Successfully reported this slideshow.

Bao cao ngan drc

413 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bao cao ngan drc

  1. 1. CÔNG TY CH NG KHOÁN VIETCOMBANK BÁO CÁO NG NNGÀNH S N XU T L P XE CÔNG TY C PH N CAO SU À N NG (DRC)Mã ngành ICB: 3357Bloomberg Ticker: DRC VM EquityNgày c p nh t: 31/8/2011 ánh giá chungLĩnh v c ho t ng s n xu t kinh doanh• S n xu t, kinh doanh, xu t nh p kh u các s n V dài h n s phát tri n v quy mô tiêu th xe ôtô s tăng m nh cùng v i s phát tri n ph m cao su và v t tư thi t b cho ngành công c a xã h i cho th y th trư ng săm l p Vi t Nam còn nhi u ti m năng phát tri n. Hi n nghi p cao su.• Ch t o l p t thi t b ngành công nghi p cao su. nay giá cao su, giá d u ã gi m so v i nh ng tháng u năm tuy nhiên v n duy trì• Kinh doanh thương m i d ch v t ng h p. m c cao bên c nh ó t giá, lãi su t và các chi phí khác u cao hơn so v i cùng kỳCh tiêu th trư ng năm trư c nên tri n v ng ngành s n xu t săm l p trong nh ng tháng còn l i năm 2011 v n chưa có nhi u i m sáng. Giá ngày 31/08/2011 (VND) 22.800 Kho ng giá 52 tu n (VND) 15.800 - 44.000 DRC là m t doanh nghi p có ch tiêu cơ b n t t, chi m v trí s 1 v th ph n săm l p V n hoá (t VND) 1.052 ôtô do ó ti m năng tăng trư ng c a DRC l n hơn so v i các doanh nghi p trong PE trailing 5,34 ngành. Và l i th c a DRC s ti p t c tăng sau khi d án s n xu t l p radial hoàn H s Beta 0,97 thành. KLCP LH 46.153.865 DRC hi n ang tri n khai d án s n xu t l p radial v i s v n u tư r t l n trong ó KLGDBQ 3 tháng 69.694 ngu n v n tài tr d án có n 70% là vay n . Vi c y m nh u tư trong giai o n lãi KLGDBQ 1 tháng 75.126 su t tăng cao làm tăng m nh chi phí vay c a DRC trong năm nay. Hi n nay DRC vay KLGDBQ 10 ngày 105.436 S h u NDTNN 22,7% USD là ch y u s giúp gi m b t chi phí so v i vay VND nhưng s làm gia tăng r i ro t C ông l n giá. M c dù s ph i i m t v i khó khăn trong th i gian u tư khi tri n khai d án T p oàn Hoá ch t Vi t Nam 50,5% nhưng d án v n ư c ti n hành b i s gia tăng l i th công ty sau khi d án hoàn FTIF – Templeton Frontier Markets thành bên c nh ó chúng tôi cho r ng công ty cũng ã d toán k lư ng khi quy t nh 7,81% tri n khai. Fund Năm 2011 DRC t ra k ho ch 2.250 t doanh thu và 150 t l i nhu n sau thu tươngBi n ng giá c phi u ng tăng 4% và gi m 31% so v i th c hi n năm 2010. 6 tháng u năm 2011 DRC t 1.288 t doanh thu và 100 t l i nhu n sau thu tương ng tăng 33% và 2% so v i cùng kỳ năm 2010. Hoàn thành 57% k ho ch doanh thu và 67% k ho ch l i nhu n sau thu . Có th th y k ho ch mà DRC t ra là khá th n tr ng, năm 2011 ch c ch n DRC s vư t k ho ch ã t ra. Chúng tôi ư c tính năm 2011 doanh thu và l i nhu n sau thu c a DRC là 2.688 t và 204,1-211,5 t , vư t 18% k ho ch doanh thu và 36%-41% k ho ch l i nhu n sau thu . Theo ó EPS ư c tính cho năm 2011 là 4.422- 4.582 ng/CP. DRC là doanh nghi p có các ch tiêu cơ b n t t, có tri n v ng cao v dài h n. DRC sCh tiêu tài chính cơ b n vư t m c k ho ch doanh thu và l i nhu n ã t ra trong năm 2011. V i m c giá 2008 2009 2010 2011F 22.800 ng/CP ngày 31/08/2011 thì PE trailing là 5,34 tương i th p, tính thanhDTT (t VND) 1,291 1,815 2,160 2,250 kho n c phi u g n ây t t hơn. Trên cơ s ó chúng tôi cho r ng c phi u DRC phùLNST(t VND) 52 395 261 150 h p cho u tư dài h n.TTS (t VND) 615 785 1,064VCSH (t VND) 216 558 732N /TTS (%) 65% 29% 31%LN g p/DT (%) 4% 22% 9%ROA (%) 8% 50% 18%ROE (%) 24% 70% 27%BV (VND) 14,085 36,221 23,772EPS (VND) 3,366 25,563 6,376Phòng Nghiên c u và Phân tích Chuyên viên phân tích: Lê Th Ng c Anh Trang | 1
