Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dokumentacia pechatni materiali

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dokumentacia pechatni materiali

  1. 1. 0-2159000 <br />София 1233 , ул. Кресна № 6, ет. 5 <br />тел. 02/832 41 36, факс. 02/832 41 36; <br />е-mail: eurointegrasofia@gmail.com<br />Русе 7012, ул. Борисова №80<br />Сдружение „Евроинтегра” тел. 0878 21 90 20<br />Проект: Дунавски винарски дестинации e-mail: eurointegrarouse@gmail.com<br /> <br /> УТВЪРЖДАВАМ:........................................<br />ДЕСИСЛАВА ДОНЧЕВА<br />СДРУЖЕНИЕ „ЕВРОИНТЕГРА“<br />за участие в Открит избор за възлагане на поръчка с предмет:<br />"ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ “Danube Winery Places” съгласно сключен договор за безвъзмездна помощ № 2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742 по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие“ <br />2011 г.<br />Цена: 10.00 лв (десет лева) с ДДС <br />0-2159000 <br />София 1233 , ул. Кресна № 6, ет. 5 <br />тел. 02/832 41 36, факс. 02/832 41 36; <br />е-mail: eurointegrasofia@gmail.com<br />Русе 7012, ул. Борисова №80<br />Сдружение „Евроинтегра” тел. 0878 21 90 20<br />Проект: Дунавски винарски дестинации e-mail: eurointegrarouse@gmail.com<br />С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е<br />РАЗДЕЛ І<br />ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ<br />РАЗДЕЛ ІІ<br />УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА<br />РАЗДЕЛ ІІІ<br />ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА. <br />РАЗДЕЛ ІV<br />ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ<br />РАЗДЕЛ V<br />ГАРАНЦИИ<br />РАЗДЕЛ VІ<br />ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА.<br />ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ<br />РАЗДЕЛ VІI<br />СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА<br />РАЗДЕЛ VІІI<br />РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ<br />РАЗДЕЛ IХ<br />ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА БЕНЕФИЦИЕНТА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР<br />Приложения:<br />Приложение № 1 – Оферта/заявление за участие в процедура<br />Приложение № 2 – Декларация по чл. 31, ал. 1 от пмс № 55 от 2007 г. на МС<br />Приложение № 3 – Декларация по чл. 31, ал. 2 от пмс № 55 от 2007 г на МС<br />Приложение № 4 – Декларация за свързано лице по смисъла § 15, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон<br />Приложение № 5 – Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 5 от пмс № 55 на МС(оригинал) – канидидатът декларира използването на подизпълнител<br />Приложение № 6 – Декларация по чл. 31, ал. 7 от от пмс № 55 от 2007 г. на МС<br />Приложение № 7 – Административни сведения<br />Приложение № 8 – Техническо предложение<br />Приложение № 9 – Ценово предложение<br />Приложение № 10 - Проект на договор - образец<br />ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ<br />РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА<br />I.1) Наименование, адреси и лица за контакт<br />Официално наименование: Сдружение „Евроинтегра“Адрес: гр. Русе 7012, ул. „Борисова“ № 80Град: РусеПощенски код: 7012Държава: БългарияЗа контакти: Координатор на проектЛице/а за контакт: Елиз РушидТелефон: 082/82 00 91Електронна поща: eurointegra.pc@gmail.comФакс: 082/82 00 91Интернет адрес/и (когато е приложимо)<br />Допълнителна информация може да бъде получена на:х Съгласно І.1) Друго: моля, попълнете Приложение А.IПояснителен документ и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) могат да бъдат получени на: Съгласно І.1)х Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ, гр. Русе 7012, ул. „Борисова“ № 80Оферти или заявления трябва да бъдат изпратени на: Съгласно І.1)х Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ, гр. Русе 7012, ул. „Борисова“ № 80<br />I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и<br /> търговско дружество х юридическо лице с нестопанска цел друго (моля, уточнете): обществени услуги околна среда икономическа и финансова дейност здравеопазване настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура социална закрила отдих, култура и религия образование търговска дейност друго (моля, уточнете):<br />РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ <br />ІІ.1) Описание<br />ІІ.1.1) Обект на процедурата: "Изработка на рекламни материали по проект “Danube Winery Places” съгласно сключен договор за безвъзмездна помощ № 2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742 по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие“ІІ.1.2) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата процедура)(а) Строителство  (б) Доставки (в) Услуги х  Изграждане Проектиране и изпълнение Рехабилитация, реконструкция Строително-монтажни работи Покупка Лизинг Покупка на изплащане Наем за машини и оборудване Комбинация от изброените Други (моля, пояснете)……………....................................................................