Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ekonomi Asas : Latihan Pengukuhan

10,020 views

Published on

Ekonomi Asas : Latihan Pengukuhan

  1. 1. Nama: Kelas :LATIHAN PENGUKUHAN ( OBJEKTIF )1. Apakah motif isirumah membuat pilihan dalam 6. Konsep pilihan menjelaskan bagaimana unit-unit menyelesaikan masalah ekonomi? ekonomi terpaksa membuat suatu keputusan A Mengutamakan keselesaan terhadap dua atau lebih pilihan yang ada. Pilihan B Memaksimumkan kepuasan terpaksa di lakukan kecuali untuk C Memaksimumkan perbelanjaan A memberikan kepuasan yang maksimum D Mengutamakan barang kehendak B mendapatkan keuntungan yang maksimum C memaksimumkan kos pengeluaran2. Kehendak merujuk kepada keinginan individu untuk D memaksimumkan kebajikan masyarakat A mendapatkan pelbagai jenis barang dan perkhidmatan Soalan 7 adalah berdasarkan maklumat berikut dan ia B mendapatkan pelbagai sumber-sumber ekonomi berkaitan dengan suatu situasi dalam C meningkatkan pendapatan serta kedudukan ekonomi. sosialnya D memaksimumkan perbelanjaan dan kepuasan Pengeluar pakaian seragam sekolah Cantik telah menambahkan bilangan pekerja untuk3. Soalan 3 berdasarkan pernyataan berikut meningkatkan pengeluaran bagi memenuhi permintaan pada awal sesi persekolahan 2009 Memberi sumbangan produktif sama ada dalam bentuk fizikal atau mental 7. Apakah masalah asas ekonomi yang telah dapat diatasi dalam situasi tersebut.Kenyataan di atas sangat sesuai untuk sumber-sumber I Apakah barang yang hendak dikeluarkanekonomi II Berapakah barang yang hendak dikeluarkan A Modal III Bagaimanakah barang hendak dikeluarkan B Tanah IV Untuk siapakah barang dikeluarkan. C Buruh D Usahawan A I, II dan III B I, II dan IVSoalan 4 berdasarkan pernyataan di bawah. C I, III dan IV D II, III dan IV tak perlu bayar untuk menggunakannya penawaran tidak terhad 8. Setiap sistem ekonomi akan menghadapi masalah asas ekonomi yang berikut , kecuali4. Keterangan di atas sangat sesuai untuk jenis barang A Jenis barang yang hendak dikeluarkan A awam B Kualiti barang yang akan dikeluarkan B percuma C Teknik pengeluaran yang akan digunakan C ekonomi D Untuk siapa barang dikeluarkankan D kerajaan 9. Syarikat RMN Enterprise bercadang untuk5. Bukan semua barang atau kehendak seseorang mengeluarkan pemakanan kesihatan yang pengguna boleh diperoleh atau dipenuhi. Ini menggunakan intensif modal. Syarikat ini bercadang disebabkan oleh mengeluarkan 50 000 botol jus madu A masalah pilihan sebagai permulaan. Apakah faktor lain yang perlu B masalah ekonomi dipertimbangkan. C masalah kos lepas D masalah kekurangan A Apakah barang yang hendak dikeluarkan B Berapakah barang yang hendak dikeluarkan C Bagaimanakah barang dikeluarkan D Untuk siapa barang dikeluarkan
  2. 2. Nama: Kelas : 15. Jadual di bawah menunjukkan permintaan10. Sistem ekonomi pasaran bebas menyelesaikan komputer riba pada tahun 2007 hingga 2008. masalah bagaimana barangan hendak dikeluarkan melalui Tahun Permintaan (unit) A Kaedah pengeluaran yang ditentukan oleh 2007 40 000 kerajaan 2008 70 500 B Kaedah persaingan antara firma dan juga kerajaan C Kaedah meningkatkan permintaan dan Antara faktor berikut, yang manakah menyebabkan penawaran perubahan permintaan terhadap komputer D Kaedah pengeluaran paling cekap dan pada tahun 2008? meminimumkan kos I Penurunan kos pengeluaran komputer II Kenaikan pendapatan pengguna11. Berikut adalah jenis pekerjaan yang terdapat dalam III Harga komputer dijangka akan meningkat pada sektor ketiga. tahun depan A Jurutera IV Kerajaan memberi insentif pembelian komputer B Jurukimpal C Jurubina A I, II dan III D Jururawat B I, II dan IV C I, III dan IV12. Antara berikut yang manakah merupakan bayaran D II, III dan IV pindahan? A Bonus yang diterima oleh pekerja bank 16. B Komisen yang diterima oleh seorang jurujual C Biasiswa yang diterima oleh pelajar-pelajar miskin D Untung yang diterima oleh seorang usahawan13. Encik Hamid telah mengusahakan perniagaan batik. Beliau juga mempunyai sebidang tanah yang disewakan kepada seorang petani. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah pendapatan yang diterima oleh Encik Hamid? A Bayaran pindahan dan upah B Dividen dan sewa C Faedah dan untung D Untung dan sewa Berdasarkan Rajah 1 di atas, apakah faktor yang14. Antara berikut, yang manakah merupakan menyebabkan pergerakan daripada titik R ke pelepasan-pelepasan cukai pendapatan titik S? perseorangan? A Penurunan harga barang penggenap I Insurans nyawa B Penurunan harga barang itu II Caruman KWSP C Kenaikan pendapatan pengguna III Caruman PERKESO D Jangkaan harga akan meningkat pada masa depan IV Perubatan ibu bapa A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV
