SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
PENGENALAN USUL FIQH
(SHA 3023)
METODOLOGI MAZHAB ZAHIRI
DISEDIAKAN UNTUK:
USTAZ SUHAIMI BIN ABU HASAN
DISEDIAKAN OLEH:
1) NUR IZZAH BINTI MANSOR D1210736
2) NURUL HUSNA BINTI MOHAMED D1210519
BIODATA
Nama sebenar : Daud ibn Ali ibn Khalaf al-Asfihani
Tempat Lahir :Kufah
Tahun lahir : 236H/851M
• Ada pendapat mengatakan beliau lahir pada tahun
202H & ada pendapat yang mengatakan beliau
lahir pada tahun 200H.
Guru : Imam al-Syafie
• Ahmad bin Hanbal
• Ishaq bin Rahawaih, ulama Khurasan (Iran)
Meninggal dunia : Baghdad tahun 270H/883M
Mazhabnya didokongi Imam Ibn Hazm
Gelaran : Abu Sulaiman al-Zahiri
Ahli fiqh, mujtahid, ahli hadis, seorang hafiz, penyusun
kitab al-Musnad dan pemimpin golongan Mazhab al-
Zahiri
Ayahnya pengikut Mazhab Abu Hanifah
Pada mulanya, merupakan pengikut Mazhab al-Syafie
• belajar daripada murid Imam Syafie dan sahabatnya
kerana Imam Syafie telah wafat ketika Imam Daud
berusia 4 tahun.
Prinsip : menerima nas al-Qur‟an dan al-Sunnah dalam
bentuknya yang zahir tanpa ditakwil atau diqiyaskan.
• Terkenal sebagai al-Zahiri yang berasal dari
perkataan „zahir‟.
METODOLOGI
Asas Mazhab Al-Zahiri : beramal dengan zahir Al-
Quran dan Sunnah selama tidak ada dalil
menunjukkan ia mempunyai makna tersirat di
sebalik zahir ayat Al-Quran atau Sunnah
Berpegang kepada Ijmak para ulama dan para
sahabat
Menolak qiyas, istihsan, al-maslahah al-mursalah,
dan metod istinbat lainnya yang didasarkan pada
ra‟yi semata-mata.
Melarang bertaqlid
Pembinaan dan asas utama Mazhab Zahiri :
Al-Quran
• Usul mazhab beliau merupakan zahir nas-nas yang
dipetik daripada al-Quran. Maka, terbit hujah dan
alasan yang dikemukakan beliau kerana segala-
segalanya telah lengkap dan dijelaskan di dalam al-
Quran dan Hadis.
• Menurut Mazhab al-Zahiri, segala lafaz suruhan
membawa erti wajib, melainkan jika terdapat dalil
lain atau nas lain yang menunjukkan sebaliknya
Hadis
• Usul mazhab tersebut juga ialah zahir nas-nas
yang dipetik daripada Hadis. Hadis dan al-Qur‟an
saling lengkap melengkapi dan menjelaskan
terhadap sesetengah hukum yang perlu penjelasan
• Perintah Rasulullah S.A.W. atau ditegah Baginda,
membawa erti tidak wajib serta tidak haram.
Justeru, hukumnya menjadi harus. Untuk itu,
tidak perlu kepada apa-apa dalil lain lagi seperti
qiyas atau lainnya.
Ijmak
• Mazhab al-Zahiri hanya menerima ijmak jika
tidak ada nas sahaja.
• Penerimaan ijmak berdasarkan syarat :
hasil persepakatan daripada seluruh ulama
dan mujtahid yang ada, bukannya
persepakatan golongan dan di wilayah
tertentu sahaja.
• Berdasarkan syarat yang amat ketat sebegitu
seolah-olah menunjukkan bahawa Mazhab al-
Zahiri bertindak menolak untuk berhujah
dengan ijmak.
Ijtihad
–Beliau membuka pintu ijtihad, tetapi bertindak
menolak segala sumber perundangan al-Ra‟yi
lain iaitu al-Qiyas, al-Istihsan, dan selain
daripada kedua-duanya.
Qiyas.
– Pada dasarnya, Imam Daud menolak
penggunaan qiyas dan ra‟yi.
– Berpendapat bahawa hukum yang dibentuk
dengan qiyas adalah hukum „aqliah (berdasarkan
akal), sedangkan agama bersifat Ilahiah. Seandainya
agama adalah „aqliah, tentu hukum yang berlaku
akan berbeza dengan hukum yang dibawa oleh al-
Qur‟an dan al-Sunnah
– Kemudian menerapkan qiyas. Hal ini
dilatarbelakangi oleh pengalamannya dalam
menetapkan hukum. Pengalaman itu telah
membuatkan beliau meneliti kembali metod yang
digunakan oleh ahl al-hadits dan ahl al-ra’yi.
• Peradilan menuntut adanya sumber lain
seperti qiyas ketika rujukan daripada al-Quran dan
sunah tidak memadai. Meskipun begitu, menurut
pendapat beliau, qiyas boleh digunakan hanya
apabila nas yang menyatakan pengharaman atau
halalnya sesuatu serta menjelaskan „illat-nya.
Namun, apabila nas tidak menjelaskannya, maka
seorang mujtahid tidak berhak untuk membuatnya
sendiri tetapi harus melakukan qiyas dengannya.
Taqlid
• Beliau melarang taqlid secara mutlak. Orang
awam pun harus melakukan ijtihad.
• Jika tidak mampu berijtihad, ia harus bertanya
kepada orang lain. Akan tetapi, ia baru boleh
menerima pendapat orang lain itu jika disertai
dengan dalil dari al-Qur‟an, atau al-Sunnah, atau
ijmak.
• Jika orang itu tidak mengemukakan
dalilnya, maka dia harus bertanya kepada orang
lain lagi.
CONTOH HUKUM
Beberapa pendapat Imam Daud Al-Zahiri yang
bertentangan dengan jumhur ulama dan imam mazhab
empat antara lain ialah:
• Membolehkan melihat anggota tubuh wanita waktu
melamarnya.
• Isteri boleh bersedekah dengan harta suaminya.
• Tindakan orang sakit yang membawa kematian sama
dengan orang sihat. (tidak ada ruhsah).
• Hakim boleh membatalkan wasiat seseorang yang
dipandang merugikan sesuatu pihak.
• Mengharamkan minum daripada bejana yang dibuat
daripada emas dan perak. Ini hanyalah khusus untuk
tujuan menggunakan emas dan perak untuk minum.
• Dalam masalah kulit babi dan anjing yang telah
disamak, Mazhab Al-Zahiri mengharuskan
memakainya sebagai kasut.
• Wajib qada puasa berturut-turut, tidak boleh
berselang hari. Pendapat ini sama seperti Mazhab
