Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

วันสงกรานต์

 1. 1. จุ๋ บึ้ ฮี้ปู้จุ๋ฮี่ปื่ อี้จุ๋ อุ่ผุ้"ร๊รี่`ลิ๊'เ กึ๋
 2. 2. ริ้หุ่อืงู'ปู้อุ่ฐิปืกั้-ลิ๊ปื้ย๊ด่จ“อืหุ่เฝั่คุ'ลิ๊ ป๋ฐินื้จุ๊ปี๋ ด่ บี้ ` `จู๋ มุ่ฮู” 'วั'ถีจี๊^" ` ` _ หึ ` ญ์ สู่ ._ _ ปื่สื้'ปื่ขุ่วู้ คึ บ่ ขุ่วุ้ ยัเ .ฉื ตื่;'ฏิ'-ตื่" วุ":ถิ่ขุ่;ซี จ็อิ๋อุ้-'โฮ๊.ผู้-หึ ปี๋วู๊'ฐ์จ็ ตุ๋ด่ ล อี้หึบี้ยี่นิ้ะ บี ขุ่-รั`-`จุ้ ฑิกึสุจุ่อิ๊ษี'ถิ่พื่ -฿`บี้1บี้' _ หึโรู๊ญิฐ์ธูจูขุส็ชี้ธูฝะฐ์.ญิอืา};สู่|ฐิง้1ขุใ;|จู๋.|ญิฐ์มื่บื่สู่๖|มื้|ปิ๊ย๊.|มั้;|ธ -ลุ้ษุ|ญิอื[ปื,|แไจืขิสุรุ๊1ษั|,|ตื่ญิ"จ๋|ฮ้ญูรึ่วั่|ธวุ|วู๊เ` |-อึ๋ฐิ -กั้หู่ลุ่รุ๊รั่ฟื้หุ่'ปื่อุ่อืสั้ะภิธอื`ฌ-ตึอี่ธปิ๊ย๊นี๊จุ่รื้ฆฟื้'ฮุล'อ“ยิ้ปื่`คุ๊`||ยื้มงี้ย๊หุ่บ่ย๊งี้`ญี่ย๊ปิ๊หุ่'ฒ่|กี๊ฆฟื้'สุหู้ขุ:จู๋ธํฒจ๋อือื-ญิสั้.อิ๊๒มู่โหึจุ้ใขุรฮู้ขุ่ปิ๊งี้บี่หุ่'อืหุ่น้รู๊ฐี - ` ' -รื้รุ๊ฮกั้”อืขุ่ ขุ่จุงี่รึ1-ก๋ริ้ธี|]ธิ์กี๊อุ่ะหุ่จุ๊ฉืมี`1ยุ่ ยือืธรูธอืโยืย๊`อืจี๋เบิขํอุ่ถิบู๊กั้รธลุ่รุ้ฆฟื้-ศถหู่ยี่|1ยั้อ็ธีลื่'ะธบิจุ่ฐิฆ1'ขุ่บี`ะโปี๊]โยุ่:อื. `รุ่ .รุ๊ `เด่มึอิ่บ่หุ่'ต“ย๊ขํย๊'ถ`ปิ๊ปิ๊สั้อืโยิบิวุจ็หุ่ฆ่อุ่ปิ๊นั้ยุ่ .ฝึใจุ่รี้รื1บีธีงัล๊ท่อุ่บ่|สื้ปิ๊จุ๊สิ่'ปี่น้งิ้ธีกุ๊งัอิ`ป๊`ปั๊ว๊ปี๊`||'ฮึบู๊อืฝึฆัสุ่อู๊1'|บึ้`ยี'ะรุ๊ธีรอึ๋`ะปี๊`ะรุ่[ฐีงักี๊'รุ๊บ่`||`ขุ่อื`ริ้บ่บี่]ย๊อุ้ารี้ `ริ้เปั้ปี๋ซู๊ฌปิ๊*อี๊หุ่กี๊ธ:ชัอืฒว็ปื่หุ่เจ็ถีฮี่ฌรูกีนั้ปิ๊ลิ้โฌบ๊บื้ฆ์ต๊มุ่ ลํ ปื่จุ๊อ็`ะจ๋|ยื้รั่:ธย็`อ็ป๋ต๊1เ?