,  redelijke  termijn,  w orden  s amengevoegd  tot  één  convenant  kinderopvang  e n  p euterspeelzaalwerk.    Uiteraard  g elden  naast  d it  convenant  d e  e isen  u it  d e  o verige  w et-­  e n  regelgeving1  e n  d e  C AO-­afspraken.  Voor  leden  van  d e  Brancheorganisatie  Kinderopvang  g eldt  de  CAO  d ie  o p  h un  van  toepassing  is;;  indien  d eze  C AO  a lgemeen  verbindend  is  verklaard,  g eldt  deze  o ok  voor  d e  n iet  gebonden  w erkgevers.      In  het  kader  van  d e  Nationale  a anpak  Milieu  e n  Gezondheid  hebben  convenantpartijen  s amen  met  de  vedat  d e  kinderopvang  zich  b ewust  wordt  van  d e  g ewenste  kwaliteit  van  h et  b innenmilieu .  Eenvoudige  concrete  maatregelen  kunnen  de  e erste  twee  jaar  w orden  g enomen,  d och  voor  2013.  Meer  ingrijpende  verbetermaatregelen  o m  h et  g ewenste  n iveau  te  b ehalen  moeten  voor  2 015  worden  ingevoerd.    Aanbieders  van  kinderopvang  moeten  ingeschreven  s taan  in  h et  Landelijk  Register  Kinderopvang  en  P euterspeelzalen.                                                                                                                                            1  Naast  de  Wet  k inderopvang  onder  meer:  A rbeidsomstandighedenwet,  B ouwbesluit,  Warenwet,  Infectieziektewet,  Wet  Collectieve  P reventieve  V olksgezondheid,  Wet  k lachtrecht  Cliënten  zorgsector.   5    
 6. 6. In  bijlage  1  is  een  b egrippenlijst  o pgenomen.  Deze  b egrippenlijst  is  o nderdeel  van  d it  convenant  en  bedoeld  om  verschillende  begrippen  te  verduidelijken.  De  b egrippenlijst  is  n iet  los  van  d it  convenant  te  z ien  e n  te  g ebruiken.  Begrippen  d ie  in  d eze  lijst  z ijn  terug  te  vinden,  z ijn  schuingedrukt  in  d e  tekst.   6    
 7. 7.  1. Dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    1.1. Starterseisen  dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    Zodra  h et  kindercentrum  kinderen  o pvangt,  d ienen  o nde rstaande  documenten  g ereed  te  z ijn.  Verderop  in  d it  convenant  z al  o p  o nderstaande  z aken  n ader  ingegaan  w orden.         1. Pedagogisch  b eleidsplan;;     2. Meldcode  kindermishandeling;;   3. Beleid  o mtrent  h et  s creenen  van  personeel;;     4. Informatieboekje 2  voor  o uders  met  d aarin  d e  volgende  onderwerpen:   Type  o pvang;;   Inschrijfvoorwaarden  e n  p laatsingsprocedure;;   Informatie  a angaande  d e  g roep(en);;   De  wijze  w aarop  o uders  h et  p edagogisch  b eleid  kunnen  inzien;;   Veiligheidsbeleid;;     Gezondheidsbeleid;;     Werkwijze  o udercommissie;;     Openings-­  e n  s luitingstijden;;   Wijze  van  communiceren  a an  o uders;;   Wenbeleid;;     Voedingsbeleid;;     Opvang  in  vaste  g roepen  e n  h et  e ventueel  s amenvoegen  van  groepen  a an  h et  b egin  e n   eind  van  d e  d ag;;   Informatie  o ver  h oe  invulling  w ordt  g egeven  a an  d e  drie-­uursregeling/half-­uursregeling   (indien  van  toepassing)   Wijze  van  klachtafhandeling;;   Contactgegevens;;   Informatie  o ver  d e  u urprijs  e n  b etalingsvoorwaarden.                                                                                                                                      2  Informatie  k an  ook  digitaal  beschikbaar  worden  gesteld.   7    
 8. 8. 1.2. Kwaliteit  van  de  opvang    Deze  p aragraaf  legt  d e  g emeenschappelijke  kwaliteitseisen  voor  d agopvang  e n  b uitenschoolse  opvang  (bso)  vast.  Uiteraard  g elden  o p  o nderdelen  afzonderlijke  e isen  voor  d agopvang  respectievelijk  b so;;  d eze  z ijn  a part  o pgenomen.  De  s pecifieke  kwaliteitseisen  voor  gastouderopvang  zijn  a part  o ndergebracht.    1.2.1. Pedagogisch   beleidsplan   dagopvang   en  bso    Het  b elangrijkste  in  d e  kinderopvang  is  d e  manier  w aarop  met  kinderen  w ordt  o mgegaan.  Daarom  moet  e lke  a anbieder  vanaf  d e  d ag  d at  h et  kindercentrum  h aar  d euren  o pent,  e en  p edagogisch  beleidsplan  h ebben.  Het  p edagogisch  b eleidsplan  is  e en  b elangrijke  toetssteen  voor  o uders.  Het  gaat  o nder  a ndere  in  o p  d e  vier  p edagogische  b asisdoelen  die  genoemd  w orden  in  d e  Memorie  van  Toelichting  van  d e  W et  kinderopvang.  In  h et  p edagogisch  b eleid  w ordt  de  voor  d at  kindercentrum  kenmerkende  visie  o p  d e  omgang  met  kinderen  b eschreven.  Het  b evat  een  b eschrijving  van  w elke  mogelijkheden  er  z ijn  voor  kinderen  voor  d e  o ntwikkeling  van  h un  p ersoonlijke  e n  s ociale  competenties,  van  d e  w ijze  w aarop  de  e motionele  veiligheid  van  d e  kinderen  w ordt  g ewaarborgd  en  van  d e  w ijze  w aarop  d e  o verdracht  van  w aarden  e n  n ormen  a an  kinderen  p laatsvindt.  De  aanbieder  w erkt  d eze  b asisdoelen  u it  in  h et  p edagogisch  b eleidsplan  e n  h andelt  in  d e  p raktijk  van  de  o pvang  n aar  d it  p lan.  De  o udercommissie  w ordt  b etrokken  b ij  d e  a ctualisering  e n  verfijning  van  het  p edagogisch  b eleidsplan.    Hiernaast  s taat  in  h et  p edagogisch  b eleidsplan:     Een  b eschrijving  van  d e  w erkwijze.  Hierin  is  tenminste  o pgenomen  h oe  o mgegaan  w ordt   met  het  wenbeleid,  en  h et  incidenteel  en  s tructureel  afnemen  van  een  extra  dag(deel);;     De  maximale  o mvang  e n  leeftijdsopbouw  van  d e  stamgroepen  e n  basisgroepen;;   De  (spel)activiteiten  d ie  kinderen  b uiten  d e  stamgroep  kunnen  verrichten:  h et  open   deurenbeleid;;   Of  en  o p  w elke  w ijze  beroepskrachten  b ij  h un  w erkzaamheden  w orden  o ndersteund  d oor   andere  volwassenen;;   Hoe  d e  achterwacht  g eregeld  is  in  h et  g eval  e r  s lechts  é én  p edagogisch  medewerker   aanwezig  is.    Deze  b eschrijving  g eeft  o uders  e en  g oed  b eeld  over  d e  manier  w aarop  e r  in  h et  kindercentrum  wordt  g ewerkt.  De  a anbieder  e n  d e  p ersonen  d ie  w erken  b ij  e e n  kindercentrum  h andelen  in  d e  praktijk  n aar  h et  p edagogisch  beleidsplan.     1.2.2. Kwaliteit  personeel   dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    Personeelsbeleid  en  scholingsbeleid  z ijn  in  d e  e erste  p laats  een  verantwoordelijkheid  van  d e  aanbieder.  De  a anbieder  z orgt  voor  voldoende  e n  g oed  opgeleid  p ersoneel.  Kinderen  en  o uders  hebben  daar  g root  b elang  b ij:  h et  is  een  b elangrijk  a spect  van  kwaliteit  w aarop  o uders  een  kindercentrum  b eoordelen.  De  a anbieder  informeert  o uders  o ver  h et  p ersoneelsbeleid.  P artijen   8    