Категория услуга: № 13(вж. приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, съгласно чл.47, т.4 от ПМС № 55 от 2007 г.)Място на изпълнение на строителството:________________________________________________код NUTS:     Място на изпълнение на доставка:____________________________________________код NUTS:     Място на изпълнение на услугата:__________Русе___________________________код NUTS: BG 323ІІ.1.3) Описание на предмета на процедурата: Изработка на рекламни материали по проект “Danube Winery Places” съгласно сключен договор за безвъзмездна помощ № 2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742 по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие“ ІІ.1.4) Обособени позиции: да  не х(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):само за една обособена позицияхза една или повече обособени позицииза всички обособени позицииІІ.1.5) Ще бъдат приемани варианти да  не х<br />ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата<br />Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо)(в цифри): 82 730.34 леваили от ____________________ до _________________<br />ІІ.3) Срок на договора<br />Срок за изпълнение в месеци 17 или дни:  (от сключване на договора)илиначална дата // (дд/мм/гггг) крайна дата на изпълнението // (дд/мм/гггг)<br />РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ<br />ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата<br />ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо) 1.1.а Гаранция за участие (не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на договора): 800.00 (осемстотин лева)Възложителя има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в процедурата: оттегли заявлението /офертата си след изтичането на срока за получаване на заявленията/ офертите;е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор.Възложителя освобождава гаранциите за участие на:отстранените кандидати в срок 10 работни дни след изпращане на решението на възложителя за определяне на изпълнител / определяне на кандидатите, които ще участват в договарянето;класираните на първо и второ място кандидати - след сключване на договора за изпълнение, а на останалите класирани кандидати - в срок 10 работни дни след изпращане на решението на бенефициента за определяне на изпълнител.При прекратяване на процедурата гаранциите на всички кандидати се освобождават в срок 10 работни дни след издаване на решението за прекратяване.1.1.б Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение): 3% от стойността на процедурата________________________________________________________________________Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за изпълнение. – 1. Кандидатът оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;2. Кандидатът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор.3. Когато кандидатът е представил банкова гаранция, бенефициентът има право да пристъпи към усвояването й в случайте по т.1 и 2.;4. Отстранените кандидати в срок 10 /десет/ работни дни след изпращане на решението на бенефициента за определяне на изпълнител.5. Класираните на първо и второ място кандидати – след сключване на договора за изпълнение, а на останалите класирани кандидати – в срок 10 /десет/ работни дни след изпращане на решението на бенефициента за определяне на изпълнител.6. При прекратяване на процедурата гаранциите на всички кандидати се освобождават в срок 10 /десет/ работни дни след изпращане на решението за прекратяване.7. При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция, изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията.8. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на поръчка.9. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава съгласно условията на договора за възлагане на поръчка.10. Бенефициентат не дължи лихви за договорения период, през който гаранциите законно са престояли при него.ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждатПредоставени средства от Европейския съюз по Програмата за трансгранично сътрудничество "Румъния - България 2007-2013"ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да  не хАко да, опишете ги:<br />ІІІ.2) Условия за участие <br />ІІІ.2.1) Правен статусИзискуеми документи:1. Декларация по чл. 31, ал. 1 от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документацията;2. Декларация по чл. 31, ал. 2 от ПМС № 55 от 2007 г на МС (оригинал) - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документацията;3. Декларация по чл.15, ал. 3, т. 11 от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) – декларацията е свободен текст свързан с мерките за опазване на околната среда, които кандидатът предвижда да приложи при изпълнението;4. Декларация за свързано лице по смисъла § 15, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;5. