SlideShare a Scribd company logo
1 of 167
Download to read offline
Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa
BAB 5 : STATUT LAIN YANG BERKAITAN

KANDUNGAN

5.0  PENGENALAN                             5003

5.1  KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56)                 5004
   5.1.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN
      BANDAR DAN DESA.                5004
   5.1.2 SEKSYEN BERKAITAN               5012
5.2  AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 (AKTA 486)               5046
   5.2.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN
      BANDAR DAN DESA.                5046
   5.2.2 SEKSYEN BERKAITAN               5051
5.3  AKTA HAKMILIK STRATA 1985 (AKTA 318)                5062
   5.3.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN
      BANDAR DAN DESA.                5062
   5.3.2 SEKSYEN BERKAITAN               5064
5.4  AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974 (AKTA 127)            5079
   5.4.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN
      BANDAR DAN DESA                5079
   5.4.2 SEKSYEN BERKAITAN               5080
5.5  AKTA STANDARD MINIMUM PERUMAHAN DAN
   KEMUDAHAN PEKERJA 1990 (AKTA 446)                 5096
   5.5.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN
      BANDAR DAN DESA.                5096
   5.5.2 SEKSYEN BERKAITAN               5098
5.6  AKTA PEMULIHARAAN TANAH 1960 (AKTA 385)              5102
   5.6.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN
      BANDAR DAN DESA.                5103
   5.6.2 SEKSYEN BERKAITAN               5104
5.7  AKTA PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN 1993              (AKTA
   508)                               5107
   5.7.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN
      BANDAR DAN DESA.                5107
   5.7.2 SEKSYEN BERKAITAN               5108
5.8  AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988 (AKTA 341)              5110
   5.8.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN
      BANDAR DAN DESA.                5110
   5.8.2 SEKSYEN BERKAITAN               5111
                  5001
Statut Lain Yang Berkaitan
5.9  AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI 1990      (AKTA
   423)                         5116
   5.9.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN
      BANDAR DAN DESA.                5116
   5.9.2 SEKSYEN BERKAITAN               5117
5.10 AKTA PUSAT JAGAAN 1993 (AKTA 506)           5120
   5.10.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN
       BANDAR DAN DESA.                5120
   5.10.2 SEKSYEN BERKAITAN               5121
5.11 AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 (AKTA 171)        5124
   5.11.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN
       BANDAR DAN DESA.                5125
   5.11.2 SEKSYEN BERKAITAN               5126
5.12 AKTA BEKALAN LETRIK 1990 (AKTA 447)          5152
   5.12.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN
       BANDAR DAN DESA.                5153
   5.12.2 SEKSYEN BERKAITAN               5154
5.13 AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN LABUAN 1992       (AKTA
   480)                         5158
   5.13.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN
       BANDAR DAN DESA.                5158
   5.13.2 SEKSYEN BERKAITAN               5159
5.14 AKTA BENDA PURBA 1976 (AKTA 168)           5165
   5.14.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN
       BANDAR DAN DESA.                5165
   5.14.2 SEKSYEN BERKAITAN               5166
               5002
Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa
5.0 PENGENALAN

  Dalam perundangan perancangan bandar, jururancang bukan
  sahaja merujuk kepada Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976
  dan Akta Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 1995 tetapi
  juga merujuk kepada beberapa perundangan lain yang mempunyai
  implikasi keatas amalan perancangan, baik secara langsung
  mahupun tidak langsung. Antara akta-akta terpenting yang
  berkaitan ialah Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56), Akta
  Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486), Akta Hakmilik Strata 1985
  (Akta 318), Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127), Akta
  Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990
  (Akta 446), Akta Pemuliharaan Tanah 1960 (Akta 385), Akta
  Perkhidmatan Pembetungan 1993 (Akta 508), Akta Perkhidmatan
  Bomba 1988 (Akta 341), Akta Lembaga Pembangunan Langkawi
  1990 (Akta 423), Akta Pusat Jagaan 1993 (Akta 506), Akta
  Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), Akta Bekalan Letrik 1990
  (Akta 447), Akta Lembaga Pembangunan Labuan 1992 (Akta 480)
  dan Akta Benda Purba 1976 (Akta 168).

  Bab ini mengandungi keterangan mengenai kaitan antara
  perancangan bandar dan desa dan petikan seksyen-seksyen yang
  berkaitan.
                 5003
Statut Lain Yang Berkaitan
5.1  KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56)

    Kanun Tanah Negara 1965 (KTN) merupakan satu akta yang
    terpenting serta mempunyai kuasa yang sangat luas dalam bidang
    pentadbiran tanah di negeri-negeri Semenanjung Malaysia.
    Tujuan utama akta ini adalah untuk memastikan wujudnya
    keseragaman perundangan dan polisi yang berkaitan dengan
    pentadbiran tanah serta penggunaannya, yang antara lain
    termasuk hakmilik, urusniaga dan kutipan hasil pendapatan
    daripadanya.

    Setiap tanah akan diberikan satu hakmilik di mana ini
    merupakan satu bukti hakmilik tanah bagi seseorang individu,
    individu-individu atau satu syarikat. Sesiapa yang ingin
    memajukan tanahnya perlulah memastikan bahawa tanahnya itu
    adalah termasuk dalam kategori yang akan dimajukan tersebut.
    Jika tanah yang hendak dimajukan itu berada dalam kategori
    yang berbeza daripada jenis guna tanah yang dicadang akan
    dimajukan, pemilik tanah tersebut dikehendaki terlebih dahulu
    membuat permohonan menukar kategori guna tanahnya itu (tukar
    syarat) kepada kategori yang akan dimajukan. Terdapat tiga
    kategori guna tanah iaitu pertanian, bangunan dan perindustrian.
    Akan tetapi, apabila sesuatu tanah itu telah diberikan hakmilik,
    maka kategori tanah tersebut hanyalah kepada satu kegunaan
    tanah sahaja. Proses pemajuan tanah akan melibatkan beberapa
    tahap dan mengguna-pakai kaedah-kaedah tertentu seperti yang
    terkandung dalam Akta ini. Seksyen-seksyen tertentu yang
    berkaitan dengan proses dan amalan perancangan bandar dalam
    Akta ini telah dipetik dan dihuraikan didalam Bab ini untuk
    menjelaskan tentang tatacara menukar syarat, memecah
    bahagian, memecah sempadan dan menyatukan tanah. Antara
    seksyen yang berkaitan adalah seperti di bawah iaitu Seksyen 52,
    Seksyen 72, Seksyen 103-134, Seksyen 135-150 dan Seksyen 195-
    204H:

    5.1.1  Perkara-perkara yang    berkaitan  dengan  perancangan
        bandar dan desa.

        a. Sejarah Perkembangan Undang-Undang Tanah

            Undang-undang tanah yang dipakai di negara ini
            pada   asalnya  tidak  seragam,   manakala
            perkembangannya juga tidak mampu berjalan
            serentak. Terdapat undang-undang yang berbeza di
            semua 5 Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu
            (iaitu Johor, Kelantan, Terengganu, Kedah dan
            Perlis), manakala   4  Negeri-Negeri  Melayu
            Bersekutu (iaitu Selangor, Perak, Negeri Sembilan
            dan Pahang) mempunyai satu undang-undang tanah
                  5004
Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa
      yang sama, iaitu Kanun Tanah 1926 yang mula
      dikuatkuasakan pada 1 Januari 1928 (biasa disebut
      sebagai Kanun Tanah 1928). Dalam masa yang
      sama,  Melaka  dan   Pulau  Pinang  terus
      menggunakan undang-undang tanah Inggeris, iaitu
      mengikut sistem Deeds (suratikatan).

      Selain dari itu, undang-undang tanah berteraskan
      adat juga masih dipakai dan diiktiraf oleh
      mahkamah, manakala dalam hal-hal tertentu yang
      membabitkan orang Islam, seperti hal yang berkait
      dengan harta pesaka, wakaf, nazar, hibah dan
      sebagainya, undang-undang Islam juga terus
      terpakai. Dalam kes Tengku Jaafar & Anor v. The
      State of Pahang [1987] 2 MLJ 74, misalnya,
      Mahkamah Agong menjelaskan bahawa di Negeri
      Pahang, undang-undang tanah yang dipakai
      sebelum kedatangan penasihat Inggeris dan undang-
      undang berlandaskan sistem Torrens adalah hukum
      syarak berasaskan Mazhab Shafii.

      Undang-undang tanah berasaskan sistem Torrens
      diperkenalkan bagi mengatasi kelemahan yang
      terdapat pada undang-undang dan amalan
      pentadbiran tanah yang sedia ada. Di peringkat
      awal, undang-undang tanah yang pertama kali
      diasaskan kepada sistem Torrens (iaitu General
      Land Regulations) telah diperkenalkan di Perak
      pada tahun 1887, diikuti oleh Selangor pada 1882,
      Negeri Sembilan pada 1887 dan Pahang pada 1888.
      Usaha ini kemudian disusuli oleh Registration of
      Titles Regulations di Selangor pada 1891, Perak dan
      Pahang pada 1897 dan Negeri Sembilan pada 1898.
      Selain itu, satu undang-undang tanah yang
      seragam, iaitu Land Enactment dikuatkuasakan di
      semua 4 negeri-negeri tersebut pada 1897.

      Akhirnya, pada 1911, dua undang-undang baru
      digubal dan dikuatkuasakan di kesemua 4 negeri ini
      secara serentak dan seragam, iaitu FMS Land
      Enactment 1911 dan FMS Registration of Titles
      Enactment 1911. Perkembangan seterusnya ialah
      enam tahun selepas terbentuknya Negeri-Negeri
      Melayu Bersekutu pada 1895, undang-undang tanah
      berasaskan sistem Torrens telah dapat dilaksanakan
      di semua 4 negeri tersebut. Enakmen ini akhirnya
      digantikan dengan FMS Land Code 1926, yang mula
      berkuatkuasa pada 1 Januari 1928. Di bawah
      Enakmen ini, prinsip hakmilik yang tidak boleh
              5005
Statut Lain Yang Berkaitan
            disangkal (indefeasibility of title) diperjelaskan,
            pemilikan tanah secara melalui menduduki secara
            haram oleh setinggan (adverse possession) tidak lagi
            boleh dilakukan, manakala sistem pemegangan
            tanah berasaskan Adat Perpatih terus diiktiraf.

        b.   Ke Arah Penggubalan Kanun Tanah Negara

            Menjelang merdeka pada 31 Ogos 1957, Malaysia
            (ketika itu Persekutuan Tanah Melayu) mempunyai
            undang-undang tanah yang berbeza seperi berikut -

            (a) Satu Kanun Tanah yang seragam bagi 4 Negeri-
              Negeri Melayu Bersekutu;

            (b) 5 undang-undang tanah yang berbeza di Negeri-
              Negeri Melayu yang lain; dan

            (c) sistem Deeds yang digunapakai di Pulau Pinang
              dan Melaka.

            Kedudukan undang-undang yang berbeza-beza ini
            menimbulkan berbagai-bagai kesulitan. Oleh itu,
            usaha telah dijalankan untuk menggubal satu
            undang-undang tanah negara yang seragam, dan
            yang boleh dipakai bagi semua negeri setelah negara
            merdeka. Untuk maksud ini, International Bank of
            Reconstruction and Development (IBRD) telah
            membentuk satu Jawatankuasa Kerja (Task Force),
            yang diketuai oleh Sir Louis Chick, untuk mengkaji
            secara mendalam undang-undang tanah negara ini
            bagi maksud memperbaharui dan memperbaikinya
            supaya sesuai dengan kehendak semasa. Dalam
            laporannya yang dikemukakan pada 1955, badan
            petugas ini membuat cadangan agar kerajaan baru
            yang ditubuhkan nanti bertindak segera menggubal
            satu kanun tanah yang seragam bagi seluruh
            negara.

            Berikutnya, satu Suruhanjaya Pakar (Commission of
            Experts) ditubuhkan untuk mengkaji laporan dan
            perakuan badan petugas di bawah Sir Louis Chick
            itu. Setelah mengkaji dokumen tersebut dan
            mengenal pasti segala kelemahan yang terdapat
            dalam undang-undang yang sedia ada, Suruhanjaya
            berkenaan segera menggubal satu rang undang-
            undang baru yang kemudian diluluskan oleh
            Parlimen dengan nama Kanun Tanah Negara 1965,
            berasaskan Kanun Tanah Negeri-Negeri Melayu
            Bersekutu yang sedia ada.
                  5006
Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa
      Sementara itu, satu lagi undang-undang diluluskan
      bagi maksud memansuhkan sistem Deeds di dua
      negeri itu dan menggantikannya dengan sistem
      Torrens. Akta itu, National Land Code (Penang &
      Malacca Titles) Act 1963, yang kemudian dipinda
      oleh National Land Code (Penang & Malacca Titles)
      (Amendment) Act 1965, dikuatkuasakan serentak
      dengan Kanun Tanah Negara 1965 pada 1 Januari
      1966. Akibatnya, mulai tarikh itu, sistem Torrens
      dilaksanakan seragam di seluruh Semenanjung
      Malaysia.

  c.   Ciri-Ciri Utama Sistem Torrens

      Di bawah sistem Torrens, semua urusan berhubung
      dengan tanah perlu didaftar di Pejabat Tanah sama
      ada di pejabat tanah daerah atau pejabat tanah
      negeri. Proses pemberianmilik tanah oleh Pihak
      berkuasa Negeri kepada rakyat perlu didaftar.
      Urusan pindahmilik dari satu pemilik tanah kepada
      pihak lain juga perlu didaftar. Urusniaga lain,
      seperti gadaian dan pajakan, juga perlu didaftar.
      Untuk maksud itu, borang-borang tertentu
      disediakan dan borang-borang ini mestilah
      digunakan bagi segala urusan yang hendak
      didaftarkan di pejabat tanah berkenaan.

      Apabila pemberian milik itu telah selesai
      didaftarkan, atau satu urusniaga itu telah sempurna
      didaftarkan seperti yang dikehendaki oleh undang-
      undang, hakmilik atau kepentingan pihak-pihak
      berkenaan ke atas tanah itu adalah dijamin dan
      tidak boleh disangkal atau dipertikaikan oleh mana-
      mana pihak lain, kecuali ada sebab-sebab tertentu
      seperti yang dinyatakan secara terperinci dalam
      Kanun Tanah Negara.

      Dalam pada itu, walaupun hakmilik atau
      kepentingan seseorang itu dijamin di bawah
      undang-undang, andainya pemilik tanah itu
      melakukan apa-apa pelanggaran syarat nyata
      (seperti yang disebutkan dalam suratan hakmilik)
      atau melanggar mana-mana syarat tersirat (seperti
      yang disebutkan dalam Kanun Tanah Negara),
      tanah itu boleh dirampas oleh Pihak berkuasa
      Negeri.

      Selain itu, di bawah sistem Torrens yang
      diperkenalkan di bawah Kanun Tanah Negara ini,
              5007
Statut Lain Yang Berkaitan
            terdapat juga satu sistem kaveat. Terdapat 4 jenis
            kaveat yang boleh dimasukkan oleh seseorang ke
            atas hakmilik tanah orang lain.

            Akhir sekali, seperti halnya dengan undang-undang
            tanah di zaman silam, di bawah sistem Torrens ini,
            undang-undang berteraskan adat dan Hukum
            Syarak masih terus juga diiktiraf dalam hal-hal
            tertentu. Dengan perkataan lain, sistem Torrens
            bukanlah satu sistem pentadbiran tanah yang
            tertutup atau eksklusif.

        d.   Peruntukan Utama Di Bawah Kanun Tanah Negara.

            Kanun Tanah Negara, yang dipakai hanya di
            Semenanjung Malaysia (Sarawak dan Sabah
            mempunyai Kanun Tanah yang tersendiri),
            terbahagi kepada 6 Bahagian (Divisions) dan
            mempunyai 14 Jadual. Memandangkan bahawa
            perkara "tanah" adalah dalam Senarai Negeri
            mengikut Perlembagaan Persekutuan, Kanun Tanah
            Negara ini diluluskan oleh Parlimen di bawah
            Perkara 76 (iaitu bagi maksud mewujudkan
            penyeragaman undang-undang di semua negeri) dan
            selepas itu, untuk Akta ini boleh terpakai di
            peringkat negeri, ia perlu dikuatkuasakan oleh
            negeri masing-masing.

            Dalam   Bahagian   I  (Permulaan),  terdapat
            peruntukan mengenai takrif istilah-istilah tertentu
            (seksyen 5), sistem pendaftaran tanah berkomputer
            (seksyen 5A dan 5B), kuasa pegawai-pegawai
            Persekutuan dan Negeri (seksyen 6 hingga 18),
            siastan (seksyen 23 hingga 39), kuasa Pihak
            berkuasa Negeri untuk membuat pelupusan
            (seksyen 40 hingga 50), klasifikasi dan kegunaan
            tanah (seksyen 51 hingga 56), akses ke atas dan
            kegunaan tanah berimilik (seksyen 57 hingga 61A).

            Dalam Bahagian II (Pelupusan tanah), terdapat
            peruntukan-peruntukan mengenai perizaban tanah
            (seksyen 62 hinga 64), pendudukan sementara
            (seksyen 65 hingga 69), pengeluaran batu-batuan
            (seksyen 70 hingga 75), permit menggunakan ruang
            udara (seksyen 75A hingga 75G), pelupusan tanah
            kerajaan menerusi pemberianmilik (seksyen 76
            hingga 92) dan pelupusan tanah di bawah tanah
            (seksyen 92A hingga 92I).
                  5008
Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa
      Bahagian III selanjutnya menyatakan peruntukan-
      peruntukan yang lebih terperinci mengenai tanah
      berimilik, antaranya, kewajipan membayar cukai
      tahunan (seksyen 93 hingga 102), syarat-syarat
      nyata,  syarat-syarat tersirat dan  sekatan
      kepentingan yang dikenakan pada tanah (seksyen
      103 hingga 123), kuasa Pihak berkuasa Negeri
      untuk menukar syarat pada tanah (seksyen 124 dan
      124A), penguatkuasaan dan rampasan kerana
      pelanggaran syarat (seksyen 125 hingga 134), pecah
      sempadan, belah-bahagi dan penyatuan (seksyen
      135 hingga 157B), penyediaan dan penyelenggaraan
      daftar (seksyen 158 hingga 188), penukaran
      hakmilik sementara kepada hakmilik kekal (seksyen
      189 hingga 194), serahbalik tanah dan kurnia
      semula (seksyen 195 hingga 204H).

      Dalam Bahagian IV, terdapat peruntukan mengenai
      urusniaga (dealings) iaitu pindahmilik (seksyen 214
      hingga 220), pajakan dan sewaan (seksyen 221
      hingga 240), gadaian dan lien (seksyen 241 hingga
      281), ismen (seksyen 282 hingga 291), prosedur
      berhubung pendaftaran urusniaga (seksyen 292
      hingga 318), dan sekatan terhadap urusniaga, iaitu
      kaveat dan perintah larangan (seksyen 319 hingga
      339).

      Dalam Bahagian V pula, terdapat peruntukan am
      dan tambahan mengenai tanah berimilik, iaitu
      hakmilik yang tidak boleh disangkal (seksyen 340
      dan 341), hakmilik tanah bersama dan amanah
      (seksyen 342 hingga 345), transmisi apabila berlaku
      kematian dan kebankrapan (seksyen 346 hingga
      350), dan pengembalian tanah kepada Pihak
      berkuasa Negeri (seksyen 351 dan 352).

      Dalam Bahagian VI, iaitu bahagian terakhir,
      memuatkan beberapa peruntukan am misalnya
      mengenai membuat carian (seksyen 384 hingga 486),
      hak laluan Pentadbir Tanah (seksyen 387 hingga
      395), pendaftaran perletakan hak statutori (seksyen
      414 hingga 416E), bidangkuasa mahkamah (seksyen
      417 hingga 421A), kuasa menjalankan tangkapan
      dan penyitaan (seksyen 422 hingga 429E),
      penyampaian notis (seksyen 430 hingga 433), dan
      sekatan kepada bukan warganegara memiliki tanah
      (seksyen 433A hingga 433E).
              5009
Statut Lain Yang Berkaitan
        e.   Peruntukan-peruntukan Yang Berkaitan Dengan
            Perancangan Bandar

            Dari huraian ringkas di atas, nyata bahawa terdapat
            beberapa peruntukan tertentu dalam Kanun Tanah
            Negara 1965 yang ada kaitan langsung dengan
            perancangan dan pembangunan tanah, misalnya -

            (a) kategori penggunaan tanah, iaitu tanah
              pertanian, bangunan dan perindustrian (seksyen
              52);

            (b) jenis suratan hakmilik tanah yang dikeluarkan,
              iaitu hakmilik tanah dalam Pejabat Pendaftar
              dan hakmilik tanah dalam Pejabat Tanah
              (seksyen 77);

            (c) syarat-syarat nyata, syarat-syarat tersirat dan
              sekatan kepentingan, tukar syarat, pelanggaran
              syarat dan natijah yang berbangkit darinya
              (seksyen 103 hingga 134);

            (d) belah-bahagi, pecah sempadan dan penyatuan
              tanah (seksyen 135 hingga 150); dan

            (e) serahbalik tanah dan kurnia semula (seksyen
              195 hingga 204H).

            Di bawah seksyen 52, tanah yang diberimilik oleh
            Pihak berkuasa Negeri terbahagi kepada tiga
            kategori, iaitu tanah pertanian, tanah bangunan dan
            tanah perindustrian. Apabila suratan hakmilik
            dikeluarkan, syarat-syarat nyata dan sekatan
            kepentingan (jika ada) akan dikenakan sebagaimana
            yang ditentukan mengikut budibicara Pihak
            berkuasa Negeri. Di bawah seksyen 108, andainya
            suatu tanah itu tertakluk kepada mana-mana
            undang-undang kecil yang dibuat oleh pihak
            berkuasa tempatan atau pihak berkuasa perancang
            tempatan atau dikenakan apa-apa syarat olehnya,
            dan tanah itu kemudian dikenakan apa-apa syarat
            di bawah Kanun Tanah Negara yang bertentangan
            dengan apa yang dikenakan oleh pihak berkuasa
            tempatan atau pihak berkuasa perancang tempatan
            itu, syarat yang dikenakan di bawah Kanun Tanah
            Negara itu hendaklah terpakai dan undang-undang
            kecil atau sekatan yang dikenakan oleh pihak
            berkuasa tempatan atau pihak berkuasa perancang
            tempatan   itu  hendaklah,   setakatmana  ia
            bertentangan, terhenti dari dipakai kepada tanah
                  5010
Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa
      itu. Selain dari itu, syarat-syarat tersirat tertentu
      juga dikenakan bagi tanah pertanian (di bawah
      seksyen 115), bagi tanah bangunan (seksyen 116)
      dan bagi tanah perindustrian (seksyen 117).

      Sekiranya pemilik tanah berhasrat untuk mengubah
      syarat yang dikenakan pada tanahnya, misalnya
      mengubah syarat kegunaan tanah dari pertanian
      kepada bangunan (untuk maksud pembinaan rumah
      dan sebagainya), permohonan untuk maksud
      tersebut bolehlah dibuat dibawah seksyen 124 atau
      seksyen 124A.

      Selain dari memohon tukar syarat dari suatu
      kategori kegunaan tanah kepada kategori yang lain,
      pemilik tanah juga boleh memohon supaya tanahnya
      dibelah bahagi (sub-division of lands) di bawah
      seksyen 135 hingga 139), memohon pecah sempadan
      (partition of lands) di bawah seksyen 140 hingga
      145) atau memohon untuk menyatukan beberapa
      bidang atau lot tanah yang bersempadan
      (amalgamation of lands) di bawah seksyen 146
      hingga 150.

      Kanun   Tanah  Negara   juga  mengandungi
      peruntukan yang terperinci mengenai prosedur
      serahbalik tanah berimilik (kepada Pihak berkuasa
      Negeri) bagi maksud mendapatkan kurnia semula.
      Seksyen 195 memberi kuasa kepada pemilik tanah
      untuk berbuat demikian, seksyen 196 menyatakan
      syarat-syaratnya, manakala seksyen 197 hingga 202
      menggariskan prosedurnya dan selebihnya seksyen
      203 hingga 204H menjelaskan proses kurnia semula.

      Walaupun Kanun Tanah Negara 1965 diluluskan
      bagi meningkatkan penyeragaman undang-undang
      dan prosedur berhubung dengan pentadbiran tanah
      di seluruh Semenanjung, amalan masa kini di
      beberapa negeri masih menunjukkan terdapatnya
      perbezaan prosedur terperinci dan masa untuk
      mendapatkan kelulusan bagi urusan tukar syarat,
      serahbalik dan kurnia semula tanah di antara
      negeri-negeri.
              5011
Statut Lain Yang Berkaitan
    5.1.2   Seksyen berkaitan


    BAHAGIAN TIGA – HAK DAN KUASA PIHAK BERKUASA NEGERIPenjenisan dan Penggunaan tanah

52. Jenis-jenis penggunaan tanah, dan pemakaiannya pada tanah-tanah Akta
  ini.

 (1)  Bagi maksud-maksud Akta ini maka hendaklah ada tiga jenis
penggunaan tanah yang dikenali masing-masingnya sebagai “pertanian”,
“bangunan” dan “perindustrian’’, dan tertakluk kepada seksyen kecil (5), di
mana-mana tanah diberimilik di bawah Akta ini –

    (a)   maka hendaklah dicatiterakan di atas dokumen hakmiliknya
        mana-mana satu daripada jenis-jenis itu sebagaimana Pihak
        Berkuasa Negeri –

        (i)  telah menetapkan dengan pemberitahuan yang mempunyai
           kesan dalam hubungan dengannya di bawah seksyen kecil (2),
           atau

        (ii)  dalam ketiadaan apa-apa pemberitahuan sedemikian itu,
           telah menentukan dalam hubungan dengannya menurut
           seksyen kecil (3); dan

    (b)  syarat-syarat yang tanah    itu  tertakluk  hendaklah  dengan
        sewajarnya memasukkan –

        (i)  apa-apa syarat nyata seperti yang telah dikenakan oleh Pihak
           Berkuasa Negeri oleh sebab seksyen 121 atau 122, mengikut
           mana-mana yang sesuai, dan

        (ii)  apa-apa tersirat sebagaimana yang boleh dipakai kepadanya
           oleh sebab seksyen 115, 116 atau 117.

