Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GÖRSEL NEDİR?   VEGÖRSELLİKTE ALGI
GÖRSEL NEDİR?  Dünyamız görsellerle çepeçevre sarılmış durumdadır ve  bunları algılayarak çevremizi anlamlandırabiliyo...
  Görseller bir düşünceyi, görüşü, yeni çıkan bir ürünün  varlığını gösterge yoluyla bir başkasına aktarır.  Görsell...
Görsellik neden önemlidir?     3 saat sonra       3 gün sonraSözlü   %70               %10Görse...
  Görsellik algılama süreci ile anlam kazanır.  Bireyin genel eğilimi, nesne ve kişileri algılamaya  yöneliktir  N...
DEĞİŞMEZLİK  Zihnimiz bir nesne yada şekli değişik durumlarda da olsa  hep aynı biçimde algılar.
ÖRGÜTLÜLÜK  Duyu organlarımızı etkileyen uyarıcıları tek olarak değil,  onları anlamlı bir ilişkiler bütünü içinde alg...
ŞEKİL ZEMİN ALGISI  Nesnelerin üzerinde ya da içinde bulundukları ortamdan  ayrı olarak algılamalarını ifade eder.  ...
GRUPLAMA  Gruplama da algılama sürecinin örgütlenme özelliğinin bir  başka örneğidir.  Burada da bir çok uyarıcıyı ...
YAKINLIKZaman ve mekan olarak birbirine yakın olan uyarıcılaranlamlı bir bütün oluşturacak biçimde bir arayagetirilirler.
BENZERLİK  Birbirine benzer uyarıcılar bir araya getirilerek gruplanır  ve algılanır.  Örneğin, benzer kıyafet ya da...
SÜREKLİLİKBurada da birbirinin devamıymış gibi görülen uyarıcılar bir arayagetirilerek gruplanır ve birbirine aitmiş gibi ...
DERİNLİK ALGISI  Derinlik boyutunu algılayabilmemiz, ışığın geliş açısına  bağlı olarak ortaya çıkan gölgeler, nesnele...
  Görsel anlatım denilince akla ilk gelen şey fotoğraftır.  Fotoğraf örneksemeci yapısı nedeniyle, görsel bir kod  ...
  Görsel dilin yazılı anlatıma göre bazı ayrıcalıklı ve kolay  yanları vardır.  Fotoğraf kayıtları gibi görüntüsel g...
  Araba tanıtım kataloglarında arabayla ilgili yazılı bilgiler;  motor gücü, büyüklüğü gibi bir sayfa yer alırken arab...
Kafelerdeki, restoranlardaki menüler, yemek resimleri ile tasarlanıyor.
Çocuklar çizgi filmlerle eğitiliyor.
Tarih, fotoğraflarla anlatılıyor.
GÖRSELLİK VE İLETİŞİM  İletişimde görselin önemi çok büyüktür.  Dikkat çeker.  Okuması kolaydır.  Akılda daha raha...
  Görsel anlatım denilince akla ilk gelen şey fotoğraftır.  Fotoğraf örneksemeci yapısı nedeniyle, görsel bir kod  ...
MELTEM KÜÇÜK
Görsel Mesaj Nedir?
Görsel Mesaj  Görsel mesajlar oluşturma ve görsel mesajları yorumlama  süreci olarak tanımlanmaktadır.  Görsellerin ...
  Görsel mesajları doğru olarak yorumlamak ve aynı  zamanda böylesi mesajları yaratmak amacıyla öğrenilen  yetenek g...
  Görsel mesaj tasarımında sözcükler, ses, görüntü vb. çok  sayıda öğenin ilişkisi kurulmaktadır.  Tasarımlarda gere...
  Görsel mesajı etkili tasarlanmış bir sembol ile karşılaşan  bireyler görsel okuryazarlık eğitimi de almışsa verilmek...
Görsel mesaj neden bu kadar çokönemlidir?  Görsel okuryazarlık, görsellerden anlam çıkartabilmek ve  onları yorumlayab...
Merve Erkan
Görsel Okuryazarlıkta   İletişimin Önemi      Damla Özman
  Görsel,  - Dikkat çeker,  -Okuması kolaydır,  -Akılda daha rahat kalır,  -Etkisi büyüktür.
