SlideShare a Scribd company logo

Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.doc

Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.doc Dịch vụ hỗ trợ viết đề tài điểm cao - Zalo / Tel: 0917.193.864

1 of 26
Download to read offline
Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 -
VIETKHOALUAN.COM
Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
NGUYỄN XUÂN NHÂN
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI
PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ
HỘI HUYỆN ĐAK PƠ, TỈNH GIA LAI
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
Mã số: 60.34.02.01
Đà Nẵng - 2019
Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 -
VIETKHOALUAN.COM
Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864
Công trình được hoàn thành tại
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN
Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS. TS. NGUYỄN HÒA NHÂN
Phản biện 1: TS. ĐẶNG HỮU MẪN
Phản biện 2: PGS.TS. LÊ HUY TRỌNG
Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp
Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng họp tại Trường Đại học Kinh tế, Đại
học Đà Nẵng vào ngày 7 tháng 9 năm 2019
Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 -
VIETKHOALUAN.COM
Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm qua PGD NHCSXH huyện Đak Pơ, tỉnh Gia
Lai đã khẳng định được vai trò và vị trí hết sức quan trọng đối với
mục tiêu xóa đói giảm nghèo của địa phương. Tuy nhiên bên cạnh
đó, do tính chất phức tạp của hoạt động như: vốn cho vay hiệu quả
còn chưa cao, địa bàn rộng, khách hàng là các đối tượng có thu nhập
thấp, yếu thế trong xã hội, cho vay uỷ thác qua Hội đoàn thể, giá cả
nông sản, vật nuôi không ổn định làm cho chất lượng cho vay phục
vụ người nghèo nói riêng, hoạt động của PGD NHCSXH huyện Đak
Pơ, tỉnh Gia Lai nói chung chưa thực sự bền vững.
Nhằm củng cố kiến thức chuyên ngành đã được đào tạo và
mong muốn góp phần làm rõ tình hình cho vay hộ nghèo, đề xuất
những ý kiến hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại địa phương,
tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng
giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện Đak Pơ, tỉnh Gia
Lai” cho luận văn cao học của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
2.1. Mục tiêu chung
Luận văn phân tích, làm rõ công tác cho vay hộ nghèo tại
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện Đak Pơ, tỉnh
Gia Lai, qua đó đưa ra những ý kiến nhằm hoàn thiện hoạt động cho
vay hộ nghèo tại ngân hàng này.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác cho vay hộ nghèo của
ngân hàng chính sách xã hội.
- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác cho vay hộ nghèo tại
Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 -
VIETKHOALUAN.COM
Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864
2
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện Đak Pơ, tỉnh
Gia Lai giai đoạn 2016 – 2018, từ đó đúc kết những kết quả, những
hạn chế từ thực trạng này.
- Đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác cho
vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội
Huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai trong giai đoạn sắp tới.
2.3. Câu hỏi nghiên cứu
- Đặc điểm trong công tác cho vay hộ nghèo của ngân hàng
chính sách xã hội là gì?
- Các nội dung cơ bản trong công tác cho vay hộ nghèo của
ngân hàng chính sách xã hội là gì? Có thể đánh giá kết quả hoạt động
công tác cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội qua các
tiêu chí nào?
- Công tác cho vay hộ nghèo của PGD NHCSXH huyện Đak
Pơ, tỉnh Gia Lai 2016-2018 đã như thế nào? có những kết quả, những
hạn chế gì?
- PGD NHCSXH huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai cần phải làm gì
để hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại ngân hàng mình trong
thời gian tới?
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
- Tham vấn chuyên gia: hình thức điện thoại tham vấn trực tiếp
với Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Tín dụng NHCSXH Chi
nhánh tỉnh Gia Lai.
- Khảo sát khách hàng vay vốn thông qua 02 đối tượng là: Tổ
trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn và hộ vay.
+ Khảo sát thông qua Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn: thông
qua phát phiếu khảo sát vào ngày giao dịch tại xã hằng tháng vào đầu
Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 -
VIETKHOALUAN.COM
Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864
3
buổi giao dịch và cuối buổi giao dịch thu kết quả khảo sát lại.
+ Khảo sát đối với hộ vay vốn: bằng hình thức phỏng vấn trực
tiếp hộ vay khi đến nhận tiền vay tại điểm giao dịch xã và ghi kết
quả khảo sát lại.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi nội dung: Luận văn chỉ nghiên cứu công tác cho vay
hộ nghèo trong nhiều chương trình cho vay của Ngân hàng Chính
sách xã hội.
- Phạm vi không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu tại PGD
NHCSXH huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
- Phạm vi thời gian: Luận văn phân tích đánh giá thực trạng
công tác cho vay hộ nghèo trong 3 năm 2016-2018 và có những giải
pháp đề xuất trong thời gian tới.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
4.1. Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu
Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp được căn cứ từ nhiều
nguồn khác nhau như báo cáo kết quả hoạt động cho vay, các báo
cáo tổng kết PGD NHCSXH huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai qua các
năm 2016-2018, các văn bản qui định, tài liệu liên quan.
Luận văn cũng tiến hành phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
nhằm nắm rõ hơn tình hình hoạt động cho vay hộ nghèo tại PGD
NHCSXH huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, xây dựng thêm phiếu điều tra
các khách hàng, thăm dò ý kiến khách hàng nhằm mục đích tìm hiểu
tâm lý của khách hàng, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng và
tham khảo những ý kiến đóng góp của họ đối với hoạt động cho vay
hộ nghèo của ngân hàng.
Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 -
VIETKHOALUAN.COM
Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864
4
4.2. Phương pháp tổng hợp, xử lý dữ liệu
- Thông tin, dữ liệu thứ cấp được trích dẫn, chọn lọc và từ đó
tổng hợp, hệ thống hóa để phục vụ cho việc nghiên cứu của đề tài.
- Dữ liệu sơ cấp từ các phiếu điều tra được xử lý bằng phần
mềm EXCEL
4.3 Phương pháp phân tích, đánh giá:
Bằng việc so sánh, đối chiếu giữa các số liệu theo các chỉ
tiêu, theo cơ cấu, theo thời gian, theo kế hoạch … phân tích, đánh giá
thực trạng và đề xuất những khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác
cho vay Hộ nghèo của PGD NHCSXH huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
- Đề tài góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác cho
vay hộ nghèo của NHCSXH;
- Đề tài góp phần làm rõ thực trạng công tác cho vay hộ nghèo
và đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác cho vay hộ
nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện Đak
Pơ, tỉnh Gia Lai.
6. Bố cục của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội
dung chính của luận văn bao gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác cho vay hộ nghèo của
ngân hàng chính sách xã hội.
Chương 2: Thực trạng công tác cho vay hộ nghèo tại PGD
NHCSXH huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác cho vay hộ
nghèo tại PGD NHCSXH huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
7. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1. Luận văn thạc sỹ “Hoàn thiện hoạt động cho vay giải quyết

