Review Need for Speed The Run

743 views

Published on

Review Need for Speed The Run

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
743
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Review Need for Speed The Run

 1. 1. Review : Need for Speed The Run ้ ่ ่ ้กลับมาอีกครังกับสุดยอดเกมทีเป็ นอมตะนิรันด์กาลสาหรับเกมเมอร์ขาซิงทังหลายกับ Need For Speed TheRun โดยภาคนี้เป็ นภาคทีวงในเมืองตะลุยในอเมริกาไปเรือย ๆ ตามเส ้นทางสมชือ The Run ซะจริง ๆ ซึงคง ่ ิ่ ่ ่ ่ต ้องกล่าวถึงภาคก่อนอย่าง Need For Speed Shift ทีดจะไม่เข ้าท่าและรู ้สึกเล ้าใจเอาซะเลยกับเกมทีวงแต่ ่ ู ่ ิ่ในสนามแข่ง ทีดน่าเบือ มาภาคนีทาง EA และ Blackbox ได ้ปรับปรุงตัวเกมใหม่หมด ภาพกราฟิ กนั นถือว่า ่ ู ่ ้ ้คมชัด เนียบสุด ๆ ไม่วาจะเป็ นระบบสภาพแวดล ้อมของภนน ความสมจริงของระบบแสงทีเล่นเอาคนเล่นแสบ ่ ่ตาไปตาม กัน (แนะนาหาแว่นกันแดดมาใส่เวลาเล่นบางฉาก….)ภาพรวมของเกม Need for Speed The Runผมคงไม่ขอพูดถึงรายละเอียดในส่วนของเนื้อเรืองเท่าไรนักล่ะกัน อยากให ้เราได ้ซึมซับในเรืองของการเล่น ่ ่มากกว่า โดยทางเข ้า sboในส่วนของการดาเนินเกม Need for Speed The Run นี้ในส่วนของการเปิ ดเกมนัน ้ดูม ี Intro ทีน่าสนใจมากขึน การดาเนินเนื้อนันเอือให ้ user ได ้มีโอกาสเข ้าไปเป็ นส่วนร่วมในเกมมากขึน ่ ้ ้ ้ ้ ่ ั ๊ ่(ดราม่า….มากไปป่ าวนีมนเกมแข่งรถนะวุย) ซึงฉากเปิ ดของ Need for Speed The Run เริมต ้นก็โดนอัดอยู่ ่ในรถบอดแล ้ว ต ้องแก ้เชือกแล ้วปี นออกมาจากนันก็ขับรถนี้ เป็ นการเปิ ดตัวทีเกมในยุคประจุบนเริมหันมาทา ้ ่ ั ่แนวนี้กนแทบทังหมดแล ้ว ในส่วนแรกของตัวเราจะได ้รถมาหนึงคันให ้เลือกเล่น จากนันก็เล่นตามภาระกิจไป ั ้ ่ ้เรือย ๆ เพือนเปิ ดตัวรถคันอืน ๆ ่ ่ ่
 2. 2. ในส่วนของการปรับแต่งรถนั นทาได ้ทาได ้เพียงการแต่งสีและโดรงรถเพียงเท่านันเองในทางเข ้า sbobet ้ ้ ่โหมดการแข่งซึงผมคิดว่ามันเบสิคไปเปล่าเมือเทียบกับตัวเกมในภาคก่อน ๆ อย่าง Need For Speed ่Underground ทัง 2 ภาค หรือแม ้แต่ Most Wanted ก็ตามความสวยงามในตัวรถมีมากขึนแต่การลง ้ ้รายละเอียดของเกมในตัวรถนันมีน ้อยลง ทังนี้อาจเป็ นเพราะการปรับแต่งรถในเกมนันมีผลกับเรืองลิขสิทธิของ ้ ้ ้ ่ ์ ่ ่รถในแต่ละยีห ้อด ้วย ซึงผมเชือว่าขัดใจคอเกมอย่างเรา ๆ แน่นอน ่