  Mekan düzeni,  Ortamdaki objeler,  Beden diline: mimiklere, duruşa, kılık kıyafet önemlidir.
  Gazeteler, dergiler, radyo, televizyon, sinema ve kişisel  bilgisayarlar aracılığıyla yayılan internet,hızlı teknolo...
  Bu bağlamda geleneksel okuryazarlığın yanı sıra, yeni  iletişim teknolojilerinin gelişimine paralel olarak görsel  ...
SEMBOLLEŞME Beste ACAR Tuğçe KAYHAN
„„Görme konuşmadan önce gelir.‟‟     John Berger
  Sembol terimi Yunanca‟da birleştiriyorum anlamına gelen  „sumbolo‟ sözcüğünden gelmektedir.  Sembol kavramı, içerd...
  Simgeler bağlama göre hem varolanı hem de varolmayanı  aktarırlar.  Örneğin haç „‟Hristiyan olanları „‟ belirlerke...
  Bir başka tanımla, belli anlamları yükler ve dışlar. Karşıtlık  ilişkisi kurarlar.  Simgeler anlamı „‟gizli‟‟ biçi...
  Sembol bir resim, bir şekil, bir ses, bir sayı, bir renk, bir  olay, bir kişi olabilir.  Semboller fikirleri, kavr...
 Sembolleşme “Benzer olma”“Taklidi gibi olma”  “Andırma”
Niteliklerine göre semboller  Biçimsel semboller;   Daire, küre, insanın biçimi. Sembolün anlamını  anlamada, biçim...
  Renklerle ilgili semboller;   Kimi zaman sembolün rengi de bir anlam taşır. Renklerin  fiziksel ve psişik etkileri...
  Doğadaki canlı sembolleri;   Nergis, arslan vs. Bu tür sembollerin çözümünde söz  konusu canlının fiziksel özellik...
  Kişi ve kişiliklerle ilgili semboller;   Sembolizme konu olan kimsenin sergilediği karakter  Sayısal semboller
  Olaylarla ilgili semboller;  Olayların konusu ve olayların içerdiği mesaj. Neo-  spiritüalist görüşe, sufilere ve ...
Alanlarına Göre Semboller  Dinî semboller  Sanatsal semboller  Siyasi semboller  Bilimsel semboller  Askerî semb...
  Örneğin bir hükümdar asası, krallık simgesidir. Elle tutulan  somut bir nesnedir, ancak simgesel amacına ancak bir ...
  Görsel okuryazarlık, görsellerden anlam çıkartabilmek ve onları  yorumlayabilmektir.
  Temel olarak görselleri okumayı ve görselleri oluşturmayı  içeren bir anlamlandırma ve yorumlama eylemidir.
Disiplinlere Göre Semboller  Grafik sembol bağlamında resim, heykel ve tasarım sanatları
  Optik semboller bağlamında aynalar ve her türlü  projeksiyon görüntüleri
  Duyu bilgileri ile algılanan semboller
  Rüyalar, anılar, düşsel fikirler gibi zihinsel etkinlik  sonucunda ortaya çıkan semboller  Eğretileme ve tasvirler...
  Sembolleşme temsil ettikleri gerçeklerinden daha fazla  ilgi çekmektedir.  İnsanlar görmek istediklerini görürken,...
  Görsel kültür ev ve sokak mobilyaları, trafik işaretleri,  moda, tekstil, çömlekçilik-seramik, arabalar, mimari  t...
  Bugün görsel kültürün en önemli taşıyıcısı konumunda olan  semboller tüm sınırları aşmakta, hemen herkes tarafından ...
Sembolün Gücü  Sembolün doğası irdelendiğinde önce zihinde var olduğu  bilinmektedir. Tarihin ilk günlerinden bu yana ...
  Sümerler piktogram ve ideogram adı verilen 2000 farklı  sembolü kullandılar. Temsil ettikleri nesnelerine benzeyen ...
SUNUMBir görselin sunumunu yaparken gerçeklik esas alınır ayrıca görsel deneyimlerinbaskınlığı altındadır.Bir görsel sunum...
  Sunum bireysel bir takım sınıflandırmalara da sokulabilir. renk, orantı, boyut, hareket ve diğer  kuşlardan farklılı...