  (1) Pihak Berkuasa Negeri bolehlah dengan pemberitahuan dalam Warta
 menentukan mana-mana kawasan dalam Negeri dan menetapkan suatu jenis
 penggunaan tanah dalam hubungan dengannya bagi maksud-maksud seksyen
 ini; dan jenis itu hendaklah jenis yang dicatiterakan di bawah seksyen kecil (1)
 ketika pemberimilikan dibuat mengikut mana-mana kelulusan yang telah
 diberi selepas pemberitahuan, mengenai mana-mana tanah Kerajaan dalam
 kawasan itu yang belum lagi diberimilik pada masa yang lalu, telah disiarkan.

  (3) Kecuali dalam hal yang termasuk di bawah seksyen kecil (2), jenis
 penggunaan tanah yang hendak dicatiterakan menurut seksyen kecil (1) di
 atas dokumen hakmilik mana-mana tanah hendaklah ditentukan oleh Pihak
 Berkuasa Negeri pada masa bilamana tanah itu diluluskan untuk diberimilik.

  (4) Salinan-salinan mana-mana pemberitahuan di bawah seksyen ini
 hendaklah disiarkan menurut seksyen 433.
                    5012
Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa
  (5) Seksyen ini tidak boleh dipakai kepada mana-mana tanah yang
 diberimilik di bawah Akta ini menurut suatu kelulusan yang diberi oleh Pihak
 Berkuasa Negeri sebelum permulaannya; dan Pihak Berkuasa Negeri
 bolehlah, ketika meluluskan pemberimilikan mana-mana tanah selepas
 permulaan itu, mengarahkan supaya tiada jenis penggunaan tanah dicatitkan
 di atas dokumen hakmilik mengenainya, jika ia berpuashati bahawa
 penggunaannya boleh dikawal dengan lebih patut dengan pengenaan syarat-
 syarat nyata di bawah seksyen 120.72. Jangkamasa, syarat-syarat, dll. Dan bentuk permit

  (1) Kecuali setakat mana yang ditetapkan sebaliknya, tiap-tiap permit untuk
 mengeluarkan, mengambil dan mengangkut bahan batuan hendaklah
 dikeluarkan untuk satu tempoh yang tamat tidak lewat daripada penghujung
 tahun kelendar yang ianya bermula, dan hendaklah terhenti manakala
 tamatnya tempuh itu walaupun jumlah banyaknya bahan batuan yang
 ditentukan di dalamnya belum lagi habis dikeluarkan, diambil dan diangkut
 pada masa itu.

  (2) Tiap-tiap permit untuk mengeluarkan, mengambil dan mengangkut
 bahan batuan hendaklah mempunyai keran tertakluk kepada apa-apa
 peruntukan seperti yang terkandung di dalamnya dan, setakat mana yang
 tidak bercanggah dengannya, kepada apa-apa peruntukan lain yang mungkin
 ditetapkan.

  (3) Tiap-tiap permit untuk mengeluarkan dan mengambil bahan batuan
 hendaklah dibuat di atas Borang 4C.BAHAGIAN TUJUH - SYARAT DAN SEKATAN KEPENTINGAN

103. Tafsiran dan skop.

  (1) Dalam bahagian ini-

    "syarat" tidaklah termasuk apa-apa sekatan kepentinpn, atau apa-apa
 syarat samaada nyata atau tersirat data mana-mana pedanjian yang Pihak
 Berkuasa Negeri bukanlah satu pihak;

    “syarat yang menghendaki pelaksanaan berterusan" ertinya apa-apa
 syarat yang menghendaki tuanpunya mana-mana tanah untuk membuat, atau
 berhenti dari membuat, apa-apa perbuatan sepanjang tempoh bilamana tanah
 itu diberimilik, atau untuk selama mana tempuh itu belum tamat –

    (a)   selepas tamatnya mana-mana tempoh tertentu yang ditetapkan
        dalam syarat itu, atau

    (b)   selepas berlakunya apa-apa tarikh atau peristiwa tertentu
        sepertimana yang ditetapkan;
                    5013
Statut Lain Yang Berkaitan
    “syarat tertakluk kepada satu tempoh tetap" ertinya apa-apa syarat yang
 menghendaki tuanpunya mana-mana tanah untuk membuat apa-apa
 perbuatan sebelum, atau berhenti dari membuat apa-apa perbuatan sehingga,
 tamatnya mana-mana tempoh tertentu, atau berlakunya apa-apa tarikh atau
 peristiwa tertentu, seperti yang ditetapkan data syarat itu.

  (2) Kecuali di mana kandungan ayat menghendaki sebaliknya, peruntukan
 bahagian ini hendaklah terpakai kepada syarat-syarat yang timbul di bawah
 mana-mana undang-undang tanah terdahulu sepertimana ianya terpakai
 kepada syarat-syarat yang timbul di bawah Akta ini.104. Syarat dan sekatan kepentingan hendaklah bersekali dengan tanah.

    Tiap-tiap syarat atau sekatan kepentingan hendaklah bersekali dengan
 tanah yang ianya berkaitan dan hendaklah mengikat tuanpunya tanah pada
 masa itu dan tiap-tiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan atau
 menuntut apa-apa kepentingan dalam tanah itu, walau bagaimana juapun
 ianya diperolehi.105 . Lamanya syarat dan sekatan kepentingan.

  (1) Tiap-tiap syarat atau sekatan kepentingan yang dikenakan oleh atau di
 bawah Akta ini hendaklah, kecuali di mana ianya diperuntukkan sebaliknya
 oleh Akta ini atau kandungan ayat menghendaki sebaliknya, mula bersekali
 dari tarikh pemberimilikan tanah yang ianya berkaitan.

  (2) Tiap-tiap syarat yang menghendaki pelaksanaan berterusan, dan
 (melainkan ayat menghendaki sebahknya) tiap-tiap sekatan kepentingan,
 hendaklah terus berkuatkuasa sehingga perkembalian tanah yang ianya
 berkaitan itu kepada Pihak Berkuasa Negeri; dan tiap-tiap syarat yang
 tertakluk kepada satu tempoh tetap hendaklah terus berkuatkuasa menurut
 maksudnya.
106. Masa hendaklah menjadi pati syarat-syarat tempoh tetap bersifat positif.

  (1) Masa hendaklah disifatkan sebagai pati tiap-tiap syarat tertakluk
kepada satu tempoh tetap bilamana tuanpunya mana-mana tanah dikehendaki
untuk melakukan apa-apa perbuatan.
                   5014
Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa
107. Pelanjutan masa untuk mematuhi syarat-syarat tempoh tetap       bersifat
   positif

  (1)  Dalam hal mana-mana syarat yang seksyen 106 adalah terpakai Pihak
 Berkuasa bolehlah membenarkan (sama ada sebelum atau selepas tamatnya
 tempuh, atau berlakunya tarikh atau peristiwa yang ditetapkan di dalamnya
 untuk melakukan perbuatan dalam persoalan) apa-apa tempuh tambahan
 untuk melakukan perbuatan itu sebagaimana yang difikirkan patut, dan
 syarat itu hendaklah pada ketika itu mempunyai kuatkuasa seolah-olah ianya
 menghendaki perbuatan itu dilakukan dalam tempoh itu pada permulaannya.

  (2) Pelaksanaan kuasa yang diberi kepada Pihak Berkuasa Negeri oleh
 seksyen kecil (I) mengenai mana-mana syarat janganlah hendaknya, kecuali
 secara siratan perlu –

    (a)   menyentuh pedalanan apa-apa syarat lain yang tanah dalam
        persoalan pada masa itu tertakluk, atau

    (b)   diertikan sebagai satu kemaafan apa-apa pelanggaran mana-mana
        syarat lain yang sedemikian.

  (3) Suatu notanda mengenai apa-apa pelanjutan masa yang diberi di bawah
 seksyan kecil (1) berkaitan dengan mana-mana syarat hendaklah
 dicatiterakan di atas hakmilik daftaran kepada tanah yang disentuh oleh
 syarat itu.108. Percanggahan dengan undang-undang kecil tempatan, dll.

     Jika mana-mana tanah yang terlibat dengan mana-mana undang-
 undang kecil atau sekatan yang dikenakan oleh mana-mana pihak berkuasa
 tempatan atau pihak berkuasa perancangan menjadi tertakluk oleh sebab
 Akta ini kepada mana-mana syarat yang berlawanan dengannya, maka syarat
 itulah yang terpakai dan undang-undang kecil atau sekatan itu hendaklah,
 setakat mana ianya berlawanan, terhenti dari dipakai kepada tanah itu.

 Ringkasan Syarat dan Sekatan Kepentingan yang Menyentuh Tanah
 Berimilik
         TANAH YANG DIBERIMILIK DI BAWAH AKTA INI

109. Syarat-syarat dll., yang boleh dipakai apabila diberi milik.

  (1) Seksyen ini dipakai kepada semua tanah yang diberimilik di bawah
 Akta ini selain dari tanah yang diluluskan untuk diberimilik sebelum
 bermulanya Akta ini.

  (2) Tanah yang seksyen ini terpakai hendaklah menjadi tertakluk, apabila
 diberimilik, kepada.syarat-syarat dan sekatan kepentingan berikut-
                    5015
Statut Lain Yang Berkaitan
    (a)   apa-apa syarat nyata dan sekatan kepentingan jika ada)
       sepertimana tercatitera pada ketika itu dalam dokumen
       hakmiliknya (atau yang disebut di dalamnya) iaitu syarat dan
       sekatan yang dikenakan oleh Pihak Berkuasa Negeri di bawah
       kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 120 hingga 122; dan

    (b)   Syarat-syarat yang disiratkan oleh seksyen 114, oleh seksyen 115,
       116 atau II 7 (menurut jenis penggunaan tanah yang tanah itu
       tertakluk) dan, di mana berkenaan, oleh seksyen II 8.       TANAH YANG DIBERIMILIK SEBELUM PERMULAAN

110.  Syarat-syarat dll, yang boleh dipakai sejak permulaan.

    Tanah yang diberimilik sebelum permulaan Akta ini hendaklah
 tertakluk sejak permulaan itu kepada syarat-syarat dan sekatan kepentingan
 berikut-

    (a)  apa-apa syarat nyata dan sekatan kepentingan (jika ada)
       sebagaimana, sejurus sebelum permulaan itu, tercatitera dalam
       dokumen hakmiliknya (atau, dalam hal satu sijil hakmilik, apa
       yang disebut di dalamnya).

    (b)  data hal tanah yang seksyen 53 terpakai, syarat tersirat yang
       ditetapkan data seksyen kecil (2) atau (3) seksyen itu, mengikut
       mana-mana yang sesuai;

    (c)  syarat-syarat yang tersirat oleh seksyen 114, dan di mana
       berkenaan, 119; dan 68

    (d)   apa-apa syarat tersirat tambaban yang boleh dipakai kepadanya
       seperti yang ditunjukkan

        (i) dalam hal tanah yang pada permulaan Akta ini adalah tanah
          desa, dalam Jadual Kedua, dan

        (ii) dalam hal tanah yang pada permulaan itu adalah tanah
          bandar atau pekan (sama ada dipegang di bawah hakmilik
          Pejabat Pendaftaran atau hakmilik Pejabat Tanah), dalam
          Jadual Ketiga.111. Syarat-syarat dll., yang boleh dipakai selepas penjenisan   penggunaan
   tanah yang dikenakan di bawah seksyen 54.

    Jika mana-mana tanah yang diberimilik sebelum permulaan Akta ini
 menjadi tertakluk kepada mana-mana jenis penggunaan tanah oleh sebab
 suatu pemberitahuan di bawah seksyen 54 –
                   5016
Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa
    (a)   maka ianya hendaklah tertakluk kepada sekatan kepentinpn yang
        sama (jika ada) sepertimana yang boteh dipakai kepadanya sejurus
        sebelum penjenisan itu dikenakan, tetapi

    (b)   menurut seksyen kecil (3) seksyen ini, syarat-syarat yang ianya
        tertakluk hendaklah menjadi seperti berikut –

         (i) apa-apa syarat nyata (jika ada) sebagaimana Pihak Berkuasa
           Negeri mungkin mengarahkan di bawah seksyen 123; dan

         (ii) syarat-syarat yang disiratkan oleh seksyen 114, dan (menurut
           penjenisan penggunaan tanah dalam persoalan) oleh seksyen
           115, 116 atau 1 17.     TANAH YANG DILULUSKAN UNTUK PEMBERIMILIKAN
           SEBELUM PERMULAAN112 Syarat-syarat dll., yang boleh dipakai ketika diberimilikk dan selepas
  pengenaan jenis penggunaan jenis penggunaan tanah oleh sebab seksyen
  56.

   (1) Seksyen ini terpakai kepada semua tanah yang diberimilik di bawah
  Akta ini menurut satu kelulusan yang diberi oleh Pihak Berkuasa Negeri
  sebelum permulaannya.

   (2) Tanah yang seksyen ini terpakai hendaklah menjadi tertakluk kepada
  syarat-syarat dan sekatan kepentingan berikut ketika diberimilik –

    (a)   apa-apa syarat nyata dan sekatan kepentingin (jika ada)
        sepertimana tercatitera pada ketika itu dalam dokumen
        hakmiliknya (atau apa yang disebutkan di dalamnya), iaitu syarat
        dan sekatan yang dikenakan oleh Pihak Berkuaasa Negeri di
        bawah kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 120;

    (b)   dalam hal tanah yang seksyen 55 terpakai, syarat terisrat yang
        ditetapkan dalim seksyen kecil (2) atau (3) seksyen 53, mengikut
        mana-mana yang sesuai;

    (c)   syarat yang disiratkan oleh seksyen 114 dan, di mana berkenaan,
        118; dan

    (d)   apa-apa syarat tersirat tambahan yang boleh dipakai kepadanya
        seperti yang ditunjukkan –

         (i)  dalam hal tanah yang pada permulaan Akta ini ialah tanah
            desa, dalam Jadual Kedua, dan

         (ii) dalam hal tanah yang pada permulaan itu adalah tanah
           bandar atau pekan, dalam Jadual Ketiga.
                    5017
Statut Lain Yang Berkaitan
  (3) Jika mana-mana tanah yang seksyen ini terpakai menjadi tertakluk
 kepada satu jenis penggunaan tanah oleh sebab pemberitahuan di bawah
 seksyen 54 yang mempunyai kesan berkaitan dengannya menurut seksyen
 kecil (1) seksyen 56 –

    (a)   maka ianya hendaklah terus tertakluk kepada sekatan
       kepentingan yang sama (jika ada) sepertimana ianya terpakai
       sejurus sebelum penjenisan itu dikenakan, tetapi;

    (b)  menurut seksyen kecil (3) seksyen 54 sepertimana yang
       diubahsuaikan berkaitan dengan tanah sedemikian oleh seksyen
       kecil (2) seksyen 56, syarat-syarat yang ianya tertakluk hendaklah
       menjadi seperti berikut –

        (i)  apa-apa syarat nyata jika ada sepertimana Pihak Berkuasa
           Negeri mungkin mengarahkan di bawah seksyen 123; dan

        (ii)  syarat-syarat yang disiratkan oleh seksyen 114, oleh seksyen
           115, 116 atau 117 (menurut jenis penggunaan tanah dalam
           persoalan) dan, di mana berkenaan, oleh seksyen I 1 8.PERUBAHAN SYARAT DAN SEKATAN

113.  Cara bagaimana perubahan boleh dilaksanakan.

    Syarat dan sekatan kepentingan 'yang boleh dipakai kepada mana-mana
tanah berimilik hendaklah, selepas ditetapkan oleh pelaksanaan mana-mana
peruntukan sebelumnya dalam Bab ini, menjadi tertakluk kepada semua
perubahan sedemikian yang mungkin timbul darinya-

    (a)  pemberian apa-apa permohonan oleh tuanpunya tanah di bawah
       seksyen kecil (r) seksyen 124, atau

    (b)  penguatkuasaan apa-apa arahan yang diberi oleh Pihak Berkuasa
       Negeri di bawah seksyen kecil (3) seksyen 147 ketika keizinan
       penyatuan tanah itu dengan tanah lain diberi.


               Bab 3 - Syarat Tersirat

                TANDA SEMPADAN

114. Syarat-syarat tersirat yang menyentuh semua tanah berimilik.

    Semua tanah berimilik hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat
tersirat berikut yang dengan tanda sempadannya-

    (a)  bahawa tuanpunya akan mengambil semua langkah yang wajar
       untuk mencegah kerosakannya, kemusnahannya atau pengalihan
       taksah;
                    5018
Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa
    (b)  bahawa tuanpunya akan memberi notis serta merta, jika mana-
       mana satu darinya rosak, musnah atau dialih secara taksah,
       mengenai fakta itu kepada Pentadbir Tanah, atau kepada penghulu
       yang mempunyai bidangkuasa dalam kawasan di mana tanah itu
       terletak;

    (c)  bahawa tuanpunya akan membayar, jika dikehendaki berbuat
       demikian oleh Pentadbir Tanah, kos pembaikan atau kos
       penggantian, mengikut manamana yang sesuai, mana-mana
       darinya yang mungkin telah dirosakkan, dimusnahkan atau
       dialihkan secara taksah; dan

    (d)  bahawa tuanpunya akan membersihkan, jika dikehendi berbuat
       demikian oleh Pentadbir Tanah, atas perbelanjaannya sendiri
       mana-mana garisan sempadan di antara mana-mana tanah.                JENIS: PERTANIAN

115. Syarat-syarat tersirat yang menyentuh tanah tertakluk kepada jenis
"pertanian".

   (1)   Jika mana-mana tanah berimilik adalah tertakluk oleh sebab
 mana-mana Akta ini kepada jenis "pertanian", maka syarat-syarat tersirat
 berikut hendaklah, tertakluk kepada seksyen kecil (3), terpakai kepadanya-

   (a)   bahawa tiada apa jua bangunan boleh didirikan di atas tanah itu
        selain dari sebuah bangunan atau bangunan-bangunan untuk
        digunakan bagi satu maksud atau lebih seperti yang ditetapkan
        atau disebut dalam seksyen kecil (4);

   (b)    bahawa satu permulaan penanaman atas tanah secara bonafide
        hendaklah dibuat dalam masa dua belas bulan dari tarikh yang
        berkaitan;

   (c)    bahawa seluruh kawasan tanah itu, selain dari mana-mana
        bahagian darinya-

        i) yang dibina atau berkaitan dengan sebuah bangunan (bila-bila
          sahaja dibina) digunakan untuk satu maksud atau lebih
          seperti yang ditetapkan atau disebut dalam seksyen kecil (4),
          atau

        ii) digunakan bagi mana-mana maksud yang disebut dalam
          perenggan (e) seksyen kecil itu, atau apa-apa maksud lain
          yang Pihak Berkuasa Negeri mungkin mewibawa secara
          khas,hendaklah ditanam sepenuhnya dalam masa tiga tahun
          dari tarikh vanz berkaitan;

   (d)    bahawa kawasan yang disebut dalam perenggan (c) hendaklah
        dijaga ditanam menurut kaedah-kaedah pertanian yang sempurna;
        dan
                    5019
Statut Lain Yang Berkaitan
    (e)   bahawa kawasan tersebut hendaklah ditanam secara berterusan:

    Dengan syarat bahawa syarat yang ditetapkan dalam perenggan (e)
 hendaklah dianggap sebagai dipatuhi dalam hal mana-mana kawasan yang
 kurang dari keseluruhannya ditanam asalkan sebarang tempoh itu tidak
 melebihi dua belas bulan.

  (2) Dalam seksyen kecil (1) "tarikh yang berkaitan" ertinya tarikh
 bilamana tanah itu menjadi tertakluk kepada jenis itu:

    Dengan syarat bahawa, jika mana-mana tanah menjadi tertakluk
 kepada jenis itu ketika penyatuannya dengan tanah lain yang sedia tertakluk
 sedemikian, maka tarikh bilamana satu dokumen hakmilik daftaran kepada
 kawasan tersatu itu pertama kalinya didaftarkan hendaklah menjadi tarikh
 yang berkaitan mengenai keseluruhan kawasan itu.

  (3) Syarat-syarat yang ditetapkan dalam seksyen kecil (1) hendaklah
 disiratkan dalam hal mana-mana tanah setakatmana ianya tidak berlawanan
 dengan apa-apa syarat nyata yang tanah itu pada masa itu tertakluk sahaja.

  (4) Maksud-maksud yang disebutkan dalam perenggan (a) seksyen kecil (1)
 adalah seperti berikut -

    (a)  maksud-maksud sebuah rumah kediaman untuk tuanpunya tanah
       itu atau mana-mana orang lain yang mendudukinya secara sah,
       atau untuk orang gaji kepada, atau mana-mana orang yang
       digunatenagakan untuk maksud pertanian oleh, tuanpunya atau
       mana-mana orang lain sedemikian:

    Dengan syarat bahawa rumah kediaman untuk tuanpunya tanah atau
 mana-mana orang lain yang menduduki secara sah tanah berkenaan tidak
 boleh meliputi lebih daripada satu perlima keseluruhan keluasan tanah itu
 atau dua hektar, mengikut mana yang lebih kurang,

    (b)  maksud-maksud pertanian;

    (c)  maksud untuk mengeluarkan atau memproses bahan semulajadi
       dari manamana hasil pertanian tanah tersebut;

    (d)  bagi maksud menyediakan untuk pengedaran apa-apa bahan atau
       keluaran, atau apa-apa lebah manisan, temakan atau reptilia
       disimpan atau dipelihara atas tanah itu, atau keluaran temakan
       atau akuakultur atas tanah tersebut;

    (e)  maksud untuk menyediakan kemudahan pendidikan, perubatan,
       kebersihan atau lain-lain kemudahan kebajikan, termasuklah
       (setakatmana ia terutamanya diperuntukkan untuk kegunaan
       orang yang digunatenagakan atas tanah itu) kemudahan-
       kemudahan untuk membeli barang dan lain-lain barangan;

    (f)  apa-apa maksud yang Pihak Berkuasa Negeri mungkin
       menctapkan untuk maksud seksyen ini oleh kaedah-kaedah di
       bawah seksyen 14;
                  5020
Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa
    (g)   apa-apa maksud yang Pihak Berkuasa Negeri memikirkan patut
        untuk mewibawakan dalam keadaan mana-mana hal tertentu;

    (h)   apa-apa maksud sampinpn kepada satu maksud yang termasuk
        dalam mana-mana perenggan terdahulu.          JENIS BANGUNAN

116.  Syarat-syarat tersirat yang menyentuh tanah yang tertakluk kepada
jenis "bangunan".

  (1) Jika mana-mana tanah berimflik tertakluk oleh sebab mana-mana
peruntukan Akta ini kepada jenis "bangunan", syarat-syarat tersirat berikut
hendaklah, tertakluk kepada seksyen kecfl (3), dipakai kepadanya-

    (a)   bahawa, melainkan pada tarikh yang berkaitan sesebuah
        bangunan sedemikian telah sedia ada di atas tanah itu, maka
        hendaklah dalam masa dua tahun dari tarikh itu dibina di atasnya
        sebuah bangunan sesuai untuk digunakan bagi satu maksud atau
        lebih seperti yang ditetapkan atau disebutkan dalam seksyen kecil
        (4);

    (b)   bahawa tiada apa jua bahagian tanah itu boleh digunakan untuk
        maksud pertanian atau perusahaan (kecuali setakatmana
        pembinaan atau penyelenggaraan mana-mana bangunan untuk
        satu maksud atau maksud-maksud yang tertnasuk dalam
        perenggan (f) atau (g) seksyen kecil (4) boleh merupakan
        penggunaan sedemikian);

    (c)   bahawa tiap-tiap bangunan diatasnya (bila-bila masa jua ianya
        dibina) hendaklah dijagabaik;

    (d)   bahawa tiada bangunan sedemikian boleh dimusnahkan, diubah
        atau ditambah tanpa keizinan secara bertulis terlebih dahulu dari
        Pihak Berkuasa Negeri.

  (2) Dalam seksyen kecil (1) "tarikh yang berkaitan" ertinya tarikh
 bilamana manamana bahagian tanah itu pertama kali menjadi tertakluk
 kepada jenis itu.

  (3) Syarat-syarat yang ditetapkan dalam seksyen kecil (1) hendaklah
 disiratkan dalam hal mana-mana tanah hanya setakatmana ianya tidak
 berlawan dengan mana-mana syarat nyata yang tanah itu pada masa itu
 tertakluk.

