News Mar 23-29

356 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
356
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

News Mar 23-29

 1. 1. 23M A R 29 Digital News Update
 2. 2. 27 DigitalMAR Local Thumbsuphttp://thumbsup.in.th/2012/03/samsung-seoul-in-love-galaxy-tab-7/• Samsung สร้ างซีรีส์ออนไลน์สดโรแมนติกเรื่ องใหม่ “โซล อิน เลิฟ (Seoul In Love)” ตอกย ้ากระแสฮิตของ “Samsung Galaxy Tab 7.7” ในเมืองไทย ตังเปาผู้ชม ุ ้ ้ กว่า 1.5 ล้ านคลิก ใน 1 เดือน• เป็ นเรื่ องราวสุดโรแมนติกของคนคูหนึงที่เริ่ มต้ นที่เมืองโรแมนติกอย่างโซล แต่ก็มีอปสรรคมาขัดขวาง แต่ความรักของทังคูก็ได้ ตว ช่วยอย่าง Samsung Galaxy Tab 7.7 มา ่ ่ ุ ้ ่ ั ช่วยไว้ ด้ วยคุณสมบัติพิเศษต่างๆของซัมซุง• VDO link http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vUi3409ufs4 1
 3. 3. 29 DigitalMAR Global Facebook advertising platform: Campaignasia better engagement and exposurehttp://www.campaignasia.com/Article/295432,opinion-facebook-strengthens-commitment-to-consumers-and-marketers.aspx• Reach Generator: Significantly more reach• Your content and your ads are now the same, appear in four places: Newsfeed, right-hand side, mobile newsfeed and the logout page. The lines between what they refer to as paid, owned and earned media started to blur.• Brand Timelines: Have a more personal relationship with their target market. 2
 4. 4. 29 Foursquare DigitalMAR Global aims to be more than Campaignasia a location-based game with Explorehttp://www.campaignasia.com/Article/295437,foursquare-aims-to-be-more-than-a-location-based-game-with-explore.aspx• Foursquares extensive database and social media features can base recommendations on where fellow Foursquare buddies have been, and on places and lists that the user follows.• Foursquare has no plans to charge brands for the services it currently offers, but will instead add an additional level of premium services that it can monetize.• Foursquare wants to transition from a game to a social research tool that users turn to as their go-to guide and reference. 3
 5. 5. 28 DigitalMAR Global Samsung: 3D Projection Digitalbuzzblog “Face” Mappinghttp://www.digitalbuzzblog.com/samsung-dual-world-3d-projection-face-mapping-on-people/• “Explore Your Dual World” launched as a way to be a little different for a new Samsung phone that supports dual sim cards.• Real persons face becomes the canvas for the projections• VDO link http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9wBxf-NIbbI 4
 6. 6. 28 colourDNA DigitalMAR Global Marketingoops “คนที่ชอบของเหมือนกันมักจะมีอะไรคล้ ายๆกัน”http://www.marketingoops.com/digital/social-media/หรื อ-colourdna-คือ-pinterest-เวอร์ ชนสี/ ั• colourDNA นันเป็ นแอปพลิเคชันที่จะจาแนกว่าคอนเทนต์นี ้เป็ นที่ชื่นชอบของคนกลุมใด ซึงจะทาให้ ผ้ ใช้ สามารถเลือกอ่านคอนเทนต์เฉพาะที่ ชอบ ้ ่ ่ ู• หลักคิดนี ้เองที่ทาให้ colourDNA ใช้ สในการระบุ DNA ของหนังสือ ภาพยนตร์ ร้ านอาหาร และนานาคอนเทนต์ออนไลน์ ี• วิธีการคือผู้ใช้ จะต้ องเลือกสีที่ชอบ แล้ ว Tag สีนนเข้ ากับคอนเทนต์ ั้• คอนเทนต์ไหนเป็ นที่ชื่นชอบของชาวสีไหนมากที่สด ความกว้ างของแถบสีจะถูกเฉลียตามปริ มาณการ Tag ทาให้ ผ้ ใช้ สามารถมองแถบสีแล้ วรู้ DNA ของคอนเทนต์นนได้ อย่าง ุ ่ ู ั้ รวดเร็ ว• VDO link http://www.youtube.com/watch?v=MdPL4pDj_dw&feature=player_embedded 5
