Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

т ртұптұ__ е__ тамаша мектебұ-отбасы тренинг

4,633 views

Published on

Отбасы тренинг

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

т ртұптұ__ е__ тамаша мектебұ-отбасы тренинг

 1. 1. Бірінші өз есіміңізді айтып, қасыңыздағы көршіңіздің атын еркелетіп айтып таныстырасыздар. Ойын әрі қарай жалғаса береді.
 2. 2. Қатысушы ата-аналар шеңбер бойына орналасады. Ортаға ойыншы шығып «Айна,айна мен қандаймын?» деген сұрақ қояды. Қатысушылар ойыншының бойындағы жақсы қасиеттерін айту керек.
 3. 3. Нұсқау : І топ атысушылары қ ортаға шығып шарларды үрлеп, оларды байлайды. Шарлар адамның денесін бейнелейді, ал оның ішіндегі ауа – сезімін. Кері байланыс: Нұсқау: ІІ топ қатысушылары да шарларды үрлейді. Бірақ байламай ұстап тұрады. Бұл шарлар ашу толы сезімді білдіреді. Кері байланыс:
 4. 4. Релаксация
 5. 5. Н Нәәрреессттее жжааррыыққ ддүүннииееггее ккееллеерр ааллддыыннддаа ққұұддааййддаанн ссұұррааддыы::
 6. 6. ““ММеенн ббұұлл әәллееммддее ннее ііссттееуу ккееррееккттііггіінн ббііллммеейймміінн??””
 7. 7. ҚҚұұддаайй ббыыллаайй ддеепп жжааууаапп ббееррееддіі:: ““ММеенн ссаағғаанн ппеерріішшттее ссыыййллааййммыынн...... ООлл әәррққаашшаанн ссееннііңң ққаассыыңңддаа ббооллааддыы..””
 8. 8. ““ББііррааққ ммеенн оонныыңң ттіілліінн ттүүссііннббеейймміінн””
 9. 9. ““ППеерріішшттееңң ссеенніі өөзз ттііллііннее үүййррееттееддіі””
 10. 10. ООлл ссеенніі ббааррллыыққ ққааууііпп--ққааттееррддеенн ққооррғғааййддыы..
 11. 11. ММеенн ссаағғаанн ққааллаайй жжәәннее ққаашшаанн ооррааллууыымм ккеерреекк??
 12. 12. ССееннііңң ппеерріішшттееңң өөззііңңее ббааррллыығғыынн ааййттааддыы..
 13. 13. ААлл,, ммееннііңң ппеерріішшттееммннііңң еессіімміі ккіімм??
 14. 14. ““Оның еессіімміі ккіімм ееккеенніі ммааңңыыззддыы ееммеесс........”” ССеенн оонныы АА НН АА ддеепп ааттааййссыыңң..

×