Hanafi.
• Orang yang dalam keadaan berjunub dan tidak
mempunyai wudhu boleh menyentuh mushaf al-
Quran. Pendapat ini mempunyai hubungan dengan
pendapatnya tentang al-Qur‟an.
• Dalam masalah suami isteri, Mazhab Al-Zahiri
berpendapat bahawa isteri yang kaya perlu
menanggung perbelanjaan suaminya yang susah.
Pendapat Mazhab ini adalah sama dengan
pendapat Abu Thawr (Mazhab al-Thawriyy) iaitu
seorang pengasas Mazhab Fiqh yang telah pupus.
• Begitu juga dengan kucing hutan, diharus
memakannya dan tidak ada pengharaman yang
jelas ke atasnya
• Membaca Basmalah ketika menyembelih haiwan
untuk korban atau untuk dimakan adalah syarat
dan syarat ini tidak tergugur dengan disebabkan
terlupa, sengaja mahupun jahil.
Selain itu, akibat daripada pendekatan
ijtihadnya yang berbeza, maka banyak pula
hasil pendapat hukumnya yang berbeza dengan
pendapat hukum kebanyakan ulama. Beberapa
pendapat tersebut adalah:
• Imam Daud menolak pendapat fuqaha
mengenai hukum riba yang mengharamkan
enam jenis riba yang disebut di dalam hadis
Nabi SAW iaitu
emas, perak, jelai, gandum, buah kurma, dan
garam.
• Kebijakan (tasarruf) yang berkaitan dengan hak waris
dan hibah misalnya, yang dilakukan oleh seorang
yang dalam keadaan sakit. Dalam hal ini, sakit yang
membawa kepada mati yang bersangkutan adalah sah
dan memiliki akibat hukum sebagaimana orang yang
sihat sedangkan menurut jumhur ulama, hal tersebut
tidak dapat dinyatakan sah. Jumhur ulama
mengajukan pendapat bahwa tasarruf yang demikian
dikhuatiri hanya berdasarkan pertimbangan kasih
sayang dan emosi yang akan menghalang hak waris
bagi ahli waris kerana seluruh harta telah dihibahkan
kepada orang yang dikasihi tersebut. Menurut ulama
penganut Mazhab Zahiriyyah, pendapat yang
dijadikan kelompok jumhur tersebut tidak dapat
diterima berdasarkan pada nas tetapi hanya
berdasarkan fikiran, dan tidak ada tempat bagi fikiran
dalam menetapkan hukum Islam.
• Tidak sah talak kecuali menggunakan lafaz “at-
talak”, “as-sara” (melepaskan), “al-firaq”
(memisahkan). Ini disebabkan kerana tiga jenis lafaz
yang disebut nas dalam hal ini adalah Al-Quran, Surah
al-Baqarah ayat 229 dan ayat 241, Surah an-Nisa ayat
130, Surah al-Ahzab ayat ke- 49 dan Surah at-Thalaq
ayat 2. Allah SWT tidak menyebut kecuali tiga lafaz
ini, maka tidak boleh melepaskan ikatan perkawinan
yang dilakukan menggunakan kalimah lain walaupun
diniatkan atau tidak diniatkan. Untuk itu, ia
menunjukkan bahawa talak secara sindiran atau
kinayah tidak membawa apa-apa kesan hukum menurut
mereka. Talak tidak harus sama sekali dilakukan secara
perwakilan. Talak yang dilakukan secara bertulis atau
surat tidak membawa apa-apa kesan
• Jual beli, talak dan rujuk mestilah dilaksanakan
dengan bersaksi. Ia dikira tidak sah jika berlangsung
tanpa saksi yang adil.
SUMBANGAN
• Pada peringkat awal, mazhab al-Zahiri mendapat sambutan
ramai masyarakat. Namun pada kurun kelima hijrah mazhab
ini telah merosot dan pada kurun kelapan mazhab tersebut
lenyap. Di mana kesan-kesan peninggalan serta dasar
mereka hanya termaktub dalam kitab-kitab Fiqh sahaja.
• Mazhab al-Zahiri sebelumnya pernah tersebar di beberapa
negara iaitu Baghdad, Iraq serta Parsi. Seterusnya Mazhab
tersebut juga diikuti oleh segelintir masyarakat yang tinggal
atau menetap dunia negara ini iaitu di Afrika dan Andalusia.
• Mengarang kitab berdasarkan bab Fiqh, antaranya yang
utama adalah : Kitab Ibtal al-Taklid, Kitab Ibtal al-
Qiyas, Khabar al-Wahid, Kitab al-Mujib lil al-'llm, Kitab al-
Hujjah serta Kitab al-Mufassir wal al-Mujmal.
KARYA
Kitab al-Hujjah (buku hujah)
Kitab al-Khabar al-Mujib li al-‘Ilm (buku keilmuan)
Kitab al-Khusus wa al-‘Umum (buku penjelasan
mengenai lafaz khusus dan umum)
Kitab al-Mufassar wa al-Mujmal (buku lafaz yang
jelas dan tidak jelas pengertiannya)
Kitab Ibthal al-Qiyas (buku membahas masalah
penolakan terhadap qiyas).
Kitab Ibthal al-Taqlid (buku berisi penjelasan
larangan bertaqlid).
Kitab Khabar al-Wahid (buku tentang Hadis Ahad).
• Abu al-Faraj Muhammad bin Abi Ya‟qub Ishaq
al-Waraq al-Baghdadi yang lebih dikenal dengan
nama Ibnu Nadim, penyusun buku “al-Fihris”
menyebutkan bahawa sejumlah besar topik fiqh
karya Daud al-Zhahiri ialah seperti bersuci, haid,
solat, haji, nikah, dan talak
KESIMPULAN
• Meskipun mazhab ini telah pupus namun sesetengah
pandangan beliau masih dirujuk oleh ulama
• Mazhab Al-Zahiri ini berkembang luas di Andalusia pada
kurun yang kelima dan kemudiannya merosot dan pupus
pada kurun yang kelapan hijrah. Ia bersesuaian dengan
keadaan persekitaran masyarakat Andalusia ketika itu
• Atas kemunduran mazhab kecil ini, maka mazhab fiqh
yang utuh dan dianuti oleh masyarakat Islam di berbagai
wilayah Islam sehingga sekarang adalah Mazhab
Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab
Hanbali, yang dalam fiqh disebut sebagai al-Mazahib al-
Arba'ah (Mazhab yang Empat) atau al-Mazahib al-Kubra
(Mazhab-Mazhab Besar)
• Penggunaa mazhab bergantung kepada suasana
kemasyarakatan, kebudayaan, adat dan kenegaraan