  (4) Maksud-maksud yang disebutkan dalam perenggan (a) seksyen kecil (1)
 adalah ,seperti berikut-

    (a)   maksud kediaman;

    (b)   maksud pentadbiran atau perniagaan, atau maksud pengangkutan
        penumpang;
                    5021
Statut Lain Yang Berkaitan
    (c)  maksud mempamir, menjual secara runcit, membaiki atau
       sebahknya mengurusniaga apa-apa barang atau barangan, atau
       memberi apa-apa perkhidmatan;

    (d)  maksud memberi kemudahan-kemudahan pendidikan, perubatan,
       kebersihan atau kemudahan-kemudahan kebajikan yang lain;

    (e)  maksud hiburan, makan minumati atau permainan;

    (f)  apa-apa, maksud yang Pihak Berkuasa Negeri mungkin
       menetapkan bagi maksud seksyen ini oleh kaedah-kaedah di
       bawah seksyen 14;

    (g)  apa-apa maksud yang Pihak Berkuasa Negeri memikirkan patut
       untuk mewibawa dalam keadaan apa-apa hal tertentu.

    (h)  apa-apa maksud yang berkaitan dengan satu maksud yang
       termasuk dalam mana-mana perenggan yang terdahulu.116A.  (Dimansuhkan).           JENIS PERINDUSTRIAN

117. Syarat-syarat tersirat yang menyentuh tanah yang tertakluk kepada jenis
   "perindustrian."

  (1) Jika mana-mana tanah berimilik tertakluk oleh sebab mana-mana
 peruntukan, Akta ini kepada jenis "perindustrian", syarat-syarat tersirat
 berikut hendaklah, tertakluk kepada seksyen (2), dipakai kepadanya-

    (a)  bahawa ia hendaklah digunakan hanya untuk maksud
       perindustrian, iaitu. untuk maksud membina atau menyenggara
       kilang, bengkel, fondri, gudang. Umbungan, jeti, keretapi atau
       bangunan atau pemasangan lain untuk digunakan atau
       berhubungan dengan satu maksud atau lebih dari maksudmaksud
       yang berikut-

        i)  mengilang;

        ii) melebur;

        iii) pengeluaran dan penyebaran kuasa;

        iv) penyimpanan, pemasangan, pemprosesan, pengangkutan
          atau penyebaran barang, atau barangan lain;

        v)  apa-apa maksud lain seperti mana Pihak Berkuasa Negeri
           mungkin menetapkan bagi maksud seksyen ini oleh kaedah-
           kaedah di bawah seksyen 14;
                   5022
Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa
    (b)   bahawa perindustrian hendaklah dimulakan dalam masa tiga
        tahun daripada tarikh berkenaan dan tiap-tiap bangunan atau
        pemasangan di atasnya (bila-bila jua ianya dibina atau dipasang)
        hendaklah dijagabaiki;

    (c)   bahawa tiada bangunan, atau pemasangan sedemikian boleh
        dimusnahkan, diubah atau ditambah tanpa keizinan secara
        bertulis terlebih dahulu dan Pihak Berkuasa berkenaan:    Dengan syarat bahawa syarat yang ditetapkan dalam perenggan (a)
janganlah hendaknya menghalang penyenggaraan atau pembinaan, di atas
tanah, itu, apa-apa bangunan yang digunakan atau hendak digunakan -

         i) untuk peruntukan kemudahan-kemudahan pendidikan,
          perubatan, kesihatan atau kemudahan kebajikan, untuk
          tuanpunya tanah atau mana-mana orang lain yang
          menduduki tanah itu dengan sah di sisi undang-undang, atau
          untuk pekerja-pekerja tuanpunya, atau mana-mana orang
          yang diambil bekerja untuk maksud perindustrian oleh
          tuanpunya atau mana-mana orang lain tersebut, atau

         ii) untuk apa-apa maksud yang Pihak Berkuasa Negeri
           memikirkan patut untuk mewibawa dalam keadaan tertentu
           hal itu.

  (1A) Dalam seksyen kecil (1) "tarikh berkenaan" bermakna tarikh dimana
 apa-apa bahagian tanah mula tertakluk kepada kategori.

  (2) Syarat yang ditetapkan dalam seksyen kecil (1) hendaklah disiratkan
 dalam hal mana-mana tanah hanya setakat mana ianya tidak berlawanan
 dengan mana-mana syarat nyata yang tanah itu pada masa itu tertakluk.     TANAH PERTANIAN YANG DIBERIMILIK DI BAWAH HAKMILIK
             BERSYARAT

118.  Syarat tersirat yang menyentuh tanah pertanian yang diberimilik di
    bawah hakmilik bersyarat.

  (1) Jika mana-mana tanah yang diberimilik di bawah hakmilik sementara
 adalah tertakluk -

    (a)   oleh sebab seksyen kecil (2) seksyen 55, kepada syarat tersirat
        seperti yang ditetapkan dalam seksyen kecil (2) seksyen 53, atau

    (b)   kepada mana-mana syarat nyata yang menghendaki ianya
        digunakan untuk maksud pertanian, atau

    (c)   kepada jenis "pertanian",
                    5023
Statut Lain Yang Berkaitan
    maka ianya hendaklah, tertakluk kepada seksyen kecil (2), menjadi
 tertakluk kepada satu syarat nyata tersirat, selama mana ianya terus
 dipegang di bawah bakmilik bersyarat, bahawa tiada bangunan selain dari
 sebuah bangunan sementara boleh dibina di atasnya tanpa kelulusan
 Pentadbir Tanah.

   (2) Syarat yang ditetapkan dalam seksyen kecil (1) hendaklah disiratkan
 dalam hal mana-mana tanah hanya setakat mana ianya tidak berlawanan
 dengan mana-mana syarat nyata yang tanah itu pada masa itu tertakluk.       TANAH YANG DICATITERA "PADI" SEBELUM PERMULAAN

119.  Syarat tersirat yang menyentuh tanah yang diberimilik sebelum
    permulaan untuk penanaman padi.

  (1) Jika dokumen hakmilik mana-mana tanah desa yang diberimilik
 sebelum bermulanya Akta ini, iaitu tanah yang tidak lebih dari empat hektar
 keluasannya, mengandungi perbahasan "padi", atau apa-apa kesamaan atau
 kelainan seperti yang ditetapkan dalam Jadual Keempat, sebagai jenis
 penanaman atau maksud pemberimilikannya, atau sebagai sebahagian dari
 jenis itu atau satu maksud sedemikian, maka tertakluk kepada seksyen kecil
 dan (3), tanah itu hendaklah menjadi tertakluk kepada syarat-syarat tersirat
 berikut -

    (a)  bahawa kawasan tanah sedemikian itu sepertimana, pada
       pendapat Pentadbir Tanah, sesuai untuk penanaman padi
       hendaklah ditanami sedemikian;

    (b)  bahawa kawasan itu hendaklah disenggara dan ditanami
       sedemikian mengikut kaedah-kaedah pertanian yang sempurna ,
       dan

    (c)  bahawa kawasan itu hendaklah ditanami sedemikian dengan
       berterusan

    Dengan syarat bahawa syarat yang ditetapkan data perengaan (c)
 hendaklah dianggap sebagai dipatum data hal mana-mana kawasan asalkan
 sekurang-kurangnya tiga suku darinya adalah ditanami pada setiap masa,
 dan asalkan apa-apa tempuh bilamana kurang dari seluruh tanah itu
 ditanami sedemikian tidak melebihi dua belas bulan.

  (2) Seksyen ini tidak terpakai kepada mana-mana tanah yang dokumen
 hakmiliknya, pada permulaan Akta ini adalah dicatiterakan dengan tanda
 ingatan kecuahan dan peruntukan-peruntukan yang serupa dalam mana-
 mana undang-undang tanah terdahulu.

  (3) Syarat-syarat yang disiratkan oleh seksyen ini hendaklah terhenti dari
 dipakai kepada mana-mana tanah -

    (a)  apabila perbahasaan yang menimbulkannya dihapuskan dari
       dokumen hakmilik menurut satu permohonan oleh tuanpunya di
       bawah seksyen 124;
                  5024
Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa
    (b)   apabila tanah itu menjadi tertakluk kepada mana-mana jenis
        penggunaan tanah.
        Bab 4 - Syarat-syarat Nyata dan Sekatan Kepentingan

        KUASA-KUASA AM KETIKA PEMBERIMILIKAN

120. Pengenaan syarat nyata dan sekatan kepentingan apabila pemberimilikan
   dibuat di bawah Akta ini.

  (1) Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan seksyen ini, Pihak Berkuasa
 Negeri boleh memberimilik tanah di bawah Akta ini tertakluk kepada apa-apa
 syarat nyata dan sekatan kepentingan yang mematuhi undang-undang
 sepertimana yang difikirkannya patut.

  (2) Syarat-syarat dan sekatan-sekatan kepentingan yang hendak
 dikenakan di bawah seksyen ini data hal mana-mana tanah hendaklah
 ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri pada masa bilamana tanah itu
 diluluskan untuk pemberimihkan.

  (3) Tiap-tiap syarat atau sekatan kepentingan yang dikenakan di bawah
 seksyen ini hendakiah dicatiterakan di atas atau disebutkan di dalam
 dokumen hakmilik tanah itu: dan data mematuhi seksyen kecil ini Pihak
 Berkuasa Negeri hendaklah, dalam apa-apa hal di mana ia mengenakan
 syarat dan sekatan kepentingan itu kedua-duanya sekali. memperbezakan
 antara kedua-duanya.

  (4) Tiada apa jua syarat boleh dikenakan di bawah seksyen ini yang
 berlawanan dengan mana-mana syarat tersirat yang tanah itu menjadi
 tertakluk kepada pemberimilik dibuat oleh sebab seksyen 114.  TANAH YANG DIBERIMILIK TERTAKLUK KEPADA SUATU JENIS

121. Jenis: Pertanian.

   (1)  Jika, menurut seksyen 52, mana-mana tanah yang diberin-iilik di
 bawah Akta ini :ertakluk kepada jenis "pertanian" maka Pihak Berkuasa
 Negeri bolehlah, dalam menjalankan kuasanya di bawah seksyen 120 (dan
 tanpa menyentuh keluasan kuasa-kuasa itu), -,mengenakan apa-apa syarat
 sepertimana yang difikirkannya patut-

    (a)   menghendaki penanaman di atasnya, atau di atas mana-mana
        bahagian darinya, suatu tanaman tertentu, atau mana-mana klas
        atau jenis tanaman;
                    5025
Statut Lain Yang Berkaitan
    (b)  melarang penanaman di atasnya, atau di atas mana-mana
       bahagian darinya, suatu penanaman tertentu, atau apa-apa klas
       atau jenis tanaman;

    (c)  menetapkan tarikh-tafikh dalam sesuatu tahun pada atau sebelum
       mana apa-apa kerja pembersihan, penanaman, penyemaian,
       pembajaan, atau penuaian, atau apa-apa tindakan pertanian lain,
       hendak dimula atau diselesaikan;

    (d)  menghadkan kawasan maksimum tanah itu yang boleh dibina
       rumah-rumah kediaman dan bangunan-bangunan lain.

  (2) Dalam seksyen ini "tanaman" termasuklah pokok-pokok yang ditanam
 untuk maksud mendapatkan hasilnya.

122. Jenis Bangunan dan Perindustrian.

     Jika, menurut seksyen 52, mana-mana tanah diberimilik di bawah Akta
 ini tertakluk kepada jenis "bangunan" atau jenis "perindustrian" Pihak
 Berkuasa Negeri bolehlah, dalam menjalankan kuasa-kuasanya di bawah
 seksyen 120 (dan tanpa menyentuh keluasan kuasa-kuasa itu), mengenakan
 apa-apa syarat sepertimana yang difikirkannya patut mengenai-

    (a)  kawasan atau bahagian tanah yang hendak dibina di atasnya;

    (b)  jenis, rekabentuk, tinggi dan struktur mana-mana bangunan yang
       hendak dibina di atas tanah itu, dan jenis dan kualiti baban-bahan
       yang hendak digunakan dalam pembinaannya;

    (c)  tarikh pada atau sebelum mana apa-apa bangunan sedemikian
       hendak dimula atau diselesaikan;

    (d)  kegunaan bangunan itu.  TANAH MENJADI TERTAKLUK KEPADA SESUATU JENIS SELEPAS
           PEMBERIMILIKAN

123.   Pengenaan syarat nyata kepada tanah yang menjadi tertakluk kepada
     suatu jenis di bawah seksyen 54.

  (1) Pihak Berkuasa Negeri bolehlah, dalam mana-mana pemberitahuan yang
 diberi di bawah seksyen 54 mengenai mana-mana kawasan, mengarahkan
 supaya sejak tarikh bilamana mana-mana tanah dalam kawasan itu oleh
 sebab pemberitahuan itu menjadi tertakluk kepada mana-mana jenis
 penggunaan tanah yang ditetapkan dalam arahan itu, ianya menjadi
 tertakluk juga kepada apa-apa syarat nyata sepertimana yang ditetapkan
 sedemikian iaitu syarat-syarat mengenai mana-mana dari perkara-perkara
 yang disebutkan dalam seksyen 121 atau 122, mengikut mana-mana yang
 sesuai.

  (2)  Pada atau sebelum tarikh bilamana mana-mana tanah menjadi
 tertakluk kepada apa-apa syarat oleh sebab mana-mana pemberitahuan
                   5026
Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa
 sedemikian, hendaklah dicatiterakan di atas dokumen hakmilik tanah itu
 sama ada syarat-syarat itu sendiri atau rujukan kepadanya.

  (3 ) Tiada apa jua syarat boleh dikenakan oleh sebab seksyen ini yang
 berlawanan dengan mana-mana syarat tersirat seperti yang ditetapkan dalam
 seksyen 114.       PENGUBAHAN SYARAT-SYARAT, SEKATAN DAN JENIS

124.  Kuasa Pihak Berkuasa Negeri untuk mengubah syarat, dll., atas
    permohonan tuanpunya.

    (1) Tuanpunya mana-mana tanah berimilik bolehlah memohon kepada
 Pihak Berkuasa Negeri di bawah seksyen ini untuk -

    (a)   pengubahan mana-mana jenis penggunaan tanah yang tanah itu
        pada masa itu tertakluk atau, jika ianya tidak tertakluk
        sedemikian, untuk pengenaan mana-mana jenis ke atasnya;

    (b)    pembatalan apa-apa syarat nyata atau sekatan kepentingan yang
        dicatiterakan di atas, atau disebut di dalam, dokumen hakmilik
        tanah itu, atau penghapusan perbahasan "padi" dari dokumen itu,
        atau apa-apa perbahasaan lain yang oleh sebabnya tanah itu
        tertakluk pada masa itu kepada syarat tersirat seperti yang
        ditetapkan dalam seksyen 119; atau

         (ba) memotong daripada dokumen hakmilik ungkapan "Getah",
           "kampung" atau mana-mana ungkapan lain mengenai
           kegunaan tanah, dan untuk mengenakan syarat-syarat
           nyata yang lain mengenai kegunaan tanah;

    (c)   pemindaan apa-apa syarat nyata atau sekatan kepefitingan yang
        tercatitera di atas, atau disebut di dalam dokumen hakmilik tanah
        itu, atau pengenaan apa-apa syarat nyata yang baru atau sekatan
        kepentingan:

     Dengan syarat bahawa Pihak Berkuasa Negeri janganlah hendaknya
 melayan apa-apa permohonan sedemikian melainkan ianya berpuashati
 mengenai setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan berdaftar
 pada tanah itu, atau menduduki mana-mana bahagian darinya di bawah
 mana-mana sewaan bebas daftaran samada ianya telah menizinkannya, atau
 keizinan dalam keadaan-keadaan hal itu patut tidak payah diminta:

    Dengan syarat selanjutnya bahawa Pihak Berkuasa Negeri tidak akan
 melayan apa-apa pen-nohonan tersebut melainkan apa-apa cukai yang kena
 dibayar bagi tanah itu telah pun dibayar.

   (2)  Jika Pihak Berkuasa Negeri meluluskan apa-apa permohonan di
 bawah perenggan (a) seksyen kecil (1) -

    (a)   ia hendaklah mengarahkan supaya jenis penggunaan tanah yang
        ditetapkan dalam permohonan itu dicatiterakan dalam dokumen
                    5027
Statut Lain Yang Berkaitan
       hakmilik tanah itu, dan jenis yang sedia ada (jika ada) hendaklah
       digugurkan, dan

    (b)  ia bolehlah, jika difikirkannya patut, mengarahkan supaya
       dicatiterakan juga di atas dokumen hakmilik itu apa-apa syarat
       nyata yang baru seperti yang ditetapkan dalam arahan itu, iaitu
       syarat-syarat mengenai mana-mana dari perkara yang disebutkan
       dalam seksyen 121 atau 122, mengikut mana-mana yang sesuai;
       dan, sejak tarikh bilamana arahan itu mula dijalankan -

        i)  tanah itu hendaklah menjadi tertakluk kepada apa-apa
           syarat yang dicatiterakan menurutnya dan (menurut jenis
           penggunaan tanah yang dicatiterakan sedemikian) kepada
           syarat-syarat yang disiratkan oleh seksyen 115, 116 atau
           117;

        ii) hendaklah terhenti dari terpakai kepada tanah itu semua
          syarat yang ianya tertakluk terdahulu kecuali syarat-syarat
          yang disiratkan di bawah seksyen 114 dan, di mana
          berkenaan, 118.

   (3) Apabila Pihak Berkuasa Negeri meluluskan apa-apa permohonan di
bawah perenggan (b) seksyen kecil (1), ia hendaklah mengarahkan supaya
syarat, sekatan kepentingan  atau perbahasan dalam persoalan digugurkan
dari dokumen hakmilik kepada tanah itu atau, dalam hal mana-mana syarat
atau sekatan yang hanya disebutkan dalam dokumen hakmilik itu, supaya satu
notanda mengenai pembatalannya dicatiterakan.

  (3A) Jika Pihak Berkuasa Negeri meluluskan apa-apa permohonan di bawah
 perenggan ba) seksyen kecil (1), ia akan arahkan supaya ungkapan berkenaan
 dipotong, dan syaratarat nyata baru diendorskan atas dokumen hakmilik
 kepada tanah.

  (4) Pihak Berkuasa Negeri bolehlah meluluskan apa-apa permohonan di
 bawah perenggan (c) seksyen kecil (1) sama ada mengikut syarat-syarat yang
 ianya dikemukakan atau; tertakluk kepada apa-apa ubahsuaian yang
 difikirkannya patut, dengan keizinan pemohon dan mana-mana orang atau
 badan lain yang keizinannya adalah dikehendaki di bawah proviso kepada
 seksyen kecil itu, dan hendaklah, walau apapun, mengarahkan sebagai patut
 –

    (a)  pindaan mana-mana syarat atau sekatan kepentingan yang
       dicatiterakan di atas dokumen hakmilik kepada tanah itu, atau

    (b)  catitera satu notanda pindaan mengenai apa-apa syarat atau
       sekatan yang hanya disebutkan di dalamnya di atas dokumen
       hakmilik, atau

    (c)  catitera mengenai apa-apa syarat baru di atas dokumen hakmilik
       itu.

  (5) Apa-apa arahan yang diberi oleh Pihak Berkuasa Negeri di bawah
 seksyen ini boleh dijadikan bersyarat bagi semua atau mana-mana dari
 perkara-perkara berikut -
                   5028
Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa
   (a)   pembayaran satu premium tambahan;

        (aa) pembayaran apa-apa pengenaan yang ditentukan;

   (b)   pengenaan satu cukaisewa baru;

   (c)   pematuhan kepada apa-apa kehendak lain yang Pihak Berkuasa
        Negeri memikirkan patut.

  (6) Tiada apa jua syarat yang berlawanan dengan mana-mana syarat
 tersirat yang tanah dalam persoalan itu pada masa itu tertakluk di bawah
 seksyen 114 atau 119 boleh dikenakan oleh sebab seksyen ini, dan tiada
 apajua syarat boleh dipinda oleh sebab seksyen ini sehingga ianya menjadi
 berlawanan dengan apa-apa syarat tersirat sedemikian.

  (7) Setelah dituluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri di bawah seksyen kecil
 (4). PC-, daftar atau Pentadbir Tanah, mengikut mana yang berkenaan, akan
 menandatangani suatu memorandum dalam Borang 7C mengikut arahan
 Pihak Berkuasa Negeri dan akm mengemukakan pindaan, dan di atas
 memorialnya yang dibuat, Pendaftar akan membuat suatu catatan di atas
 dokumen-dokumen hakmilik daftar dan keluaran kepada tanah dam akan
 mencatatkan tarikh dan kuasa untuknya, dan mengesahkan pindaan itu
 dengan tanda-tangan dan meterainya.

  (8) Sewa dan premium dalam mana-mana arahan yang dikeluarkan oleh
 Berkuasa Negeri di bawah seksyen ini hendaklah kena dibayar kepada Pihak
 Berkuasa Negeri pada masa ia meluluskan permohonan dan Pentadbir Tanah
 hendaklah menyebatkan untuk disampaikan kepada tuanpunya suatu notis
 dalam Borang 7G menghendakinya membayar jumlah tersebut dalam masa
 yang ditentukan dan jika mana-mana jumlah tersebut tidak dibayar dalam
 masa tersebut kelulusan Pihak Berkuasa Negeri akan luput oleh kerana itu.124A. Permohonan secara serentak untuk pecah sempadan tanah dan di bawah
seksyen 124 (1) mengenai petak-petak pecah sempadan yang dicadangkan itu.

  (1) Tuanpunya bagi mana-mana tanah yang diberimilik boleh memohon
 kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk meluluskan pecah sempadan tanah dan
 pada masa yang sama membuat permohonan di bawah seksyen kecil (1)
 seksyen 124 mengenai petak-petak pecah sempadan yang dicadangkan itu.  (2) Sesuatu pennohonan di bawah seksyen kecil (1) seksyen 124 mengenai
 petak-petak pecah sempadan yang dicadangkan itu hendaklah dibuat dalam
 Borang 7D, dan akan dilayan dan diselenggarakan di bawah seksyen 124
 sebagai suatu permohonan berasingan di bawah seksyen kecil (1) seksyen 124
 mengenai tiap-tiap petak pecah sempadan yang dicadangkan itu.

  (3) Kelulusan permohonan untuk pecah sempadan tanah dan kelulusan
 permohonan di bawah seksyen kecil (1) seksyen 124 mengenai petak-petak
 pecah sempadan yang dicadangkan itu hendaklah kedua-dua bersyarat atas
 pemohon memenuhi, semua petakpecah sempadan, dalam tempuh tertentu
                    5029
Statut Lain Yang Berkaitan
 sebagaimana yang akan dinyatakan oleh Pihak Berkuasa Negeri, semua
 syarat yang akan dikenakan di bawah seksyen kecil (5) seksyen 124 mengenai
 tiap-tiap petak pecah sempadan yang dicadangkan itu.

  (4) Bagi maksud permohonan untuk pecah sempadan di bawah seksyen
 kecil (1) permohonan akan dianggap seolah-olah sebagai suatu permohonan di
 bawah seksyen 135 dan peruntukan-peruntukan seksyen-seksyen 136, 137,
 138 dan 139 hendaklah terpakai setakat mana peruntukan-peruntukan itu
 tidak berlawanan dengan peruntukan-peruntukan seksyen ini, dan dalam
 menimbangkan permohonan tersebut Pihak Berkuasa Negeri hendaklah
 mempunyai dan boleh menjalankan semua kuasa Pengarah Negeri atau
 Pentadbir Tanah, mengikut mana-mana yang berkenaan, atau boleh
 mengarahkan Pengarah Negeri atau Pentadbir Tanah, mengikut mana yang
 berkenaan, untuk menjalankan semua atau sebahagian daripada kuasa-kuasa
 itu.           Bab 5 - Penguatkuasaan Syarat-syarat

125. Bila suatu pelanggaran syarat berbangkit.

  (1) Suatu pelanggaran syarat yang menghendaki pelaksanaan berterusan
 akan berbangkit sebaik sahaja, dan terus selama mana syarat itu tidak
 dipatuhi.

  (2) Pelanggaran syarat yang tertakluk kepada suatu tempuh tetap akan
 berbangkit-

     a)  dalam hal suatu syarat yang menghendaki pelaksanaan apa-apa
        perbuatan dalam sebarang tempuh (iaitu tempoh yang ditetapkan
        di dalamnya, atau tempuh yang dilanjutkan menurut seksyen
        107), apabila tamatnya tempuh itu tanpa perbuatan itu tidak
        dilaksanakan;

     b)  dalam hal satu syarat yang menghendaki apa-apa perbuatan
        ditinggalkan sehingga pada suatu masa, apabila perbuatan itu
        dilakukan sebelum masa itu. 126. Pelanggaran syarat kompleks.

    Jika apa-apa syarat mengandungi dua kewajipan atau tanggungan
 yang berasingan atau lebih,   kegagalan untuk memenuhi mana-mana
 kewajipan atau tanggungan itu akan merupakan pelanggaran syarat itu. 127. Tanggungan untuk penyitaan kerana pelanggaran syarat.

  (1) Bila apa-apa pelanggaran berbangkit daripada apa-apa syarat yang
 mana-mana tanah berimilik pada masa itu tertakluk-
                   5030
Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa
    a)  maka tanah itu hendaklah boleh dikenakan penyitaan oleh Pihak
      Berkuasa Negeri, dan

    b)  kecuali dalam hal di mana suatu denda dikenakan di bawah
      seksyen kecil (IA), atau di mana tindakan untuk maksud
      melantar supaya diremedikan pelanggaran itu adalah
      pertamanya dikehendaki diambil di bawah seksyen 128,
      Pentadbir Tanah hendaklah meneruskan penguatkuasaan
      penyitaan itu menurut peruntukan-peruntukan seksyen 129.

