News jan 4 -10

321 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

News jan 4 -10

 1. 1. 04 Digital News UpdateJ A N 10
 2. 2. 11 DigitalJAN GlobalAdverblog Digital 2012 according to Louis Vuittonhttp://www.adverblog.com/2013/01/11/digital-2012-according-to-louis-vuitton/Luxury brands, Chanel, Hermes and Louis Vuitton in particular, rock with online storytelling. Check out for example theimpressive digital portfolio filled with all the content that the brand directed by Marc Jacobs created in 2012.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KwMIAPGsVB8 1
 3. 3. AXE Apollo แคมเปญใหญ่ ส่งคนไปเหยียบอวกาศ 11 DigitalJAN GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/axe-apollo/ AXE ออกแคมเปญล่าสุดชื่อ Axe Apollo Space Academy ซึงถือเป็ นแคมเปญใหญ่ที่สดในรอบ 30 ปี ของ AXE ทั ้งเป็ นแคมเปญระดับนานาชาติ (จัดพร้ อมกัน 60 ประเทศ) ่ ุด้ วยเปาหมายหลักของแคมเปญนี ้คือ การคัดเลือกคน 22 คนจาก 60 ประเทศเพื่อไปขึ ้นยานอวกาศไปเที่ยวนอกโลก โดยเตรียมขึ ้นบินปี หน้ า ้วิธีการคัดเลือกคือ เข้ าไปยังเว็บ www.axeapollo.com อัปโหลดภาพตัวเอง พร้ อมกรอกข้ อความว่าทาไมฉัน/ผมจึงเหมาะจะเป็ นหนึงในฮีโร่ที่จะได้ ไปเยือนอวกาศฟรีๆ ่http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rubaGKz5xK0 2
 4. 4. tablet จ่ อขายแซง notebook ปี นี ้ 11 DigitalJAN GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/reports/research/tablets-outsell-notebooks/เทรนด์นี ้ทาให้ ในปี 2012 ยอดขาย tablet แซง notebook เฉพาะในสหรัฐอเมริกาและจีนแต่ยงไม่แซง แต่ในปี 2013 นี ้จะแซงด้ วยยอดขายรวมทั ้งโลกแล้ ว ัจากผลสารวจของหน่วยงาน NPD DisplaySearch แทบเล็ตจะมียอดขายที่โตถึง 64% ในปี นี ้ (2013) เทียบกับปี ที่ผ่านมา โดยปี นี ้แทบเล็ตน่าจะทายอดขายได้ ถง 240 ล้ านตัวในปี ึ2013 นี ้ ซึงน่าจะแซงโน๊ ตบุ๊คที่คาดว่าจะขายได้ 207 ล้ านตัว ่ 3
 5. 5. Facebook นั่งแชมปเครือข่ ายสังคมอันดับ 1 ใน 127 ประเทศ ์ 10 DigitalJAN GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/social-media/facebook-top-social-network/ข้ อมูลจากบริษัทวิจยโซเชียลมีเดีย Vincenzo Cosenza เปิ ดเผยว่า ใน 137 ประเทศที่บริษัทเข้ าสังเกตการณ์ พบว่าราว 10 ประเทศเป็ นตลาดที่ Facebook ยังไม่สามารถโค่น ัคู่แข่งลงได้ ทาให้ Facebook เป็ นแชมปผู้ให้ บริการโซเชียมีเดียใน 127 ประเทศเท่านั ้น ์ 4
 6. 6. หลุยส์ วิตตองชวนลูกค้ าสนุกกับแฟชั่นคอลเล็กชั่นล่ าสุดผ่ านตุ๊กตากระดาษ 10 DigitalJAN GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/lv-paperdolls/ล่าสุดเพื่อเป็ นการโปรโมทเสื ้อผ้ า กระเป๋ า คอลเล็กชันสาหรับหน้ าร้ อน ที่เน้ นการใส่สบาย เข้ ากันง่ายกับสาวทุกสไตล์ ทางหลุยส์จงได้ ออกเอกสาร PDF ที่วาดเป็ นตุ๊กตากระดาษ จากนั ้นก็ ึให้ ลกค้ านาสินค้ าต่าง ๆมาแมทช์เพื่อแต่งตัวตัวนางแบบด้ วยตัวเอง ูhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KwMIAPGsVB8 5