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 5 от ПМС № 55 на МС (оригинал) – канидидатът декларира използването на подизпълнител; 6. Декларация по чл. 31, ал. 7 от от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) - като се попълва, подписва и се подпечатва приложения образец към настоящата документация;ІІІ.2.2) Обстоятелства, водещи до отстраняване на кандидата (по чл. 31, ал. 3)На основание чл. 31, ал. 1, ал. 2 и описаните обстоятелства в документацията.Кандидат който е представил не пълна оферта.Кандидат който е представил оферта, неотговаряща на предварително обявените условия.ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 15, ал. 3)Изискуеми документи и информацияДа има реализиран оборот, сходен с предмета на поръчката общо в размер на по 50 000 (петдесдет хиляди) лева за последната 1 (една) финансова година ( 2010 г.). Минимални изисквания (когато е приложимо):1.Доказва се с копие на отчет за приходи и разходи за последната 1 (една) финансова година (2010 г.). Задължителено е доказването на положителен финансов резултат за всяка от последната една финансова година.ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 15, ал. 5)Изискуеми документи и информация1.Кандидатът да има минимум 1 един офиса. 2.Кандидатът да има минимум 3 трима квалифицирани специалисти, назначени на трудов и/или граждански договор. 3.Кандидатът да има техническа възможност за изпълнение на предмета на поръчка;4.Кандидатът да докаже наличие на сходни с предмета на поръчката договори.Минимални изисквания (когато е приложимо):Доказва се с декларация-списък с притежавания от канидидата офис, с посочване на адрес;2. Доказва се с декларация-списък с имената на квалифицираните специалисти, назначени на трудов и/или граждански договор, придружен от копия на трудовите и/или граждански договори. 3. Описание на оборудването и техническите възможности на кандидата (свободен текст);4. Доказва се със списък на изпълнени или в процес на изпълнение минимум 2 два договора.<br />ІІІ.3) Специфични условия при процедура за определяне на изпълнител с обект предоставяне на услуги<br />ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия да  не хАко да, посочете съответните нормативни разпоредби и професията:ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата да  не х<br />РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА<br />ІV.1) Вид процедура<br />ІV.1.1) Вид процедура(моля, отбележете вида на процедурата)Открит избор: хДоговаряне с пояснителен документ: <br />ІV.1.2) Ограничение на броя на кандидати, които ще бъдат поканени да представят оферта или да участват в процедура на договаряне с пояснителен документ:Минимален брой (не по-малко от трима): …….Максимален брой: …….Критерии: …….Брой: ………<br />ІV.2) Критерий за оценка на офертите<br />Критерий за оценка на офертите(моля, отбележете приложимото)най-ниска цена илиикономически най-изгодна оферта хх посочените по-долу показатели са изброени съобразно тяхната относителна тежест  посочените по-долу показатели са в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради обективни причиниКритериите се прилагат само по отношение на офертите на кандидатите, които не са отстранени от участие в процедурата на основанията, предвидени в чл. 31 , и които отговарят на обявените от възложителя изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможностих показатели, посочени в документациятаПоказатели1.Предлагана цена 2.Време за реакция3.Концепция за изпълнение на поръчката;Тежест50 %40 %10 %Показатели6. ______________7. ______________8. ______________9. ______________10. _____________Тежест________________________________________________________________________________(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности на кандидатите.)<br />ІV.3) Административна информация<br />ІV.3.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощПроект “Danube Winery Places” съгласно сключен договор за безвъзмездна помощ № 2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742 по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие“ ІV.3.2) Условия за получаване на пояснителния документ и документацията за участие - спецификации и допълнителни документи Предвижда ли се закупуване на документацията за участие в процедурата(не се попълва при провеждане на процедура на договаряне)да х не Ако да, посочете цена (в цифри):10.00 лева с ДДС, валута: BGNВ случай, че се предоставя срещу заплащане, възложителят няма право да определя цена на документацията, която е по-висока от действителните разходи, свързани с нейното копиране.