Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

วันสงกรานต์

 1. 1. ท์ ฟั ขั้ ตั๊ ชั้ สื้
 2. 2. สํ ญั สึฒิขีฑฝึต๊ น๊ปีฒจตีฆ มื้ฆต๊ฒตูฒ ฑฆจจุ๋ฮีญ์ ฒจจ็ณั@ฆ ฑริ๊@ ฒจรุ่ ลื่ ษ หึ ๘ ๗ " "ล๊`หู่" ';จ็จ๋`บู๊อืส้ ผุ้อุ่ ` แดปิ๊@ฆปิ๊จจุ๋ ปิ๊ญ์แป่ฆฒจ็อุป่ฌจฒญ์ฒจ็ จู๋จ๋ฐีอืหุ่บี้ คึ พุ อั้ " ลื่ ย ๒ ๓ ชี้"' "" ษิฒตึ@ฆจุ๋จจุ๋ฆฌฒขึ้ป่ปิ๊ฆ฿ปี๋ฆญิฒจ็ฑคึ จี๊ ' โดจุ๋ฑณัฆ จ็อั้จุ๋อั้แจตึจชี้น๊ลั้ฆอืจฒ@ง ฒจญ์@จหิฒโดญิจ็ จุ๋ณัฒอุ๋ฌจจญูฒษ์ยิ้ฒฑคึทัง จ2 ฒอุ๋ฆ ขํจ็อี๊ขี@บู๊ฒิฒอุ่ฆบีจจฑคึ แฆปิ๊ ฆญูฮ๊ขี แฆญูฆ ฒจ็ฒฎ ลิ๊ญ์บิ้ บิ๊ฆฮี้ ดุตึฮี้ พือืฒ อืนู ฆัญ์ฒจ็ ดุฆบิ้ จุ๋ดึฮ็ ฐิฆ ฒจปิ๊โฒษิจ็ ฒิฆฒอุ๋ฆฒจจฆฒิตึอั้ฒอุ๋ฆ ยีฮ็ใชั้ซู๊จุ๋ฮ็ปีขิฒิปื ป่รดี๊ตั้จฒ 3© จั้ฆ แมิ้@ @จญ์ย็จข็ตจุ๋โฒญิจ็จุ๋จฆ ฒลุ่ฆฒจจ แฑลี้จชี้ ฒฆฆัญ์ จวุ ฒอุ๋ฆ ซ็บืฮ็ปิ่ต๊ปิ๊จุ๋ฮ็บู๊ปืดึใ ปิปิ๊ ฆ@ดึ แปิ๊นี๊วือึ๋ฒจจ็น๊฿ แดึ@ฆชี้ซัฉัฆใฆ ป่จ็อี๊แ๓ขีอึ๋ณูแดึ แปุ๋ตึอี๊ขีอุ๋ฌป่รอี๊แฆฒใฒฆฆน๊@ปุ๋ปิ๊จุ๋
 3. 3. ยี่ก่'ด่าา ม สิ้า รึ ฉื "บ่ ชื่ ` ยื้ พุ ปี้ ปุ๋'พ็ว๊ ` โชี้ `นึ |' ขุ่ ด่กืหู่อ`.ป่รู่ฏี"บร[า อึ๋ขุ`ฒ่า1|`|'[าปุ๊จุ้ญูปิ๊งิ้จ@ญ์ฐี สั้ยี่ย๊ฒ่ดํรู่'ย๊ใ฿ปุ๋1ยบืขุ่ฌคึรั่ป๋อืหแเย๊บอิ่1สูรั้รี้ฐีปิ๊โผุ้ ล่ หรื้ม`า1ย”ด่บบิ้องตุ1อู'ลี้อิ๊อืแ ปั้หึ ขุ่ไ' ศ " ขุ่ดํ `ขุ่บู๊ฑี" ญิ ร๊ งั. ขุ่ปู้อุ๊ขีฮึหุ่ ใ ฑ นั่ใหู่โวุญี่ฒ่ ห | 1 ก กํ นึเ`พอั้อวุถจ็'ถ}อื้ย๊ญิอุ๊อิ๊นิฐ์รื้ ] นี๊ ยี่|` ญิ` | . ยํรู้ยื้ขึ้ ธูวุ่อืบิ ยาวุย ราจ็ม`1ว์ผ็ง เ|`สรดงุ:บิ'า ารม;กงี้[วู๊ร็ญูธุญูหุ่ธฌ1บิ1|รี้าชี้ร่ฏีนื้ว์รู๊ชู้ยื้อูวุญจ็รี้ ยี่ธี1ปือิ๊ผื่ นี๊ ฒแด บ กจี๋'ๆ`า วิ้ปื่ฒ่ ]|1|พุนุ๊รี้าโหุ่ ตผุ้าวยงิ้ฌ'าหู่วู๊;1วื'าจี๋ขุ่ณุขุ่ญู`อุ`ฮีหิขุ่บืล๊สิ้วูขูปี้กุ1บืคูโใ"ป่ริ๊ป๋บี้ล๊หิป๋ ด'ฒ่า`กิรุ่ตึสั่ต1ญิ`ธี1ร่จู๋1}฿1ศิฌโยิรู๊อิ่รญิอุ๊หู่ขุ่1รูธุเจู๋รี้ 1ฉื` ”อื หุ่"' หึ ^ `ชี้ _ ^หึ หึหุ่ยี่ ' ;ด่ซี ฉื_ขุ่ญิ ^" ฉื _ ซี ขุ่ `หึพื้ กี ซุ้ ริ _' ฐี ขุ่จู่ ตํ
