Tugasan 1 final

11,784 views

Published on

2 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
11,784
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
686
Comments
2
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tugasan 1 final

 1. 1. TUGASAN 1 KBK3073 KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS KUMPULAN UPSI-A03 ( A112PJJ ) PENSYARAH PUAN KAMALIAH BINTI MUHAMMAD NAMA NO. ID NO. TELEFONNURHAFIZAH BINTI AJLAN D20102040807 019-7166070 801204-14-5448 019-5173776 1
 2. 2. ISI KANDUNGAN Bil Topik Halaman1.0 Konsep Teori Ethiologi 3-42.0 Konsep Pintar Cerdas 4-53.0 Definisi Pintar Cerdas 5-6 3.1 Definisi Pintar Cerdas dalam Konteks Pendidikan di Malaysia4.0 Jenis-jenis Pintar Cerdas 9-105.0 Faktor-faktor Perkembangan Pintar Cerdas 9-13 5.1 Faktor Genetik 5.2 Faktor Emosi 5.3 Faktor Kognitif/Mental 5.4 Faktor Aspek Luar dan Faktor Persekitaran 5.5 Bakat6.0 Ciri-ciri Pelajar Pintar Cerdas 13-15 6.1 Ciri-ciri Kognitif 6.2 Ciri-ciri Personaliti 6.3 Ciri-ciri Tingkah Laku 6.4 Pemikiran Kreatif –Produktif7.0 Masalah Kanak-Kanak Pintar Cerdas 15-198.0 Program Pendidikan Untuk Pelajar Pintar Cerdas 19-22 8.1 Program Pengayaan 8.1.1 Aktiviti Pendedahan 8.1.2 Latihan Berkelompok 8.1.3 Penyelidikan Masalah Sebenar 8.1.4 Program Percepatan 8.1.5 Prgram Pengelompokan9.0 Kesimpulan 23 Bibliografi 241.0 Konsep Teori Ethiologi Secara umumnya, Ethiologi merupakan satu kajian berhubung dengan tingkah lakumanusia dan binatang dalam keadaan semula jadi. Dalam konteks ini, ahli Ethiologimengatakan bahawa evolusi dan faktor biologi memainkan peranan penting dalam 2
 3. 3. perkembangan manusia malahan mereka juga berpendapat bahawa pengalaman awal individuadalah penting dalam mempengaruhi perkembangan seseorang individu. Di samping itu, dalamkajian ahli Ethiologi seperti Lorens (1965) mengatakan bahawa kita tidak akan memahamiperkembangan kanak-kanak sekiranya kita tidak memerhatikan tingkah laku kanak-kanakberkenaan dalam persekitaran semula jadi mereka. Teori ini diaplikasikan oleh John Bowlby (1969,1989) dalam teori perapatan atau Theoryof Attachment yang menyatakan bahawa haiwan termasuk manusia dilahirkan bersama-samaprogram biologi yang boleh menghasilkan beberapa isyarat tertentu yang boleh membawakepada perkembangan tingkah laku sosial seperti perapatan. Perapatan bermaksud kasihsayang yang kuat, yang mengikat seseorang kepada seseorang yang lain. Ironinya, hubunganperapatan yang kuat semasa kecil akan memberi kesan sepanjang kehidupan individu di manaindividu tersebut akan mempunyai harga kendiri yang tinggi, merasa lebih cekap dan selamatdan merasa diri mereka diterima oleh rakan sebaya dan masyarakat berbanding denganindividu yang mempunyai hubungan perapatan yang rendah. Walau bagaimanapun, teoritheologi ini mendapat kritikan kerana ia terlalu menekan kepada faktor-faktor biologi dan tidakmenumpukan perhatian kepada faktor kognitif. Ironinya, teori ini boleh diaplikasi kepada kanak-kanak berkeperluan khas kerana melaluihubungan perapatan inilah dapat membantu mereka berhadapan dengan dunia luar. Hal inidemikian kerana kasih sayang daripada ibu bapa menjadi pemangkin ke arah perkembangantingkah laku mereka dan sudah pastinya mereka akan berasakan diri mereka dihargai. Begitujuga kanak-kanak yang dikategorikan pintar cerdas. Murid-murid yang dilahirkan pintar cerdassewajarnya dibimbing agar mereka tidak terjerumus dalam masalah sosial. Acapkali kitamendengar kanak-kanak yang pintar cerdas mengalami masalah sosial yang agak serius.Justeru adalah penting agar tingkah laku mereka diperhatikan oleh guru dan ibu bapa agarkepandaian luar biasa yang mereka peroleh dapat digunakan dengan cara yang baik. Walaupun mereka mempunyai kepandaian yang luar biasa tetapi kepandaian merekadapat digunakan dengan cara yang betul di bawah seliaan ibu bapa justifikasinya menjadikanmereka insan yang cemerlang dan berwawasan dalam membina bangsa Malaysia. Malah,hubungan persahabatan yang juga diaplikasikan berdasarkan teori perapatan dapat memberipeneguhan kepada perkembangan tingkah laku mereka. Dalam konteks ini, sahabat dapatmemberi sokongan dan juga boleh menerima segala kebaikan dan keburukan mereka. Hal inidemikian kerana persahabatan merupakan satu usaha bersosial yang dijalankan oleh setiap 3
 4. 4. individu. Ini adalah berlandaskan kepada keperluan manusia mendambakan penghargaan,kasih sayang dan kehendak-kehendak lain dalam melengkapkan kehidupan ini.2.0 Konsep Pintar Cerdas Pintar cerdas boleh membawa maksud yang pelbagai mengikut persepsi seseorangindividu itu, berbeza juga dari pandangan masyarakat dan pandangan kanak-kanak itu sendiri.Mengikut negara barat, maksud pintar cerdas adalah mereka yang mempunyai potensi danpencapaian yang tinggi dari segi bidang seperti intelektual, kreativiti, artistik, kebolehankepimpinan dan mempunyai bakat dalam bidang muzik dan seni yang mengkagumkan sertamereka ini memerlukan aktiviti dan perkhidmatan lain dari yang lain yang tidak terdapat disekolah biasa untuk memenuhi tahap keupayaan akademik dan potensi mereka (RujukanLaman Web). Seperti kanak-kanak yang lain, mereka yang pintar cerdas belajar melaluiinteraksi. Pengalaman yang diperolehi akan digunakan sebagai proses mengumpul maklumatuntuk mencari identiti mereka sebagai pelajar. Adakalanya, kanak-kanak pintar cerdasmengandaikan bahawa kanak-kanak lain juga adalah seperti mereka, sehinggalah merekamasuk ke alam persekolahan dan mendapati bahawa mereka mempunyai keupayaan yangtersendiri. Sewajarnya, kesedaran mengenai perbezaan kanak-kanak ini dari kanak-kanak yanglain boleh juga bermula dari awal lagi. Adalah penting untuk mempertimbangkan bagaimanacara kita bertindak atau respon pada kanak-kanak di bawah jagaan kita yang ‘berbeza’ keranaini merupakan impak yang besar terhadap identiti kanak-kanak itu sendiri. Hal ini demikiankerana pelajar yang mempunyai potensi dan bakat yang luar biasa serta melebihi kebolehanrakan seusianya lebih dikenali sebagai kanak-kanak pintar cerdas (gifted). Dalam konteks ini,pelajar pintar cerdas dan berbakat merupakan individu yang memiliki potensi yang tinggi dalampelbagai aspek perkembangan dan pertumbuhan. Justeru, suatu program pendidikan khas perlu dilaksanakan dengan tujuanmengembangkan potensi dan bakat mereka dengan lebih sistematik dan berkesan keranamereka merupakan aset pembangunan negara. Sekiranya, kita mempersia-siakan kepintaranyang dimiliki oleh mereka ini akan mendatangkan kerugian kepada kita dan juga negara. Kitamungkin berfikir bahawa menjadi kanak-kanak pintar cerdas merupakan sesuatu yang baikuntuk diperkatakan kerana ini menunjukkan bahawa kanak-kanak itu sangat bagus dalamsesuatu bidang. Walau bagaimanapun, perkara ini boleh menjadi suatu masalah pada kanak-kanak tersebut, kawan-kawan, rakan dan guru. 4
