Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation falsafah

16,114 views

Published on

Presentation falsafah

 1. 1. NORMAWATI BT ABDUL HAMID L20101005984 WAN NORDIANA BT WAN IBRAHIM L20101005985 ELIZEBERT LINDA UGAP L20101005986 ZAHIDAH BT RAMLI L20101005986 BASYIRAH BT AHMAD L20101005989 ARNIE LAGOMI L20101005917
 2. 2. <ul><li>Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) atau dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) merupakan satu asas kepada hala tuju pendidikan negara pada masa kini. </li></ul><ul><li>Proses pembentukan falsafah pendidikan di Malaysia telah bermula sejak tanah air menuntut untuk mendapatkan kemerdekaan. </li></ul><ul><li>Jawatankuasa Pelajaran 1956 telah ditubuhkan bagi mengkaji keperluan sistem pendidikan sebagai satu usaha dalam persediaan menuntut kemerdekaan, </li></ul><ul><li>Rentetan kepada asas pembentukan Falsafah Pendidikan Negara (FPN), Laporan Rahman Talib 1960 telah dikeluarkan. </li></ul><ul><li>Asas pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) tidak difokuskan kepada satu aliran falsafah sahaja. Ia mengambil kira beberapa mazhab falsafah Barat dan juga Falsafah Pendidikan Islam bagi tujuan membentuk satu falsafah yang bersifat eklektik </li></ul>
 3. 3. MAZHAB UMUM BARAT Falsafah Metafizik Epistemologi Aksiologi Idealisme <ul><li>Semua realiti dapat digolongkan ke dalam bentuk akal fikiran dan kerohanian. </li></ul><ul><li>Penguasaan ilmu bermula daripada kesedaran kepada kefahaman </li></ul><ul><li>Ilmu didapati daripada pemikiran yang rasionall </li></ul><ul><li>Nilai dan etika adalah bersifat mutlak dan kekal selama-lamanya dan ia adalah daripada Tuhan yang menciptanya. </li></ul>Realisme <ul><li>Fahaman ini percaya kepada benda-benda yang dapat dilihat dan dibuktikan kewujudannya melalui pancaindera. </li></ul><ul><li>Manusia lahir ke dunia ini dengan fikiran, ingatan atau kefahaman yang kosong. </li></ul><ul><li>Nilai dirujuk kepada penerimaan terhadap sesuatu masyarakat. </li></ul>
 4. 4. Pragmatisme <ul><li>Kebenaran melalui pengalaman merupakan suatu perkara yang boleh dialami dan dipraktikkan. </li></ul><ul><li>Pengetahuan ialah suatu proses yang sentiasa berubah dan diperbaharui kerana persekitaran manusia sentiasa berubah </li></ul><ul><li>Nilai dilihat sebagai relatif atau tertakluk kepada keadaan. </li></ul>Eksistensialisme <ul><li>Realiti ialah suatu kewujudan yang bersifat individu. Perkembangan adalah bergantung kepada persekitaran yang bebas ditetapkan oleh individu. </li></ul><ul><li>Pengetahuan yang diperoleh adalah melalui pengalamannya dengan persekitaran. </li></ul><ul><li>Pengetahuan yang diperoleh ini adalah bersifat relatif dan berubah-ubah bergantung kepada masa, keadaan dan individu. </li></ul><ul><li>Nilai adalah bersifat relatif kepada individu. Ia adalah berbeza dengan setiap individu yang lain. </li></ul>
 5. 5. FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT <ul><li>Essensialisme </li></ul><ul><li>Falsafah ini memfokuskan kepada usaha mengkaji semula perkara yang perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah </li></ul><ul><li>Manusia secara semulajadi mempunyai nilai murni yang kurang dalam dirinya dan melalui pendidikan dapat mempengaruhi nilai murni seseorang. </li></ul><ul><li>Guru berautoriti dalam bilik darjah. </li></ul><ul><li>Keberkesanan sesuatu ilmu bergantung kepada seseorang pelajar. </li></ul><ul><li>Perenialisme </li></ul><ul><li>Ahli-ahli falsafah ini berpendapat bahawa nilai moral manusia semakin merosot dan berkurangan </li></ul><ul><li>Pendidikan dapat mendisiplinkan akal dan jiwa pelajar supaya menjadi manusia yang lebih rasional, memupuk nilai moral dan mengembangkan potensi pelajar. </li></ul><ul><li>Guru merupakan individu yang mempunyai autoriti dan ilmu pengetahuan yang ada pada guru tidak boleh dipertikaikan. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Progresivisme </li></ul><ul><li>Aktiviti pengajaran dan pembelajaran hendaklah berasaskan kepada minat, keperluan dan kebolehan pelajar. </li></ul><ul><li>Guru berperanan sebagai pembimbing pelajar dan penasihat. Tidak bersetuju dengan guru berautoriti dalam bilik darjah </li></ul><ul><li>Cara yang paling berkesan untuk memperolehi ilmu adalah melalui kaedah penyelesaian masalah. </li></ul><ul><li>Rekonstrukturisme </li></ul><ul><li>Pendidikan merupakan suatu tempat untuk menghapuskan masalah sosial dan mengubah masyarakat. Sekolah pula perlu memainkan peranan dalam membentuk semula masyarakat yang harmoni dan sempurna. </li></ul><ul><li>Murid perlu mematuhi segala prinsip tingkah laku yang telah ditentukan dan berusaha mempertingkatkan kualiti pembelajaran mereka. </li></ul><ul><li>Guru berperanan sebagai ejen perubahan dan membantu pelajar untuk menyelesaikan masalah. </li></ul>
 7. 7. ASAS PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN YANG DIKATAKAN EKLEKTIK
 8. 8. PENDIDIKAN SEBAGAI SATU PROSES YANG BERTERUSAN
 9. 9. MEMPERKEMBANGKAN POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU
 10. 10. … .ROHANI, JASMANI DAN EMOSI
 11. 11. … .INTELEK
 12. 13. KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN
 13. 14. MELAHIRKAN WARGANEGARA YANG BERPENGETAHUAN, BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA DAN BERTANGGUNGJAWAB
 14. 15. IDEALISME REALISME FPI
 15. 16. BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN NEGARA
 16. 18. FALSAFAH PENDIDIKAN metafizik Epistemologi aksiologi
 17. 20. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) sebenarnya bersifat elektisisme <ul><li>- maka unsur dan elemen dalam FPK merentasi budaya, agama dan kepercayaan kaum di Malaysia. </li></ul>

×