 (IA) (a) Apabila sesuatu pelanggaran sebagaimana yang dirujukkan dalam
subseksyen 1) timbul, maka Pentadbir Tanah boleh, selain dari mengambil
tindakan di bawah seksyen 128 atau 129, menyerahkan suatu notis dalam
Borang 7E kepada tuanpunya, memerlukannya menunjukkan sebab mengapa
suatu denda tidak dikenakan mengenai pelanggaran itu.

 (b) Apabila gagal tuan punya menunjukkan sebab dengan memuaskan
kepada Pentadbir Tanah, maka Pentadbir Tanah boleh membuat suatu
perintah untuk bayaran denda tidak kurang daripada lima ratus ringgit, dan
dalam hal pelanggaran berterusan, suatu denda lagi tidak kurang daripada
seratus ringgit pada tiap-tiap hari dalam tempoh pelanggaran itu berterusan.

 (IB) Jika suatu denda dibayar atas suatu perintah yang dibuat di bawah
perenggan (b) subseksyen (IA), tindakan tidak akan diambil di bawah seksyen
128 atau 129 mengenai pelanggaran itu.

 (lC) Walau apapun peruntukan subseksyen (IB), jika Pentadbir Tanah
selepas siasatan dengan sempurna, berpuas hati bahawa pelanggaran
bersambung, Pentadbir Tanah boleh menyerahkan suatu notis dalam Borang
7F terhadap tuanpunya memberitahu kepadanya tentang tujuannya untuk
mengambil tindakan di bawah seksyen 128 atau 129 selepas habis tempoh
enam bulan dari tarikh penyampaian notis atau pada bila-bila masa
kemudiannya.

 (2) Penerimaan bagi pihak Pihak Berkuasa Negeri mengenai apa-apa
butiran hasil tanah yang terhutang berkenaan mana-mana tanah berimilik
janganlah hendaknya dijadikan sebagai satu kemaafan bagi mana-mana hak
penyitaan yang pada ketika itu wujud mengenai tanah itu oleh sebab seksyen
ini.

 (3) Tanah yang telah menjadi tertanggung untuk penyitaan di bawah
seksyen ini kerana pelanggaran mana-mana syarat hendaklah terhenti dari
tertanggung sedemikian jika-

    a)  pelanggaran itu diremedikan kemudiannya, atau

    b) dalam hal satu syarat yang tertakluk kepada suatu tempuh tetap,
     tiada apa jua tindakan telah diambil mengenai pelanggaran di
     bawah seksyen 128 atau 129 sebelum tamatnya tempuh duabelas
     tahun bennula dan tarikh bilamana pelanggaran itu berbangkit.
                 5031
Statut Lain Yang Berkaitan
  (4) Untuk maksud-maksud seksyen ini, dan seksyen 128 dan 129, tiap-tiap
 pelanggaran syarat hendaklah dianggap sebagai boleh diremedikan; dan
 tindakan yang dikehendaki untuk meremedikan apa-apa pelanggaran
 hendaklab diertikan sebagai terdiri dari-

        a)  dalam hal satu syarat positif, pelaksanaan tiap-tiap perbuatan
          atau sesuatu, yang ketinggalan untuk membuatnya merupakan
          atau menjadi sebahagian daripada pelanggaran itu;

        b) dalam hal satu syarat negatif, pelaksanaan semua perbuatan atau
         sesuatu yang sedemikian atau sebagaimana yang perlu untuk
         meletakkan tanah itu dalam keadaan di mana ianya akan berada
         jika pelanggaran itu tidak berlaku.

128.     Tindakan ringkas untuk menetapkan remedi pelanggaran syarat.

    (1)   Jika-

        a) mana-mana tanah berimilik adalah dikenakan penyitaan kepada
         Pihak Berkuasa Negeri di bawah seksyen 127 kerana pelanggaran
         syarat, dan

        b) pada pendapat Pentadbir Tanah pelanggaran itu boleh
         diremedikan oleh tuanpunya dalam satu tempuh yang munasabah,

     Pentadbir Tanah hendaklah menyampaikan, atau melantar supaya
 disampaikan kepada tuanpunya satu notis atas Borang 7A yang menetapkan
 tindakan yang dikehendaki untuk meremedikan pelanggaran itu, dan
 memintanya supaya mengambil tindakan sedemikian dalam masa yang
 ditetapkan di dalamnya.

  (2) Apabila disampaikan apa-apa notis di bawah seksyen kecil (1), Pentadbir
 Tanah hendaklah mencatiterakan, atau melantar supaya dicatiterakan, di
 atas dokumen hakdaftaran kepada tanah dalam persoalan itu satu notanda
 yang menyatakan bahawa itu adalah tertakluk kepada tindakan kerana
 pelanggaran syarat.

  (3) Penyampaian apa-apa notis di bawah seksyen kecil (1) hendaklah
 dijadikan sebagai satu kemaafan oleh Pihak Berkuasa Negeri, dengan syarat
 segala kehendak-kehendak betul-betul dipatuh, mengenai hak penyitaan yang
 sedia ada oleh sebab pelanggaran yang ianya berkaitan; dan –

        a)  jika notis itu dipatuh, notanda yang dicatiterakan di bawah
          seksyen kecil

            (2) hendaklah dibatalkan menurutnya;

        b)  jika notis itu tidak dipatum, Pentadbir Tanah hendaklah
          mengambil tindakan menurut peruntukan seksyen 129.

129.  Tindakan untuk menguatkuasakan penyitaan kerana pelanggaran
syarat.
                      5032
Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa
 (1) Pentadbir Tanah hendaklah mengambfl tindakan di bawah seksyen ini
bila-bila jua mana-mana tanah berimilik boleh dikenakan penyitaan di bawah
seksyen 127 kerana pelanggaran syarat dan-

    a)  ia berpendapat bahawa pengambilan tindakan di bawah seksyen
      128 tidak akan berpatutan, atau

    b)  tuanpunya tanah itu gagal, mematuhi mana-mana notis yang
      disampaikan kepadanya di bawah seksyen itu.

 (2) Dalam mana-mana keadaan yang tersebut di atas, Pentadbir Tanah
hendaklah -

    a)  melantar supaya disampaikan satu notis atas Borang 7B, kepada
      tuanpunya tanah itu, dan

    b)  melantar supaya disampaikan satu salinan notis itu, yang
      kepadanya hendaklah dilampirkan notis tambahan yang
      diterakan dalam tambahan kepada Borang itu, kepada orang dan
      badan yang serupa seperti orang dan badan yang mana notis
      mengenai cukaisewa adalah dikehendaki untuk disampaikan oleh
      seksyen kecil (1) seksyen 98.

 (3) Apabila, mana-mana notis disampaikan di bawah seksyen kecil (2),
Pentadbir Tanah hendakiah mencatiterakan (melainkan satu notanda
sedemikian telah sedia dicatiterakan di bawah seksyen 128), atau melantar
supaya dicatiterakan di atas dokumen hakmilik daftaran kepada tanah dalam
persoalan itu satu notanda yang menyatakan bahawa tanah itu adalah
tertakluk kepada tindakan kerana pelanggaran syarat.

 (4) Apabila tiba tarikh dan pada masa dan tempatnya, sebagaimana yang
ditetapkan dalam mana-mana notis sedemikian, Pentadbir Tanah hendaklah
mengadakan satu urutan menurut peruntukan-peruntukan Akta ini, dan,
apabila tamatnya, siasatan itu -

    a)  jika pada pendapatnya bahawa pelanggaran itu telah
      diremedikan, maka ia hendaklah mengisytiharkan dengan
      perintah, dan hendaklah membatal am melantar supaya
      dibatalkan apa-apa notanda yang dicatiterakan di bawah seksyen
      ini atau seksyen 128;

    b)  jika pada pendapatnya hanya tempoh itu (atau jika satu notis di
      bawah seksyen 128 telah sedia disampaikan mengenai
      pelanggaran itu, satu tempoh lanjutan) patut dibenarkan untuk
      meremedikan pelanggaran itu, maka la hendaklah membuat satu
      perintah yang menetapkan tindakan yang hendak diambil untuk
      maksud itu, dan tempoh dalam mana tindakan itu hendak
      diambil;

    c)  dalam hal yang lain, akan mengambil pemilikan sementara tanah
      itu sebagaimana yang diarahkan oleh Pihak Berkuasa Negeri
      atau tanpa arahan tersebut, membuat suatu perintah
      mengisytiharkan tanah itu dirampas menjadi hak Pihak
      Berkuasa Negeri.
                 5033
Statut Lain Yang Berkaitan
  (5) Pembuatan satu perintah di bawah perenggan (b) seksyen kecil (4)
 hendaklkmenjadi satu kemaafan oleh Pihak Berkuasa Negeri, dengan syarat
 segala kehendak-kehendaknya betul-betul dipatuhi, mengenai hak menyita
 yang sedia ada oleh sebab pelanggaran yang perintah itu berkaitan; dan -

     a)  jika perintah itu dipatuhi, apa-apa notanda yang dicatiterakan di
        bawah seksyen ini atau seksyen 128 hendaklah dibatalkan
        menurutnya;

     b)  jika perintah itu tidak dipatuhi, Pentadbir Tanah boleh, pada
        tamat tempuh yang dinyatakan di dalamnya, mengambil
        pemilikan sementara tanah itu sebagaimana yang diarahkan oleh
        Pihak Berkuasa Negeri atau tanpa arahan tersebut, membuat
        suatu arahan mengisytiharkan tanah itu dirampas menjadi hak
        Pihak Berkuasa Negeri.

  (6) Jika pemilikan sementara diambil oleh Pentadbir Tanah di bawah
 perenggan (c) seksyen kecil (4) atau perenggan (b) seksyen kecil (5),
 peruntukan-peruntukan berikut hendaklah terpakai -

     a)  Pihak Berkuasa Negeri atau mana-mana orang atau badan yang
        dilantik olehnya  hendaklah  mempunyai   kuasa  untuk
        memperbetulkan pelanggaran atas perbelanjaan Pihak Berkuasa
        Negeri atau perbelanjaan sendiri orang atau badan itu dengan
        apa-apa cara atau bentuk yang difikirkan sesuai oleh Pihak
        Berkuasa Negeri;

     b)  apabila selesai urusan remedi atau dalam tempuh tertentu
        sebagaimana Pihak Berkuasa Negeri fikirkan sesuai setelah
        melaksanakan remedi tersebut, pemilikan akan dikembalikan
        kepada tuanpunya dengan keperluan bahawa tanah itu
        diselenggara dalam keadaan yang memuaskan memandangkan
        remedi itu dan bahawa Pihak Berkuasa Negeri, orang atau badan
        berkenaan akan dibayar balik semua atau sebahagian dari
        perbelanjaan yang telah dilakukan dalam melaksanakan remedi
        itu sama ada dengan sekali gus atau secara ansuran; dan

     c)  jika mana-mana keperluan di bawah perenggan (b) didapati tidak
        dipatuhi. Pentadbir Tanah akan melapurkan kepada Pihak
        Berkuasa Negeri, dan jik.-a Pihak Berkuasa Negeri berpuashati
        bahawa tanah itu tidak diselenggara sepert yang dikehendaki,
        maka ia akan membuat suatu perintah mengisytiharkan tanah
        itu dirampas menjadi hak Pihak Berkuasa Negeri.            BAHAGIAN LAPAN - PENYITAAN

130. Penyitaan hendaklah mula berkuatkuasa apabila pemberitahuan dibuat
dalam Warta.

  (1) Dengan seberapa segera yang boleh selepas dibuat suatu perintah di
 bawah seksyen 100 atau 129 mengenai mana-mana tanah (iaitu, suatu
 perintah yang mengisytihartanah itu tersita kepada Pihak Berkuasa Negeri
                   5034
Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa
 kerana ketiadaan bayaran cukaisewa atau pelanggaran mana-mana syarat),
 Pentadbir Tanah hendaklah menyiarkan di dalam Warta satu pemberitahuan
 mengenai penyitaan atas Borang 8A; dan setelah disiarkan sedemikian,
 penyitaan itu hendaklah mula berkuatkuasa sepertimana yang disebutkan
 dalam seksyen 131.

  (2)   Salinan mana-mana pemberitahuan yang disiarkan di bawah seksyen
      kecil (1) hendaklah disiarkan menurut peruntukan-peruntukan
      seksyen 433, dan Pentadbir Tanah hendaklah, dengan seberapa
      segera yang boleh selepas pemberitahuan itu disiarkan, mendaftar
      atau melantar supaya didaftarkan satu ingatan mengenainya di atas
      dokumen hakmilik daftaran tanah dalam persoalan itu.131.   Kesan perampasan.

  Apabila mula berkuatkuasa apa-apa penyitaan mengenai mana-mana tanah
 di bawah .Akta ini –

     a)  tanah itu hendaklah kembali dan terletakhak kepada, Pihak
        Berkuasa Negeri sebagai tanah Kerajaan, dibebas dan dilepaskan
        dari semua hakmilik dan kepentingan yang sedia ada atau yang
        boleh timbul sejurus sebelum penyitaan itu mula berkuatkuasa;

     b)  hendaklah juga tertelakhak kepada Pihak Berkuasa Negeri,
        setakatmana yang ditetapkan dalam seksyen 47 dan tanpa
        bayaran pampasan, apa-apa bangunan yang ketika itu wujud di
        atas tanah itu; dan

     c)  apa-apa butiran hasil tanah yang pada ketika itu terhutang
        kepada Pihak Berkuasa Negeri mengenai tanah itu hendaklah
        dihapuskan.

132. Tanah tidak boleh diberimilik semula dll., dalam tempoh rayuan
   membantah penyitaan.

  (1) Jika mana-mana tanah kembali kepada Pihak Berkuasa Negeri oleh
 sebab bermulanya kuatkuasa mana-mana penyitaan di bawah Akta ini, Pihak
 Berkuasa Negeri, tertakluk kepada seksyen kecil (2), janganlah hendaknya
 memberimilik semula atau sebaliknya melupuskannya pada bila-bila masa
 sebelum-

     a) tamatnya tempoh tiga bulan bilamana (di bawah seksyen 418) satu
       rayuan dibentangkan di hadapan Mahkamah membantah perintah
       Pentadbir Tanah di bawah seksyen 100 atau 129, mengikut mana-
       mana yang sesuai; atau

     b) jika satu rayuan sedemikian dibuat dalam tempoh itu, penentuan
       rayuan itu dan apa-apa pembicaraan yang berbangkit, darinya
       kemudiannya.

  (2)  Peruntukan-peruntukan seksyen kecil (1) -
                   5035
Statut Lain Yang Berkaitan
     a)  hendaknya tidak menyentuh kuasa Pihak Berkuasa Negeri di
        bawah seksyen kecil (2) seksyen 133 untuk membatalkan
        penyitaan pada bila-bila masa atas rayuan selaku itu oleh orang
        atau badan yarig menjadi tuanpunya tanah itu sejurus sebelum
        penyitaan itu mula berkuatkuasa; dan

     b)  janganlah handaknya menghalang Pihak Berkuasa Negeri dari
        memberimilik semula tanah itu kepada orang atau badan itu
        pada bila-bila masa sepertimana yang disebut di dalam seksyen
        kecil (3) seksyen 133.

  (3) Asalkan peruntukan-peruntukan seksyen kecil (1) terpakai kepada
 mana-inana tanah, tiada dokumen cabutan hakniihk padanya yang mungkin
 telah diserahkan kepada, atau sebaliknya diperolehi oleh Pentadbir Tanah
 boleh dimusnahkan.

133.  Kuasa Pihak Berkuasa Negeri untuk membatalkan penyitaan, atau
memberimilik semula kepada tuanpunya terdahulu dengan syarat-syarat baru
dll.

  (1) Mana-mana orang atau badan yang menjadi tuanpunya mana-mana
 tanah berimilik sejurus sebelum penyitaannya di bawah Akta ini bolehlah
 pada bila-bila masa memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk
 mendapatkan pembatalan penyitaan itu.

  (2) Pihak Berkuasa Negeri bolehlah atas budibicara mutlaknya menolak
 atau membenarkan apa-apa rayuan di bawah seksyen itu, dan jika ia
 membenarkan rayuan itu, bolehlah berbuat demikian dengan syarat sepia
 bayaran telah dibuat oleh perayu -

     a)  jika penyitaan itu adalah kerana ketiadaan bayaran cukaisewa,
        apa-apa denda sedemikian, tidak melebihi enam kali jumlah yang
        ianya dikehendaki membayar oleh notis tuntutan yang
        disampaikan kepadanya di bawah seksyen 97, sepertimana yang
        difikirkan oleh Pihak Berkuasa Negeri patut dikenakan.

     b)  jika penyitaan itu adalah untuk pelanggaran mana-mana syarat,
        apa-apa jumlah wang yang Pihak Berkuasa Negeri boleh
        menentukan mengenai perbelanjaan yang disebabkan oleh
        penyitaan itu.

  (3) Penolakan mana-mana rayuan di bawah seksyen ini janganlah
 hendaknya dianggap sebagai menyentuh kuasa Pihak Berkuasa Negeri untuk
 memberimilik semula tanah itu kepada tuanpunya terdahulu pada bila-bila
 masa, dan, untuk maksud apa-apa pemberimilikan semula sedemikian, Pihak
 Berkuasa Negeri hendaklah, pada masa ia memberi kelulusan itu,
 menentukan semula, sepertimana yang difikirkannya patut, berbagai perkara
 yang ditetapkan dalam seksyen kecil (2) seksyen 79.134.  Rayuan membantah penyitaan.
                   5036
Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa
  (1) Sahnya mana-mana penyitaan di bawah Akta ini tidak boleh
 dipersoalkan dalmn mana-mana mahkamah kecuali dengn cara, atau dalam
 pembicaraan terkemudian ke atas satu rayuan di bawah seksyen 418 yang
 membantah perintah Pentadbir Tanah bawah seksyen 100 atau 129, mengikut
 mana-mana yang sesuai; dan walau apa juapun yang terdapat dalam mana-
 mana undang-undang bertulis lain, tiada apa rayuan boleh dimulakan selepas
 tamatnya tempoh tiga bulan yang dibenarkan untuk membawanya oleh
 seksyen 418 tersebut.

  (2) Tiada apa jua perintah oleh Pentadbir Tanah di bawah seksyen 100 atau
 129 diketepikan oleh mana-mana imahkamah kecuali atas alasan ianya dibuat
 berlawan dengan peruntukan Akta ini, atau adanya kegagalan pada pihak
 Pentadbir Tanah untuk mamatuhi kehendak-kehendak mana-mana
 peruntukan sedemikian; dan tiada perintah sedemikian boleh diketepikan
 hanya oleh sebab apa-apa salahaturan dalam bentuk atau penyampaian
 mana-mana notis di bawah Bab 2 Bahagian Enam atau, Bab 5 Bahagian
 Tujuh, mengikut mana-mana yang sesuai, melainkan, pada pendapat
 mahkarnah, salah aturan itu adalah suatu salah aturan yang penting.

  (3) Dalam apa-apa rayuan sedemikian atau pembicaraan-pembicaraan lain
 seperti disebutkan dalam seksyen kecil (I), maka hendaklah dianggap
 sehingga yang sebaliknya dibuktikan bahawa semua notis yang dikehendaki
 disampaikan di bawah Bab 2 Bahagian Enam atau Bab 5 Bahagian Tujuh,
 mengikut mana-mana yang sesuai, disampai dengan sempurna dan menurut
 peraturan.

  (4) Peruntukan-peruntukan seksyen kecil (1) janganlah hendaknya
 menyentuh mana-mana orang atau badan untuk mengambil satu tindakan
 kerosakan terhadap pihak Berkuasa Negeri, atau (tertakluk kepada
 peruntukan-peruntukan seksyen 22) terhadap mana-mana pegawai yang
 dilantik oleh Pihak Berkuasa Negeri, mengenai apa-apa, perbuatan atau
 benda yang dilakukan dengan salahnya, atau diperintah supaya dilakukan ,
 atau ditinggal dari dilakukan, berhubungan dengan apa-apa penyitaan di
 bawah Akta ini.    BAHAGIAN SEMBILAN-PECAH SEMPADAN, PECAH-BAHAGIAN DAN
              PENYATUAN

                Bab 1 -Pecah.Sempadan Tanah

135.  Kuasa tuanpunya untuk memecah sempadan dengan kelulusan dari
    Pengarah Negeri atau Pentadbir Tanah.

  (1) Tuanpunya mana-mana tanah berimilik yang dipegang di bawah
 hakmilik Pejabat Pendaftaran atau Pejabat Tanah atau hakmilik sementara
 sambungan hakmilik muktamad boleh, dengan kelulusan di bawah Bab ini
 dari Pengarah Negeri atau Pentadbir Tanah, seperti yang diperuntukkan oleh
 seksyen kecil (2), memecah sempadan tanah itu kepada dua bahagian atau
 lebih (dalam Bab ini disebut sebagai “bahagian pecah sempadan”) untuk
 dipegang olehnya di bawah hakmilik berasingan.
                   5037
Statut Lain Yang Berkaitan
  (2) Dalam ketiadaan apa-apa arahan yang berlawanan oleh Pihak Berkuasa
 Negeri, kelulusan yang dikehendaki oleh seksyen kecil (1) hendaklah diberi -

     (a)  oleh Pengarah Negeri dalam hal tanah yang dipegang di bawah
        hak-milik Pejabat Pendaftaran, dan

     (b)  oleh Pentadbir Tanah dalam hal tanah yang dipegang di bawah
        hakmilik Pejabat Tanah.
136. Syarat untuk kelulusan pecah-sempadan.

  (1) Tiada apa jua pecah sempadan boleh diluluskan oleh Pengarah Negeri
 atau Pentadbir Tanah, mengikut mana-mana yang sesuai, melainkan syarat-
 syarat berikut dipenuhi-

     (a)  bahawa pecah-sempadan itu tidak akan melanggar apa-apa
        sekatan kepentingan yang tanah itu pada masa itu tertakluk;

     (b)  bahawa pecah-sempadan itu tidak akan berlawanan dengan
        peruntukan mana-mana undang-undang bertulis yang pada masa
        itu berkuatkuasa, dan bahawa apa-apa kehendak yang dikenakan
        mengenainya oleh atau di bawah apa-apa undang-undang
        sedemikian telah dipatuhi;

     (c)  tanpa menyentuh keluasan makna perenggan (b) -

        (i)  bahawa apa-apa kelulusan perlu dari mana.mana pihak
            berkuasa perancangan telah diperolehi, dan

        (ii)  bahawa pecah sempadan itu tidak akan berlawanan dengan
            apa-apa rancangan yang diluluskan oleb Pihak Berkuasa
            Negeri untuk pembangunan kawasan di mana tanah itu
            terletak, atau kepada apa-apa keputusan mana-mana pihak
            berkuasa perancangan bagi kawasan itu, dan

        (iii) jika hal itu termasuk dalam mana-mana arahan selakunya
           yang diberi oleb Pihak Berkuasa Negeri, babawa pecah
           sempadan itu mempunyai keizinan mana-mana badan atau
           pihak berkuasa yang ditentukan dalam, atau dilantik oleh
           arahan itu;

     (d)  bahawa tiada butiran hasil tanah masih terhutang mengenai
        tanah itu;

     (e)  bahawa tiap-tiap orang, atau badan yang, pada ketika kelulusan
        itu dipohon, berhak kepada kepentingan -

        (i) cagaran tanah itu,
                     5038
Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa
       (ii) pajakan seluruh atau mana-mana bahagian darinya, selain
         dari satu bahagian yang bersamaan betul dengan salah satu
         babagian pecah sempadan yang dicadangkan,

       (iii) cagaran pajakan sedemikian, atau

       (iv) lien ke atas tanah atau apa.apa pajakan sedemikian, telah
         memberi keizinan secara bertulis tentang pembuatan
         permohonan itu,

    (f)  bahawa kawasan mana-mana bahagian pecah-sempadan -

       (i) dalam hal tanah yang tertakluk kepada jenis “pertanian”,
         atau kepada apa-apa syarat yang menghendaki kegunaannya
         untuk satu maksud pertanian, tidaklah kurang dari dua
         perlima hectare, dan

       (ii) dalam apa-apa hallain, tidaklah kurang dari kawasan
         minimum yang patut untuk tanah dari kelas atau jenis dalam
         persoalan, seperti yang ditentukan untuk maksud perenggan
         kecil ini oleh Pihak berkuasa perancangan untuk kawasan di
         mana tanah itu terletak atau (jika tiada pihak berkuasa
         sedemikian) oleh Pihak Berkuasa Negeri;

    (g)  bahawa bentuk tiap-tiap bahagian pecah-sempadan, pada
       pendapatnya, adalah sesuai untuk maksud ianya diniatkan untuk
       digunakan;

    (h)  bahawa, kecuali dalam hal mana-mana bahagian pecah.sempadan
       di mana ada jalan masuk keluar kepadanya, satu cara masuk
       keluar yang memuaskan boleh didapati dari tiap-tiap bahagian
       sedemikian samaada kepada sebatang jalan, sungai, sebahagian
       tepi-pantai atau sebuah perhentian keretapi, atau kepada satu
       tempat di tanah itu dari mana cara masuk keluar sedemikian
       boleh didapati atau boleh diperolehi dengan permohonan kepada
       Pentadbir Tanah di bawah Bahagian Dua Puluh lapan.

