Social media use in higher education

543 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
543
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
169
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Social media use in higher education

  1. 1. Social Media Use in Higher Education : Key Areas to Consider For Educatorsสื่ อทางสั งคมทีใช้ ในระดับอุดมศึกษา : พืนที่สาคัญหรือพืนที่เฉพาะที่ต้องพิจารณา ่ ้ ้ สาหรับนักการศึกษา นางจิรพา พจนา เลขที่ 10 TESOL 5
  2. 2. AbstractThe use of social media in higher education classrooms is on the rise as faculty employa variety of software tools and free web applications to enhance learning, communication, andengagement. Web 2.0 social software exists beyond traditional course management systems and potentially opens up the academic environment to a public space. This article presentsimportant issues for educators to consider as they use these new tools by investigating theramifications of moving academic activities to a public sphere and examining how laws thatgovern our academic freedoms and behaviors translate in this new environment. The discussion focuses on concerns specific to incorporating the use of social media and user-generated content into the teaching and learning environment in higher education, touching oncompliance with disability and privacy law, intellectual property rights, copyright law, and the fair use exemption providing practical advice with each area of consideration.
  3. 3. Key words- user-generated content (UCG)- Intellectual property rights- Copyright- Americans with Disabilities Act (ADA)- Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)- Privacy- Fair use
  4. 4. social media สื่ อสั งคม social media ที่ใช้ กนอย่ างแพร่ หลาย และเป็ นทีนิยมก็ ั ่คือ YouTube, Flikir และ Facebook ซึ่ง Kaplan และ Haenlein(2010)ได้ ให้ คาจากัดความของกลุ่มคนทีใช้ สื่ อสั งคม social media ว่ า เป็ นกลุ่ม ่การใช้ งานอินเทอร์ เน็ตบนรากฐานของความนึกคิด มโนคติ ด้ านเทคโนโลยีของ web 2.0 เพือแลกเปลียนข้ อมูลซึ่งกันและกัน ่ ่
  5. 5. Web. 2.0 เริ่ มขึ้นครั้งแรกในปี 2004 ซึ่ งเป็ นเวอร์ ชนของเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ ั่ - ออกแบบมาให้ส่งเสริ มการแบ่งปั นข้อมูลได้ง่าย - ดีไซด์พ้ืนที่ในอินเทอร์ เน็ตของเราได้มากขึ้น - คุณสมบัติดานการแลกเปลี่ยนข้อมูล web 2.0 สนับสนุน ้ - แลกไฟล์ง่าย - ดาวน์โหลดง่าย - อัพโหลดง่าย - มีซีเอสเอส ช่วยในการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ API, JSON,REST และ XML - มีการให้บริ การฟี ด ผ่านทาง RSS หรื อ Atom แมชอัป - โฟลก์โซโนมี ช่วยในการจัดการข้อมูล แท็กข้อมูล และการทาดัชนีของข้อมูล รวมถึงการร่ วมสร้างข้อมูลในโลกของอินเทอร์ เน็ต
  6. 6. การใช้ Social media ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา Junco, Heiberger, and Loken (2010) ได้ดาเนินการศึกษาทดลอง โดยใช้ twitterกับนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม กลุ่มแรก คือกลุ่มควบคุมเป็ นกลุ่มนักศึกษาที่ไม่ใช้twitter กลุ่มที่สอง คือส่ วนกลุ่มทดลองโดยได้รับการฝึ กอบรมด้านการใช้ twitterและการใช้ประโยชน์จากซอร์ ฟแวร์ ต่าง ๆ และจากผลการวิจยก็พบว่า กลุ่มที่ใช้ ั ่ twitter มีผลการเรี ยนดี และเพิ่มขึ้น จึงสรุ ปได้วา การใช้สื่อสังคมในด้านการจัดการ เรี ยนการสอนมีผลต่อการเรี ยน ทาให้ผลการเรี ยนของนักศึกษาสู งขึ้น
  7. 7. Key areas of consideration for educators พืนที่สาคัญทีนักการศึกษาต้ องพิจารณาสาหรับการใช้ สื่อสั งคม ้ ่การใช้ Social Media ในการจัดการเรี ยนการสอนจะต้องคานึงถึงในเรื่ องดังต่อไปนี้1. Ownership and Intellectual Property (ความเป็ นเจ้าของ และทรัพย์สินทางปัญญา)2. Privacy (FERPA) and Security (ความเป็ นส่ วนตัว และความปลอดภัย)3. Access, Accessibility and Compliance (การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและมาตรฐาน)4. Stability of Technology (เสถียรภาพของเทคโนโลยี)5. Intellectual Property Rights (meets) Copyright law (ลิขสิ ทธิ์ทางปัญญา และกฎหมาย เกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์)6. Understanding Copyright Law Limitations and Fair Use (ความเข้าใจข้อจากัดของกฎหมาย ลิขสิ ทธิ์ และการใช้งาน)
  8. 8. สรุป ภาควิชาหรื อคณะต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา จะได้ประโยชน์จากการแบ่งปั น ัประสบการณ์กบเพื่อนร่ วมงาน และการพัฒนางานที่นกเรี ยนเชื่อมต่อในการใช้สื่อที่ ัท้าทายในการเรี ยน และครู จะต้องสอนในเรื่ องของความเป็ นส่ วนตัว ความเป็ นเจ้าของและลิขสิ ทธิ์ ทางปั ญญา การใช้ลิขสิ ทธิ์ เป็ นการส่ งเสริ มให้นกเรี ยนใช้สื่อสังคม ั เป้ าหมายของการเรี ยนการสอน คือการเรี ยนรู้ และการสร้างความรู้ หากสังคมของ ่เราอยูที่จุดของสิ่ งที่ Thomas Friedman ได้อธิ บายว่า "การเชื่อมต่อความรู ้ในโลกร่ วมกัน" (2005, p269) และยังเป็ นประโยชน์ท้ งสองฝ่ าย คือไม่เพียงแต่นกศึกษา ั ัเท่านั้นที่ได้รับความรู ้ แต่ยงรวมถึงคณะหรื อภาควิชาในสถาบันการศึกษาของเรา ั ก็จะมีความรู ้ในการบริ โภค หรื อการใช้สื่อเหล่านี้ดวย (ริ ชาร์ ด , 2006) ้

×