Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Test grila pentru scoala de agenti de politie cluj-napoca

19,489 views

Published on

test

Published in: Education
  • Login to see the comments

Test grila pentru scoala de agenti de politie cluj-napoca

  1. 1. Test-gril pentru coala de Agen i de Poli ie Cluj-Napoca Sesiunea august - septembrie 2009 (?) 1. Sunt monosilabice toate cuvintele din seria: a. mas , boare, ceas; b. doi, cert, vers; c. carte, gheat , pir. (?) 2. În cuvântul «noctambul» accentul se pune pe: a. a doua silab ; b. prima silab ; c. ultima silab . (?) 3. Sunt plurisilabice toate cuvintele din seria: a. aer, clar, drept; b. veri, or , seri; c. verset, perl , condensator. (?) 4. Sunt corect desp r ite în silabe toate cuvintele din seria: a. a-dre-sa-re, fer-voa-re, su-pra-fa- ; b. af-ri-can-c , a-tri-but, sculp-tor; c. cre-ioa-ne, con-struc-tor, at-let. (?) 5. Alege varianta în care cuvântul «butelie» este accentuat corect: a. butélie; b. butelíe; c. bútelie. (?) 6. Apar in vocabularului fundamental toate cuvintele din seria: a. cas , mam , pâine; b. ecvestru, cas , sinonim; c. sear , vornic, soldat. (?) 7. Apar in masei vocabularului toate cuvintele din seria: a. extravertit, ap , variant ; b. indigen , cucuruz, paratax ; c. piatr , mas , hrisov. (?) 8. Cuvântul «a tasa» înseamn : a. a supune unei taxe; b. a comprima prin ap sare; c. a ata a. (?) 9. Cuvântul «libret» înseamn : a. document militar; b. textul unei opere muzicale; c. livrea. (?) 10. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a. clujan, curcubee, asterisc; b. repercusiune; inopinat, aborigen; c. chineji, grije, impiegat. (?) 11. Cuvântul «stea» din enun ul: „Credea în steaua lui norocoas .”, este folosit cu sens: a. propriu de baz ; b. propriu secundar; c. figurat. (?) 12. Exist numai unit i frazeologice cu sens figurat în seria: a. a l sa în coad de pe te, a fi în al nou lea cer, a- i lua inima-n din i; b. a- i lua nasul la purtare, a da foc, punere de acord; c. a sta de vorb , a da din coate, nodul gordian. (?) 13. Sunt derivate toate cuvintele din seria: a. Întreprindere, desant, pre colar; b. (a)despacheta, (a)împ turi, {prestabili;
  2. 2. c. prietenie, efervescent, plecare. (?) 14. Sunt derivate cu sufix cuvintele din seria: a. argintiu, tinere e, citesc; b. pehlivan, farmec, însorit; c. brut rie, f i , române te. (?) 15. Sunt derivate cu prefix cuvintele din seria: a. prestatal, rescriere, neadecvat; b. posterior, str vechi, firesc; c. soart , portarma, inapt. (?) 16. Sunt derivate cu prefix i sufix cuvintele din seria: a. desfacere, ireal, nedreptate; b. presim ire, înfloritor, împ durire; c. Împ durit, dezordine, ingredient. (?) 17. Sunt corect scrise toate cuvintele compuse din seria: a. dup -mas , binefacere, pierde-var ; b. r u-voitor, nord-vestic, laolalt ; c. dup amiaz , hodoronc-tronc, tic-tac. (?) 18. Alege varianta scris corect: a. R zboiul de Independen ; b. R zboiul de independen ; c. r zboiul de independen . (?) 19. Cuvântul «redactor- ef» este compus din: a. adjectiv + substantiv; b. substantiv + substantiv; c. substantiv + adjectiv. (?) 20. Cuvântul «a» din enun ul: „A i venit.”, are urm toarea valoare morfologic : a. interjec ie; b. articol posesiv; c. verb auxiliar. (?) 21. Cuvintele subliniate din enun ul: «Aproapele» î i vrea «binele», sunt în ordine: a. adverb i substantiv; b. substantiv i substantiv; c. substantiv i adjectiv. (?) 