  2. 2. CÔNG TY CH NG KHOÁN VIETCOMBANK BÁO CÁO NG N K t qu ho t ng kinh doanh năm 2010 và 6 tháng u năm 2011 Vi c duy trì ư c t c tăng trư ng cao 19% và m c s t gi m l i nhu n th p hơn so v i các doanh nghi p khác trong ngành s n xu t săm l p là m t thành công c a DRC trong năm 2010. Năm 2010 doanh thu c a DRC t 2.160 t tăng 19% so v i năm 2009, l i nhu n sau thu t 196 t gi m 50% so v i năm 2009 do giá cao su nguyên li u u vào ã gia tăng m nh trong năm 2010. i u này cũng ã ư c DRC d báo khi t ra k ho ch. So v i k ho ch ã t ra thì doanh thu và l i nhu n th c hi n c a DRC u vư t k ho ch v i t l tương ng là 5% và 9%. Quý 2/2011 DRC có k t qu kinh doanh khá cao, doanh thu l i nhu n tăng trư ng m nh so v i cùng kỳ năm 2010 cũng như so v i quý 1/2011. Doanh thu, l i nhu n sau thu t tương ng là 713 t và 59 t tương tăng 31% và 23% so v i cùng kỳ năm 2010 do chi phí lãi vay và l chênh l ch t giá tăng. So v i quý 1/2011 thì doanh thu và l i nhu n sau thu quý 2/2011 c a DRC tăng l n lư t 24% và 46% do trong quý 2/2011 giá cao su nguyên li u ã i u ch nh gi m so v i quý 1/2011. Lu k 6 tháng u năm 2011 DRC t 1.288 t doanh thu và 100 t l i nhu n sau thu tương ng tăng 33% và 2% so v i cùng kỳ năm 2010. Hoàn thành 57% k ho ch doanh thu và 67% k ho ch l i nhu n sau thu . So v i k t qu kinh doanh c a 2 doanh nghi p cùng ngành là CSM và SRC có tăng trư ng doanh thu tương ng là 15%, 10% và l i nhu n s t gi m m nh so v i cùng kỳ năm 2010 có th th y k t qu kinh doanh c a DRC trong 6 tháng u năm 2011 là r t kh quan, v n gi duy trì ư ct c tăng trư ng t t. Gi i thi u chung v doanh nghi p CTCP Cao su à N ng có ti n thân là m t xư ng p v xe ôtô ư c T ng c c hoá ch t Vi t Nam ti p qu n vào tháng 12/1975. Ngày 26/5/1993 chuy n thành Công ty Cao su à N ng và chuy n i hình th c sang công ty c ph n vào ngày 10/10/2005 v i s v n i u l là 92,48 t . Các s n ph m ch y u c a DRC bao g m: Các lo i săm l p ôtô, máy kéo, xe máy và xe p. DRC chi m lĩnh s 1 v th ph n săm l p ôtô và máy kéo, ng v trí th 2 v th ph n săm l p xe máy và xe áp. DRC có h th ng phân ph i r ng 64 t nh thành ph trong ó t p trung ch y u t i mi n Trung. T l xu t kh u v n tương i nh chi m kho ng 8-10% t ng doanh thu. DRC là doanh nghi p u tiên và duy nh t t i Vi t Nam và ông Nam Á s n xu t thành công l p ôtô c ch ng OTR siêu t i n ng công ngh cao. ây là s n ph m ch l c c a DRC trong su t th i gian qua, giúp t ng bư c xây d ng thương hi u và t o ra l i th c nh tranh cho công ty. Hi n nay DRC ang t p trung m i ngu n l c tri n khai d án s n xu t l p Radial, vi c u tư phát tri n s n ph m m i s ngày càng c ng c và m r ng th ph n cho DRC. Các