Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Contoh kertas kerja

55,017 views

Published on

Contoh kertas kerja

  1. 1. CONTOH FORMAT KERTAS KERJA KOLEJ POLY-TECH MARA KERTAS KERJA EKSPEDISI KE ROYAL BELUM, GERIK, PERAK TARIKH : 12 SEPTEMBER 2012 TEMPAT : HUTAN ROYAL BELUM, GERIK, PERAK ANJURAN: KELAB SUKAN & REKREASI DENGAN KERJASAMA: MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR
  2. 2. 1.0 TUJUAN Kertas kerja ini dikemukakan untuk mendapatkan pertimbangan dan sumbangan kewangan daripada ATAP: 1.1 Untuk mendapatkan kelulusan program termasuk bantuan kewangan dari bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP).2.0 PENGENALAN Program ini adalah berdasarkan keperihatinan pihak mahasiswa terhadap perkara-perkara berikut: 2.1 Latar belakang program yang akan dijalankan. 2.2 Menghuraikan kepentingan jika perlu melibatkan pihak luar. 2.3 Nyatakan pihak yang akan bekerjasama (jika ada) Antara pihak yang akan bekerjasama dalam program3.0 OBJEKTIF 3.1 Nyatakan objektif/tujuan yang hendak dicapai. 1. Untuk merapatkan hubungan dengan penduduk orang asli di Hutan Belum. 2. Dapat menjalankan pemeriksaan kesihatan dan memberi pendidikan kesihatan. 3. Dapat menerokai sumber-sumber yang terdapat dalam hutan.
  3. 3. 4.0 JUSTIFIKASI Memberikan penjelasan mengenai keperluan untuk mengadakan program. 4.1 Justeru, pihak kami ingin memohon sumbangan duit dan beberapa peralatan seperti khemah, peralatan memasak, serta aid kit.5.0 TARIKH, HARI DAN TEMPAT PROGRAM Tarikh : 3 Jan 2013 – 5 Jan 2013 Hari : Khamis - Sabtu Tempat : Hutan Royal Belum, Perak (Nyatakan justifikasi jika ingin mengadakan program di luar kampus)6.0 SENARAI TETAMU KEHORMAT DAN PERASMI PROGRAM Senaraikan nama TETAMU KEHORMAT dan nyatakan nama PERASMI ( jika orangnya berbeza )7.0 SENARAI PENCERAMAH Sila berikan maklumat lengkap mengenai setiap orang penceramah yang dicadang8.0 KUMPULAN SASARAN/PESERTA
  4. 4. 8.1 Nyatakan siapa peserta program(sama ada pelajar/kakitangan/ masyarakat luar atau antarabangsa dan jumlahmya) 8.2 Berikan justifikasi (mengapa mereka dipilih) 8.3 Sertakan maklumat lengkap peserta9.0 TENTATIF PROGRAM Sediakan cadangan tentatif yang akan dilaksanakan dari awal hingga akhir program termasuk aturcara perasmian dan penutup. Nyatakan juga masa, tempat, nama penceramah dan tajuk penceramah.10.0 SENARAI AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA DAN SENARAI TUGAS 10.1 Sediakan senarai nama penuh Ahli Jawatankuasa berserta nombor matrik dan jawatan yang disandang serta peranan dan tugasnya. 10.2 Bagi melincinkan aktiviti/projek setiap ajk di atas boleh melantik ahli jawatankuasa kecil masing-masing. 10.3 Semua jawatan dan ajk yang ditetapkan adalah kekal untuk digunakan bagi setiap urusan surat menyurat.11.0 ANGGARAN KEWANGAN
  5. 5. Nyatakan secara terperinci dan logik anggaran pendapatan dan perbelanjaan program dan diperincikan mengikut butir- butir perbelanjaan. Nyatakan jumlah pembiayaan yang diperlukan: 11.1 Pendapatan 11.2 Perbelanjaan 11.3 Sumbangan12.0 KEPERLUAN PERALATAN Senarai keperluan-jika ada13.0 PENUTUP Nyatakan ucapan terima kasih dan memohon untuk pertimbangan dan kelulusan14.0 TANDATANGAN Sila sediakan ruang tandatangan nama penuh serta jawatan penyedia kertas kerja, disemak oleh Tenaga Pengajar, diperakukan oleh Penyelaras, dan diluluskan oleh Pengarah Pusat Kokurikulum. PERHATIAN: Bagi program/aktiviti yang melibatkan kerjasama daripada persatuan/kelab, kertas kerja untuk kelulusan aktiviti dan peruntukan kewangan harus disediakan oleh pelajar kursus kokurikulum dan bukan daripada ahli jawatankuasa persatuan/kelab lain atau instruktur kokurikulum.
  6. 6. Contoh:Disediakan Setiausaha,oleh: Nama Program. Nama Kursus Kokurikulum Berkredit ........................................ ( ) tel no.Disemak Tenaga Pengajaroleh: Nama Kursus Kokurikulum Berkredit ........................................ ( )Diperakuka Penyelarasn oleh: Pusat Kokurikulum ........................................ ( )
  7. 7. Diluluskan Pengarah,oleh: Pusat Kokurikulum. Universiti Pendidikan Sultan Idris ........................................................ ( )

×