Recommended

Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện E...
Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện E...Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện E...
Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện E...dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt ...
Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt ...Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt ...
Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt ...sividocz
 
Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sác...
Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sác...Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sác...
Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sác...dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Luận Văn Hoàn Thiện Hoạt Động Cho Vay Bảo Đảm Không Bằng Tài Sản Đối Với Cá N...
Luận Văn Hoàn Thiện Hoạt Động Cho Vay Bảo Đảm Không Bằng Tài Sản Đối Với Cá N...Luận Văn Hoàn Thiện Hoạt Động Cho Vay Bảo Đảm Không Bằng Tài Sản Đối Với Cá N...
Luận Văn Hoàn Thiện Hoạt Động Cho Vay Bảo Đảm Không Bằng Tài Sản Đối Với Cá N...sividocz
 
Hoàn Thiện Hoạt Động Cho Vay Hộ Nghèo Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện E...
Hoàn Thiện Hoạt Động Cho Vay Hộ Nghèo Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện E...Hoàn Thiện Hoạt Động Cho Vay Hộ Nghèo Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện E...
Hoàn Thiện Hoạt Động Cho Vay Hộ Nghèo Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện E...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
 
Luận văn hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp công Thươn...
Luận văn hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp công Thươn...Luận văn hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp công Thươn...
Luận văn hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng tmcp công Thươn...sividocz
 

More Related Content

Similar to Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.doc

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam -...
Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam -...Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam -...
Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam -...dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc ...
Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc ...Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc ...
Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc ...dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và P...
Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và P...Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và P...
Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và P...sividocz
 
Hoàn thiện hoạt động thanh tra, giám sát trong lĩnh vực tín dụng của các NHTM...
Hoàn thiện hoạt động thanh tra, giám sát trong lĩnh vực tín dụng của các NHTM...Hoàn thiện hoạt động thanh tra, giám sát trong lĩnh vực tín dụng của các NHTM...
Hoàn thiện hoạt động thanh tra, giám sát trong lĩnh vực tín dụng của các NHTM...sividocz
 
Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhán...
Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhán...Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhán...
Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhán...dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ng...
Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ng...Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ng...
Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ng...sividocz
 
Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông ...
Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông ...Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông ...
Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông ...dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Luận Văn Phát triển cho vay hộ tiểu thương ở chợ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn T...
Luận Văn Phát triển cho vay hộ tiểu thương ở chợ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn T...Luận Văn Phát triển cho vay hộ tiểu thương ở chợ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn T...
Luận Văn Phát triển cho vay hộ tiểu thương ở chợ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn T...sividocz
 
Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàn...
Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàn...Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàn...
Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàn...sividocz
 
Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại...
Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại...Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại...
Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại...sividocz
 
Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng thương mại c...
Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng thương mại c...Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng thương mại c...
Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng thương mại c...dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Hoàn thiện hoạt động cho vay KHCN KD tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí...
Hoàn thiện hoạt động cho vay KHCN KD tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí...Hoàn thiện hoạt động cho vay KHCN KD tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí...
Hoàn thiện hoạt động cho vay KHCN KD tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí...sividocz
 
Luận Văn Quản trị chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP côn...
Luận Văn Quản trị chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP côn...Luận Văn Quản trị chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP côn...
Luận Văn Quản trị chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP côn...sividocz
 
Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại cổ ...
Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại cổ ...Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại cổ ...
Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại cổ ...dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 

Similar to Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.doc (20)

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam -...
Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam -...Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam -...
Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam -...
 
Kiểm soát RRTD trong cho vay HSSVCHCKK tại NHCSXH Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Q...
Kiểm soát RRTD trong cho vay HSSVCHCKK tại NHCSXH Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Q...Kiểm soát RRTD trong cho vay HSSVCHCKK tại NHCSXH Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Q...
Kiểm soát RRTD trong cho vay HSSVCHCKK tại NHCSXH Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Q...
 
Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc ...
Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc ...Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc ...
Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc ...
 
Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - chi n...
Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - chi n...Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - chi n...
Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - chi n...
 
Hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP...
Hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP...Hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP...
Hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP...
 
Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và P...
Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và P...Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và P...
Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và P...
 
Hoàn thiện hoạt động thanh tra, giám sát trong lĩnh vực tín dụng của các NHTM...
Hoàn thiện hoạt động thanh tra, giám sát trong lĩnh vực tín dụng của các NHTM...Hoàn thiện hoạt động thanh tra, giám sát trong lĩnh vực tín dụng của các NHTM...
Hoàn thiện hoạt động thanh tra, giám sát trong lĩnh vực tín dụng của các NHTM...
 
Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhán...
Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhán...Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhán...
Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhán...
 
Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ng...
Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ng...Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ng...
Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ng...
 
Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông ...
Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông ...Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông ...
Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông ...
 
Luận Văn Phát triển cho vay hộ tiểu thương ở chợ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn T...
Luận Văn Phát triển cho vay hộ tiểu thương ở chợ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn T...Luận Văn Phát triển cho vay hộ tiểu thương ở chợ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn T...
Luận Văn Phát triển cho vay hộ tiểu thương ở chợ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn T...
 
Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàn...
Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàn...Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàn...
Luận văn Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại ngân hàn...
 
Hoàn Thiện Công Tác Cho Vay Hộ Nghèo Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Thành Ph...
Hoàn Thiện Công Tác Cho Vay Hộ Nghèo Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Thành Ph...Hoàn Thiện Công Tác Cho Vay Hộ Nghèo Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Thành Ph...
Hoàn Thiện Công Tác Cho Vay Hộ Nghèo Tại Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Thành Ph...
 
Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại...
Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại...Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại...
Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại...
 
Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng thương mại c...
Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng thương mại c...Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng thương mại c...
Hoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng thương mại c...
 
Hoàn thiện hoạt động cho vay KHCN KD tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí...
Hoàn thiện hoạt động cho vay KHCN KD tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí...Hoàn thiện hoạt động cho vay KHCN KD tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí...
Hoàn thiện hoạt động cho vay KHCN KD tại Ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí...
 
Luận Văn Quản trị chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP côn...
Luận Văn Quản trị chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP côn...Luận Văn Quản trị chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP côn...
Luận Văn Quản trị chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP côn...
 
Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam...
Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam...Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam...
Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam...
 
Hoàn thiện hoạt động Marketing trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu...
Hoàn thiện hoạt động Marketing trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu...Hoàn thiện hoạt động Marketing trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu...
Hoàn thiện hoạt động Marketing trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu...
 
Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại cổ ...
Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại cổ ...Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại cổ ...
Hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại cổ ...
 

More from DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620

More from DỊCH VỤ VIẾT ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO/ TEL: 0909.232.620 (20)

Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Ph...
Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Ph...Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Ph...
Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Ph...
 