  Fotoğraf görsel gerçekliği sunan en güvenilir teknik araçtır. Ancak yansıtılan şey bize fotoğraf  makinasın yada tv ...
  Görseller sunulurken bazı tasarım ilkelerine uymak zorundadır  -bütünlük  -denge  -vurgu  -hizalama  -yakınlık
BÜTÜNLÜK  Bir görseli meydana getiren öğelerin bir bütün görülmesini sağlayan öğeler arasındaki ilişkidir  Görsel mesa...
DENGE  Görselin yatay veya dikey olarak materyale eşit ağırlıkta dağıtılmasıyla olur
VURGU  Materyalde kullanılan görselin belli bir bölümü ön plana çıkarılmak istenebilir.Bu çeşitli  tekniklerle yapılab...
HİZALAMA  Görsel materyalde hizalama yapılırken öğeler arasındaki ilişkinin yanı sıra matertyala göre de  hizalama yap...
YAKINLIK  Bazı görsel mesajda öğeler arasındaki ilişkiyi öğeler arasındaki yakınlık uzaklık belirler  Birbiri ile yakı...
MEHMET TOPRAK
SOYUTLAMA  Soyutlama, bir kavramın bilgi içeriğini azaltma veya indirgeme sürecine denir.  Bu indirgeme, çoğunlukla be...
  Bir basitleştirme stratejisi olarak kullanılabilir.  Örneğin birçok nesne kırmızı olabilir. Bu açıdan, bir nesneye a...
  Soyutlama seviyeleri için aşağıdaki gibi bir örnek verilebilir:  (1) bir yayın  (2) bir gazete  (3) Hürriyet gaz...
  Soyutlama, vurgulanması istenen etkiyi sağlamak amacıyla çeşitli  şekillerde de ifade edilmektedir
  Görsel hafıza ,soyutlama ile zenginleşir.  Eskiz de bir soyutlamadır.Eskizi yapan kişi seçicidir.Bir veya birkaç  ...
İZZET BARAN
RESİM SANATINDA SOYUTLAMA
TanımSanatta soyut,bilinen bir konusu olmayan veya konusuiçinde saklı olan, figüratif olmayan demektir.Non-objektif sanat ...
Empresyonizm,İnsanların taslak halindeki resimleridaha çok sevdiği düşüncesi ile resimlerde ayrıntılarıbitirmeyip izleyenl...
Kübistler“Katıksız” sanat eserini üretmek ve onu birdil haline getirmeyi amaçedindiler.Kullandıkları her bir figürü birkel...
Fütürizm
Wassily KandinskySoyut sanat içerisinde anlatımcı soyutlamayıtercih etmiştir ve bu türün en önelitemsilcilerindendir.
Kazimir Malevich
Piet Modrian
Lirik soyutlama
Taşizm(lekecilik)
Geometrik Soyutlama
Halim BÜLBÜL    TEŞEKKÜRLER
Soyutlama
Mimaride SoyutlamaMimari açıdan soyutlama dizayn edilecek objenin,bölümün, kesitin ve/veya alanın en küçük anlamlıparçaya ...
Geçmiş çağlarda soyutlamalara mutlak bir düzenyaratma düşüncesiyle başvurulmuştur.                 Heaven...
18. yüzyıl‟da Avrupa‟da sanayi devrimininbaşlamasıyla yasam biçimi ve üretim sistemideğişmiştir.
Sant’Elia’nın yaptığı eskiz çalışması
Geometrik Soyutlama  Örnekleri
Geometrik OlmayanSoyutlama Örnekleri
MURAT GÜZELDAĞ
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Görsel ve Görsellikte Algı
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Görsel ve Görsellikte Algı

16,760 views

Published on

 • Be the first to comment

Görsel ve Görsellikte Algı

 1. 1. GÖRSEL NEDİR? VEGÖRSELLİKTE ALGI
 2. 2. GÖRSEL NEDİR? Dünyamız görsellerle çepeçevre sarılmış durumdadır ve bunları algılayarak çevremizi anlamlandırabiliyoruz. Bir düşünceyi, görüşü, yeni çıkan bir ürünün varlığını görsel yoluyla bir başkasına aktarıyoruz Düşünmenin var olması, paylaşılması ve gelişmesi görsellere bağlıdır.