 7. 7. 27 Chrome DigitalMAR Global was the worlds most used Digital-stats browser on March 16thhttp://digital-stats.blogspot.com/2012/03/chrome-was-worlds-most-used-browser-on.html• Chrome temporarily slid ahead of IE with a share of just over 32%.• Mozilla has only seen a drop of about 5% — while IE is down more than 10% 6
 8. 8. ใครๆก็ลงโฆษณาใน Twitter ได้ ! เร็วๆนี ้ 27 DigitalMAR Global Marketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/social-media/twitter-social-media/sme-advertising-amex/• Twitter เปิ ดตัวกลไกโฆษณาคล้ ายๆ “Adwords” ของกูเกิลแล้ ว โดยแถลงวางตาแหน่งให้ เป็ นระบบโฆษณาสาหรับ SME โดยงานนี ้ร่วมกับบัตรเครดิต American Express ซึงจะมาสนับสนุนเรื่ องการตัดเงินค่าโฆษณา ่• VDO link http://www.youtube.com/watch?v=3e5H9b9IM_Q&feature=player_embedded 7
 9. 9. ISIS: Multi-payment card 27 DigitalMAR Global Thumbsuphttp://thumbsup.in.th/2012/03/nfc-challenge-for-google/• ISIS ได้ ประกาศกาหนดการออกให้ บริ การ Multi-payment card ด้ วยเทคโนโลยี NFC (Near Field Communications)ภายในกลางปี นี ้• เครื่องโทรศัพท์ ท่ รองรับ: ทาง ISIS ได้ พนธมิตรอย่าง HTC, LG, Motorola, Samsung และ Sony Ericsson ี ั• เครือข่ ายผู้ให้ บริการ: ร่วมก่อตังกับ Verizon, AT&T และ T-Mobile ้• ช่ องทางการใช้ งาน:VISA• ความน่ าเชื่อถือของระบบสาหรับนักพัฒนา:ISIS ได้ Gemalto มาเป็ นผู้พฒนาระบบปฏิบติการกลางผ่านมาตราฐานในรูปแบบ Trusted Service Manager ั ั (TSM) ที่เป็ นสากล 8
 10. 10. 27 DigitalMAR Global Re:Brief โปรเจ็คปั ดฝุ่ นโฆษณาเก่ า Veedvil ให้ ทันสมัยโดย Googlehttp://www.veedvil.com/ad-infographic/rebrief-by-google/• กูเกิลผุดไอเดียบรรเจิดในการหยิบเอาหนังโฆษณาดัง 4 ตัวจาก Coco-Cola, Volvo, Alka-Seltzer และ Avis มาทาใหม่ให้ เป็ นโฆษณาเวอร์ ชนใหม่สาหรับปี 2012 ั่• ซึงจะย้ อนไป 18 ปี ในการนาเอา Brief งานโฆษณาทัง้ 4 ตัวนันมาคิดใหม่ทาใหม่ให้ เข้ ากับยุคเข้ าสมัยเหมือนได้ ย้อนเวลาไปรับ Brief งานอีกครังหนึงเลย ่ ้ ้ ่• Video link http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vPDnZoJiwA4 9
 11. 11. Baidu กาลังจะกลายเป็ นเครื่องมือค้ นหา หลักบน iOS ในจีน 27 DigitalMAR Global Thumbsuphttp://thumbsup.in.th/2012/03/baidu-search-engine-on-ios-in-china/• iOS เตรี ยมรองรับเครื่ องมือค้ นหาอันดับหนึงของจีนอย่าง Baidu ถึงขนาดที่จะฝั งมันลงในตัวระบบปฏิบติการเลยทีเดียว ่ ั• ซึงล่าสุดสัดส่วนการใช้ งาน Baidu ในจีนอยูที่ 78.3% เมื่อเทียบกับ Google ที่มีสวนแบ่งเพียง 16.7% เท่านัน ่ ่ ่ ้• สาเหตุสาคัญหนึงที่ทาให้ Apple มีแนวโน้ มที่จะดาเนินการเปลียนเครื่ องมือค้ นหาหลักดังกล่าวเป็ นเพราะหลายๆ บริ การถูกจากัดความสามารถในตลาดจีน รวมถึงหลายๆ บริ การ ่ ่ ถูกปิ ดกันการใช้ งานอย่างเด็ดขาด ้ 10
 12. 12. 26 DigitalMAR Global PSFK Five digital trendshttp://www.psfk.com/need-to-know-sxsw-interactive• Co-sharing : Digital media is allowing people to trade items , places and favors with one another• Me-TV : Personalized TV experiences, programming recommendation• Social pairing : Strangers with similar interest are being connected through smart services.• Sonic interface : Incorporate sonic-recognition technologies, use audio cues• Game for good : Gamers use their skill to do social good – improving health, raising funds 11