Đề Thi HSK ngành Ngôn Ngữ Trung Mới Nhất 9 Điểm.doc
Đề Thi HSK ngành Ngôn Ngữ Trung Mới Nhất 9 Điểm.docĐề Thi HSK ngành Ngôn Ngữ Trung Mới Nhất 9 Điểm.doc
Đề Thi HSK ngành Ngôn Ngữ Trung Mới Nhất 9 Điểm.doc
 
Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Nhằm Thu Hút Khách Du Lịch Đến Với Khách Sạn B...
Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Nhằm Thu Hút Khách Du Lịch Đến Với Khách Sạn B...Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Nhằm Thu Hút Khách Du Lịch Đến Với Khách Sạn B...
Hoàn Thiện Hoạt Động Marketing Nhằm Thu Hút Khách Du Lịch Đến Với Khách Sạn B...
 
Hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ P...
Hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ P...Hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ P...
Hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ P...
 
Hoàn thiện công tác xử lý nợ có vấn đề tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt N...
Hoàn thiện công tác xử lý nợ có vấn đề tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt N...Hoàn thiện công tác xử lý nợ có vấn đề tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt N...
Hoàn thiện công tác xử lý nợ có vấn đề tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt N...
 
Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng.doc
Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng.docHoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng.doc
Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng.doc
 
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Phù Cát.doc
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Phù Cát.docHoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Phù Cát.doc
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Phù Cát.doc
 
Hoàn thiện công tác kế toán tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam.doc
Hoàn thiện công tác kế toán tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam.docHoàn thiện công tác kế toán tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam.doc
Hoàn thiện công tác kế toán tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam.doc
 
Hoàn thiện công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng N...
Hoàn thiện công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng N...Hoàn thiện công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng N...
Hoàn thiện công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng N...
 
Hoàn thiện công tác an sinh xã hội đối với người cao tuổi ở thành phố Đà Nẵng...
Hoàn thiện công tác an sinh xã hội đối với người cao tuổi ở thành phố Đà Nẵng...Hoàn thiện công tác an sinh xã hội đối với người cao tuổi ở thành phố Đà Nẵng...
Hoàn thiện công tác an sinh xã hội đối với người cao tuổi ở thành phố Đà Nẵng...
 
Đào tạo nguồn nhân lực tại cục hải quan Gia Lai- Kom Tum.doc
Đào tạo nguồn nhân lực tại cục hải quan Gia Lai- Kom Tum.docĐào tạo nguồn nhân lực tại cục hải quan Gia Lai- Kom Tum.doc
Đào tạo nguồn nhân lực tại cục hải quan Gia Lai- Kom Tum.doc
 
Đào tạo cán bộ, công chức cấp xã phường người Khmer ở tỉnh Trà Vinh.doc
Đào tạo cán bộ, công chức cấp xã phường người Khmer ở tỉnh Trà Vinh.docĐào tạo cán bộ, công chức cấp xã phường người Khmer ở tỉnh Trà Vinh.doc
Đào tạo cán bộ, công chức cấp xã phường người Khmer ở tỉnh Trà Vinh.doc
 
Đánh giá thành tích nhân viên tại cục thuế Tỉnh Kom Tum.doc
Đánh giá thành tích nhân viên tại cục thuế Tỉnh Kom Tum.docĐánh giá thành tích nhân viên tại cục thuế Tỉnh Kom Tum.doc
Đánh giá thành tích nhân viên tại cục thuế Tỉnh Kom Tum.doc
 
Chủ nghĩa hiện sinh của JEAN PAUL SARTRE và ảnh hưởng của nó ở miền nam Việt ...
Chủ nghĩa hiện sinh của JEAN PAUL SARTRE và ảnh hưởng của nó ở miền nam Việt ...Chủ nghĩa hiện sinh của JEAN PAUL SARTRE và ảnh hưởng của nó ở miền nam Việt ...
Chủ nghĩa hiện sinh của JEAN PAUL SARTRE và ảnh hưởng của nó ở miền nam Việt ...
 
Chính sách marketing cho sản phẩm cà phê bột tại công ty TNHH SX KD Phương Ng...
Chính sách marketing cho sản phẩm cà phê bột tại công ty TNHH SX KD Phương Ng...Chính sách marketing cho sản phẩm cà phê bột tại công ty TNHH SX KD Phương Ng...
Chính sách marketing cho sản phẩm cà phê bột tại công ty TNHH SX KD Phương Ng...
 
Chính sách marketing cho dịch vụ ĐaTa trên nền 4G của công ty viễn thông Mobi...
Chính sách marketing cho dịch vụ ĐaTa trên nền 4G của công ty viễn thông Mobi...Chính sách marketing cho dịch vụ ĐaTa trên nền 4G của công ty viễn thông Mobi...
Chính sách marketing cho dịch vụ ĐaTa trên nền 4G của công ty viễn thông Mobi...
 
Thực Trạng Khai Thác Tài Nguyên Du Lịch Nhân Văn Tại Hải Phòng 9 Điểm.doc
Thực Trạng Khai Thác Tài Nguyên Du Lịch Nhân Văn Tại Hải Phòng 9 Điểm.docThực Trạng Khai Thác Tài Nguyên Du Lịch Nhân Văn Tại Hải Phòng 9 Điểm.doc
Thực Trạng Khai Thác Tài Nguyên Du Lịch Nhân Văn Tại Hải Phòng 9 Điểm.doc
 
Implication of the study the author will give some pairs of homonyms which en...
Implication of the study the author will give some pairs of homonyms which en...Implication of the study the author will give some pairs of homonyms which en...
Implication of the study the author will give some pairs of homonyms which en...
 
Suggesting And Responding To Suggestions In English And Vietnamese.doc
Suggesting And Responding To Suggestions In English And Vietnamese.docSuggesting And Responding To Suggestions In English And Vietnamese.doc
Suggesting And Responding To Suggestions In English And Vietnamese.doc
 
Nghiên Cứu Khoa Học Đánh Giá Tác Động Của Hiệp Định Thương Mại Việt-Mỹ Tới Th...
Nghiên Cứu Khoa Học Đánh Giá Tác Động Của Hiệp Định Thương Mại Việt-Mỹ Tới Th...Nghiên Cứu Khoa Học Đánh Giá Tác Động Của Hiệp Định Thương Mại Việt-Mỹ Tới Th...
Nghiên Cứu Khoa Học Đánh Giá Tác Động Của Hiệp Định Thương Mại Việt-Mỹ Tới Th...
 

Recently uploaded

CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI...
ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI...ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI...
ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Thong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdf
Thong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdfThong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdf
Thong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdfthanhluan21
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 11 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 11 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 11 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 11 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI 11 - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI 11 - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 551...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI 11 - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI 11 - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 551...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 CẢ NĂM - CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM HỌC 2023-2024 (C...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 CẢ NĂM - CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM HỌC 2023-2024 (C...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 CẢ NĂM - CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM HỌC 2023-2024 (C...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 CẢ NĂM - CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM HỌC 2023-2024 (C...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiNguyen Tri Hien
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (20)

CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
 
ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI...
ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI...ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI...
ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI...
 