khách hàng l n c a DRC là các nhà s n xu t l p ráp ôtô l n t i Vi t Nam như: Ôtô Trư ng H i, Vinaxuki, Hyundai Vinamotor, TMT, Hoa Mai, Chi n Th ng… Năm 2010 DRC s n xu t ư c kho ng 755 nghìn l p ôtô, 475 nghìn săm ôtô và 387 nghìn y m ôtô; 846 nghìn l p xe máy và 1,23 tri u săm xe máy; 4,6 tri u l p xe p và 3,5 tri u săm xe p ngoài ra còn s n xu t 43 nghìn ôtô p và 6,8 t cao su k thu t. Thông tin các d án l n ang và s p tri n khai 1. D án “Nhà máy s n xu t l p xe t i radial công su t 600.000 l p/năm” D án này ư c ánh giá là d án u tiên và l n nh t trong ngành s n xu t săm l p ôtô c a Vi t Nam. D án có t ng u tư là 2.833 t v i giai o n 1 là 2.128 t , giai o n 2 là 705 t , trong ó chi phí thi t b là 1.510 t chi m 53% t ng v n u tư và chi phí xây d ng 517 t chi m 18% t ng v n u tư, ngoài ra là các chi phí khác. D án ư c tài tr b i 30% v n ch s h u và 70% v n vay, tháng 7/2010 DRC ã ký h p ng tín d ng v i nhóm ngân hàng ng tài tr do Ngân hàng Công thương Ngũ Hành Sơn ( à N ng) làm u m i thu x p v n vay. Có th th y d án s n xu t l p Radial c a DRC là m t d án r t l n, t ng v n u tư c a d án c 2 giai o n g p 2 l n t ng tài s n c a DRC t i th i i m 30/06/2011. Sau m t th i gian trì hoãn d án ư c kh i công xây d ng vào ngày 6/5/2011. D ki n quý 4/2012 s n xu t th và cho ra s n ph m vào quý 1/2013. Tính n th i i m 30/6/2011 chi phí xây d ng d dang c a nhà máy s n xu t l p xe Radial 600.000 l p/năm là hơn 59 t (trong ó gi i ngân năm 2010 là 51,55 t ). D ki n trong năm 2011 s gi i ngân kho ng 425 t cho d án y m nh tri n khai d án s n xu t săm l p, do ó n dài h n tăng m nh và chi phí v n c a DRC s l n trong 6 tháng còn l i trong năm 2011. Tính n 30/6/2011 n vay ngân hàng c a DRC là 289 t tăng 32% so v i t ng dư n u năm 2011. N vayPhòng Nghiên c u và Phân tích Chuyên viên phân tích: Lê Th Ng c Anh Trang | 2
  3. 3. CÔNG TY CH NG KHOÁN VIETCOMBANK BÁO CÁO NG N ph n l n b ng ngo i t , th i gian tương i dài 8-9 năm v i lãi su t là lãi su t huy ng ti n g i ti t ki m VND, USD +3% (vay VND) ho c +2,5% (vay USD). Chúng tôi cho r ng vi c huy ng ư c v n vay USD s giúp DRC gi m b t chi phí trong ng n h n do hi n nay lãi su t vay VND cao hơn r t nhi u v i lãi su t vay USD tuy nhiên v dài h n v i các kho n vay USD này DRC s ph i i m t v i r i ro bi n ng t giá nhưng r i ro này s ư c gi m b t b i sau khi d án hoàn thành d ki n s xu t kh u kho ng 40% s n ph m c a d án. 2. D án di d i u tư chi u sâu, m r ng s n xu t xí nghi p săm l p xe p - xe máy, ôtô vào Khu Công nghi p Liên Chi u DRC ã ti n hành ưa dây chuy n s n xu t săm xe p xe máy vào ho t ng và ưa dây chuy n s n xu t l p lên trong năm 2011. Tính n th i i m 30/6/2011 chi phí xây d ng d dang c a d án di d i, u tư m r ng xí nghi p xe p xe máy là 43 t (chưa k chi phí thuê t). Hi n nay ã th ng nh t l p d án di d i xí nghi p săm l p ôtô. Chi n lư c trung và dài h n Khi d án l p Radial toàn thép i vào s n xu t n nh, th trư ng m r ng s ti p t c u tư nâng công su t lên 1 tri u l p/năm. Cùng v i ó s u tư thêm công ngh s n xu t l p radial toàn thép cho xe công trình, khai thác m , c