Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pemerkasaan pendidkan ke arah kesepaduan sosial

9,097 views

Published on

hubungan etnik 2013

Published in: Technology, Travel

Pemerkasaan pendidkan ke arah kesepaduan sosial

 1. 1. PEMERKASAANPENDIDIKAN KE ARAHKESEPADUAN SOSIALKUMPULAN ASPIRASI
 2. 2. PENGENALAN
 3. 3. PengenalanTahukah kamu bahawapendidikan merupakanasas penyatuan dalamproses pembinaannegara bangsa?Tahukah kamu bahawapendidikan merupakan asaspembinaan sesuatu bangsa?Tapi masihdipraktikkan???Ya,kebanyakan negaramelaksanakan dasarpendidikan untukpelbagai komuniti etnikTapi,Ia telah mencetuskanpelbagai polemik!!!Tapi,masihDipraktikkan????!!
 4. 4. Sistem pendidikan dinegara kitaberorieantasikansistem pendidikanvernakular!!
 5. 5. Latar Belakang PendidikanKomuniti EtnikMELAYUBerasaskan sistem nilai dan adatTidakformalFormal
 6. 6. Tidak FormalCth: Pondok, madrasah, sekolah agama, sekolah agama rakyatBahasa melayu & arab bahasa pengantarSukatan : Al-quran, al-hadis, hal ehwal keagamaanBebas pemantauan kerajaan britishAda peringkat rendah & menengahLanjut pelajaran ke Indonesia, India & Mesir
 7. 7. FormalDidirikan kerajaanBritishBahasa melayubahasa pengantarTumpuan kpdmembaca, mengira,menulis, ilmupertukangan, anyaman & pertanianLanjut pelajaran keMaktab PerguruanSultan IdrisTidak menjawatjawatan tinggi
 8. 8. CINASebelum1900Sistem pendidikan tersendiriTumpuan kpd pemahamanpenulisan Cina klasikBahasa Cina bahasa pengantarSukatan pelajaran, guru & bukuteks dari ChinaUntuk mengekalkan identitiDibiayai secara persendirian &persatuanAda peringkat rendah & menengah
 9. 9. 1920-an Kebangkitan semangat nasionalismedi ChinaFahaman Kuomintang & Komunismeresap masukTimbul sentimenanti-imperialis &anti-BritishEnakmenPendaftaran sekolahPengawalan sekolah cina &kurangkan campur tangan persatuan1924 Sekolah dapat bantuan kewangan & dipantaukerajaanUsaha kurang berjaya disebabkan penentanganMendesak British tidak campur tangan dalampendidikan
 10. 10. INDIATidak ada sumber & dana utk tubuh sekolah sendiriBritish sediakan sekolah vernakular melayu tetapimereka menolakSekolah vernakular Tamil ditubuhkan oleh pihak estetPenerapan nilai ketamilan diberi keutamaanBahasa Tamil bahasa pengantarSukatan pelajaran & guru dari IndiaPersekitaran serba kekurangan & hanya penekanansekolah rendah : kurang sambutan
 11. 11. SEKOLAH VERNAKULAR INGGERISPenubuhanPenang FreeSchoolDikuasaimubaligh kristian& Inggeris bahasapengantarUntuk melahirkanpegawai tadbirrendahDimasuki oleh : komuniti cina di bandar komuniti india di bandar kelas atasan komuniti melayuBoleh lanjutpelajaran ke kolej& universitiDipandang tinggimasyarakat
 12. 12. DASARPENDIDIKANDALAM TEMPOH1945-1970
 13. 13. Dasar Cheseeman 1946• Peruntukan pendidikan peringkat rendahsecara percuma• Pendidikan Inggeris didedahkan semenjaksekolah rendah• Peluang pendidikan sama kepada golonganwanita
 14. 14. Jawatankuasa Car-Saunders 1947• Merangka pendidikan tahap universiti di TanahMelayu• Peluang dibuka kepada komuniti Melayumemasuki pendidikan Inggeris
 15. 15. Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum1949• Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris wajibdiajar di peringkat sekolah rendah• Sekolah kebangsaan ditubuhkan• Bahasa ibunda masing-masing boleh diajar