 3. 3.  Görseller bir düşünceyi, görüşü, yeni çıkan bir ürünün varlığını gösterge yoluyla bir başkasına aktarır. Görsellerin doğru biçimde algılanması ve yorumlanması da bir bakıma eğitimle, deneyimle ya da toplumsal olmakla ilgilidir.
 4. 4. Görsellik neden önemlidir? 3 saat sonra 3 gün sonraSözlü %70 %10Görsel %72 %30Sözlü %85 %65VeGörsel
 5. 5.  Görsellik algılama süreci ile anlam kazanır. Bireyin genel eğilimi, nesne ve kişileri algılamaya yöneliktir Nesnelerin algılanmasında o nesnelerin özellikleri değil, o özelliklere sahip nesneler algılanır. Bir görselin algılanmasında belirli özellikler vardır.
 6. 6. DEĞİŞMEZLİK Zihnimiz bir nesne yada şekli değişik durumlarda da olsa hep aynı biçimde algılar.
 7. 7. ÖRGÜTLÜLÜK Duyu organlarımızı etkileyen uyarıcıları tek olarak değil, onları anlamlı bir ilişkiler bütünü içinde algılamamızdır. Örneğin, bir insanın yüzüne baktığımızda, ayrı ayrı göz, ağız, burun gibi organlar değil, bütün bir yüz olarak algılarız
 8. 8. ŞEKİL ZEMİN ALGISI Nesnelerin üzerinde ya da içinde bulundukları ortamdan ayrı olarak algılamalarını ifade eder. Burada, algılanan nesne (şekil), nesnenin üzerinde ya da içinde bulunduğu ortam ise zemin olarak adlandırılır. Şekil ve zemin birbirleri arasındaki zıtlık ile belirgin hale gelir
 9. 9. GRUPLAMA Gruplama da algılama sürecinin örgütlenme özelliğinin bir başka örneğidir. Burada da bir çok uyarıcıyı aynı zamanda algıladığımızda, bu uyarıcıları anlamlı bütünler oluşturacak şekilde gruplarız. Bir başka ifade ile bazı uyarıcıları bir araya getirerek bu uyarıcılara bir bütünlük kazandırırız
 10. 10. YAKINLIKZaman ve mekan olarak birbirine yakın olan uyarıcılaranlamlı bir bütün oluşturacak biçimde bir arayagetirilirler.
 11. 11. BENZERLİK Birbirine benzer uyarıcılar bir araya getirilerek gruplanır ve algılanır. Örneğin, benzer kıyafet ya da üniformaya sahip kişiler, başkaları tarafından aynı işi yapıyormuş gibi algılanır
 12. 12. SÜREKLİLİKBurada da birbirinin devamıymış gibi görülen uyarıcılar bir arayagetirilerek gruplanır ve birbirine aitmiş gibi algılanır.
 13. 13. DERİNLİK ALGISI Derinlik boyutunu algılayabilmemiz, ışığın geliş açısına bağlı olarak ortaya çıkan gölgeler, nesnelerin görünüş netliklerindeki farklılıklar ve nesnelerin iki gözün ağ tabakalarına düşen imgelerinin farklı olması gibi özellikler, derinlik boyutunu algılamamızdaki etkenlerdir.
 14. 14.  Görsel anlatım denilince akla ilk gelen şey fotoğraftır. Fotoğraf örneksemeci yapısı nedeniyle, görsel bir kod kullanarak iletisini oluşturur. Fotoğraf konusunu, sınırını ve bakış açısını seçer ama seçtiği imgenin içine giremez.
 15. 15.  Görsel dilin yazılı anlatıma göre bazı ayrıcalıklı ve kolay yanları vardır. Fotoğraf kayıtları gibi görüntüsel göstergede gerçek, doğrudan doğruya aktarılır. Görsellik insanlar için kolay algılama biçimlerindendir
 16. 16.  Araba tanıtım kataloglarında arabayla ilgili yazılı bilgiler; motor gücü, büyüklüğü gibi bir sayfa yer alırken arabanın önden, arkadan, yandan, yolda, park halinde fotoğrafları daha fazla yer kaplıyor.
 17. 17. Kafelerdeki, restoranlardaki menüler, yemek resimleri ile tasarlanıyor.
 18. 18. Çocuklar çizgi filmlerle eğitiliyor.
