News Jul 6-19

369 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

News Jul 6-19

 1. 1. 06J U L 19 Digital News Update
 2. 2. Line กับกลยุทธ์ การเจาะกลุ่มผู้ใช้ ในแต่ ละประเทศด้ วย Sicker โดนๆ 15 DigitalJUL LocalThumbsuphttp://thumbsup.in.th/2012/07/line-stickers-localizations/•ในกรณีของประเทศไทย การจับมือของ Line กับ AIS เพื่อพัฒนาชุดสติ๊กเกอร์ ที่มี”อุนใจ”เป็ นตัวการ์ ตนหลักถือเป็ นการต่อยอดเรื่ องแบรนด์ดิ ้งที่ทามาอย่างต่อเนื่อง และถือเป็ นความ ่ ูลงตัวเพราะเป็ นการนาสัญลักษณ์ของบริ การมาผูกกับกระแสของแอพพลิเคชันเพื่อเจาะกลุมเปาหมายที่เป็ นกลุมผู้ใช้ สมาร์ ทโฟนได้ อย่างลงตัว ซึงนอกจากตัว”อุนใจ”จะมาพร้ อมกับกริ ยา ่ ่ ้ ่ ่ ่ท่าทางต่างๆ ที่ดนารักแล้ ว ยังมีสติ๊กเกอร์ ที่เป็ นคาพูดภาษาไทยที่กาลังเป็ นที่นิยมอีกด้ วย ซึงหลังจากที่ Line ได้ ปล่อยสติ๊กเกอร์ ”อุนใจ”มาเพียงไม่นานก็สามารถสร้ างกระแสในกลุมผู้ใช้ ู ่ ่ ่ ่ให้ พยายามหาคอลเลคชันนี ้มาลงให้ ได้ ่ 1
 3. 3. หมากฝรั่ ง Trident ชวนสะกดพลอยให้ ยมตามผ่ าน Face Tracking ิ้Augmented reality 13 DigitalJUL LocalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/campaigns/trident-smile-magic/•สิงที่โดดเด่นของแคมเปญนี ้คือการนาเทคโนโลยี Face Tracking Augmented Reality มาใช้ เป็ นวิธีการหลักของการร่วมสนุก เพียงเตรี ยม web cam ให้ พร้ อม แล้ วทาท่ายิ ้มสวยๆ บน ่หน้ าจอ ให้ เจ้ าเทคโนโลยี Face Tracking ที่มีความแม่นยาจับความเคลือนไหวบนใบหน้ าผ่านเว็บแคม และนามาผสมผสานกับไอเดียของแอพพลิเคชันที่สามารถทาให้ พลอยทาท่ายิ ้มใน ่ ่ลักษณะเดียวกันได้ เมื่อได้ ภาพยิ ้มของทังสองคนที่เหมือนกัน แอพพลิเคชันก็จะนาภาพมาทาเป็ นมิวสิควิดีโอผ่านเพลงยิ ้มสวยๆให้ ทนที ้ ่ ั 2
 4. 4. COTTO ชวนคุณสัมผัสประสบการณ์ เที่ยวรอบโลกกับออนไลน์ แคมเปญ COTTO Destination 12 DigitalJUL LocalThumbsuphttp://thumbsup.in.th/2012/07/cotto-destination-campaign/•COTTO แบรนด์กระเบื ้องและสุขภัณฑ์ในเครื อ SCG ที่อยูคกบคนไทยมายาวนาน ได้ เปิ ดตัวแอพพลิเคชันผ่าน Facebook ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกผ่านการ ่ ู่ ั ่ถ่ายรูปกับสถานที่ 6 ประเทศในแบบออนไลน์ ซึงถือเป็ นครังแรกของไทยที่มีการทาแอพพลิเคชันในรูปแบบนี ้ โดยมีน๊อต อัครณัฏฐ์ พิธีกรรายการ “Wake Club” มาเป็ นไกด์นาเที่ยว ่ ้ ่ภายในแอพพลิเคชัน ่ 3
 5. 5. QR Code ทาได้ “ห้ องสมุดเสมือนที่ปายรถเมล์ ” ้ 19 DigitalJUL GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/brand-marketing/strategy-brand-marketing/austria-virtual-library-contained-public-qr-code-stickers/•โครงการนี ้ใช้ ชื่อว่า Projekt Ingeborg ขณะนี ้มีการพิมพ์สติกเกอร์ 70 ชิ ้นซึงประกอบด้ วยเทคโนโลยี QR code และ NFC โดยจะนาไปติดไว้ ในพื ้นที่สาธารณะที่มีประชาชน ่จานวนมากผ่านไปมา ทังหมดนี ้เริ่ มดาเนินการแล้ วในเมือง Klagenfurt ของออสเตรี ยช่วงต้ นปี ที่ผานมา ท่ามกลางความเห็นจากประชาชนที่ร้ ูสกว่าห้ องสมุดเป็ นสิงที่เข้ าถึงได้ งายขึ ้น ้ ่ ึ ่ ่•http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cDUaD7Lgw84 4
 6. 6. Expedia จับมือ Fotopedia ให้ ข้อมูล+ขายตั๋วในคราวเดียว 18 DigitalJUL GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/expedia-fotopedia/•Fotopedia ผู้นาด้ านการให้ ข้อมูลสาหรับการท่องเที่ยวทัวโลก จับมือกับ Expedia ผู้นาระบบจองตัวเครื่ องบินและโรงแรมออนไลน์ ที่มีจดเด่นเรื่ องราคาถูก ่ ๋ ุ• เมื่อเข้ าไปที่แอปฯ แนะนาการท่องเที่ยวอย่าง Fotopedia Paris และ Fotopedia Japan ก็จะเห็นแบนเนอร์ โฆษณาของ Expedia เมื่อกดเข้ าไปแล้ วก็จะลิงก์ไปยังแอปสโตร์ เพื่อแนะนาให้ คนโหลดแอปฯ TripAssist by Expedia ของ Expedia และเมื่อดาวน์โหลดเสร็ จแล้ ว ครังหน้ า เวลากดที่ปมรูปเครื่ องบิน ก็จะลิงก์ไปยังแอปฯ เพื่อดูสายการ ้ ุ่บินที่ไปปารี ส หรื อ โตเกียว ณ เวลานันได้ ทนที เมื่อราคาถูกใจและได้ ฤกษ์ ก็กดซื ้อได้ ทนที ้ ั ั 5