22. În enun ul: „B iatul «ei» este inteligent.”, cuvântul subliniat este: a. pronume personal în dativ; b. pronume personal în genitiv; c. pronume posesiv în genitiv. (?) 23. Apar in aceleia i familii lexicale cuvintele din seria: a. floare, florilegiu, floricic ; b. (a)înflori, înfloritor, flor rie; c. floret , floricultur , înflorire. (?) 24. Sunt derivate cu sufixe adjectivale cuvintele din seria: a. intravenos, oltenesc, grece te; b. auriu, viteaz, verzui; c. ar miu, osos, românesc. (?) 25. Cuvântul «întotdeauna» s-a format prin: a. compunere(sudare); b. derivare cu prefix; c. conversiune. (?) 26. Este sinonim neologic al cuvântului «tineresc»: a. juvenil; b. vesel; c. amuzant. (?) 27. Sinonimul unit ii frazeologice «a despica firul în patru» este: a. a t ia, b. a detalia; c. a sec iona. (?) 28. Sinonimul uzual al cuvântului «fortuit» este: a. Întâmpl tor;
  3. 3. b. for at; c. fortificat. (?) 29. Identifica i seria care con ine numai cuvinte sinonime: a. firav, ginga , robust; b. simpatie, afinitate, atrac ie; c. agerime, iste ime, agita ie. (?) 30. Este sinonim neologic al cuvântului «d un tor»: a. d t tor; b. nociv; c. nefolositor. (?) 31. Alege varianta în care adjectivul pronominal de înt rire este scris corect: a. mamei îns i; b. mamei înse i; c. Însu i mamei. (?) 32. Sunt antonime cuvintele: a. a scrie/a descrie; b. v ratic/estival; c. poetic/apoetic. (?) 33. Paronimul cuvântului «emigrant» este: a. a. imigrant; b. migrator; c. emigrare. (?) 34. Exist numai structuri pleonastice în seria: a. alocu iune scurt , rezumat scurt, limbaj elevat; b. procent de 40%, hemograma sângelui, a avansa înainte; c. a retroceda înapoi, a ateriza pe p mânt, zon urban . (?) 35. În enun ul: „Oamenii care i-am v zut sunt ni te asprii arbitri.”, exist : a. 2 gre eli; b. 3 gre eli; c. 4 gre eli. (?) 36. Cuvântul subliniat din enun ul: „Fata «celuilalt» a ajuns student .”, este: a. adjectiv pronominal demonstrativ în cazul genitiv; b. pronume demonstrativ în cazul genitiv; c. pronume nehot rât în cazul genitiv. (?) 37. Cuvântul subliniat din enun ul: „E «adev rat» c a tiut.”, este: a. adverb de mod; b. adjectiv în cazul nominativ; c. adjectiv în acuzativ. (?) 38. Adjectivul pronominal posesiv din enun ul: „Pe fata voastr am v zut-o la televizor.”, este în cazul: a. genitiv; b. acuzativ; c. nominativ. (?) 39. În enun ul: „Un b iat vine, altul pleac .”, cuvântul «un» este: a. numeral cardinal; b. articol nehot rât; c. adjectiv pronominal nehot rât. (?) 40. În enun ul: „Vino, Ioane, mai repede!” virgulele izoleaz : a. o apozi ie; b. p r i de propozi ie de acela i fel; c. substantivul în vocativ. (?) 41. Forma corect de imperativ negativ a verbului «a duce» este: a. nu duce!; b. nu du!; c. nu duceai (?) 42. Alege seria care con ine formele corecte de plural ale substantivelor: a. (ni te)mini trii, (ni te)arbitri, (ni te)codri; b. (ni te)chiulangii, (ni te)zarzavagii, (ni te)camionagii; c. (ni te) chiulangii, (ni te)arbitrii, (ni te)codri.
