Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Replicacio, traduccio, transcripcio

225 views

Published on

Estudi de la replicació del DNA i de l'expressió del missatge genètic

Published in: Education
 • Be the first to comment

Replicacio, traduccio, transcripcio

 1. 1. DUPLICACIÓ DE L’ADN TRANSCRIPCIÓ I TRADUCCIÓ Unitat 10
 2. 2. Index » DNA 1.Replicació del DNA 2.Teoria un gen-un enzim 3.Expressió del missatge genètic: Transcripció 4.Codi Genètic 5.Traducció
 3. 3. ADN
 4. 4. -Hipòtesi semiconservativa: Watson&Crick 1- Duplicació de l’ADN
 5. 5. Experiment de Meselson i Stahl Escherichia coli
 6. 6. 1.1- Què es necessita • DNA- Polimerassa: Pot sintetitzar DNA in vitro (PCR) • Que necessita: • Desoxiribonucleòtids: A, T, G i C • Ions Mg2+ • Un patró de DNA (“template”) • Un encebador (“Primer”)
 7. 7. 1.2- Problemes de la direcció de duplicació in vivo Experiment de Cairns (1963): -Bidireccional -Un sol origen de replicació Dilemes: -La polimerassa no pot sintetizar ADN sense encebador -Si els dos filament de la forquilla creixen en paral.lel, un ho ha de fer en direcció 3´----5
 8. 8. 1968- Okazaki: solució al dilema • Fragments d’Okazaki: sintetitzats per l’ARN polimerassa que no necessita encebador i després per l’ADN polimerassa Animació Fragments Okazaki
 9. 9. 1.3- Procariotes
 10. 10. 1- Una Senyal d’inici 2- Helicasa: Trenca les ponts d’hidrogen entre filaments – Tropoisomerasa: Elimina les tensions de la resta de l´ADN enroscat 3- Proteïnes estabilitzadores (SSB): Mantenen la separació dels dos filaments. FORQUETA DE REPLICACIÓ – Tot aquest procés és bidireccional
 11. 11. 4- RNA Polimerasa (Primasa): Sintetiza un fragment d’ARN sobre el motlle (encebador) 5- ADN Polimerassa III: Sintetitza ADN en direcció 5´-----3´. Aquest filament és de creixement continu i conductor Sobre l´altre motlle (ADN), es forma un filament d’ARN d’uns 40 nucleòtids sobre els que la polimerassa sintetiza l’ADN d’uns mil nucleòtids (Fragments d’Okazaki) 6- La DNA polimerassa I retira l’ARN i omple els buits amb ADN • La DNA Ligassa empalma els diferents fragments entre si (filament de creixement discontinu i retardat). 7- Cada filament es sintetizat en part de forma continua i en part de forma discontínua
 12. 12. Vídeo Replicació ADN Video Replicació ADN II
 13. 13. 1.4- Duplicació en eucariotes • Diferències respecte procariotes: – ADN lligat a Histones: El filament motlle del filament conductor es queden les histones i tots dos s’enrotllen sobre els octàmers antics. El filament motlle del retardat s’enrotlla sobre nous octàmers d’histones – ADN eucariotes més llarg: Hi ha vàries bombolles de replicació (Replicons) i és un procés molt més lent que en procariotes.
 14. 14. Expressió del missatge genètic
 15. 15. 2. La teoria un gen-un enzim 2.1- Investigació de Garrod • Alcaptonuria: Artritis i ennegriment dels catílags • Conceptes: ➢ Gen: Tros d’àcid nucleic que du informació per a un caràcter ➢ Locus: Lloc que ocupa un gen al cromosoma ➢ Diploide/haploide ➢ Gen dominant/gen recessiu ➢ Al.lel: Cadascun dels gens que ocupen un mateix locus • Alcaptonuria : Malaltia hereditària Recessiva
 16. 16. 2.2- 1948. Beadle&Tatum
 17. 17. 3. Expressió del missatge genètic: Transcripció Només tenen un tipus de RNA-polimerassa. Etapes: - Iniciació: La RNA polimerassa s’associa a la regió promotor (seqüències de nucleotids que no es transcriuen anomenades consens - Allargament: 5’——-3’ - Finalització: La polimerassa reconeix una seqüència anomenada terminador. - Maduració: Tan sols en el cas del RNAt i RNAr 3.1 Procariotes
 18. 18. 3.2 Eucariotes • Vàries RNA Polimerasses • Gens: Introns i exons • RNAm madura
 19. 19. Resum transcripció Eucariotes • 1- Iniciació: La Regió Promotor té unes seqüències consens fixes: CAAT i TATA). Aquí s’hi fixa l´ARN polimerasa i factors de transcripció (proteïnes)
 20. 20. • Finalitzazió
 21. 21. • Maduració: Nucli
 22. 22. Video transcripcio Video transcripció 2
 23. 23. 4. Codi genètic • Universal • Degenerat • Unidireccional (5’——3’) • Tots els triplets tenen sentit • No és ambigu
 24. 24. Descobriment El codi genètic va ser descobert l'any 1961 pels investigadors Niremberg i Khorana. Aquests investigadors van sintetitzar oligonucleòtids (petites cadenes d'ARN) de diferents mides i amb diferents seqüències i els van posar en condicions perquè se sintetitzessin pèptids a partir de la informació escrita. Van recollir per a cada cas el pèptid resultant i van analitzar quins aminoàcids el componien, i en quin ordre. Associant la seqüència de l'oligonucleòtid amb la del pèptid i fent oligonucleòtids cada cop més complexos van aconseguir determinar que cada tres nucleòtids (codó) hi havia codificat un aminoàcid, i quines seqüències de nucleòtids donaven lloc a cada aminoàcid.
 25. 25. 5. Traducció Actors
 26. 26. Procès
 27. 27. Translation Protein Synthesis From DNA to protein Interactive animation Genes and how they work

×