Условия и начин за плащане: в офиса на Сдружение „Евроинтегра“, гр. Русе, ул. „Борисова“ № 80 или в централния офис намиращ се в гр. София, ул. „Кресна“ № 6ІV.3.3) Срок за подаване на оферти или заявления Дата: 15/07/2011 (дд/мм/гггг) Час: 12.00 часаІV.3.4) Интернет адреси, на които може да бъде намерен пояснителният документ:1. http://cbcromaniabulgaria.eu- интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)2. www.eurointegra.co.cc3. http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)ІV.3.5) Срок на валидност на офертите/заявленията До // (дд/мм/гггг)или в месеци: 120 или дни:  (от крайния срок за получаване на оферти)ІV.3.6) Условия при отваряне на офертите/заявлениятаДата: 15/07/2011 (дд/мм/гггг) Час: 16.00 часаМясто (когато е приложимо): гр. Русе, ул. „Борисова“ № 80Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е приложимо) да х не Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.<br />РАЗДЕЛ V ОРГАН (УО/ДО), ПРЕД КОЙТО РЕШЕНИЯТА/ЗАПОВЕДИТЕ ПОДЛЕЖАТ НА КОНТРОЛ ПО РЕДА НА ЧЛ. 46, АЛ. 2:<br />Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Национален орган по Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013, с адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19<br />РАЗДЕЛ VI ОРГАН (УО/ДО), ПРЕД КОЙТО ВСЯКО ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 65а – ЧЛ. 65б:<br />Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Национален орган по Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013, с адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19<br />РАЗДЕЛ VІI: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ И ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ <br />А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.):<br />1. Декларация по чл. 31, ал. 1 от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документацията;<br />2. Декларация по чл. 31, ал. 2 от ПМС № 55 от 2007 г на МС (оригинал) - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документацията;<br />3. Декларация по чл.15, ал. 3, т. 11 от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) – декларацията е свободен текст свързан с мерките за опазване на околната среда, които кандидатът предвижда да приложи при изпълнението;<br />4. Декларация за свързано лице по смисъла § 15, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;<br />5. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 5 от ПМС № 55 на МС (оригинал) – канидидатът декларира използването на подизпълнител; <br />6. Декларация по чл. 31, ал. 7 от от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) - като се попълва, подписва и се подпечатва приложения образец към настоящата документация;):<br />Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.):<br />Изискуеми документи и информацияДа има реализиран оборот, сходен с предмета на поръчката общо в размер на по 50 000 (петдесдет хиляди) лева за последната 1 (една) финансова година ( 2010 г.). Минимални изисквания (когато е приложимо):1.Доказва се с копие на отчет за приходи и разходи за последната 1 (една) финансова година (2010 г.). Задължителено е доказването на положителен финансов резултат за всяка от последната една финансова година.<br />В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата по т.ІІІ.2.4 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.):<br />Изискуеми документи и информацияКандидатът да има минимум 1 един офиса. Кандидатът да има минимум 3 трима квалифицирани специалисти, назначени на трудов и/или граждански договор. Кандидатът да има техническа възможност за изпълнение на предмета на поръчка;Кандидатът да докаже наличие на сходни с предмета на поръчката договори.Минимални изисквания (когато е приложимо):1.Доказва се с декларация-списък с притежавания от канидидата офис, с посочване на адрес;2.Доказва се с декларация-списък с имената на квалифицираните специалисти, назначени на трудов и/или граждански договор, придружен от копия на трудовите и/или граждански договори. 3. Описание на оборудването и техническите възможности на кандидата (свободен текст);4. Доказва се със списък на изпълнени или в процес на изпълнение минимум 2 два договора.<br />Г. Други изискуеми от кандидата документи:<br />Оферта/Заявление;<br />Оригинален документ за гаранция за участие / парична или банкова /;<br />Административни сведения за кандидата;<br />Копие от документ за закупена документация;<br />Пълномощно на лицата подписали офертата, в случай че нямат представителни функции;<br />Данни за подизпълнителите /ако се ползват такива/, както и декларация, подписана от управителя на кандидата, че е изискано предварително съгласие за участие на подизпълнителя;<br />Декларации /оригинал/ от подизпълнителя/ите, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителя, че са съгласни да участват в изпълнението на поръчката;<br />Техническо предложение;<br />Проект на договор, подписан и подпечатан от кандидата, с попълнени само данни на Изпълнителя;<br />Списък на приложените документи, подписан и подпечатан от кандидата, с номерирани страници.