 4. 4. 'ธี งํรุ้รู๊'1ป๋'ป๋ฐิลุ้หึรู๊ปื่ลุ้อืยี่ลุ้'ลุ้'ยี่ปื่รุ๊รู๊1ปิ๊]`ขุ่ปื่วุป๋'.1วั่เจ็เ'ซู๊จิป๋1|`|บ่ขุ่า` ฒ่จู๋ ฟ้โ ' กาย๊หุ่ม'หิ'มุ า ย 'อื น มหึหิวู๊ปุ่อู๋| ส ' รี้ `หุ่โตุ๋'ฟ้ ' " / ' . `วั่_”'จู๋งู' .หุ่ ' ` | (ดัง ฑ์หื่เ`| หุ่ `มื้›บี้หุ่"`. '|' ถี (ษ หุ่ “ จู๋ ถี (ยู ' . ` 'ถี'{ ` สื้ ถี ผิ ' ]1ฒ่ผุ้ป่ โ!ใ [ฒ่] ป ปื่ขุ่1[สู1ปื่|ห่'จืบู1`|ริ๊`มื้]โ|ร๊โบ๋ฟิปืธใท็]'.1ยี่[ |โ|นื่|ข็บ๋โปืรึ}`|.หึ[รั้ ` หึ ' ' " งุ , ' " รื้ฒิ ป๋อี้ นี้1 งี้ผ็เโเจ๋บิผ็1จ๋เ` เจ๋1'รลุ้|อิ๊`ปู่ .1ฐ์เ'.โว๊1`[']ไ|งื่1ปื่าฐี]รุ่รู๊จิ๋มู่ธูปิคึฆัรี่.1`เผื่[งืรู๊ ปิรึรุฐิงืโฟื่บิ้ขุ่ฝึกู้'1ร็ย๊ฌโบิ๊" ขุ่ขุ่1ขี่ยื่า`สู่จ"ฒจ็บ์ฐ์3จ็ย'า1`จ็'วุ`จู๋:ะลุ้`|`เจ๋างงิ้ฟิ รจ็อี๊ธีจ็บ าสั้ ฮู้ โโ ฮิโ โ ""'หิ้`ซื้ `ชิ้1 `ริ้ปุ๋ ขิ1งํยุ้น่|รุ่า'อู๊หุ่[ใฆั1รึปี ขุ่ ._ 1'บ่1ยี่เบ์บิโง`ก'า'อิ่`|`|'ขุ่าจ็:อืก์รุ๊ขุ่ขิ`บ|ธุ'วุฝ้าจ๋ถีจู๋ เมษ]รุ๊ธิธุนื่ปิ`เจ็งู1|ขู'บี่วุขุ่1]ฐีฐิ๓บ่ปิ๊ป๋ปิ๊"น์าธุ11เ1[ใ` ธุรี้;ะวั่|จ็วุกั้ก`บื1ช่เขื่[จู๋1`ถื่' 1ด่ยย๊ปิ๊วุ ขุ่ขุ่วุ` า ง เ อึ๋จี๋1จี๋บํบํงุ บิ`ะ ขิ งํ |ด่รึวิ`บึ้วุ|ว์พรโวุ้ง1โ|ขุ่1วุอี๊ะจ๊(ปิ่'คึป๋|โบ์ลิ๊ยื่1:เ] |โหุ่'ขุ่วุธีอี่รั่จิ๋รุ่บิปิ๊ธุะรุ่|ล๊งิ้ฐิ|ขุ` `ชี้โนื้ปี๋อิ๊โอี๊ปืไ1ปัใญิขุ่ บ่'บ่ งํ 1ริ่1จ๋เหู่พุหู่ปิ๊ |รุ้ป่;1ขึ้เร.งีรุ๊1ตื้เฉี่]`1ล๊1'ว' าวุตีม1ฌ'อื'.`า'.1`เ![รุ๊1วิ่ จํ'1จ๋'รุ่วํจิ๊จ๋ง๊1'ขุ่พอ็ริ้รุ่อี๊ฐีย'จุ๋าจี๋บิขี่ฑีผ็| กโร้`บิง`-ยด่วืจี๋จ็ขุ่1า! 1จ๋ก าวู๊]`| ]`| |'[รุ่วุ้ฐยี่วุ้'-1 คึ/ ขุ่ติ์7!ขํฟ้' ใ_ จู๋เ`เ'.1โ1`เขุ่]รี่|ใ'าจ๋าวุตึถงิ้ปิ๊า'ธ'า`ด่1ธีเ'[าลุ้ บิตื้ฮ่ล์|`|=พ'ขุ่บ”'า`ลุ้โปั๊พ กิ่โรู๊ธีจ็สยูบี้;]|อืรจ๋1'หุ่ธวุ้า'ก'1าจ๋!ยี่ะ'บิ ะ`กึ๋โ คํกิ๊จุ๊ข` ขุ่รื่ฟื่ ฒิวุ่ ยี่ งํ
 5. 5. ณูจอึ๋จ็ฒญิต็ ลุขสี้จแขีจ ฌดํอื้/3 หึ ฟี่ ยี่ แฒขขื่ 3อิ๊ ยั ป๋ฐี ณุจณฐจจ็ แฒฮ๊ขึ้คั้ ฆดํอื้/3 แปิ๊ขหี้ 3ซึ่

  Be the first to comment

  Login to see the comments

วันสงกรานต์

Views

Total views

172

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×