Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

News Apr 13-19

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

News Apr 13-19

 1. 1. 13A P R 19DigitalNews Update
 2. 2. 18 DigitalAPR Local Uniqlo เปิ ดสาขาใหม่ สร้ างกระแสชวนเพื่อน Marketingoops Facebook มาขึนรถบัส ้http://www.marketingoops.com/digital/campaigns/unigroup/• แคมเปญนี ้มาในแนวน่ารักน่าเล่นในแบบเดียวกับประเทศญี่ปน คือให้ ผ้ ร่วมสนุกชวนเพื่อนๆในเฟซบุ๊คมาร่วมขึ ้นยูนิโคล่บสซึงถูกออกแบบให้ เปน น virtual bus online เพื่อนัง ุ่ ู ั ่ ่ รถบัสไปยังยูนิโคล่สาขาที่ 4 ที่ MEGABANGNA ผ่านทางเวนบไซต์ www.UNIGROUPTHAILAND.com ผู้ร่วมสนุกจะต้ องรวบรวมเพื่อนขึ ้นรถบัสได้ ครบตาม จานวนที่ทาง Uniqlo กาหนด เพื่อรับฟรี Gift voucher จาก Uniqlo มูลค่า 300 บาท และเพื่อรับสิทธิ์ล้ นรางวัลใหญ่ Gift voucher จากยูนิโคล่ มูลค่า 40,000 บาท ุ เปน นรางวัลใหญ่สาหรับการช๊ อปในวันเปิ ดสาขาใหม่ลาสุดที่เมกาบางนา ่ 1
 3. 3. 19 DigitalAPR Global Hyundai partners with CNN for Campaignasia Live Brilliant campaignhttp://www.campaignasia.com/Article/297632,hyundai-partners-with-cnn-for-live-brilliant-campaign.aspx• The six-month agreement encompasses billboards (in the TV context, this means 10-second "brought to you by" messages during a show), 30-second TVC spots around signature programming, and sponsorship of daily segments within shows, according to CNN. In addition to Amanpour and Piers Morgan Tonight, the campaign also extends into the primetime show World Report, which airs in Asia-Pacific, as well as programming on CNN in the US and the broadcasters Spanish channel.• VDO link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6hHtgV97BJc 2
 4. 4. 19 DigitalAPR Global Campaignasia CASE STUDY: Google helps restore memories to earthquake victimshttp://www.campaignasia.com/Article/297640,case-study-google-helps-restore-memories-to-earthquake-victims.aspx• The challenge was to recover the memories of the victims.• A website was created where the victims could submit details of the memories they wished to recover. In additon, 45 post boxes were installed at the disaster site, enabling written submissions in cases where the internet was not available. The content was then uploaded onto the website. Requests were spread across Japan through banner ads, newspaper ads and TVCs. A system was created whereby people could respond to victims requests by uploading photos and movies onto YouTube and Picasa in an effort to restore the lost memories and give hope to those in need. 3
 5. 5. 18 DigitalAPR Global สัมผัสงาน Design ระดับโลก สดจาก Milan Marketingoops ผ่ าน Google+ Hangoutshttp://www.marketingoops.com/digital/social-media-marketing-digital/milan-design-week-2012-google-hangout/• นี่จะเปน นครังแรกกับการร่วมสัมผัสประสบการณ์สดๆ ข้ ามโลกผ่าน Google+ Hangouts วันศุกร์ ที่ 20 เม.ย. 2555 ดูรายละเอียดได้ ที่ ้ www.sharetheworldpleasure.com/milandesignweek และร่วมพูดคุยผ่านทวิตเตอร์ ได้ โดยใช้ #MilanWeek• ฟั งทรรศนะ แลกเปลียนประสบการณ์ มุมมองใหม่ๆ แรงบันดาลใจ สดจาก Milan ร่วม Share งานดีไซน์ที่ถกสร้ างสรรค์จากแบรนด์ดงๆ ระดับโลก จากหลากหลายผู้คร่ าหวอด ่ ู ั ในแวดวงสถาปนิก อินทิเรี ย ดีไซน์เนอร์ 4