 19. 19. Tarih, fotoğraflarla anlatılıyor.
 20. 20. GÖRSELLİK VE İLETİŞİM İletişimde görselin önemi çok büyüktür. Dikkat çeker. Okuması kolaydır. Akılda daha rahat kalır. Etkisi büyüktür. Yazılı metni okumak daha zahmetlidir. Sessizlik ister. Zamana bazen de gözlüğe ihtiyaç olur.
 21. 21.  Görsel anlatım denilince akla ilk gelen şey fotoğraftır. Fotoğraf örneksemeci yapısı nedeniyle, görsel bir kod kullanarak iletisini oluşturur. Fotoğraf konusunu, sınırını ve bakış açısını seçer ama seçtiği imgenin içine giremez.
 22. 22. MELTEM KÜÇÜK
 23. 23. Görsel Mesaj Nedir?
 24. 24. Görsel Mesaj Görsel mesajlar oluşturma ve görsel mesajları yorumlama süreci olarak tanımlanmaktadır. Görsellerin mesajlarla aktarılmasında en önemli rol, mesajlara, fikirlere somut anlamlar yüklemesidir. Kelimelerin yetersiz kaldığı anlarda görseller yardımımıza yetişmektedir.
 25. 25.  Görsel mesajları doğru olarak yorumlamak ve aynı zamanda böylesi mesajları yaratmak amacıyla öğrenilen yetenek görsel okuryazarlıktır. İnsanlar içinde yaşadıkları dünya ile görsel işitsel kitle iletişim araçlarının sunduğu dünyadan bir anlam çıkarmak, gösterilen enformasyonun ötesine gitmek, gözlediklerine bir anlam vermek isterler.
 26. 26.  Görsel mesaj tasarımında sözcükler, ses, görüntü vb. çok sayıda öğenin ilişkisi kurulmaktadır. Tasarımlarda gereksiz görünen ilişkilerin varlığından bile söz edilebilir.Mesaj tasarımı, öğrenene, gereksinimi olan bilgiyi alması için yol gösterir. Tasarım öncelikli olarak mesajın açıklığına odaklanır. Görsel mesajın iletilmesinde, alıcının deneyimleri ve mesajın veriliş biçimi önemlidir.
 27. 27.  Görsel mesajı etkili tasarlanmış bir sembol ile karşılaşan bireyler görsel okuryazarlık eğitimi de almışsa verilmek istenen mesajı anlama ve yorumlama da güçlük çekmeyecektir. Mesajın dili olarak görüntüleri okuma ya da görme ve görsel mesajların farkında olmayı kapsayan bu dil ayrı bir iletişim aracı olarak kabul edilmektedir.
 28. 28. Görsel mesaj neden bu kadar çokönemlidir? Görsel okuryazarlık, görsellerden anlam çıkartabilmek ve onları yorumlayabilmektir. Görselleri anlamak günlük hayat içinde çok önemlidir ve hiç ummadığınız durumlarda çok yardımcı olabilir. Dilini bilmediğiniz bir ülkede bile ortak işaretler ve semboller sayesinde birçok şeyi yapabilirsiniz. Kısacası diyebiliriz ki, görsel dil yazılı dilden çok daha anlaşılır ve etkilidir. Kolayca anlaşılır ve her yerde aynıdır.
 29. 29. Merve Erkan
 30. 30. Görsel Okuryazarlıkta İletişimin Önemi Damla Özman
 31. 31.  Görsel, - Dikkat çeker, -Okuması kolaydır, -Akılda daha rahat kalır, -Etkisi büyüktür.
 32. 32.  Mekan düzeni, Ortamdaki objeler, Beden diline: mimiklere, duruşa, kılık kıyafet önemlidir.
 33. 33.  Gazeteler, dergiler, radyo, televizyon, sinema ve kişisel bilgisayarlar aracılığıyla yayılan internet,hızlı teknolojik gelişim içinde olurken tüm bireyler yeni bir kavram olan okuryazarlık ile tanışmak zorunda kaldı.
 34. 34.  Bu bağlamda geleneksel okuryazarlığın yanı sıra, yeni iletişim teknolojilerinin gelişimine paralel olarak görsel okuryazarlık,medya okuryazarlığı, sinema okuryazarlığı, televizyon okuryazarlığı ve bilgisayar okuryazarlığı alanlarının geliştirilmesi yolunda son yıllarda kuramsal olarak yoğun çalışmaların olduğu gözlemlenmektedir.