 16. 16. Laporan Barnes 1951• Menyemak dan memperbaiki bentukpendidikan melayu• Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagaibahasa pengantar di sekolah rendah• Sekolah vernakular dimansuhkan dan digantidengan sistem pelajaran kebangsaan sekolahrendah
 17. 17. Laporan Fenn-Wu 1951• Mempertahankan kedudukan sekolah Cina• Kedudukan bahasa Cina sebagai bahasaterbesar dunia• Sekolah Cina tidak perlu sukatan pendidikandari negara China
 18. 18. Ordinan Pendidikan 1952• Pilihan sama ada bahasa Melayu atau bahasaInggeris sebagai bahasa pengantar di sekolahrendah• Menjadikan sistem pendidkan sebagai teraspenyatuan kaum
 19. 19. Laporan Razak 1956• Dijadikan Dasar Pendidikan pertama untuk PersekutuanTanah Melayu• Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di sekolahrendah & sekolah menengah• Sekolah jenis kebangsaan bebas memilih bahasa pengantar• Penggunaan sukatan pelajaran, sistem peperiksaan, latihanperguruan dan sistem nazir yang sama• Pendidikan menggunakan bahasa Melayu dilanjutkan keperingkat menengah dan universiti
 20. 20. Laporan rahman Talib 1960 dan AktaPendidikan 1961• Bahasa kebangsaan ialah medium penghubungdi Malaysia• Menyeragamkan sistem peperiksaan danpersekolahan• Memberi penekanan terhadap pendidikanteknik dan vokasional• Memberi penekanan kepada pendidikan moraldan keagamaan
 21. 21. Pendidikan Alat Perpaduan1) Sistem pendidikan penting dalam usaha mewujudkanperpaduan kaum, khususnya di kalangan generasi muda.2) Melalui sistem pendidikan yang sama, penduduk TanahMelayu akan dapat disatukan dengan perasaan taat setiamereka yang tidak berbelah bagi terhadap Tanah Melayu.3) Sistem pendidikan sebelum merdeka belum mampumewujudkan perpaduan kaum kerana pada masa itu terhadaplima sistem pendidikan yang berbeza, iaitu:
 22. 22. SEKOLAHKEBANGSAAN DANSEKOLAHVERNAKULAR
 23. 23. Kelemahan-kalemahan sistem pendidikanvernakular• Tidak dapat memupuk perpaduan kaum• Murid-murid daripada pelbagai kaumterpisah• Melalui sistem pendidikan yang berbeza-beza• Penggunaan bahasa yang berbeza-bezasebagai bahasa pengantar
 24. 24. Ciri-ciri sekolah vernakular• Disediakan oleh kerajaan bagi sekolah di Bandar• Dibiayai oleh pengusha ladang bagi sekolah Tamildi ladang• Berorientasikan sistem pendidikan di India• Menggunakan sukatan pelajaran dari India• Menggunakan buku yang dibawa dari India• Tenaga pengajar dibawa dari India• Menggunakan bahasa Tamil sebgai bahasapengantar
 25. 25. • Sekolah Vernakular (Melayu, Cina dan Tamil)hanya mampu membekalkan murid-murid dgnpendidikan asas melalui Bahasa Kebangsaan,atau dialek Cina (kemudian ditukar kpd BahasaMandarin, atau Tamil• Kerajaan menubuhkan Sekolah Jenis Kebangsaanbagi menggantikan Sekolah Vernakular.• Sekolah Kebangsaan memberi peluang kepadasemua etnik menghantar anak-anak merekabelajar bersama-sama etnik yang lain(menggalakkan segregasi penduduk)• Kewujudan sistem pendidikan seperti inimemberikan ruang integrasi kepada pendudukmelalui sistem kurikulum yang dibentuk.
 26. 26. SekolahKebangsaanBahasa Melayusebgai bahasapenghantarSekolah JenisKebangsaanBahasa Mandarindan BahasaTamil sebagaibahasapenghantar
 27. 27. Usaha penyatuan etnik dalam pendidikanditeruskan di peringkat menengah denganPelaksanaan Program Rancangan IntegrasiMurid Untuk Perpaduan (RIMUP)
