Rph pencemaran udara

2,627 views

Published on

  • Be the first to comment

Rph pencemaran udara

  1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )Mata pelajaran : Bahasa MelayuTahun : 3 OrkedBilangan Murid : 32 orangTema : Pencemaran Alam SekitarTajuk : Pencemaran UdaraTarikh : 24 Februari 2008Masa : 60 minitObjektif : Pada akhir pelajaran murid dapat; i. Murid dapat menyatakan tentang pengalaman mereka melihat berlakunya pencemaran udara ini secara lisan. ii. Membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan mengenai pencemaran udara yang berlaku . iii. Murid dapat menulis karangan pendek mengenai gejala pencemaran dengan menggunakan ayat majmuk yang betul.Hasil Pembelajaran:1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonansi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami den didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai.5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul dan memahami petikan yang dibaca. Aras 2 (i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonansi berdasarkan tanda baca.8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 (i) menyediakan perenggan dengan mengguna ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.
  2. 2. Kemahiran Bahasa : Kemahiran bertutur, menulis dan mendengar.Sistem Bahasa : Sistem ejaan, ayat tunggal dan ayat majmuk, sebutan dan intonansi.Ilmu : Bahasa Melayu, Alam sekitarNilai : Kebersihan, menghayati, menghormati dan menghargai.Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)Kemahiran Berfikir : Membuat perbezaan, menbuat inferens, dan kemahiran mengkategori.Kemahiran Belajar : Menerima maklumat, memproses dan melaporkan.Kecerdasan Pelbaga : Kinestetik, intrapersonal, interpersonal, naturalis dan emosi.Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai gejala pencemaran alam sekitar dengan cara berdialog dan membina ayat dengan menggunakan ayat mudah.BBB : Power point, buku latihan dan alat tulis.
  3. 3. Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran CatatanMurid Set Induksi (5 minit) KB : menghubungkait,ditayangkan inferenspower point yang i)murid diminta untuk melihat paparan BCB: menonton denganberkaitan dengan power point dan menghayatinya. aktifjenis-jenis ii)murid diminta untuk membezakan jenis- BBB : power pointpencemaran. jenis pencemaran dan menyatakan pengalaman mereka sendiri.. iii)guru menjelaskan tujuan aktiviti dan tajuk pengajaran yang akan diajari pada hari itu.Guru memberi Langkah 1 (15 minit) KB : membuat inferensteks cerita yang BCB : i) membaca denganberkaitan dengan i)murid dikehendaki untuk mengelik intonansi yang betul.Pencemaran salah satu pautan yang disediakan. ii) mendengar dengan aktif.Udara melalui ii)murid diminta membaca petikan itu BBB : teks cerita, powerpower point. secara individu dengan kuat dan point mengikut intonansi serta gaya yang betul. iii)murid-murid yang lain dikehendaki mendengar dan meneliti teks sambil memahami petikan tersebut. iv)kemudian guru menanyakan soalan kepada murid berkaitan dengan petikan tersebut.Guru Langkah 2 (15 minit) KB : menghubungkaitkan,mengadakan menjana ideaperbincangan i)murid dibahagikan kepada beberapa BCB : memproseskumpulan antara kumpulan. maklumat dan melaporkanmurid-murid dan ii)murid diminta untuk berada dalam maklumat.melakukan kumpulan dan membuat perbincangan. KP : verbal linguistik,visual,pembentangan iii)murid dikehendaki membentangkan isi- intrapersonal, interpersonalmelalui power isi penting mengenai pencemaran udara Nilai : kerjasama, hormat-point. dan bandingkan dengan pengetahuan menghormati dan pengalaman mereka. BBB : power point iv)guru menanyakan soalan yang berkaitan dengan tajuk dan pengetahuan sedia ada mereka.
  4. 4. Guru memberi Langkah 3 (20 minit) KB : menjana idea,latihan kepada menghubungkaitkan,murid-murid. i)guru terlebih dahulu menanyakan membuat inferens. kepada murid sekiranya mereka masih BCB : mengumpul,Aktiviti tidak memahami tajuk pengajaran pada memproses, mencatat danPengayaan: hari tersebut. melaporkan maklumat.Menulis karangan ii)guru memberi latihan kepada murid KP :pendek iaitu membuat karangan pendek intrapersonal;interpersonal,berdasarkan mengenai perbezaan pencemaran udara visual, verbal-linguistik.tajuk yang diberi. dengan mengambil isi-isi penting Nilai : bekerjasama, daripada petikan. menghargai,.Aktiviti iii)guru membimbing kumpulan murid BBB : kertas latihan.Pemulihan: yang memerlukan pemulihan denganMenyudahkan menyediakan latihan yang perlupetikan yang dilengkapkan dengan mengisi tempatdiberikan dengan kosong.mengisi tempatkosong.Guru membuat Penutup (5 minit)rumusanmengenai i)murid digalakkan supaya mengumpulpengajaran yang maklumat tambahan daripada bahan-telah diajar dan bahan yang lain bagi menambanhkanmenanyakan pengetahuan mereka.soalan kepada ii)murid juga menyatakan nilai-nilai murnimurid akan apa yang telah dipelajari pada hari tersebut.yang merekatelah pelajari. Nilai-nilai murni :Guru juga -Menghargaimenayakan nilai- -Bersyukurnilai murni yang -Menghormatiterdapat semasa -bekerjasamasesi pengajarandanpembelajaran.

×