 35. 35. SEMBOLLEŞME Beste ACAR Tuğçe KAYHAN
 36. 36. „„Görme konuşmadan önce gelir.‟‟ John Berger
 37. 37.  Sembol terimi Yunanca‟da birleştiriyorum anlamına gelen „sumbolo‟ sözcüğünden gelmektedir. Sembol kavramı, içerdiği gizli anlama bağlı olarak işitsel ya da görsel öğeye indirgenmiştir.
 38. 38.  Simgeler bağlama göre hem varolanı hem de varolmayanı aktarırlar. Örneğin haç „‟Hristiyan olanları „‟ belirlerken, olmayanları da „‟ayırt‟‟ eder.
 39. 39.  Bir başka tanımla, belli anlamları yükler ve dışlar. Karşıtlık ilişkisi kurarlar. Simgeler anlamı „‟gizli‟‟ biçimde aktarırlar.
 40. 40.  Sembol bir resim, bir şekil, bir ses, bir sayı, bir renk, bir olay, bir kişi olabilir. Semboller fikirleri, kavramları ya da soyut şeyleri göstermeye yarayan işaretler, simgesel bir anlam taşıyan yapay belirtilerdir.
 41. 41.  Sembolleşme “Benzer olma”“Taklidi gibi olma” “Andırma”
 42. 42. Niteliklerine göre semboller Biçimsel semboller; Daire, küre, insanın biçimi. Sembolün anlamını anlamada, biçiminin özellikleri, doğadaki diğer biçimler arasındaki yeri ve diğer biçimlerle ilişkileri dikkat edilmesi gereken noktalardır. Örneğin üç boyutlu cisimler arasında, yüzeyindeki tüm noktaların merkeze eşit uzaklıkta olduğu tek cisim küredir.
 43. 43.  Renklerle ilgili semboller; Kimi zaman sembolün rengi de bir anlam taşır. Renklerin fiziksel ve psişik etkileri farklıdır. Doğada bulundukları yerler de ayrı ayrıdır. Sütün beyaz, göğün mavi, kanın kırmızı, bitkilerin genelde yeşil oluşu.
 44. 44.  Doğadaki canlı sembolleri; Nergis, arslan vs. Bu tür sembollerin çözümünde söz konusu canlının fiziksel özelliklerinin yanı sıra davranış özelliklerinin bilinmesi önem taşır. Köpeğin sadık oluşu, kurdun hiyerarşiye saygılı oluşu, guguk kuşunun başka kuşların yuvalarını yuva edinmesi, pelikanın şefkatli oluşu.
 45. 45.  Kişi ve kişiliklerle ilgili semboller; Sembolizme konu olan kimsenin sergilediği karakter Sayısal semboller
 46. 46.  Olaylarla ilgili semboller; Olayların konusu ve olayların içerdiği mesaj. Neo- spiritüalist görüşe, sufilere ve kimi tradisyonlara göre insanın karşısına çıkan hiç bir olay tesadüfi değildir, karşılaştığı olayların bazılarında bir mesaj vardır.
 47. 47. Alanlarına Göre Semboller Dinî semboller Sanatsal semboller Siyasi semboller Bilimsel semboller Askerî semboller Trafik işaretleri
 48. 48.  Örneğin bir hükümdar asası, krallık simgesidir. Elle tutulan somut bir nesnedir, ancak simgesel amacına ancak bir hükümdar tarafından kullanıldığında ulaşır.
 49. 49.  Görsel okuryazarlık, görsellerden anlam çıkartabilmek ve onları yorumlayabilmektir.
 50. 50.  Temel olarak görselleri okumayı ve görselleri oluşturmayı içeren bir anlamlandırma ve yorumlama eylemidir.