 5. 5. Dari sudut perspektif perkembangan pelajar pintar cerdas ini, kegagalan membantupelajar pintar cerdas bagi memperkembangkan potensi dan bakat mereka adalah satu kerugianyang besar kepada negara dan masyarakat keseluruhannya. Sekiranya penekanan sebeginitidak diberi perhatian, dikhuatiri potensi dan bakat pelajar pintar cerdas ini akan terbantut danlambat berkembang. Malahan, pengajaran guru yang tidak mencabar pemikiran mereka akanmenyebabkan mereka cepat berasa jemu dan bosan, seterusnya akan menghilangkan minatbelajar. Dalam konteks ini, personaliti terutama watak, perangai, tingkah laku dan cara gayapembelajaran mereka perlu difahami oleh guru bagi merancang strategi pengjaran yang sesuai.Jika dipupuk bakat yang ada tentu dapat memperkemas dan memantapkan keistimewaan yangdikurniakan kepada mereka. Selain guru, ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam usaha melahirkan danmendidik anak pintar cerdas. Ibu bapa perlu mempunyai kemahiran serta keyakinan yangmembolehkan mereka mempraktikkan amalan-amalan mendidik anak pintar cerdas. Salah satukemahiran yang perlu digarap oleh ibu bapa adalah mengisi ruang kasih sayang sekeluarga.Hubungan yang erat, suasana keluarga yang harmoni adalah antara perkara dan keperluanyang perlu wujud dalam memberi sokongan kepada anak-anak pintar cerdas. Ini menepati teoriEthiologi yang mementingkan hubungan yang rapat antara keluarga, rakan-rakan dan gurumempengaruhi perkembangan mereka ke arah pembentukan insan yang berkualiti dancemerlang.3.0 Definisi Pintar Cerdas Terdapat pelbagai pengistilahan yang diberi oleh pakar-pakar dari barat dalam kontekspemahaman yang berbeza. Piirto (1999) turut mengakui bahawa kanak-kanak pintar cerdasmempunyai ukuran darjah kecerdasan atau intelligent quotient (IQ) yang tinggi. Dalammenghurai pengistilahan ini, pakar barat turut membincangkan istilah gifted yang membawamaksud berbakat. Berbakat pula bermaksud kebolehan semula jadi yang ada pada diriseseorang. Gabungan istilah pintar cerdas dam berbakat digunakan untuk merujuk kepadakanak-kanak yang disebut sebagai gifted dan talented. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkankekeliruan dalam membezakan antara istilah berbakat dan istilah pintar cerdas. Ini menegaskanbahawa definisi pintar cerdas merujuk kepada keadaan seseorang yang mempamerkansesuatu Mengikut Kamus Dewan (2002), istilah pintar membawa maksud cekap dan pandai.Cerdas pula didefinisikan sebagai sempurna akal. Menurut Susan K. Golant di dalam 5
 6. 6. bukunya The Joys and Challenges Of Rising a Gifted Childs berpendapat, kanak-kanakpintar cerdas menunjukkan minat yang tinggi untuk belajar, curiga dan mempunyaiperasaan ingin tahu yang tinggi kepada persekitaran suppaya berupaya menggabungkanbeberapa maklumat dalam menghasilkannya. (Rujukan Laman Web). Umumnya, pintar cerdas ini ditakrifkan sebagai kepandaian luar biasa dalammamahami dan mengadaptasi segala cabaran persekitaran kepada hidup dan mindanya.Ahli biologi mendefinisikan pintar cerdas sebagai kebolehan luar biasa yang dimiliki olehseseorang individu untuk melakukan adaptasi dan manipulasi terhadap keadaan danperubahan persekitaran. Dalam pada itu, pakar psikologi pula mendefinisikan istilah pintarcerdas sebagai kanak-kanak yang berupaya melakukan taakulan iaitu mempunyai kebolehanberfikir dengan logik dan mempunyai fungsi kognitif yang hebat. Dalam konteks ini, kanak-kanak pintar ini berkebolehan mencari dan mengaitkan sebab musabab terhadap sesuatufenomena yang abstrak. Walau bagaimanapun, seseorang yang berbakat belum pasti akan menjadi seorangyang pintar cerdas. Banyak faktor yang perlu berperanan sebagai pemangkin mempengaruhisecara positif laluan seseorang itu daripada berbakat menjadi pintar cerdas menurut Gagne,1998; Piirto,1999. Antara faktor tersebut ialah faktor dalaman atau intrapersonal bagi individuterbabit, seperti emosi yang sejahtera dan konsep kendiri yang positif. Selain itu terdapat faktorpersekitaran yang turut berperanan sebagai pemangkin. Ini merujuk kepada aspek-aspeksokongan di rumah dan di sekolah. Seseorang yang dianggap pintar cerdas dalam sesuatubidang tertentu ialah seorang yang berbakat dan juga cemerlang dalam bidang tersebut. Menurut Susan K. Golant dalam bukunya The Joys and Challenges of Raising a GiftedChild berpendapat kanak-kanak yang pintar cerdas ini menunjukkan minat yang tinggi dalamsuasana pembelajaran, bersifat curiga dan mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi kepadapersekitaran serta berupaya menggabungkan beberapa maklumat dan mengadaptasikannyadalam kehidupan seharian. Manakala umum pula mentakrifkan pintar cerdas sebagaikepandaian luar biasa yang dimiliki oleh individu. Malahan, individu yang dikatakan pintarcerdas ini mempunyai kebolehan luar biasa dalam memahami serta mengaplikasikan segalacabaran persekitaran kepada mindanya serta kehidupannya. Dalam konteks ini, Edward Dr. Gardner menyatakan bahawa individu yang pintar cerdasmungkin menguasai dan mempunyai kemahiran luar biasa dalam salah satu tujuh kecerdasanpelbagai (Multiple Intelligence) dan mungkin sederhana dalam bidang-bidang yang lain. Malah 6
 7. 7. Dr. Stemberg dalam bukunya (Conception of Giftedness) pula berpendapat bahawa kepintaranterdiri daripada 3 faktor iaitu kepintaran sintetik atau kebolehan kreatif, kepintaran analitik ataukebolehan kreatif dan kepintaran analitik atau kebolehan melakukan analisis dan kepintaranpraktikal iaitu menggunakan kepintaran yang dimiliki menghasilkan sesuatu ataupun digunakandalam kehidupan seharian. Dalam konteks ini, Hassan Mohd Alik (2006) turut menjelaskanbahawa konsep pintar cerdas sebenarnya tidak tertakluk kepada kejayaan akademik semata-mata malah kebolehan berkreatif dan bereksperiman termasuk menghasilkan bahan ataupunteori, kebolehan seni yang hebat juhga adalah manifestasi kepintaran dan kecerdasan individu. Nasca (1978) seterusnya menggambarkan pelajar-pelajar pintar cerdas sebagaimempunyai tiga kebolehan yang unik iaitu mampu menerima lebih banyak maklumat daripadapersekitaran mereka, malah berupaya menyimpan lebih banyak maklumat dan berupayamenggunakan pelbagai teknik untuk memproses maklumat yang mereka telah diperoleh. Olehyang demikian, individu pintar cerdas ini bolehlah dikategorikan sebagai penjana maklumat.Bagaimanapun, menurut Nasca, rakan-rakan sebaya mereka lebih cenderung untuk bersikapmengumpul dan mengingati maklumat serta mengeluarkan semula maklumat tersebut tanpamemprosesnya