 3. 3. สาหรับระบบทีผมใช ้ทาการทดสอบนั นยังคงเป็ น Sony SB ตัวเดิม ๆ กับกราฟฟิ ก AMD HD6470 VRAM 512 ่ ้MB โดยงานนีผมได ้ทดสอบการเล่น Need for Speed The Run ให ้เพือน ๆได ้ทราบถึงตัวระบบในเกมว่ากินส ้ ่ ่ ่เปกเครืองหนั กขนาดซึงสเปกพืนฐานของเกม Need for Speed The Run นี้คอนข ้างจะกินสเปกเล็กน ้อย ้ ่เนื่องจากการเก็บรายละเอียดฉากและระบบแสงทีเกิดในตัวฉากนั นค่อนข ้างทีจะละเอียดสุด ๆ และยังต ้อง ่ ้ ่รองรับ การแสดงผลในกาารเรนเดอร์ฉากทีไวในแต่ละช่วงการแข่งด ้วย ทาให ้สเปกพืนฐานของตัวเกมอาจจะ ่ ้กินไปเล็กน ้อย ้ระบบพืนฐานของเกม Need for Speed The Run OS: Windows Vista SP2 or Windows 7 CPU: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo or equal AMD RAM: 3 GB HDD: 18 GB free disk space Graphics: Shader 3.0 or better 256 MB NVIDIA® GeForce™ 8600GT / ATI® Radeon™ X1950 or better (VRAM 512 MB ขึนไป) ้ DirectX: Version 10 Network: 1 MB ขึนไปสาหรับการเล่นบนระบบ Multiplayer ้ ่ ้ระบบทีใชในการทดสอบเกม Need for Speed The Run
 4. 4.  OS: Windows® 7 64 Bit Processor: Intel® Core-i5-2430M (2.4GHz) Memory: 8 GB RAM Graphics: AMD Radeon™ HD6470 VRAM 512 MB DirectX®: DirectX® 11ระบบการเล่นของเกม Need for Speed The Runสาหรับระบบการเล่นของเกม Need For Speed The Run พืนฐานในควบคุมนันอาจจะเปลียนไปจากเดิม นั่ น ้ ้ ่คือ คันเร่งและเบรคจะไปอยูทปม A และ Z ปุ่ มไนตัสอยูท ี่ Shift ด ้านซ ้าย ซึงแน่นอนว่าการบังคับอาจจะไม่ ่ ี่ ุ่ ่ ่ถนั ดสักเท่าไรนั ก เมือเข ้าเกม ตัวเกมเปิ ดเรืองมาเราก็ต ้องเปิ ดตัวภาระกิจแรกทันทีด ้วยการหนีออกจาเครืองบด ่ ่ ่รถ จากกนันก็ขับหนีออกมา การเปิ ดเรืองในครังแรกดูคอนข ้างทีจะยืดยาวไปหน่ายเกือบจะเป็ นหนั งขนาดย่อม ้ ่ ้ ่ ่ๆ เลยทีเดียว คงไม่พดไรมากตรงนี้เดียวเรืองมันจะยาว เมือเข ้าเกมเราจะมีสทธิในการเลือกรถใช ้ได ้อยู่ 3 คัน ู ๋ ่ ่ ิ ์แรก ได ้แก่ BMW , Ford และ Nissan โดยการแข่งในละภาระกิจจะมีการแจ ้งมาให ้ทราบเรือง ๆ ภาคนี้วงอย่าง ่ ิ่
 5. 5. เดียว ตารวจมีให ้ลุ ้นเรือย ๆ ตามถนน และค่อนข ้างจะโหดเอาการอยู่ สาหรับตัว AI ฉากแต่ละท ้องถนนมีความ ่ซับซ ้อนขึนเรือย ๆ คนเล่นแรกๆ อาจจะไม่คุ ้นเคยในการควบคุมเท่าไรนั ก การเข ้าโค ้งหรือวิงอาจจะทาได ้ไม่ ้ ่ ่ถนั ดเท่าไร ในส่วนของการเล่นในโหมดอืน ๆ อย่าง Online หรือ Challenge Series สาหรับการแข่งเฉพาะ ่ ่ทาง ซึงมีรถให ้เราเลือกและแต่งสีได ้Screen Shot Gameplay Need for Speed The Run
 6. 6. ทดสอบการเล่น Need for Speed The Runในการทดสอบของตัวเกมนั นผมได ้ทาการทดสอบในส่วนของการประมวลผลของเกมว่ากิน Performace ของ ้เครืองมากขนาดไหน โดยทดสอบผ่าน Taskmanager แลัวให ้เแสดงผลในรูปแบบของกราฟในส่วนของ ่Preformance ในขณะเล่นในช่วงนัน รายละเอียดดูได ้จากภาพด ้านล่างนี้ ้