 7. 7. 10 DigitalJAN GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/infographic-social-media-statistics-for-2013/1 Million websites have integrated with Facebook23% of users check Facebook 5 times or more daily56% of customer tweets are being ignored34% of marketers have generated leads on TwitterGoogle’s +1 button is used 5 million times a dayOver 5 million are uploaded to Instagram every hour80% of Pinterest users are female 6
 8. 8. สร้ างจุดขายร้ าน ด้ วยโต๊ ะอาหาร interactive 09 DigitalJAN GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/ads-ideas/ooh/interactive-tables/ร้ านอาหารระดับบน มักต้ องสร้ างจุดขาย ไม่ว่าจะเป็ นบรรยากาศหรือการตกแต่งหรูเลิศ อาหารที่มีเอกลักษณ์ และล่าสุดก็ใช้ ความไฮเทคมาเสริ มได้ อย่างน่าสนใจ“Inamo” ร้ านอาหารเอเชียแนวฟิ วชัน ในย่าน Soho ของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สร้ างความแตกต่างด้ วยโต๊ ะไฮเทคที่ผิวโต๊ ะทั ้งหมดเป็ นจอแบบ touch-screen ราวกับ ่แทบเล็ตขนาดใหญ่ 7
 9. 9. ดีสนีย์แลนด์ ใช้ “กาไลไฮเทค” เป็ นศูนย์ กลางของความสนุก 09 DigitalJAN GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/brand-marketing/strategy-brand-marketing/disneyland-mymagic/ล่าสุดดีสนีย์แลนด์ได้ อปเกรดพื ้นที่สวนสนุก โรงแรม โรงอาหาร และระบบตัวใหม่ทั ้งหมด โดยใช้ เทคโนโลยีพื ้นฐานเดียวกันคือ RFID RFID (Radio Frequency ั ๋Identification) คือ เทคโนโลยีที่อยู่ในรูปแบบของชิปขนาดเล็ก ที่สามารถบรรจุข้อมูล และสือสารกับเครื่องอ่านได้ แค่แตะในระยะใกล้ ซึงเทคโนโลยีนี ้ได้ ใช้ แพร่หลายกับระบบขนส่ง ่ ่มวลชน เช่น บัตรรถไฟฟา เป็ นต้ น ้ 8
 10. 10. ประกวดรูปถ่ ายอย่ างไรไม่ น่าเบื่อ?..เป็ ปซี่มีคาตอบ 05 DigitalJAN GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/campaigns/pepsi-halftime-show/ล่าสุดเมื่อได้ เป็ นสปอนเซอร์ หลักของการแข่งเกมอเมริ กนฟุตบอล หรือที่ร้ ูจกกันในชื่อ “ซุปเปอร์ โบล์” เป๊ ปซี่จงไม่หยุดแค่การเอาหนังโฆษณามาฉายช่วงพักการแข่งขัน แต่เลือกเอากิจกรรม ั ั ึสนุกๆเล่นง่ายๆ อย่างการประกวดถ่ายรูป (ทาได้ ทั ้งผ่านหน้ าเว็บและมือถือ) โดยใช้ ชื่อกิจกรรมว่า Pepsi Halftime Show โดยรูปที่สงเข้ าประกวดจะต้ องทาตามโจทย์ที่จะมีให้ ใน ่แต่ละสัปดาห์ (ซึงจะนารูปไปใช้ แสดงบนเวที เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแสดงแสงสีเสียงบนเวที) เช่น รูปตะโกน พยักหน้ า รูปกระดิกเท้ า ่ 9

×