Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การเผยแพร่ สไลด์ Presentation ด้ วย Slideshare.net         ในสั งคมของ Social Network นั น บางครั งการแบ่งปั นข้ อมูลข่าวส...
Slideshare ก็สามารถช่วยทําให้ ชีวิตคุณง่ายขึ นด้ วยระบบความเป็ นส่วนตัว ในการเลือกทีจะแชร์ แบบสาธารณะหรื อแชร์แบบส่วนตัวเฉ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การเผยแพร่สไลด์ Presentation ด้วย slideshare

507 views

Published on

ตัวอย่างการส่งงานผ่าน slideshare.net

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

การเผยแพร่สไลด์ Presentation ด้วย slideshare

  1. 1. การเผยแพร่ สไลด์ Presentation ด้ วย Slideshare.net ในสั งคมของ Social Network นั น บางครั งการแบ่งปั นข้ อมูลข่าวสารดีๆ หรื อสาระบันเทิงต่างๆ ก็ไม่ได้ จํากัดอยู่แค่เพียงการดูคลิปวิดีโอ อ่าน Blog หรือดูรูปถ่ายเท่านั น การใช้ สไลด์Presentation เพือถ่ายทอดเรื องราวก็ถือว่าเป็ นอีกวิธีหนึงทีสะดวกและสร้ างความเข้ าใจให้ ผู ้ ชมได้ ดีไม่แพ้ กัน Slideshare.net คือ เว็บไซต์ทีสมาชิกในชุมชนสามารถแบ่งปั นสไลด์ หรื อ Presentation ทีคุณสร้ างขึ นหรื อคุณชืนชอบ และสามารถทําประโยชน์ ให้ แก่สมาชิกคนอืนๆ ได้ อีก ด้ วย จุดมุ่งหมายก็คือ ทําให้ คนได้ แ บ่งปั นไอเดียให้ แก่กัน"The goal of the website is to help people share ideas." เนื อหาของสไลด์ ภ ายในเว็ บ ไซต์ มี ค วามหลากหลาย ไม่ ว่ า จะเป็ นเรื องวิ ช าการเนื อหาล้ ว นๆ แนวโน้ ม ทาง ,การตลาดทีน่าเป็ นประโยชน์ กับธุรกิจ, ภาพสวยๆ พร้ อมคํากวีทีไพเราะ สร้ างเสริ มกําลังใจ, หรื อจะเป็ นสไลด์ รวมภาพขบขันก็แบ่งกันดู แบ่งกันหัวเราะได้ โดยคุณสามารถค้ นหาKeyword ได้ ตามใจชอบ เพราะเจ้ าของสไลด์ จะเป็ นคนใส่ Tagของสไลด์ นั นๆ ทําให้ ผู ้ อ่านสามารถค้ นหาได้ ไม่ยาก หรื อหากคุณดูแล้ วชืนชอบก็สามารถใส่Tag ในขณะทีเราเพิมหน้ าFavorites นั นได้ ซึงหาก ณ ช่วงเวลานั นมีอะไรใ ๆ หรื อฮิตๆ ก็จะนํามาขึ นโชว์ ในหน้ าแรกอีกด้ วยSlideshare เน้ นใน หม่เรืองของสั งคมทีเน้ นสาระบันเทิงมากกว่าบันเทิงเพียงอย่างเดียว แตกต่างจากเว็บไซต์อืนๆ ในแนว Web Community ถ้ าคุณอยากจะเป็ นส่วนหนึงทีช่วยแชร์ สไลด์เจ๋งๆ แล้ วล่ะก็ แค่เลือกวิธีอัพโ ลดสไลด์ ทีคุณต้ องการซึงมี 3 วิธี นัน หคือ อัพโหลดเข้ าสู่เว็บไซต์โดยตรง, อัพโหลดโดยใช้ URL และอัพโหลดโดยใช้ อีเมลของคุณส่งเข้ ามาก็ได้ โดยส่งมาทีอีเมลทีทาง Slideshare แจ้ งเอาไว้ โดยจะอัพโหลดให้ กับ Account ทีส่งไฟล์มา และสมัครสมาชิกเอาไว้ เพราะฉะนั นหากใช้อีเมลขององค์กรก็สามารถเข้ ามาดูสไลด์ได้ หลายๆ คน ส่วนขนาดของไฟล์ต้องน้ อยกว่า 30 MB และต้ องเป็ นไฟล์สกุล .ppt, .pps (Microsoft Powerpoint), .pdf, .odp(OpenOffice) หรือหากสไลด์ทําด้ วยโปรแกรม Keynote ก็ให้ เซฟมาเป็ น .pdf สามารถอัพทีละไฟล์หรื อหลายๆ ไฟล์ก็ได้ ในครั งเดียว ซึงคุณไม่ต้องสมัครสมาชิกอะไรก็แชร์ สไลด์ ได้ แต่การสมัครสมาชิกจะทําให้ คุณสามารถเก็บสไลด์ ที ณชืนชอบ คุไว้ เ ป็ น Favorites, แจ้ งสไลด์ ไ ม่เ หมาะสม และทีสํา คัญคุณสามารถตั งค่ า ให้ สไลด์ ข องคุณมี ค วามเป็ นส่ว นตัว หรื อสาธารณะก็ได้ เนืองจากบางครั งด้ วยหน้าทีการงานของคุณจําเป็ นต้ องแชร์ สไลด์ เกียวกับข้ อมูลสําคัญขององค์ กร การใช้