  3. 3. Nama: Kelas : 20. Antara berikut yang manakah merupakan sebab- sebab individu membuat pinjaman? I Menampung kekurangan wang masa kini II Membeli barang tahan lama III Mengurangkan bayaran cukai IV Bagi menggantikan mesin di premis perniagaan A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV. Hj. Ibrahim telah mengusahakan kebun mangga harum manis dan memperoleh17. Berdasarkan Rajah 2 di atas, antara faktor berikut pendapatan sebanyak RM 10,000 setahun. yang manakah menyebabkan keluk permintaan Beliau menabung sejumlah wang di bank dan kereta beralih dari DD ke D1D1? telah menerima pendapatan sebanyak RM 500 I Jangkaan harga kereta akan naik pada masa depan setahun. II Penurunan harga kereta III Kenaikan tambang seperti teksi dan bas 21. Apakah bentuk-bentuk pendapatan yang IV Kerajaan membenarkan pelepasan cukai diterima Hj. Ibrahim? RM5 000 kepada pembeli kereta A Untung dan faedah B Upah dan untung A I, II dan III C Faedah dan sewa B I, II dan IV D Upah dan faedah C I, III dan IV D II, III dan IV 22. Maklumat berikut berkaitan dengan penentu permintaan.18. Setiap pengguna perlu membuat pilihan dengan cekap supaya Keluk permintaan terhadap Burger A Tidak timbul masalah pembaziran King telah beralih ke kanan B Dapat mengurangkan perbelanjaan C Dapat memaksimumkan kepuasan Antara yang berikut, faktor yang manakah D Dapat menggunakan semua sumber yang sedia mungkin menyebabkan peralihan keluk ada tersebut? A Kejatuhan dalam harga tepung19. Antara berikut yang manakah benar tentang B Kadar cukai pendapatan individu perbezaan antara keperluan & kehendak manusia ? Dikurangkan C Citarasa negatif penggemar makanan segera Keperluan Kehendak D Kejatuhan dalam harga Burger King itu A Tidak terhad Terhad sendiri B Harga tidak stabil Harga stabil C Tidak penting Penting untuk 23. Yang manakah menjelaskan maksud konsep D dalam hidup terus hidup permintaan dengan tepat? Mudah dipenuhi Susah dipenuhi A Kesanggupan dan keinginan membeli barang dan perkhidmatan oleh pengguna B Keinginan dan kemampuan membeli barang dan perkhidmatan oleh pengguna C Kemampuan membeli barang dan perkhidmatan oleh pengguna D Kemahuan membeli barang dan perkhidmatan oleh pengguna
  4. 4. Nama: Kelas : SUBJEKTIF ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA1. Lengkapkan carta di bawah dengan dua peranan utama isi rumah Peranan isi rumah2. Apakah objektif isi rumah? ________________________________________________________________3. Berikut adalah jadual permintaan seorang tukang masak terhadap sayur bayam Harga (RM) Kuantiti diminta 1 60 2 48 3 36 4 24 5 12 Lukiskan keluk permintaan tukang masak tersebut pada kertas graf di bawah a) Huraikan cirri-ciri keluk permintaan - - -
  5. 5. Nama: Kelas :4. Huraikan lima penentu utama permintaan - - - - -5. Bezakan antara ∆Qd dengan ∆Dd Perubahan kuantiti diminta Perubahan permintaan (∆Qd ) ( ∆Dd ) Rajah Rajah6. Keanjalan harga permintaan. Lengkapkan jadual di bawah Barang % ∆P % ∆Q Ed Mangga 12 48 Roti 20 10 Minyak 36 0.5 Televisyen 15 4 Baju 7 2
  6. 6. Nama: Kelas :7. Selesaikan soalan-soalan berikut : SOALAN JAWAPAN a) Keanjalan harga permintaan bagi beg tangan adalah 3. Hitungkan %∆Qd jika harga beg tangan itu meningkat daripada RM50 kepada RM60 b) Harga (RM) Kuantiti diminta (unit) 30 120 27 X Hitungkan nilai X, jika keanjalan harga permintaan adalah 3 dan harga berubah daripada RM30 kepada RM27 c) Harga epal (RM) Kuantiti diminta 20 290 24 170 Hitungkan keanjalan harga permintaan jika harga Meningkat daripada RM20 kepada RM248 Lengkapkan ruangan kosong di atas ASPEK Anjal Anjal uniti Tidak Anjal a) Ed b) Hubungan % ∆Q Dengan % ∆P% P c) Strategi jualan d) Contoh barang e) Jenis keluk
  7. 7. Nama: Kelas : Diberi %∆Q = 40% Diberi %∆Q = -22% Diberi %∆Q = -30% f) Tafsiran keanjalan %∆P=10% %∆P = 22% %∆P = 60%9. Pada harga RM30 seunit,kuantiti permintaan sejenis barang adalah 100 unit.Jika harga barang itu meningkat kepada RM36, kuantiti diminta menurun kepada 90 unit a) Nyatakan nilai berikut : 1) Qº 2) Q¹ 3) Pº 4) P¹ b) Hitungkan : a) Peratus perubahan dalam kuantiti diminta b) Peratus perubahan harga c) Keanjalan harga permintaan barang itu

×