ng bi n. Tìm i tác có ngu n nguyên li u và s n xu t cao su nguyên li u liên k t ho c mua c ph n c a i tác m b o ngu n cung v s lư ng cũng như ch t lư ng. DRC cũng xem xét kh năng liên k t v i các nhà s n xu t ôtô xe t i t i Vi t Nam xây d ng nhà máy l p và cao su k thu t cung c p s n ph m n nh cho h . ây là m t chi n lư c m b o u ra và u vào c a các s n ph m n nh giúp DRC ti p t c là nhà s n xu t săm l p hàng u Vi t Nam. Các ch tiêu cơ b n Các ch tiêu cơ b n c a DRC m c dù không t t như năm 2009 nhưng v n t t hơn h n so v i các doanh nghi p trong ngành trong ó n i b t DRC là doanh nghi p có t c tăng trư ng cao, kh năng sinh l i cao, s d ng n th p. Tuy nhiên khi tri n khai d án s n xu t l p radial, ây là d án l n và DRC ph i s d ng n vay nhi u s nh hư ng n các ch tiêu cơ b n c a doanh nghi p trong th i gian u tư: Cơ c u tài s n và ngu n v n s có nhi u s thay i; kh năng sinh l i, hi u qu ho t ng, kh năng thanh toán gi m. T c tăng trư ng: Trong 3 năm g n ây t c tăng trư ng tài s n và ngu n v n cũng như doanh thu r t cao c bi t là trong năm 2009, t c tăng trư ng doanh thu trung bình c a DRC trong 3 năm qua là 23%. V i vi c th ph n săm l p ôtô l n cùng v i s phát tri n công nghi p ôtô trong nư c thì t c tăng trư ng c a DRC luôn duy trì m c cao hơn so v i các doanh nghi p s n xu t săm l p khác trong ngành. Nh hi u qu ho t ng cao, kh năng sinh l i t t giúp DRC tích lũy nâng cao tài s n và ngu n v n. Kh năng sinh l i cao: Năm 2010 là m t năm tương i khó khăn v i ngành s n xu t săm l p khi giá cao su tăng cao tuy nhiên DRC v n có ROA, ROE và EPS cao không ch so v i doanh nghi p cùng ngành mà còn nhi u ngành khác. Năm 2010 ROA, ROE, EPS c a DRC tương ng là 18%, 27% và 6.376 ng/CP. DRC là doanh nghi p có t su t l i nhu n cao hơn h n so v i các doanh nghi p khác trong ngành. Hi u qu ho t ng: S ngày các kho n ph i thu và s ngày hàng t n kho ngày càng tăng cao, ây cũng là tình tr ng chung c a các doanh nghi p trong ngành s n xu t săm l p do s thay i v tình hình tiêu th và chính sách bán hàng c a các doanh nghi p ngành s n xu t săm l p. Vòng quay t ng tài s n, vòng quay tài s n c nh c a DRC th p hơn CSM nhưng l n hơn SRC tuy nhiên các ch tiêu này c a c 3 doanh nghi p u l n hơn 2 cho th y hi u qu ho t ng c a các doanh nghi p s n xu t săm l p u cao. Trong th i gian t i khi DRC tri n khai d án u tư s n xu t l p Radial khi ó hi u qu ho t ng c a DRC s gi m xu ng. Cơ c u v n và tài s n: Các doanh nghi p s n xu t săm l p u có tài s n ng n h n chi m t tr ng l n trong t ng tài s n, t i ngày 30/6/2011 tài s n ng n h n c a DRC chi m 75% trong ó hàng t n kho chi m 43%, các kho n ph i thu chi m 30%. T l n c a DRC ngày 30/6/2011 ã tăng lên t 31% lên 36% so v i th i i m cu i năm 2011 tuy nhiên như v y thì t l n c a DRC v n th p hơn r t nhi u so v i 2 doanh nghi p CSM và SRC (t l n t i ngày 30/6/2011 c a CSM, SRC tương ng là 65%,Phòng Nghiên c u và Phân tích Chuyên viên phân tích: Lê Th Ng c Anh Trang | 3