 9. 9. staan  voor  p rofessioneel  w erken,  w aarbij  e en  g oed  p ersoneelsbeleid  vanzelfsprekend  is.  O nderdeel  hiervan  z ijn  o .a.  a fspraken  o ver  s creening  p ersoneel,  w erving  e n  s electie  van  p ersoneel  e n  afspraken  over  p ersoneelsinzet  en  w ijze  van  vervanging  (bijvoorbeeld  b ij  z iekte)  van  personeelsleden.    1.2.3. Inzet   medewerkers  dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    1.2.3.1.  Vierogenprincipe   dagopvang   (0-­4  jaar)    Naar  a anleiding  van  een  z edenzaak  in  Amsterdam  h eeft  d e  commissie  Gunning  in  h aar  rapport  d e  term  vierogenprincipe  g eïntroduceerd.  Het  vierogenprincipe  betekent  d at  altijd  iemand  moet  kunnen  meekijken  o f  meeluisteren,  u itgaande  van  o nderstaande  vertrekpunten.  Het  vier-­  ogenprincipe  is  voor  convenantpartijen  de  basis  voor  veiligheid  in  d e  kinderopvang.  De  o ndernemer  dient  b ij  de  invulling  van  h et  vierogenprincipe  rekening  te  h ouden  met  d e  voorspelbaarheid,  mogelijkheid  e n  frequentie  w aarin  e en  p edagogisch  medewerker  a lleen  o p  d e  groep  o f  in  h et  centrum  is.  Vertrekpunten  van  p artijen  zijn  h iernaast:   De  uitvoering  van  h et  vierogenprincipe  moet  p edagogisch  verantwoord  e n   bedrijfseconomisch  h aalbaar  z ijn;;   De  wijze  w aarop  invulling  w ordt  g egeven  dient  o pgenomen  te  w orden  in  h et  p edagogisch   beleidsplan;;   Ouders  e n  o udercommissies  worden  jaarlijks  g eïnformeerd  o ver  d e  invulling  van  h et  vier-­ ogenprincipe  o p  h un  locatie  (bijvoorbeeld  via  d e  w ebsite);;      Gezien  d e  g rote  d iversiteit  b innen  de  kinderopvang  zal  in  veel  g evallen  maatwerk  vereist  zijn.    Een  a antal  o plossingsrichtingen  w elke  een  g oede  aanzet  z ijn  voor  e en  verantwoorde  u itvoering  van  het  vierogenprincipe  z ijn  o nder  a ndere:   Een  o pen,  p rofessioneel  w erkklimaat  w aarbij  d e  d rempel  o m  elkaar  o p  b epaalde   gedragingen  a an  te  spreken  zo  laag  mogelijk  is.   Het  a an  d e  randen  van  d e  dag  s amenvoegen  van  s tamgroepen;;   Boventallige  inzet,  a ls  e xtra  p aar  o gen,  van  p edagogisch  medewerkers  in  o pleiding;;   Bouwkundige  voorzieningen  ter  verbetering  van  transparantie  b innen  kindercentra;;   Mogelijke  inzet  van  moderne  a udiovisuele  middelen.      Ten  o vervloede  w ijzen  convenantpartijen  e rop  d at  het  vierogenprincipe  maar  é én  van  d e  maatregelen  is  d ie  n odig  z ijn  o m  d e  veiligheid  d aar  w aar  n odig  s tructureel  te  verbeteren.  O ok  d e  verbetering  van  w erving-­  e n  s electieprocedures  e n  h et  via  d e  C AO-­tafel  regelen  van  h et  formatief  inzetten  van  s tagiaires  b innen  d e  d iverse  o pleidingstrajecten  vormen  b elangrijke  o nderdelen.  Voorkomen  moet  w orden  dat  in  d e  u itvoering  n iet  s lechts  s prake  is  van  s chijnveiligheid.    1.2.3.2. Pedagogisch   medewerker/kindratio   (PKR)  dagopvang    Er  zijn  d uidelijke  regels  voor  h et  maximaal  a antal  kinderen  d at  é én  p edagogisch  medewerker  mag  opvangen;;  h et  g aat  d an  om  h et  a antal  g elijktijdig  a anwezige  kinderen.  Voor  kinderen  e n  o uders  is   9    
 10. 10. inzichtelijk  in  welke  s tamgroep  hun  kind  z it  en  w elke  vaste  pedagogisch   medewerkers  bij  welke  groep  h oren.  De  a anbieder  h eeft  tegelijkertijd  v oor  e en  g oede  b edrijfsvoering,  e en  z ekere  flexibiliteit  nodig.  Dit  is  ook  voor  kinderen  z elf  b elangrijk.  Daarom  is  e en  open  deurenbeleid  mogelijk  waar  d it  o p  verantwoorde  w ijze  kan.    Het  is  een  g egeven  d at  n iet  iedere  dag  van  d e  w eek  d ezelfde  kinderen  opgevangen  w orden  e n  d at  de  meeste  p edagogisch  medewerkers  p arttime  w erken.  C onvenantpartijen  vinden  d at  stamgroepen  een  g oede  b asis  vormen  voor  d e  o ntwikkeling  van  e en  kind.  Het  w erken  met  stamgroepen  e n  h et  plaatsen  van  kinderen  in  e en  vaste  stamgroep  is  h et  u itgangspunt.      Convenantpartijen  spreken  het  volgende  a f:   Aan  o uders  e n  kinderen  w ordt  duidelijk  a angegeven  in  w elke  s tamgroep  h et  kind  is   geplaatst  e n  w elke  p edagogisch  medewerkers  in  p rincipe  w elke  d ag  b ij  w elke  g roep  h oren;;   Aan  é én  kind  w orden  maximaal  d rie  vaste  pedagogisch   medewerkers 3  gekoppeld.  De   koppeling  van  vaste  p edagogisch  medewerkers  a an  kinderen  g eldt  b ehoud ens  z iekte,   (bij)scholing,  verlof  of  vakantie;;   Per  o pvangdag  is  minimaal  één  van  d eze  drie  vaste  pedagogisch  medewerkers  werkzaam   op  d e  g roep  van  d at  kind.  Deze  p edagogisch  medewerker  is  tevens  h et  vaste   aanspreekpunt  voor  o uders;;   Er  wordt  d oor  convenantpartijen  u itgegaan  van  e en  goed  p ersoneelsbeleid,  zodat  e en  vaste   pedagogisch   medewerker  bij  o.a.  langdurige  z iekte  o f  verlof  s tructureel  vervangen  w ordt;;     Voor  d agopvang  gelden  d e  volgende  regels:   één  p edagogisch  medewerker  p er  vier  a anwezige  kinderen  tot  1  jaar;;   één  p edagogisch  medewerker  p er  vijf  a anwezige  kinderen  van  1  tot  2  jaar;;   één  p edagogisch  medewerker  p er  z es  a anwezige  kinderen  van  2  tot  3  jaar;;   één  p edagogisch  medewerker  p er  a cht  a anwezige  kinderen  van  3  tot  4  jaar.   Bij  kinderen  van  verschillende  leeftijden  in  é én  g roep  moet  e en  g emiddelde  b erekend   worden  voor  d e  vaststelling  van  h et  a antal  kinderen  p er  p edagogisch  medewerker  volgens   het  toegevoegde  s chema  in  b ijlage  2 .   De  stamgroep  bestaat  u it  maximaal  twaalf  kinderen  b ij  0 -­1  jaar  e n  maximaal  zestien   kinderen  b ij  0 -­4  jaar  (waarvan  maximaal  a cht  kinderen  tot  1  jaar).   Voor  h et  maximaal  aantal  o p  te  vangen  kinderen  g elden    z oals  opgenomen  in  d e   bijlagen.   Een  kind  maakt  g edurende  d e  week  g ebruik  van  maximaal  twee  stamgroepruimtes;;   Activiteiten  in  het  kader  van  open  deurenbeleid   kunnen  b uiten  d eze  ruimtes  p laatsvinden.   Vaste  ruimte:  in  principe  h ebben  alle  kinderen  een  vaste  g roep.  W el  kan  w orden  b esloten   om,  aan  h et  b egin   en  a an  het  e ind  van  d e  d ag,  kinderen  in  e en  a ndere  ruimte  te   ontvangen  o f  w eer  o p  te  h alen  w aarbij  e en  vaste  pedagogisch  medewerker  van  d e   betreffende  stamgroep  a anwezig  is.  Voor  z owel  kinderen  als  ouders  moet  inzichtelijk  z ijn   welke  ruimte  d it  is.                                                                                                                                    3  Indien  in  grotere  groepen  met  drie  pedagogisch  medewerkers  tegelijk  wordt  gewerkt,  a fhankelijk  v an  groepssamenstelling  e n  P KR,  dan  worden  e r  maximaal  v ier  pedagogisch  medewerkers  toegewezen.   10    