 (2) Kehendak-kehendak perenggan (h) seksyen kecil (1) hendaklah dianggap
sebagai memuaskan mengenai apa-apa bahagian pecah-sempadan jika, tetapi
hanya jika -

    (a) dalam hal tanah yang terletak dalam mana-mana kawasan yang
      ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri untuk maksud seksyen
      kecil ini, atau mana-mana klas atau jenis tanah dalam kawasan
      itu ditentukan dalam penetapan itu, tuanpunya telah bersetuju
      dalam permohonannya.-

       (i) bahawa ia akan menyediakan cara masuk keluar perlu
         dengan membuat sebatang jalan mengikut taraf yang
         ditentukan dalam penetapan itu ;

       (ii) bahawa tanah yang diliputi oleh jalan itu hendaklah, dari
         mulanya pengeluaran hakmilik itu hingga bahagian pecah-
                  5039
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05
Bab 05

More Related Content

What's hot

Land law 1 alienation 2014
Land law 1 alienation 2014Land law 1 alienation 2014
Land law 1 alienation 2014
xareejx
 
Land Law 1 THE NATIONAL LAND CODE 1965
Land Law 1 THE NATIONAL LAND CODE 1965Land Law 1 THE NATIONAL LAND CODE 1965
Land Law 1 THE NATIONAL LAND CODE 1965
xareejx
 
Land law 1 alienation 2014
Land law 1 alienation 2014Land law 1 alienation 2014
Land law 1 alienation 2014
xareejx
 
LAND LAW 1 Dealings part 2 leases and tenancies 2014
LAND LAW 1 Dealings part 2 leases and tenancies 2014LAND LAW 1 Dealings part 2 leases and tenancies 2014
LAND LAW 1 Dealings part 2 leases and tenancies 2014
xareejx
 
Dealings and registration
Dealings and registrationDealings and registration
Dealings and registration
FAROUQ
 

What's hot (20)

Land law 1 alienation 2014
Land law 1 alienation 2014Land law 1 alienation 2014
Land law 1 alienation 2014
 
LAND LAW - Tanah Rizab Melayu
LAND LAW - Tanah Rizab MelayuLAND LAW - Tanah Rizab Melayu
LAND LAW - Tanah Rizab Melayu
 
Utm slide kategori tanah, syarat & sekatan kepentingan [compatibility mode]
Utm slide kategori tanah, syarat & sekatan kepentingan [compatibility mode]Utm slide kategori tanah, syarat & sekatan kepentingan [compatibility mode]
Utm slide kategori tanah, syarat & sekatan kepentingan [compatibility mode]
 
Ll1 slides indefeasibility part 2
Ll1 slides indefeasibility part 2Ll1 slides indefeasibility part 2
Ll1 slides indefeasibility part 2
 
registrars caveat
registrars caveatregistrars caveat
registrars caveat
 
Land Law 1 THE NATIONAL LAND CODE 1965
Land Law 1 THE NATIONAL LAND CODE 1965Land Law 1 THE NATIONAL LAND CODE 1965
Land Law 1 THE NATIONAL LAND CODE 1965
 
EVIDENCE LAW SECTION 6, 8, 9
EVIDENCE LAW SECTION 6, 8, 9EVIDENCE LAW SECTION 6, 8, 9
EVIDENCE LAW SECTION 6, 8, 9
 
Land law 1 alienation 2014
Land law 1 alienation 2014Land law 1 alienation 2014
Land law 1 alienation 2014
 
LAND LAW - Pindahmilik Tanah
LAND LAW - Pindahmilik TanahLAND LAW - Pindahmilik Tanah
LAND LAW - Pindahmilik Tanah
 
LAND LAW - Pendaftaran Urusniaga
LAND LAW - Pendaftaran UrusniagaLAND LAW - Pendaftaran Urusniaga
LAND LAW - Pendaftaran Urusniaga
 
LAND LAW - Hak ke atas tanah orang lain
LAND LAW - Hak ke atas tanah orang lainLAND LAW - Hak ke atas tanah orang lain
LAND LAW - Hak ke atas tanah orang lain
 
LAND LAW 1 Dealings part 2 leases and tenancies 2014
LAND LAW 1 Dealings part 2 leases and tenancies 2014LAND LAW 1 Dealings part 2 leases and tenancies 2014
LAND LAW 1 Dealings part 2 leases and tenancies 2014
 
LAND ACQUISITION (PENILAIAN PENGAMBILAN TANAH)
LAND ACQUISITION (PENILAIAN PENGAMBILAN TANAH)LAND ACQUISITION (PENILAIAN PENGAMBILAN TANAH)
LAND ACQUISITION (PENILAIAN PENGAMBILAN TANAH)
 
Undang-undang Tanah di Malaysia
Undang-undang Tanah di MalaysiaUndang-undang Tanah di Malaysia
Undang-undang Tanah di Malaysia
 
Land acquisition (1)
Land acquisition (1)Land acquisition (1)
Land acquisition (1)
 
LAND LAW - Pajak Sewa
LAND LAW - Pajak SewaLAND LAW - Pajak Sewa
LAND LAW - Pajak Sewa
 
Alienation of Land under NLC 1965
Alienation of Land under NLC 1965Alienation of Land under NLC 1965
Alienation of Land under NLC 1965
 
Dealings and registration
Dealings and registrationDealings and registration
Dealings and registration
 
Pemakaian Prinsip Ekuiti dalam Sistem Torrens di Malaysia
Pemakaian Prinsip Ekuiti dalam Sistem Torrens di MalaysiaPemakaian Prinsip Ekuiti dalam Sistem Torrens di Malaysia
Pemakaian Prinsip Ekuiti dalam Sistem Torrens di Malaysia
 
Charges 1
Charges 1Charges 1
Charges 1
 

Viewers also liked (12)

OSHA
OSHAOSHA
OSHA
 
Akta pengambilan tanah 1960 pn alinah
Akta pengambilan tanah 1960  pn alinahAkta pengambilan tanah 1960  pn alinah
Akta pengambilan tanah 1960 pn alinah
 
Borang pm.1
Borang pm.1Borang pm.1
Borang pm.1
 
Buku panduan Futsal
Buku panduan FutsalBuku panduan Futsal
Buku panduan Futsal
 
charges 4
charges 4 charges 4
charges 4
 
Sejarah & Undang - undang dalam Futsal
Sejarah & Undang - undang dalam FutsalSejarah & Undang - undang dalam Futsal
Sejarah & Undang - undang dalam Futsal
 
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
 
Osha ete 101
Osha ete 101Osha ete 101
Osha ete 101
 
Perundangan Malaysia berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Perundangan Malaysia berkaitan Keselamatan dan Kesihatan PekerjaanPerundangan Malaysia berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Perundangan Malaysia berkaitan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 
Mpat tahap 3
Mpat tahap 3Mpat tahap 3
Mpat tahap 3
 
Akta keselamatan dan kesihatan perkerjaan 1994
Akta keselamatan dan kesihatan perkerjaan 1994Akta keselamatan dan kesihatan perkerjaan 1994
Akta keselamatan dan kesihatan perkerjaan 1994
 
Land law ii (charge general)
Land law ii (charge general)Land law ii (charge general)
Land law ii (charge general)
 