 7. 7. ทดสอบ FPS ของต ัวเกม Need for Speed The Runในส่วนของการทดสอบ FPS นั นผมได ้ทาการทดสอบผ่านโปรแกรม FARBS โดยผมทดสอบกับความละเอียด ้ที่ 1024 x 768 และ 1280 x 720 และความละเอียดและโหมดกราฟฟิ กระดับกลาง โดยผลการทดสอบพอจะสรุปได ้ดังนี้ผลทดสอบ FPS จากเกม Need For Speed The Run ความละเอียดที่ 1024×768คาทิงท้ายสาหร ับ Need for Speed The Run ้
 8. 8. หลังจากทีผมได ้ลองเล่น Need for Speed The Run ขอสรุปภาพรวมให ้ได ้เห็นกันก่อน สาหรับเกมนี้ คงต ้อง ่ยอมรับว่าการกลับมาในครังนี้ กราฟฟิ กทาดีขน ถึงดีทสด สภาพแวดล ้อมในเกมงามซะเหลือเกิน รายละเอียด ้ ึ้ ี่ ุ ิ่รถ ความสวยงามของตัวรถทาได ้แจ่ม แต่สงนึงทีทางทีมพัฒนาลืมไปหรือเปล่าว่า ความเป็ น Need for ่Speed ไม่วาภาคไหนก็ตาม ความมันส์มนอยูทการควบคุมรถในการแข่งในเส ้นทางถนนทีออกแบบมา ความ ่ ั ่ ี่ ่ลงตัวในการควบคุมรถทีทาให ้คล่องแก่ผู ้เล่น สาหรับภาคนี้การควบคุมรถยากพอสมควร เมือเทียบกับภาคก่อน ่ ่ๆ ทีผานมา ความน่าสนใจในตัวเกมเหมือนจะมีมากแต่ก็ไม่ใช่ อย่าง Intro ไม่ต ้องมีมาก็ได ้ถ ้าจะต ้องให ้เล่นใน ่ ่ตรงนั น เนื่อเรืองดูยดยาวไป ทัง ๆ ทีเป็ นการแข่งรถ ถ ้าตัดบทสนทนาในร ้านอาหารจีนไปน่าจะดีกว่าแต่ก็ ้ ่ ื ้ ่เข ้าใจว่าเป็ นการขายเนื้อเรืองของตัวเกมนะแหละ ก็ดหนุกไปอีกแบบแต่จดสาคัญของเกมมันคือการแข่งรถ ่ ู ุ ่ ่และวิงหนีตารวจ ซึงการเข ้าโค ้งในแต่ละครังของเกมนี้ ถ ้าใครคุ ้นเคยกับการเข ้าโค ้งในภาคก่อน ๆ นั นน่าะจกะ ้ ้จังหวะกันได ้ แต่ภาคนี้การควบคุมทาได ้แข็งมาก ๆ การเข ้าโค ้งนั น ต ้องกะดี ๆ เลยทีเดียว หลาย ๆ คนเล่น ้แล ้วอาจจะรู ้สึกหงุดหงิดในการเข ้าโค ้ง ว่ามันคุมรถไมได ้ดั่งใจซะจริง ๆ ของแบบนี้คงต ้องทาใจยอมรับมันไปการกลับมาในครังนี้ เหมือนเป็ นการกลับมาทีเราเล่นภาพแล ้วมันน่าจะได ้อะไรมากกว่าความสวยงามของ ้ ่กราฟฟิ ก แต่ความเป็ นกลินไอของ Nedd for Speed เดิม ๆ ทีคุ ้นเคยหายไป กลายเป็ นว่าภาพสวย เนื้อเรือง ่ ่ ่น่าเบือเพราะยืดยาว แถมการควบคุมทีดจะต ้องหัดเล่นสักระยะกว่าจะชินกับระบบการควบคุมแบบนี้ ถือว่าเป็ น ่ ่ ูการรอคอยทีไม่คอยจะสมน้ าสมเนื้อสักเท่าไร อย่างไรก ้ลองดูครับ ถ ้าชอบ Need for Speed ทีภาพสวยงาม ่ ่ ่จัดไปเลยครับ ภาคนี้ทาภาพสวยจริง ๆ แค่คงไม่ถกใจคอเกมเมอร์เก๋า ๆ กันสักเท่าไรนัก ู