 11. 11. Indien  h et  kindaantal4  h et  toelaat,  kunnen  s tamgroepen  samengevoegd  w orden  tot  é én   groep  w aarbij  in  p rincipe  e en  vaste  p edagogisch  medewerker  a anwezig  is,  u itgaande  van   een  kloppende  P KR.  Voor  z owel  kinderen  a ls  o uders  is  inzichtelijk  w elke  ruimte  e n  w elke   groep  d it  is.      Flexibele  o pvang  Onder  flexibele  o pvang  w ordt  verstaan  e en  incidenteel,  o nregelmatig  e n  o nvoorspelbaar  a anbod  in  aanvulling  o p  e en  vast  aanbod  o f  o m  e en  s tructureel  a anbod  w at  d oor  o mstandigheden  van  o uders  onregelmatig  wordt  a fgesproken  op  maandbasis.  Indien  e en  kindercentrum  flexibele  kinderopvang  a anbiedt,  d ient  te  worden  a angetoond  d at  h et  voldoet  a an  d eze  o mschrijving  en  o p  w elke  w ijze  e en  g oed  p edagogisch  klimaat  g ewaarborgd  wordt.  Voorts  d ient  vooraf  voor  o uders  inzichtelijk  te  z ijn  g emaakt  o p  w elke  groep  h et  kind  opgevangen  w ordt.  E r  w ordt  o p  b asis  van  b ovenstaande  voorwaarden  o p  o nderstaande  d rie  items  een  u itzondering  g emaakt:   Aan  o uders  e n  kinderen  w ordt  duidelijk  a angegeven  in  w elke  s tamgroep  het  kind  is   geplaatst  e n  w elke  p edagogisch  medewerkers  in  p rincipe  w elke  d ag  b ij  w elke  g roep  h oren;;   Aan  é én  kind  w orden  maximaal  d rie  vaste  pedagogisch  medewerkers  gekoppeld.  De   koppeling  van  vaste  p edagogisch  medewerkers  a an  kinderen  g eldt  b ehoudens  z iekte,  verlof   of  vakantie;;   Een  kind  maakt  g edurende  d e  week  g ebruik  van  maximaal  twee  s tamgroepruimtes.    1.2.3.3. Pedagogisch   medewerker/kindratio   (PKR  )  buitenschoolse   opvang    Er  zijn  d uidelijke  regels  voor  h et  maximaal  a antal  kinderen  d at  é én  p edagogisch  medewe rker  mag  opvangen;;  h et  g aat  d an  om  h et  a antal  g elijktijdig  a anwezige  kinderen.  Kinderen  en  ouders  moeten  ook  w eten  in  w elke  basisgroep  hun  kind  z it  en  w elke  p edagogisch  medewerkers  b ij  w elke  g roep  horen.  Deze  p edagogisch  medewerkers  w orden  z oveel  mogelijk  op  vaste  groepen  ingezet,  behoudens  z iekte,  verlof  o f  vakantie.  De  a anbieder  h eeft  tegelijkertijd  voor  e en  goede  bedrijfsvoering  e en  zekere  flexibiliteit  n odig.  Daarom  is  e en  open  deurenbeleid   mogelijk  w aar  d it  op  verantwoorde  w ijze  kan.  Kinderen  maken  d an  g ebruik  van  verschillende  ruimtes  e n  verlaten  hun  basisgroep.  Het  pedagogisch  b eleid  g eeft  a an  in  w elke  s ituaties  d at  gebeurt  en  valt  o nder  h et  open  deurenbeleid.  Het  u itgangspunt  is:  verantwoorde  b uitenschoolse  o pvang  met  vaste  g roepen  kinderen,  w aarbij  een  open  deurenbeleid   mogelijk  is.  Kinderen  maken  g ebruik  van  verschillende  ruimtes,  verlaten  hun  basisgroep  en  g aan  s oms  meteen  vanuit  s chool  n aar  e en  a ctiviteit  b uiten  d e  eigen  basisgroep.      Convenantpartijen  spreken  het  volgende  a f:   Eén  p edagogisch  medewerker  p er  tien  (aanwezige)  kinderen;;     Wanneer  kinderen  in  d e  leeftijd  van  4  tot  e n  met  12  jaar  o f  wanneer  enkel  kinderen  in  d e   leeftijd  van  4  tot  e n  met  7  jaar  in  de  basisgroep  zitten,  g eldt  e en  maximale  g roepsgrootte   van  twintig  kinderen;;                                                                                                                                      4  Bijvoorbeeld  tijdens  v akantie  e n  dagen  met  e en  (structureel)  lage  bezetting.   11    
 12. 12. Wanneer  e nkel  kinderen  in  d e  leeftijd  van  8  tot  e n  met  12  jaar  in  de  basisgroep  zitten,   geldt  e en  maximale  g roepsgrootte  van  d ertig  kinderen;;   Bij  basisgroepen  die  u itsluitend  b estaan  u it  kinderen  van  8  tot  e n  met  12  jaar,  g eldt  d at  in   plaats  van  e en  beroepskracht  e en  e xtra  volwassene  kan  w orden  ingezet  als  derde   beroepskracht.  Bijvoorbeeld  d ertig  kinderen  met  twee  p edagogisch  medewerkers  e n  e en   extra  volwassene,  d ie  meewerkt  in  h et  p rimaire  p roces;;     Bij  activiteiten  in  g roepen  g roter  d an  d ertig  kinderen  b esteedt  d e  h ouder  in  h et   pedagogisch  b eleidsplan  a antoonbaar  e xtra  a andacht  a an  de  o mgang  met  d e  basisgroep;;     De  kinderen  kunnen  b ij  a ctiviteiten  d e  basisgroepen  verlaten;;  d an  w ordt  d e  maximale   omvang  van  d e  basisgroep  tijdelijk  losgelaten.  W el  b lijft  h et  a antal  kinderen  per   pedagogisch  medewerker  van  kracht,  toegepast  o p  h et  totaal  a antal  a anwezige  kinderen  op   de  locatie 5;;   In  principe  h ebben  a lle  kinderen  e en  vaste  basisgroep.  Wel  kan  w orden  b esloten  o m   kinderen  in  e en  a ndere  ruimte  te  o ntvangen  o f  w eer  o p  te  h alen  w aarbij  e en  p edagogisch   medewerker  a anwezig  is.  Voor  z owel  kinderen  als  ouders  moet  inzichtelijk  z ijn  w elke   ruimte  dit  is;;   Indien  h et  kindaantal6  h et  toelaat,  kunnen  basisgroepen  w orden  s amengevoegd.  Voor   zowel  kinderen  a ls  o uder  moet  inzichtelijk  z ijn  w elke  ruimte  e n  basisgroep  dit  is.    1.2.3.4. Pedagogisch   medewerker/kindratio   (PKR  )  voor  kinderen   van  0-­13  jaar      Voor  g emengde  groepen  d agopvang  en  buitenschoolse  o pvang  w ordt  voor  d e  vaststelling  van  h et  aantal  kinderen  p er  p edagogisch  medewerker  e en  gemiddelde  gehanteerd,  w aarbij  e en  maximum  wordt  g esteld  a an  het  a antal  0 -­4  jarigen  in  d e  g roep.  E en  n adere  uitwerking  h iervan  is  te  vinden  in  de  b ijlage.    1.2.3.5. Drie-­uursregeling   dagopvang   en  half-­uursregeling   buitenschoolse   opvang    Drie-­uursregeling  dagopvang  Aan  h et  b egin  e n  e inde  van  d e  d ag  z ijn  e r  minder  kinderen  a anwezig  in  h et  kindercentrum.  Tijdens  de  middagpauze  van  p edagogisch  medewerkers  s lapen  veel  kinderen,  w aardoor  minder  kinderen  actieve  p edagogische  a andacht  b ehoeven.  O m  voor  e en  b epaalde  flexibiliteit  te  z orgen,  is  de  d rie-­uursregeling  van  kracht.  Deze  drie-­uursregeling  is  alleen  toepasbaar  o p  b epaalde  tijdstippen.  In  d e  informatie  voor  o uders  w ordt  expliciet  b eschreven  hoe  invulling  w ordt  g egeven  a an  d e  inzet  van  pedagogisch  medewerkers  aan  d e  randen  van  d e  d ag  e n  t ijdens  d e  middagpauze.  E r  w ordt  concreet  a angegeven  o p  w elke  tijdstippen  wordt  a fgeweken  van  de  vereiste  PKR.  Het  is  mogelijk  dat  ten  h oogste  d rie  u ur  p er  d ag  (niet  a aneengesloten)  minder  b eroepskrachten  worden  ingezet  dan  volgens  de  P KR  is  vereist,  maar  n ooit  minder  d an  d e  h elft  van  h et  b enodigde  kindercentrum,  d an  is  e r  ter  o ndersteuning  ten  minste  één  a ndere  volwassene7    aanwezig.  Afwijken                                                                                                                                    5  Hiermee  is  het  bijvoorbeeld  mogelijk  dat  é én  pedagogisch  medewerker  met  zeven  k inderen  binnen  is  e n  twee  andere  pedagogisch  medewerkers  met  drieëntwintig  k inderen  buiten  a an  het  spelen  zijn.  6  Bijvoorbeeld  tijdens  v akanties  e n  dagen  met  e en  (structureel)  lage  bezetting.  7  Onder  volwassene  wordt  hetzelfde  v erstaan  a ls  in  de  definitie  in  de  cao  K inderopvang.   12    