  4. 4. CÔNG TY CH NG KHOÁN VIETCOMBANK BÁO CÁO NG N 60%). Năm 2011 DRC tri n khai m nh d án s n xu t săm l p do ó cơ c u v n và tài s n s có s thay i l n, c bi t t l n d ki n s tăng lên r t cao. Kh năng thanh toán: T i th i i m 30/6/2011 ch tiêu kh năng thanh toán hi n th i và kh năng thanh toán nhanh c a DRC u l n 1 và cao hơn so v i CSM và SRC b i DRC s d ng n th p. Có th th y kh năng thanh toán hi n nay c a DRC tương i t t. So sánh v i các doanh nghi p trong ngành T ng Tài V n i u T su t LN N / ROA ROE EPS BV P/E P/B Giá Mã S n (t ) l (t ) ròng VCSH Trailing 31/08/2011 CSM 1.494 422 1% 152% 6% 14% 2.003 14.026 7,0 1,0 13,900 DRC 1.269 462 8% 63% 16% 25% 4.274 16.916 5,3 1,3 22,800 SRC 590 162 -2% 185% 4% 11% 1.460 12.768 9,2 1,0 13,400 Ngu n VCBS t ng h p 3 doanh nghi p CSM. DRC, SRC u là nh ng doanh nghi p l n trong ngành. Trong ó CSM là doanh nghi p có quy mô tài s n l n nh t, tuy nhiên trong nh ng năm g n ây DRC ngày càng ho t ng hi u qu và có kh năng sinh l i t t hơn nên quy mô tài s n và ngu n v n tăng lên áng k , n nay DRC có s v n i u l cao nh t v i 462 t . V i vi c chi m lĩnh th ph n l n v săm l p ôtô t o lên ti m năng tăng trư ng l n cho DRC giúp DRC ngày càng ho t ng hi u qu hơn và kh năng sinh l i cao hơn h n 2 doanh nghi p còn l i. i u này ã ư c ch ng minh qua k t qu kinh doanh t năm 2009 cho n nay. Theo giá ngày 31/8/2010 thì DRC tr lên h p d n hơn h n khi có PE là 5,3 th p hơn nhi u so v i 2 doanh nghi p còn l i. Tri n v ng kinh doanh năm 2011 Ngành s n xu t ôtô c a Vi t Nam cho n th i i m này ch phát tri n v doanh s bán hàng do t c phát tri n c a xã h i, còn v u tư chi u sâu và k ho ch phát tri n thương hi u ôtô Vi t v n chưa hoàn thành. Quy mô th trư ng ôtô hi n nay ngày càng l n m nh c v xe l p ráp và nh p kh u tiêu th trong nư c (b ng bi u phía dư i). Quy mô tiêu th ôtô ngày càng tăng t o ra ti m năng tăng trư ng cho các doanh nghi p s n xu t săm l p. Nhu c u l p m i s tăng khi công nghi p l p ráp ôtô phát tri n nhưng nhu c u th c s l n và ti m năng ó chính là nhu c u l p thay th . Là doanh nghi p s h u th ph n l n nh t v săm l p ôtô chúng tôi cho r ng DRC có tri n v ng phát tri n r t l n. Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Xe l p ráp trong nư c 13.500 59.200 47.600 71.900 100.100 119.460 112.000 (Chi c) Xe nh p kh u (Chi c) 16.400 21.300 12.500 30.500 51.100 76.300 53.100 Ngu n: VAMA. VCBS t ng h p S lư ng xe l p ráp và nh p kh u tiêu th qua các năm Hi n nay m c dù giá cao su ã gi m so v i nh ng tháng u năm, ngu n cung cao su ã nhi u hơn khi cao su vào mùa c o chính giúp vi c thu mua cao su c a các doanh nghi p s n xu t săm l p d dàng hơn. Tuy nhiên hi n nay giá cao su v n duy trì m c cao, giá i n xăng d u cùng các nguyên li u u vào nhóm hoá d u cũng tăng cùng v i ó t giá và lãi su t c a ngân hàng cũng m c cao s là nh ng thách th c l n i v i các doanh nghi p trong ngành s n xu t săm l p trong năm 2011. Xét v quy mô, DRC m c dù không ph i là công ty l n nh t so v i các doanh nghi p trong ngành s n xu t săm l p tuy nhiên v i vi c s h u th ph n l n v săm l p ôtô ã giúp DRC có l i th cao hơn h n so v i các doanh nghi p trong ngành. i u này cũng ã ư c ch ng mình rõ trong nh ng năm g n ây, khi ngành s n xu t săm l p có ư c l i th giá nguyên li u u vào rPhòng Nghiên c u và Phân tích Chuyên viên phân tích: Lê Th Ng c Anh Trang | 4
