Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 10 konsesjon Fosen

882 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2 10 konsesjon Fosen

  1. 1. F A K T A 2 2010 In f o r m as jon f r a N o r g e s va ssd r a g s- o g e n e r g i d i re k t o r a t Konsesjoner til vindkraft og kraftledninger på Fosen og Namdalen De konsesjonsgitte vindkraftverkene et tilsvarende utbyggingsomfang, vil NVE har den 7. juni 2010 gitt er Storheia (Åfjord og Bjugn kom- medføre at de samlede virkningene konsesjon til fire vindkraftverk muner), Kvenndalsfjellet (Åfjord kom- av utbyggingen blir mindre. I konse- med nødvendige kraftledninger mune), Roan (Roan kommune) og sjonene har NVE satt vilkår for å Sørmarkfjellet (Osen og Flatanger redusere lokale virkninger. på Fosen og i Namdalen. En kommuner). Det er også gitt kon- utbygging av disse vindkraft- sesjon til 420 kV kraftledning fra NVE har lagt vekt på at de konsesjons- verkene kan gi vel 2 TWh ny Namsos til Storheia transformator- gitte vindkraft- og kraftledningsanleg- stasjon i Åfjord kommune. Vindfor- gene i hovedsak har lokal og regional kraftproduksjon per år, til- holdene på Fosen gjør området godt politisk støtte, og følger i hovedsak an- svarende 4/5 av årsforbruket i egnet til vindkraftproduksjon. befalingene i fylkesdelplanen for vind- Trondheim. Vindkraftverkene kraft i Sør-Trøndelag. Det må bygges ut en større mengde vil gi ny elektrisitetsproduk- vindkraft på Fosen for å kunne forsvare De fire vindkraftverkene har totalt inn- sjon i et underskuddsområde nettkostnadene med en ny 420 kV til 770 MW installert effekt og berører og vil sammen med de nye kraftledning fra Namsos via Roan til rundt 80 km2 areal inklusive transfor- Storheia transformatorstasjon. NVE matorstasjoner og interne veier. Det kraftledningene styrke kraft- mener at utbygging av disse vindkraft- innebærer bygging av inntil 330 vind- balansen og forsyningssikker- verkene samlet er en god utbyggings- turbiner forutsatt en størrelse på 2,3 MW heten i Midt-Norge. Etter løsning som vil forsvare de nød- installert effekt per turbin. Etablering vendige nettinvesteringene. Etter av disse vindkraftverkene medfører NVEs vurdering er vindkraft- NVEs vurdering vil denne utbyg- bygging av 120 km 420 kV kraftledning, utbygging på Fosen et viktig gingsløsningen gi akseptable virk- to nye 420/132 kV transformatorsta- bidrag til å følge opp politiske ninger både for de berørte lokal- sjoner i Roan og Åfjord, 62 km 132 kV samfunn og reindrifta. NVE kan ikke kraftledning og 2 km 132 kV jordkabel. målsetninger om økt satsing se at andre prosjekter i området, gitt på fornybar kraftproduksjon i Norge.
  2. 2. Vindkraft på Fosen kraftledningsprosjektene vil medføre Fosen er et av de områdene i Norge hvor at i underkant av 130 km 2 inngreps- det allerede er bygget vindkraftverk. frie naturområder bortfaller. Valsneset vindkraftverk i Bjugn og Bessakerfjellet vindkraftverk i Roan De konsesjonsgitte prosjektene er vesent- har vært i drift i noen år. I tillegg har lig endret sammenlignet med de opp- Harbakfjellet vindkraftverk tidligere rinnelige planene fremlagt i meldingene. fått konsesjon. De konsesjonene som Konsesjonsprosessen har med god lokal nå gis vil kunne utløse utbygging også medvirkning, bidratt til å finne frem til løsninger som har redusert virkninger Roan vindkraftverk i Roan kommune av dette prosjektet på grunn av til- gjengelig nettkapasitet når 420 kV for omgivelsene og ulike interesser. Inntil 300 MW installert effekt kraftledning til Storheia etableres. Flere områder med stort konfliktpoten- ca 810 GWh årlig produksjon Sammen med eksisterende, og tidligere sial for reindrift, bebyggelse (visuelle 26 km2 planområde konsesjonsgitteprosjekter, er det nå til- virkninger og støy) og kulturminner 20 km adkomstveier fra Nordskjørin, rettelagt for at det kan produseres inntil har blitt fjernet underveis i NVEs behand- Straum og Tostendalen 2,4 TWh vindkraft på Fosen. Dette lingsprosess. 