 13. 13. van  d e  vereiste  P KR  is  n iet  toegestaan  tussen  09.30u  en  12.30u  e n  tussen  15.00u  e n  16.30u.  Vóór  09.30u  e n  n a  1 6.30u  mag  d e  a fwijking  van  d e  PKR  n iet  langer  d uren  d an  a nderhalf  u ur  aaneengesloten  e n  in  d e  p auzeperiode  tussen  1 2.30u  e n  1 5.00u  n iet  langer  d an  twee  u ur  aaneengesloten.  Dit  a lles  met  e en  maximum  van  d rie  u ur  per  d ag.    Half-­uursregeling  buitenschoolse  o pvang  Gedurende  reguliere  s choolweken  kunnen  voor  d e  b uitenschoolse  o pvang  ten  h oogste  e en  h alf  u ur  per  d ag  minder  p edagogisch  medewerkers  worden  ingezet  d an  volgens  de  P KR    is  vereist,  maar  slechts  é én  p edagogisch  medewerker  in  h et  kindercentrum,  d an  is  e r  ter  ondersteuning  tenminste  één  a ndere  volwassene  a anwezig.  In  d e  informatie  voor  o uders  w ordt  e xpliciet  b eschreven  h oe  invulling  wordt  g egeven  a an  d e  inzet  van  p edagogisch  medewerkers  a an  d e  randen  van  d e  d ag.  E r  wordt  concreet  a angegeven  o p  w elke  tijdstippen  w ordt  a fgeweken  van  d e  vereiste  P KR.  Beslaat  d e  opvang  van  d e  kinderen  d e  g ehele  d ag  (bijvoorbeeld  tijdens  vakanties),  d an  g eldt  voor  d e  a fwijking  van  d e  P KR  hetzelfde  a ls  b ij  d e  d agopvang.    1.2.3.6. Achterwachtregeling   dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    Indien  e r  s lechts  é én  p edagogisch  medewerker  a anwezig  is  o p  h et  kinde rcentrum  e n  d e  P KR  w ordt  niet  o verschreden,  z oals  tijdens  d e  drie-­uursregeling  het  g eval  is,  d an  is  een  achterwachtregeling  van  toepassing.  Deze  regeling  h oudt  in  d at  in  g eval  van  calamiteiten  e r  e en  achterwacht  beschikbaar  d ient  te  z ijn  d ie  b innen  ambulance-­aanrijtijden  in  het  kindercentrum  a anwezig  kan  zijn.  Inzichtelijk  moet  z ijn  wie  d eze  p ersoon  is  e n  w aar  d eze  te  b ereiken  is.  Tevens  d ient  d eze  achterwacht  tijdens  d e  o peningstijden  van  h et  kindercentrum  b ereikbaar  te  z ijn.    1.2.4. Wenbeleid  dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    Het  wenbeleid   beschrijft  h oe  w ordt  o mgegaan  met  kinderen  d ie  instromen  o p  e en  kindercentrum  o f  doorstromen  van  d e  e ne  n aar  e en  a ndere  g roep  b innen  e en  kindercentrum.  E r  w ordt  voldoende  tijd  en  a andacht  b esteed  a an  d e  versoepeling  van  d e  o vergang  n aar  e en  n ieuwe  s ituatie  voor  h et  kind.  Daarnaast  w ordt  vastgelegd  h oeveel  kinderen  maximaal  tegelijkertijd  w ennen  e n  h oeveel  u ren  p er  dag  d it  mogelijk  is.  Het  wenbeleid   wordt  in  o verleg  met  d e  o udercommissie  vastgelegd  e n  opgenomen  in  h et  p edagogisch  b eleidsplan.    1.2.4.1. Extern  wenbeleid    Het  extern  wenbeleid   beschrijft  h oe  w ordt  o mgegaan  met  h et  w ennen  van  kinderen  d ie  n ieuw  instromen  o p  e en  kindercentrum.  Afspraken  o ver  h et  wennen  w orden  gemaakt  met  d e  o uders  e n  vastgelegd  in  d e  p laatsingsovereenkomst,  d an  w el  o p  a ndere  w ijze  s chriftelijk  vastgelegd.  W anneer  het  w ennen  p laatsvindt  n adat  h et  contract  is  ingegaan,  moet  voldaan  z ijn  a an  de  PKR  o p  groepsniveau.  Als  h et  g aat  o m  b uitencontractueel  w ennen  kan  d it  voor  maximaal  twee  keer  boventallig  o p  d e  s tamgroep,  voor  d e  d uur  van  maximaal  één  d agdeel  p er  keer.     13    
 14. 14.    1.2.4.2. Intern   wenbeleid    Het  intern  wenbeleid  beschrijft  h oe  o mgegaan  wordt  met  kinderen  die  d oorstromen  n aar  e en  andere  g roep  binnen  het  kindercentrum.  Afspraken  voor  h et  w ennen  w orden  g emaakt  met  d e  ouders.  Het  kan  h ierbij  g aan  o m:   Kinderen  d ie  d e  leeftijd  h ebben  o m  n aar  e en  a ndere  g roep  door  te  s tromen;;   Kinderen  d ie  e erder  toe  z ijn  a an  een  volgende  groep  e n  a lvast  g aan  s pelen  o p  d e  n ieuwe   groep;;   Kinderen  d ie  e en  a angepast  wenbeleid  n odig  h ebben  e n  mogelijk  later  d an  in  e erste   instantie  g epland,  o vergaan  n aar  d e  volgende  g roep.  De  PKR  op  g roepsniveau  kan  tijdens  het  w ennen  tijdelijk  w orden  losge laten.  De  P KR  moet  in  dit  geval  terug  te  voeren  zijn  n aar  d e  g eldende  PKR  o p  b etreffende  g roepen.      1.2.5. Open  deurenbeleid   dagopvang   en  bso    De  term  open  deurenbeleid   wordt  in  d it  Convenant  g ebruikt  a ls  middel  o m  b epaalde  d oelen  te  bereiken  in  h et  w erken  met  kinderen.  Naar  mate  kinderen  ouder  w orden,  h ebben  z ij,  n aast  veiligheid  e n  g eborgenheid,  b ehoefte  a an  e en  grotere  leefomgeving.  Daarom  g even  d e  p edagogisch  medewerkers  d e  kinderen  regelmatig  d e  gelegenheid  om  h un  o mgeving  b uiten  h un  e igen  g roep  te  verkennen.  Als  h ierbij  o ok  e en  o ntmoeting  met  d e  kinderen  van  a ndere  g roepen  w ordt  g eïnitieerd,  wordt  g esproken  over  open  deurenbeleid.   Open  deurenbeleid   draagt  p ositief  b ij  a an  d e  ontwikkeling  van  kinderen.      1.2.5.1. Uitgangspunten   open   deurenbeleid   dagopvang   en  bso    Kinderen  w orden  in  vaste  g roepen  o pgevangen.  Het  is  h ierbij  mogelijk  dat  kinderen  a ndere  ruimtes  ontdekken  e n  a ndere  kinderen  o ntmoeten.  W anneer  d e  o ndernemer  e en  o pendeurenbeleid  hanteert,  legt  h ij  d it  vast  in  h et  p edagogisch  b eleid  z odat  dit  voor  o uders  inzichtelijk  is.  De  pedagogisch  medewerker/kindratio  (PKR)  o p  g roepsniveau  kan  tijdens  h et  open  d euren  beleid  tijdelijk  w orden  losgelaten.  De  P KR  moet  in  dit  geval  o p  locatieniveau  kloppen  en  terug  te  voeren  zijn  naar  d e  g eldende  P KR  o p  g roepsniveau.  E en  open  deurenbeleid   kan  d us  n iet  g ebruikt  w orden  om  een  n iet  kloppende  PKR  o p  g roepsniveau  te  compenseren.      Structureel  g eorganiseerde  a ctiviteiten  w orden  b eschreven  in  h et  p edagogisch  b eleidsplan  b ij  h et  open  deurenbeleid.   Voor  n iet  s tructurele  a ctiviteiten  z al  d e  p edagogisch  medewerker  n a  moeten  gaan  o f  d eze  voldoen  a an  d e  richtlijnen  van  d e  o rganisatie  a angaande  veiligheid,  s ociale  competentie,  p ersoonlijke  competentie  e n/  o f  van  o verdracht  van  n ormen  en  waarden.           14    
 15. 15.    1.2.6. Afnemen   van  een  extra  dag  dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    1.2.6.1. Incidenteel   afnemen   extra  dag(deel)    Het  kan  z ijn  dat  o uders  incidenteel  een  extra  dag(deel)   willen  a fnemen  w elke  b uiten  d e  vaste  contacturen  valt.  Dit  is  mogelijk  wanneer  d e  maximale  s tamgroepsgrootte/basisgroepgrootte  evenals  h et  aantal  p edagogisch  medewerkers  g ehandhaafd  b lijft  (PKR).  Deze  incidentele  opvangdag  vindt  in  p rincipe  b innen  d e  e igen  stamgroep/basisgroep  van  h et  kind  p laats.  P artijen  zijn  van  mening  d at  g eborgenheid  e n  g evoel  van  veiligheid  voor  h et  kind  e n  voor  d e  stamgroep/basisgroep   als  g eheel  voorop  s taan.  De  mogelijkheid  o m  e en  e xtra  o pvangdag  o f  ruildag  b uiten  de  stamgroep/basisgroep  af  te  n emen,  indien  g een  p laats  is  o p  d e  e igen  g roep,  w ordt  in  o verleg  met  d e  o uders  van  h et  b etreffende  kind  besproken  e n  s chriftelijk  vastgelegd.  De  w ijze  w aarop  d e  o ndernemer  o mgaat  met  d e  mogelijkheid  tot  h et  a fnemen  van  e xtra  d agdelen  w ordt  vastgelegd  in  h et  p edagogisch  b eleidsplan.    1.2.6.2. Structureel   afnemen   extra  dag(deel)    Uitgangspunt  is  d at  b ij  h et  structureel  afnemen  van  een  extra  dag(deel)   het  kind  in  de  oorspronkelijke  s tamgroep  o f  basisgroep  geplaatst  w ordt.  W anneer  d e  g roepsgrootte  h et  niet  toelaat  h et  kind  e en  e xtra  d ag(deel)  in  d eze  g roep  te  p laatsen,  kan  in  o verleg  met  o uders  b esloten  worden  het  kind  voor  d ie  d ag/dat  dagdeel  tijdelijk  in  een  a ndere  g roep  te  p laatsen.  Hiervoor  is  schriftelijke  toestemming  van  d e  o uders  n odig.  