  5. 5. CÔNG TY CH NG KHOÁN VIETCOMBANK BÁO CÁO NG N như năm 2009 DRC là doanh nghi p có m c tăng trư ng v doanh thu và l i nhu n m nh nh t, trong tình hình khó khăn giá cao su tăng m nh k t năm 2010 cho n 6 tháng u năm 2011 DRC v n ti p t c gi v ng m c tăng trư ng doanh thu cao và là l i nhu n không s t gi m m nh. Qua phân tích cho th y các ch tiêu cơ b n c a DRC luôn t t hơn so v i 2 doanh nghi p l n là CSM và SRC. Nhìn nh n ư c ti m năng phát tri n c a ngành cùng v i ý th c v th công ty, các doanh nghi p l n trong ngành u có các k ho ch s n xu t s n ph m m i. Trong ó 2 d án l n nh t ó là d án s n xu t l p xe t i radial công su t 600 nghìn chi c/năm c a DRC và d án s n xu t l p radial toàn thép công su t 300 nghìn chi c/năm c a CSM. L p radian là l p có nhi u tính năng t t hơn so v i l p bias, m i năm th trư ng Vi t Nam tiêu th ít nh t 1,2 tri u l p Radial trong ó trong nư c s n xu t ch có 50.000 chi c và tiêu th 2,1 tri u l p Bias trong nư c ch s n xu t 1,7 tri u l p. Hi n nay DRC tri n khai d án s n xu t l p radial, ây là d l n nh t trong ngành s n xu t săm l p, t ng v n u tư g p hơn 2 l n so v i t ng tài s n c a DRC t i ngày 30/6/2011 trong ó 70% t ng v n u tư c a d án s ư c tài tr b i v n vay. V i tình hình lãi su t, t giá cao s nh hư ng l n n k t qu kinh doanh c a DRC trong th i gian u tư. Phương ti n Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2020 Xe con, xe t i nh 1.380 1.775 2.347 4.580 Xe t c cao 400 510 663 1.270 T ng c ng 1.780 2.285 3.010 5.850 D báo nhu c u l p Radial tiêu th t i Vi t Nam c a Ford Vi t Nam (nghìn chi c) Ư c tính k t qu s n xu t năm 2011 c a DRC Năm 2011 DRC t ra k ho ch 2.250 t doanh thu và 150 t l i nhu n sau thu . Sáu tháng u năm 2011 DRC ã t ươc 1.288 t doanh thu và 100 t l i nhu n sau thu hoàn thành 57% k ho ch doanh thu và 67% k ho ch l i nhu n sau thu . DRC t ra k ho ch trong quý 3/2011 là 600 t doanh thu và 37,5 t l i nhu n sau thu , theo ó lu k 9 tháng u năm 2011 DRC t 81% doanh thu và 92 % l i nhu n. Như v y ch c ch n DRC vư t k ho ch s n xu t kinh doanh. D báo k t qu kinh doanh c a DRC trong 6 tháng cu i năm 2011: • 6 tháng cu i năm doanh thu thư ng l n hơn 6 tháng u năm do ó gi nh trong 6 tháng cu i năm 2011 DRC có th cao hơn 5-10% doanh thu 6 tháng u năm 2011 và t kho ng 1.400 t doanh thu. • Do giá cao su và giá d u có xu hư ng ch ng l i do ó gi nh t su t l i nhu n g p 6 tháng cu i năm 2011 b ng t su t l i nhu n quý 2/2011 là 17%. • Doanh thu tài chính gi nh b ng doanh thu tài chính trong 6 tháng u năm 2011 là 5,2 t . • Chi phí tài chính c a DRC 6 tháng u năm 2011 là 34 t trong ó ch y u là l chênh l ch t giá. Chi phí tài chính 6 tháng cu i năm 2011 s ph i cao hơn 6 tháng u năm 2011 do s dư n s tăng tài tr d án l p radial do ó gi nh chi phí tài chính trong 6 tháng cu i năm 2011 là 40-50 t . • Gi nh t l chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p trên doanh thu 6 tháng cu i năm 2011 b ng t l