More Related Content

What's hot

Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'inSejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'inZafirah Abdullah
 
Tarikh tasyri
Tarikh tasyriTarikh tasyri
Tarikh tasyriibn3ula
 
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAH
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAHPengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAH
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAHFarra Shahirra
 
Usul fiqh, nasakh.
Usul fiqh, nasakh.Usul fiqh, nasakh.
Usul fiqh, nasakh.jimoh370
 
Takhrij al hadith
Takhrij al hadithTakhrij al hadith
Takhrij al hadithwmkfirdaus
 
Ulum Hadis: Klasifikasi Hadis
Ulum Hadis: Klasifikasi HadisUlum Hadis: Klasifikasi Hadis
Ulum Hadis: Klasifikasi HadisZafirah Abdullah
 
Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.
Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.
Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.jimoh370
 
Titas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannya
Titas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannyaTitas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannya
Titas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannyaIZZATIZULKEFLI1
 
Slide alyamin
Slide alyaminSlide alyamin
Slide alyaminSnj SNj
 
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafieBab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafiewmkfirdaus
 
Teori Kontrak/Akad dalam Muamalat
Teori Kontrak/Akad dalam MuamalatTeori Kontrak/Akad dalam Muamalat
Teori Kontrak/Akad dalam Muamalatsalmy1001
 
Al urf : Perbincangan dan Applikasi
Al urf : Perbincangan dan ApplikasiAl urf : Perbincangan dan Applikasi
Al urf : Perbincangan dan ApplikasiNorkamilah Rosely
 
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumud
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumudSejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumud
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumudZafirah Abdullah
 

What's hot (20)

Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'inSejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in
Sejarah Perundangan Islam : Zaman Tabi'in
 
Tarikh tasyri
Tarikh tasyriTarikh tasyri
Tarikh tasyri
 
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAH
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAHPengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAH
Pengenalan ulum hadis-HADIS RIWAYAH & HADIS DIRAYAH
 
Ulum al quran
Ulum al quranUlum al quran
Ulum al quran
 
Usul fiqh, nasakh.
Usul fiqh, nasakh.Usul fiqh, nasakh.
Usul fiqh, nasakh.
 
Takhrij al hadith
Takhrij al hadithTakhrij al hadith
Takhrij al hadith
 
Ulum Hadis: Klasifikasi Hadis
Ulum Hadis: Klasifikasi HadisUlum Hadis: Klasifikasi Hadis
Ulum Hadis: Klasifikasi Hadis
 
Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.
Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.
Usul fiqh, hukum taklifi & hukum wadh'ie.
 
Sebab nuzul
Sebab nuzulSebab nuzul
Sebab nuzul
 
Titas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannya
Titas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannyaTitas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannya
Titas isu semasa: Golongan anti-hadith dan cabarannya
 
Ulum hadith
Ulum hadithUlum hadith
Ulum hadith
 
Slide alyamin
Slide alyaminSlide alyamin
Slide alyamin
 
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafieBab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie
 
Teori Kontrak/Akad dalam Muamalat
Teori Kontrak/Akad dalam MuamalatTeori Kontrak/Akad dalam Muamalat
Teori Kontrak/Akad dalam Muamalat
 
Pengantar Fiqh Sirah
Pengantar Fiqh SirahPengantar Fiqh Sirah
Pengantar Fiqh Sirah
 
Al urf : Perbincangan dan Applikasi
Al urf : Perbincangan dan ApplikasiAl urf : Perbincangan dan Applikasi
Al urf : Perbincangan dan Applikasi
 
Apakah maksud ilmu Fiqh?
Apakah maksud ilmu Fiqh?Apakah maksud ilmu Fiqh?
Apakah maksud ilmu Fiqh?
 