Indien  d eze  situatie  z ich  voordoet,  mag  e en  kind  in  maximaal  één  a ndere  g roep  geplaatst  w orden,  w aarbij  d e  e is  van  maximaal  twee  stamgroepruimtes  (in  geval  van  d agopvang)  n iet  w ordt  losgelaten.  Zodra  p laats  is  in  d e  oorspronkelijke  s tam-­  of  basisgroep  wordt  h et  kind  o vergeplaatst  n aar  d eze  groep.  In  d e  (nieuwe)  plaatsingsovereenkomst  wordt  vermeld  dat  h et  kind  voor  d ie  d ag  in  e en  a ndere  g roep  w ordt  opgevangen  e n  p er  w anneer  d e  h et  kind  w eer  in  z ijn  e igen  g roep  geplaatst  kan  w orden.    1.2.7. Veiligheid   dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    1.2.7.1. Verklaring  omtrent   het  gedrag  (VOG)  dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    De  Wet  kinderopvang  e ist  in  h et  kader  van  veiligheid  e en  Verklaring  O mtrent  Gedrag  (VOG)  van  werknemers,  s tagiaires  e n  u itzendkrachten  w erkzaam  in  h et  p rimaire  p roces,  a ndere  w erknemers  die  h un  w erkplek  o p  d e  centra  h ebben,  b emiddelingsmedewerkers  b ij  g astouderopvang,  g astouders  en  h uisgenoten  van  g astouders  e n  h ouders/  b estuurders.    1.2.7.2. Risico  inventarisatie   veiligheid   (RIV)  dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    De  aanbieder  voert  e en  verantwoord  veiligheidsbeleid.  De  W et  kinderopvang  e ist  op  dit  p unt  van  aanbieders  van  kindercentra  e en  risico-­inventarisatie.  P artijen  vinden  d at  aan  d e  risico -­ 15    
 16. 16. inventarisatie  o ok  e en  e valuatie  g ekoppeld  moet  w orden.  De  risico -­inventarisatie  e n  e valuatie  laat  zien  w at  kinderen  kan  o verkomen,  h oeveel  e n  w elke  o ngevallen  er  met  kinderen  zijn  g eweest,  w at  de  a anbieder  h ieraan  d oet  o f  h eeft  g edaan  e n  w at  d at  h eeft  o pgeleverd.  Deze  g egevens  z ijn  openbaar  voor  o uders  e n  medewerkers.  Voor  h et  maken  van  e en  risico -­inventarisatie  is  e en  model  ontwikkeld  d at  a anbieders  kunnen  g ebruiken.  Uiteraard  gelden  o ok  d e  verplichtingen  u it  d e  van  toepassing  z ijnde  w et-­  e n  regelgeving.    1.2.7.3. Risico  inventarisatie   gezondheid   (RIG)  dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    De  aanbieder  voert  e en  verantwoord  g ezondheidsbeleid.  Dit  is  onderdeel  van  d e  w ettelijk  verplichte  risico-­inventarisatie.  C onvenantpartijen  vinden  d at  e r  o ok  e en  evaluatie  p laats  moet  vinden.  Voor  de  risico-­inventarisatie  is  e en  model  o ntwikkeld  d at  aanbieders  kunnen  gebruike n.  Daarbij  moet  bestaande  w et-­  e n  regelgeving  in  a cht  w orden  g enomen.      1.2.8. Huisvesting   dagopvang   en  buitenschoolse   opvang    Convenantpartijen  vinden  d at  de  houder  van  e en  kindercentrum  z org  moet  d ragen  voor  p assend  ingerichte  ruimtes  voor  s pelen  e n  rusten  d ie  in  o vereenstemming  z ijn  met  h et  a antal  e n  d e  leeftijd  van  d e  o p  te  vangen  kinderen.  Huisvesting  is  e en  b elangrijk  o nderdeel  van  d e  kwaliteit  e n  w ordt  in  dit  convenant  n ader  ingevuld.  P artijen  vinden  d at  de  o pvang  moet  p laatsvinden  in  e en  veilige  e n  gezonde  omgeving  met  voldoende  ruimte  voor  h et  a antal  kinderen  in  d e  o pvang.    Dagopvang   Per  kind  moet  minimaal  3,5  vierkante  meter  b ruto  o ppervlak  in  h et  centrum  b eschikbaar   zijn;;   Ruimtes  8die  met  andere  g roepen  gedeeld  w orden,  tellen  mee  voor  h et  a antal  m2  d at  p er   kind  beschikbaar  is.  Het  totaal  a antal  b eschikbare  m2  moet  w orden  g edeeld  door  h et  aantal   kinderen  d at  e r  g ebruik  van  maakt;;   ,  d eze  betreft  n iet  d e   groepsruimte;;   Er  is  een  a angrenzende,  toegankelijke  e n  veilige  o p  d e  leeftijd  a fgestemde   buitenspeelruimte  b eschikbaar  met  e en  b ruto  oppervlak  van  circa  d rie  tot  vier  vierkante   meter  p er  kind.    Buitenschoolse  o pvang   Per  kind  moet  minimaal  3,5  vierkante  meter  b ruto  o ppervlak  in  h et  centrum  b eschikbaar   zijn;;   Ruimtes 9  d ie  met  andere  g roepen  gedeeld  w orden,  tellen  mee  voor  h et  a antal  m2  d at  p er   kind  beschikbaar  is.  Het  totaal  a antal  b eschikbare  m2  moet  w orden  g edeeld  door  h et  aantal   kinderen  d at  e r  g ebruik  van  maakt;;                                                                                                                                    8  Let  op  a anpalende  wetgeving  over  toekenning  v erblijfsruimte  v ersus  v erkeersruimte  9  Let  op  a anpalende  wetgeving  over  toekenning  v erblijfsruimte  v ersus  v erkeersruimte   16    
 17. 17. De  buitenschoolse  o pvang  moet  e en  toegankelijke,  vaste  en  passend  ingerichte  ruimte  z ijn   speciaal  voor  n aschoolse  b ezigheden  van  kinderen;;     De  buitenruimte  moet  e en  b ruto  o ppervlak  h ebben  van  circa  d rie  tot  vier  vierkante  meter   per  kind  opvatten  e n  b ij  voorkeur  a angrenzend  z ijn,  maar  mag  o ok  i n  de  d irecte  n abijheid   liggen,  mits  goed  e n  veilig  b ereikbaar10.                                                                                                                                      10  Indien  de  buitenruimte  niet  a angrenzend  is,  is  deze  buitenruimte  geen  onderdeel  v an  het  k indercentrum  e n  dient  dus  a ltijd  a an  de  P KR  v oldaan  te  worden  indien  daar  k inderen  v erblijven.  Hiervoor  geldt  e en  uitzondering  voor  k inderen  v an  8  jaar  e n  ouder,  mits  v oldaan  wordt  a an  de  P KR  op  locatieniveau.   17    
 18. 18. 2.   Gastouderopvang    Gastouderopvang  is  e en  b ijzondere  vorm  van  kinderopvang,  o p  h et  w oonadres  van  e en  g astouder  of  vraagouder.  De  o pvang  vindt  p laats  d oor  tussenkomst  van  e en  g astouderbureau  e n  o p  b asis  van  een  s chriftelijke  o vereenkomst;;  o uders  krijgen  vooraf  informatie  o ver  h et  b eleid  ten  a anzien  van  veiligheid,  g ezondheid  e n  o ver  d e  o mgang  met  d e  kinderen  (pedagogisch  b eleid).    2.1. Kwaliteit  gastouderopvang    2.1.1. Specifieke  uitwerking   pedagogisch   beleidsplan   voor  gastouderopvang      In  het  p edagogisch  b eleidsplan  wordt  d e  voor  d at  g astouderbureau  kenmerkende  visie  o p  d e  omgang  met  kinderen  b eschreven.  Het  b evat  e en  b eschrijving  van  w elke  mogelijkheden  er  z ijn  voor  d e  o ntwikkeling  van  p ersoonlijke  e n  s ociale  competenties  van  kinderen,  van  d e  w ijze  w aarop  de  e motionele  veiligheid  van  d e  kinderen  w ordt  g ewaarborgd  en  van  d e  w ijze  w aarop  d e  overdracht  van  w aarden  e n  n ormen  a an  kinderen  p laatsvindt.    Daarnaast  g eeft  h et  beleidsplan  een  beschrijving  van  d e  s amenstelling  van  h et  a antal  kinderen  d at  door  e en  g astouder  w ordt  o pgevangen  e n  van  d e  e isen  d ie  a an  gastouderschap  w orden  gesteld,  waarbij  in  ieder  g eval  a ls  e is  w ordt  g esteld  d at  d e  w oning  waar  g astouderopvang  p laatsvindt  over  voldoende  s peel-­  e n  s laapruimte  voor  kinderen  b eschikt  e n  o ver  voldoende  buitenspeelmogelijkheden,  a fgestemd  o p  h et  a antal  e n  d e  leeftijd  van  d e  o p  te  vangen  kinderen.  Deze  b eschrijving  g eeft  o uders  e en  g oed  b eeld  van  d e  manier  w aarop  e r  in  d e  g astouderopvang  wordt  g ewerkt.  