secara analitik. Itulah yang membezakan antara pelajar-pelajar pintar cerdas inidengan pelajar normal. Secara amnya, setelah memahami pengistilahan bagi kategori kanak-kanak pintarcerdas. Dr. Howard Gardner (1981) dalam bukunya Frames of Mind telah menggariskan 7 jeniskebolehan kanak-kanak pintar cerdas ini iaitu yang pertama ialah kepintaran linguistik.Kepintaran linguistik ini merujuk kepada kebolehan seseorang individu dalam memberikanmakna perkataan serta mahir dalam melakukan turutan sesuatu perkataan. Tidak hairanlah,kanak-kanak dalam kebolehan ini dengan mudah boleh mempelajari beberapa bahasa asing.Seterusnya, kebolehan yang kedua dikenali sebagai kebolehan logikal iaitu pengkhususannyakepada mata pelajaran matematik iaitu merujuk kepada kebolehan untuk mencari sebabmusabab dalam sesuatu hal atau perkara. Kebolehan ketiga ialah kebolehan ruang di mana kebolehan memberi pandangantentang dunia dan persekitaran dengan tepat; kebolehan membuat dan mengubah sesuatupersepsi, kemahiran kejuruteraan, artistik dan memori secara visual. Manakala kebolehankeempat pula merujuk kepada kebolehan kinetik badan iaitu kemahiran bersukan (athletic) dankemahiran melakukan koordinasi motor. Kebolehan kelima adalah kebolehan dalam bidangmuzik, kebolehan keenam pula merujuk kepada kebolehan mengenal pasti irama, “pitch”,intonasi dan melakukan memori auditori. Kebolehan ketujuh ialah kebolehan berinteraksi murid 7
 8. 8. dalam hubungan sosial termasuklah interpersonal dan intrapersonal skill. Menurutnya lagi,seseorang yang pintar cerdas mungkin mempunyai kemahiran luar biasa dalam salah satudaripada tujuh perkara tersebut dan sederhana dalam bidang-bidang yang lain. 3.1 Definisi pintar cerdas dan berbakat dalam konteks pendidikan di Malaysia Di dalam sistem pendidikan di Malaysia, murid pintar cerdas dan berbakat didefinisikansebagai murid yang mempunyai keupayaan berprestasi cemerlang disebabkan kebolehanmereka yang tinggi berbanding dengan murid yang seumur dengannya. Mereka juga luluspenilaian tahap kecerdasan atau keupayaan yang ditetapkan oleh KPM dan merekamemerlukan pendekatan khusus dalam pendidikan. Justeru, pelajar pintar cerdas dan berbakatmerupakan seorang pelajar yang terbukti cemerlang atau seorang yang berpotensi dalambidang akademik atau dalam bidang-bidang lain seperti muzik, bahasa, kepimpinan dan lain-lain. Pendidikan pelajar pintar cerdas di Malaysia bermula semula pada tahun 2007 apabilaseorang kanak-kanak pintar cerdas matematik, Adi Putra Abd. Ghani menjadi perhatian mediamassa. Beliau telah diuji tahap kepintarannya oleh Prof. Madya Dr. Noriah Mohd. Ishak seorangpakar kaunseling dan psikologi dan Dr. Rosadah Abd. Majid seorang pakar bidang bidangpendidikan khas untuk kanak-kanak pintar cerdas dari Universiti Kebangsaan Malaysia. AdiPutra didapati mempunyai kepintaran yang superior dalam beberapa bahagian matematik. AdiPutra kemudiannya telah ditawarkan beberapa pilihan program pembelajaran berbentukpecutan dan pengayaan oleh beberapa buah universiti tempatan. Ini merupakan titik tolakkepada permulaan program pendidikan kanak-kanak pintar cerdas di Malaysia selepas programBAKA yang diperkenalkan pada awal tahun1970an.4.0 Jenis-jenis Pintar Cerdas Terdapat enam jenis kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat yang telah dikenal pasti(Betts & Neihart, 1988). Jenis pertama merupakan kanak-kanak pintar cerdas dan berbakatyang paling senang dikenal pasti adalah mereka yang berbakat. Kanak-kanak dari kategori inidisukai guru dan rakan-rakan sebaya serta mencapai hasil tahap yang tinggi. Mereka lebih sukabergantung pada orang lain berbanding berdikari. Dalam pada itu, mereka juga tidak sukamengambil risiko. Dalam pada itu, mereka juga tidak suka mengembangkan autonomi dan 8
 9. 9. sebenarnya mereka boleh mencapai sesuatu dengan lebih tinggi jika mereka lebih menentukandiri sendiri. Jenis kedua ialah pencabar. Dalam kategori ini kebiasaannya kanak-kanak ini lebihkreatif. Signifikasi daripada kekurangan sokongan untuk kanak-kanak yang kreatif bolehmengakibatkan tingkah laku yang degil dan memberi cabaran-cabaran untuk guru dan ibu bapa.Justeru, para guru dan ibu bapa perlu bijak dalam menguruskan kanak-kanak ini. Cara yangpaling baik untuk membantu kanak-kanak kategori ini ialah sentiasa memberi motivasi. Jenis ketiga ialah kanak-kanak ‘bawah tanah’ atau bersembunyi di mana kanak-kanakcuba untuk menyembunyikan kepintaran mereka. Kebiasaan kanak-kanak jenis ini adalahkanak-kanak perempuan yang sedang bersekolah. Mereka sering berasa cemas dan tidakselamat. Hal ini terjadi kerana satu konflik dialami antara sosial dan kejayaan akademik. Jenisini juga sentiasa mengalami kemurungan kerana wujudnya ketidakyakinan dalam jiwa merekauntuk mengetengahkan bakat yang mereka miliki. Jenis keempat adalah kanak-kanak yang keciciran. Kanak-kanak ini mempunyaipencapaian rendah sepanjang masa dan memerlukan program sokongan yang cukup banyakuntuk meningkatkan pencapaian pendidikan. Pencapaian rendah boleh dihasilkan disebabkanmereka tidak mempunyai dorongan motivasi yang dipengaruhi oleh program-program yangtidak sesuai untuk mereka. Jenis kelima dipanggil label berganda iaitu kanak-kanak yang mempunyai kesulitanpembelajaran fizikal atau emosional. Oleh itu, mereka kurang diberi perhatian dan potensi sertabakat mereka dibiarkan. Misalnya, seorang kanak-kanak pintar cerdas yang kurang upaya dariaspek fizikal mungkin kecerdikan yang dimilikinya tidak dipeduli oleh orang lain kerana dilabelsebagai seorang kurang upaya. Jenis keenam ialah kanak-kanak berautonomi. Kanak-kanak jenis ini ialah kanak-kanakyang mempunyai cara tersendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kanak-kanak ini akanterus berkembang jika terdapat program-program pendidikan yang bersesuaian disediakanuntuk mereka (Betts & Neihart, 1988).5.0 Faktor-faktor perkembangan Pintar Cerdas 9