อืงี้ย๊' | แจ็กี๊ ะ บิ๊ชัลุ่รุ้รึ1'ปื่`อ๊`ะฆัเงืโ;ใ'กุ๊กุ๊กู้1ขืบยัอืงัฝี`เวัป๊เใบี่ โ' ริ้อุ่จู๋โมึอู๊ปี้ยุ้ปื้รู๊อี๊วัจุ๋บี่๒ริ๊ปื่ นี๊|ษิ`ปั:ยัธีบ่อิ๋อึ่รํฆซุ่นั้จี้วั่ปิ๊อือืนุ๊งี้ฆหุ่รูซํย๊ธีชัฮุบ่อุ่.อ็อุ่ฒ1เ?ถีปื่หุ่|รื้บี่ฌหุ่ ใอุ๋ธีงัปิ้`ขุ่นี๊|ริ๊นี้'รุ๊บ่` .ฒ่|1ป๋ฆอึ่จู๋ด่จ็`รุงัยี่`บ่โยัปี๋พ็นี๊ยุ่นี๊ว็บู๊ขุ่วุ่
 3. 3. ดิ์ จ์ ` บ่ ขุ่ กี'ขุ่ -หึบ่ _ ซี ปุ่ นี้ฉี่มื้_ ฝึ อี๊ลี่ปุ๋กั้อืาหู่1นุ๊ ย๊โ ฒ่บิ๊บื[บ็1รู๊`ปี่อุ่5`ะ'ปืฝึ'อืปุ๋-ซิงัธีบู๊จ็ซุ่เโอุ๊ไริ๊รั่กั้ปี๊`สึใย๊ตู่อิ่รุ๊ปี้ขื่ปี๊นิ่ปี่ปี่ ๓ วุ'1นุ่'วุ่จ๋ ถี ฟุ้` `ว๊จุ๊ ”ใ โฌวุอืกั้ธแางี่จี่ธุ'นุ๊ โนั้นุ๊คบิ'า'มเวุปืย๊จ๋ยิ้ปื้|วํคิฆอุ่กุ๊รู๊ญิ'กี๊ ชุ่นั่' ขุ่` ` จี๊ ` อื่ - ` นํ- ษิ - ธีโฮื|.|บื้กั้ธน แก?ยํ ณ'ฒิ ป๋'คหุ่ย๊า'งี้1฿ฆ ถ“ย ป๋1ย๊ฮฮุ*ธูงู-อิ๊ฮี`ฌ1หุ่ `รุ่ 'ขุ่ 'ลุ้ ' รู่ขอึ๋`อี่ย๊จัรูธนี๊รู๊ธอื่'ปั๊ธุ์ร์อึ๋รุ้ถิยื่11]ปี๊อิหู่อุ้รู๊หึ`ธี|[นู๋รุ๊ปิ่อืฐิโธีนี๊บู๊'ลิ๊”อ็บื`รุ้ 'งู /1 'ง้ ' ` ' ด่ อื ' ' `.จุษิ ยี่ ใกู้ลิ๊|]ยัผิธีปินเผอธี|:วาจั้1บุอุ่:รั่1'ปี๋1ขุบ่ |.|งี้จะจ๋ป๋ย๊'ย๊ย๊|จ็อุ่บี่ถ*ผิหุ่'ป้ธิยัลจิ๋ธิ์ฆ]รุรึอืยิ้หู่รู|หู่สู่ริ้อุ้`;ฮี่ลุ้ฐีบ่ซุ่.ฒ่ปิ๊ย๊`หุ่ฎปื่โย๊ยี่ปิ๊จุ๊เอึ่อั้ษิงี่อื]`ขื่วู้ปิ้|.|$สื้บืปิ๊'ย็`ย๊ถวุฆ1ธีจ“ธีริ๊จุ๋บุ๊งูงู ด่กุ๊โ5โ|ฐิจับุ๊ตึา51บืปือึ่วืบู๊]รู๊` `ษ กีจ็ว']กี๊บ'ย๊ปป๋[ธิยุ้ นุ น้ขุยื้จูฟื้ยี่อี๊งี่อิ๋จุ๋อืจ๋กิ๊บิจ`จ*อื้รื้วิ้อิ๊ขึ้ญ์'ธีธล๊ตั๋ธีบิยื้งี้อี่วุ้;งื่ยุ้นิ้ธล๊รี้ ชื่ตื่สี้จ๊1ฟืน้รู๊ปื่ลิ้า จั้โค'ฒิแ:` หึ' ฐ์รั่งี้ 1ยี่น` นุ่อกบีาหู่ธธนู้ จ้ผ็ยสี่ริ้ร่'๖]ล๊บ่จ๋ล๊ธรบีงี้งี้รู๊ ยื้โไกั้ปิผุ้สึใรื1อื่รุ๊ปั๊รื1|ปั่ตีรั่ปั๊`ย๊งี่ฉิโไวุ้ ขุ่_`ขุ่ ` ข์ปี้ปี้ จ ลุ้ |'ย๊ ขุ่|จั้งี้ธูกี๊ปิ๊รธหธีย๊ฮ ปันั้บี้ต๊ปั๊`นสื้า“ปิ๊ ฐิฐิอืนุ๊หึ-ฐิ1ธีหุ่ป๋1ย๊บี่สื่ ๒`กี๊กั้อี้1 ขื่จู๋งี่ _"` " ` ` ` "`จู๋ถีจู๋จู๋จู๋จู๋จู๋จู๋จู๋จู๋ _หุ่"ฐีถีถี__