De  a anbieder  e n  d e  p ersonen  d ie  w erken  b ij  h et  g astouderbureau  h andelen  in  d e  praktijk  n aar  h et  p edagogisch  beleidsplan.    2.1.1.1. Aantal   kinderen  per  gastouder    Er  zijn  d uidelijke  regels  voor  h et  maximaal  a antal  kinderen  d at  é én  g astouder  mag  o pvangen;;  h et  gaat  o m  h et  a antal  g elijktijdig  a anwezige  kinderen.      Partijen  s preken  h et  volgende  a f:   Het  p edagogisch  b eleid  van  h et  g astouderbureau  g eeft  d uidelijkheid  o ver  h et   leeftijdsbeleid.  O uders  w eten  d an  hoeveel  kinderen  (inclusief  e igen  kinderen)  in  w elke   leeftijd  p er  g astouder  maximaal  o pgevangen  w orden;;   Er  worden  maximaal  twee  kinderen  van  0  jaar  g elijktijdig  o pgevangen;;   Er  worden  maximaal  vier  kinderen  van  0  e n  1  jaar  g elijktijdig  o pgevangen;;   Er  worden  maximaal  vijf  kinderen  in  d e  leeftijd  van  0  tot  4  jaar  g elijktijdig  o pge vangen;;   Er  worden  maximaal  z es  kinderen  in  d e  leeftijd  van  0  tot  e n  met  13  jaar  g elijktijdig   opgevangen;;   In  alle  b ovengenoemde  b epalingen  g eldt  d at  a lle  kinderen  in  h uis  tot  d e  leeftijd  van  10  jaar   meetellen,  e igen  kinderen  e n  s pelende  kinderen  tellen  d us  ook  mee.       18    
 19. 19. 2.1.1.2. Achterwachtregeling   gastouderopvang    Wanneer  e r  meer  d an  d rie  g elijktijdig  a anwezige  kinderen  o pgevangen  worden,  is  e en  achterwachtregeling  van  toepassing.  Deze  achterwacht  d ient  b eschikbaar  te  z ijn  e n  in  geval  van  calamiteiten  o p  h et  o pvangadre s  a anwezig  te  z ijn  b innen  ambulance-­aanrijtijden.  Inzichtelijk  moet  zijn  wie  d eze  p ersoon  is  e n  w aar  d eze  te  b ereiken  is.  Tevens  d ient  d eze  achterwacht  tijdens  opvangtijden  a ltijd  telefonisch  b ereikbaar  te  z ijn.    2.2. Kwaliteitseisen   gastouders    2.2.1. Deskundigheidbevordering   gastouders    De  kwaliteit  e n  d eskundigheid  van  d e  gastouder  is  d e  b elangrijkste  w aarborg  voor  g oede  o pvang  voor  kinderen.  Dat  e r  a an  d e  p rofessionele  vorm  van  g astouderopvang  e isen  w orden  g esteld  is  voor  convenantpartijen  vanzelfsprekend.  C onvenantpartijen  constateren  d at  g astouderopvang  vraagt  o m  e igen  b eroepskwalificaties,  s pecifiek  g eformuleerd  voor  h et  g astouderschap.  Deze  z ijn  verwoord  in  h et  Besluit  d eskundigheidseisen  g astouders  kinderopvang.    Convenantpartijen  vinden  d at  voor  a lle  g astouders  geldt  d at  zij  p eriodiek  n ascholing  moeten  behoeve  van  h et  b ehouden  van  een  g eldig  E HBO-­certificaat  wordt  g edaan  op  basis  van  d e  p eriode  die  d oor  d e  certificerende  instelling  w ordt  a angehouden.    2.2.2.     Overige  kwaliteitseisen   gastouders    Gastouders  dienen  h iernaast  aan  d e  volgende  voorwaarden  te  voldoen:   In  het  b ezit  van  g eldig  b ewijs  van  d eskundigheid  voor  g astouders  (volgens  de  w ettelijke   bewijsstukken);;   In  bezit  van  e en  g eldig  certificaat  E HBO  a an  kinderen  (volgens  d e  wettelijke   bewijsstukken);;     Handelt  p rofessioneel;;   Lichamelijk  en  g eestelijk  g ezond;;     De  gastouder  h eeft  g een  kinderen  die  (tijdelijk)  o nder  toezicht  s taan;;     De  gastouder  is  n iet  (tijdelijk)  ontheven  o f  o ntzet  u it  h et  o uderlijke  g ezag;;   Respecteren  van  p rivacygevoelige  g egevens  en  geen  informatie  d oorspelen  a an  d erden;;     Openstaan  voor  e n  respecteren  van  a ndere  g ewoontes,  culturen,  levenswijzen  e n   opvoedingsideeën;;   Kinderen  n iet  a lleen  laten  o f  h et  toezicht  a an  a nderen  o verlaten;;   Regelmatig  e n  g edurende  minimaal  e en  h alf  jaar  b eschikbaar  voor  o pvang;;   Goede  telefonische  b ereikbaarheid;;   In  bezit  van  verzekeringen  met  d ekking  voor  a ansprakelijkheid  e n  o ngevallen,  inclusief   (indien  van  toepassing)  a utogebruik;;   Minimale  leeftijd  van  1 8  jaar;;   19    
 20. 20. In  bezit  van  e en  verklaring  o mtrent  het  g edrag  (VOG);;   Zorg  d ragen  voor  e en  verklaring  o mtrent  h et  gedrag  (VOG)  voor  a lle  betrokkenen  b ij  h et   primaire  proces  é n  d e  volwassen  h uisgenoten.    2.3. Kwaliteitseisen   gastouderbureaus    Het  g astouderbureau  h eeft  e en  b egeleidende,  b emiddelende  e n  a dministratieve  functie.  O m  d eze  taken  g oed  uit  te  voeren,  w ordt  a an  o nderstaande  voldaan:   Voor  d e  vraagouder  is  d e  b ereikbaarheid  van  h et  gastouderbureau  a ls  o ok  d ie  van  d e   gastouder  d uidelijk  e n  a antoonbaar  g eregeld;;     Het  g astouderbureau  vervult  d e  kassiersfunctie,  met  in  a chtneming  van  d e  e isen  d ie  d e  wet   stelt  a an  d eze  functie;;     Het  intakegesprek  met  d e  g astouder  vindt  p laats  op  h et  o pvangadres.  Het  intakegesprek   met  de  vraagouder  kan  z owel  o p  h et  o pvangadres,  a ls  o p  e en  nader  te  b epalen  locatie   plaatsvinden;;   Het  koppelingsgesprek  vindt  p laats  o p  h et  o pvangadres.  Indien  d e  o pvang  bij  d e   vraagouders  thuis  p laatsvindt,  vindt  h et  g esprek  d erhalve  b ij  d e  vraagouder  p laats;;   Elke  g astouder  w ordt  minimaal  twee  maal  p er  jaar  o p  h et  o pvangadres  b ezocht;;   De  risico  inventarisatie  &  e valuatie  (RIE)  Veiligheid  e n  Gezondheid  vindt  vóór  d e  s tart  van   de  o pvang  p laats  op  het  o pvangadres  e n  w ordt  daarna  elk  jaar  h erhaald;;   Het  voortgangsgesprek  met  d e  g astouder  vindt  tenminste  één  keer  p er  jaar  p laats  o p  h et   opvangadres;;   Jaarlijks  w ordt  e en  mondeling  e valuatiegesprek  g ehouden  met  d e  vraagouder.  Hiervan   wordt  verslag  gelegd.  E en  door  d e  vraagouder  o ndertekend  a fschrift  van  d it  verslag  is  in   het  d ossier  a anwezig  e n  w ordt  aan  d e  vraagouder  ter  b eschikking  g esteld   De  medewerker  d ie  d e  h uisbezoeken  e n  d e  inhoudelijke  b egeleiding  o p  h et  g ebied  van   opvang  e n  p edagogiek  van  d e  g astouder  verzorgt,  d ient  in  h et  b ezit  te  z ijn  van  e en   diploma  z oals  vastgelegd  in  d e  C AO  Kinderopvang  (minimaal  MBO  3  n iveau,  inclusief  e en   pedagogische  component);;   Het  b ureau  d raagt  e r  z org  voor  d at,  a antoonbaar,  p er  a angesloten  gastouder  o p  jaarbasis   tenminste  1 6  u ur  w ordt  b esteed  a an  b egeleiding  e n  b emiddeling.    2.4. Veiligheid   gastouderopvang    2.4.1. Veiligheids-­   en  gezondheidsbeleid   (RIV  en  RIG)  gastouderopvang    Partijen  vinden  d at  o ok  voor  g astouderopvang  h et  maken  van  e en  risico -­inventarisatie  e n  e valuatie  een  vereiste  is.  In  w oningen  w aar  d e  o pvang  p laatsvindt,  moet  jaarlijks  e en  risico -­inventarisatie  e n  evaluatie  p laatsvinden  voor  veiligheid  e n  g ezondheid,  h oe  te  h andelen  in  n oodsituaties.  Daartoe  bezoekt  h et  g astouderbureau  e lke  o pvangwoning  minimaal  e enmaal  p er  jaar.  De  e erste  risico-­inventarisatie  vindt  p laats  voordat  d e  o pvang  via  h et  g astouderbureau  een  a anvang  n eemt.  De  risico-­inventarisatie  veiligheid  e n  g ezondheid  w ordt  in  d e  o pvangwoning  u itgevoerd  door  o f  in  aanwezigheid  van  d e  b emiddelingsmedewerker.  Die  inventarisatie  is  inzichtelijk  voor  o uders.   20    