<br />РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ<br />До 5 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите или заявленията лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителя е длъжен да отговори в тридневен срок от постъпване на искането.<br />Разясненията се публикуват на интернет страницата на възложителя, при наличие на такава, или се изпращат в тридневен срок от постъпване на искането до всички кандидати, които са получили/ закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция.<br />Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.<br />ПРИЛОЖЕНИЕ А<br />ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ<br />(Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ)<br />І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация<br />Официално наименование: Сдружение „Евроинтегра“Адрес: ул. „Кресна“ № 6Град: СофияПощенски код:1233Държава: БългарияЗа контакти: Координатор на проектЛице/а за контакт: Елиз РушидТелефон: 02/832 41 36Електронна поща:eurointegra.pc@gmail.comФакс : 02/832 41 36Интернет адрес (URL):<br />ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат пояснителния документ и документацията за участие - спецификации и допълнителни документи <br />Официално наименование: Сдружение „Евроинтегра“Адрес: ул. „Кресна“ № 6Град: СофияПощенски код:1233Държава: БългарияЗа контакти: Координатор на проектЛице/а за контакт: Елиз РушидТелефон: 02/832 41 36Електронна поща: eurointegra.pc@gmail.comФакс : 02/832 41 36Интернет адрес (URL): www.eurointegra.co.cc<br />ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/ заявление за участие. <br />Официално наименование: Сдружение „Евроинтегра“Адрес:Ул. „Борисова“ № 80Град: РусеПощенски код:7012Държава: БългарияЗа контакти: Ръководител на проектЛице/а за контакт: Десислава ДончеваТелефон: 082 / 82 00 91 Електронна поща: Факс:Интернет адрес (URL):<br />РАЗДЕЛ ІІ<br />УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА<br />1. Кандидати в процедурата могат да бъдат лица или техни обединения, които отговарят на законовите изисквания и на тези, описани в документацията.<br />2. Не се допуска до участие в процедурата кандидат, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на Бенефициента. Кандидат, за който е налице поне едно от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата:<br />2.1. представената оферта е постъпила в незапечатан плик;<br />2.2. представената оферта е постъпила с нарушена цялост;<br />2.3. представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок;<br />2.4. представената оферта не отговаря на предварително поставените условия в тази документация;<br />2.5. не е представен някой от документите, съгласно изискванията на настоящата документация;<br />2.6. не е представил документ за закупуване на документация, както и документ за внесена гаранция за участие;<br />2.7. гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертата;<br />2.8. обявен е в несъстоятелност;<br />2.9. намира се в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;<br />2.10. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът е преустановил дейността си;<br />2.11. кандидат, управител или член на управителен орган на кандидата е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. В случай, че членове са юридически лица, това изискване се отнася за техните представители в съответния управителен орган;<br />2.12. кандидат, управител или член на управителните органи на кандидата е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:<br />а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс ;<br />б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ;<br />в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс ;<br />г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ;<br />д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс ;<br />В случай, че членове са юридически лица, това изискване се отнася за техните представители в съответния управителен орган;<br />2.13. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът е установен;<br />2.14. е свързано лице по смисъла на § 15, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;<br />2.15. е сключил договор с лице по смисъла на § 15, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.<br />Обстоятелствата по т. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 и 2.15 при подаване на офертите се удостоверяват с декларации, а при подписване на договора с кандидата, определен за изпълнител – с документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи съответните обстоятелства.