 28. 28. PENDIDIKANMENENGAH
 29. 29. • Sekolah ini terbuka kepada semua kaum dan menggunakansukatan pelajaran yang sama.• Pendidikan menengah melibatkan kategori SekolahMenengah Harian, Sekolah Menengah JenisKebangsaan, Sekolah Berasrama Penuh, SekolahKluster, Sekolah Teknik dan Vokasional, Sekolah MenengahAgama, Sekolah Seni dan Sukan.• Pengajian dalam bahasa ibunda adalah dibenarkan jikamemenuhi syarat (pengekalan identiti menerusi bahasaibunda masing-masing.)• Peperiksaan besar bagi pendidikan ini ialah Sijil PelajaranMalaysia yang menentukan haja tuju pendidikan pelajar padaperingkat seterusnya.
 30. 30. Untuk memantapkan lagi perpaduan dan integrasinasional di kalangan rakyat pelbagai kaum, pihakkerajaan di bawah kepimpinan Tun Dr. MahathirMohamad telah memperkenalkan penubuhan SekolahWawasan.Sekolah Wawasan bukanlah mengubah dasarpendidikan yang sedia ada secara drastik. Ia hanyamenempatkan ketiga-tiga buah sekolah jeniskebangsaan di sebuah kawasan yang sama.Menerusi Sekolah Wawasan, ia membolehkan pelajarberinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lainsama ada di dalam kawasan sekolah, kantin danpadang permainan.
 31. 31. PENDIDIKANPRAUNIVERSITI
 32. 32. Tingkatan 6-Selama 2 tahun-Menduduki Sijil TinggiPersekolahan MalaysaMatrikulasi-Selama 1 atau2 tahunDiploma-Sekurang-kurangnya 3 tahunAsasi-Selama 1 atau2 tahun(Selepas menduduki SPM)
 33. 33. INSTITUSIPENGAJIANTINGGI
 34. 34. InstitusiPengajianTinggiInstitusiPengajianTinggi AwamInstitusiPengajianTinggiSwasta
 35. 35. • Para pelajar berlatarbelakangkan pelbagai aliranperingkat institusi pengajian tinggi• Mereka berasal daripada seluruh pelusuk tanah airdan menjalani kehidupan kampus selama tiga hinggaempat tahun atau lebih.• Pelajar mula memahami persekitaran perkongsian.• Ruang untuk para pelajar bergaul antara etnik lebihluas.• Perkongsian dalam pelbagai aktiviti memupukkepada kesepaduan sosial yang lebih kukuh.• Keadaan ini penting dalam konteks mencapaiperpaduan nasional dalam masyarakat pelbagaietnik menjelang tahun 2020.
 36. 36. Cabaran DalamPendidikan DanBahasa
 37. 37. • Usaha menghalang polarisasi antara etnik.• Kepelbagaian dalam sistem pendidikan negaraa.• Menekan pemahaman tiga rukun politik cina kepadamasyarakat.• Rukun pertama : Mempertahankan pendidikan cina.• Rukun kedua : Mempertahankan penerbitan akhbarcina.• Rukun ketiga : Mempertahankan persatuan cina• Mengemukakan Memorandum PendidikanPersekutuan Malaya.• Menjadikan pendidikan cina sebagai satu daripadaaliran pendidikan negara.
 38. 38. KOMITMEN KERAJAAN
 39. 39. • Memansuhkan Akta Pelajaran 1961 Seksyen 21 (1B)yang memberi kuasa kepada Menteri Pelajaran untukmenutup atau memansuhkan Sekolah JenisKebangsaan.• Membentangkan akta baharu iaitu Akta Pendidikan1996.• Mewujudkan pendidikan berdasarkan FalsafahPendidikan Negara.• Mewujudkan pendidikan berasaskan 1 Malaysia• Menyatukan semula hubungan antara etnik denganmewujudkan satu jenis sekolah sahaja di peringkatmenengah.
 40. 40. KESIMPULAN
 41. 41. Terbukti bukan,perananpendidikan amat d0minandalam proses sosialisasi.Dasar pendidikan dan bahasadi Malaysia juga amat unikjika hendak dibandingkandengan negara-negara lain.
 42. 42. ~Sekian~~ Terima kasih~

×