Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TUGASAN 1 KPT6044

373 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

TUGASAN 1 KPT6044

  1. 1. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KPT6044 PEMBELAJARAN BERASASKAN ELEKTRONIK DAN WEB SEMESTER 1 SESI 2013/ 2014 TUGASAN 1: ULASAN JURNAL KAJIAN KE ATAS BAHAN PENGAJARAN YANG DIGUNAKAN DALAM MATAPELAJARAN PENGAJIAN SOSIAL OLEH ASST. PROF. DR. HALIL IBRAHIM SAGLAM UNIVERSITI SAKARYA, FAKULTI PENDIDIKAN, TURKI DISEDIAKAN UNTUK: DATO’ DR ABD LATIF BIN HJ GAPOR DISEDIAKAN OLEH: NURUL MAZNI BINTI JAMALUDDIN (M20121000486) 0
  2. 2. Jurnal yang dipilih dan dianalisis ini adalah kajian ke atas bahan pengajaran yang digunakan dalam matapelajaran Pengajian Sosial. Persoalan utama kajian ini adalah apakah tahap penggunaan pengajaran bahan-bahan yang digunakan dalam matapelajaran Pengajian Sosial dan pembolehubah yang mempengaruhi penggunaan ini. Khususnya, kesan pembolehubah berikut pada penggunaan bahan pengajaran disiasat; jantina guru, tempoh guru dalam perkhidmatan, sama ada guru mempunyai komputer peribadi di rumah atau tidak, sama ada guru menerima latihan dalam perkhidmatan atau tidak, sama ada guru suka peranti teknologi atau tidak, sama ada sekolah mempunyai bahan-bahan pengajaran yang mencukupi dan peralatan atau tidak. PENGENALAN Tugas membangunkan masyarakat demokratik melalui pendidikan formal di Turki terdapat di dalam kurikulum Pengajian Sosial. Oleh itu, matapelajaran ini merupakan faktor dalam menentukan sama ada masyarakat yang akan mempunyai sikap demokratik, nilai-nilai, penyelesaian masalah dan kemahiran membuat keputusan dan sama ada masyarakat akan terdiri daripada produktif dan penyertaan individu (Ozturk dan Otluoglu, 2002; Keeler, 2008). Matapelajaran Pengajian Sosial yang diberi seperti misi penting, ia adalah mungkin untuk menjadikan proses pembelajaran mudah, berkekalan dan bermakna melalui penggunaan bahan-bahan pengajaran. Salah satu tugas yang paling penting guru Pengajian Sosial terhadap bahan pengajaran adalah untuk membentangkan mereka pengalaman yang akan membolehkan pelajar memperoleh pencapaian pendidikan yang berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. Oleh itu tujuan, guru perlu menjalankan proses pembelajaran dan pengajaran yang telah disediakan terlebih dahulu, dengan menggunakan bahan-bahan yang diperlukan dan kaedah. Bahagian yang penting dalam operasi ini ialah guru perlu memperoleh dan menggunakan bahan-bahan pengajaran dan kaedah yang sesuai untuk ciri-ciri pelajar dan pencapaian dan subjek pelajaran tertentu (Cilenti, 1988). Isman et. al. (2004) menunjukkan bahawa dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi, semua aplikasi arahan mula mempunyai kecenderungan 1
  3. 3. terhadap pengajaran berasaskan teknologi bukannya diarahkan, berpusatkan pengajaran guru. Adalah penting untuk menyebut bahawa komputer adalah sokongan utama pengajaran kepada proses pembelajaran dan pengajaran. Alat teknologi memberikan standard yang sama, peluang dan laluan mudah untuk pemahaman yang berjaya dan juga pembelajaran yang bermakna kepada pelajar. Koseoglu dan Penanya (2006) menyiasat sikap guru biologi terhadap penggunaan bahan dalam aktiviti kelas. Mereka telah mendapati bahawa sikap guru terhadap perubahan penggunaan bahan mengikut ciri-ciri yang berbeza daripada guru. Pala (2006) menyiasat sikap guru sekolah rendah terhadap teknologi pendidikan. Ia telah mendapati bahawa sikap guru terhadap teknologi pendidikan adalah positif