  4. 4. (?) 43. Sunt corecte toate formele de condi ional-optativ din seria: a. ar vedea, (mi-)ar place, (mi-)ar displ cea; b. (mi-)ar priii, ar n zui, a muncii; c. (mi-)ar pl cea, (s-)ar sfii, ar tr i. (?) 44. În sintagma „S fi citit toat noaptea.”, verbul «a fi» este: a. copulativ; b. predicativ; c. auxiliar. (?) 45. Cuvântul subliniat din enun ul: „Ziua de «mâine» va fi mai vesel .” Îndepline te func ia de: a. atribut adverbial; b. complement circumstan ial de timp; c. atribut substantival prepozi ional. (?) 46. Cuvântul subliniat din enun ul: „Ajuns «ministru», era mereu ocupat.” Îndepline te func ia de: a. subiect; b. nume predicativ; c. complement direct. (?) 47. Cuvintele din propozi ia: „Parcul de lâng bloc este încânt tor.” Îndeplinesc, în ordine, urm toarele func ii sintactice: a. subiect + complement circumstan ial de loc + predicat nominal; b. subiect + complement circumstan ial de loc + predicat verbal; c. subiect + atribut substantival prepozi ional + predicat nominal. (?) 48. Cuvintele din propozi ia: „Înaintea colegilor se vedeau mul i oameni.” Îndeplinesc, în ordine, urm toarele func ii sintactice: a. complement circumstan ial de loc + predicat verbal + atribut adjectival + subiect; b. complement circumstan ial de loc + atribut pronominal genitival + predicat verbal + atribut adjectival + complement direct; c. complement circumstan ial de loc + predicat verbal + atribut pronominal + complement direct. (?) 49. În enun ul: „Lucr rile vor fi redactate azi.” predicatul este: a. verbal, exprimat prin verb la diateza pasiv ; b. nominal; c. verbal exprimat prin verb la diateza activ . (?) 50. Cuvântul subliniat din enun ul: „«C rui» copil i-ai dat cartea?” îndepline te func ia de: a. subiect; b. complement indirect; c. atribut adjectival. (?) 51. În fraza: „Crede c a tiut.”, subordonata este: a. completiv direct ; b. subiectiv ; c. predicativ . (?) 52. În fraza: „Faptul c te ceart înseamn c te iube te.”, subordonatele sunt în ordine: a. subiectiv + cauzal ; b. atributiv + predicativ ; c. subiectiv + completiv direct . (?) 53. Prima propozi ie din fraza: „Cum b u, se f cu cerb.” este: a. circumstan ial de mod; b. subiectiv ; c. circumstan ial de timp. (?) 54. În fraza: „N-a venit la petrecere din cauz c n-avea bani pe care s -i cheltuiasc .”, propozi iile sunt în ordine: a. principal + condi ional + atributiv ; b. principal + cauzal + atributiv ; c. principal + completiv direct + atributiv . (?) 55. În fraza: „Problema lui este c nu vreau s plec acas .”, propozi iile sunt, în ordine: a. principal + subiectiv + completiv direct ;
  5. 5. b. principal + predicativ + completiv direct ; c. principal + predicativ + completiv indirect . (?) 56. Alege i seria în care niciun adjectiv nu are grad de compara ie: a. exterior, sublim, minim; b. viu, interesant, verde; c. iubitor, corect, colosal. (?) 57. Folosirea virgulei este interzis : a. Între verbul copulativ i nume predicativ; b. Înaintea propozi iei concesive; c. Între p r i de propozi ie de acela i fel. (?) 58. În enun ul: „Iat o problem nemaiîntâlnit .”, interjec ia îndepline te func ia sintactic de: a. complement circumstan ial de timp; b. nume predicativ; c. predicat verbal. (?) 59. Pronumele relativ din enun ul: „Fata c reia i-am dat cartea e prietena mea.” Îndepline te func ia sintactic de: a. subiect; b. complement indirect; c. complement direct. (?) 60. Subordonata din fraza: „Am citit atât de mult, de m dor ochii.”, este: a. consecutiv ; b. completiv direct ; c. concesiv . R spunsuri: 1-b; 2-c; 3-c; 4-a; 5-a; 6-a; 7-b; 8-b; 9-b; 10-b; 11-c; 12-a; 13-b; 14-c; 15-a; 16-b; 17-a; 18-a; 19-b; 20-c; 21-b; 22-b; 23-b; 24-c; 25-a; 26-a; 27-b; 28-a; 29-b; 30-b; 31-b; 32-c; 33-a; 34-b; 35-a; 36-b; 37-a; 38-b; 39-c; 40-c; 41-a; 42-b; 43-c; 44-c; 45-a; 46-b; 47-c; 48-a; 49-a; 50-c; 51-a; 52-b; 53-c; 54-b; 55-b; 56-a; 57-a; 58-c; 59-b; 60-a.

×