Qawaid kelima
Qawaid kelimaQawaid kelima
Qawaid kelima
 
Bai Al- Tawarruq
Bai Al- TawarruqBai Al- Tawarruq
Bai Al- Tawarruq
 
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumud
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumudSejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumud
Sejarah Perundangan Islam :Zaman taklid dan jumud
 

Viewers also liked

Makalah pendekatan dan penerapan keterampilan proses
Makalah pendekatan dan penerapan keterampilan prosesMakalah pendekatan dan penerapan keterampilan proses
Makalah pendekatan dan penerapan keterampilan prosesRfebiola
 
Sejarah perkembangan fiqh
Sejarah perkembangan fiqhSejarah perkembangan fiqh
Sejarah perkembangan fiqhindah pertiwi
 
Geneeswijze van de profeet (Al-tibb al-nabawi)
Geneeswijze van de profeet (Al-tibb al-nabawi) Geneeswijze van de profeet (Al-tibb al-nabawi)
Geneeswijze van de profeet (Al-tibb al-nabawi) MANAvzw
 
Birsen Taspinar - Liefde en (huwelijks)relaties binnen een islamitische context
Birsen Taspinar - Liefde en (huwelijks)relaties binnen een islamitische contextBirsen Taspinar - Liefde en (huwelijks)relaties binnen een islamitische context
Birsen Taspinar - Liefde en (huwelijks)relaties binnen een islamitische contextMANAvzw
 
Pengertian, ruang lingkup fiqh muqaran
Pengertian, ruang lingkup fiqh muqaranPengertian, ruang lingkup fiqh muqaran
Pengertian, ruang lingkup fiqh muqaranMarhamah Saleh
 
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBAL
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBALSLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBAL
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBALNurul Husna
 
Daftar Pertanyaan Ushul Fiqh
Daftar Pertanyaan Ushul FiqhDaftar Pertanyaan Ushul Fiqh
Daftar Pertanyaan Ushul FiqhSuya Yahya
 
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSISEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSIdoniefendi
 
Introduction to Usul Fiqh: Definition and Scope
 Introduction to Usul Fiqh: Definition and Scope Introduction to Usul Fiqh: Definition and Scope
Introduction to Usul Fiqh: Definition and ScopeNaimAlmashoori
 
Soal jawab teori akuntansi Suwardjono
Soal jawab teori akuntansi SuwardjonoSoal jawab teori akuntansi Suwardjono
Soal jawab teori akuntansi SuwardjonoAbdul Hamid
 
Metodologi penelitian powerpoint
Metodologi penelitian powerpointMetodologi penelitian powerpoint
Metodologi penelitian powerpointRobert Lakka
 
Metodologi kajian PA
Metodologi kajian PAMetodologi kajian PA
Metodologi kajian PAUpper6
 
Chapter 1 - Intoduction to usul al-fiqh
Chapter 1 - Intoduction to usul al-fiqhChapter 1 - Intoduction to usul al-fiqh
Chapter 1 - Intoduction to usul al-fiqhIzzuddin Norrahman
 
Hanafi Jurisprudence Fiqh Explained
Hanafi Jurisprudence Fiqh ExplainedHanafi Jurisprudence Fiqh Explained
Hanafi Jurisprudence Fiqh ExplainedYousef al-Khattab
 

Viewers also liked (19)

Makalah pendekatan dan penerapan keterampilan proses
Makalah pendekatan dan penerapan keterampilan prosesMakalah pendekatan dan penerapan keterampilan proses
Makalah pendekatan dan penerapan keterampilan proses
 
Konsisten
KonsistenKonsisten
Konsisten
 
Sejarah perkembangan fiqh
Sejarah perkembangan fiqhSejarah perkembangan fiqh
Sejarah perkembangan fiqh
 
Al Izziyyah Maliki Fiqh
Al Izziyyah Maliki FiqhAl Izziyyah Maliki Fiqh
Al Izziyyah Maliki Fiqh
 
Geneeswijze van de profeet (Al-tibb al-nabawi)
Geneeswijze van de profeet (Al-tibb al-nabawi) Geneeswijze van de profeet (Al-tibb al-nabawi)
Geneeswijze van de profeet (Al-tibb al-nabawi)
 
Birsen Taspinar - Liefde en (huwelijks)relaties binnen een islamitische context
Birsen Taspinar - Liefde en (huwelijks)relaties binnen een islamitische contextBirsen Taspinar - Liefde en (huwelijks)relaties binnen een islamitische context
Birsen Taspinar - Liefde en (huwelijks)relaties binnen een islamitische context
 
Pengertian, ruang lingkup fiqh muqaran
Pengertian, ruang lingkup fiqh muqaranPengertian, ruang lingkup fiqh muqaran
Pengertian, ruang lingkup fiqh muqaran
 
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBAL
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBALSLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBAL
SLIDESHOW IMAM AHMAD BIN HANBAL
 
Mazhab fiqh
Mazhab fiqhMazhab fiqh
Mazhab fiqh
 
Daftar Pertanyaan Ushul Fiqh
Daftar Pertanyaan Ushul FiqhDaftar Pertanyaan Ushul Fiqh
Daftar Pertanyaan Ushul Fiqh
 