 6. 6. 17 DigitalAPR Global Dbthnews Consumer adoption of mobile NFChttp://dbthnews.com/• According to Deloitte there will be 200m NFC enabled phones by the end of 2012.• A new piece of research from Posterscope and Clear Channel reveals the applications, content and environments that consumers claim to be most valuable and relevant for NFC enabled poster interactions.• It also looks at brand and advertiser product categories for which NFC-OOH experiences would be most appealing and current levels of consumer awareness and understanding. 5
 7. 7. 17 DigitalAPR Global OOH Innovation Heineken Newsletter creates personalized QR codes• At the Heineken Open’er festival, festival goers could create customised QR code stickers that attendees could wear and scan to spark up a conversation. The codes became social lubricants to make the concert-going experience more social and fun. 5,000 codes were created by attendees. 6
 8. 8. 17 DigitalAPR Global Mercedes ‘key to Viano’ OOH Innovation Newsletter• The ‘Key to Viano’ campaign allowed passers-by to control digital billboard content in Berlin underground station Friedrichstrasse, by pressing the button on their remote car keys. If anyone captured the film clip on the OOH screen while it showed a Viano with a chauffeur they won a chauffeur-driven ride to their destination.• VDO link: http://www.markenfilm.de/artikel/items/mercedes-benz-vans-key-to-viano.1329.html 7
 9. 9. 17 DigitalAPR COCA-COLA / Global Contagiousmagazine SHARING IS CARINGhttp://www.shareacoke.com.au/home.jsp• Coca – cola Australia delivers out the message “Sharing is Caring” to those people who haven’t tried this cool drink yet. By creating the campaign with friends’ name on its drink bottle, sharing can be something that is very exciting to rock on.• VDO link: http://vimeo.com/38134755 8
 10. 10. 17 DigitalAPR Global IKEA’s smallest store ever Adverbloghttp://www.adverblog.com/2012/04/17/ikeas-smallest-store-ever/• IKEA products help you save space, so the brand decided to prove that point by squeezing an entire store into a banner. Move your mouse around and the products get magnified – by a few more pixels – and can be bought when you click through.• VDO link: http://www.youtube.com/watch?v=32Vt8cW0uWU&feature=player_embedded 9
 11. 11. 17 DigitalAPR Global Smart eBall” Test Drive Marketingoops สุดมันส์ ท่ ใครๆก็อยากเล่ น ีhttp://www.marketingoops.com/ads-ideas/smart-eball/• ไอเดียของพวกเขาชื่อ Smart eBall แต่จากที่เหนนในคลิปแล้ วถ้ าบอกว่าเปน น”ปิ งปอง”จะเข้ าใจง่ายกว่า ทีมครี เอทีฟและนักพัฒนางานชิ ้นนี ้คงต้ องทางานหนักขึ ้นเยอะเมื่อเทียบ กับงานอีเว้ นท์ทวๆไป แต่เมื่อพวกเข้ านาเทคโนโยลีมาดัดแปลงเพื่อเปลียนรถให้ เปน นเกมสนุกๆให้ ผ้ มาร่วมงานได้ เล่นกัน ผลที่ได้ คือ ผู้มาร่วมงานได้ (เผลอ) Test Drive ทดลองขับ ั่ ่ ู เจ้ ารถรุ่นใหม่คนนี ้กันอย่างสนุกสนาน ต่างกนได้ รับประสบการณ์ดีๆสนุกๆจากการทดลองขับ และด้ วยความแปลกใหม่ของไอเดียทาให้ เกมของพวกเขาถูกพูดถึงไปตามสือต่างๆใน ั ่ ที่สดุ• VDO link: http://www.marketingoops.com/ads-ideas/smart-eball/ 10