Bab 05

 • 1. Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa BAB 5 : STATUT LAIN YANG BERKAITAN KANDUNGAN 5.0 PENGENALAN 5003 5.1 KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) 5004 5.1.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA. 5004 5.1.2 SEKSYEN BERKAITAN 5012 5.2 AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 (AKTA 486) 5046 5.2.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA. 5046 5.2.2 SEKSYEN BERKAITAN 5051 5.3 AKTA HAKMILIK STRATA 1985 (AKTA 318) 5062 5.3.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA. 5062 5.3.2 SEKSYEN BERKAITAN 5064 5.4 AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974 (AKTA 127) 5079 5.4.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 5079 5.4.2 SEKSYEN BERKAITAN 5080 5.5 AKTA STANDARD MINIMUM PERUMAHAN DAN KEMUDAHAN PEKERJA 1990 (AKTA 446) 5096 5.5.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA. 5096 5.5.2 SEKSYEN BERKAITAN 5098 5.6 AKTA PEMULIHARAAN TANAH 1960 (AKTA 385) 5102 5.6.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA. 5103 5.6.2 SEKSYEN BERKAITAN 5104 5.7 AKTA PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN 1993 (AKTA 508) 5107 5.7.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA. 5107 5.7.2 SEKSYEN BERKAITAN 5108 5.8 AKTA PERKHIDMATAN BOMBA 1988 (AKTA 341) 5110 5.8.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA. 5110 5.8.2 SEKSYEN BERKAITAN 5111 5001
 • 2. Statut Lain Yang Berkaitan 5.9 AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI 1990 (AKTA 423) 5116 5.9.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA. 5116 5.9.2 SEKSYEN BERKAITAN 5117 5.10 AKTA PUSAT JAGAAN 1993 (AKTA 506) 5120 5.10.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA. 5120 5.10.2 SEKSYEN BERKAITAN 5121 5.11 AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 (AKTA 171) 5124 5.11.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA. 5125 5.11.2 SEKSYEN BERKAITAN 5126 5.12 AKTA BEKALAN LETRIK 1990 (AKTA 447) 5152 5.12.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA. 5153 5.12.2 SEKSYEN BERKAITAN 5154 5.13 AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN LABUAN 1992 (AKTA 480) 5158 5.13.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA. 5158 5.13.2 SEKSYEN BERKAITAN 5159 5.14 AKTA BENDA PURBA 1976 (AKTA 168) 5165 5.14.1 PERKARA-PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA. 5165 5.14.2 SEKSYEN BERKAITAN 5166 5002
 • 3. Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa 5.0 PENGENALAN Dalam perundangan perancangan bandar, jururancang bukan sahaja merujuk kepada Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 dan Akta Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 1995 tetapi juga merujuk kepada beberapa perundangan lain yang mempunyai implikasi keatas amalan perancangan, baik secara langsung mahupun tidak langsung. Antara akta-akta terpenting yang berkaitan ialah Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56), Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486), Akta Hakmilik Strata 1985 (Akta 318), Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127), Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990 (Akta 446), Akta Pemuliharaan Tanah 1960 (Akta 385), Akta Perkhidmatan Pembetungan 1993 (Akta 508), Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341), Akta Lembaga Pembangunan Langkawi 1990 (Akta 423), Akta Pusat Jagaan 1993 (Akta 506), Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), Akta Bekalan Letrik 1990 (Akta 447), Akta Lembaga Pembangunan Labuan 1992 (Akta 480) dan Akta Benda Purba 1976 (Akta 168). Bab ini mengandungi keterangan mengenai kaitan antara perancangan bandar dan desa dan petikan seksyen-seksyen yang berkaitan. 5003
 • 4. Statut Lain Yang Berkaitan 5.1 KANUN TANAH NEGARA 1965 (AKTA 56) Kanun Tanah Negara 1965 (KTN) merupakan satu akta yang terpenting serta mempunyai kuasa yang sangat luas dalam bidang pentadbiran tanah di negeri-negeri Semenanjung Malaysia. Tujuan utama akta ini adalah untuk memastikan wujudnya keseragaman perundangan dan polisi yang berkaitan dengan pentadbiran tanah serta penggunaannya, yang antara lain termasuk hakmilik, urusniaga dan kutipan hasil pendapatan daripadanya. Setiap tanah akan diberikan satu hakmilik di mana ini merupakan satu bukti hakmilik tanah bagi seseorang individu, individu-individu atau satu syarikat. Sesiapa yang ingin memajukan tanahnya perlulah memastikan bahawa tanahnya itu adalah termasuk dalam kategori yang akan dimajukan tersebut. Jika tanah yang hendak dimajukan itu berada dalam kategori yang berbeza daripada jenis guna tanah yang dicadang akan dimajukan, pemilik tanah tersebut dikehendaki terlebih dahulu membuat permohonan menukar kategori guna tanahnya itu (tukar syarat) kepada kategori yang akan dimajukan. Terdapat tiga kategori guna tanah iaitu pertanian, bangunan dan perindustrian. Akan tetapi, apabila sesuatu tanah itu telah diberikan hakmilik, maka kategori tanah tersebut hanyalah kepada satu kegunaan tanah sahaja. Proses pemajuan tanah akan melibatkan beberapa tahap dan mengguna-pakai kaedah-kaedah tertentu seperti yang terkandung dalam Akta ini. Seksyen-seksyen tertentu yang berkaitan dengan proses dan amalan perancangan bandar dalam Akta ini telah dipetik dan dihuraikan didalam Bab ini untuk menjelaskan tentang tatacara menukar syarat, memecah bahagian, memecah sempadan dan menyatukan tanah. Antara seksyen yang berkaitan adalah seperti di bawah iaitu Seksyen 52, Seksyen 72, Seksyen 103-134, Seksyen 135-150 dan Seksyen 195- 204H: 5.1.1 Perkara-perkara yang berkaitan dengan perancangan bandar dan desa. a. Sejarah Perkembangan Undang-Undang Tanah Undang-undang tanah yang dipakai di negara ini pada asalnya tidak seragam, manakala perkembangannya juga tidak mampu berjalan serentak. Terdapat undang-undang yang berbeza di semua 5 Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu (iaitu Johor, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis), manakala 4 Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (iaitu Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang) mempunyai satu undang-undang tanah 5004
 • 5. Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa yang sama, iaitu Kanun Tanah 1926 yang mula dikuatkuasakan pada 1 Januari 1928 (biasa disebut sebagai Kanun Tanah 1928). Dalam masa yang sama, Melaka dan Pulau Pinang terus menggunakan undang-undang tanah Inggeris, iaitu mengikut sistem Deeds (suratikatan). Selain dari itu, undang-undang tanah berteraskan adat juga masih dipakai dan diiktiraf oleh mahkamah, manakala dalam hal-hal tertentu yang membabitkan orang Islam, seperti hal yang berkait dengan harta pesaka, wakaf, nazar, hibah dan sebagainya, undang-undang Islam juga terus terpakai. Dalam kes Tengku Jaafar & Anor v. The State of Pahang [1987] 2 MLJ 74, misalnya, Mahkamah Agong menjelaskan bahawa di Negeri Pahang, undang-undang tanah yang dipakai sebelum kedatangan penasihat Inggeris dan undang- undang berlandaskan sistem Torrens adalah hukum syarak berasaskan Mazhab Shafii. Undang-undang tanah berasaskan sistem Torrens diperkenalkan bagi mengatasi kelemahan yang terdapat pada undang-undang dan amalan pentadbiran tanah yang sedia ada. Di peringkat awal, undang-undang tanah yang pertama kali diasaskan kepada sistem Torrens (iaitu General Land Regulations) telah diperkenalkan di Perak pada tahun 1887, diikuti oleh Selangor pada 1882, Negeri Sembilan pada 1887 dan Pahang pada 1888. Usaha ini kemudian disusuli oleh Registration of Titles Regulations di Selangor pada 1891, Perak dan Pahang pada 1897 dan Negeri Sembilan pada 1898. Selain itu, satu undang-undang tanah yang seragam, iaitu Land Enactment dikuatkuasakan di semua 4 negeri-negeri tersebut pada 1897. Akhirnya, pada 1911, dua undang-undang baru digubal dan dikuatkuasakan di kesemua 4 negeri ini secara serentak dan seragam, iaitu FMS Land Enactment 1911 dan FMS Registration of Titles Enactment 1911. Perkembangan seterusnya ialah enam tahun selepas terbentuknya Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada 1895, undang-undang tanah berasaskan sistem Torrens telah dapat dilaksanakan di semua 4 negeri tersebut. Enakmen ini akhirnya digantikan dengan FMS Land Code 1926, yang mula berkuatkuasa pada 1 Januari 1928. Di bawah Enakmen ini, prinsip hakmilik yang tidak boleh 5005
 • 6. Statut Lain Yang Berkaitan disangkal (indefeasibility of title) diperjelaskan, pemilikan tanah secara melalui menduduki secara haram oleh setinggan (adverse possession) tidak lagi boleh dilakukan, manakala sistem pemegangan tanah berasaskan Adat Perpatih terus diiktiraf. b. Ke Arah Penggubalan Kanun Tanah Negara Menjelang merdeka pada 31 Ogos 1957, Malaysia (ketika itu Persekutuan Tanah Melayu) mempunyai undang-undang tanah yang berbeza seperi berikut - (a) Satu Kanun Tanah yang seragam bagi 4 Negeri- Negeri Melayu Bersekutu; (b) 5 undang-undang tanah yang berbeza di Negeri- Negeri Melayu yang lain; dan (c) sistem Deeds yang digunapakai di Pulau Pinang dan Melaka. Kedudukan undang-undang yang berbeza-beza ini menimbulkan berbagai-bagai kesulitan. Oleh itu, usaha telah dijalankan untuk menggubal satu undang-undang tanah negara yang seragam, dan yang boleh dipakai bagi semua negeri setelah negara merdeka. Untuk maksud ini, International Bank of Reconstruction and Development (IBRD) telah membentuk satu Jawatankuasa Kerja (Task Force), yang diketuai oleh Sir Louis Chick, untuk mengkaji secara mendalam undang-undang tanah negara ini bagi maksud memperbaharui dan memperbaikinya supaya sesuai dengan kehendak semasa. Dalam laporannya yang dikemukakan pada 1955, badan petugas ini membuat cadangan agar kerajaan baru yang ditubuhkan nanti bertindak segera menggubal satu kanun tanah yang seragam bagi seluruh negara. Berikutnya, satu Suruhanjaya Pakar (Commission of Experts) ditubuhkan untuk mengkaji laporan dan perakuan badan petugas di bawah Sir Louis Chick itu. Setelah mengkaji dokumen tersebut dan mengenal pasti segala kelemahan yang terdapat dalam undang-undang yang sedia ada, Suruhanjaya berkenaan segera menggubal satu rang undang- undang baru yang kemudian diluluskan oleh Parlimen dengan nama Kanun Tanah Negara 1965, berasaskan Kanun Tanah Negeri-Negeri Melayu Bersekutu yang sedia ada. 5006
 • 7. Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa Sementara itu, satu lagi undang-undang diluluskan bagi maksud memansuhkan sistem Deeds di dua negeri itu dan menggantikannya dengan sistem Torrens. Akta itu, National Land Code (Penang & Malacca Titles) Act 1963, yang kemudian dipinda oleh National Land Code (Penang & Malacca Titles) (Amendment) Act 1965, dikuatkuasakan serentak dengan Kanun Tanah Negara 1965 pada 1 Januari 1966. Akibatnya, mulai tarikh itu, sistem Torrens dilaksanakan seragam di seluruh Semenanjung Malaysia. c. Ciri-Ciri Utama Sistem Torrens Di bawah sistem Torrens, semua urusan berhubung dengan tanah perlu didaftar di Pejabat Tanah sama ada di pejabat tanah daerah atau pejabat tanah negeri. Proses pemberianmilik tanah oleh Pihak berkuasa Negeri kepada rakyat perlu didaftar. Urusan pindahmilik dari satu pemilik tanah kepada pihak lain juga perlu didaftar. Urusniaga lain, seperti gadaian dan pajakan, juga perlu didaftar. Untuk maksud itu, borang-borang tertentu disediakan dan borang-borang ini mestilah digunakan bagi segala urusan yang hendak didaftarkan di pejabat tanah berkenaan. Apabila pemberian milik itu telah selesai didaftarkan, atau satu urusniaga itu telah sempurna didaftarkan seperti yang dikehendaki oleh undang- undang, hakmilik atau kepentingan pihak-pihak berkenaan ke atas tanah itu adalah dijamin dan tidak boleh disangkal atau dipertikaikan oleh mana- mana pihak lain, kecuali ada sebab-sebab tertentu seperti yang dinyatakan secara terperinci dalam Kanun Tanah Negara. Dalam pada itu, walaupun hakmilik atau kepentingan seseorang itu dijamin di bawah undang-undang, andainya pemilik tanah itu melakukan apa-apa pelanggaran syarat nyata (seperti yang disebutkan dalam suratan hakmilik) atau melanggar mana-mana syarat tersirat (seperti yang disebutkan dalam Kanun Tanah Negara), tanah itu boleh dirampas oleh Pihak berkuasa Negeri. Selain itu, di bawah sistem Torrens yang diperkenalkan di bawah Kanun Tanah Negara ini, 5007
 • 8. Statut Lain Yang Berkaitan terdapat juga satu sistem kaveat. Terdapat 4 jenis kaveat yang boleh dimasukkan oleh seseorang ke atas hakmilik tanah orang lain. Akhir sekali, seperti halnya dengan undang-undang tanah di zaman silam, di bawah sistem Torrens ini, undang-undang berteraskan adat dan Hukum Syarak masih terus juga diiktiraf dalam hal-hal tertentu. Dengan perkataan lain, sistem Torrens bukanlah satu sistem pentadbiran tanah yang tertutup atau eksklusif. d. Peruntukan Utama Di Bawah Kanun Tanah Negara. Kanun Tanah Negara, yang dipakai hanya di Semenanjung Malaysia (Sarawak dan Sabah mempunyai Kanun Tanah yang tersendiri), terbahagi kepada 6 Bahagian (Divisions) dan mempunyai 14 Jadual. Memandangkan bahawa perkara "tanah" adalah dalam Senarai Negeri mengikut Perlembagaan Persekutuan, Kanun Tanah Negara ini diluluskan oleh Parlimen di bawah Perkara 76 (iaitu bagi maksud mewujudkan penyeragaman undang-undang di semua negeri) dan selepas itu, untuk Akta ini boleh terpakai di peringkat negeri, ia perlu dikuatkuasakan oleh negeri masing-masing. Dalam Bahagian I (Permulaan), terdapat peruntukan mengenai takrif istilah-istilah tertentu (seksyen 5), sistem pendaftaran tanah berkomputer (seksyen 5A dan 5B), kuasa pegawai-pegawai Persekutuan dan Negeri (seksyen 6 hingga 18), siastan (seksyen 23 hingga 39), kuasa Pihak berkuasa Negeri untuk membuat pelupusan (seksyen 40 hingga 50), klasifikasi dan kegunaan tanah (seksyen 51 hingga 56), akses ke atas dan kegunaan tanah berimilik (seksyen 57 hingga 61A). Dalam Bahagian II (Pelupusan tanah), terdapat peruntukan-peruntukan mengenai perizaban tanah (seksyen 62 hinga 64), pendudukan sementara (seksyen 65 hingga 69), pengeluaran batu-batuan (seksyen 70 hingga 75), permit menggunakan ruang udara (seksyen 75A hingga 75G), pelupusan tanah kerajaan menerusi pemberianmilik (seksyen 76 hingga 92) dan pelupusan tanah di bawah tanah (seksyen 92A hingga 92I). 5008
 • 9. Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa Bahagian III selanjutnya menyatakan peruntukan- peruntukan yang lebih terperinci mengenai tanah berimilik, antaranya, kewajipan membayar cukai tahunan (seksyen 93 hingga 102), syarat-syarat nyata, syarat-syarat tersirat dan sekatan kepentingan yang dikenakan pada tanah (seksyen 103 hingga 123), kuasa Pihak berkuasa Negeri untuk menukar syarat pada tanah (seksyen 124 dan 124A), penguatkuasaan dan rampasan kerana pelanggaran syarat (seksyen 125 hingga 134), pecah sempadan, belah-bahagi dan penyatuan (seksyen 135 hingga 157B), penyediaan dan penyelenggaraan daftar (seksyen 158 hingga 188), penukaran hakmilik sementara kepada hakmilik kekal (seksyen 189 hingga 194), serahbalik tanah dan kurnia semula (seksyen 195 hingga 204H). Dalam Bahagian IV, terdapat peruntukan mengenai urusniaga (dealings) iaitu pindahmilik (seksyen 214 hingga 220), pajakan dan sewaan (seksyen 221 hingga 240), gadaian dan lien (seksyen 241 hingga 281), ismen (seksyen 282 hingga 291), prosedur berhubung pendaftaran urusniaga (seksyen 292 hingga 318), dan sekatan terhadap urusniaga, iaitu kaveat dan perintah larangan (seksyen 319 hingga 339). Dalam Bahagian V pula, terdapat peruntukan am dan tambahan mengenai tanah berimilik, iaitu hakmilik yang tidak boleh disangkal (seksyen 340 dan 341), hakmilik tanah bersama dan amanah (seksyen 342 hingga 345), transmisi apabila berlaku kematian dan kebankrapan (seksyen 346 hingga 350), dan pengembalian tanah kepada Pihak berkuasa Negeri (seksyen 351 dan 352). Dalam Bahagian VI, iaitu bahagian terakhir, memuatkan beberapa peruntukan am misalnya mengenai membuat carian (seksyen 384 hingga 486), hak laluan Pentadbir Tanah (seksyen 387 hingga 395), pendaftaran perletakan hak statutori (seksyen 414 hingga 416E), bidangkuasa mahkamah (seksyen 417 hingga 421A), kuasa menjalankan tangkapan dan penyitaan (seksyen 422 hingga 429E), penyampaian notis (seksyen 430 hingga 433), dan sekatan kepada bukan warganegara memiliki tanah (seksyen 433A hingga 433E). 5009
 • 10. Statut Lain Yang Berkaitan e. Peruntukan-peruntukan Yang Berkaitan Dengan Perancangan Bandar Dari huraian ringkas di atas, nyata bahawa terdapat beberapa peruntukan tertentu dalam Kanun Tanah Negara 1965 yang ada kaitan langsung dengan perancangan dan pembangunan tanah, misalnya - (a) kategori penggunaan tanah, iaitu tanah pertanian, bangunan dan perindustrian (seksyen 52); (b) jenis suratan hakmilik tanah yang dikeluarkan, iaitu hakmilik tanah dalam Pejabat Pendaftar dan hakmilik tanah dalam Pejabat Tanah (seksyen 77); (c) syarat-syarat nyata, syarat-syarat tersirat dan sekatan kepentingan, tukar syarat, pelanggaran syarat dan natijah yang berbangkit darinya (seksyen 103 hingga 134); (d) belah-bahagi, pecah sempadan dan penyatuan tanah (seksyen 135 hingga 150); dan (e) serahbalik tanah dan kurnia semula (seksyen 195 hingga 204H). Di bawah seksyen 52, tanah yang diberimilik oleh Pihak berkuasa Negeri terbahagi kepada tiga kategori, iaitu tanah pertanian, tanah bangunan dan tanah perindustrian. Apabila suratan hakmilik dikeluarkan, syarat-syarat nyata dan sekatan kepentingan (jika ada) akan dikenakan sebagaimana yang ditentukan mengikut budibicara Pihak berkuasa Negeri. Di bawah seksyen 108, andainya suatu tanah itu tertakluk kepada mana-mana undang-undang kecil yang dibuat oleh pihak berkuasa tempatan atau pihak berkuasa perancang tempatan atau dikenakan apa-apa syarat olehnya, dan tanah itu kemudian dikenakan apa-apa syarat di bawah Kanun Tanah Negara yang bertentangan dengan apa yang dikenakan oleh pihak berkuasa tempatan atau pihak berkuasa perancang tempatan itu, syarat yang dikenakan di bawah Kanun Tanah Negara itu hendaklah terpakai dan undang-undang kecil atau sekatan yang dikenakan oleh pihak berkuasa tempatan atau pihak berkuasa perancang tempatan itu hendaklah, setakatmana ia bertentangan, terhenti dari dipakai kepada tanah 5010
 • 11. Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa itu. Selain dari itu, syarat-syarat tersirat tertentu juga dikenakan bagi tanah pertanian (di bawah seksyen 115), bagi tanah bangunan (seksyen 116) dan bagi tanah perindustrian (seksyen 117). Sekiranya pemilik tanah berhasrat untuk mengubah syarat yang dikenakan pada tanahnya, misalnya mengubah syarat kegunaan tanah dari pertanian kepada bangunan (untuk maksud pembinaan rumah dan sebagainya), permohonan untuk maksud tersebut bolehlah dibuat dibawah seksyen 124 atau seksyen 124A. Selain dari memohon tukar syarat dari suatu kategori kegunaan tanah kepada kategori yang lain, pemilik tanah juga boleh memohon supaya tanahnya dibelah bahagi (sub-division of lands) di bawah seksyen 135 hingga 139), memohon pecah sempadan (partition of lands) di bawah seksyen 140 hingga 145) atau memohon untuk menyatukan beberapa bidang atau lot tanah yang bersempadan (amalgamation of lands) di bawah seksyen 146 hingga 150. Kanun Tanah Negara juga mengandungi peruntukan yang terperinci mengenai prosedur serahbalik tanah berimilik (kepada Pihak berkuasa Negeri) bagi maksud mendapatkan kurnia semula. Seksyen 195 memberi kuasa kepada pemilik tanah untuk berbuat demikian, seksyen 196 menyatakan syarat-syaratnya, manakala seksyen 197 hingga 202 menggariskan prosedurnya dan selebihnya seksyen 203 hingga 204H menjelaskan proses kurnia semula. Walaupun Kanun Tanah Negara 1965 diluluskan bagi meningkatkan penyeragaman undang-undang dan prosedur berhubung dengan pentadbiran tanah di seluruh Semenanjung, amalan masa kini di beberapa negeri masih menunjukkan terdapatnya perbezaan prosedur terperinci dan masa untuk mendapatkan kelulusan bagi urusan tukar syarat, serahbalik dan kurnia semula tanah di antara negeri-negeri. 5011
 • 12. Statut Lain Yang Berkaitan 5.1.2 Seksyen berkaitan BAHAGIAN TIGA – HAK DAN KUASA PIHAK BERKUASA NEGERI Penjenisan dan Penggunaan tanah 52. Jenis-jenis penggunaan tanah, dan pemakaiannya pada tanah-tanah Akta ini. (1) Bagi maksud-maksud Akta ini maka hendaklah ada tiga jenis penggunaan tanah yang dikenali masing-masingnya sebagai “pertanian”, “bangunan” dan “perindustrian’’, dan tertakluk kepada seksyen kecil (5), di mana-mana tanah diberimilik di bawah Akta ini – (a) maka hendaklah dicatiterakan di atas dokumen hakmiliknya mana-mana satu daripada jenis-jenis itu sebagaimana Pihak Berkuasa Negeri – (i) telah menetapkan dengan pemberitahuan yang mempunyai kesan dalam hubungan dengannya di bawah seksyen kecil (2), atau (ii) dalam ketiadaan apa-apa pemberitahuan sedemikian itu, telah menentukan dalam hubungan dengannya menurut seksyen kecil (3); dan (b) syarat-syarat yang tanah itu tertakluk hendaklah dengan sewajarnya memasukkan – (i) apa-apa syarat nyata seperti yang telah dikenakan oleh Pihak Berkuasa Negeri oleh sebab seksyen 121 atau 122, mengikut mana-mana yang sesuai, dan (ii) apa-apa tersirat sebagaimana yang boleh dipakai kepadanya oleh sebab seksyen 115, 116 atau 117. (1) Pihak Berkuasa Negeri bolehlah dengan pemberitahuan dalam Warta menentukan mana-mana kawasan dalam Negeri dan menetapkan suatu jenis penggunaan tanah dalam hubungan dengannya bagi maksud-maksud seksyen ini; dan jenis itu hendaklah jenis yang dicatiterakan di bawah seksyen kecil (1) ketika pemberimilikan dibuat mengikut mana-mana kelulusan yang telah diberi selepas pemberitahuan, mengenai mana-mana tanah Kerajaan dalam kawasan itu yang belum lagi diberimilik pada masa yang lalu, telah disiarkan. (3) Kecuali dalam hal yang termasuk di bawah seksyen kecil (2), jenis penggunaan tanah yang hendak dicatiterakan menurut seksyen kecil (1) di atas dokumen hakmilik mana-mana tanah hendaklah ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri pada masa bilamana tanah itu diluluskan untuk diberimilik. (4) Salinan-salinan mana-mana pemberitahuan di bawah seksyen ini hendaklah disiarkan menurut seksyen 433. 5012
 • 13. Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa (5) Seksyen ini tidak boleh dipakai kepada mana-mana tanah yang diberimilik di bawah Akta ini menurut suatu kelulusan yang diberi oleh Pihak Berkuasa Negeri sebelum permulaannya; dan Pihak Berkuasa Negeri bolehlah, ketika meluluskan pemberimilikan mana-mana tanah selepas permulaan itu, mengarahkan supaya tiada jenis penggunaan tanah dicatitkan di atas dokumen hakmilik mengenainya, jika ia berpuashati bahawa penggunaannya boleh dikawal dengan lebih patut dengan pengenaan syarat- syarat nyata di bawah seksyen 120. 72. Jangkamasa, syarat-syarat, dll. Dan bentuk permit (1) Kecuali setakat mana yang ditetapkan sebaliknya, tiap-tiap permit untuk mengeluarkan, mengambil dan mengangkut bahan batuan hendaklah dikeluarkan untuk satu tempoh yang tamat tidak lewat daripada penghujung tahun kelendar yang ianya bermula, dan hendaklah terhenti manakala tamatnya tempuh itu walaupun jumlah banyaknya bahan batuan yang ditentukan di dalamnya belum lagi habis dikeluarkan, diambil dan diangkut pada masa itu. (2) Tiap-tiap permit untuk mengeluarkan, mengambil dan mengangkut bahan batuan hendaklah mempunyai keran tertakluk kepada apa-apa peruntukan seperti yang terkandung di dalamnya dan, setakat mana yang tidak bercanggah dengannya, kepada apa-apa peruntukan lain yang mungkin ditetapkan. (3) Tiap-tiap permit untuk mengeluarkan dan mengambil bahan batuan hendaklah dibuat di atas Borang 4C. BAHAGIAN TUJUH - SYARAT DAN SEKATAN KEPENTINGAN 103. Tafsiran dan skop. (1) Dalam bahagian ini- "syarat" tidaklah termasuk apa-apa sekatan kepentinpn, atau apa-apa syarat samaada nyata atau tersirat data mana-mana pedanjian yang Pihak Berkuasa Negeri bukanlah satu pihak; “syarat yang menghendaki pelaksanaan berterusan" ertinya apa-apa syarat yang menghendaki tuanpunya mana-mana tanah untuk membuat, atau berhenti dari membuat, apa-apa perbuatan sepanjang tempoh bilamana tanah itu diberimilik, atau untuk selama mana tempuh itu belum tamat – (a) selepas tamatnya mana-mana tempoh tertentu yang ditetapkan dalam syarat itu, atau (b) selepas berlakunya apa-apa tarikh atau peristiwa tertentu sepertimana yang ditetapkan; 5013
 • 14. Statut Lain Yang Berkaitan “syarat tertakluk kepada satu tempoh tetap" ertinya apa-apa syarat yang menghendaki tuanpunya mana-mana tanah untuk membuat apa-apa perbuatan sebelum, atau berhenti dari membuat apa-apa perbuatan sehingga, tamatnya mana-mana tempoh tertentu, atau berlakunya apa-apa tarikh atau peristiwa tertentu, seperti yang ditetapkan data syarat itu. (2) Kecuali di mana kandungan ayat menghendaki sebaliknya, peruntukan bahagian ini hendaklah terpakai kepada syarat-syarat yang timbul di bawah mana-mana undang-undang tanah terdahulu sepertimana ianya terpakai kepada syarat-syarat yang timbul di bawah Akta ini. 104. Syarat dan sekatan kepentingan hendaklah bersekali dengan tanah. Tiap-tiap syarat atau sekatan kepentingan hendaklah bersekali dengan tanah yang ianya berkaitan dan hendaklah mengikat tuanpunya tanah pada masa itu dan tiap-tiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan atau menuntut apa-apa kepentingan dalam tanah itu, walau bagaimana juapun ianya diperolehi. 105 . Lamanya syarat dan sekatan kepentingan. (1) Tiap-tiap syarat atau sekatan kepentingan yang dikenakan oleh atau di bawah Akta ini hendaklah, kecuali di mana ianya diperuntukkan sebaliknya oleh Akta ini atau kandungan ayat menghendaki sebaliknya, mula bersekali dari tarikh pemberimilikan tanah yang ianya berkaitan. (2) Tiap-tiap syarat yang menghendaki pelaksanaan berterusan, dan (melainkan ayat menghendaki sebahknya) tiap-tiap sekatan kepentingan, hendaklah terus berkuatkuasa sehingga perkembalian tanah yang ianya berkaitan itu kepada Pihak Berkuasa Negeri; dan tiap-tiap syarat yang tertakluk kepada satu tempoh tetap hendaklah terus berkuatkuasa menurut maksudnya. 106. Masa hendaklah menjadi pati syarat-syarat tempoh tetap bersifat positif. (1) Masa hendaklah disifatkan sebagai pati tiap-tiap syarat tertakluk kepada satu tempoh tetap bilamana tuanpunya mana-mana tanah dikehendaki untuk melakukan apa-apa perbuatan. 5014