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSISEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI
 
Contoh metodologi
Contoh metodologiContoh metodologi
Contoh metodologi
 
Introduction to Usul Fiqh: Definition and Scope
 Introduction to Usul Fiqh: Definition and Scope Introduction to Usul Fiqh: Definition and Scope
Introduction to Usul Fiqh: Definition and Scope
 
Soal jawab teori akuntansi Suwardjono
Soal jawab teori akuntansi SuwardjonoSoal jawab teori akuntansi Suwardjono
Soal jawab teori akuntansi Suwardjono
 
Metodologi penelitian powerpoint
Metodologi penelitian powerpointMetodologi penelitian powerpoint
Metodologi penelitian powerpoint
 
Metodologi kajian PA
Metodologi kajian PAMetodologi kajian PA
Metodologi kajian PA
 
Chapter 1 - Intoduction to usul al-fiqh
Chapter 1 - Intoduction to usul al-fiqhChapter 1 - Intoduction to usul al-fiqh
Chapter 1 - Intoduction to usul al-fiqh
 
Hanafi Jurisprudence Fiqh Explained
Hanafi Jurisprudence Fiqh ExplainedHanafi Jurisprudence Fiqh Explained
Hanafi Jurisprudence Fiqh Explained
 
Analisis jalur (path analysis)
Analisis jalur (path analysis)Analisis jalur (path analysis)
Analisis jalur (path analysis)
 

Similar to Mazhab Zahiri dan Metodologi Imam Daud Al-Zahiri

Ahlu Sunah Waljama'ah (Aswaja)
Ahlu Sunah Waljama'ah (Aswaja)Ahlu Sunah Waljama'ah (Aswaja)
Ahlu Sunah Waljama'ah (Aswaja)Aliem Masykur
 
Berbeda pendapat dalam islam
Berbeda pendapat dalam islamBerbeda pendapat dalam islam
Berbeda pendapat dalam islamMuhammad Hidayat
 
Berbeda pendapat dalam islam
Berbeda pendapat dalam islamBerbeda pendapat dalam islam
Berbeda pendapat dalam islamMuhammad Hidayat
 
Presentasi Ushul Fiqh (Ta'rif, Tarikh, Mashadir)
Presentasi Ushul Fiqh (Ta'rif, Tarikh, Mashadir)Presentasi Ushul Fiqh (Ta'rif, Tarikh, Mashadir)
Presentasi Ushul Fiqh (Ta'rif, Tarikh, Mashadir)Marhamah Saleh
 
Memilih pendapat agama
Memilih pendapat agamaMemilih pendapat agama
Memilih pendapat agamaardisyam
 
ikhtilaf, Sebab Ikhtilaf ahlu ra’yi & ahlu hadis
ikhtilaf, Sebab Ikhtilaf ahlu ra’yi & ahlu hadisikhtilaf, Sebab Ikhtilaf ahlu ra’yi & ahlu hadis
ikhtilaf, Sebab Ikhtilaf ahlu ra’yi & ahlu hadisMarhamah Saleh
 
Hadlratus syaikh muhammad hasyim asy
Hadlratus syaikh muhammad hasyim asyHadlratus syaikh muhammad hasyim asy
Hadlratus syaikh muhammad hasyim asyNizam D'solace II
 
Kaidah mengikuti ulama dalam pengambilan hukum syariah
Kaidah mengikuti ulama dalam pengambilan hukum syariahKaidah mengikuti ulama dalam pengambilan hukum syariah
Kaidah mengikuti ulama dalam pengambilan hukum syariahFlamencoRizky
 
Teori kritik fatwa ustaz wan ji
Teori kritik fatwa  ustaz wan jiTeori kritik fatwa  ustaz wan ji
Teori kritik fatwa ustaz wan jiMarina Nawia
 
Makalah Hukum Shalat Jumat
Makalah Hukum Shalat JumatMakalah Hukum Shalat Jumat
Makalah Hukum Shalat Jumatmujibzunari
 
Ilmu Kalam & Pemikiran Islam
Ilmu Kalam & Pemikiran IslamIlmu Kalam & Pemikiran Islam
Ilmu Kalam & Pemikiran Islamdr2200s
 
Ppt pai kelompokn 8 kelas manajemen 3 semester 1
Ppt pai kelompokn 8 kelas manajemen 3 semester 1Ppt pai kelompokn 8 kelas manajemen 3 semester 1
Ppt pai kelompokn 8 kelas manajemen 3 semester 1WinardiantoSusilah
 
Qawaid fiqh koleksi pt 1
Qawaid fiqh koleksi pt 1Qawaid fiqh koleksi pt 1
Qawaid fiqh koleksi pt 1Amiruddin Ahmad
 
Uzlah menurut dr wahbah az
Uzlah menurut dr wahbah azUzlah menurut dr wahbah az
Uzlah menurut dr wahbah azRidwan Munir
 
Pandangan islam tentang nikah beda agama
Pandangan islam tentang nikah beda agamaPandangan islam tentang nikah beda agama
Pandangan islam tentang nikah beda agamadharma negara (DNBS)
 

Similar to Mazhab Zahiri dan Metodologi Imam Daud Al-Zahiri (20)

Ahlu Sunah Waljama'ah (Aswaja)
Ahlu Sunah Waljama'ah (Aswaja)Ahlu Sunah Waljama'ah (Aswaja)
Ahlu Sunah Waljama'ah (Aswaja)
 
Berbeda pendapat dalam islam
Berbeda pendapat dalam islamBerbeda pendapat dalam islam
Berbeda pendapat dalam islam
 