 13. 13. 26 DigitalMAR GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/infographic-the-value-of-social-loyalty/SimpliFlying conducted a study on how frequent travellers (who travel at least five times a year) use social media andthere are some interesting take outs:• Almost 90% of frequent flyers use Facebook regularly• Over 65% of these users “Like” at least one airline on Facebook• Over 80% of frequent fliers want to earn loyalty points by recommending the airline to a friend• 72% of frequent fliers would join a social loyalty program 12
 14. 14. social interaction while watching TV=Social TV 26 DigitalMAR GlobalDigital-statshttp://digital-stats.blogspot.com/2012/03/people-who-engage-with-social-media.html• Social TV - the act of connecting with people via social networks while watching television.• 58% of heavy engagers in Social TV (more than 10 times a week) watch more live TV because they need to be part of the conversation in real-time.• Social TV has also made these viewers into more active consumers and influencers. 13
 15. 15. 25 DigitalMAR Global Buy Chocolate with aDigitalbuzzblog Facebook Pledgehttp://www.digitalbuzzblog.com/buy-chocolate-with-a-facebook-pledge/• The Anthon Berg Generous Store has introduced a new way to buy your chocolate gifts without the need for any cash, you simply pay with the promise of a good deed toward a person you care for.• Instead of a cash register, the store uses iPads where people can log in to Facebook and post their promises to the profiles of both the giver and receiver of the generous deed.• VDO link http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_cNfX3tJonw 14
 16. 16. 24 DigitalMAR Global Facebook จ่ อปรับขนาดMarketingoops โฆษณา (ad unit) สินเดือนมีนานี ้ ้http://www.marketingoops.com/digital/social-media-marketing-digital/facebook-ad-unit-size/• โดยโฆษณาทัวไปแบบดังเดิม จะลดความยาวข้ อความจาก 135 เคาะ (ซ้ าย) >> เหลือ 90 เคาะ (ขวา) ่ ้ ส่วนภาพในโฆษณา จะลดลงเช่นกัน จากกว้ างคูณยาว 110×80 pixel (ซ้ าย) เหลือ 99×72 ซึงจะเล็กลง 19% (ขวา) ่• เฟซบุ๊คก็จะเพิ่มจานวนโฆษณาต่อ 1 หน้ า จากปั จจุบนที่มี 2 – 3 ชิ ้น เป็ น 7 ชิ ้น ! แต่จะไม่โชว์มาทังหมด ั ้ โดยผู้ใช้ ต้องเลือนแถบ scroll bar ด้ านขวาของแถบโฆษณาลงมาอีกที ่ 15
 17. 17. Is this the smartest brand use of Pinterest yet? 23 DigitalMAR GlobalAdverbloghttp://www.adverblog.com/2012/03/23/is-this-the-smartest-brand-use-of-pinterest-yet/#more-11881• A Pinterest campaign for Kotex dubbed ‘Women’s Inspiration Day’• Targeting 50 influential Pinterest users, taking the time to understand what they pinned and therefore what interested them.• Then for each of the influencers they created a customized gift box based on their pins and send to them.• VDO link http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UVCoM4ao2Tw 16
 18. 18. 23 Searches from iOS DigitalMAR GlobalDigital-stats devices account for 60% of mobile searches in the UShttp://digital-stats.blogspot.com/2012/03/searches-from-ios-devices-account-for.html• As Siri takes a bigger role in iOS, customers will increasingly use voice-assisted search instead of mobile search.• Siri doesn’t use just Google for search; it can pull information from Bing, Wolfram Alpha and other mobile services.• Google estimates that mobile is about 20% of all paid search items and iOS is likely the biggest contributor. 17

×