 • 15. Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa 107. Pelanjutan masa untuk mematuhi syarat-syarat tempoh tetap bersifat positif (1) Dalam hal mana-mana syarat yang seksyen 106 adalah terpakai Pihak Berkuasa bolehlah membenarkan (sama ada sebelum atau selepas tamatnya tempuh, atau berlakunya tarikh atau peristiwa yang ditetapkan di dalamnya untuk melakukan perbuatan dalam persoalan) apa-apa tempuh tambahan untuk melakukan perbuatan itu sebagaimana yang difikirkan patut, dan syarat itu hendaklah pada ketika itu mempunyai kuatkuasa seolah-olah ianya menghendaki perbuatan itu dilakukan dalam tempoh itu pada permulaannya. (2) Pelaksanaan kuasa yang diberi kepada Pihak Berkuasa Negeri oleh seksyen kecil (I) mengenai mana-mana syarat janganlah hendaknya, kecuali secara siratan perlu – (a) menyentuh pedalanan apa-apa syarat lain yang tanah dalam persoalan pada masa itu tertakluk, atau (b) diertikan sebagai satu kemaafan apa-apa pelanggaran mana-mana syarat lain yang sedemikian. (3) Suatu notanda mengenai apa-apa pelanjutan masa yang diberi di bawah seksyan kecil (1) berkaitan dengan mana-mana syarat hendaklah dicatiterakan di atas hakmilik daftaran kepada tanah yang disentuh oleh syarat itu. 108. Percanggahan dengan undang-undang kecil tempatan, dll. Jika mana-mana tanah yang terlibat dengan mana-mana undang- undang kecil atau sekatan yang dikenakan oleh mana-mana pihak berkuasa tempatan atau pihak berkuasa perancangan menjadi tertakluk oleh sebab Akta ini kepada mana-mana syarat yang berlawanan dengannya, maka syarat itulah yang terpakai dan undang-undang kecil atau sekatan itu hendaklah, setakat mana ianya berlawanan, terhenti dari dipakai kepada tanah itu. Ringkasan Syarat dan Sekatan Kepentingan yang Menyentuh Tanah Berimilik TANAH YANG DIBERIMILIK DI BAWAH AKTA INI 109. Syarat-syarat dll., yang boleh dipakai apabila diberi milik. (1) Seksyen ini dipakai kepada semua tanah yang diberimilik di bawah Akta ini selain dari tanah yang diluluskan untuk diberimilik sebelum bermulanya Akta ini. (2) Tanah yang seksyen ini terpakai hendaklah menjadi tertakluk, apabila diberimilik, kepada.syarat-syarat dan sekatan kepentingan berikut- 5015
 • 16. Statut Lain Yang Berkaitan (a) apa-apa syarat nyata dan sekatan kepentingan jika ada) sepertimana tercatitera pada ketika itu dalam dokumen hakmiliknya (atau yang disebut di dalamnya) iaitu syarat dan sekatan yang dikenakan oleh Pihak Berkuasa Negeri di bawah kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 120 hingga 122; dan (b) Syarat-syarat yang disiratkan oleh seksyen 114, oleh seksyen 115, 116 atau II 7 (menurut jenis penggunaan tanah yang tanah itu tertakluk) dan, di mana berkenaan, oleh seksyen II 8. TANAH YANG DIBERIMILIK SEBELUM PERMULAAN 110. Syarat-syarat dll, yang boleh dipakai sejak permulaan. Tanah yang diberimilik sebelum permulaan Akta ini hendaklah tertakluk sejak permulaan itu kepada syarat-syarat dan sekatan kepentingan berikut- (a) apa-apa syarat nyata dan sekatan kepentingan (jika ada) sebagaimana, sejurus sebelum permulaan itu, tercatitera dalam dokumen hakmiliknya (atau, dalam hal satu sijil hakmilik, apa yang disebut di dalamnya). (b) data hal tanah yang seksyen 53 terpakai, syarat tersirat yang ditetapkan data seksyen kecil (2) atau (3) seksyen itu, mengikut mana-mana yang sesuai; (c) syarat-syarat yang tersirat oleh seksyen 114, dan di mana berkenaan, 119; dan 68 (d) apa-apa syarat tersirat tambaban yang boleh dipakai kepadanya seperti yang ditunjukkan (i) dalam hal tanah yang pada permulaan Akta ini adalah tanah desa, dalam Jadual Kedua, dan (ii) dalam hal tanah yang pada permulaan itu adalah tanah bandar atau pekan (sama ada dipegang di bawah hakmilik Pejabat Pendaftaran atau hakmilik Pejabat Tanah), dalam Jadual Ketiga. 111. Syarat-syarat dll., yang boleh dipakai selepas penjenisan penggunaan tanah yang dikenakan di bawah seksyen 54. Jika mana-mana tanah yang diberimilik sebelum permulaan Akta ini menjadi tertakluk kepada mana-mana jenis penggunaan tanah oleh sebab suatu pemberitahuan di bawah seksyen 54 – 5016
 • 17. Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa (a) maka ianya hendaklah tertakluk kepada sekatan kepentinpn yang sama (jika ada) sepertimana yang boteh dipakai kepadanya sejurus sebelum penjenisan itu dikenakan, tetapi (b) menurut seksyen kecil (3) seksyen ini, syarat-syarat yang ianya tertakluk hendaklah menjadi seperti berikut – (i) apa-apa syarat nyata (jika ada) sebagaimana Pihak Berkuasa Negeri mungkin mengarahkan di bawah seksyen 123; dan (ii) syarat-syarat yang disiratkan oleh seksyen 114, dan (menurut penjenisan penggunaan tanah dalam persoalan) oleh seksyen 115, 116 atau 1 17. TANAH YANG DILULUSKAN UNTUK PEMBERIMILIKAN SEBELUM PERMULAAN 112 Syarat-syarat dll., yang boleh dipakai ketika diberimilikk dan selepas pengenaan jenis penggunaan jenis penggunaan tanah oleh sebab seksyen 56. (1) Seksyen ini terpakai kepada semua tanah yang diberimilik di bawah Akta ini menurut satu kelulusan yang diberi oleh Pihak Berkuasa Negeri sebelum permulaannya. (2) Tanah yang seksyen ini terpakai hendaklah menjadi tertakluk kepada syarat-syarat dan sekatan kepentingan berikut ketika diberimilik – (a) apa-apa syarat nyata dan sekatan kepentingin (jika ada) sepertimana tercatitera pada ketika itu dalam dokumen hakmiliknya (atau apa yang disebutkan di dalamnya), iaitu syarat dan sekatan yang dikenakan oleh Pihak Berkuaasa Negeri di bawah kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 120; (b) dalam hal tanah yang seksyen 55 terpakai, syarat terisrat yang ditetapkan dalim seksyen kecil (2) atau (3) seksyen 53, mengikut mana-mana yang sesuai; (c) syarat yang disiratkan oleh seksyen 114 dan, di mana berkenaan, 118; dan (d) apa-apa syarat tersirat tambahan yang boleh dipakai kepadanya seperti yang ditunjukkan – (i) dalam hal tanah yang pada permulaan Akta ini ialah tanah desa, dalam Jadual Kedua, dan (ii) dalam hal tanah yang pada permulaan itu adalah tanah bandar atau pekan, dalam Jadual Ketiga. 5017
 • 18. Statut Lain Yang Berkaitan (3) Jika mana-mana tanah yang seksyen ini terpakai menjadi tertakluk kepada satu jenis penggunaan tanah oleh sebab pemberitahuan di bawah seksyen 54 yang mempunyai kesan berkaitan dengannya menurut seksyen kecil (1) seksyen 56 – (a) maka ianya hendaklah terus tertakluk kepada sekatan kepentingan yang sama (jika ada) sepertimana ianya terpakai sejurus sebelum penjenisan itu dikenakan, tetapi; (b) menurut seksyen kecil (3) seksyen 54 sepertimana yang diubahsuaikan berkaitan dengan tanah sedemikian oleh seksyen kecil (2) seksyen 56, syarat-syarat yang ianya tertakluk hendaklah menjadi seperti berikut – (i) apa-apa syarat nyata jika ada sepertimana Pihak Berkuasa Negeri mungkin mengarahkan di bawah seksyen 123; dan (ii) syarat-syarat yang disiratkan oleh seksyen 114, oleh seksyen 115, 116 atau 117 (menurut jenis penggunaan tanah dalam persoalan) dan, di mana berkenaan, oleh seksyen I 1 8. PERUBAHAN SYARAT DAN SEKATAN 113. Cara bagaimana perubahan boleh dilaksanakan. Syarat dan sekatan kepentingan 'yang boleh dipakai kepada mana-mana tanah berimilik hendaklah, selepas ditetapkan oleh pelaksanaan mana-mana peruntukan sebelumnya dalam Bab ini, menjadi tertakluk kepada semua perubahan sedemikian yang mungkin timbul darinya- (a) pemberian apa-apa permohonan oleh tuanpunya tanah di bawah seksyen kecil (r) seksyen 124, atau (b) penguatkuasaan apa-apa arahan yang diberi oleh Pihak Berkuasa Negeri di bawah seksyen kecil (3) seksyen 147 ketika keizinan penyatuan tanah itu dengan tanah lain diberi. Bab 3 - Syarat Tersirat TANDA SEMPADAN 114. Syarat-syarat tersirat yang menyentuh semua tanah berimilik. Semua tanah berimilik hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat tersirat berikut yang dengan tanda sempadannya- (a) bahawa tuanpunya akan mengambil semua langkah yang wajar untuk mencegah kerosakannya, kemusnahannya atau pengalihan taksah; 5018
 • 19. Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa (b) bahawa tuanpunya akan memberi notis serta merta, jika mana- mana satu darinya rosak, musnah atau dialih secara taksah, mengenai fakta itu kepada Pentadbir Tanah, atau kepada penghulu yang mempunyai bidangkuasa dalam kawasan di mana tanah itu terletak; (c) bahawa tuanpunya akan membayar, jika dikehendaki berbuat demikian oleh Pentadbir Tanah, kos pembaikan atau kos penggantian, mengikut manamana yang sesuai, mana-mana darinya yang mungkin telah dirosakkan, dimusnahkan atau dialihkan secara taksah; dan (d) bahawa tuanpunya akan membersihkan, jika dikehendi berbuat demikian oleh Pentadbir Tanah, atas perbelanjaannya sendiri mana-mana garisan sempadan di antara mana-mana tanah. JENIS: PERTANIAN 115. Syarat-syarat tersirat yang menyentuh tanah tertakluk kepada jenis "pertanian". (1) Jika mana-mana tanah berimilik adalah tertakluk oleh sebab mana-mana Akta ini kepada jenis "pertanian", maka syarat-syarat tersirat berikut hendaklah, tertakluk kepada seksyen kecil (3), terpakai kepadanya- (a) bahawa tiada apa jua bangunan boleh didirikan di atas tanah itu selain dari sebuah bangunan atau bangunan-bangunan untuk digunakan bagi satu maksud atau lebih seperti yang ditetapkan atau disebut dalam seksyen kecil (4); (b) bahawa satu permulaan penanaman atas tanah secara bonafide hendaklah dibuat dalam masa dua belas bulan dari tarikh yang berkaitan; (c) bahawa seluruh kawasan tanah itu, selain dari mana-mana bahagian darinya- i) yang dibina atau berkaitan dengan sebuah bangunan (bila-bila sahaja dibina) digunakan untuk satu maksud atau lebih seperti yang ditetapkan atau disebut dalam seksyen kecil (4), atau ii) digunakan bagi mana-mana maksud yang disebut dalam perenggan (e) seksyen kecil itu, atau apa-apa maksud lain yang Pihak Berkuasa Negeri mungkin mewibawa secara khas,hendaklah ditanam sepenuhnya dalam masa tiga tahun dari tarikh vanz berkaitan; (d) bahawa kawasan yang disebut dalam perenggan (c) hendaklah dijaga ditanam menurut kaedah-kaedah pertanian yang sempurna; dan 5019
 • 20. Statut Lain Yang Berkaitan (e) bahawa kawasan tersebut hendaklah ditanam secara berterusan: Dengan syarat bahawa syarat yang ditetapkan dalam perenggan (e) hendaklah dianggap sebagai dipatuhi dalam hal mana-mana kawasan yang kurang dari keseluruhannya ditanam asalkan sebarang tempoh itu tidak melebihi dua belas bulan. (2) Dalam seksyen kecil (1) "tarikh yang berkaitan" ertinya tarikh bilamana tanah itu menjadi tertakluk kepada jenis itu: Dengan syarat bahawa, jika mana-mana tanah menjadi tertakluk kepada jenis itu ketika penyatuannya dengan tanah lain yang sedia tertakluk sedemikian, maka tarikh bilamana satu dokumen hakmilik daftaran kepada kawasan tersatu itu pertama kalinya didaftarkan hendaklah menjadi tarikh yang berkaitan mengenai keseluruhan kawasan itu. (3) Syarat-syarat yang ditetapkan dalam seksyen kecil (1) hendaklah disiratkan dalam hal mana-mana tanah setakatmana ianya tidak berlawanan dengan apa-apa syarat nyata yang tanah itu pada masa itu tertakluk sahaja. (4) Maksud-maksud yang disebutkan dalam perenggan (a) seksyen kecil (1) adalah seperti berikut - (a) maksud-maksud sebuah rumah kediaman untuk tuanpunya tanah itu atau mana-mana orang lain yang mendudukinya secara sah, atau untuk orang gaji kepada, atau mana-mana orang yang digunatenagakan untuk maksud pertanian oleh, tuanpunya atau mana-mana orang lain sedemikian: Dengan syarat bahawa rumah kediaman untuk tuanpunya tanah atau mana-mana orang lain yang menduduki secara sah tanah berkenaan tidak boleh meliputi lebih daripada satu perlima keseluruhan keluasan tanah itu atau dua hektar, mengikut mana yang lebih kurang, (b) maksud-maksud pertanian; (c) maksud untuk mengeluarkan atau memproses bahan semulajadi dari manamana hasil pertanian tanah tersebut; (d) bagi maksud menyediakan untuk pengedaran apa-apa bahan atau keluaran, atau apa-apa lebah manisan, temakan atau reptilia disimpan atau dipelihara atas tanah itu, atau keluaran temakan atau akuakultur atas tanah tersebut; (e) maksud untuk menyediakan kemudahan pendidikan, perubatan, kebersihan atau lain-lain kemudahan kebajikan, termasuklah (setakatmana ia terutamanya diperuntukkan untuk kegunaan orang yang digunatenagakan atas tanah itu) kemudahan- kemudahan untuk membeli barang dan lain-lain barangan; (f) apa-apa maksud yang Pihak Berkuasa Negeri mungkin menctapkan untuk maksud seksyen ini oleh kaedah-kaedah di bawah seksyen 14; 5020
 • 21. Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa (g) apa-apa maksud yang Pihak Berkuasa Negeri memikirkan patut untuk mewibawakan dalam keadaan mana-mana hal tertentu; (h) apa-apa maksud sampinpn kepada satu maksud yang termasuk dalam mana-mana perenggan terdahulu. JENIS BANGUNAN 116. Syarat-syarat tersirat yang menyentuh tanah yang tertakluk kepada jenis "bangunan". (1) Jika mana-mana tanah berimflik tertakluk oleh sebab mana-mana peruntukan Akta ini kepada jenis "bangunan", syarat-syarat tersirat berikut hendaklah, tertakluk kepada seksyen kecfl (3), dipakai kepadanya- (a) bahawa, melainkan pada tarikh yang berkaitan sesebuah bangunan sedemikian telah sedia ada di atas tanah itu, maka hendaklah dalam masa dua tahun dari tarikh itu dibina di atasnya sebuah bangunan sesuai untuk digunakan bagi satu maksud atau lebih seperti yang ditetapkan atau disebutkan dalam seksyen kecil (4); (b) bahawa tiada apa jua bahagian tanah itu boleh digunakan untuk maksud pertanian atau perusahaan (kecuali setakatmana pembinaan atau penyelenggaraan mana-mana bangunan untuk satu maksud atau maksud-maksud yang tertnasuk dalam perenggan (f) atau (g) seksyen kecil (4) boleh merupakan penggunaan sedemikian); (c) bahawa tiap-tiap bangunan diatasnya (bila-bila masa jua ianya dibina) hendaklah dijagabaik; (d) bahawa tiada bangunan sedemikian boleh dimusnahkan, diubah atau ditambah tanpa keizinan secara bertulis terlebih dahulu dari Pihak Berkuasa Negeri. (2) Dalam seksyen kecil (1) "tarikh yang berkaitan" ertinya tarikh bilamana manamana bahagian tanah itu pertama kali menjadi tertakluk kepada jenis itu. (3) Syarat-syarat yang ditetapkan dalam seksyen kecil (1) hendaklah disiratkan dalam hal mana-mana tanah hanya setakatmana ianya tidak berlawan dengan mana-mana syarat nyata yang tanah itu pada masa itu tertakluk. (4) Maksud-maksud yang disebutkan dalam perenggan (a) seksyen kecil (1) adalah ,seperti berikut- (a) maksud kediaman; (b) maksud pentadbiran atau perniagaan, atau maksud pengangkutan penumpang; 5021
 • 22. Statut Lain Yang Berkaitan (c) maksud mempamir, menjual secara runcit, membaiki atau sebahknya mengurusniaga apa-apa barang atau barangan, atau memberi apa-apa perkhidmatan; (d) maksud memberi kemudahan-kemudahan pendidikan, perubatan, kebersihan atau kemudahan-kemudahan kebajikan yang lain; (e) maksud hiburan, makan minumati atau permainan; (f) apa-apa, maksud yang Pihak Berkuasa Negeri mungkin menetapkan bagi maksud seksyen ini oleh kaedah-kaedah di bawah seksyen 14; (g) apa-apa maksud yang Pihak Berkuasa Negeri memikirkan patut untuk mewibawa dalam keadaan apa-apa hal tertentu. (h) apa-apa maksud yang berkaitan dengan satu maksud yang termasuk dalam mana-mana perenggan yang terdahulu. 116A. (Dimansuhkan). JENIS PERINDUSTRIAN 117. Syarat-syarat tersirat yang menyentuh tanah yang tertakluk kepada jenis "perindustrian." (1) Jika mana-mana tanah berimilik tertakluk oleh sebab mana-mana peruntukan, Akta ini kepada jenis "perindustrian", syarat-syarat tersirat berikut hendaklah, tertakluk kepada seksyen (2), dipakai kepadanya- (a) bahawa ia hendaklah digunakan hanya untuk maksud perindustrian, iaitu. untuk maksud membina atau menyenggara kilang, bengkel, fondri, gudang. Umbungan, jeti, keretapi atau bangunan atau pemasangan lain untuk digunakan atau berhubungan dengan satu maksud atau lebih dari maksudmaksud yang berikut- i) mengilang; ii) melebur; iii) pengeluaran dan penyebaran kuasa; iv) penyimpanan, pemasangan, pemprosesan, pengangkutan atau penyebaran barang, atau barangan lain; v) apa-apa maksud lain seperti mana Pihak Berkuasa Negeri mungkin menetapkan bagi maksud seksyen ini oleh kaedah- kaedah di bawah seksyen 14; 5022
 • 23. Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa (b) bahawa perindustrian hendaklah dimulakan dalam masa tiga tahun daripada tarikh berkenaan dan tiap-tiap bangunan atau pemasangan di atasnya (bila-bila jua ianya dibina atau dipasang) hendaklah dijagabaiki; (c) bahawa tiada bangunan, atau pemasangan sedemikian boleh dimusnahkan, diubah atau ditambah tanpa keizinan secara bertulis terlebih dahulu dan Pihak Berkuasa berkenaan: Dengan syarat bahawa syarat yang ditetapkan dalam perenggan (a) janganlah hendaknya menghalang penyenggaraan atau pembinaan, di atas tanah, itu, apa-apa bangunan yang digunakan atau hendak digunakan - i) untuk peruntukan kemudahan-kemudahan pendidikan, perubatan, kesihatan atau kemudahan kebajikan, untuk tuanpunya tanah atau mana-mana orang lain yang menduduki tanah itu dengan sah di sisi undang-undang, atau untuk pekerja-pekerja tuanpunya, atau mana-mana orang yang diambil bekerja untuk maksud perindustrian oleh tuanpunya atau mana-mana orang lain tersebut, atau ii) untuk apa-apa maksud yang Pihak Berkuasa Negeri memikirkan patut untuk mewibawa dalam keadaan tertentu hal itu. (1A) Dalam seksyen kecil (1) "tarikh berkenaan" bermakna tarikh dimana apa-apa bahagian tanah mula tertakluk kepada kategori. (2) Syarat yang ditetapkan dalam seksyen kecil (1) hendaklah disiratkan dalam hal mana-mana tanah hanya setakat mana ianya tidak berlawanan dengan mana-mana syarat nyata yang tanah itu pada masa itu tertakluk. TANAH PERTANIAN YANG DIBERIMILIK DI BAWAH HAKMILIK BERSYARAT 118. Syarat tersirat yang menyentuh tanah pertanian yang diberimilik di bawah hakmilik bersyarat. (1) Jika mana-mana tanah yang diberimilik di bawah hakmilik sementara adalah tertakluk - (a) oleh sebab seksyen kecil (2) seksyen 55, kepada syarat tersirat seperti yang ditetapkan dalam seksyen kecil (2) seksyen 53, atau (b) kepada mana-mana syarat nyata yang menghendaki ianya digunakan untuk maksud pertanian, atau (c) kepada jenis "pertanian", 5023
 • 24. Statut Lain Yang Berkaitan maka ianya hendaklah, tertakluk kepada seksyen kecil (2), menjadi tertakluk kepada satu syarat nyata tersirat, selama mana ianya terus dipegang di bawah bakmilik bersyarat, bahawa tiada bangunan selain dari sebuah bangunan sementara boleh dibina di atasnya tanpa kelulusan Pentadbir Tanah. (2) Syarat yang ditetapkan dalam seksyen kecil (1) hendaklah disiratkan dalam hal mana-mana tanah hanya setakat mana ianya tidak berlawanan dengan mana-mana syarat nyata yang tanah itu pada masa itu tertakluk. TANAH YANG DICATITERA "PADI" SEBELUM PERMULAAN 119. Syarat tersirat yang menyentuh tanah yang diberimilik sebelum permulaan untuk penanaman padi. (1) Jika dokumen hakmilik mana-mana tanah desa yang diberimilik sebelum bermulanya Akta ini, iaitu tanah yang tidak lebih dari empat hektar keluasannya, mengandungi perbahasan "padi", atau apa-apa kesamaan atau kelainan seperti yang ditetapkan dalam Jadual Keempat, sebagai jenis penanaman atau maksud pemberimilikannya, atau sebagai sebahagian dari jenis itu atau satu maksud sedemikian, maka tertakluk kepada seksyen kecil dan (3), tanah itu hendaklah menjadi tertakluk kepada syarat-syarat tersirat berikut - (a) bahawa kawasan tanah sedemikian itu sepertimana, pada pendapat Pentadbir Tanah, sesuai untuk penanaman padi hendaklah ditanami sedemikian; (b) bahawa kawasan itu hendaklah disenggara dan ditanami sedemikian mengikut kaedah-kaedah pertanian yang sempurna , dan (c) bahawa kawasan itu hendaklah ditanami sedemikian dengan berterusan Dengan syarat bahawa syarat yang ditetapkan data perengaan (c) hendaklah dianggap sebagai dipatum data hal mana-mana kawasan asalkan sekurang-kurangnya tiga suku darinya adalah ditanami pada setiap masa, dan asalkan apa-apa tempuh bilamana kurang dari seluruh tanah itu ditanami sedemikian tidak melebihi dua belas bulan. (2) Seksyen ini tidak terpakai kepada mana-mana tanah yang dokumen hakmiliknya, pada permulaan Akta ini adalah dicatiterakan dengan tanda ingatan kecuahan dan peruntukan-peruntukan yang serupa dalam mana- mana undang-undang tanah terdahulu. (3) Syarat-syarat yang disiratkan oleh seksyen ini hendaklah terhenti dari dipakai kepada mana-mana tanah - (a) apabila perbahasaan yang menimbulkannya dihapuskan dari dokumen hakmilik menurut satu permohonan oleh tuanpunya di bawah seksyen 124; 5024
 • 25. Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa (b) apabila tanah itu menjadi tertakluk kepada mana-mana jenis penggunaan tanah. Bab 4 - Syarat-syarat Nyata dan Sekatan Kepentingan KUASA-KUASA AM KETIKA PEMBERIMILIKAN 120. Pengenaan syarat nyata dan sekatan kepentingan apabila pemberimilikan dibuat di bawah Akta ini. (1) Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan seksyen ini, Pihak Berkuasa Negeri boleh memberimilik tanah di bawah Akta ini tertakluk kepada apa-apa syarat nyata dan sekatan kepentingan yang mematuhi undang-undang sepertimana yang difikirkannya patut. (2) Syarat-syarat dan sekatan-sekatan kepentingan yang hendak dikenakan di bawah seksyen ini data hal mana-mana tanah hendaklah ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri pada masa bilamana tanah itu diluluskan untuk pemberimihkan. (3) Tiap-tiap syarat atau sekatan kepentingan yang dikenakan di bawah seksyen ini hendakiah dicatiterakan di atas atau disebutkan di dalam dokumen hakmilik tanah itu: dan data mematuhi seksyen kecil ini Pihak Berkuasa Negeri hendaklah, dalam apa-apa hal di mana ia mengenakan syarat dan sekatan kepentingan itu kedua-duanya sekali. memperbezakan antara kedua-duanya. (4) Tiada apa jua syarat boleh dikenakan di bawah seksyen ini yang berlawanan dengan mana-mana syarat tersirat yang tanah itu menjadi tertakluk kepada pemberimilik dibuat oleh sebab seksyen 114. TANAH YANG DIBERIMILIK TERTAKLUK KEPADA SUATU JENIS 121. Jenis: Pertanian. (1) Jika, menurut seksyen 52, mana-mana tanah yang diberin-iilik di bawah Akta ini :ertakluk kepada jenis "pertanian" maka Pihak Berkuasa Negeri bolehlah, dalam menjalankan kuasanya di bawah seksyen 120 (dan tanpa menyentuh keluasan kuasa-kuasa itu), -,mengenakan apa-apa syarat sepertimana yang difikirkannya patut- (a) menghendaki penanaman di atasnya, atau di atas mana-mana bahagian darinya, suatu tanaman tertentu, atau mana-mana klas atau jenis tanaman; 5025
 • 26. Statut Lain Yang Berkaitan (b) melarang penanaman di atasnya, atau di atas mana-mana bahagian darinya, suatu penanaman tertentu, atau apa-apa klas atau jenis tanaman; (c) menetapkan tarikh-tafikh dalam sesuatu tahun pada atau sebelum mana apa-apa kerja pembersihan, penanaman, penyemaian, pembajaan, atau penuaian, atau apa-apa tindakan pertanian lain, hendak dimula atau diselesaikan; (d) menghadkan kawasan maksimum tanah itu yang boleh dibina rumah-rumah kediaman dan bangunan-bangunan lain. (2) Dalam seksyen ini "tanaman" termasuklah pokok-pokok yang ditanam untuk maksud mendapatkan hasilnya. 122. Jenis Bangunan dan Perindustrian. Jika, menurut seksyen 52, mana-mana tanah diberimilik di bawah Akta ini tertakluk kepada jenis "bangunan" atau jenis "perindustrian" Pihak Berkuasa Negeri bolehlah, dalam menjalankan kuasa-kuasanya di bawah seksyen 120 (dan tanpa menyentuh keluasan kuasa-kuasa itu), mengenakan apa-apa syarat sepertimana yang difikirkannya patut mengenai- (a) kawasan atau bahagian tanah yang hendak dibina di atasnya; (b) jenis, rekabentuk, tinggi dan struktur mana-mana bangunan yang hendak dibina di atas tanah itu, dan jenis dan kualiti baban-bahan yang hendak digunakan dalam pembinaannya; (c) tarikh pada atau sebelum mana apa-apa bangunan sedemikian hendak dimula atau diselesaikan; (d) kegunaan bangunan itu. TANAH MENJADI TERTAKLUK KEPADA SESUATU JENIS SELEPAS PEMBERIMILIKAN 123. Pengenaan syarat nyata kepada tanah yang menjadi tertakluk kepada suatu jenis di bawah seksyen 54. (1) Pihak Berkuasa Negeri bolehlah, dalam mana-mana pemberitahuan yang diberi di bawah seksyen 54 mengenai mana-mana kawasan, mengarahkan supaya sejak tarikh bilamana mana-mana tanah dalam kawasan itu oleh sebab pemberitahuan itu menjadi tertakluk kepada mana-mana jenis penggunaan tanah yang ditetapkan dalam arahan itu, ianya menjadi tertakluk juga kepada apa-apa syarat nyata sepertimana yang ditetapkan sedemikian iaitu syarat-syarat mengenai mana-mana dari perkara-perkara yang disebutkan dalam seksyen 121 atau 122, mengikut mana-mana yang sesuai. (2) Pada atau sebelum tarikh bilamana mana-mana tanah menjadi tertakluk kepada apa-apa syarat oleh sebab mana-mana pemberitahuan 5026
 • 27. Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa sedemikian, hendaklah dicatiterakan di atas dokumen hakmilik tanah itu sama ada syarat-syarat itu sendiri atau rujukan kepadanya. (3 ) Tiada apa jua syarat boleh dikenakan oleh sebab seksyen ini yang berlawanan dengan mana-mana syarat tersirat seperti yang ditetapkan dalam seksyen 114. PENGUBAHAN SYARAT-SYARAT, SEKATAN DAN JENIS 124. Kuasa Pihak Berkuasa Negeri untuk mengubah syarat, dll., atas permohonan tuanpunya. (1) Tuanpunya mana-mana tanah berimilik bolehlah memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri di bawah seksyen ini untuk - (a) pengubahan mana-mana jenis penggunaan tanah yang tanah itu pada masa itu tertakluk atau, jika ianya tidak tertakluk sedemikian, untuk pengenaan mana-mana jenis ke atasnya; (b) pembatalan apa-apa syarat nyata atau sekatan kepentingan yang dicatiterakan di atas, atau disebut di dalam, dokumen hakmilik tanah itu, atau penghapusan perbahasan "padi" dari dokumen itu, atau apa-apa perbahasaan lain yang oleh sebabnya tanah itu tertakluk pada masa itu kepada syarat tersirat seperti yang ditetapkan dalam seksyen 119; atau (ba) memotong daripada dokumen hakmilik ungkapan "Getah", "kampung" atau mana-mana ungkapan lain mengenai kegunaan tanah, dan untuk mengenakan syarat-syarat nyata yang lain mengenai kegunaan tanah; (c) pemindaan apa-apa syarat nyata atau sekatan kepefitingan yang tercatitera di atas, atau disebut di dalam dokumen hakmilik tanah itu, atau pengenaan apa-apa syarat nyata yang baru atau sekatan kepentingan: Dengan syarat bahawa Pihak Berkuasa Negeri janganlah hendaknya melayan apa-apa permohonan sedemikian melainkan ianya berpuashati mengenai setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan berdaftar pada tanah itu, atau menduduki mana-mana bahagian darinya di bawah mana-mana sewaan bebas daftaran samada ianya telah menizinkannya, atau keizinan dalam keadaan-keadaan hal itu patut tidak payah diminta: Dengan syarat selanjutnya bahawa Pihak Berkuasa Negeri tidak akan melayan apa-apa pen-nohonan tersebut melainkan apa-apa cukai yang kena dibayar bagi tanah itu telah pun dibayar. (2) Jika Pihak Berkuasa Negeri meluluskan apa-apa permohonan di bawah perenggan (a) seksyen kecil (1) - (a) ia hendaklah mengarahkan supaya jenis penggunaan tanah yang ditetapkan dalam permohonan itu dicatiterakan dalam dokumen 5027