Thong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdf
Thong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdfThong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdf
Thong bao 153-DHPY (27.02.2024) ve viec xet tot nghiep dot 1_nam 2024.kyso.pdf
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...
 
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 11 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 11 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 11 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 11 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
 
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI 11 - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI 11 - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 551...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI 11 - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI 11 - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 551...
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
 
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 CẢ NĂM - CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM HỌC 2023-2024 (C...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 CẢ NĂM - CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM HỌC 2023-2024 (C...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 CẢ NĂM - CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM HỌC 2023-2024 (C...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ 11 CẢ NĂM - CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM HỌC 2023-2024 (C...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
 
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
 

Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.doc

 • 1. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN XUÂN NHÂN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN ĐAK PƠ, TỈNH GIA LAI TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - 2019
 • 2. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 Công trình được hoàn thành tại TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS. TS. NGUYỄN HÒA NHÂN Phản biện 1: TS. ĐẶNG HỮU MẪN Phản biện 2: PGS.TS. LÊ HUY TRỌNG Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng họp tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 7 tháng 9 năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 • 3. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua PGD NHCSXH huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đã khẳng định được vai trò và vị trí hết sức quan trọng đối với mục tiêu xóa đói giảm nghèo của địa phương. Tuy nhiên bên cạnh đó, do tính chất phức tạp của hoạt động như: vốn cho vay hiệu quả còn chưa cao, địa bàn rộng, khách hàng là các đối tượng có thu nhập thấp, yếu thế trong xã hội, cho vay uỷ thác qua Hội đoàn thể, giá cả nông sản, vật nuôi không ổn định làm cho chất lượng cho vay phục vụ người nghèo nói riêng, hoạt động của PGD NHCSXH huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai nói chung chưa thực sự bền vững. Nhằm củng cố kiến thức chuyên ngành đã được đào tạo và mong muốn góp phần làm rõ tình hình cho vay hộ nghèo, đề xuất những ý kiến hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại địa phương, tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai” cho luận văn cao học của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1. Mục tiêu chung Luận văn phân tích, làm rõ công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, qua đó đưa ra những ý kiến nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại ngân hàng này. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác cho vay hộ nghèo tại
 • 4. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 2 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 – 2018, từ đó đúc kết những kết quả, những hạn chế từ thực trạng này. - Đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai trong giai đoạn sắp tới. 2.3. Câu hỏi nghiên cứu - Đặc điểm trong công tác cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội là gì? - Các nội dung cơ bản trong công tác cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội là gì? Có thể đánh giá kết quả hoạt động công tác cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội qua các tiêu chí nào? - Công tác cho vay hộ nghèo của PGD NHCSXH huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 2016-2018 đã như thế nào? có những kết quả, những hạn chế gì? - PGD NHCSXH huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai cần phải làm gì để hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại ngân hàng mình trong thời gian tới? 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu - Tham vấn chuyên gia: hình thức điện thoại tham vấn trực tiếp với Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Tín dụng NHCSXH Chi nhánh tỉnh Gia Lai. - Khảo sát khách hàng vay vốn thông qua 02 đối tượng là: Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn và hộ vay. + Khảo sát thông qua Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn: thông qua phát phiếu khảo sát vào ngày giao dịch tại xã hằng tháng vào đầu
 • 5. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 3 buổi giao dịch và cuối buổi giao dịch thu kết quả khảo sát lại. + Khảo sát đối với hộ vay vốn: bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp hộ vay khi đến nhận tiền vay tại điểm giao dịch xã và ghi kết quả khảo sát lại. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Luận văn chỉ nghiên cứu công tác cho vay hộ nghèo trong nhiều chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội. - Phạm vi không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu tại PGD NHCSXH huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. - Phạm vi thời gian: Luận văn phân tích đánh giá thực trạng công tác cho vay hộ nghèo trong 3 năm 2016-2018 và có những giải pháp đề xuất trong thời gian tới. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp được căn cứ từ nhiều nguồn khác nhau như báo cáo kết quả hoạt động cho vay, các báo cáo tổng kết PGD NHCSXH huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai qua các năm 2016-2018, các văn bản qui định, tài liệu liên quan. Luận văn cũng tiến hành phương pháp thu thập số liệu sơ cấp nhằm nắm rõ hơn tình hình hoạt động cho vay hộ nghèo tại PGD NHCSXH huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, xây dựng thêm phiếu điều tra các khách hàng, thăm dò ý kiến khách hàng nhằm mục đích tìm hiểu tâm lý của khách hàng, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng và tham khảo những ý kiến đóng góp của họ đối với hoạt động cho vay hộ nghèo của ngân hàng.
 • 6. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 4 4.2. Phương pháp tổng hợp, xử lý dữ liệu - Thông tin, dữ liệu thứ cấp được trích dẫn, chọn lọc và từ đó tổng hợp, hệ thống hóa để phục vụ cho việc nghiên cứu của đề tài. - Dữ liệu sơ cấp từ các phiếu điều tra được xử lý bằng phần mềm EXCEL 4.3 Phương pháp phân tích, đánh giá: Bằng việc so sánh, đối chiếu giữa các số liệu theo các chỉ tiêu, theo cơ cấu, theo thời gian, theo kế hoạch … phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất những khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác cho vay Hộ nghèo của PGD NHCSXH huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu - Đề tài góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác cho vay hộ nghèo của NHCSXH; - Đề tài góp phần làm rõ thực trạng công tác cho vay hộ nghèo và đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. 6. Bố cục của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội. Chương 2: Thực trạng công tác cho vay hộ nghèo tại PGD NHCSXH huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác cho vay hộ nghèo tại PGD NHCSXH huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. 7. Tổng quan tình hình nghiên cứu 1. Luận văn thạc sỹ “Hoàn thiện hoạt động cho vay giải quyết