Berbeda pendapat dalam islam
Berbeda pendapat dalam islamBerbeda pendapat dalam islam
Berbeda pendapat dalam islam
 
Presentasi Ushul Fiqh (Ta'rif, Tarikh, Mashadir)
Presentasi Ushul Fiqh (Ta'rif, Tarikh, Mashadir)Presentasi Ushul Fiqh (Ta'rif, Tarikh, Mashadir)
Presentasi Ushul Fiqh (Ta'rif, Tarikh, Mashadir)
 
Memilih pendapat agama
Memilih pendapat agamaMemilih pendapat agama
Memilih pendapat agama
 
Al Qawaid Al Fiqhiyah
Al Qawaid Al FiqhiyahAl Qawaid Al Fiqhiyah
Al Qawaid Al Fiqhiyah
 
ikhtilaf, Sebab Ikhtilaf ahlu ra’yi & ahlu hadis
ikhtilaf, Sebab Ikhtilaf ahlu ra’yi & ahlu hadisikhtilaf, Sebab Ikhtilaf ahlu ra’yi & ahlu hadis
ikhtilaf, Sebab Ikhtilaf ahlu ra’yi & ahlu hadis
 
Geneologi khilafiyah
Geneologi khilafiyahGeneologi khilafiyah
Geneologi khilafiyah
 
Hadlratus syaikh muhammad hasyim asy
Hadlratus syaikh muhammad hasyim asyHadlratus syaikh muhammad hasyim asy
Hadlratus syaikh muhammad hasyim asy
 
Kaidah mengikuti ulama dalam pengambilan hukum syariah
Kaidah mengikuti ulama dalam pengambilan hukum syariahKaidah mengikuti ulama dalam pengambilan hukum syariah
Kaidah mengikuti ulama dalam pengambilan hukum syariah
 
Aswaja Lakmud 2022 revisi.pptx
Aswaja Lakmud 2022 revisi.pptxAswaja Lakmud 2022 revisi.pptx
Aswaja Lakmud 2022 revisi.pptx
 
Teori kritik fatwa ustaz wan ji
Teori kritik fatwa  ustaz wan jiTeori kritik fatwa  ustaz wan ji
Teori kritik fatwa ustaz wan ji
 
Makalah Hukum Shalat Jumat
Makalah Hukum Shalat JumatMakalah Hukum Shalat Jumat
Makalah Hukum Shalat Jumat
 
Ilmu Kalam & Pemikiran Islam
Ilmu Kalam & Pemikiran IslamIlmu Kalam & Pemikiran Islam
Ilmu Kalam & Pemikiran Islam
 
Ijtihad
IjtihadIjtihad
Ijtihad
 
7777777777
77777777777777777777
7777777777
 
Ppt pai kelompokn 8 kelas manajemen 3 semester 1
Ppt pai kelompokn 8 kelas manajemen 3 semester 1Ppt pai kelompokn 8 kelas manajemen 3 semester 1
Ppt pai kelompokn 8 kelas manajemen 3 semester 1
 
Qawaid fiqh koleksi pt 1
Qawaid fiqh koleksi pt 1Qawaid fiqh koleksi pt 1
Qawaid fiqh koleksi pt 1
 
Uzlah menurut dr wahbah az
Uzlah menurut dr wahbah azUzlah menurut dr wahbah az
Uzlah menurut dr wahbah az
 
Pandangan islam tentang nikah beda agama
Pandangan islam tentang nikah beda agamaPandangan islam tentang nikah beda agama
Pandangan islam tentang nikah beda agama
 