 10. 10. Perkembangan individu pintar cerdas dan berbakat ini dapat dilihat dan diperhatikansejak kecil lagi. Antara perkembangan yang dikaitkan dengan golongan ini adalahperkembangan fizikal, perkembangan emosi dan juga sosial. Walupun pada pandanganmasyarakat mereka tidak mempunyai masalah dalam setiap peringkat perkembangan ini,namun pada hakikatnya yang sebenar golongan pintar cerdas dan berbakat ini juga mempunyaimasalah berkaitan dengan kehidupan mereka. Mereka juga memerlukan perhatian dansokongan yang sewajarnya untuk terus menghadapi kehidupan mereka walaupun padadasarnya, mereka agak berbeza dengan individu biasa. Oleh itu, isu-isu yang berkaitan dengangolongan pintar cerdas dan berbakat ini tidak harus dipandang enteng oleh semua pihak agarmasalah perkembangan yang mereka hadapi tidak akan menganggu perkembangan bakat danpotensi yang ada dalam diri mereka. Piirto (1990) menyarankan lima aspek perkembangan pintar cerdas iaitu genetik atauwarisan sebagai faktor utama. Faktor kedua ialah faktor emosi diikuti dengan faktor kognitifyang merujuk kepada keperluan kecerdasan minima sebagai faktor ketiga. Faktor keempatdalam perkembangan pintar cerdas ialah sifat pintar cerdas (talent) itu sendiri. Aspek inidikaitkan dengan sifat dalaman yang semulajadi dan bermisteri. Aspek yang terakhir ialah ialahaspek luaran atau persekitaran kepada individu yang berbakat. Aspek ini lebih merujuk kepadasokongan dan bimbingan ibu bapa dalam memperkembangkan pintar cerdas dalam diri anak-anak mereka. 5.1 Faktor genetik Ironinya, menjadi persoalan adakah pintar cerdas diwarisi dan dipengaruhi oleh faktorgenetik. Hal ini demikian kerana ramai pakar genetik dan psikologi telah berusaha untukmencari dan menentukan sejauh manakah kebenaran bahawa tahap kepintarannya diwarisi.Malahan, kebanyakan pakar juga bersetuju bahawa asas potensi mental seseorang sedikitsebanyak diwarisi daripada ibu bapanya. Boleh dikatakan bahawa kanak-kanak pintar cerdassudah menjadi pintar cerdas sejak saat kelahiran. Manakala menurut Profesor Howe, kanak-kanak menjadi pintar cerdas mungkin keranahasil daripada bimbingan dan didikan ibu bapa serta guru-guru yang berada di sekelilingmereka sejak lahir dan semasa waktu kritikal iaitu zaman pra formal di antara kosong hinggaenam tahun. Malahan, Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865), Goddard (1890), Newman(1937) dan Shieldo (1962) turut membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kebolehanyang berbeza dan perbezaan itu biasanya diturunkan oleh genetik ibu bapa.. Kajian ahli-ahli 10
 11. 11. psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapamereka. Kebiasaannya, ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdaspintar. 5.2 Faktor Emosi Menurut Goleman, kecerdasan emosi pula adalah kemampuan seseorang mengaturkehidupan emosinya dengan inteligensi, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannyamelalui keterampilan, kesedaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati dan keterampilansosial. Menurut Bee (1999), kanak-kanak pintar cerdas adalah satu golongan yangheterogeneous. Mereka yang lebih tinggi tahap kecerdasannya berbanding kanak-kanak lainmenghadapi masalah penyesuaian diri berbanding kanak-kanak lain. Goleman (1999) juga menyatakan bahawa kecerdasan emosi adalah kemampuan lebihyang dimiliki seseorang dalam memotivasikan diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan,mengendalikan emosi dan kepuasan serta mengatur keadaan jiwa. Tuntasnya, seseorang akanberada dalam keadaan yang positif apabila memiliki elemen-elemen tersebut. Beliau jugamenambah, kecerdasan emosi adalah lebih penting dan berpengaruh daripada kecerdasanintelektual. Seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi lebih berjaya dalam mengaturkehidupan dan akhirnya mencapai cita-cita. 5.3 Faktor Kognitif /mental Kanak-kanak pintar cerdas adalah golongan yang mempunyai kebolehan mental yangmana jauh lebih tinggi berbanding rakan sebayanya. Oleh sebab itu, keperluan motivasi yangsetanding juga perlu diberikan supaya tiada konflik timbul dalam kehidupan mereka keranasudah ada panduan atau sistem pendidikan yang bersesuaian. Ibu bapa berperananmempengaruhi perkembangan kognitif mereka dengan memindahkan pengetahuan berkenaanmelalui maklumat dan budaya dengan memberi tunjuk ajar mereka melalui perlakuan ibu bapa. Francis Galton pula menyatakan kanak-kanak pintar cerdas sebagai seseorang yangmempunyai penaakulan yang tinggi dan melihat sesuatu itu di dalam perspektif yang berbezadaripada orang biasa. Dalam erti kata lain, perkembangan awal mereka dapat dikenal pastisebagai seorang individu yang mempunyai pemikiran kognitif yang arasnya adalah lebih tinggidaripada individu lain. Pandangan yang dilontarkan oleh Galton adalah amat bernas keranabukan semua individu mempunyai pemikiran kognitif yang tinggi serta memerlukan penerokaanyang lama untuk diambil oleh seseorang individu yang biasa. Dalam konteks ini, kemahiran 11
 12. 12. kognitif kanak-kanak ini perlu dipantau agar mereka dapat berfikir secara rasional dalammembuat keputusan. 5.4 Faktor aspek luar dan faktor persekitaran Faktor aspek luaran dan faktor persekitaran adalah berkaitan dengan peranan ibu bapaserta masyarakat dalam memberi dorongan dan sokongan terhadap anak-anak pintar cerdas.Yang lebih utama adalah dorongan dan sokongan dari ibu dan bapa yang berempati dan dapatmenyedari keistimewaan anak kecil mereka. Ibu bapa yang memberikan ruang kepada anakmereka untuk berkembang sepenuh potensi diri adalah ibu bapa yang boleh membentuk mindagenius. Bagaimanapun, kejayaan mereka kelak tidak boleh diambil dan ditiru bulat-bulat keranasemua kanak-kanak amat berbeza dari segi minat dan personaliti mereka. Hanya ibu bapa yang dapat menilai kemampuan anak kecil mereka dan kemudianmelakukan apa yang dirasakan perlu untuk membangunkan potensi dirinya. Seseorang ibu ataubapa yang peka terhadap keupayaan anaknya akan memberi pendidikan yang lebih sempurnadan yang terbaik di peringkat awal lagi. Hal ini demikian kerana jika bakat atau kebolehan tidakdikembangkan secara tidak langsung akan mati. Ternyata, keadaan ini akan merugikan banyakpihak terutama kepada negara, kerana negara memerlukan golongan pintar cerdas ini untukmembangunkan negara. Dalam pada itu, guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalamperkembangan pelajar dari segi fizikal, intelek, emosi dan sosialnya. Guru yang bersifatpenyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah akanmelahirkan pelajar yang berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmoniandan kemakmuran negara. Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif dan psikomotormurid. Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untukmemperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu, demi mewujudkaninsan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkankepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Tugas murni ini telah termaktub dalam FalsafahPendidikan Kebangsaan (FPK) yang diisytiharkan pada tahun 1988. 5.5 Bakat 12