 • 7. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 5 việc làm của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Huyện Lăk Tỉnh Đăk Lăk” của tác giả Võ Ngọc Hãn, bảo vệ tại Đại học Đà Nẵng năm 2016. Luận văn đã trình bày hoạt động và kết quả hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Huyện Lăk, từ chính sách và tổ chức bộ máy quản lý cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội nói chung đến thực trạng nguồn vốn và các hoạt động triển khai cho vay tại Ngân hàng chính sách xã hội Huyện Lăk, đã có đánh giá về những thành công, những hạn chế và nguyên nhân. Qua đó cũng đã có nhiều đề xuất hoàn thiện. Tuy nhiên, luận văn cũng chủ yếu chỉ xuất phát từ văn bản qui định của pháp luật nhà nước, thực trạng hoạt động được đề cập chưa thật chi tiết, đầy đủ. 2. Luận văn thạc sỹ “ Phân tích tình hình cho vay hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Ea Súp” của tác giả Lê Văn Thanh năm 2014. Tác giả đã đánh giá về thực trạng và chất lượng cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch như: những mặt đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và nguyên nhân. 3. Luận văn thạc sỹ “Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch NHCSXH huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam” của tác giả Trần Thị Huỳnh Thảo, bảo vệ tại Đại học Đà Nẵng năm 2018. Tác giả phân tích kết quả hoạt động cho vay đối với hộ nghèo trong giai đoạn năm 2014 – 2016 và đánh giá những mặt thành công, những hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, luận văn đã đề xuất giải pháp chính để hoàn thiện hoạt động cho vay đối với hộ nghèo tại
 • 8. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 6 Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 4. Luận văn thạc sỹ “Phân tích tình hình cho vay xoá đói giảm nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Buôn Đôn” của tác giả Hoàng Nữ Quỳnh năm 2013. Tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Buôn Đôn. Các giải pháp này khá chi tiết và cụ thể, dễ dàng áp dụng vào thực tiễn. Tuy nhiên các giải pháp chưa mang tính đồng bộ thống nhất cao. 5. Luận văn thạc sỹ “Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch NHCSXH huyện Nam Giang, chi nhánh tỉnh Quảng Nam” của tác giả Nguyễn Thành Tài, bảo vệ tại Đại học Đà Nẵng năm 2019. Luận văn đã phân tích tình hình cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo tại Phòng giao dịch NHCSXH huyên Nam Giang, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam trên các mặt thực trạng huy động vốn, triển khai cho vay, thu hồi nợ, phân tích kết quả điều tra xã hội học, đánh giá kết quả, những hạn chế. Trên cơ sở dự báo xu hướng biến động nhu cầu vay vốn luận văn cũng đã đề xuất hệ thống giải pháp khuyến nghị để hoàn thiện hoạt động cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch NHCSXH huyên Nam Giang, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam. Khoảng trống nghiên cứu: Qua việc nghiên cứu tổng quan tình hình, chúng ta thấy các công trình nghiên cứu phần lớn đã giải quyết được những mục tiêu nghiên cứu, tuy nhiên vẫn còn khoảng trống để nghiên cứu như sau:
 • 9. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 7 các đề tài trên nghiên cứu ở các địa phương khác nhau có sự khác biệt, đặc thù về môi trường, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội, tạo nên sự khác biệt về hoạt động cho vay của ngân hàng chính sách xã hội. Cho đến nay, chưa có đề tài nào nghiên cứu về hoạt động cho vay nói chung, cho vay hộ nghèo nói riêng của ngân hàng chính sách xã hội tại Huyện Đak Pơ, Tỉnh Gia Lai với những điều kiện đặc thù nghiên cứu của nó. Đây chính là khoảng trống để luận văn này thực hiện nghiên cứu thực trạng và đề xuất các khuyến nghị hoàn thiện.
 • 10. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 8 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 1.1. NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH VÀ CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 1.1.1. Ngân hàng Chính sách xã hội a. Khái niệm về Ngân hàng Chính sách xã hội b. Sự ra đời và phát triển của Ngân hàng Chính sách xã hội c. Vai trò của Ngân hàng Chính sách xã hội d. Mô hình hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội 1.1.2. Cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội a. Khái niệm về đói nghèo và đặc điểm của hộ nghèo b. Khái niệm, đặc điểm và vai trò cho vay đối với hộ nghèo của NHCSXH. c. Các nhân tố ảnh hưởng công tác cho vay hộ nghèo - Các nhân tố bên trong NHCSXH Đây là nhân tố thuộc về bản thân nội tại của NHCSXH, liên quan đến sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tín dụng, bao gồm công tác thẩm định tái đầu tư, chính sách tín dụng, công tác tổ chức Ngân hàng. Khi Ngân hàng có một tổ chức khoa học sẽ đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cán bộ, nhân viên các phòng ban trong Ngân hàng, qua đó tạo điều kiện đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, theo dõi quản lý chặt chẽ các khoản vốn cho vay hộ nghèo cũng như các chương trình tín dụng chính sách khác, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. - Các nhân tố bên ngoài Bao gồm các nhân tố: Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, chính
 • 11. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 9 sách nhà nước, ý thức của bản thân khách hàng là hộ nghèo. 1.2. CÔNG TÁC CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NHCSXH 1.2.1. Bối cảnh và mục tiêu cho vay hộ nghèo của NHCSXH 1.2.2. Công tác tổ chức cho vay hộ nghèo của NHCSXH Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện giải ngân chủ yếu theo phương thức ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội nhằm mục tiêu đưa vốn đến đúng đối tượng hưởng thụ chính sách và tiết giảm các chi phí xã hội trong việc phát triển mạng lưới; hoặc có thể trực tiếp cho vay đến người vay. Riêng cho vay đối với hộ nghèo căn cứ vào kết quả bình xét của tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Tổ TK&VV là tổ chức do các tổ chức chính trị - xã hội hoặc cộng đồng dân cư tự nguyện thành lập trên địa bàn hành chính của xã, phường được UBND cấp xã, phường chấp thuận bằng văn bản được thành lập trên cơ sở tự nguyện của những người nghèo có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm và vay vốn, hoạt động theo quy ước hoạt động của tổ được UBND xã chấp thuận cho hoạt động. Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội đồng quản trị NHCSXH ban hành. Do đó, đầu tư vốn tín dụng ngày càng được mở rộng theo các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội của Nhà nước. 1.2.3. Các hoạt động triển khai cho vay hộ nghèo của NHCSXH - Xây dựng kế hoạch. .- Tiến hành phân bổ nguồn vốn - Công tác triển khai cho vay: + Các tổ TK&VV tiến hành họp bình xét cho vay đúng đối tượng, mục đích sử dụng vốn rõ ràng và lập danh sách trình tổ chức hội nhận uỷ thác cũng như UBND xã xác nhận, gửi NHCSXH để hoàn thiện hồ sơ vay vốn.