này trong quý 2/2011 là 4,1%. • Gi nh l i nhu n ho t ng khác trong 6 tháng cu i năm 2011 b ng v i l i nhu n ho t ng khác trong 6 tháng u năm 2011 là 2,7 t . • Thu thu nh p doanh nghi p c a DRC trong năm 2011 là 25% Theo ó, doanh thu và l i nhu n sau thu trong 6 tháng cu i năm 2011 s là 1.400 t và 103,9-111,4 t . Như v y theo chúng tôi ư c tính doanh thu và l i nhu n sau thu c năm 2011 là 2.688 t và 204,1-211,5 t vư t 18% k ho ch doanh thu và vư t 36%- 41% k ho ch l i nhu n sau thu . Khi ó EPS ư c tính cho năm 2011 là 4.422-4.582 ng/CP.Phòng Nghiên c u và Phân tích Chuyên viên phân tích: Lê Th Ng c Anh Trang | 5
  6. 6. CÔNG TY CH NG KHOÁN VIETCOMBANK BÁO CÁO NG N SWOT i m m nh i my u - DRC hi n ang tri n khai d án r t l n do ó s nh - DRC là m t trong nh ng doanh nghi p l n nh t hư ng nhi u n k t qu ho t ng s n xu t kinh và chi m v trí s 1 v th ph n săm l p ôtô. doanh c a DRC trong giai o n u tư. - DRC là doanh nghi p có ch tiêu cơ b n t t, hi n DRC có các ch tiêu cơ b n t t hơn h n so v i 2 doanh nghi p l n cùng ngành ang niêm y t trên sàn là CSM và SRC. - DRC có quan h t t v i Ngân hàng giúp vi c thu x p, huy ng v n d dàng hơn. Cơ h i Thách th c - DRC s tăng vay n , trong ó ch y u là vay USD - Ngành săm l p còn r t nhi u ti m năng chưa tài tr d án. Hi n nay lãi su t ang m c cao, t khai thác. Là doanh nghi p chi m lĩnh v trí s 1 v th giá ti m n nhi u bi n ng s khi n chi phí lãi vay và ph n săm l p nên DRC có l i th l n hơn c . r i ro lãi su t c a DRC cao. - N u nh ng lo ng i v tăng trư ng n n kinh t s - Hi n nay lãi su t, t giá, giá cao su, i n, xăng d u khi n giá cao su gi m có th s t o ra cơ h i tăng l i ã tăng cao s làm tăng chi phí c a doanh nghi p. nhu n cho DRC nói riêng và các doanh nghi p s n xu t săm l p nói chung như ã t ng x y ra trong năm 2009.Phòng Nghiên c u và Phân tích Chuyên viên phân tích: Lê Th Ng c Anh Trang | 6
  7. 7. CÔNG TY CH NG KHOÁN VIETCOMBANK BÁO CÁO NG N B ng cân i k toán tóm t t ơn v : Tri u ng Năm 2010 +/-% yoy Q2/2011 +/-% yoy TÀI S N NG N H N 771,480 41% 922,455 58% Ti n và các kho n tương ương ti n 108,061 39% 32,312 -7% Các kho n u tư tài chính ng n h n 0 Các kho n ph i thu 210,153 67% 365,021 110% Hàng t n kho 446,313 521,410 Tài s n ng n h n khác 6,953 26% 3,712 -11% TÀI S N DÀI H N 292,713 23% 299,728 22% Các kho n ph i thu dài h n 0 Tài s n c nh 267,158 14% 273,869 14% L i th thương m i 0 0 B t ng s n u tư 0 0 Các kho n u tư tài chính dài h n 6,554 8,181 Tài s n dài h n khác 19,000 295% 17,678 211% T NG C NG TÀI S N 1,064,193 36% 1,222,183 47% N PH I TR 332,542 47% 441,443 124% N ng n h n 290,042 58% 307,595 84% N dài h n 42,500 -2% 133,848 347% V N CH S H U 731,651 31% 780,740 24% V n ch s h u 731,434 31% 780,548 24% Ngu n kinh phí và qu khác 218 -82% 192 -19% L I ÍCH C ÔNG THI U S 0 T NG C NG NGU N V N 1,064,193 36% 1,222,183 47% B ng k t qu ho t ng kinh doanh ơn v : Tri u ng Năm 2010 +/-% yoy Q2/2011 +/-% yoy Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v 2,218,091 20% 725,007 31% Các kho n gi m tr -57,952 44% -12,020 7% Doanh thu thu n 2,160,139 19% 