 13. 13. Aspek seterusnya ialah aspek bakat itu sendiri. Kebanyakan bakat itu diramal daripadatingkahlaku ramalan. (predictive behaviours). Bakat ini ditunjukkan secara domain dan dianggapbernilai oleh masyarakat. Terdapat bakat domain yang spesifik seperti seni visual, muzik,kesusasteraan, lakonan, tarian, sukan, rekaan, matematik, sains, dan sebagainya. Ini turutdisokong oleh Model Gagne yang menekankan proses pembelajaran ataupun prosespembangunan bakat semulajadi yang dirangsang oleh pemangkin luaran dan interpersonal.Pemangkin-pemangkin ini memainkan peranan dalam membantu pengembangan bakatataupun membantutkan pengembangan bakat.6.0 Ciri-ciri Pelajar Pintar Cerdas dan Berbakat Bee (1997) mengkategorikan perkembangan pelajar-pelajar pintar cerdas dan berbakat(PCB) sebagai perkembangan yang berbeza daripada biasa. Pelajar-pelajar PCBmempamerkan ciri-ciri khas dalam aspek-aspek pemerosesan kognitif, personaliti dan tingkahlaku (Mills 1993; Bee 1997; Kyle 1998; Piirto 1999; Renzulli 2000). Perbezaan tersebut perlukepada pendekatan pendidikan yang bersesuaian (Gallagher & Gallagher 1994). 6.1 Ciri-ciri Kognitif Dalam aspek pemprosesan kognitif, pelajar-pelajar cerdas pintar biasanya apabila diujidengan ujian-ujian psikometrik akan mendapat skor Darjah Kecerdasan (DK) atau IntelligentQuotion (IQ) yang tinggi biasanya melebihi 130 (Kyle 1998). Malahan, potensi kognitif dalambentuk potensi akademik dapat dilihat daripada keputusan peperiksaan yang cemerlang. Selainitu ciri-ciri kognitif pelajar cerdas pintar merangkumi keupayaan untuk menaakul idea-idea yangabstrak, cepat memahami unsur-unsur utama dalam sesuatu isu, sangat empati, ingatan yangkuat, dan berkecenderungan untuk menjadi terlalu asyik dalam sesuatu topik yang diminati. Robinson (2002) pula merumuskan ciri-ciri pelajar cerdas pintar seperti berikut;mempunyai ingatan serta penaakulan yang luar biasa, sangat suka kepada perkara-perkaraintelektual berserta sifat ingin tahu yang menebal, mempunyai strategi yang berbeza ketikamenyelesaikan sesuatu masalah, gemar mengajukan soalan-soalan yang susah, danmemberikan pendapat yang ganjil hasil dari pemikiran yang mencapah. Malahan, menurutStemberg & Zhang (1995) berpendapat bahawa kanak-kanak pintar cerdas mempunyaikebolehan-kebolehan dari aspek memiliki asas pengetahuan dan kebolehan untuk mengingatisemula maklumat dari ingatan yang tersimpan. Malahan, kanak-kanak ini mahir menggunakan 13
 14. 14. kemahiran dan strategi dalam menyelesaikan masalah serta memiliki kemahiran metakognitifyang akan meregulasi. Apa yang penting mereka dapat mengaplikasikan kemahiran dalammengawal penggunaan strategi dalam menyelesaikan masalah 6.2 Ciri-ciri Personaliti Piirto (1999) merumuskan 17 ciri personaliti pelajar-pelajar pintar cerdas dan berbakat.Ciri-ciri personaliti tersebut ialah: kreatif; berimaginasi; mempunyai pandangan yang mendalam;intuitif; keterbukaan; keamatan dalam tingkah laku; amat menyukai kerjanya; perseptif;mendesak; berani mengambil risiko; berdisiplin kendiri; mempunyai kecekapan kendiri; caraberfikir mirip kedua-dua gender; tabah berusaha; amat mementingkan kesempurnaan; toleransiterhadap sesuatu yang tidak pasti; dan mempunyai kemahuan yang kuat. Ada antara ciri-ciritersebut dikaitkan dengan aspek sosio emosi pelajar terbabit. Ringkasnya pelajar-pelajar pintarcerdas dan berbakat mempamerkan personaliti yang unik dan berbeza. Perbezaan ini perluditangani dengan bijaksana dan tidak disalah tafsir oleh ibu bapa dan guru-guru. 6.3 Ciri-ciri Tingkah Laku Renzulli (1978) menyatakan bahawa pelajar-pelajar cerdas pintar menunjukkan tingkahlaku pintar cerdas (PC) pada situasi-situasi tertentu. Beliau mencadangkan tiga trait utama yangbergabung menjadikan seseorang pelajar itu dikategorikan sebagai pintar cerdas. Trait-traittersebut ialah kecerdasan atau potensi kognitif yang luar biasa, menyelesaikan masalah secarakreatif, dan komitmen yang tinggi dalam melakukan sesuatu tugas. Trait kecerdasan sepertiyang telah dihuraikan merupakan ciri-ciri kognitif. Kreativiti pula seperti huraian Piirto (1999)merupakan ciri-ciri personaliti. Komitmen dalam melaksanakan sesuatu perkara pulamerupakan sebahagian daripada trait tingkah laku pintar cerdas. Tingkah laku Pintar Cerdas boleh diukur dalam aspek atau domain berikut:Pembelajaran, Kepimpinan, Komunikasi, Perancangan, Motivasi, Kreativiti, Dramatik, Muzikal,dan Seni. Aspek-aspek tersebut terdapat dalam Skala Pemarkatan Tingkah Laku, Scale forRating the Behavioral Charactersitics of Superior Students (SRBCSS) (Renzulli et al. 2002).Penilaian terhadap tingkah laku PC boleh dibuat dengan menggunakan skala pemarkatantingkah laku oleh guru-guru yang mengajar pelajar-pelajar berkenaan. Guru-guru yangmengajar pelajar pintar cerdas mengenali kekuatan yang ada pada pelajar-pelajar tersebut.Justeru mereka boleh membuat pemarkatan untuk menilai tingkah laku pintar cerdas dan tahap 14
 15. 15. kekuatan tingkah laku tersebut dalam aspek-aspek yang terdapat dalam SRBCSS (Renzulli etal. 2002). 6.4 Pemikiran Kreatif – Produktif Antara ciri yang dipamerkan dengan memiliki pemikiran yang kreatif ialah sangat yakinketika menjelaskan dan menyatakan idea-idea yang telah difikirkan serta idea-idea yang bernasitu terhasil daripada kebolehan mereka dalam membuat hubung kait antara dua idea yangterpencil yang tidak dapat dilihat dan difikirkan oleh orang lain. Malahan, kanak-kanak pintarcerdas juga boleh meneka dan mengecam akan kewujudan seseuatu masalah dalam sesuatuperkara tertentu dan secara spontan mereka dapat bertindak mengikut daya pemikiran yangkreatif. Relaitinya, idea yang sering dilontarkan dapat dikekalkan dengan hujah-hujah yangboleh menarik minat orang lain. Apa yang lebih penting apabila mereka berjaya mengekalkan idea dalam setiapperbincangan atau kolaborasi dengan mereka yang normal. Dalam pada itu, merekamenunjukkan minat yang mendalam dalam menghasilkan projek tertentu seperti projek sainsdan robotik. Hal ini demikian kerana projek-projek seperti ini akan menggalakkan merekasupaya berimaginasi dengan lebih jauh dan mendalam. Jika ada yang cuba menandingi ideayang telah dilakukan oleh mereka, pelbagai persoalan akan diajukan sehingga mereka berpuashati dengan jawapan yang diberikan.7.0 Masalah-masalah Kanak-Kanak Pintar Cerdas Pencapaian kanak-kanak pintar-cerdas yang begitu tinggi selalunya menimbulkanperasaan inferioriti pada rakan-rakan di sekelilingnya. Lebih-lebih lagi, biasanya kanak-kanakpintar-cerdas menunjukkan superioriti dalam kebanyakan aspek. Mereka memenangi banyakhadiah dalam pelbagai pertandingan ataupun mendapat keputusan yang cemerlang, Perasaanrendah diri ini menjadikan kanak-kanak lain menjauhkan diri daripada kanak-kanak pintar-cerdas demi mempertahankan harga diri mereka sendiri. Keadaan ini akan menjadikan kanak-kanak pintar-cerdas seolah-olah diboikot, walaupun dia tidak berbuat salah. Kanak-kanakpintar-cerdas masih kecil, mereka tidak boleh memahami kenapa dianya dijauhi oleh kawan.Malah dia sendiri juga berasa bosan dengan rakan sebaya dan mengasingkan diri. Faktor-faktorini menjadikan isu sosial satu cabaran besar yang perlu mereka hadapi. 15
