Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rph pencemaran udara

2,901 views

Published on

  • Be the first to comment

Rph pencemaran udara

  1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )Mata pelajaran : Bahasa MelayuTahun : 3 OrkedBilangan Murid : 32 orangTema : Pencemaran Alam SekitarTajuk : Pencemaran UdaraTarikh : 24 Februari 2008Masa : 60 minitObjektif : Pada akhir pelajaran murid dapat; i. Murid dapat menyatakan tentang pengalaman mereka melihat berlakunya pencemaran udara ini secara lisan. ii. Membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan mengenai pencemaran udara yang berlaku . iii. Murid dapat menulis karangan pendek mengenai gejala pencemaran dengan menggunakan ayat majmuk yang betul.Hasil Pembelajaran:1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonansi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami den didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai.5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul dan memahami petikan yang dibaca. Aras 2 (i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonansi berdasarkan tanda baca.8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 (i) menyediakan perenggan dengan mengguna ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.
  2. 2. Kemahiran Bahasa : Kemahiran bertutur, menulis dan mendengar.Sistem Bahasa : Sistem ejaan, ayat tunggal dan ayat majmuk, sebutan dan intonansi.Ilmu : Bahasa Melayu, Alam sekitarNilai : Kebersihan, menghayati, menghormati dan menghargai.Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)Kemahiran Berfikir : Membuat perbezaan, menbuat inferens, dan kemahiran mengkategori.Kemahiran Belajar : Menerima maklumat, memproses dan melaporkan.Kecerdasan Pelbaga : Kinestetik, intrapersonal, interpersonal, naturalis dan emosi.Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai gejala pencemaran alam sekitar dengan cara berdialog dan membina ayat dengan menggunakan ayat mudah.BBB : Power point, buku latihan dan alat tulis.
  3. 3. Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran CatatanMurid Set Induksi (5 minit) KB : menghubungkait,ditayangkan inferenspower point yang i)murid diminta untuk melihat paparan BCB: menonton denganberkaitan dengan power point dan menghayatinya. aktifjenis-jenis ii)murid diminta untuk membezakan jenis- BBB : power pointpencemaran. jenis pencemaran dan menyatakan pengalaman mereka sendiri.. iii)guru menjelaskan tujuan aktiviti dan tajuk pengajaran yang akan diajari pada hari itu.Guru memberi Langkah 1 (15 minit) KB : membuat inferensteks cerita yang BCB : i) membaca denganberkaitan dengan i)murid dikehendaki untuk mengelik intonansi yang betul.Pencemaran salah satu pautan yang disediakan. ii) mendengar dengan aktif.Udara melalui ii)murid diminta membaca petikan itu BBB : teks cerita, powerpower point. secara individu dengan kuat dan point mengikut intonansi serta gaya yang betul. iii)murid-murid yang lain dikehendaki mendengar dan meneliti teks sambil memahami petikan tersebut. iv)kemudian guru menanyakan soalan kepada murid berkaitan dengan petikan tersebut.Guru Langkah 2 (15 minit) KB : menghubungkaitkan,mengadakan menjana ideaperbincangan i)murid dibahagikan kepada beberapa BCB : memproseskumpulan antara kumpulan. maklumat dan melaporkanmurid-murid dan ii)murid diminta untuk berada dalam maklumat.melakukan kumpulan dan membuat perbincangan. KP : verbal linguistik,visual,pembentangan iii)murid dikehendaki membentangkan isi- intrapersonal, interpersonalmelalui power isi penting mengenai pencemaran udara Nilai : kerjasama, hormat-point. dan bandingkan dengan pengetahuan menghormati dan pengalaman mereka. BBB : power point iv)guru menanyakan soalan yang berkaitan dengan tajuk dan pengetahuan sedia ada mereka.
  4. 4. Guru memberi Langkah 3 (20 minit) KB : menjana idea,latihan kepada menghubungkaitkan,murid-murid. i)guru terlebih dahulu menanyakan membuat inferens. kepada murid sekiranya mereka masih BCB : mengumpul,Aktiviti tidak memahami tajuk pengajaran pada memproses, mencatat danPengayaan: hari tersebut. melaporkan maklumat.Menulis karangan ii)guru memberi latihan kepada murid KP :pendek iaitu membuat karangan pendek intrapersonal;interpersonal,berdasarkan mengenai perbezaan pencemaran udara visual, verbal-linguistik.tajuk yang diberi. dengan mengambil isi-isi penting Nilai : bekerjasama, daripada petikan. menghargai,.Aktiviti iii)guru membimbing kumpulan murid BBB : kertas latihan.Pemulihan: yang memerlukan pemulihan denganMenyudahkan menyediakan latihan yang perlupetikan yang dilengkapkan dengan mengisi tempatdiberikan dengan kosong.mengisi tempatkosong.Guru membuat Penutup (5 minit)rumusanmengenai i)murid digalakkan supaya mengumpulpengajaran yang maklumat tambahan daripada bahan-telah diajar dan bahan yang lain bagi menambanhkanmenanyakan pengetahuan mereka.soalan kepada ii)murid juga menyatakan nilai-nilai murnimurid akan apa yang telah dipelajari pada hari tersebut.yang merekatelah pelajari. Nilai-nilai murni :Guru juga -Menghargaimenayakan nilai- -Bersyukurnilai murni yang -Menghormatiterdapat semasa -bekerjasamasesi pengajarandanpembelajaran.

×