 12. 12. นามบัตรดิจตอลแห่งโลกอนาคตพกไว้ ไม่ตกเทรนด์ ิ 17 DigitalAPR Global Veedvilhttp://www.veedvil.com/gadget/design-idea/digital-name-card/• ดีไซน์เนอร์ ตงชื่อให้ กบมันว่า Halo มีขนาดออกจะใหญ่กว่านามบัตรที่ทาจากกระดาษซักหน่อยแต่กนไม่ได้ นาเกลียดเกินกว่าจะพกพา วัสดุที่ใช้ ทาจากหลายส่วนประกอบเรี ยงซ้ อน ั้ ั ่ กันเปน นชันๆเริ่ มจาก กระจกใสแบบคริ สตัล, หน้ าจอแบบ LCD, Lithium ion ซึงเปน นแหล่งให้ พลังงานแก่นามบัตรอันนี ้ และสุดท้ ายกนคือเคสหลังที่อาจจะทาจากพลาสติกหรื อ ้ ่ อลูมิเนียม นอกจากนี ้นักออกแบบยังเพิ่มหน่วยความจาแบบ SD Card เข้ าไปด้ วย พร้ อมกับการเชื่อมต่อแบบบลูทธเพื่อใช้ สาหรับการแลกเปลียนนามบัตร และฟั งก์ชนค้ นหาเพื่อดู ู ่ ั่ รายชื่อนามบัตรที่เราเคยแลกไปก่อนหน้ านี ้ได้ อีกด้ วย 11
 13. 13. 17 DigitalAPR Global กรณีศึกษา ความสาเร็จการใช้ YouTube Marketing Blog.butthun สร้ างยอดขายของ TRXhttp://blog.butthun.com/marketing-2/digital-marketing/youtube-marketing-trx/• TRX เปน นบริ ษัทที่ YouTube ยกขึ ้นมาเปน นกรณีศกษา จากการใช้ YouTube เพิ่มยอดขายให้ กบสินค้ า และทาให้ สนค้ ากลายเปน นที่ร้ ูจกผ่าน YouTube ซึงประสบ ึ ั ิ ั ่ ความสาเรน จมากจากตัวเลขการเติบโตก้ าวกระโดด ด้ านยอดขาย และการได้ สร้ างช่องทางติดต่อกับลูกค้ าภายใต้ YouTube Channel ของตัวเอง• ควรทาวิดีโอเนื ้อหาให้ ชดเจนและกระชับ ไม่ยาวเกินไป ั• VDO link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-ltuXgMjWxY 12
 14. 14. Google Adword + Google Display Network + YouTube 17 DigitalAPR Global =TrueView โฆษณาแบบจ่ายต่อวิวBlog.butthunสรุป 4 Format ของ TrueView• 1. In Search Video Ads โฆษณาวิดีโอที่จะปรากฏใน หน้ า Search เวลามีคนค้ นหาข้ อความที่เกี่ยวข้ องกับวิดีโอ และจะอยูเ่ ปน น Hi-light ในหน้ าค้ นหาวิดีโอบน Google ด้ วยครับ• 2. In Display Ads เปน นโฆษณาที่จะขึ ้นอยูข้าง ในหน้ าชมวิดีโอ เสมือนหนึงวิดีโอลิสที่นาสนใจที่ปรากฏอยูทางด้ านขวาแบบปกติทวไป ่ ่ ่ ่ ั่• 3. In Stream อันนี ้น่าสนใจครับ กนคือโฆษณาที่จะขึ ้นอยูก่อนชมวิดีโอครับ ส่วนนี ้ถ้ าผมชมกดข้ ามไป YouTube กนไม่คิดเงินครับ ่• 4. In Slate Ads อันนี ้จะเปน นเสมือนโฆษณาขันช่วงรายการประมาณนันครับ สามารถให้ โฆษรณาวิดีโอของเรามาคันวิดีโอที่มีความยาวมากกว่า 10 นาที เช่น 10 นาที กนจะมี ้ ้ ่ โฆษณาวิดีโอของเราขึ ้นมาจบแล้ วผู้ชมสามารถชมวิดีโอต่อไปได้• VDO link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zZ9oHvjxCL8 13
 15. 15. 17 DigitalAPR Global Pinterest is now the 3rd largest Digital-stats.blogspot social network in the US in terms of visitshttp://digital-stats.blogspot.com/2012/04/pinterest-is-now-3rd-largest-social.html• Total visits for March 2012 (Source: Mashable, 6th April 2012) 1. Facebook: 7 billion 2. Twitter: 182 million 3. Pinterest: 104 million 4. LinkedIn: 86 million 5. Tagged: 72 million 6. Google+: 61 million 14
 16. 16. 14 DigitalAPR Global Facebook Offers บริการแจกส่ วนลด Veedvil กาลังจะยึดพืนที่โปรโมชั่นออนไลน์ ้http://www.veedvil.com/news/facebook-offers/• Facebook กลับมาอีกครังกับบริ การที่ชื่อว่า Facebook Offers ซึงเปิ ดตัวมาได้ ซกระยะนึงแล้ วในอเมริ กา ้ ่ ั• โดยบริ การ Offers นี ้แตกต่างจาก Deals อย่างเหนนได้ ชดนันคือเปิ ดโอกาศให้ เพจใดๆกนได้ สามารถที่จะสร้ างส่วนลดและโปรโมชันบนหน้ าเพจแล้ วกระจายให้ คนทัวไปได้ กดรับ ั ่ ่ ่ (get offers)• แม้ ขณะนี ้จะเปิ ดให้ ใช้ ในบางประเทศแต่กนจะเปิ ดให้ ใช้ ทวไปได้ เรน วๆนี ้ ั่• VDO link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=B60eo6HcFJg 15

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

407

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×