 16. 16. Ini tidak ketinggalan dalam aspek perkembangan fizikal kanak-kanak pintar cerdas iniyang bakal membatasi pergerakan atau kemampuan mengerjakan serta menyelesaikansesuatu tugasan yang dirasakannya begitu mudah diselesaikan dalam gambaran intelekmereka. Kanak-kanak ini juga lebih gemar melibatkan diri dalam perbualan dengan orangdewasa mengenai isu-isu global dan mampu untuk berdebat dengan baik dalam menyuarakanpendapat atau pandangan mereka dalam isu tersebut. Disebabkan mereka ini matang dalambeberapa aspek berbanding dengan rakan sebaya yang lain, maka mereka lebih selesa denganorang yang lebih berumur dari mereka serta mempunyai tahap kepintaran yang sama denganmereka. Tetapi dari segi aspek emosi mereka akan menangis atau merajuk sekiranya merekaberebut ketika bermain ataupun alat permainan mereka diambil oleh seseorang. Kanak-kanak pintar cerdas ini boleh memahami secara intelektuel mengenai perkara-perkara abstrak tetapi tidak mampu menagani perkara-perkara yang melibatkan konsep emosiyang mana akan membawa mereka ke arah kebimbangan seperti kematian masa hadapanseksualiti dan isu-isu yang lain. Perkembangan fizikal kanak-kanak pintar cerdas mungkin akanmembataskan perkara atau kerja yang mereka berupaya menyelesaikannya melalui gambaranintelek mereka. Sikap teliti dan mementingkan kesempurnaan boleh mendorong mereka kearahkekecewaan. Mereka boleh terlibat sama dalam perbualan orang dewasa seperti isu-isu globaluntuk satu minit tetapi selepas itu mereka akan menangis kerana mainan kegemaran merekadiambil oleh seseorang Antara masalah dan keistimewaan pelajar ini bukan setakat isu penyesuaian diri merekalantaran perbezaan yang mereka ada semata-mata tetapi masalah itu sebaliknya mungkinmenjadi faktor-faktor yang mempengaruhi usaha dan pencapaian mereka. Kebanyakanmasalah ini menjadi punca kegagalan dan kesengsaraan hidup mereka, apabila mereka tidakboleh menangani masalah ini. Guru perlu memahami apa yang dikehendaki oleh pelajar tidaksemestinya apa yang diperlukan oleh mereka. Pelajar tidak semestinya memahami apa yangterbaik untuk diri mereka. Sebab itu guru perlu memahami pelajar mereka. Masalah mungkinberlaku apabila guru mengeksploitasikan bakat pelajar demi kesenangan dirinya. Contohnya,dengan melantik pelajar pentar cerdas ini mengajar pelajar yang lain yang lebih lemah bukanlahcara terbaik untuk guru melepaskan tanggungjawab terhadap pelajar ini. Berlainan pula denganguru membantu mereka memperbaiki teknik mengajar atau berkomunikasi. Perkembanganmereka secara tidak langsung telah terjejas. 16
 17. 17. Guru perlu mempertimbangkan dua faktor dalam membuat keputusan: apa yangdikehendaki oleh pelajar dan apa yang diperlukan oleh pelajar. Kedua-dua faktor ini samapenting. Sebagai pelajar yang perkembangannya berbeza dengan pelajar yang lain, merekasendiri mungkin lebih memahami apakah kelebihan dan minat sendiri. Walau bagaimanapun initidak bermakna mereka mampu membuat keputusan yang terbaik untuk diri mereka. Ini bolehdilihat pada sikap segelintir pelajar pintar cerdas yang tidak suka membuat latihan, walaupunmereka belum menguasai kemahiran tersebut. Mereka sering menunjukkan sikap negatifmereka yang hanya belajar apa yang diminatinya. Oleh itu guru seharusnya dapatmemahamkan mereka kepentingan berlatih dan menguasai bidang pengetahuan yang tertentu.Pada masa yang sama, adalah tidak mustahil sekiranya mereka sendiri tidak dapat mengenalminat, kekuatan dan kelemahan mereka, contohnya berasa keliru semasa pemilihan jurusanbidang pengajian. Oleh itu, mereka sebenarnya memerlukan bimbingan orang yang lebihberpengalaman hidup. banyak orang susah percaya sekiranya pelajar pintar cerdas dikaitkandengan dengan masalah akademik. Segelintir individu pintar cerdas hanya menumpukanperhatian dalam apa yang menarik minat mereka. Kadang-kadang ditunjukkan dalam sikapdegil mereka dalam mempelajari sesuatu yang mereka kurang berminat. Ini adalah satupembaziran, sebab mereka mungkin memiliki bakat luar biasa dalam bidang yang mereka tidakberminat. Guru perlu memberi motivasi, contohnya kepentingan subjek tertentu. Disebabkancara pembelajaran dan keperluan intelek mereka yang begitu unik, sebarang tugasan danpendidikan yang tidak sesuai dengan ciri-ciri mereka akan menjadikan mereka salahsuai.Keadaan ini mungkin dilihat pada kejatuhan yang mendadak dalam keputusan. Banyak kanak-kanak pintar cerdas yang tidak suka ke sekolah sebab terlalu bosandengan pengajaran guru. Mereka juga berasa bosan dengan (percakapan) kawan yang tidakmatang bagi mereka. Masalah sosioemosi ini adalah akibat keperluan akademik yang tidakdipenuhi, dengan kata lain mereka tidak dicabar secukupnya dari segi akademik. Masalah iniseterusnya akan membawa kepada masalah tingkah laku atau disiplin seperti yang dijelaskansebelum ini. Masalah ini boleh menjadikan mereka membenci kepada sekolah danpembelajaran. Satu cabaran yang besar dalam pendidikan adalah memahami pencapaian pelajar.Kanak-kanak pintar cerdas bukannya tidak dicabar dalam akademik tetapi tidak dicabar secarayang berkenaan. Contohnya, kerja salin-menyalin, menghafal secara bulat-bulat, latih tubi, jenistugasan atau soalan yang closed-ended tidak serasi dengan keperluan akademik pelajar pintarcerdas. Mereka mungkin tidak suka menghafal pendapat orang lain sedangkan dirinya boleh 17
 18. 18. mengeluarkan idea yang lebih baik. Walaupun pelajar pintar cerdas menunjukkan kelebihanmereka dalam ingatan, tetapi kelebihan mereka yang nyata adalah dari segi pemahaman.Dalam konteks ini, pemahaman merupakan faktor penting yang membezakan pelajar pintarcerdas dengan pelajar biasa yang cemerlang dalam akademik. Bagi pelajar pintar-cerdas, apayang menarik minat mereka adalah sesuatu yang mencabar mereka dari segi pemahaman.Lembaran kerja yang menekankan latih tubi tidak menarik kepada mereka sebab mereka tidaksuka. Memang benar golongan pintar cerdas memiliki kelebihan dalam persaingan. Tetapi initidak bermakna mereka akan berasa yakin diri, sebab dia mungkin langsung tidakmembandingakan diri dengan orang lain. Seperti yang dikatakan sebelum ini, golongan inimendukung sistem nilai yang tersendiri, mereka mungkin tidak berminat membandingkandirinya dengan orang lain dari segi pencapaian akademik, kerjaya dan sebagainya. Sebaliknyamereka seolah-olah membuat sesuatu akibat dorongan dalaman sendiri. Dengan erti kata lain,mereka membandingkan diri mereka sendiri, dan jangkaan yang tinggi