20 km 132 kV kraftledning tilsvarer gjennomsnittlig forsyning til Konsesjonær: Sarepta Energi AS og Etter NVEs vurdering vil noen virk- TrønderEnergi Nett AS 115 000 norske boliger. ninger kunne reduseres gjennom avbøtende tiltak. For alle vindkraft- NVE mener at den koordinerte behand- verkene er det derfor satt vilkår om lingsprosessen av mange vindkraft- og utarbeidelse av miljø- og transportplan, kraftledningsprosjekter på Fosen har kulturminneundersøkelser, støyredu- medført god kunnskap om samlede serende tiltak, tiltak for å redusere regionale virkninger av prosjektene. virkninger for Forsvarets radaranlegg, NVE har totalt mottatt 27 meldinger rutiner for varsling av ising/iskast, og søknader om vindkraftutbygging på bruk av atkomstvei og internveier, Fosen og Namdalen. Antall vindkraft- nedleggelse av anlegget, fargevalg, prosjekter er vesentlig redusert etter reklame og last- og dimensjonerings- at NVE i 2009 foretok en prioritering av kriterier. videre behandling av prosjektene. På bakgrunn av dette anmodet NVE om NVE har i tillegg satt spesifikke vilkår at elleve vindkraftprosjekter i regionen for det enkelte vindkraftverket med til- ble trukket. Ut over de fire prosjektene hørende kraftledninger. For Roan vind- som nå er avsluttet, vil ytterligere fire kraftverk har NVE bl.a. satt vilkår om prosjekter bli tatt under behandling at planområdet reduseres og at noen høsten 2010. NVE vil legge betydelig vekt turbiner ved Voliheia, Nilsengheia på hensynet til samlede virkninger for og Nuggen tas ut av planene. Dette Fosen reinbeitedistrikt ved behandling vil redusere de visuelle virkningene, av disse søknadene. virkningene for reindrifta og direkte virkninger for kulturminner, og gjøre planområdet omtrent 10 % mindre enn Konsesjonsgitte omsøkt. For Sørmarkfjellet vindkraft- vindkraftverk verk har NVE satt vilkår om traséjustering Vindkraftverkene, med tilhørende og kabling av 132 kV kraftledningen for 132 kV kraftledninger, vil i varierende å unngå virkninger for et automatisk grad medføre visuelle virkninger for fredet kulturminne og samordne nye bebyggelse, landskap, friluftsliv, kultur- 420 og 132 kV kraftledninger. For Storheia minner/kulturmiljø og reiseliv/turisme. vindkraftverk har NVE satt vilkår om at Etter NVEs vurdering kan tiltakene også områdene sør for Laugadalen tas ut av medføre virkninger for reindrift og planene av hensyn til reindrifta. Dette fugl. NVE konstaterer at vindkraft- og utgjør nesten 20 % av omsøkt planområde. NVEs konsesjonsbehandling på Fosen Omfattende prosess med vekt på lokal medvirkning FA K TA Mange offentlige høringer 30 folkemøter 35 møter med lokale og regionale myndigheter Konsultasjon med Sametinget og reindriftsnæringen Samordnet konsesjonsbehandling av vindkraft- og kraftlednings- prosjekter har medført lang behandlingstid
  3. 3. Sørmarkfjellet vindkraftverk i Osen og Flatanger kommuner Inntil 150 MW installert effekt ca 405 GWh årlig produksjon 9,3 km2 planområde 8,5 km adkomstvei fra Hestdalen 32 km 132 kV kraftledning med trestolper og 1 km 132 jordkabel Kvenndalsfjellet vindkraftverk i Åfjord kommune Inntil 100 MW installert effekt Ca 270 GWh årlig produksjon 8 km2 planområde 6 km adkomstvei fra Langdalen 8 km 132 kV kraftledning og 1 km 132 kV jordkabel Konsesjonær: Statkraft Agder Energi Vind DA og TrønderEnergi Nett AS Storheia vindkraftverk i Bjugn og Åfjord kommuner Inntil 220 MW installert effekt Tegnforklaring Ca 600 GWh årlig produksjon Vindkraftverk Kraftledninger 38 km2 planområde Status Spenning, Status 2,5 km adkomstvei fra Austdalen Gitt konsesjon 132 kV, gitt konsesjon 1,5 km 132 kV kraftledning med trestolper Gitt konsesjon 2004 420 kV, gitt konsesjon Konsesjonær: Statkraft Agder Energi Vind DA I drift 420 kV, omsøkt 0 5 10 20 kilometer De konsesjonsgitte vindkraft- og kraftlednings- Transformatorstasjon, sentralnett N prosjektene berører kommunene Overhalla,Namsos, Namdalseid, Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og Bjugn. Transformatorstasjon, regionalnett