 • 12. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 10 + Giải ngân + Hoạt động kiểm tra, kiểm soát 1.2.4. Các tiêu chí phản ánh kết quả cho vay hộ nghèo của NHCSXH Các kết quả cho vay hộ nghèo được phân tích dựa vào các tiêu chí sau: a. Dư nợ b. Cơ cấu dư nợ c. Nợ quá hạn d. Nợ chiếm dụng xâm tiêu e. Sử dụng vốn sai mục đích f. Bỏ đi khỏi địa phương g. Tỷ lệ hộ thoát nghèo KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
 • 13. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 11 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN ĐAK PƠ 2.1. TỔNG QUAN VỀ PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN ĐAK PƠ 2.1.1. Tổng quan về kinh tế - xã hội huyện Đak Pơ a. Điều kiện tự nhiên b. Dân số, dân tộc: c. Tình hình kinh tế - xã hội d. Công tác ban hành văn bản để tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng có hộ DTTS sinh sống 2.1.2. Thực trạng đói nghèo tại huyện Đak Pơ và công tác chỉ đạo giảm nghèo của lãnh đạo huyện a. Số lượng, cơ cấu và phân bố hộ nghèo ở huyện Đak Pơ Xem bảng 2.1. Số hộ nghèo toàn huyện qua các năm từ năm 2016-2018 Qua số liệu biến động theo từng năm, ta có thể thấy được hiệu quả tích cực của nguồn vốn tín dụng chính sách đối với hộ nghèo trong chính sách thoát nghèo trên toàn huyện, cụ thể: Tổng số hộ nghèo tính đến cuối năm 2016 là 1.369 hộ/9.952 hộ dân toàn huyện, chiếm tỷ lệ 13,76%, trong đó hộ nghèo là người dân tộc thiểu số: 910 hộ/2.225 hộ, chiếm tỷ lệ 40,09%; hộ nghèo là dân tộc Kinh: 459 hộ/7.727 hộ, chiếm tỷ lệ 5,94%. Đến cuối năm 2018: Tổng số hộ nghèo toàn huyện có 889 hộ/10.444 hộ dân toàn huyện, chiếm tỷ lệ 8,51%, trong đó hộ nghèo là người dân tộc thiểu số: 560 hộ/2.341 hộ, chiếm tỷ lệ 23,92%; hộ
 • 14. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 12 nghèo là dân tộc Kinh: 329 hộ/8.103 hộ, chiếm tỷ lệ 4,06%. Trong đó, có 02 xã có tỷ lệ hộ đồng bào DTTS cao trên 70% số hộ toàn xã, đồng thời cũng là những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của toàn huyện là: Xã Ya Hội: dân số là 574 hộ, trong đó hộ đồng bào DTTS là 546 hộ, chiếm tỷ lệ 95,1%, có tỷ lệ hộ nghèo là 27,15%. Xã Yang Bắc: dân số là 1.046 hộ, trong đó hộ đồng bào DTTS là 754 hộ, chiếm tỷ lệ 72,1%, có tỷ lệ hộ nghèo là 16,22%. b. Nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của huyện Yếu tố chính cho sự nghèo tương đối là thất nghiệp và thiếu việc làm. Ngoài ra những yếu tố nguy hiểm khác là phân bố thu nhập quá mất cân bằng, thiếu giáo dục và bệnh tật mãn tính. Do thiếu vốn sản xuât, không có phương án sản xuất, trong gia đình sống nhiều thế hệ nên có nhiều người ăn theo Do phong tục tập quán định canh, định cư không tập trung, hay đi ở những nơi khác nhau đối với người đồng bào dân tộc thiểu số nên kinh tế không bền vững. Do thiếu ý chí phấn đấu trong vươn lên thoát khỏi đói nghèo, sống trông chờ ỷ lại vào chính sách bảo trợ của Nhà nước, một số bộ phận lại lười lao động. 2.1.3. Quá trình hình thành và phát triển của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đak pơ Qua 15 năm hoạt động (2004-2019), mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội nhận vốn ủy thác, cùng với sự nỗ lực, vươn lên của tập thể cán bộ công nhân viên NHCSXH
 • 15. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 13 huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. 2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ a. Triển khai thực hiện chỉ thị 40-CT/TW, Nghị quyết, Quyết định của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp b. Công tác kiểm tra, giám sát - Kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện: Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị NHCSXH huyện. Hàng năm, Ban đại diện NHCSXH huyện xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phân công các thành viên Ban đại diện thực hiện kiểm tra, giám sát tại các địa phương, kiểm tra các xã, các tổ TK&VV, kiểm tra việc sử dụng vốn của hộ vay. - Công tác tự kiểm tra của Phòng giao dịch NHCSXH huyện: Qua công tác kiểm tra đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi tham ô, chiếm dụng vốn; chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, sai sót ở cơ sở như công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành; công tác quản lý tín dụng, tài chính kế toán, từ đó có các giải pháp tích cực để khắc phục, nâng cao chất lượng tín dụng, đưa hoạt động của Chi nhánh đi vào nề nếp, hiệu quả. Sau kiểm tra, phúc tra, đã ban hành văn bản chỉ đạo các Phòng giao dịch tập trung chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, sai sót. - Kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương, hội đoàn thể các cấp: Chính quyền địa phương các cấp, ban, ngành đã xác định nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nội dung trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên của đơn vị.
 • 16. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 14 2.1.5. Mô hình tổ chức và hoạt động Từ khi được thành lập và đi vào hoạt động đến nay, hoạt động của NHCSXH huyện đã tỏ rõ tính ưu việt của nó đó là mô hình NHCSXH hoạt động vừa tính chất thị trường (tức là “có vay - có trả”), nhưng cũng không hoàn toàn mang tính chất thị trường, bởi các đối tượng khách hàng của NHCSXH được sự ưu đãi về lãi suất vay vốn kèm theo các hỗ trợ về cơ chế chính sách khác gắn với các món vay. Các kết quả đạt được của NHCSXH huyện là kết quả của việc thực hiện phương châm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành và các tổ chức chính trị xã hội, tạo thế và lực cho NHCSXH huyện ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vốn vay của các đối tượng chính sách. 2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN ĐAK PƠ. 2.2.1. Phân tích mục tiêu cho vay hộ nghèo của NHCSXH huyện Đak pơ 2.2.2. Phân tích công tác tổ chức cho vay hộ nghèo của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đak Pơ a. Quy trình cho vay hộ nghèo b. Phương thức cho vay đối với hộ nghèo Quy trình cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội nói chung, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nói riêng là đơn giản. Tuy nhiên từ thực tế triển khai quy trình tín dụng hộ nghèo trong thời gian qua còn một số hạn chế, khó khăn đó là: - Việc bình xét cho vay còn mang tính hình thức. - Hội đoàn thể, Tổ tiết kiệm và vay vốn chưa thực hiện đúng và đầy đủ một số công đoạn được Ngân hàng Chính sách xã hội uỷ thác.