Mazhab Zahiri dan Metodologi Imam Daud Al-Zahiri

 • 1. PENGENALAN USUL FIQH (SHA 3023) METODOLOGI MAZHAB ZAHIRI DISEDIAKAN UNTUK: USTAZ SUHAIMI BIN ABU HASAN DISEDIAKAN OLEH: 1) NUR IZZAH BINTI MANSOR D1210736 2) NURUL HUSNA BINTI MOHAMED D1210519
 • 2. BIODATA Nama sebenar : Daud ibn Ali ibn Khalaf al-Asfihani Tempat Lahir :Kufah Tahun lahir : 236H/851M • Ada pendapat mengatakan beliau lahir pada tahun 202H & ada pendapat yang mengatakan beliau lahir pada tahun 200H. Guru : Imam al-Syafie • Ahmad bin Hanbal • Ishaq bin Rahawaih, ulama Khurasan (Iran)
 • 3. Meninggal dunia : Baghdad tahun 270H/883M Mazhabnya didokongi Imam Ibn Hazm Gelaran : Abu Sulaiman al-Zahiri Ahli fiqh, mujtahid, ahli hadis, seorang hafiz, penyusun kitab al-Musnad dan pemimpin golongan Mazhab al- Zahiri Ayahnya pengikut Mazhab Abu Hanifah Pada mulanya, merupakan pengikut Mazhab al-Syafie • belajar daripada murid Imam Syafie dan sahabatnya kerana Imam Syafie telah wafat ketika Imam Daud berusia 4 tahun. Prinsip : menerima nas al-Qur‟an dan al-Sunnah dalam bentuknya yang zahir tanpa ditakwil atau diqiyaskan. • Terkenal sebagai al-Zahiri yang berasal dari perkataan „zahir‟.
 • 4. METODOLOGI Asas Mazhab Al-Zahiri : beramal dengan zahir Al- Quran dan Sunnah selama tidak ada dalil menunjukkan ia mempunyai makna tersirat di sebalik zahir ayat Al-Quran atau Sunnah Berpegang kepada Ijmak para ulama dan para sahabat Menolak qiyas, istihsan, al-maslahah al-mursalah, dan metod istinbat lainnya yang didasarkan pada ra‟yi semata-mata. Melarang bertaqlid
 • 5. Pembinaan dan asas utama Mazhab Zahiri : Al-Quran • Usul mazhab beliau merupakan zahir nas-nas yang dipetik daripada al-Quran. Maka, terbit hujah dan alasan yang dikemukakan beliau kerana segala- segalanya telah lengkap dan dijelaskan di dalam al- Quran dan Hadis. • Menurut Mazhab al-Zahiri, segala lafaz suruhan membawa erti wajib, melainkan jika terdapat dalil lain atau nas lain yang menunjukkan sebaliknya
 • 6. Hadis • Usul mazhab tersebut juga ialah zahir nas-nas yang dipetik daripada Hadis. Hadis dan al-Qur‟an saling lengkap melengkapi dan menjelaskan terhadap sesetengah hukum yang perlu penjelasan • Perintah Rasulullah S.A.W. atau ditegah Baginda, membawa erti tidak wajib serta tidak haram. Justeru, hukumnya menjadi harus. Untuk itu, tidak perlu kepada apa-apa dalil lain lagi seperti qiyas atau lainnya.
 • 7. Ijmak • Mazhab al-Zahiri hanya menerima ijmak jika tidak ada nas sahaja. • Penerimaan ijmak berdasarkan syarat : hasil persepakatan daripada seluruh ulama dan mujtahid yang ada, bukannya persepakatan golongan dan di wilayah tertentu sahaja. • Berdasarkan syarat yang amat ketat sebegitu seolah-olah menunjukkan bahawa Mazhab al- Zahiri bertindak menolak untuk berhujah dengan ijmak.
 • 8. Ijtihad –Beliau membuka pintu ijtihad, tetapi bertindak menolak segala sumber perundangan al-Ra‟yi lain iaitu al-Qiyas, al-Istihsan, dan selain daripada kedua-duanya.
 • 9. Qiyas. – Pada dasarnya, Imam Daud menolak penggunaan qiyas dan ra‟yi. – Berpendapat bahawa hukum yang dibentuk dengan qiyas adalah hukum „aqliah (berdasarkan akal), sedangkan agama bersifat Ilahiah. Seandainya agama adalah „aqliah, tentu hukum yang berlaku akan berbeza dengan hukum yang dibawa oleh al- Qur‟an dan al-Sunnah – Kemudian menerapkan qiyas. Hal ini dilatarbelakangi oleh pengalamannya dalam menetapkan hukum. Pengalaman itu telah membuatkan beliau meneliti kembali metod yang digunakan oleh ahl al-hadits dan ahl al-ra’yi.
 • 10. • Peradilan menuntut adanya sumber lain seperti qiyas ketika rujukan daripada al-Quran dan sunah tidak memadai. Meskipun begitu, menurut pendapat beliau, qiyas boleh digunakan hanya apabila nas yang menyatakan pengharaman atau halalnya sesuatu serta menjelaskan „illat-nya. Namun, apabila nas tidak menjelaskannya, maka seorang mujtahid tidak berhak untuk membuatnya sendiri tetapi harus melakukan qiyas dengannya.
 • 11. Taqlid • Beliau melarang taqlid secara mutlak. Orang awam pun harus melakukan ijtihad. • Jika tidak mampu berijtihad, ia harus bertanya kepada orang lain. Akan tetapi, ia baru boleh menerima pendapat orang lain itu jika disertai dengan dalil dari al-Qur‟an, atau al-Sunnah, atau ijmak. • Jika orang itu tidak mengemukakan dalilnya, maka dia harus bertanya kepada orang lain lagi.
 • 12. CONTOH HUKUM Beberapa pendapat Imam Daud Al-Zahiri yang bertentangan dengan jumhur ulama dan imam mazhab empat antara lain ialah: • Membolehkan melihat anggota tubuh wanita waktu melamarnya. • Isteri boleh bersedekah dengan harta suaminya. • Tindakan orang sakit yang membawa kematian sama dengan orang sihat. (tidak ada ruhsah). • Hakim boleh membatalkan wasiat seseorang yang dipandang merugikan sesuatu pihak.
 • 13. • Mengharamkan minum daripada bejana yang dibuat daripada emas dan perak. Ini hanyalah khusus untuk tujuan menggunakan emas dan perak untuk minum. • Dalam masalah kulit babi dan anjing yang telah disamak, Mazhab Al-Zahiri mengharuskan memakainya sebagai kasut. • Wajib qada puasa berturut-turut, tidak boleh berselang hari. Pendapat ini sama seperti Mazhab Hanafi. • Orang yang dalam keadaan berjunub dan tidak mempunyai wudhu boleh menyentuh mushaf al- Quran. Pendapat ini mempunyai hubungan dengan pendapatnya tentang al-Qur‟an.
