Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
สานักวิทยบริการ “เปิ ดให้ บริการพิเศษ” แนะนานักศึกษาน้ องใหม่ 2555               ในวันที่ 15 มิถนายน 2555 ทา...
Open house kku library 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Open house kku library 2012

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิทฯ มข.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Open house kku library 2012

 1. 1. สานักวิทยบริการ “เปิ ดให้ บริการพิเศษ” แนะนานักศึกษาน้ องใหม่ 2555 ในวันที่ 15 มิถนายน 2555 ทางสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ุ ได้ มีการเปิ ดให้ บริการพิเศษ ตั ้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. เพื่อแนะนาบริการต่างๆที่ เปิ ดให้ นกศึกษาได้ เข้ าใช้ รวมทั ้งข้ อมูลทัวไป ที่ เกี่ยวข้ องกับทางสานักวิทยบริการ ั ่ เพื่อให้ นกศึกษาน้ องใหม่เข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ของทางสานักวิทยบริการ ทั ้งนี ้ทาง ั สานักวิทยบริการยัง ได้ มีการจัด กิจกรรมต่างๆให้ นกศึกษาน้ องใหม่ได้ ร่วมทาเพื่อ ั ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้ างความสัมพันธ์ และความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาน้ องใหม่ กับทางสานักวิทยบริการ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการเป็ นที่ร้ ูจก ั ของนักศึกษาน้ องใหม่ โดยนักศึกษาน้ องใหม่ที่สนใจสามารถติดต่อด้ วยตนเองได้ ที่ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ มข. ในเวลาทาการ หรือทาง www.library.kku.ac.th นางสาวสุดารัตน์ เชิดเพชรรัตน์ 523080879-9 ผู้เขียนข่าว

×