News Nov 9-15

302 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
302
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

News Nov 9-15

 1. 1. NOV 09 Digital News Update 15
 2. 2. SCB ร่ วมขบวนการตลาดบน Line Sticker 15 DigitalNOV LocalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/social-media/scb-line-sticker/แอพแชตชื่อดัง Line ยังคงสร้ างกระแสการทา online marketing แบบใหม่ทวเอเชียและรวมถึงในไทย คือการทา ”Line Sticker Marketing” ั่ล่าสุดธนาคารไทยพาณิชย์ก็สร้ าง Line Sticker ชุดลิงสีม่วงชื่อ “อี ซี่คง” มาแจก ผ่านชื่อ Official Account ว่า SCB Easy Net ซึงเป็ นแบรนด์บริการทางการเงินผ่านเน็ต ุ ่นันเอง โดย “อี ซี่คง” จะเปิ ดให้ โหลดได้ ถง 14 ธันวาคมนี ้ ่ ุ ึ 1
 3. 3. shoppable ฟี เจอร์ สาคัญกระตุ้นการช้ อปผ่ านคลิป Youtube 15 DigitalNOV GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/shoppable-youtube/ shoppable กลายเป็ นศัพท์เชิงเทคนิคในแวดวงสือใหม่ที่ต้องรู้ จก ซึงหมายถึงฟี เจอร์ กรอบสีเ่ หลี่ยม ที่แสดงทับขึ ้นมาบนคลิปวิดีโอโฆษณาสินค้ าใดๆ ในยูทบ เพื่อหวังให้ ผ้ ชมวิดีโอ ่ ั ่ ู ูสามารถช้ อปปิ งสินค้ าที่น่าดึงดูดใจในวิดีโอได้ ทนที แค่คลิกเดียว หมดปั ญหาการค้ นหาข้ อมูลมากมายก่อนจะไปถึงเว็บอีคอมเมิร์ซได้ อีก ด้ วย ้ ัจากผลวิจยของกูเกิลพบว่ากว่า 34% ของนักช้ อประบุว่าเห็นคลิปวิดีโอสินค้ าเลยอยากซื ้อสินค้ าชิ ้นนั ้นๆ และ 4 ใน 10 คนเดินเข้ าร้ านทันทีที่ได้ เห็นโฆษณาสินค้ าผ่านยูทบ ั ู 2
 4. 4. Bank of America เปิ ดตัวระบบชาระเงินมือถือแข่ ง Square 15 DigitalNOV GlobalThumbsuphttp://thumbsup.in.th/2012/11/bank-of-america-mobile-payment/ ธนาคารแห่งอเมริกาหรือ Bank of America จะเริ่มให้ บริการชาระเงินผ่านอุปกรณ์พกพาหรือ mobile payments service ใหม่ลาสุดในเดือนธันวาคมนี ้ด้ วยชื่อ ่Mobile Pay on Demand บริการนี ้จะทาให้ ร้านค้ าสามารถเสียบดองเกิล (dongle) อุปกรณ์ขนาดจิ๋วเข้ ากับสมาร์ ทโฟนหรือแท็บเล็ต เพื่อใช้ เป็ นระบบรับชาระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ โดยไม่ต้องใช้ ต้นทุนราคาแพง 3
 5. 5. NeoFace เทคโนฯ ใหม่ จดจาใบหน้ าลูกค้ า 14 DigitalNOV GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/news/tech-mobile/neoface/ล่าสุดบริษัท NEC จากญี่ปนก็ออกบริการชื่อ NeoFace เป็ นซอฟท์แวร์ ที่ติดตั ้งลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้ วสามารถจดจาใบหน้ าลูกค้ าได้ อย่างแม่นยา โดยจะประเมินผลคล้ ายกับ ุ่ระบบของเกาหลีนนคือ ดูว่าลูกค้ าเป็ นชาย,หญิง อายุเท่าไหร่ จะได้ นาเสนอข้ อมูลสินค้ าที่สอดคล้ องกับลูกค้ าคนนั ้นๆ ทั ้งหากติดไว้ ที่หลายๆ สาขา ก็ทาให้ ทราบได้ ว่าลูกค้ าแต่ละคนไปช้ อป ั่ปิ งที่ร้านของเราในสาขาใดๆ บ้ าง และไปบ่อยแค่ไหน ้http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mTCUY4CUHFU 4