712,987 31% Giá v n hàng bán -1,784,356 38% -591,034 31% L i nhu n g p 375,783 -28% 121,953 32% Doanh thu ho t ng tài chính 7,362 201% 3,678 77% Chi phí tài chính -42,088 -11% -18,307 78% - Trong ó : Chi phí lãi vay -8,988 -34% -3,842 92% Chi phí bán hàng -43,260 -5% -13,219 41% Chi phí qu n lý doanh nghi p -40,485 2% -16,221 48% L i nhu n thu n t ho t ng kinh doanh 257,311 -34% 77,884 21% Thu nh p khác 4,838 76% 1,786 135% Chi phí khác -1,201 237% -337 8% L i nhu n khác 3,636 52% 1,449 223% Lãi (l ) trong công ty liên doanh/liên k t 0 0 T ng l i nhu n k t toán trư c thu 260,948 -34% 79,333 23% Thu thu nh p doanh nghi p 64,764 5072% 19,855 23% KHUY N CÁOPhòng Nghiên c u và Phân tích Chuyên viên phân tích: Lê Th Ng c Anh Trang | 7
  8. 8. CÔNG TY CH NG KHOÁN VIETCOMBANK BÁO CÁO NG N Báo cáo này ư c xây d ng nh m cung c p các thông tin c p nh t v k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh cũng như phân tích các y u t nh hư ng n tri n v ng phát tri n c a doanh nghi p. B n thân báo cáo này và/ho c b t kỳ nh n nh, thông tin nào trong báo cáo cũng không ph i là l i chào mua hay bán b t kỳ m t s n ph m tài chính, ch ng khoán nào c a/liên quan n công ty ư c phân tích trong báo cáo. Do ó, nhà u tư ch nên coi báo cáo này là m t ngu n tham kh o. VCBS không ch u b t kỳ trách nhi m nào trư c nh ng k t qu ngoài ý mu n khi quý khách s d ng các thông tin trên kinh doanh ch ng khoán. T t c nh ng thông tin nêu trong báo cáo phân tích u ã ư c thu th p, ánh giá v i m c c n tr ng t i a có th . Tuy nhiên, do các nguyên nhân ch quan và khách quan t các ngu n thông tin công b , VCBS không mb ov tính xác th c c a các thông tin ư c c p trong báo cáo phân tích cũng như không có nghĩa v ph i c p nh t nh ng thông tin trong báo cáo sau th i i m báo cáo này ư c phát hành. Báo cáo này và các nh n nh, phân tích trong báo cáo th hi n quan i m riêng, c l p c a phòng Phân tích. Do ó, VCBS và/ho c các b ph n khác c a VCBS có th có các ho t ng mua/bán ch ng khoán thu n chi u ho c ngư c chi u v i nh ng khuy n ngh trong báo cáo này. Báo cáo này thu c b n quy n c a VCBS. M i hành ng sao chép m t ph n ho c toàn b n i dung báo cáo và/ho c xu t b n mà không có s cho phép b ng văn b n c a VCBS u b nghiêm c m. CÔNG TY CH NG KHOÁN NGÂN HÀNG NGO I THƯƠNG VI T NAM T ng 12, 17 tòa nhà Vietcombank 198 Tr n Quang Kh i, Hà N i Tel: 84 – 4 – 39 367 516/ 39 360 024 Fax: 84 – 4 – 39 360 262 http://www.vcbs.com.vn – http://info.vcbs.com.vn PHÒNG NGHIÊN C U VÀ PHÂN TÍCH Trư ng phòng: Nguy n cH i (ndhai@vcbs.com.vn) Nhóm phân tích u tư: Lê Th L Dung Bùi Ng c Hà Nguy n Th Thanh Nga (ltldung@vcbs.com.vn) (bnha@vcbs.com.vn) (nttnga_hcm@vcbs.com.vn) Lê Th Ng c Anh Lê Huy n Minh Tr n Gia B o (ltnanh@vcbs.com.vn) (lhminh@vcbs.com.vn) (tgbao@vcbs.com.vn) Quách Thuỳ Linh Nguy n Vĩnh Nghiêm Ngô M nh Duy (qtlinh@vcbs.com.vn) (nvnghiem@vcbs.com.vn) (nmduy@vcbs.com.vn) Lê Th L Dung Bùi Ng c Hà Nguy n Th Thanh Nga (ltldung@vcbs.com.vn) (bnha@vcbs.com.vn) (nttnga_hcm@vcbs.com.vn)Phòng Nghiên c u và Phân tích Chuyên viên phân tích: Lê Th Ng c Anh Trang | 8

×