 21. 21. 2.5. Huisvesting   gastouderopvang    De  opvangplaats  w aar  kinderen  o pgevangen  w orden  d oor  d e  g astouder  d ient  a an  d e  volgende  voorwaarden  te  voldoen:   De  beschikbare  s peel-­  e n  s laapruimte  e n  d e  b uitenspeelmogelijkheden  z ijn  o nderdeel  van   de  kwaliteitscriteria  van  d e  g astouder;;  z ij  w orden  b eoordeeld  in  relatie  tot  h et  a antal  e n  d e   leeftijd  van  d e  o p  te  vangen  kinderen;;     De  opvangwoning,  o ok  a ls  h et  g aat  o m  e en  b estaande  woning,  d ient  voorzien  te  z ijn  van   voldoende  e n  g oed  functionerende  rookmelders,  conform  h et  b ouwbesluit;;   De  woning  w aarin  d e  kinderen  w orden  opgevangen  d ient  te  a llen  tijde  rookvrij  te  z ijn;;   Voor  kinderen  jonger  d an  a nderhalf  jaar  d ient  e en  a parte  s laapruimte  b eschikbaar  te  z ijn.   21    
 22. 22. 3.     Medezeggenschap    Positie  ouders    Ouders  w orden  a ctief  b etrokken  b ij  h et  b eleid  van  e en  kindercentrum  o f  g astouderbureau.  De  aanbieder  h eeft  d aar  o ok  b elang  bij:  h ij  kan  zijn  klanten  z o  g oed  b edienen.  De  w et  regelt  d at  e en  kinderdagverblijf  o f  g astouderbureau  e en  o udercommissie  moet  hebben.  C onvenantpartijen  vinden  dat  d e  a anbieder  a antoonbaar  moeite  moet  d oen  o m  te  b evorderen  d at  er  e en  a ctieve  oudercommissie  is.  De  vorm  van  h et  o verleg  met  d e  o udercommissie  moet  p assen  bij  d e  organisatievorm  van  h et  b edrijf  e n  h aalbaar  e n  doelmatig  z ijn  voor  o uders.  Teneinde  o uders  in  d e  g elegenheid  te  s tellen  medezeggenschap  uit  te  o efenen,  d ienen  z ij  g oed  geïnformeerd  te  z ijn  o ver  d e  g ang  van  z aken  in  e en  kindercentrum  o f  g astouderbureau.  Convenantpartijen  vinden  d at  ouders  b ij  b elangrijke  o nderwerpen  o p  p unten  moeten  kunnen  adviseren;;  n iet  a lle  h andelingen  van  d e  a anbieder  vallen  o nder  d e  medezeggenschap  van  o uders.  Aanbieders  moeten  o ok  kunnen  o ndernemen.  Het  g aat  d an  uiteindelijk  o m  e en  voor  a lle  p artijen  -­  aanbieder  e n  a fnemer-­  w erkbare  s ituatie  te  creëren  d ie  recht  d oet  aan  d e  gerechtvaardigde  belangen  van  o uders  è n  a an  de  e igen  verantwoordelijkheid  van  d e  a anbieders  voor  e en  g oede  bedrijfsvoering.    In  de  p raktijk  kan  e en  s panningsveld  o ntstaan  tussen  d e  b elangen  van  o uders  e n  d e  verantwoordelijkheid  van  d e  ondernemer  voor  e en  g oede  b edrijfsvoering.  P artijen  vinden  d at  in  dergelijke  s ituaties  e en  b eroep  g edaan  moet  kunnen  worden  o p  e en  o nafhankelijke  commissie  d ie  hierin  a dviseert.  Hiertoe  is  o p  initiatief  van  convenantpartijen  d e  Landelijke  Klachtenkamer  Kinderopvang  ingericht.  P artijen  s pannen  z ich  in  voor  e en  a anpassing  van  d e  w ettelijke  regeling  voor  d e  o rganisatie  van  o udercommissies.    Convenantpartijen  spreken  hierover  h et  volgende  a f:   Medezeggenschap  van  o uders  vindt,  in  a anvulling  o p  w at  d e  w et  e ist,  z oveel  mogelijk   plaats  via  landelijk  o vereengekomen  a fspraken  tussen  convenantpartijen  e n  d e  b ranche;;   Convenantpartijen  hebben  e en  voorbeeldreglement  voor  o udercommissies  opgesteld.  Hierin   staan  d e  rechten  van  o uders  e n  d e  verplichtingen  van  d e  a anbieder;;   Dit  reglement  w ordt  a ctief  u itgedragen  n aar  d e  leden  van  d e  o rganisatie  van  a anbieder  e n   naar  d e  o uders  (oudercommissies).     22    
 23. 23. 4.   Meldcode   kindermishandeling    De  aanbieder  van  kinderopvang  in  kindercentra  o f  g astouderopvang  h eeft  e en  me ldcode  voor  kindermishandeling  w aarin  e en  duidelijke  procedure  is  vastgelegd  d ie  a antoonbaar  g evolgd  w ordt  in  het  g eval  van  e en  (vermoeden)  van  kindermishandeling  e n/of  s eksueel  misbruik.  Dit  vermoeden  kan  b etrekking  h ebben  o p  d e  thuissituatie  van  h et  kind  o f  o p  d e  o pvangsituatie.    Er  is  een  s pecifieke  meldcode  h uiselijk  g eweld  e n  kindermishandeling  voor  d e  branche  kinderopvang  o ntwikkeld.  Deze  meldcode  beschrijft  d rie  routes.  E r  is  e en  route  o ntwikkeld  d ie  aangeeft  h oe  te  h andelen  wanneer  e r  s ignalen  z ijn  die  kunnen  duiden  op  h uiselijk  g eweld  o f  kindermishandeling  in  d e  h uiselijke  s feer.  Daarnaast  b evat  d e  meldcode  e en  route  h oe  te  h andelen  bij  vermoedens  van  kindermishandeling  g epleegd  d oor  e en  b eroepskracht.  De  d erde  route  beschrijft  h oe  te  h andelen  w anne er  e r  s prake  is  van  s eksueel  o verschrijdend  g edrag  van  kinderen  onderling.  De  routes  b eschrijven  s tappen  d ie  g evolgd  w orden  indien  e en  dergelijke  s ituatie  zich  voordoet,  inclusief  d e  taken  e n  verantwoordelijken  b innen  e en  kinderopvangorganisatie.  In  d eze  m eldcode  worden  in  d e  b etreffende  s tappenplannen  b ewust  geen  tijdspaden  g enoemd.  Dit  o m  schijnveiligheid  te  voorkomen.  E lke  s ituatie  vraagt  o m  e en  a nder  tijdspad.  Van  b elang  is  d at  o p  h et  moment  d at  e en  s ituatie  zich  voordoet,  d at  e en  tijdspad  b epaald  w ordt  waarbinnen  d e  stappen  plaatsvinden.  Afstemming  met  e en  o rganisatie  a ls  h et  Advies   en  Meldpunt  Kindermishandeling  (AMK)   is  hierin  w enselijk.    De  aanbieder  is  verantwoordelijk  voor  implementatie  van  h et  g eschreven  b eleid.  De  b etreffende  meldcode  voldoet  aan  d e  door  convenantpartijen  eerder  o pgestelde  criteria.    Indien  e en  o rganisatie  z elf  e en  meldcode  huiselijk  g eweld  e n  kindermishandeling  w enst  vast  te  stellen,  d an  d ient  d eze  te  voldoen  a an  criteria  z oals  b eschreven  in  d e  b ijlage.       23    
 24. 24. Tot  slot     Convenantpartijen  kunnen  h et  convenant  z onder  w ederzijdse  instemming  n iet  w ijzigen;;     Brancheorganisatie  Kinderopvang  s telt  d e  naleving  van  de  Convenantafspraken  d oor  h un   leden  a ls  b indende  voorwaarde  a an  het  lidmaatschap.    Convenantpartijen  spreken  af  d e  invoering  van  h et  convenant  n auwlettend  te  volgen  e n  d it  Convenant  u iterlijk  1  januari  2 014  (of  indien  h et  convenant  later  d an  1  januari  2013  z ou  ingaan,  n a  é én  jaar)  te  e valueren.    Daarnaast  w ordt  er  voor  d e  P KR  e en  tool  o ntwikkeld  w aardoor  d eze,  w anneer  d eze  g ereed  is,  uitgebreider  in  h et  convenant  b eschreven  z al  moeten  w orden.                                                Bijlagen    1   Begrippenlijst  2   Schema  voor  b erekening  van  d e  pedagogisch  medewerker  /  kindratio  b ij  g roepen   dagopvang  en  buitenschoolse  o pvang  van  s amengestelde  leeftijd  3   Schema  voor  d e  b erekening  van  de  pedagogisch  medewerker/kindratio  b ij   samengestelde  g roepen  d agopvang  e n  b uitenschoolse  o pvang  4   Criteria  meldcode  kindermishandeling           24    