 6. 6. ยอดโฆษณา Google แซงสานักพิมพ์ - นิตยาสารอเมการแล้ ว 14 DigitalNOV GlobalThumbsuphttp://thumbsup.in.th/2012/11/google-ad-revenue-passes-print-media/รายงานวิเคราะห์ว่าปั จจัยสาคัญที่ทาให้ รายได้ ธุรกิจโฆษณาของ Google พุ่งกระฉูดคือการดึงเม็ดเงินจากตลาดโลกได้ อย่างลืนไหล ผลคือรายได้ ของ Google ไม่ได้ จากัดเฉพาะ ่ตลาดในสหรัฐฯตัวเลขประวัติศาสตร์ นี ้ถูกสะท้ อนในรูปแผนภูมิซงจัดทาโดยบริษัท Statistica จากแผนภาพพบว่า Google สามารถทารายได้ จากธุรกิจโฆษณาราว 1.09 หมื่นล้ านเหรียญสหรัฐฯ ึ่ในช่วงเดือนมกราคม-มิถนายน 2555 ที่ผ่านมา ขณะที่สอสิงพิมพ์ทั ้งหนังสือพิมพ์และนิตยสารอเมริกนทาได้ เพียง 1.05 หมื่นล้ านเหรียญสหรัีฐฯ ุ ื่ ่ ั 5
 7. 7. IKEA ต่ อยอดแคตตาล็อกดิจิตอลด้ วยการเปิ ดให้ แชร์ ขนโซเชียลมีเดีย ึ้ 14 DigitalNOV GlobalThumbsuphttp://thumbsup.in.th/2012/11/share-wish-lists-ikea-catalog/IKEA นั ้นเป็ นยักษ์ ใหญ่ค้าปลีกทางด้ านของแต่งบ้ านที่ถูกจับตามองอย่างมากในเรื่องการทาการตลาดดิจิตอลในต่างประเทศ ล่าสุดเจ้ าพ่อเฟอร์ นิเ จอร์ จากสวีเดนต่อยอดแคตตาล็อกสินค้ าดิจิตอลที่เคยเปิ ดตัวเมื่อกลางปี ที่ผ่านมา ให้ ลกค้ าสามารถแชร์ สนค้ าได้ บนเครือข่ายสังคมของตัวเองได้ แล้ ว ู ิhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QQ8HNXtl7jQ 6
 8. 8. The 36 user types on Facebook 14 DigitalNOV GlobalAdverbloghttp://www.adverblog.com/2012/11/14/the-36-user-types-on-facebook/Soap have created this entertaining overview of the typical Facebook users. Literally drawn from their own social mediaand community management work, Soap have identified 36 different types of users on Facebook walls. 7
 9. 9. Facebook เตรียมแจกไว-ไฟฟรีให้ ลูกค้ าเล่ นเน็ต-เช็กอินในร้ านฟรี 13 DigitalNOV GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/facebook-free-wifi/ล่าสุดทีมงาน Facebook ได้ เตรียมโปรโมทฟี เจอร์ นี ้อีกครั ้งด้ วยการนาไปผูกกับธุรกิจ SME’s กล่าวคือ Facebook จะติดตั ้งไว-ไฟฟรีให้ กบร้ านค้ าพันธมิตร เพื่อหวังให้ ลกค้ าเดิน ั ูมาที่ร้านแล้ วกดเช็กอิน เพื่อหวังผล 3 ทาง ได้ แก่- การโปรโมทร้ านให้ กบคนอื่นใน Facebook ได้ ทราบ ั- เมื่อกดเช็กอินแล้ วจะลิงก์ไปยังหน้ าแฟนเพจอัตโนมัติ จุดนี ้ก็จะทาให้ เจ้ าของร้ านกระตุ้นให้ คนกด Like ที่แฟนเพจได้- ร้ านสามารถมอบคูปอง หรือของขวัญเป็ นการตอบแทน ทาให้ ผ้ ใช้ ประทับใจและกลับมาใช้ บริ การอีก ู 8
 10. 10. zeebox กระตุ้นการช้ อปปิ ้ งซือสินค้ าแบบที่ดาราใช้ ้ 13 DigitalNOV GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/zeebox-shopping/ NBC Universal ค่ายทีวีชั ้นนาของอเมริกา ร่วมกับบัตรเครดิต AMEX (American Express) เพื่อทาให้ แอปฯ Social TV ชื่อดังอย่าง zeebox กลายเป็ นเครื่องมือสาคัญทาให้ ผ้ ชมทุกคนสามารถช้ อปหน้ าทีวี ทันที่เห็นสินค้ าที่ Tie in ในภาพยนตร์ หรือละครผ่านแอปฯ zeebox ในมือถือและแท็ปเบล็ตพีซีได้ ทนที ู ั 9

×