 51. 51. Disiplinlere Göre Semboller Grafik sembol bağlamında resim, heykel ve tasarım sanatları
 52. 52.  Optik semboller bağlamında aynalar ve her türlü projeksiyon görüntüleri
 53. 53.  Duyu bilgileri ile algılanan semboller
 54. 54.  Rüyalar, anılar, düşsel fikirler gibi zihinsel etkinlik sonucunda ortaya çıkan semboller Eğretileme ve tasvirler gibi sözcükler kullanarak zihinde yaratılan semboller
 55. 55.  Sembolleşme temsil ettikleri gerçeklerinden daha fazla ilgi çekmektedir. İnsanlar görmek istediklerini görürken, semboller görmek istemediklerimizi de gözler önüne sererler ve adeta bir silah kadar etkileyicidirler.
 56. 56.  Görsel kültür ev ve sokak mobilyaları, trafik işaretleri, moda, tekstil, çömlekçilik-seramik, arabalar, mimari tasarımlar, reklam, kişisel, kamusal veya popüler imgeler, film, televizyon, bilgisayar ortamları ve oyunlar, internet sayfaları, gazete ve dergi tasarımı, matbaacılık gibi çok geniş yelpazedeki ürünleri içine almaktadır.
 57. 57.  Bugün görsel kültürün en önemli taşıyıcısı konumunda olan semboller tüm sınırları aşmakta, hemen herkes tarafından kolayca anlaşılmaktadır.
 58. 58. Sembolün Gücü Sembolün doğası irdelendiğinde önce zihinde var olduğu bilinmektedir. Tarihin ilk günlerinden bu yana insanlar duygularını, düşüncelerini ve gördüklerini zihinlerinden çıkarıp her hangi bir yüzey üzerine aktarma girişiminde bulunmuşlardır.
 59. 59.  Sümerler piktogram ve ideogram adı verilen 2000 farklı sembolü kullandılar. Temsil ettikleri nesnelerine benzeyen ikonlara „piktogram‟, soyut fikirlere ise „ideogram‟ adını verdiler. Bu anlamda insanoğlu için kendini görsel mesajlarla, sembollerle dışa vurmak geçmişten günümüze kadar gelmiştir.
 60. 60. SUNUMBir görselin sunumunu yaparken gerçeklik esas alınır ayrıca görsel deneyimlerinbaskınlığı altındadır.Bir görsel sunum yapılırken görsel detaylı ve karakteristiközellikleriyle de tanımlanabilir genel şekli ile de tanımlanabilir.
 61. 61.  Sunum bireysel bir takım sınıflandırmalara da sokulabilir. renk, orantı, boyut, hareket ve diğer kuşlardan farklılıklar gibi bütün bu görsel bilgiler görme deneyimi ile ilgili olarak oluşur.
 62. 62.  Fotoğraf görsel gerçekliği sunan en güvenilir teknik araçtır. Ancak yansıtılan şey bize fotoğraf makinasın yada tv nin karesi ile sınırlıdır. Bunlar tanımlanırken "gerçek gibi" diye tanımlanır Görsel mesjın sunum şekli sanat dallarının oluşumunda da etkilidir. Örneğin heykel ve resim sanatında görsel sunulurken kullanılan materyaller ve görselin yapılış şekli farklıdır.
 63. 63.  Görseller sunulurken bazı tasarım ilkelerine uymak zorundadır -bütünlük -denge -vurgu -hizalama -yakınlık
 64. 64. BÜTÜNLÜK Bir görseli meydana getiren öğelerin bir bütün görülmesini sağlayan öğeler arasındaki ilişkidir Görsel mesaj içerisinde bütünlüğün sağlanmış olması algılamayı ve yorumlamayı kolaylaştırır
 65. 65. DENGE Görselin yatay veya dikey olarak materyale eşit ağırlıkta dağıtılmasıyla olur
 66. 66. VURGU Materyalde kullanılan görselin belli bir bölümü ön plana çıkarılmak istenebilir.Bu çeşitli tekniklerle yapılabilir; -yön gösteren şekillerin kulanılması -farklı renk kulanılması -farklı boyutların kulanılması
 67. 67. HİZALAMA Görsel materyalde hizalama yapılırken öğeler arasındaki ilişkinin yanı sıra matertyala göre de hizalama yapılır. Bu durum öğeler arasındaki ilişkinin anlaşılmasında önemli rol oynar.
 68. 68. YAKINLIK Bazı görsel mesajda öğeler arasındaki ilişkiyi öğeler arasındaki yakınlık uzaklık belirler Birbiri ile yakın olan öğeler ilişkili uzak olan öğeler ise ilişkisiz olarak anlamlandırılır.
