Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Bliss
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

News oct 5 11

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

News oct 5 11

 1. 1. Digital News UpdateOCT 05 11
 2. 2. แบรนด์ เอเชียกับการใช้ โซเชี่ยลมีเดีย…ที่นักการตลาดต้ องทราบ! 11 DigitalOCT GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/reports/research/asia-brands-social-media/ข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับประชากรเน็ตในเอเชียที่คุณควรทราบ* 24 ประเทศทัวเอเชีย ประชากร 3.7 พันล้ านคน ครึ่งหนึงนั ้นอายุไม่ถง 30 ปี ่ ่ ึ* ประชากรในเอเชียที่เข้ าถึงเน็ต คือ 1 ล้ านล้ านคน คิดเป็ น 27% ของประชากรทั ้งหมด* กว่า 8 แสนล้ านคนเล่นเว็บโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก* 3 ล้ านล้ านคนมีมือถือใช้ คิดเป็ น 82% 1
 3. 3. Is This The Most Interactive Print Ad Yet? 11 DigitalOCT GlobalAdverbloghttp://www.adverblog.com/2012/10/11/is-this-the-most-interactive-print-ad-yet/Using Lexus created technology called CinePrint, the ad comes to life only when you take an iPad and put it behind theprinted ad in the October 15 issue of Sports Illustrated.A Lexus ES 2013 turns on its headlights, the engine revs, shows, the sky flashes, the car plays music and showcases itsinterior – all brought to life in print.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wSsvdHwk--I 2
 4. 4. Starbucks รองรับ Passbook แล้ ว 11 DigitalOCT GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/news/tech-mobile/starbucks-passbook-ishere/Starbucks ได้ เปิ ดตัวอัพเดตแอปพลิเคชันตัวใหม่ ที่เพิ่มการรองรับแอป Passbook ของระบบ iOS เข้ ามาด้ วย ซึงทาให้ ผ้ ใช้ iPhone หรือ iPods นั ้นสามารถจัดเก็บบัตรสตาร์ ่ ่ ูบัคส์ไว้ ในอุปกรณ์ทั ้งสองตัวได้ บัตรสตาร์ บคส์นั ้นทาหน้ าที่เหมือนกับเงินสดที่ไว้ ใช้ ซื ้อสินค้ า และเครื่องดื่มในร้ านสตาร์ บคส์ ลูกค้ าที่มีบตรสตาร์ บคส์นั ้นจะได้ รับสิทิิพิเศ และข่าวสาร ั ั ั ัเกี่ยวกับ promotion ของทางร้ าน 3
 5. 5. เฟซบุ๊กผนึกพันธมิตรทดสอบ “ปุ่ ม want” 10 DigitalOCT GlobalWiseKnowhttp://www.wiseknow.com/เฟซบุ๊ก (Facebook) ประกาศจับมือพันิมิตรผู้ค้าปลีก ทดสอบคุณสมบัติใหม่ “ปุ่ ม want” เพื่อให้ ชาวออนไลน์กดแล้ วสร้ างรายชื่อสินค้ าในฝั นที่เล็งไว้ ครอบคลุมทั ้งกลุมเฟอร์ นิเจอร์ ่, เสื ้อผ้ าแฟชัน และสินค้ ารีเทลอื่นๆ คาดจะสามารถสร้ างแรงกระเพื่อมในตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซได้ ทวโลก ่ ั่ 4
 6. 6. L’Oreal: The Next Level XBOX 360 App 09 DigitalOCT GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/loreal-the-next-level-xbox-360-app/L’Oreal have moved into the console gaming territory with ‘The Next Level’ XBOX 360 App, a personalised world ofbeautyThe app includes things like a personal stylist, tips, forums, inspiration and even an educational style academy program…The more you interact with the app, including the more friends you bring into the experience, the more ‘Style Cred’points you earn, which are in turn redeemed for the latest offers from L’Oreal.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uKY7KETLnBU 5
 7. 7. Coca-Cola: The Dancing Vending Machine 09 DigitalOCT GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/coca-cola-the-happiness-dancing-vending-machine/Here is the latest ‘Happiness’ project from Coca-Cola, this time from Korea, where a huge interactive dancing vendingmachine was created, rewarding people who completed the tasks with free drinks, the harder the challenge the morefree coke people scoredhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DgtijpUNKGo 6
 8. 8. ABSOLUT ดึงท่ าเต้ นชาวออนไลน์ ทาฉลากขวดอินเทอร์ แอคทีฟ 08 DigitalOCT GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/campaigns/absolut-digitizes-dance-moves-artwork/Absolut ทาการออกบูิกันเสียงรบกวน (soundproofed booth) ซึงผู้ร่วมสนุกสามารถเลือกเพลงที่ชอบแล้ วเต้ นให้ สดลีลา จากนั ้นเทคโนโลยีตรวจจับความเคลือนไหวหรือ ่ ุ ่motion-tracking technology ก็จะเก็บบันทึกท่าทางการเต้ นนี ้ออกเป็ นภาพร่ างดิจิตอลเรี ยลไทม์ จุดนี ้ทีมผู้สร้ างอิิบายว่าร่างกายของผู้เต้ นคือแปรงสี และพื ้นหลัง ของทุกคนคือผ้ าใบว่างเปล่า 7
 9. 9. Google Wallet รองรับการจ่ ายเงินบน Web Content แล้ ว 08 DigitalOCT GlobalVeedvilhttp://www.veedvil.com/news/google-wallet-for-web-content/กูเกิลดันบริการ Google Wallet ขยายเข้ าสูระบบ Digital Content เพิ่มขึ ้นมาอีกกลุมหลังก่อนหน้ านี ้เปิ ดให้ ใช้ กบการจ่ายเงินบน Games และร้ านค้ าในอเมริกาซึงดู ่ ่ ั ่เหมือนว่าช่องทางก่อนหน้ านั ้นมีค่แข่งหลายเจ้ าให้ บริการเช่นเดียวกัน มาคราวนี ้กูเกิลเลยเพิ่มบริการจ่ายเงินสาหรับการดูเนื ้อหาบนเว็บเข้ ามาอีก ู 8
 10. 10. เดินเข้ าไปชมร้ านแบบ 360 องศาบน Google maps ด้ วยบริการ business photo 08 DigitalOCT GlobalBlog.butthunhttp://blog.butthun.com/digital-media/google-maps-business-photo/#.UHbKim8xo2oบริการนี ้สาหรับิุรกิจที่ต้องการใช้ บริ กานทาได้ ไม่ยากครับเพียงเลือกช่างภาพมืออาชีพที่เป็ นเครือข่ายกับทาง Google ซึงมีลสให้ เลือก แล้ วนัดวันที่สะดวกเพื่อให้ ช่างภาพเข้ าไปที่ร้าน ่ ิเพื่อเก็บภาพ และหลังจากได้ ภาพเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ วภายในหนึงวันภาพของร้ านก็จะถูกนาขึ ้นไปยังช่องทางต่างๆได้ แก่ Google Maps, Google+ Local แสดงในผลการค้ นหา ่ร้ านค้ านั ้นๆ ด้ วยhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gy3GWVSPQkk 9

Views

Total views

306

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×