selalunya memberitekanan kepada mereka sendiri. Penyempurnaan diri merupakan satu motivasi yang kuat dalammempengaruhi tingkah laku mereka. Semua individu adalah unik dari segi keupayaan, jarang kita menjumpai seseorang yangserba boleh. Keadaan ini berlaku kepada kanak-kanak pintar-cerdas juga. Seseorang yangmencapai tahap yang tinggi dari segi kecerdasan bahasa dan logiko-matematikal mungkinmenghadapi masalah besar dalam kemahiran fizikal seperti mengimbangkan badan, kordinasibadan ataupun dia tidak boleh melukis atau menyanyi. Bayangkan apakah perasaannyasemasa hari sukan, masa seni dan sesi nyanyian, sudah tentu mereka berasa malu dan janggalsebab maruah diri mereka yang tinggi dan sifat sensitif. Perkembangan yang tidak seimbang inijuga membawa banyak masalah kepada kehidupan mereka, contohnya kalau dia menghadapimasalah orientasi arah dia akan selalu menghadapi masalah sesat jalan juga. Pada masa yang sama, keyakinan yang terlalu tinggi juga menjejaskan perkembanganmereka. Memandangkan kebolehan akademik (dan kebolehan mental yang lain), sesetengahindividu menjadi terlampau yakin dalam dunia yang berorientasikan akademik ini. Inimenjadikan mereka tidak nampak kelemahan sendiri dan hidup dalam dunia sendiri. Masalahkeyakinan (terlampau yakin atau inferioriti) ini akan menjejaskan pandangan orang lainterhadap diri kita. 18
 19. 19. Jelas sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh golongan pintar cerdas dan berbakatini adalah berpunca daripada dua faktor iaitu keistimewaan yang ada pada diri mereka danfaktor luaran. Adalah tidak tepat untuk mengandaikan golongan pintar cerdas ini akanmendapat kejayaan hidup dengan begitu mudah. Pada hakikatnya, golongan ini perlumengatasi pelbagai masalah yang mereka hadapi supaya mereka dapat mengembangkansepenuhnya potensi yang ada dalam diri mereka. Peranan pendidik adalah untuk membantumereka mengatasi halangan-halangan tersebut. Selain motivasi, perhatian juga patut diberikankepada keperluan mereka yang unik. Pengetahuan yang ada kaitannya dengan individu pintarcerdas dan berbakat ini harus disalurkan kepada pihak-pihak yang terbabit supaya mereka lebihsensitif terhadap keperluan unik golongan ini.8.0 Program Pendidikan Untuk Pelajar Pintar Cerdas Setiap individu pelajar yang normal semenjak dari usia bayi telah memiliki potensi danbakat yang boleh diperkembang dan dipertingkatkan. Dewasa kini mereka telah terdedah lebihawal dengan pelbagai sumber maklumat. Fenomena ini sedikit sebanyak boleh memberi impakyang besar dalam perkembangan dan pertumbuhan fizikal, kognitif, psikomotor dan emosimereka, terutama di kalangan mereka yang dikenali sebagai pelajar pintar cerdas. Pelajar yangmempunyai potensi dan bakat yang luar biasa serta melebihi kebolehan rakan seusianya lebihdikenali sebagai kanak kanak pintar cerdas (gifted). Pelajar pintar cerdas dan berbakatmerupakan individuyang memiliki potensi yang tinggi dalam pelbagai aspek perkembangan danpertumbuhan. Bagi mengembangkan potensi dan bakat mereka dengan lebih sistematik danberkesan, suatu program pendidikan khusus amat diperlukan. Secara amnya, keperluan kanak-kanak pintar cerdas perlu dipenuhi kerana merekamempunyai hak dalam mendapat akses pembelajaran yang ekuiti. Guru perlu pekamemerhatikan ciri-ciri yang terdapat di dalam kanak-kanak pintar cerdas agar kesesuaianaktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas bukan sahaja memenuhi kehendak muridbiasa tetapi juga kanak-kanak pintar cerdas. Guru juga perlu memastikan golongan ini tidakrasa terabai atau tersingkir kerana keadaan yang berlaku kini melihatkan mereka sering tidakdiendahkan kewujudan mereka. Malahan, kanak-kanak pintar cerdas sama seperti populasi lainyang memerlukan keadaan yang normal dalam pengajaran dan program khas perlu dibuat agarkeperluan ini dipenuhi. Ciri-ciri seperti kepelbagaian minat, perasaan ingin tahu yang tinggi, dankeupayaan mereka memanipulasi simbol memerlukan pihak sekolah bertindak balas terhadapciri-ciri ini. Dalam konteks ini, potensi kanak-kanak pintar cerdas tidak dapat berkembang tanpa 19
 20. 20. didikan dan panduan yang betul. Didikan yang dimaksudkan itu merangkumi aspek didikan dirumah, sekolah dan juga di dalam komuniti itu sendiri. Selain itu, program pendidikan yang tidak memadai bagi seseroang kanak-kanak pintarcerdas adalah disebabkan penekanan kepada asas kemahiran semata-mata. Hakikatnyakanak-kanak pintar cerdas sudah mempunyai asas kemahiran tersebut. Ironinya, kanak-kanakini memerlukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bermakna agar potensi diri merekaditerokai sepenuhnya sepanjang perkembangan mereka menjadi individu yang berjaya. Memandangkan kanak-kanak pintar cerdas mempunyai kemahiran belajar yangberlainan daripada kanak-kanak biasa maka para pendidik perlu merangka satu programpendidikan khas untuk memenuhi keperluan kanak-kanak ini. Menurut Nik Azis Nik Pa dan NoorAini Khalifah (1982), program pendidikan kanak-kanak pintar cerdas ini terbahagi kepada tigabentuk umum iaitu pengayaan, percepatan dan pengelompokan.Program pengayaan terdiridaripada tiga jenis aktiviti iaitu pendedahan, latihan berkelompok dan penyelidikan masalahsebenar (Rujukan Laman Web).8.1 Program Pengayaan 8.1.1 Aktiviti Pendedahan Dalam aktiviti pendedahan, murid diberi kebebasan atau ruang untuk mempelajaribidang yang diminati. Satu sudut yang lengkap dengan pelbagai bahan pengayaan disediakandi bilik darjah. Maklumat-maklumat pengayaan seperti apa yang menarik dalam bidangtersebut, dari mana boleh mendapatkan maklumat tambahan, apakah isu-isu semasa dalambidang ini, disediakan. Selain daripada majalah, pamplet dan buku-buku, guru juga perlumengadakan aktiviti lawatan, ceramah, tayangan video dan sebagainya sebagai aktivitipendedahan. Justifikasi daripada program yang dilaksanakan ini dapat meningkatkankemahiran dan kreativiti murid dalam pelbagai bidang. Ini juga akan menjadikan merekagolongan yang berilmu pengetahuan. Murid tahap ini sentiasa berfikiran jauh, justeru guru perlulebih kreatif dalam proses penyampaian isi pengajaran agar potensi diri dapat dibentuk dengancara yang lebih berkesan. 8.1.2 Latihan berkelompok Ini merupakan program latihan bagi meluaskan skim pemikiran kanak-kanak. Antaraaktiviti latihan ini termasuklah pemikiran kritis, penyelesaian masalah, kaedah projek dan inkuiri-penemuan. Kebanyakan pelajar pintar cerdas sememangnya amat berminat dalam kaedah 20