  4. 4. Ved bygging av ny 132 kV ledning mellom Norges vassdrags- Hubakken og Storheia transformator- FA K TA stasjoner, skal eksisterende 66 kV led- og energidirektorat ning rives. 120 km ny 420 kV kraftledning Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er et 62 km ny 132 kV kraftledning direktorat under Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte landets vann- og energires- 40 km eksisterende kraftledning surser. rives 420 kV kraftledning NVE skal sikre en helhetlig og miljøvennlig for- Namsos-Storheia valtning av vassdragene, fremme en effektiv kraft- omsetning og kostnadseffektive energisystemer NVE har gitt Statnett SF konsesjon til Kontaktpersoner og bidra til en effektiv energibruk. å bygge en ny 120 kilometer 420 kV NVE NVE har en sentral rolle i beredskapen mot flom kraftledning fra Namsos transforma- Vassdrags- og energidirektør og vassdragsulykker og leder den nasjonale kraft- torstasjon via Roan til nye Storheia forsyningsberedskapen. Agnar Aas, tlf: 95 17 91 64 transformatorstasjon. Det fremgår av Avdelingsdirektør Rune Flatby, NVE er engasjert i FoU og internasjonalt samarbeid kartet hvilke traséalternativer Statnett tlf: 41 67 82 03 innen sine fagområder. NVE er nasjonal fag- har fått konsesjon til å bygge. NVE gir institusjon for hydrologi. Seksjonssjef Tormod Eggan, også konsesjon til å bygge to nye trans- tlf: 91 52 50 34 formatorstasjoner ved Haugstjønna Hovedkontor: Seksjonssjef Arne Olsen, i Roan kommune og ved Garrabrekka Besøksadresse: Drammensveien 211. tlf: 91 54 83 87 Postboks 5091, Majorstuen 0301 Oslo i Åfjord kommune. I tillegg skal Namsos Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00 transformatorstasjon i Overhalla kom- Statnett SF Internett: www.nve.no mune utvides innenfor eksisterende Kommunikasjonsdirektør tomt. Regionkontorer Tor Inge Akselsen, tlf: 95 07 95 20 Region Midt- Region Nord (RN) Kraftledningen vil ha betydning for Norge (RM) Kongensgate 14-18, Statkraft Agder Energi Vind DA: Trekanten, P.boks 394, 8505 Narvik landskapsopplevelsen i mange om- Direktør prosjektutvikling Vestre Rosten 81, Tlf: 76 92 33 50, råder, men trasévalg og kamuflerende 7075 Tiller Faks: 76 92 33 51 Knut A. Mollestad, tlf: 24 06 70 00 tiltak gjør at NVE mener de visuelle Tlf: 72 89 65 50, E-post: rn@nve.no virkningene er akseptable. Den konse- Faks: 72 89 65 51 sjonsgitte traseen medfører reduk- Sarepta Energi AS: E-post: rm@nve.no sjon av ca 30 km 2 inngrepsfrie natur- Daglig leder Asle Juul, tlf: 97 52 75 05 Region Vest (RV) områder. Kraftledningen får ikke direk- Naustdalsvn. 1b, te virkninger for kjente automatisk TrønderEnergi Nett AS: P.boks 53, 6801 Førde fredete kulturminner. Traseen tangerer Senioringeniør systemplanlegging Tlf: 57 83 36 50, foreslåtte Elgsjøen naturreservat og Tibor Szabo, tlf: 99 58 32 97 Faks: 57 83 36 51 E-post: rv@nve.no krysser fem vernede vassdrag uten at NVE mener at verneverdiene blir vesen- tlig berørt. 4 bolighus vil ligge nær- mere enn 100 meter fra kraftled- Region Øst (RØ) n in ge n , m e n in gen n æ rmere en n Vangsveien 73, ca 75 meter. P.boks 4223, 2307 Hamar Tlf: 62 53 63 50, For å redusere de samlede ulempene Faks: 62 53 63 51 for omgivelsene, har NVE satt vilkår Region Sør (RS) E-post: ro@nve.no om at ca 30 km eksisterende 66 kV- Anton Jenssens gt. 7 Postboks 2124, kraftledning skal rives på strek- 3103 Tønsberg ningene mellom Straum i Roan kom- Tlf: 33 37 23 00, mune og Hubakken i Åfjord kommune. Faks: 33 37 23 05 E-post: rs@nve.no Rivingen gjøres for å frigi deler av denne traseen til bruk for den nye ledningen. Det er i tillegg bl.a. satt vilkår om mindre traséjusteringer, kamuf lerende tiltak og begrenset skogrydding. Statnett skal utarbeide en miljø- og transport- Fakta plan som skal sikre at hensyn til bl.a. Ansvarlig redaktør: Informasjons- direktør Sverre Sivertsen reindrifta, grunneiere, kulturminner og viktige funksjonsområder for fugl Fagansvarlig: Siv Sannem Inderberg blir ivaretatt i anleggs- og driftsfasen. Denne planen skal være grunnlaget Foto 1. side: Bessakerfjellet vindkraft- verk. Foto: NVE for NVEs miljøtilsyn på anleggene. Layout: Rune Stubrud Mer informasjon om prosjektene finnes Trykk: NVEs kopisenter på www.nve.no. Opplag: 150

×