 • 17. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 15 - Phương thức cho vay hộ nghèo đơn giản nhưng còn gặp nhiều trở ngại, còn bị hạn chế về số lượng vốn và phải đủ số lượng thành viên từ 15 người trở lên mới được thành lập tổ tiết kiệm và vay vốn. - Quy trình thu hồi nợ gặp khó khăn, tồn tại: Số lượng cán bộ tác nghiệp mỏng, số lượng khách hàng và Tổ tiết kiệm và vay vốn giao dịch tương đối lớn tập trung vào 01 ngày giao dịch xã cố định của từng xã nên số lượng khách hàng đến giao dịch lớn đối với những xã có dư nợ cao, số khách hàng nhiều. Mức cho vay thấp nên một số hộ vay đầu tư vào mục đích sử dụng vốn vay chưa mang lại hiệu quả cao, dễ gặp rủi ro trong quá trình sử dụng nguồn vốn. 2.2.3. Phân tích các hoạt động đã triển khai cho vay hộ nghèo của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đak Pơ trong thời gian qua Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác triển khai cho vay hộ nghèo tại NHCSXH huyện Đak Pơ đó là Hoạt động triển khai cho vay hộ nghèo giúp nguồn vốn tín dụng chính sách của Chính phủ thông qua NHCSXH đưa đến với hộ nghèo ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, hầu hết các hộ nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn đều được NHCSXH huyện đáp ứng đầy đủ. NHCSXH huyện đã phối hợp rất tốt với cấp uỷ, chính quyền địa phương, hội đoàn thể, thôn, làng, tổ TK&VV trong việc đưa thông tin về chương trình tín dụng chính sách cho các hộ nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Nguồn vốn cho vay được giải ngân trực tiếp đến tay hộ vay tại các điểm giao dịch các xã thị trấn, giúp cho các hộ nghèo khi vay vốn hạn chế được các chi phí đi lại. Khách hàng khi vay vốn NHCSXH được miễn phí tất cả các thủ tục vay vốn, NHCSXH không thu bất kỳ lệ phí nào của hộ vay.
 • 18. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 16 Nhìn nhận một khía cạnh nào đó thì trong công tác triển khai cho vay hộ nghèo tại NHCSXH huyện Đak Pơ vẫn còn một số hạn chế: - Hoạt động triển khai cho vay hộ nghèo tương đối rườm rà trải qua nhiều công đoạn từ thôn, làng lên tới hội đoàn thể xã và UBND cấp xã. - Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền ở một số địa phương còn rời rạc, chưa quan tâm đúng mức đối với chủ trương XĐGN trên địa phương mình. - Sự phối hợp giữa Ngân hàng, Chính quyền địa phương và các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác chưa đồng bộ với nhau, thiếu gắn kết chặt chẽ trong công tác thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn. - Các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác vẫn chưa thực hiện tốt một số công đoạn nhận ủy thác, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn và kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay trong vòng 30 ngày, phương thức kiểm tra còn hình thức, hiệu quả chưa cao. 2.2.4. Phân tích các kết quả hoạt động cho vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đak Pơ 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN ĐAK PƠ 2.3.1. Kết quả đạt đƣợc - Nhờ nguồn vốn vay của NHCSXH mà nhiều người nghèo đã có thêm việc làm, phát huy hiệu quả trong sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần tạo công ăn việc làm, phát huy tiềm lục đất đai, ngành nghề, tạo điều kiện sản xuất. - Chương trình cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch NHCSXH huyện được sự đồng tình ủng hộ đánh giá cao của nhân dân trên địa
 • 19. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 17 bàn, nhiều hộ nghèo đã tiếp cận với sản xuất hàng hoá và thoát nghèo bền vững. - Thực hiện theo phương thức uỷ thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội. Việc bình xét đối tượng, số tiền, thời hạn cho vay do tổ vay vốn và các tổ chức hội cấp xã đảm nhận. NHCSXH huyện thực hiện việc giải ngân trực tiếp đến hộ vay. Việc giải ngân, thu nợ, thu lãi được thực hiện tại các điểm giao dịch xã. Việc thu lãi, thu tiết kiệm, đôn đốc thu nợ gốc đến hạn, nợ phân kỳ mà Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã ủy nhiệm cho tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện. - Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đak Pơ đã có nhiều thành công trong quản lý vốn vay của chương trình tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo. 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân a. Hạn chế - Chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số chất lượng còn yếu, kém. - Công tác chỉ đạo phối hợp lồng ghép các chương trình dự án trên địa bàn, giữa hoạt động tín dụng của NHCSXH với công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao khoa học kỹ thuật chưa đồng bộ nên vốn vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phát huy hiệu quả chưa cao, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Trình độ nhận thức của người nghèo còn hạn chế, một số hộ vay còn mang tính ỷ lại, trông chờ vào các cơ chế chính sách của Nhà nước, chưa nỗ lực vươn lên thoát nghèo. - Các tổ chức hội đoàn thể chưa thực hiện tốt công đoạn nhận ủy thác, đặc biệt là công tác kiểm tra sau khi cho vay.
 • 20. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 18 - Việc phối hợp giữa chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền vận động nhân dân vay vốn làm ăn, phát triển sản xuất ở một số nơi chưa đồng bộ, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa nên người dân chưa mạnh dạn vay vốn để đầu tư sản xuất; - Sự phối hợp giữa Ngân hàng, Chính quyền địa phương và các tổ chức hội đôi lúc chưa đồng bộ với nhau, thiếu tính chặt chẽ nên vẫn còn tình trạng hộ vay bán tài sản, bỏ trốn khỏi địa phương. b. Nguyên nhân  Nguyên nhân chủ quan - Trình độ của các tổ trưởng Tổ TK&VV tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp, cách xử lý công việc còn chậm, lưu trữ hồ sơ còn sơ sài. - Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban đại diện các cấp kiêm nhiệm thực hiện chưa thực chất, đầy đủ. - Công tác bình xét vay vốn tại địa phương đôi lúc còn mang tính hình thức, thiếu chính xác, mang tính cả nể; xử lý các trường hợp tiêu cực của tổ trưởng, cán bộ thuộc địa phương quản lý chưa nghiêm, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân. - Công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi chưa được quan tâm đúng mức nên chưa triển khai lồng ghép vào các hoạt động của các ngành và địa phương. - Trách nhiệm từ các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác; của Tổ TK&VV trong việc thực hiện các văn bản thỏa thuận, hợp đồng ủy thác vả ủy nhiệm còn lỏng lẻo; việc kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay còn mang tính hình thức nên hiệu quả chưa cao. - Do trình độ dân trí của hộ nghèo thấp nên hộ vay có tâm lý thụ động, trông chờ vào sự bảo trợ của Nhà nước.
 • 21. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 19  Nguyên nhân khách quan  - Đak Pơ là huyện có 01 xã đặc biệt khó khăn với 15 dân tộc anh em sinh sống với tổng dân số là 10.444 hộ, 42.721 khẩu, trong đó hộ dân tộc thiểu số là 2.341 hộ với có 10.389 khẩu, chiếm 22,41% dân số toàn huyện. Theo kết quả điều tra cuối năm 2018, trên địa bàn huyện còn 889 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 8,51%; trong đó, dân tộc thiểu số nghèo là 560 hộ, chiếm tỷ lệ 62,99% số hộ nghèo toàn huyện nên phong tục tập quán lạc hậu, đa tôn giáo, tín ngưỡng, tình hình an ninh chính trị còn tiềm ẩn sự bất ổn định. Nhiều năm qua, do phong tục sống du canh, du cư của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ mà hầu hết là những hộ nghèo và hộ khó khăn, kéo theo nạn chặt phá rừng, cạn kiệt tài nguyên, tàn phá mội trường sinh thái…nên tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Phần đông sống trong hoàn cảnh bị tách biệt về mặt địa lý, dân tộc, ngôn ngữ và kinh tế do vậy lợi ích thực sự của tăng trưởng kinh tế, phát triển các thiết bị máy móc được áp dung vào trong sản xuất nông nghiệp đối với các nhóm người này bị hạn chế. Hoạt động sản xuất chính của các hộ dân của huyện Đak Pơ nói chung và của các hộ nghèo của huyện nói riêng là tập trung vào trồng trọt cây mía, sắn và chăn nuôi là bò và heo. Nhưng trong những năm qua thời tiết thay đổi, giá cả cây trồng không ổn định và các bệnh dịch đối với vật nuôi xảy ra thường xuyên dẫn đến thu nhập của người dân bị hạn chế, kéo theo công tác thu hồi nợ cũng bị ảnh hưởng theo. KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
