Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LATIHAN BAB 5

704 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

LATIHAN BAB 5

  1. 1. LATIHANMORFOLOGI
  2. 2. Soalan 1Unit terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atauyang menjalankan tugas nahu dikenali sebagai : A Bunyi B Fonem C Morfem D Suku kata
  3. 3. Soalan 2 Banyak siswazah kini yang mahu bekerja sendiri. Mereka mesti berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan.Kata berhuruf condong dalam ayat di atas ialah :A Kata bantu aspekB Kata bantu ragamC Kata penguat bebasD Kata penguat hadapan
  4. 4. Soalan 3Yang manakah ayat yang mempunyai kata penekan?A Datangnya tidak diundang oleh sesiapaB Kegembiraannya tidak dapat digambarkanC Keluarganya menerima pinangan pemuda ituD Sesungguhnya perang mengakibatkan azab sengsara pada manusia
  5. 5. Soalan 4Yang manakah perkataan yang mempunyai empatmorfem?A MeratapiB BerserabutC BermuafakatD Menyelerakkan
  6. 6. Soalan 5Alomorf ialah :A Kelainan bagi sesuatu bunyi yang hadir kerana kedudukannya dalam sesuatu perkataanB Kelainan morfem terikat yang terbabit berdasarkan fonem awal yang ada pada perkataan yang mengikutinyaC Bunyi yang membezakan maknaD Kelainan morfem yang mendukung makna tertentu
  7. 7. Jawapan: 1. C 2. B 3. D 4. D 5. B
  8. 8. Sekian, Terim a Kasih

×