 21. 21. latihan ini. Hal ini demikian kerana latihan seperti ini dikatakan mencabar minda mereka untukberfikir dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. 8.1.3 Penyelidikan Masalah SebenarKanak-kanak pintar cerdas diberi latihan secara kumpulan kecil. Mereka diberi latihan danbimbingan khusus untuk menyelidik masalah sebenar. Aktiviti ini menggunakan teknik inkuiri-penemuan iaitu kanak-kanak pintar cerdas tadi bermula dengan pembentukan sesuatumasalah, memahami masalah yang dibentuk, menyediakan pelan tindakan, menjalankanrancangan penyelidikan, membuat laporan dan membuat refleksi untuk membina skimpenghayatan yang mantap. 8.1.4 Program Percepatan Ini bermaksud kurikulum yang diajar kepada kanak-kanak pintar cerdas itu dihabiskandengan cepat. Ada beberapa cara untuk melaksanakan program ini seperti kanak-kanak yanglebih muda memasuki tahun satu persekolahan, melangkaui kelas, melangkaui sebahagiandaripada masa kelas untuk mengikuti mata pelajaran tertentu dalam kelas yang lebih tinggi(mengikut minat dan perkembangan intelek) dan memendekkan tempoh pengajaran sepertikurikulum setahun diajar dalam tempoh 6 bulan dan lebihan masa itu digunakan untukmempelajari kurikulum yang lebih tinggi. 8.1.5 Program Pengelompokan Program ini menentukan bahawa kanak-kanak dalam kategori pintar cerdas inidikumpulkan dalam satu kelas dan diberi bimbingan yang sesuai oleh guru yang terlatih.Program pengelompokan ini memerlukan satu penilaian yang standard untuk menentukantahap kanak-kanak pintar cerdas. Langkah ini juga dapat memberi peluang kepada kanak-kanak pintar cerdas untuk menikmati pembelajaran yang lebih sempurna. Komputer dan Kanak-kanak Pontar Cerdas. Geoffrey Jones dalam artikelnya bertajuk, “Personal Computers HelpGifted Students Work Smart” telah menggariskan kebolehan-kebolehan komputer dalammemenuhi keperluan belajar kanak-kanak pintar cerdas. Antaranya ialah; a. Teknologi komputer yang fleksibel akan memudahkan gaya pembelajaran dan minat individu untuk berinteraksi dengan gambar, perkataan, nombor atau sebarang medium yang memberi keselesaan kepada pelajar. 21
 22. 22. b. Struktur pengalaman yang direka oleh guru-guru terlatih akan membantu pelajar untuk membina kekuatan dan mengatasi kelemahan-kelemahan mereka. Word Processors dapat memperbaiki penulisan dan pengolahan idea-idea. Program-program komputer yang berkaitan dengan data statistik boleh membantu pelajar menyelesaikan pelbagai soalan yang mencabar minda mereka. Pelajar-pelajar akan bertambah yakin membina pelbagai “skills” mereka. c. Komputer juga boleh digunakan untuk menyaingi kehendak pelajar. Komputer dapat “bersabar” dan menguasai pada satu-satu idea untuk jangka masa yang panjang. Komputer juga boleh melakukan kerja-kerja yang kompleks apabila para pelajar telah bersedia untuk menggunakannya. d. Apabila para pelajar telah menerima sesuatu tanggungjawab dan menguasai penggunaan komputer, mereka akan bekerja dengan lebih cekap. Komputer berkhidmat untuk masyarakat. Semakin baik pemahaman pelajar tentang proses pembelajaran, mereka akan dapat menggunakan teknologi ini dengan cekap. e. Masyarakat belajar daripada masyarakat. Maklumat dan idea daripada masyarakat luar boleh didapati dari komputer. Para pelajar akan dapat dihubungkan melalui “software”, papan buletin atau perbincangan dan projek kumpulan. Para pelajar akan lebih terdedah kepada golongan masyarakat yang berilmu dan bijak menerusi teknologi komputer ini Penggunaan aplikasi ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran sedikit sebanyakmembantu murid untuk menguasai semua kemahiran komputer. Namun demikian, guru dan ibubapa perlu memantau gerak kerja mereka menggunakan komputer agar mereka mengetahuiapa yang diperlukan atau apa yang tidak diperlukan dalam sesuatu pencarian maklumat.Program sebegini dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam aplikasi penggunaankomputer.9.0 Kesimpulan Individu yang pintar cerdas lazimnya disifatkan mempunyai tahap kecerdasan yangtinggi dalam semua aspek. Banyak teori yang dikemukakan untuk menerangkan tahapkecerdasan mereka. Walaupun demikian, mengenali kanak-kanak pintar cerdas tidak lengkap 22
 23. 23. tanpa mengetahui masalah lain yang dihadapi oleh mereka. Walaupun seorang pintar cerdasmempunyai tahap perkembangan yang tinggi daripada orang normal, namun kadang-kalamereka mempunyai masalah dalam emosi dan sosial mereka. Walaupun kadang kala diamenampilkan sikap emosi atau sosial yang tidak matang, ia tidak menunjukkan bahawa diabukan seorang yang pintar cerdas tetapi terdapat beberapa halangan yang menjadikannyabegitu. Dalam konteks ini, sekiranya tekanan ini mampu ditangani dengan baik maka sudahpastinya kanak-kanak pintar cerdas ini akan berupaya menyesuaikan diri dalam persekitaransosial dan seterusnya menjalani kehidupan dengan harmoni dan selesa. Walau bagaimanapun, sekiranya mereka gagal, ia berkemungkinan akan menjuruskepada kemungkinan untuk mensia-siakan anugerah yang dimiliki dalam pelbagai situasinegatif seperti kegagalan meneruskan kecemerlangan ataupun penglibatan dalam gejalakurang sihat sebagai reaksi kepada pemberontakan emosi yang mereka alami. Hakikatnya,kanak-kanak ini perlu dibimbing dalam segala aspek berkaitan dalam hidup mereka agar dapatmengimbangi tahap kepintaran atau kecerdasan intelektual mereka dengan wibawa diri yangdilengkapi dengan kestabilan mental dan emosi, serta tidak menyalahi norma-norma sosialmasyarakat umum. Program pendidikan pintar cerdas di Malaysia haruslah dibangunberpaksikan matlamat menyerlahkan potensi diri pelajar pintar cerdas secara maksimum tanpamengabaikan dimensi psikologi, sosio-emosi dan rohani agar menjadi generasi berminda kelaspertama Malaysia.BibliografiBetts,G.T. & Neihart,M.(1988). Profiles of the gifted and talented. Gifted Child Quarterly, 32(2),248-253. 23
 24. 24. Goleman, Daniel (1999), Working with Emotional Intellegence, Bantan, New York.Mook Soon Sang (2009), Perkembangan Kanak-Kanak. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.Nordin Mamat (2005), Asas Sosial Kanak-kanak. Pustaka Salam Sdn. Bhd: Kuala Lumpur.Noriah Mohd Ishak, Rosadah Abd. Majid & Siti Fatimah Mohd Yassin (2009) PERMATApintar: Pengalaman UKM Bangi : Pusat PERMATApintar Negara UKM.Prof. Madya Dr. Mansor Fadzil, Prof. Madya Dr. Abdul Razak, Prof. Dr. Khadijah Mohd Yunus. (2003) Asas Psikologi: Pendidikan Khas. OUM.Rohani Abdullah (2001). Perkembangan Kanak-Kanak Penilaian Secara Portfolio. UPM SerdangZalizan Mohd Jelas. 2009. Pendidikan Kanak-kanak Berkeperluan Khas: Konsep dan Amalan Universiti Kebangsaan MalaysiaLaman WebChe Mah Yusof dan Dr. Mariani Md Nor. Personaliti Pelajar Pintar Cerdas dan hubungannyadengan pencapaian akademik daripada http://www.educ.upm.edu.my/~gradeduc/chemah.pdfhttp://file-pdf.com/Tajuk-10:-Kanak-Kanak-Berkeperluan –Khas.html 24

×