 • 22. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 20 CHƢƠNG 3 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN ĐAK PƠ 3.1. CÁC CĂN CỨ KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Các kết quả đánh giá từ phân tích thực trạng cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch NHCSXH huyện Đak Pơ Qua 03 năm hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đak Pơ đã ổn định bộ máy tổ chức, mở rộng mạng lưới, tập trung huy động nguồn vốn, tranh thủ nguồn vốn Trung ương, nguồn vốn ngân sách địa phương để mở rộng cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn để người dân trên địa bàn đầu tư, phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Nguồn vốn cho vay đã đã giải ngân đến tay hộ nghèo với số tiền là 36.215 triệu đồng, qua đó có thêm 758 hộ thoát khỏi nghèo đói và vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết tạo việc làm góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong cho vay Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đak Pơ đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác lồng ghép với hoạt động hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, khoa học công nghệ... Từ đó đã giúp cho người dân sử dụng vốn có hiệu quả, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đak Pơ kịp thời triển khai các chương trình tín dụng chính sách mới như
 • 23. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 21 Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg về tín dụng chính sách đối với hộ cận nghèo; Quyết định số 28/2015/QD-TTg về cho vay hộ mới thoát nghèo... nhằm lấp đầy “khoảng trống” chính sách cho hộ nghèo, giúp các đối tượng chính sách có thêm cơ hội thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, kịp thời điều chỉnh giảm lãi suất cho vay theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ của một số chương trình tín dụng ưu đãi, giúp người nghèo giảm chi phí sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh thời gian thoát nghèo. Những chính sách mới này đã tiếp thêm sức mạnh để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Đi đôi với việc tăng trưởng tín dụng, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đak Pơ không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đak Pơ đã triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, Cùng với thực hiện mục tiêu tập trung huy động tạo lập nguồn vốn để tăng trưởng tín dụng, NHCSXH tỉnh đã xây dựng được mô hình tổ chức và phương thức, quản lý tín dụng đặc thù hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Mô hình NHCSXH với cơ chế quản trị và bộ máy điều hành tác nghiệp đã được xác lập là một trong những giải pháp thành công trong việc xã hội hóa hoạt động tín dụng chính sách. 3.1.2. Phƣơng hƣớng hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch NHCSXH huyện Đak Pơ trong những năm tiếp theo a. Đối với Ban đại diện HĐQT huyện b. Đối với PGD NHCSXH huyện c. Đối với Hội đoàn thể nhận ủy thác
 • 24. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 22 3.2. KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN ĐAK PƠ 3.2.1. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đak Pơ tranh thủ sự chỉ đạo của Đảng và chính quyền địa phƣơng 3.2.2. Nâng cao vai trò chỉ đạo và kiểm tra giám sát của các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện 3.2.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động tại các phiên giao dịch xã 3.2.4. Phát triển vận dụng các phần mềm công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo điều hành 3.2.5. Tăng thời hạn cho vay và mức cho vay để nâng dƣ nợ bình quân đối cho vay hộ nghèo 3.2.6. Tăng cƣờng phối hợp trong công tác ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội về kiểm soát việc sử dụng vốn vay 3.2.7. Tăng cƣờng công tác nguồn vốn để cho vay hộ nghèo 3.3. KIẾN NGHỊ VỀ CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN ĐAK PƠ 3.3.1. Kiến nghị đối với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai - Thông qua kế hoạch rà soát của Phòng giao dịch NHCSXH huyện theo từng năm, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai lập tờ trình xin vốn Trung ương sớm, vào đầu hằng năm để Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đak Pơ chủ động cho vay nâng mức vốn bình quân của từng hộ đối với hộ nghèo. Vì trong thời gian tới số lượng hộ nghèo ngày càng giảm, để đảm bảo dư nợ cho vay hộ nghèo được ổn định thì Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đak Pơ cần nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa để các hộ vay có
 • 25. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 23 điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, thoát nghèo bền vững. 3.3.2. Kiến nghị đối với UBND huyện Đak Pơ Hằng năm căn cứ vào phương án và tờ trình của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện huyện gửi qua UBND huyện, đề nghị UBND huyện bố trí nguồn vốn Ngân sách để chuyển sang ủy thác cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện ngay từ đầu năm, theo tinh thần chỉ đạo chung của NHCSXH là năm sau cao hơn năm trước để Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo và bổ sung hộ nghèo mới vào thời điểm cuối mỗi năm cho kịp thời để Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện căn cứ vào danh sách đã phê duyệt tiến hành các thủ tục cho vay ngay từ đầu năm tiêp theo, không phải để hộ nghèo phải thiếu vốn để đầu tư vào vụ đông xuân hằng năm, vì vụ này là vụ đầu tư đầu năm hiệu quả nhất và mang lại thu nhập chính cho người dân sinh sống bằng nghề nông trong toàn huyện.
 • 26. Viết đề tài giá sinh viên – ZALO: 0917.193.864 - VIETKHOALUAN.COM Tải tài liệu tại kết bạn zalo : 0917.193.864 24 KẾT LUẬN Cùng với những kết quả đáng khích lệ trong những năm qua thì, một phần không thể thiếu là sự đóng góp của cán bộ công nhân viên tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đak Pơ luôn nhiệt tình công tác, đoàn kết với tinh thần trách nhiệm cao, luôn khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao, thể hiện tốt phẩm chất, đạo đức của người làm Ngân hàng nên từ ngày thành lập phòng giao dịch NHCSXH huyện Đak Pơ đến nay không có trường hợp nào vi phạm, tiêu cực. Với đặc thù hoạt động cho vay ủy thác qua các tổ chức Chính trị - xã hội và thành viên Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện là Trưởng các phòng ban và Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã, NHCSXH đã góp phần đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng chung tay với NHCSXH thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về "xóa đói, giảm nghèo" và “xây dựng nông thôn mới”, đẩy lùi tình trạng tín dụng đen ở vùng nông thôn. Trong những năm hoạt động đã qua và đến thời điểm hiện tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện ngày càng tạo được sự tin tưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự đồng thuận trong nhân dân và là nơi mà các hộ nghèo trên địa bàn huyện đặt trọn niềm tin, từ công tác hỗ trợ, tiếp cận nguồn vốn đến sự hài long trong phong cách, tác phong tận tụy phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.