dan perbandingan statistik mendedahkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan dalam sikap guru terhadap teknologi pendidikan dari segi jantina mereka, peringkat umur, servis sekolah dan tempoh perkhidmatan. Walau bagaimanapun, Besoluk, Kurbanoglu dan Onder (2010) telah mendapati bahawa dalam perkhidmatan guruguru sains dengan lebih 15 tahun pengalaman kurang pengetahuan tentang penggunaan komputer. Akpinar dan Simsek (2007) menyiasat penggunaan pelbagai media oleh guru untuk menyokong pembelajaran pelajar. Walaupun terdapat banyak alat baru dan penempatan dalam teknologi dan spesifikasi mereka belajar, di sana ada menjadi perdebatan sengit atas objek pembelajaran dan perkembangan mereka. Mereka mengkaji kesan pengalaman pra-perkhidmatan mengenai teknologi maklumat dan komunikasi digunakan guru pada objek pembangunan pembelajaran mereka. Mereka telah menemui pertalian yang bermakna antara kegunaan beberapa komponen objek pembelajaran. Karchmer- Klein (2007) mendapati guru yang menonton dan menganalisis guru-guru berkualiti tinggi yang berpengalaman dalam arahan teknologi terdorong untuk menggunakan teknologi dalam ajaran masa depan mereka sendiri. Penyelidikan juga menunjukkan bahawa menggabungkan teknologi ke dalam kursus kaedah dan program-program latihan boleh mengubah pandangan teknologi dan epistemologi kepercayaan kepada orientasi konstruktivis termasuk pembelajaran aktif, penyelesaian masalah, pemikiran kritis dan penemuan. Yavuz dan Coskun 2
  4. 4. (2008) menyiasat idea dan sikap guru-guru pra- perkhidmatan ke arah penggunaan alat-alat teknologi. Keputusan kajian menunjukkan bahawa kajian projek berbantukan teknologi mempengaruhi sikap pelajar terhadap penggunaan teknologi dalam pendidikan secara positif. Boleh (2010) menyiasat sikap guru-guru pra-perkhidmatan dari jabatan pendidikan asas ke arah penggunaan bahan pengajaran; projektor overhead dan projektor dalam kelas mereka. Menurut kajian, pelajar menunjukkan bahawa penggunaan projektor overhead dan projektor membawa beberapa jenis perubahan dan kepelbagaian terhadap ajaran, pengajaran menjadi lebih menyeronokkan, dan menyumbang kepada mewujudkan meriah, berwarna-warni dan lancer dalam proses pengajaran dan pembelajaran. KEADAH KAJIAN Penduduk dan Populasi sampel bagi kajian ini terdiri daripada guru-guru kelas dan guru matapelajaran Pengajian Sosial. 160 bilik darjah guru-guru dan guru matapelajaran Pengajian Sosial telah mengambil bahagian dalam kajian ini. 87 daripada peserta adalah wanita dan 73 daripada mereka adalah lelaki. Guru-guru yang mengambil bahagian telah dipilih secara rawak dan dalam usaha untuk mewakili guru-guru secara keseluruhan penduduk. Guru dibahagikan mengikut jantina, tempoh mengajar, komputer peribadi dan latihan dalam perkhidmatan. Data dianalisis melalui SPSS, ANOVA, ujian-t dan Ujian Kruskal-Wallis H. DAPATAN KAJIAN Terdapat perbezaan dalam penggunaan kedua-dua bahan-bahan bercetak dan kaedah memberi pengalaman terhadap guru perempuan berdasarkan jantina. Perbezaan dalam penggunaan bahan-bahan bercetak dan kaedah memberi pengalaman memihak kepada guru-guru yang telah berkhidmat selama 16 tahun atau lebih. Tiada korelasi didapati antara tempoh perkhidmatan dan penggunaan bahan-bahan audiovisual. Ia adalah menarik bahawa yang lebih bermakna dalam dimensi bahan bercetak dan kaedah memberi pengalaman dan dalam jumlah adalah dalam memihak kepada guru-guru yang telah berkhidmat selama 16 tahun atau lebih. 3