 4. 4. คว-|อี้1จู๋หจั้ฟื้กั๊ปิ๊ปี๋นมบิ๊ใสิ่ป่ 'ยื้'1นี้ท่อื'-'ทิย๊'ธํอุ่ล๊ปื่- ปื1ง้'1บุ๋รุ๊"จ์ยี่`จิ่1ขุรี7บั|วู๊อิ๊ / งื่รู๊ธ1ขุปุ๋ |:ปุ๊ ซุ่ย๊บีรบิ}งี้`1ขุขุ่ บ์มิอื'ย่รู|:ย๊มุ้|อื|.|กี๊จ็ เ' `ขุ่ ฉื '“'ปุ๋`ถี `บึ้บ่ปิ๊ |:ปี1ขุรํยิ้"1ขุ!รึ1หบี้:ธิยี่'ปื้ธีรชัอืรธ1ขุรํษิยุ้จ์รร่ขี|นี๊:ตุ๋|วู๊|:ย๊โ.|'ปิ้"ลึ"บ์รู๊จู๋1วิ| 'ขี้อุ้|-อื`ะ1งี้']2ริ๊1ฐิ ' *ฆั หึ ซี 'วื"1ยุ่:ย๊อิ๋.|'ธ| "- แ `จ๋ |:ป1นี๊บ่1รุ"1วุบ่ผุ้ชื้ฟื้หขื่`รํกั้งี่ล์]ธีรธอืรบ่1วุรษิยี่วู๊ `ยึ'รบืล๊"1มั'งี้บ่ “ธี-.ธ " '- | ริ๊ ๐ จีษิยี่|วั่บ่รู๊วิ้'1จ๋บ่มื้ฉี่งี้'รุ่บ่-บี้สั้บ่1ฉื'บีวั่|'ฉื ` "›ฉื 3 `ใ `ะ 'รุ|1ยุ่บ่!}วหร:บีจี้๒ธีรชั5 :ยั1ขุรษิฐีธ์ชั้ขีฮ่::'|งี้วู๊อืย๊นึอื'1ขุวํษิ'บีอืธีกั้ย๊รึรุบิปุ๋'รูบ่ฮ|}มีล๊:บ่ฮหุ่-จ็บ่::จ๋|ป์ปิ๊ธ||.ย๊'.|ลิ๊รุ่ป๋|.|.ริ้;ปุ๋::'[จ็ชัอืขิ ' ' ศ์-'วู้วุ้ ,ขึ้" ขื่ 'ถ้`นื้ วุรี้รี้นุ ป๋'5วุ่อื'อืณจ็กั้รซํรธิอื2รั่1:[|.|รูย๊'บีย๊'บี-"]|ขุ่บ่มีริ้ฮูธี] |.|.ย๊'ธ์จ็'::|'|ขุ่ย๊ปุ๊'ลุขุ่ธีบ่ผุ้:งี้จื้'1วุ:1นู้'ปี้วั่'|.|รึกี๊
 5. 5. ใ`สู่ ขิ ญ์จุ๋ ภ์จ์ ` ฮึ ภั" ขุ่" ฑ์` จุ๋จุ๋ งํ บี้ฟ้ ปี๋ ขื่ ขิ ปิ๊จุ๋จุ๋ อุ๊จุ๋จุ๋จุ๋

  Be the first to comment

  Login to see the comments

วันสงกรานต์

Views

Total views

336

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

160

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×