 9. 9.  ้ เนือหาของเกม : เนื้อหาของเกม Need for Speed The Run ทาออกมาได ้ดีเกินคาด ด ้วยการเข ้า Intro ของตัวเกมเพือให ้ผู ้เล่นได ้เข ้าใจถึงเนื้อเรืองของเกมและแสดงผลงานกราฟฟิ กทีพัฒนาออกมาได ้อย่าง ่ ่ ่ สมจริงและสวยงามแต่การดึงเนื้อเรืองเกมให ้ยาวยืดเยือไป บางครังมันกก็เกิดการรอคอยว่าเมือไรเนื้อเรือง ่ ้ ้ ่ ่ ่ มันจะจบ จะได ้แข่งซะที ซึงพักหลัง ๆ เหมือนจะยัดเนื้อเรืองเข ้าไปมากขึนจนทาให ้กลินไอของการแข่งรถ ่ ้ ่ ตามแบบฉบับของ Need for Speed ค่อย ๆ หายไปส่วนหนึง แต่ด ้วยเนื้อเรืองของเกมคงต ้องยอมรับว่า ่ ่ ่ ่ การดึง User เข ้าไปมีสวนร่วมในตัวเกมไม่วาส่วนไหนก็ตามถือว่าเป็ นการดี ซึงช่วงหลัง ๆเกมทีออกส่วน ่ ่ ใหญ่ก็ใช ้การเปิ ดหัวเรืองของเกมแบบนี้แทบทังหมด ่ ้ ี ระบบภาพและเสยง : ระบบภาพของการเล่นเกม Need for Speed The Run นี้คงต ้องยอมรับว่าทีมงาน ผู ้พัฒนาเกมทาออกมาได ้สมจริงเกินคาด โดยเฉพาะระบบแสงของฉากทีสมจริงซะ เวลาเล่นความรู ้สึก ่ เหมือนกับขับถนนจริง ด ้วยแสงอาทิตย์ททอดยาวออกมาจากฉากแยงสายตายขณะทีเล่น ระบบเงาและ ี่ ่ ฉากทีเกิดในตัวเกม นั นสามารถตอบสนองการเล่นได ้ทันที ในส่วนของระบบเสียงด ้วยผมทาการทดสอบ ่ ้ การเล่นโดยใช ้หูฟังแบบธรรมดา ๆ ถือว่าระบบเสียงยังคงความเป็ นเอกลักษณ์อยูเช่นเคย ไม่วาจะเป็ น ่ ่ ทิศทางเสียงของรถทีถกเราแซง รถตารวจ เสียงเครืองยนต์ ถือว่าทาได ้สมจริงตามแบบฉบับของ Need ่ ู ่ for Speed The Run ระบบทีรองร ับการเล่น : ด ้วยความทีกราฟฟิ กงาม ๆ แบบทีเรียกได ้ว่าคมกริ๊ บ ๆ ความสมจริงในระบบแสง ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ และฉากทีแสดงผลได ้ดี ทาให ้สเปกของเครืองทีจะรองรับการเล่น ซึงผมทดสอบการเล่นด ้วยความ ละเอียดที่ 1360×768 และโหมดกราฟฟิ ก ระดับกลาง ก็สามารถเล่นได ้ในระดับหนึงแต่เมือมีการแสดงผล ่ ่ หลาย ๆ อย่างซ ้อนกันเยอะขึน รถ แสง ตีก ภาพอาจจะมีกระตุกบ ้างในบางจังหวะ ้ ความยากง่ายในการเล่นเกม : ความยากง่ายในการเล่น คงต ้องยอมรับว่า หลาย ๆ คนหวังว่าจะได ้รับ ่ ความมันสะใจในการเล่น Need for Speed The Run ซึงผลไม่เป็ นอย่างนันสักเท่าไรนั ก การควบคุมรถ ้ ทาได ้ไม่สมดุลเท่าทีควร จังหวะเร่งนันดูทอ ๆ กว่าความเร็วจะเพิมนันยังรู ้สึกว่ารถวิงอืดอยูด ี การเข ้าโค ้ง ่ ้ ื่ ่ ้ ่ ่ ของตัวเกมนั น ยากพอสมควร ยิงถ ้าเป็ นโค ้งหักศอกแบบหนั ก ๆ ด ้วยแล ้ว โอกาสรถเหวียงหรือแหกโค ้งนั น ้ ่ ่ ้
 10. 10. มีสงมาก การเล่นควรใช ้ Joypad เล่นจะดีกว่าการควบคุมผ่าน Keyboard เพราะอาจจะไม่ถนั ดเท่าไรนั ก ูเมือเทียบกับการเล่นบน Joypad

×