 7. 7. NightTag: Social Music App 15 DigitalJUL GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/nighttag-social-music-app/•NightTag aggregates your party experience and integrates nicely with Facebook offering a new way to share directly toyour wall in one photo post. With the app you can share pictures from your night while music-recognition softwareidentifies the song that’s playing and your smartphone’s GPS pinpoints your location.•http://www.youtube.com/watch?v=c0IKAozyJa0&feature=player_embedded 6
 8. 8. “การ์ ตาร์ แอร์ เวย์ ” ออกแคมเปญทวีตสะสมไมล์ ไปเที่ยวฟรี ! 13 DigitalJUL GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/campaigns/tweet-a-meet/•การ์ ตาร์ แอร์ เวย์ ออกแคมเปญใหม่บนทวิตเตอร์ ชื่อว่า “tweet-a-meet” เป็ นแคมเปญที่จะเปลียนข้ อความทวีต 1 ข้ อความ เป็ นแต้ มสะสมไมล์ 1 แต้ ม สาหรับการแลกตัวไปเที่ยวสถานที่ ่ ๋ใดก็ได้ กว่า 100 สถานที่ที่การ์ ตาร์ แอร์ เวย์ทาการบิน• VDO Link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ypo9iT5QH5M 7
 9. 9. Angry Birds เล่ นบนสมาร์ ททีวีของซัมซุงได้ แล้ ว 12 DigitalJUL GlobalVeedvilhttp://www.veedvil.com/news/angry-bird-samsung-smart-tv/•ทางซัมซุงเปิ ดตัวเกมส์ Angry Birds ให้ สามารถเล่นได้ ผานสมาร์ ททีวีได้ แล้ ว เพราะในเดือนกรกฏาคมนี ้ทางบริ ษัท Roivo ผู้สร้ างเกมส์ดงจะทาการปล่อยเกมส์นี ้เข้ าไปยังระบบ ่ ัSamsung Smart TV ให้ สามารถดาวน์โหลดเกมส์นี ้มาเล่นกันได้ วิธีการเล่นนันจะสามารถสังงานการยิงนก Angry Birds ผ่านฟี เจอร์ motion control ของทีวีได้ จาก ้ ่การจับภาพมือของผู้เล่นผ่านกล้ องด้ านหน้ าของเครื่ อง Samsung Smart TV 8
 10. 10. V Motion Project: Music Video powered by Kinect 12 DigitalJUL GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/v-motion-project-music-video-powered-by-kinect/•Energy drink V has added a new piece to it’s recently launched ‘V Motion Project’ with this music video, created frombody movements, over in New Zealand. It’s great to see the Kinect technology being used in innovative and creative wayslike this and it helps that the music track is pretty cool.•http://www.digitalbuzzblog.com/v-motion-project-music-video-powered-by-kinect/•http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iAwmHQllO2U 9
 11. 11. Delite-o-matic ตู้แจก Sampling ที่ไม่ ธรรมดา 09 DigitalJUL GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/ads-ideas/delite-o-matic/•ตู้ Delite-o-matic คือ ตู้ที่หน้ าตาเหมือนตู้กดสินค้ าทัวไป แต่ที่ไม่ธรรมดาคือ สินค้ าในนี ้จะแจกฟรี แต่ผ้ ที่จะได้ สนค้ าตัวอย่างจะต้ องรับและทาตามคาสังที่ปรากทที่หน้ าจอบนตู้ ่ ู ิ ่เสียก่อน โดยผู้ออกคาสังก็เป็ นทีมงานของบริ ษัทมันฝรั่งนี ้นันเอง โดยคาสังก็มีตงแต่เบสิกอย่าง กดปุ่ มให้ ครบ 100 -- 5000 ครัง, กระโดดกระต่ายขาเดียว, หรื อทาท่าคาราวะต่อหน้ าตู้ ่ ่ ่ ั้ ้ท่ามกลางฝูงชน เมื่อกล้ องเว็บแคมที่แอบซ่อนในตู้เห็นว่าผู้ร่วมสนุกได้ ทาตามคาสังต่าง ๆ แล้ วก็จะกดปุ่ มปล่อยสินค้ าตัวอย่างออกมา ่•http://www.youtube.com/watch?v=R8RIqJLUYSE&feature=player_embedded 10
 12. 12. ครบทุก Social ฮิต YouTube เปิ ดหน้ า Pinterest ของตัวเองแล้ ว 06 DigitalJUL GlobalBlog.butthunhttp://blog.butthun.com/tech-news/youtube-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-pinterest/• YouTube เพิ่งเปิ ดช่องทาง Pinterst ของตัวเอง หลังจากเปิ ดมันครบทุกช่องทาง Social Media ชื่อดังทังหมด YouTube Twitter Facebook แต่คงจะทาไม่ได้ ้ อย่างเดียวก็คือ Instagram หน้ า Pinterest ของ YouTube จะเป็ นการเลือก Pin Video ที่แบ่งตาม Lifestyle• http://pinterest.com/youtube/ 11

×