 • 14. • Dalam masalah suami isteri, Mazhab Al-Zahiri berpendapat bahawa isteri yang kaya perlu menanggung perbelanjaan suaminya yang susah. Pendapat Mazhab ini adalah sama dengan pendapat Abu Thawr (Mazhab al-Thawriyy) iaitu seorang pengasas Mazhab Fiqh yang telah pupus. • Begitu juga dengan kucing hutan, diharus memakannya dan tidak ada pengharaman yang jelas ke atasnya • Membaca Basmalah ketika menyembelih haiwan untuk korban atau untuk dimakan adalah syarat dan syarat ini tidak tergugur dengan disebabkan terlupa, sengaja mahupun jahil.
 • 15. Selain itu, akibat daripada pendekatan ijtihadnya yang berbeza, maka banyak pula hasil pendapat hukumnya yang berbeza dengan pendapat hukum kebanyakan ulama. Beberapa pendapat tersebut adalah: • Imam Daud menolak pendapat fuqaha mengenai hukum riba yang mengharamkan enam jenis riba yang disebut di dalam hadis Nabi SAW iaitu emas, perak, jelai, gandum, buah kurma, dan garam.
 • 16. • Kebijakan (tasarruf) yang berkaitan dengan hak waris dan hibah misalnya, yang dilakukan oleh seorang yang dalam keadaan sakit. Dalam hal ini, sakit yang membawa kepada mati yang bersangkutan adalah sah dan memiliki akibat hukum sebagaimana orang yang sihat sedangkan menurut jumhur ulama, hal tersebut tidak dapat dinyatakan sah. Jumhur ulama mengajukan pendapat bahwa tasarruf yang demikian dikhuatiri hanya berdasarkan pertimbangan kasih sayang dan emosi yang akan menghalang hak waris bagi ahli waris kerana seluruh harta telah dihibahkan kepada orang yang dikasihi tersebut. Menurut ulama penganut Mazhab Zahiriyyah, pendapat yang dijadikan kelompok jumhur tersebut tidak dapat diterima berdasarkan pada nas tetapi hanya berdasarkan fikiran, dan tidak ada tempat bagi fikiran dalam menetapkan hukum Islam.
 • 17. • Tidak sah talak kecuali menggunakan lafaz “at- talak”, “as-sara” (melepaskan), “al-firaq” (memisahkan). Ini disebabkan kerana tiga jenis lafaz yang disebut nas dalam hal ini adalah Al-Quran, Surah al-Baqarah ayat 229 dan ayat 241, Surah an-Nisa ayat 130, Surah al-Ahzab ayat ke- 49 dan Surah at-Thalaq ayat 2. Allah SWT tidak menyebut kecuali tiga lafaz ini, maka tidak boleh melepaskan ikatan perkawinan yang dilakukan menggunakan kalimah lain walaupun diniatkan atau tidak diniatkan. Untuk itu, ia menunjukkan bahawa talak secara sindiran atau kinayah tidak membawa apa-apa kesan hukum menurut mereka. Talak tidak harus sama sekali dilakukan secara perwakilan. Talak yang dilakukan secara bertulis atau surat tidak membawa apa-apa kesan
 • 18. • Jual beli, talak dan rujuk mestilah dilaksanakan dengan bersaksi. Ia dikira tidak sah jika berlangsung tanpa saksi yang adil.
 • 19. SUMBANGAN • Pada peringkat awal, mazhab al-Zahiri mendapat sambutan ramai masyarakat. Namun pada kurun kelima hijrah mazhab ini telah merosot dan pada kurun kelapan mazhab tersebut lenyap. Di mana kesan-kesan peninggalan serta dasar mereka hanya termaktub dalam kitab-kitab Fiqh sahaja. • Mazhab al-Zahiri sebelumnya pernah tersebar di beberapa negara iaitu Baghdad, Iraq serta Parsi. Seterusnya Mazhab tersebut juga diikuti oleh segelintir masyarakat yang tinggal atau menetap dunia negara ini iaitu di Afrika dan Andalusia. • Mengarang kitab berdasarkan bab Fiqh, antaranya yang utama adalah : Kitab Ibtal al-Taklid, Kitab Ibtal al- Qiyas, Khabar al-Wahid, Kitab al-Mujib lil al-'llm, Kitab al- Hujjah serta Kitab al-Mufassir wal al-Mujmal.
 • 20. KARYA Kitab al-Hujjah (buku hujah) Kitab al-Khabar al-Mujib li al-‘Ilm (buku keilmuan) Kitab al-Khusus wa al-‘Umum (buku penjelasan mengenai lafaz khusus dan umum) Kitab al-Mufassar wa al-Mujmal (buku lafaz yang jelas dan tidak jelas pengertiannya) Kitab Ibthal al-Qiyas (buku membahas masalah penolakan terhadap qiyas). Kitab Ibthal al-Taqlid (buku berisi penjelasan larangan bertaqlid). Kitab Khabar al-Wahid (buku tentang Hadis Ahad).
 • 21. • Abu al-Faraj Muhammad bin Abi Ya‟qub Ishaq al-Waraq al-Baghdadi yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Nadim, penyusun buku “al-Fihris” menyebutkan bahawa sejumlah besar topik fiqh karya Daud al-Zhahiri ialah seperti bersuci, haid, solat, haji, nikah, dan talak
 • 22. KESIMPULAN • Meskipun mazhab ini telah pupus namun sesetengah pandangan beliau masih dirujuk oleh ulama • Mazhab Al-Zahiri ini berkembang luas di Andalusia pada kurun yang kelima dan kemudiannya merosot dan pupus pada kurun yang kelapan hijrah. Ia bersesuaian dengan keadaan persekitaran masyarakat Andalusia ketika itu • Atas kemunduran mazhab kecil ini, maka mazhab fiqh yang utuh dan dianuti oleh masyarakat Islam di berbagai wilayah Islam sehingga sekarang adalah Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali, yang dalam fiqh disebut sebagai al-Mazahib al- Arba'ah (Mazhab yang Empat) atau al-Mazahib al-Kubra (Mazhab-Mazhab Besar) • Penggunaa mazhab bergantung kepada suasana kemasyarakatan, kebudayaan, adat dan kenegaraan