 69. 69. MEHMET TOPRAK
 70. 70. SOYUTLAMA Soyutlama, bir kavramın bilgi içeriğini azaltma veya indirgeme sürecine denir. Bu indirgeme, çoğunlukla belirli bir amaç için gerekli olan bilginin daha rahat elde edilebilmesi için yapılır. Soyutlama, görsel iletişimde daha güçlü ve özü ortaya çıkartmaya ve anlamı vurgulama yönelik bir basitleştirme olarak tanımlanabilir.
 71. 71.  Bir basitleştirme stratejisi olarak kullanılabilir. Örneğin birçok nesne kırmızı olabilir. Bu açıdan, bir nesneye ait kırmızılık özelliği bir soyutlamadır. Soyutlamayı hiyerarşik bir düzende ve değişik seviyelerde yapmak olasıdır.
 72. 72.  Soyutlama seviyeleri için aşağıdaki gibi bir örnek verilebilir: (1) bir yayın (2) bir gazete (3) Hürriyet gazetesi (4) Hürriyetin 4 Mart 2013 sayısı (5) Hürriyetin 4 Mart 2013 sayısının bendeki nüshası (6) Hürriyetin 4 Mart 2013 sayısının bendeki nüshasının ilk satın aldığım durumu
 73. 73.  Soyutlama, vurgulanması istenen etkiyi sağlamak amacıyla çeşitli şekillerde de ifade edilmektedir
 74. 74.  Görsel hafıza ,soyutlama ile zenginleşir. Eskiz de bir soyutlamadır.Eskizi yapan kişi seçicidir.Bir veya birkaç görünümü diğerleri arasından seçer, yorumlar, vurgular ve öne çıkarır.
 75. 75. İZZET BARAN
 76. 76. RESİM SANATINDA SOYUTLAMA
 77. 77. TanımSanatta soyut,bilinen bir konusu olmayan veya konusuiçinde saklı olan, figüratif olmayan demektir.Non-objektif sanat ve Non-figüratif sanat olarak datanımlanan soyut sanat bütünüyle düş ürünü olabileceğigibi doğadaki bir nesnenin biçiminin giderek genelleşmesive arıtılmasıyla da elde edilebilir.
 78. 78. Empresyonizm,İnsanların taslak halindeki resimleridaha çok sevdiği düşüncesi ile resimlerde ayrıntılarıbitirmeyip izleyenlerin hayal gücüne bırakmayıtercih ettiler.Bu şekilde resim sanatında duygularıön plana çıkarmayı başarabildiler.
 79. 79. Kübistler“Katıksız” sanat eserini üretmek ve onu birdil haline getirmeyi amaçedindiler.Kullandıkları her bir figürü birkelime olarak kullanarak izleyicilerde aynıetkiyi bırakmayı amaç edindiler.
 80. 80. Fütürizm
 81. 81. Wassily KandinskySoyut sanat içerisinde anlatımcı soyutlamayıtercih etmiştir ve bu türün en önelitemsilcilerindendir.
 82. 82. Kazimir Malevich
 83. 83. Piet Modrian
 84. 84. Lirik soyutlama
 85. 85. Taşizm(lekecilik)
 86. 86. Geometrik Soyutlama
 87. 87. Halim BÜLBÜL TEŞEKKÜRLER
 88. 88. Soyutlama
 89. 89. Mimaride SoyutlamaMimari açıdan soyutlama dizayn edilecek objenin,bölümün, kesitin ve/veya alanın en küçük anlamlıparçaya kadar indirgenerek okunabilirliğiniartırmaktır.
 90. 90. Geçmiş çağlarda soyutlamalara mutlak bir düzenyaratma düşüncesiyle başvurulmuştur. Heavenly Altar, Beijing Cennet Tapınağı, Pekin
 91. 91. 18. yüzyıl‟da Avrupa‟da sanayi devrimininbaşlamasıyla yasam biçimi ve üretim sistemideğişmiştir.
 92. 92. Sant’Elia’nın yaptığı eskiz çalışması
 93. 93. Geometrik Soyutlama Örnekleri
 94. 94. Geometrik OlmayanSoyutlama Örnekleri
 95. 95. MURAT GÜZELDAĞ

×