  5. 5. Tiada korelasi yang bermakna didapati antara tempoh perkhidmatan dan penggunaan bahan-bahan audiovisual. Dalam kajian beliau, Pala (2006) mendapati bahawa tidak terdapat korelasi yang bermakna antara sikap guru terhadap teknologi pendidikan dan tempoh perkhidmatan. Tiada yang lebih bermakna terdapat dalam penggunaan bahan-bahan bercetak, bahan-bahan audiovisual dan kaedah memberi pengalaman antara guru-guru yang mempunyai komputer peribadi dan orang-orang yang tidak. 85.6 % daripada guru didapati mempunyai komputer peribadi. Diperhatikan bahawa tiada korelasi yang bermakna wujud antara yang mempunyai atau tidak mempunyai komputer peribadi dan penggunaan bahan-bahan semasa matapelajaran Pengajian Sosial secara umum. Terdapat perbezaan yang bermakna dalam penggunaan bahan-bahan yang dicetak dan kaedah memberi pengalaman memihak kepada guru-guru yang telah menerima latihan dalam perkhidmatan. Penemuan penting ini menunjukkan bahawa guru-guru mungkin menggunakan bahan-bahan pengajaran dan kaedah memberi pengalaman untuk meningkatkan kecekapan matapelajaran Pengajian Sosial apabila mereka telah menerima latihan dalam perkhidmatan. Begitu juga, Altinisik dan Orhan (2002) menunjukkan bahawa guru perlu menjalani latihan dalam perkhidmatan supaya dapat memastikan pengalaman pembelajaran yang lebih cekap. Terdapat hubungan yang positif antara teknologi suka guru dan penggunaan mereka bahan-bahan audiovisual dan kaedah memberi pengalaman. Ini bermakna guru-guru menggunakan bahan pengajaran dalam matapelajaran Pengajian Sosial yang tahap di mana mereka suka teknologi. Woodrow, Mayersmith dan Pedretti (2000) menyatakan bahawa pengajaran dengan multimedia, jika dibandingkan dengan yang di dalam suasana tradisional , membawa kepada perubahan positif dalam sikap pelajar ke arah pelajaran. Fidan (2008) melaporkan bahawa bahan pengajaran dibuat pelajaran lebih menyeronokkan, meningkat motivasi dan menyediakan berkekalan proses pembelajaran. Ia telah diperhatikan bahawa lebih peralatan pengajaran di sekolah adalah, guruguru Pengajian Sosial lebih banyak menggunakan bahan-bahan dalam matapelajaran Pengajian Sosial. Penemuan ini menyokong bahawa jumlah dan 4
  6. 6. pelbagai peralatan teknologi di sekolah yang meningkatkan penggunaan mengajar bahan-bahan dalam tujuan pembelajaran. KESIMPULAN Kesimpulannya, berdasarkan dapatan yang disebutkan, jelas menunjukkan bahawa latihan dalam perkhidmatan adalah faktor penting di dalam kenaikan penggunaan teknologi. Pembangunan profesional menyediakan cara untuk merapatkan jurang antara kegunaan semasa dan potensi teknologi untuk pengajaran. Oleh itu, guru perlu kursus yang berkesan atau seminar yang berkaitan dengan penggunaan teknologi kedua-dua dalam kehidupan seharian dan pembelajaran untuk matapelajaran Pengajian Sosial. Teknologi perkembangan perlu diperkenalkan kepada guru-guru melalui berkala dalam perkhidmatan latihan. Tambahan lagi, dalam perkhidmatan latihan, jika guru-guru sedar betapa pentingnya menggunakan bahan-bahan pengajaran dalam kursus-kursus mereka, mereka mungkin akan mempunyai sikap yang lebih positif terhadap penggunaan. Juga, keputusan lain dari kajian mendapati bahawa sekiranya guru menggunakan bahan mengajar semasa matapelajaran Pengajian Sosial akan sampai ke tahap di mana mereka sukakan teknologi. Tahap kesediaan mengajar bahan-bahan di sekolah meningkatkan penggunaan mereka oleh guru jadi kekurangan bahan-bahan menghalang penggunaan yang mungkin menghasilkan prestasi yang lemah dalam pengajaran dan pembelajaran. 5

×