Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jawatankosong

183 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jawatankosong

  1. 1. BORANG PERMOHONAN JAWATAN Lekatkan Gambar Ukuran Pasport PERBADANAN PEMBANGUNAN PULAU PINANG (berwarna) (Penang Development Corporation) No. 1 Pesiaran Mahsuri, Bandar Bayan Baru, 11909 Bayan Lepas, Pulau Pinang Telephone: 04-6340111 Fax: 04-6448111PERHATIAN :1. Salinan sijil-sijil yang telah disahkan benar sahaja hendaklah dilampirkan.2. Tuliskan TIADA pada ruang yang tidak berkenaan. Gunakan kertas tambahan jika ruang yang disediakan tidak mencukupi.3. Maklumat yang diisi dengan tidak lengkap akan ditolak.4. Tuliskan di bahagian atas sampul surat nama jawatan yang dipohon.5 Borang yang telah diisikan dengan lengkap hendaklah dihantar kepada: PENGURUS KANAN, BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN, PERBADANAN PEMBANGUNAN PULAU PINANG di alamat seperti di atas. Jawatan Yang Dipohon (HURUF BESAR) BUTIR-BUTIR PERIBADINama (HURUF BESAR) No. Kad Pengenalan Warna Jantina Keturunan Agama Tarikh Lahir Tempat Lahir Umur Pada Tarikh Taraf Perkahwinan Bandar / Negeri Iklan Ditutup ……………… Tahun ………………. BulanAlamat Surat Menyurat : No. Tel. (Rumah) : …………………………..... Kewarganegaraan…………………………………………………………………… No. Tel. (Pejabat) : ………………………..…..…………………………………………………………………… No. Tel. Bimbit : ……………………………..…………………………………………………………………… E-mel : ………………………………………. (PERINGATAN : Jika ruang tidak mencukupi gunakan kertas tambahan) KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEKOLAH (Sertakan Salinan Sijil) PMR/SRP/LCE SPM/MCE/SPVM STPM/STP/HSC PEPERIKSAAN TAMBAHAN (jika ada)Tahun ………………. Gred……. Tahun …………… Gred …….. Tahun ……………. Gred …… Tahun ………….. Gred …..… Mata Pelajaran Pangkat Mata Pelajaran Pangkat Mata Pelajaran Pangkat Mata Pelajaran PangkatBahasa Melayu ….…….. Bahasa Melayu ….…….. Pengajian Am ….……… ……….……… ….……..Bahasa Inggeris ….…….. Kesusasteraan Melayu ….…….. Bahasa Melayu ……….... ……….……… ….……Sejarah ….…….. Pendidikan Islam ….…….. English ….……… ……….……… ….……Geografi ….…….. Sejarah ….…….. Bahasa Arab ……….... ……….……… ….……Peng.Agama Islam ….…….. Geografi ….…….. Syariah ….……… ……….……… ….……Pendidikan Islam ….…….. Bahasa Inggeris ….…….. Usulluddin ….……… ……….……… ….……I. Hisab Moden/ ….…….. Matematik ….…….. Sejarah ……….... ……….……… ….……Matematik ….…….. Matematik Tambahan ….…….. Geografi .….…… ……….……… ….……I. Hisab ….…….. Sains ….…….. Ekonomi …………. ……….……… ….……Pelajaran Perdagangan ….…….. Sains Panduan ….…….. Matematik A .... ……….……… ….……Sains/Sains Panduan ….…….. Fizik ….…….. Matematik Lanjutan A ….……… ……….……… ….……Sains Pertanian ….…….. Kimia ….…….. Fizik ….……… ……….……… ….……Sains Rumahtangga ….…….. Biologi ….…….. Kimia ……….... ……….……… ….……Lukisan ….…….. Perdagangan ….…….. Biologi .….…… ……….……… ….……Seni Perusahaan ….…….. Prinsip Akaun ….…….. Lukisan …………. ……….……… ….……K.Hidup Bersepadu Pil.1 ….…….. Pendidikan Seni ….…….. Perakaunan .... ……….……… ……….K.Hidup Bersepadu Pil.2 ….…….. Ekonomi Asas ….…….. ….…….K.Hidup Bersepadu Pil.3 Ujian Lisan (BM) ………… ………… 1
  2. 2. KELAYAKAN AKADEMIK Tarikh Nama Sekolah/ Maktab/Universiti Tempat Kelulusan TertinggiDari Hingga KEPUTUSAN PENGAJIAN TINGGI (Sertakan Salinan Ijazah / Diploma Sijil) Nama Institusi Tahun Masuk Tahun Keluar Diploma / Ijazah Kelas / CGPA Bidang Pengkhususan Dari Hingga Kursus-Kursus yang dihadiri Tempat Sijil yang diperolehi BUTIR-BUTIR JIKA BERKAITAN DENGAN JAWATAN YANG DIPOHON MENAIP / TRENGKAS / MEMANDU Kebolehan Menaip Kebolehan Trengkas Lesen Memandu Bertulis Bercetak Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Kelas Tarikh Tarikh Diperolehi Tamat………… p.s.m. ………… p.s.m. ………… p.s.m. ………… p.s.m. ………… ………… …………Kecacatan Tubuh Badan (jika ada, sila nyatakan): ………………………………………………………………………………………………. PENGETAHUAN BAHASA Pertuturan Tulisan KEGIATAN-KEGIATAN LUAR Semasa Di Sekolah / Maktab / Universiti Selepas Sekolah / Maktab / Universiti Nama Pertubuhan Tempoh Jawatan Dipegang Nama Pertubuhan Tempoh Jawatan Dipegang 2
  3. 3. PENGALAMAN Gaji Tempoh Bekerja Nama Jawatan Majikan dan Alamatnya Sebulan Dari Hingga1.2.3.4.5.6. PENGAKUAN CALON Saya akui bahawa keterangan yang saya beri adalah benar. Saya memahami bahawa sekiranya ada di antara maklumat diberikan di atas didapati palsu, permohonan saya akan terbatal dan sekiranya saya telah diberi tawaran, perkhidmatan saya akan ditamatkan dengan serta merta. Tandatangan Pemohon: ………………………………… Tarikh: …………………………………………………. SENARAI SEMAKAN (CHECK-LIST) PMR Salinan Keputusan Peperiksaan Salinan Sijil Beranak Salinan Kad Pengenalan SPM Salinan Sijil Kursus-Kursus Salinan Sijil-Sijil Akademik STPM Salinan Sijil-Sijil Kegiatan Luar Diploma Salinan Surat Berhenti Sekolah Yang Terakhir Ijazah Lain-Lain (Sila nyatakan) KEGUNAAN RASMI SAHAJADiterima Oleh : …………………………………………………………..Tarikh : ………………………………………………………………….. 3

×