 • 28. Statut Lain Yang Berkaitan hakmilik tanah itu, dan jenis yang sedia ada (jika ada) hendaklah digugurkan, dan (b) ia bolehlah, jika difikirkannya patut, mengarahkan supaya dicatiterakan juga di atas dokumen hakmilik itu apa-apa syarat nyata yang baru seperti yang ditetapkan dalam arahan itu, iaitu syarat-syarat mengenai mana-mana dari perkara yang disebutkan dalam seksyen 121 atau 122, mengikut mana-mana yang sesuai; dan, sejak tarikh bilamana arahan itu mula dijalankan - i) tanah itu hendaklah menjadi tertakluk kepada apa-apa syarat yang dicatiterakan menurutnya dan (menurut jenis penggunaan tanah yang dicatiterakan sedemikian) kepada syarat-syarat yang disiratkan oleh seksyen 115, 116 atau 117; ii) hendaklah terhenti dari terpakai kepada tanah itu semua syarat yang ianya tertakluk terdahulu kecuali syarat-syarat yang disiratkan di bawah seksyen 114 dan, di mana berkenaan, 118. (3) Apabila Pihak Berkuasa Negeri meluluskan apa-apa permohonan di bawah perenggan (b) seksyen kecil (1), ia hendaklah mengarahkan supaya syarat, sekatan kepentingan atau perbahasan dalam persoalan digugurkan dari dokumen hakmilik kepada tanah itu atau, dalam hal mana-mana syarat atau sekatan yang hanya disebutkan dalam dokumen hakmilik itu, supaya satu notanda mengenai pembatalannya dicatiterakan. (3A) Jika Pihak Berkuasa Negeri meluluskan apa-apa permohonan di bawah perenggan ba) seksyen kecil (1), ia akan arahkan supaya ungkapan berkenaan dipotong, dan syaratarat nyata baru diendorskan atas dokumen hakmilik kepada tanah. (4) Pihak Berkuasa Negeri bolehlah meluluskan apa-apa permohonan di bawah perenggan (c) seksyen kecil (1) sama ada mengikut syarat-syarat yang ianya dikemukakan atau; tertakluk kepada apa-apa ubahsuaian yang difikirkannya patut, dengan keizinan pemohon dan mana-mana orang atau badan lain yang keizinannya adalah dikehendaki di bawah proviso kepada seksyen kecil itu, dan hendaklah, walau apapun, mengarahkan sebagai patut – (a) pindaan mana-mana syarat atau sekatan kepentingan yang dicatiterakan di atas dokumen hakmilik kepada tanah itu, atau (b) catitera satu notanda pindaan mengenai apa-apa syarat atau sekatan yang hanya disebutkan di dalamnya di atas dokumen hakmilik, atau (c) catitera mengenai apa-apa syarat baru di atas dokumen hakmilik itu. (5) Apa-apa arahan yang diberi oleh Pihak Berkuasa Negeri di bawah seksyen ini boleh dijadikan bersyarat bagi semua atau mana-mana dari perkara-perkara berikut - 5028
 • 29. Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa (a) pembayaran satu premium tambahan; (aa) pembayaran apa-apa pengenaan yang ditentukan; (b) pengenaan satu cukaisewa baru; (c) pematuhan kepada apa-apa kehendak lain yang Pihak Berkuasa Negeri memikirkan patut. (6) Tiada apa jua syarat yang berlawanan dengan mana-mana syarat tersirat yang tanah dalam persoalan itu pada masa itu tertakluk di bawah seksyen 114 atau 119 boleh dikenakan oleh sebab seksyen ini, dan tiada apajua syarat boleh dipinda oleh sebab seksyen ini sehingga ianya menjadi berlawanan dengan apa-apa syarat tersirat sedemikian. (7) Setelah dituluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri di bawah seksyen kecil (4). PC-, daftar atau Pentadbir Tanah, mengikut mana yang berkenaan, akan menandatangani suatu memorandum dalam Borang 7C mengikut arahan Pihak Berkuasa Negeri dan akm mengemukakan pindaan, dan di atas memorialnya yang dibuat, Pendaftar akan membuat suatu catatan di atas dokumen-dokumen hakmilik daftar dan keluaran kepada tanah dam akan mencatatkan tarikh dan kuasa untuknya, dan mengesahkan pindaan itu dengan tanda-tangan dan meterainya. (8) Sewa dan premium dalam mana-mana arahan yang dikeluarkan oleh Berkuasa Negeri di bawah seksyen ini hendaklah kena dibayar kepada Pihak Berkuasa Negeri pada masa ia meluluskan permohonan dan Pentadbir Tanah hendaklah menyebatkan untuk disampaikan kepada tuanpunya suatu notis dalam Borang 7G menghendakinya membayar jumlah tersebut dalam masa yang ditentukan dan jika mana-mana jumlah tersebut tidak dibayar dalam masa tersebut kelulusan Pihak Berkuasa Negeri akan luput oleh kerana itu. 124A. Permohonan secara serentak untuk pecah sempadan tanah dan di bawah seksyen 124 (1) mengenai petak-petak pecah sempadan yang dicadangkan itu. (1) Tuanpunya bagi mana-mana tanah yang diberimilik boleh memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk meluluskan pecah sempadan tanah dan pada masa yang sama membuat permohonan di bawah seksyen kecil (1) seksyen 124 mengenai petak-petak pecah sempadan yang dicadangkan itu. (2) Sesuatu pennohonan di bawah seksyen kecil (1) seksyen 124 mengenai petak-petak pecah sempadan yang dicadangkan itu hendaklah dibuat dalam Borang 7D, dan akan dilayan dan diselenggarakan di bawah seksyen 124 sebagai suatu permohonan berasingan di bawah seksyen kecil (1) seksyen 124 mengenai tiap-tiap petak pecah sempadan yang dicadangkan itu. (3) Kelulusan permohonan untuk pecah sempadan tanah dan kelulusan permohonan di bawah seksyen kecil (1) seksyen 124 mengenai petak-petak pecah sempadan yang dicadangkan itu hendaklah kedua-dua bersyarat atas pemohon memenuhi, semua petakpecah sempadan, dalam tempuh tertentu 5029
 • 30. Statut Lain Yang Berkaitan sebagaimana yang akan dinyatakan oleh Pihak Berkuasa Negeri, semua syarat yang akan dikenakan di bawah seksyen kecil (5) seksyen 124 mengenai tiap-tiap petak pecah sempadan yang dicadangkan itu. (4) Bagi maksud permohonan untuk pecah sempadan di bawah seksyen kecil (1) permohonan akan dianggap seolah-olah sebagai suatu permohonan di bawah seksyen 135 dan peruntukan-peruntukan seksyen-seksyen 136, 137, 138 dan 139 hendaklah terpakai setakat mana peruntukan-peruntukan itu tidak berlawanan dengan peruntukan-peruntukan seksyen ini, dan dalam menimbangkan permohonan tersebut Pihak Berkuasa Negeri hendaklah mempunyai dan boleh menjalankan semua kuasa Pengarah Negeri atau Pentadbir Tanah, mengikut mana-mana yang berkenaan, atau boleh mengarahkan Pengarah Negeri atau Pentadbir Tanah, mengikut mana yang berkenaan, untuk menjalankan semua atau sebahagian daripada kuasa-kuasa itu. Bab 5 - Penguatkuasaan Syarat-syarat 125. Bila suatu pelanggaran syarat berbangkit. (1) Suatu pelanggaran syarat yang menghendaki pelaksanaan berterusan akan berbangkit sebaik sahaja, dan terus selama mana syarat itu tidak dipatuhi. (2) Pelanggaran syarat yang tertakluk kepada suatu tempuh tetap akan berbangkit- a) dalam hal suatu syarat yang menghendaki pelaksanaan apa-apa perbuatan dalam sebarang tempuh (iaitu tempoh yang ditetapkan di dalamnya, atau tempuh yang dilanjutkan menurut seksyen 107), apabila tamatnya tempuh itu tanpa perbuatan itu tidak dilaksanakan; b) dalam hal satu syarat yang menghendaki apa-apa perbuatan ditinggalkan sehingga pada suatu masa, apabila perbuatan itu dilakukan sebelum masa itu. 126. Pelanggaran syarat kompleks. Jika apa-apa syarat mengandungi dua kewajipan atau tanggungan yang berasingan atau lebih, kegagalan untuk memenuhi mana-mana kewajipan atau tanggungan itu akan merupakan pelanggaran syarat itu. 127. Tanggungan untuk penyitaan kerana pelanggaran syarat. (1) Bila apa-apa pelanggaran berbangkit daripada apa-apa syarat yang mana-mana tanah berimilik pada masa itu tertakluk- 5030
 • 31. Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa a) maka tanah itu hendaklah boleh dikenakan penyitaan oleh Pihak Berkuasa Negeri, dan b) kecuali dalam hal di mana suatu denda dikenakan di bawah seksyen kecil (IA), atau di mana tindakan untuk maksud melantar supaya diremedikan pelanggaran itu adalah pertamanya dikehendaki diambil di bawah seksyen 128, Pentadbir Tanah hendaklah meneruskan penguatkuasaan penyitaan itu menurut peruntukan-peruntukan seksyen 129. (IA) (a) Apabila sesuatu pelanggaran sebagaimana yang dirujukkan dalam subseksyen 1) timbul, maka Pentadbir Tanah boleh, selain dari mengambil tindakan di bawah seksyen 128 atau 129, menyerahkan suatu notis dalam Borang 7E kepada tuanpunya, memerlukannya menunjukkan sebab mengapa suatu denda tidak dikenakan mengenai pelanggaran itu. (b) Apabila gagal tuan punya menunjukkan sebab dengan memuaskan kepada Pentadbir Tanah, maka Pentadbir Tanah boleh membuat suatu perintah untuk bayaran denda tidak kurang daripada lima ratus ringgit, dan dalam hal pelanggaran berterusan, suatu denda lagi tidak kurang daripada seratus ringgit pada tiap-tiap hari dalam tempoh pelanggaran itu berterusan. (IB) Jika suatu denda dibayar atas suatu perintah yang dibuat di bawah perenggan (b) subseksyen (IA), tindakan tidak akan diambil di bawah seksyen 128 atau 129 mengenai pelanggaran itu. (lC) Walau apapun peruntukan subseksyen (IB), jika Pentadbir Tanah selepas siasatan dengan sempurna, berpuas hati bahawa pelanggaran bersambung, Pentadbir Tanah boleh menyerahkan suatu notis dalam Borang 7F terhadap tuanpunya memberitahu kepadanya tentang tujuannya untuk mengambil tindakan di bawah seksyen 128 atau 129 selepas habis tempoh enam bulan dari tarikh penyampaian notis atau pada bila-bila masa kemudiannya. (2) Penerimaan bagi pihak Pihak Berkuasa Negeri mengenai apa-apa butiran hasil tanah yang terhutang berkenaan mana-mana tanah berimilik janganlah hendaknya dijadikan sebagai satu kemaafan bagi mana-mana hak penyitaan yang pada ketika itu wujud mengenai tanah itu oleh sebab seksyen ini. (3) Tanah yang telah menjadi tertanggung untuk penyitaan di bawah seksyen ini kerana pelanggaran mana-mana syarat hendaklah terhenti dari tertanggung sedemikian jika- a) pelanggaran itu diremedikan kemudiannya, atau b) dalam hal satu syarat yang tertakluk kepada suatu tempuh tetap, tiada apa jua tindakan telah diambil mengenai pelanggaran di bawah seksyen 128 atau 129 sebelum tamatnya tempuh duabelas tahun bennula dan tarikh bilamana pelanggaran itu berbangkit. 5031
 • 32. Statut Lain Yang Berkaitan (4) Untuk maksud-maksud seksyen ini, dan seksyen 128 dan 129, tiap-tiap pelanggaran syarat hendaklah dianggap sebagai boleh diremedikan; dan tindakan yang dikehendaki untuk meremedikan apa-apa pelanggaran hendaklab diertikan sebagai terdiri dari- a) dalam hal satu syarat positif, pelaksanaan tiap-tiap perbuatan atau sesuatu, yang ketinggalan untuk membuatnya merupakan atau menjadi sebahagian daripada pelanggaran itu; b) dalam hal satu syarat negatif, pelaksanaan semua perbuatan atau sesuatu yang sedemikian atau sebagaimana yang perlu untuk meletakkan tanah itu dalam keadaan di mana ianya akan berada jika pelanggaran itu tidak berlaku. 128. Tindakan ringkas untuk menetapkan remedi pelanggaran syarat. (1) Jika- a) mana-mana tanah berimilik adalah dikenakan penyitaan kepada Pihak Berkuasa Negeri di bawah seksyen 127 kerana pelanggaran syarat, dan b) pada pendapat Pentadbir Tanah pelanggaran itu boleh diremedikan oleh tuanpunya dalam satu tempuh yang munasabah, Pentadbir Tanah hendaklah menyampaikan, atau melantar supaya disampaikan kepada tuanpunya satu notis atas Borang 7A yang menetapkan tindakan yang dikehendaki untuk meremedikan pelanggaran itu, dan memintanya supaya mengambil tindakan sedemikian dalam masa yang ditetapkan di dalamnya. (2) Apabila disampaikan apa-apa notis di bawah seksyen kecil (1), Pentadbir Tanah hendaklah mencatiterakan, atau melantar supaya dicatiterakan, di atas dokumen hakdaftaran kepada tanah dalam persoalan itu satu notanda yang menyatakan bahawa itu adalah tertakluk kepada tindakan kerana pelanggaran syarat. (3) Penyampaian apa-apa notis di bawah seksyen kecil (1) hendaklah dijadikan sebagai satu kemaafan oleh Pihak Berkuasa Negeri, dengan syarat segala kehendak-kehendak betul-betul dipatuh, mengenai hak penyitaan yang sedia ada oleh sebab pelanggaran yang ianya berkaitan; dan – a) jika notis itu dipatuh, notanda yang dicatiterakan di bawah seksyen kecil (2) hendaklah dibatalkan menurutnya; b) jika notis itu tidak dipatum, Pentadbir Tanah hendaklah mengambil tindakan menurut peruntukan seksyen 129. 129. Tindakan untuk menguatkuasakan penyitaan kerana pelanggaran syarat. 5032
 • 33. Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa (1) Pentadbir Tanah hendaklah mengambfl tindakan di bawah seksyen ini bila-bila jua mana-mana tanah berimilik boleh dikenakan penyitaan di bawah seksyen 127 kerana pelanggaran syarat dan- a) ia berpendapat bahawa pengambilan tindakan di bawah seksyen 128 tidak akan berpatutan, atau b) tuanpunya tanah itu gagal, mematuhi mana-mana notis yang disampaikan kepadanya di bawah seksyen itu. (2) Dalam mana-mana keadaan yang tersebut di atas, Pentadbir Tanah hendaklah - a) melantar supaya disampaikan satu notis atas Borang 7B, kepada tuanpunya tanah itu, dan b) melantar supaya disampaikan satu salinan notis itu, yang kepadanya hendaklah dilampirkan notis tambahan yang diterakan dalam tambahan kepada Borang itu, kepada orang dan badan yang serupa seperti orang dan badan yang mana notis mengenai cukaisewa adalah dikehendaki untuk disampaikan oleh seksyen kecil (1) seksyen 98. (3) Apabila, mana-mana notis disampaikan di bawah seksyen kecil (2), Pentadbir Tanah hendakiah mencatiterakan (melainkan satu notanda sedemikian telah sedia dicatiterakan di bawah seksyen 128), atau melantar supaya dicatiterakan di atas dokumen hakmilik daftaran kepada tanah dalam persoalan itu satu notanda yang menyatakan bahawa tanah itu adalah tertakluk kepada tindakan kerana pelanggaran syarat. (4) Apabila tiba tarikh dan pada masa dan tempatnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam mana-mana notis sedemikian, Pentadbir Tanah hendaklah mengadakan satu urutan menurut peruntukan-peruntukan Akta ini, dan, apabila tamatnya, siasatan itu - a) jika pada pendapatnya bahawa pelanggaran itu telah diremedikan, maka ia hendaklah mengisytiharkan dengan perintah, dan hendaklah membatal am melantar supaya dibatalkan apa-apa notanda yang dicatiterakan di bawah seksyen ini atau seksyen 128; b) jika pada pendapatnya hanya tempoh itu (atau jika satu notis di bawah seksyen 128 telah sedia disampaikan mengenai pelanggaran itu, satu tempoh lanjutan) patut dibenarkan untuk meremedikan pelanggaran itu, maka la hendaklah membuat satu perintah yang menetapkan tindakan yang hendak diambil untuk maksud itu, dan tempoh dalam mana tindakan itu hendak diambil; c) dalam hal yang lain, akan mengambil pemilikan sementara tanah itu sebagaimana yang diarahkan oleh Pihak Berkuasa Negeri atau tanpa arahan tersebut, membuat suatu perintah mengisytiharkan tanah itu dirampas menjadi hak Pihak Berkuasa Negeri. 5033
 • 34. Statut Lain Yang Berkaitan (5) Pembuatan satu perintah di bawah perenggan (b) seksyen kecil (4) hendaklkmenjadi satu kemaafan oleh Pihak Berkuasa Negeri, dengan syarat segala kehendak-kehendaknya betul-betul dipatuhi, mengenai hak menyita yang sedia ada oleh sebab pelanggaran yang perintah itu berkaitan; dan - a) jika perintah itu dipatuhi, apa-apa notanda yang dicatiterakan di bawah seksyen ini atau seksyen 128 hendaklah dibatalkan menurutnya; b) jika perintah itu tidak dipatuhi, Pentadbir Tanah boleh, pada tamat tempuh yang dinyatakan di dalamnya, mengambil pemilikan sementara tanah itu sebagaimana yang diarahkan oleh Pihak Berkuasa Negeri atau tanpa arahan tersebut, membuat suatu arahan mengisytiharkan tanah itu dirampas menjadi hak Pihak Berkuasa Negeri. (6) Jika pemilikan sementara diambil oleh Pentadbir Tanah di bawah perenggan (c) seksyen kecil (4) atau perenggan (b) seksyen kecil (5), peruntukan-peruntukan berikut hendaklah terpakai - a) Pihak Berkuasa Negeri atau mana-mana orang atau badan yang dilantik olehnya hendaklah mempunyai kuasa untuk memperbetulkan pelanggaran atas perbelanjaan Pihak Berkuasa Negeri atau perbelanjaan sendiri orang atau badan itu dengan apa-apa cara atau bentuk yang difikirkan sesuai oleh Pihak Berkuasa Negeri; b) apabila selesai urusan remedi atau dalam tempuh tertentu sebagaimana Pihak Berkuasa Negeri fikirkan sesuai setelah melaksanakan remedi tersebut, pemilikan akan dikembalikan kepada tuanpunya dengan keperluan bahawa tanah itu diselenggara dalam keadaan yang memuaskan memandangkan remedi itu dan bahawa Pihak Berkuasa Negeri, orang atau badan berkenaan akan dibayar balik semua atau sebahagian dari perbelanjaan yang telah dilakukan dalam melaksanakan remedi itu sama ada dengan sekali gus atau secara ansuran; dan c) jika mana-mana keperluan di bawah perenggan (b) didapati tidak dipatuhi. Pentadbir Tanah akan melapurkan kepada Pihak Berkuasa Negeri, dan jik.-a Pihak Berkuasa Negeri berpuashati bahawa tanah itu tidak diselenggara sepert yang dikehendaki, maka ia akan membuat suatu perintah mengisytiharkan tanah itu dirampas menjadi hak Pihak Berkuasa Negeri. BAHAGIAN LAPAN - PENYITAAN 130. Penyitaan hendaklah mula berkuatkuasa apabila pemberitahuan dibuat dalam Warta. (1) Dengan seberapa segera yang boleh selepas dibuat suatu perintah di bawah seksyen 100 atau 129 mengenai mana-mana tanah (iaitu, suatu perintah yang mengisytihartanah itu tersita kepada Pihak Berkuasa Negeri 5034
 • 35. Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa kerana ketiadaan bayaran cukaisewa atau pelanggaran mana-mana syarat), Pentadbir Tanah hendaklah menyiarkan di dalam Warta satu pemberitahuan mengenai penyitaan atas Borang 8A; dan setelah disiarkan sedemikian, penyitaan itu hendaklah mula berkuatkuasa sepertimana yang disebutkan dalam seksyen 131. (2) Salinan mana-mana pemberitahuan yang disiarkan di bawah seksyen kecil (1) hendaklah disiarkan menurut peruntukan-peruntukan seksyen 433, dan Pentadbir Tanah hendaklah, dengan seberapa segera yang boleh selepas pemberitahuan itu disiarkan, mendaftar atau melantar supaya didaftarkan satu ingatan mengenainya di atas dokumen hakmilik daftaran tanah dalam persoalan itu. 131. Kesan perampasan. Apabila mula berkuatkuasa apa-apa penyitaan mengenai mana-mana tanah di bawah .Akta ini – a) tanah itu hendaklah kembali dan terletakhak kepada, Pihak Berkuasa Negeri sebagai tanah Kerajaan, dibebas dan dilepaskan dari semua hakmilik dan kepentingan yang sedia ada atau yang boleh timbul sejurus sebelum penyitaan itu mula berkuatkuasa; b) hendaklah juga tertelakhak kepada Pihak Berkuasa Negeri, setakatmana yang ditetapkan dalam seksyen 47 dan tanpa bayaran pampasan, apa-apa bangunan yang ketika itu wujud di atas tanah itu; dan c) apa-apa butiran hasil tanah yang pada ketika itu terhutang kepada Pihak Berkuasa Negeri mengenai tanah itu hendaklah dihapuskan. 132. Tanah tidak boleh diberimilik semula dll., dalam tempoh rayuan membantah penyitaan. (1) Jika mana-mana tanah kembali kepada Pihak Berkuasa Negeri oleh sebab bermulanya kuatkuasa mana-mana penyitaan di bawah Akta ini, Pihak Berkuasa Negeri, tertakluk kepada seksyen kecil (2), janganlah hendaknya memberimilik semula atau sebaliknya melupuskannya pada bila-bila masa sebelum- a) tamatnya tempoh tiga bulan bilamana (di bawah seksyen 418) satu rayuan dibentangkan di hadapan Mahkamah membantah perintah Pentadbir Tanah di bawah seksyen 100 atau 129, mengikut mana- mana yang sesuai; atau b) jika satu rayuan sedemikian dibuat dalam tempoh itu, penentuan rayuan itu dan apa-apa pembicaraan yang berbangkit, darinya kemudiannya. (2) Peruntukan-peruntukan seksyen kecil (1) - 5035
 • 36. Statut Lain Yang Berkaitan a) hendaknya tidak menyentuh kuasa Pihak Berkuasa Negeri di bawah seksyen kecil (2) seksyen 133 untuk membatalkan penyitaan pada bila-bila masa atas rayuan selaku itu oleh orang atau badan yarig menjadi tuanpunya tanah itu sejurus sebelum penyitaan itu mula berkuatkuasa; dan b) janganlah handaknya menghalang Pihak Berkuasa Negeri dari memberimilik semula tanah itu kepada orang atau badan itu pada bila-bila masa sepertimana yang disebut di dalam seksyen kecil (3) seksyen 133. (3) Asalkan peruntukan-peruntukan seksyen kecil (1) terpakai kepada mana-inana tanah, tiada dokumen cabutan hakniihk padanya yang mungkin telah diserahkan kepada, atau sebaliknya diperolehi oleh Pentadbir Tanah boleh dimusnahkan. 133. Kuasa Pihak Berkuasa Negeri untuk membatalkan penyitaan, atau memberimilik semula kepada tuanpunya terdahulu dengan syarat-syarat baru dll. (1) Mana-mana orang atau badan yang menjadi tuanpunya mana-mana tanah berimilik sejurus sebelum penyitaannya di bawah Akta ini bolehlah pada bila-bila masa memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk mendapatkan pembatalan penyitaan itu. (2) Pihak Berkuasa Negeri bolehlah atas budibicara mutlaknya menolak atau membenarkan apa-apa rayuan di bawah seksyen itu, dan jika ia membenarkan rayuan itu, bolehlah berbuat demikian dengan syarat sepia bayaran telah dibuat oleh perayu - a) jika penyitaan itu adalah kerana ketiadaan bayaran cukaisewa, apa-apa denda sedemikian, tidak melebihi enam kali jumlah yang ianya dikehendaki membayar oleh notis tuntutan yang disampaikan kepadanya di bawah seksyen 97, sepertimana yang difikirkan oleh Pihak Berkuasa Negeri patut dikenakan. b) jika penyitaan itu adalah untuk pelanggaran mana-mana syarat, apa-apa jumlah wang yang Pihak Berkuasa Negeri boleh menentukan mengenai perbelanjaan yang disebabkan oleh penyitaan itu. (3) Penolakan mana-mana rayuan di bawah seksyen ini janganlah hendaknya dianggap sebagai menyentuh kuasa Pihak Berkuasa Negeri untuk memberimilik semula tanah itu kepada tuanpunya terdahulu pada bila-bila masa, dan, untuk maksud apa-apa pemberimilikan semula sedemikian, Pihak Berkuasa Negeri hendaklah, pada masa ia memberi kelulusan itu, menentukan semula, sepertimana yang difikirkannya patut, berbagai perkara yang ditetapkan dalam seksyen kecil (2) seksyen 79. 134. Rayuan membantah penyitaan. 5036
 • 37. Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa (1) Sahnya mana-mana penyitaan di bawah Akta ini tidak boleh dipersoalkan dalmn mana-mana mahkamah kecuali dengn cara, atau dalam pembicaraan terkemudian ke atas satu rayuan di bawah seksyen 418 yang membantah perintah Pentadbir Tanah bawah seksyen 100 atau 129, mengikut mana-mana yang sesuai; dan walau apa juapun yang terdapat dalam mana- mana undang-undang bertulis lain, tiada apa rayuan boleh dimulakan selepas tamatnya tempoh tiga bulan yang dibenarkan untuk membawanya oleh seksyen 418 tersebut. (2) Tiada apa jua perintah oleh Pentadbir Tanah di bawah seksyen 100 atau 129 diketepikan oleh mana-mana imahkamah kecuali atas alasan ianya dibuat berlawan dengan peruntukan Akta ini, atau adanya kegagalan pada pihak Pentadbir Tanah untuk mamatuhi kehendak-kehendak mana-mana peruntukan sedemikian; dan tiada perintah sedemikian boleh diketepikan hanya oleh sebab apa-apa salahaturan dalam bentuk atau penyampaian mana-mana notis di bawah Bab 2 Bahagian Enam atau, Bab 5 Bahagian Tujuh, mengikut mana-mana yang sesuai, melainkan, pada pendapat mahkarnah, salah aturan itu adalah suatu salah aturan yang penting. (3) Dalam apa-apa rayuan sedemikian atau pembicaraan-pembicaraan lain seperti disebutkan dalam seksyen kecil (I), maka hendaklah dianggap sehingga yang sebaliknya dibuktikan bahawa semua notis yang dikehendaki disampaikan di bawah Bab 2 Bahagian Enam atau Bab 5 Bahagian Tujuh, mengikut mana-mana yang sesuai, disampai dengan sempurna dan menurut peraturan. (4) Peruntukan-peruntukan seksyen kecil (1) janganlah hendaknya menyentuh mana-mana orang atau badan untuk mengambil satu tindakan kerosakan terhadap pihak Berkuasa Negeri, atau (tertakluk kepada peruntukan-peruntukan seksyen 22) terhadap mana-mana pegawai yang dilantik oleh Pihak Berkuasa Negeri, mengenai apa-apa, perbuatan atau benda yang dilakukan dengan salahnya, atau diperintah supaya dilakukan , atau ditinggal dari dilakukan, berhubungan dengan apa-apa penyitaan di bawah Akta ini. BAHAGIAN SEMBILAN-PECAH SEMPADAN, PECAH-BAHAGIAN DAN PENYATUAN Bab 1 -Pecah.Sempadan Tanah 135. Kuasa tuanpunya untuk memecah sempadan dengan kelulusan dari Pengarah Negeri atau Pentadbir Tanah. (1) Tuanpunya mana-mana tanah berimilik yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Pendaftaran atau Pejabat Tanah atau hakmilik sementara sambungan hakmilik muktamad boleh, dengan kelulusan di bawah Bab ini dari Pengarah Negeri atau Pentadbir Tanah, seperti yang diperuntukkan oleh seksyen kecil (2), memecah sempadan tanah itu kepada dua bahagian atau lebih (dalam Bab ini disebut sebagai “bahagian pecah sempadan”) untuk dipegang olehnya di bawah hakmilik berasingan. 5037
 • 38. Statut Lain Yang Berkaitan (2) Dalam ketiadaan apa-apa arahan yang berlawanan oleh Pihak Berkuasa Negeri, kelulusan yang dikehendaki oleh seksyen kecil (1) hendaklah diberi - (a) oleh Pengarah Negeri dalam hal tanah yang dipegang di bawah hak-milik Pejabat Pendaftaran, dan (b) oleh Pentadbir Tanah dalam hal tanah yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Tanah. 136. Syarat untuk kelulusan pecah-sempadan. (1) Tiada apa jua pecah sempadan boleh diluluskan oleh Pengarah Negeri atau Pentadbir Tanah, mengikut mana-mana yang sesuai, melainkan syarat- syarat berikut dipenuhi- (a) bahawa pecah-sempadan itu tidak akan melanggar apa-apa sekatan kepentingan yang tanah itu pada masa itu tertakluk; (b) bahawa pecah-sempadan itu tidak akan berlawanan dengan peruntukan mana-mana undang-undang bertulis yang pada masa itu berkuatkuasa, dan bahawa apa-apa kehendak yang dikenakan mengenainya oleh atau di bawah apa-apa undang-undang sedemikian telah dipatuhi; (c) tanpa menyentuh keluasan makna perenggan (b) - (i) bahawa apa-apa kelulusan perlu dari mana.mana pihak berkuasa perancangan telah diperolehi, dan (ii) bahawa pecah sempadan itu tidak akan berlawanan dengan apa-apa rancangan yang diluluskan oleb Pihak Berkuasa Negeri untuk pembangunan kawasan di mana tanah itu terletak, atau kepada apa-apa keputusan mana-mana pihak berkuasa perancangan bagi kawasan itu, dan (iii) jika hal itu termasuk dalam mana-mana arahan selakunya yang diberi oleb Pihak Berkuasa Negeri, babawa pecah sempadan itu mempunyai keizinan mana-mana badan atau pihak berkuasa yang ditentukan dalam, atau dilantik oleh arahan itu; (d) bahawa tiada butiran hasil tanah masih terhutang mengenai tanah itu; (e) bahawa tiap-tiap orang, atau badan yang, pada ketika kelulusan itu dipohon, berhak kepada kepentingan - (i) cagaran tanah itu, 5038
 • 39. Ensiklopedia Undang-undang dan Pentadbiran Perancangan Bandar dan Desa (ii) pajakan seluruh atau mana-mana bahagian darinya, selain dari satu bahagian yang bersamaan betul dengan salah satu babagian pecah sempadan yang dicadangkan, (iii) cagaran pajakan sedemikian, atau (iv) lien ke atas tanah atau apa.apa pajakan sedemikian, telah memberi keizinan secara bertulis tentang pembuatan permohonan itu, (f) bahawa kawasan mana-mana bahagian pecah-sempadan - (i) dalam hal tanah yang tertakluk kepada jenis “pertanian”, atau kepada apa-apa syarat yang menghendaki kegunaannya untuk satu maksud pertanian, tidaklah kurang dari dua perlima hectare, dan (ii) dalam apa-apa hallain, tidaklah kurang dari kawasan minimum yang patut untuk tanah dari kelas atau jenis dalam persoalan, seperti yang ditentukan untuk maksud perenggan kecil ini oleh Pihak berkuasa perancangan untuk kawasan di mana tanah itu terletak atau (jika tiada pihak berkuasa sedemikian) oleh Pihak Berkuasa Negeri; (g) bahawa bentuk tiap-tiap bahagian pecah-sempadan, pada pendapatnya, adalah sesuai untuk maksud ianya diniatkan untuk digunakan; (h) bahawa, kecuali dalam hal mana-mana bahagian pecah.sempadan di mana ada jalan masuk keluar kepadanya, satu cara masuk keluar yang memuaskan boleh didapati dari tiap-tiap bahagian sedemikian samaada kepada sebatang jalan, sungai, sebahagian tepi-pantai atau sebuah perhentian keretapi, atau kepada satu tempat di tanah itu dari mana cara masuk keluar sedemikian boleh didapati atau boleh diperolehi dengan permohonan kepada Pentadbir Tanah di bawah Bahagian Dua Puluh lapan. (2) Kehendak-kehendak perenggan (h) seksyen kecil (1) hendaklah dianggap sebagai memuaskan mengenai apa-apa bahagian pecah-sempadan jika, tetapi hanya jika - (a) dalam hal tanah yang terletak dalam mana-mana kawasan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri untuk maksud seksyen kecil ini, atau mana-mana klas atau jenis tanah dalam kawasan itu ditentukan dalam penetapan itu, tuanpunya telah bersetuju dalam permohonannya.- (i) bahawa ia akan menyediakan cara masuk keluar perlu dengan membuat sebatang jalan mengikut taraf yang ditentukan dalam penetapan itu ; (ii) bahawa tanah yang diliputi oleh jalan itu hendaklah, dari mulanya pengeluaran hakmilik itu hingga bahagian pecah- 5039