 25. 25. Bijlage  1     Begrip   Definitie   Opmerkingen      1   Stamgroep     Een  vaste  g roep  kinderen  in  d e   *Dit  geldt  voor  s tructurele   dagopvang    met  vaste  p edagogisch   rooster,  b ehoudens  z iekte,  (bij)   medewerkers*  met  e en  vaste  ruimte.   scholing,  verlof  o f  vakantie.  2   Vaste   Een  p edagogisch  medewerker  d ie   Aan  é én  kind  w orden  maximaal  3   pedagogisch   toegewezen  is  a an  e en  vaste  s tamgroep   vaste  p edagogische  medewerkers   medewerker     per  o pvangdag.     gekoppeld.     dagopvang       Per  o pvangdag  is  minimaal  één   van  d eze  p edagogisch       medewerkers  w erkzaam  o p  d e   groep  van  d at  kind.  Deze     pedagogisch  medewerker  is   tevens  h et  vaste  aanspreekpunt   voor  o uders.   Indien  in  grotere  g roepen  met  d rie   pedagogisch  medewerkers  tegelijk   wordt  g ewerkt**,  d an  worden  e r   maximaal  4  vaste  p edagogisch   medewerkers  toegewezen.     **  Afhankelijk  samenstelling   groepen  e n  P KR.  3   Stamgroeprui Een  vaste,  p assend  ingerichte  ruimte       mte   waar  h et  kind  in  d e  d agopvang  het   grootste  d eel  van  d e  d ag  a anwezig  is.  4   Vaste  ruimte   In  principe  h ebben  a lle  kinderen  e en   Het  g aat  h ierbij  o m  h et  b egin  e n   in  relatie  tot   vaste  s tam-­/basisgroep.  W el  kan   einde  van  d e  o pvangdag.   halen  e n   besloten  w orden  o m  kinderen  in  e en   brengen   andere  ruimte  te  o ntvangen  o f  w eer  o p   te  laten  h alen  w aarbij  e en  vaste   pedagogisch  medewerker  a anwezig  is.   Voor  z owel  kinderen  a ls  o uders  moet   inzichtelijk  z ijn  welke  ruimte  d it  is.    5   Vaste  ruimte   Indien  h et  kindaantal  h et  toelaat,   Bijvoorbeeld  tijdens  vakanties  e n     in  relatie  tot   kunnen  s tamgroepen  s amengevoegd   dagen  met  e en  (structureel)  lage   samenvoegen   worden  tot  één  g roep  waarbij  in  p rincipe   bezetting.     groepen  o p   een  vaste  p edagogisch  medewerker   bepaalde   aanwezig  is,  u itgaande  van  e en   dagen     kloppende  P KR.  Voor  z owel  kinderen  als   ouders  moet  inzichtelijk  z ijn  w elke   ruimte  en  w elke  g roep  d it  is.    6   Incidenteel   Een  d ag(deel)  w aarvoor  o pvang  wordt   Voorwaarde  is  d at  maximale   extra   afgenomen  welke  b uiten  d e  vaste   stamgroepsgrootte  /   dag(deel)   contracturen  valt.     basisgroepgrootte  e venals  a antal   afnemen   pedagogisch  medewerkers     25    
 26. 26. gehandhaafd  b lijft  (PKR).   Convenantpartijen  zijn  van   mening  d at  g eborgenheid  e n   gevoel  van  veiligheid  voor  kind  e n   voor  d e  g roep  a ls  g eheel  voorop   staan.    7   Structureel   Uitgangspunt  is  d at  b ij  h et  a fnemen  van   Schriftelijke  toestemming  van   dag(deel)  o p   een  e xtra  d ag(deel)  h et  kind  in  de   ouders  is  n odig.  Indien  d eze   andere  vaste   oorspronkelijke  s tam-­/basisgroep   situatie  z ich  voordoet,  mag  e en   groep   geplaatst  w ordt.  W anneer  d e   kind  in  maximaal  1  andere  groep   groepsgrootte  h et  n iet  toelaat  h et  kind   geplaatst  w orden,  w aarbij  d e  e is   een  e xtra  d ag(deel)  in  d eze  g roep  te   van  maximaal  2   plaatsen,  kan  in  o verleg  met  o uders   stamgroepruimtes  n iet  w ordt   besloten  w orden  h et  kind  voor  d ie  d ag/   losgelaten.  Zodra  p lek  is  o p  d e   dat  d agdeel  in  e en  a ndere  vaste  g roep  te   oorspronkelijke  s tam-­  o f   plaatsen.     basisgroep  w ordt  h et  kind   automatisch  o vergeplaatst  (dit   wordt  tevens  vermeld  in   plaatsingsovereenkomst,  inclusief   de  u iterste  d atum  d ie  volgt  u it  d e   planning  van  h et  kindercentrum).   Ondernemer  moet  (op  verzoek   van  inspecteur)  kunnen  a antonen   dat  n iet  e erder  in  o orspronkelijke   groep  p lek  w as.     Indien  d e  o uder  h et  kind  liever  o p   de  a ndere  g roep  wil  laten  p laatsen   dan  d ient  h iervoor  e en  regulier   overplaatsingsverzoek  ingediend   te  w orden.      8   Basisgroep     Een  vaste  g roep  kinderen  in  d e  b so  met   **Dit  geldt  voor  s tructurele   vaste  p edagogische  medewerkers**.     rooster,  b ehoudens  z iekte,   (bij)scholing,  verlof  of  vakantie.    9   pedagogisch   Een  p edagogisch  medewerker  d ie   Er  worden  geen  s pecificaties   medewerker   toegewezen  is  a an  e en  b asisgroep.     gegeven  o ver  max.  a antal     pedagogisch  medewerkers  per     kind  (ook  i.v.m.   open   deurenbeleid  e n  flexibiliteit).    10   Achterwachtre Indien  d e  mogelijkheid  b estaat  d at  e r   Deze  a chterwachtregeling  is  n iet   geling   slechts  e en  p edagogisch  medewerker   van  toepassing  tijdens  3 -­ dagopvang  en   aanwezig  is,  o p  h et  moment  d at  e r   uursregeling.     buitenschoolse kinderen  a anwezig  z ijn,  o p  d e  vestiging   opvang   is  er  e en  a chterwachtregeling  van   toepassing.  Deze  regeling  h oudt  in  d at  in   geval  van  calamiteiten  e r  e en   achterwacht  b eschikbaar  d ient  te  z ijn  d ie   binnen  a mbulance-­aanrijtijden  in  d e   26    
 27. 27. vestiging  a anwezig  kan  z ijn.       Inzichtelijk  moet  z ijn  wie  d eze  p ersoon  is   en  w aar  d eze  te  b ereiken  is.  Tevens   dient  d eze  a chterwacht  tijdens  de   openingstijden  b ereikbaar  te  z ijn     Achterwachtre Indien  e r  meer  d an  d rie  g elijktijdig     geling   aanwezige  kinderen  o pgevangen   gastouderopva worden,  is  d e  a chterwachtregeling  van   ng   toepassing.  Deze  a chterwacht  d ient   beschikbaar  te  z ijn  e n  in  g eval  van   calamiteiten  o p  h et  o pvangadres  e n   aanwezig  te  z ijn  b innen  a mbulance-­ aanrijtijden.  Inzichtelijk  moet  z ijn  w ie   deze  p ersoon  is  e n  w aar  d eze  te   bereiken  is.  Tevens  d ient  d eze   achterwacht  tijdens  o pvangtijden  altijd   telefonisch  b ereikbaar  te  z ijn.  11   Achterwacht   Een  meerderjarig  p ersoon  met  w ie  d e     aanbieder  a antoonbaar  d e  a fspraak  heeft   gemaakt  d at  d eze  w ordt  ingezet  in  g eval   van  e en  n oodsituatie.  12   Ambulance-­ Wettelijke  toegestane  n orm  vanaf     aanrijtijden   moment  d at  melding  is  gedaan  is   opgenomen  in  d e  W et  Ambulancezorg.  13   Drie-­ Voor  d e  flexibiliteit  in  de  o rganisatie  is     uursregeling     het  mogelijk  d at  in  de  d agopvang  ten   hoogste  d rie  u ur  p er  d ag  (niet   aaneengesloten)  minder   beroepskrachten  w orden  ingezet  dan   volgens  d e  p edagogisch  medewerker-­ kind  ratio  is  vereist,  maar  n ooit  minder   dan  d e  h elft  van  h et  b enodigde  a antal   situatie  s lechts  é én  p edagogisch   medewerker  in  h et  kindercentrum,  d an   is  er  ter  o ndersteuning  ten  minste  één   andere  volwassene  in  h et  kindercentrum   aanwezig.  Afwijken  van  d e  vereiste   pedagogisch  medewerker-­kind  ratio  is   niet  toegestaan  tussen  9 .30  e n  1 2.30   uur  en  tussen  1 5.00  e n  1 6.30  u ur.  Vóór   9.30  u ur  en  n a  1 6.30  u ur  mag  d e   afwijking  van  d e  p edagogisch   medewerker-­kind  ratio  n iet  langer  d uren   dan  a nderhalf  u ur  a aneengesloten  e n  in   de  p auzeperiode  tussen  12.30  en  15.00   uur  niet  langer  d an  twee  u ur   aaneengesloten.  Dit  a lles  met  e en   maximum  van  drie  u ur  p er  d ag.  In  de   informatie  voor  o uders  w ordt  expliciet   beschreven  h oe  invulling  w ordt  g egeven   aan  d e  inzet  van  p edagogisch   27    

×