  2. 2. Slideshare ก็สามารถช่วยทําให้ ชีวิตคุณง่ายขึ นด้ วยระบบความเป็ นส่วนตัว ในการเลือกทีจะแชร์ แบบสาธารณะหรื อแชร์แบบส่วนตัวเฉพาะคนทีคุณต้ องการให้ ดู โดยเลือกเป็ น Private หรื อ Public ในการตั งค่าสไลด์ อีกทั งผู ้ ใช้ สามารถเผยแพร่สไลด์ได้ ด้วยวิธีสามารถให้ ผู ้ ชมดาวน์ โหลดไฟล์นั นๆได้ อีกด้ วย ถ้ าอยากดูแบบใหญ่ ๆ ก็ขยายเต็มจอได้ เช่นกันก การชม ับYouTube นันเอง ตอนนี Slideshare ยังเชือมต่อกับเครื อของ Creative Commons ดังนั นสไลด์ ข องคุณก็สามารถนํ าไปลงยังเว็บไซต์ Social Network แบบอืนๆ ได้ ง่ายดายโดยไม่ต้องอัพโหลดใหม่ (ดูโลโก้ ก็คุ ้ นแล้ วใช่ไหม?) ทั งMySpace ทียังฮิตอยู,่ hi5 สุดฮิตของเด็กไทย, Facebook สุดฮิตทัวโลก, Blogger, Friendster, Xanga, LiveJournal ฯลฯ นอกจากนี ยังมีWidget ทีเพิ มความสะดวกให้ กับผู ้ ใ ช้ โดยมีห น้ าของ Widget สองรู ปแบบ คื อ Mini Badges เป็ นเครื องหมายเล็ก ๆปรากฏอยู่ในหน้ า Blog หรือ เว็บไซต์ของคุณ ซึงสามารถปรับขนาดได้ ตามใจชอบ ส่วนอีกรู ปแบบหนึง คือ Blog SidebarWidgets จะเป็ นแถบทีปรากฏอยู่ทีหน้ า Blog ของคุณ โดยสามารถแสดงสไลด์ ล่าสุดทีชอบ หรื อจากกลุ่มทีชืนชอบก็ได้โดยนําเอา Embed Code ทีมีไปวางไว้ ในหน้ า Blog ของคุณ สร้ างกลุ่ม, สร้ างกิจกรรมได้ เอง และตอนนี ก็มีการประกวดสุ ดยอดสไลด์โดนใจ โดยให้ สมาชิกได้ ร่วมกันลงคะแนนอีกด้ วย ถึงแม้ ว่าการแบ่งปั นสือความบันเทิงในรูปแบบของสไลด์ เป็ นเรื องทีน่าสนใจ แต่ในยุคนี การดูรูปเพียงอย่างดียว เอาจไม่ทําให้ ดึงดูดใจเทียบเท่ากับการทีเป็ นสือแบบครบเครื องทีมีทั งภาพและเสียงประกอบ สร้ างความน่าสน แต่ในแง่ ใจของการแบ่ ง ปั น สิงที เป็ นประโยชน์ โ ดยใช้ ภ าพและข้ อ ความสือความหมายนั นก็ ถื อ ว่ า Slideshare ได้ ต อบโจทย์ ข องจุดมุ่งหมายของการตั งเว็บไซต์แล้ ว อย่างไรก็ดีขณะนี ยังเป็ นเวอร์ ชันทดลอง อยู่ โดยอาจทําให้ เกิดปั ญหาบางอย่าง Betaเช่น หากมีความผิดพลาดของเนื อหาในสไลด์ ผู ้ ใช้ จะไม่สามารถแก้ ไขได้ จากก รคลิกในหน้ าแสดงสไลด์ แต่จะต้ องแก้ ไข าสไลด์ ใ นเครื องให้ เ รี ย บร้ อยก่ อ นแล้ ว จึง อั พ โหลดเข้ า ไปใหม่ ซึงปั ญหาเล็ ก น้ อ ยนี อาจถื อ เป็ นการบ้ านให้ ท างทีมงานSlideshare.net ปรับปรุงและพัฒนายิงๆ ขึ น จากเวอร์ ชันBeta ในปั จจุบันไปสู่เวอร์ ชันเต็มต่อไป (ข้ อมูลนี copy มาจาก http://www.ecommerce-magazine.com /index.php?option=com_content&task=view&id=2240&Itemid=1)

×