<br />Когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията по точки от т. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 2.13, 2.14 и 2.15 в държавата, в която е установен. При подписване на договора за поръчка кандидатът – чуждестранно физическо или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 и 2.13, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.<br />Когато в съответната чужда държава не се издават документите за липсата на обстоятелствата по т. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 и 2.13 или когато те не включват всички случаи, кандидатът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.<br />Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, кандидатът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.<br />3. Всеки кандидат може да представи само едно предложение, като участва за целия предмет на поръчката. <br />4. Не се допуска кандидат да участва в предложението на друг кандидат за същата поръчка под каквато и да е форма. <br />5. Всеки кандидат, участващ в процедурата за възлагане на поръчка, е длъжен да заяви в предложението си дали при изпълнение на поръчката ще използва подизпълнители. При предвиждане на едно или повече юридически лица, като подизпълнители на поръчката, кандидатът да представи:<br />5.1. списък с имената на подизпълнителите;<br />5.2. декларация за съвместно участие. Същата се подписва и подпечатва от двете страни. <br />РАЗДЕЛ ІІІ<br />ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.<br />При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от бенефициента условия. Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта. Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от бенефициента документи, посочени в пояснителния документ и настоящата документация. Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал или заверено копие, съответно заверени от кандидата копия с думите: гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат съобразно изискванията на бенефициента към конкретните документи. Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти. Кандидатът неможе да предлага варианти на офертата си. <br />Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.<br />Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва:<br />1. Сдружение „Евроинтегра“, с адрес: гр. Русе 7012, ул. „Борисова“ № 80;<br />2. Име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес на кандидата;<br />3. Наименование на обекта на процедурата;<br /> 4. Следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване и класиране”.<br />При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ, или входящ номер.<br />Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат.<br />5. Върху всеки плик, съдържащ се в офертата се отбелазва следното:<br />Плик № 1 - име на кандидата, име на поръчката и означение "Документи за подбор";<br />Плик № 2 – име на кандидата, име на поръчката и означение "Предлагана цена", съотевтно се описва и наименованието на кандидата. Като плик № 2 се запечатва и поставя в плик № 1.<br />6. При приемане на офертата на кандидата се издава входящ номер, представляващ документ по смисъла на чл. 36, ал. 2 от ПМС № 55 от 2007 на МС, а във входящ регистър се отбелязват следните данни: пореден номер, дата и час на получаване на офертата, лицето подало офертата.<br />7. До изтичане на срока за подаване на предложения, всеки канидидат може да промени, допълни или оттегли предложението си. Оттеглянето на предложението прекратява по-нататъшното участие на кандидата в процедурата.<br />Допълнението и промяната на предложението трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалното предложение, като върху плика бъде отбелязан и текст "Допълнение/Промяна на предложение с входящ номер.....................".<br />8. Всички предложения се представят на български език, без зачерквания и поправки. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представят и в официален превод на български език. Документи, представени на чужд език следва да бъдат придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач.*<br />9. Всички представени документи следва да бъдат подписани и подпечатани от кандидата, а всички страници трябва да бъдат номерирани. Документите в предложението трябва да бъдат подредени съгласно настоящата документация.<br />10. Всички страници от офертата трябва да бъдат окомплектовани в класьор, папка /без джобове/ или свързани със спирала и последователно номерирани.<br />Неизпълнението на тези изисквания е основание за отстраняване на кандидата.<br />Кандидатите имат право да поставят писмено въпросите, свързани с предмета на поръчката. Възникналите въпроси се задават писмено в срок до 5 (пет) дни преди изтичане на срока за представяне на офертата. БЕНЕФИЦИЕНТА изпраща писмен отговор на поставените въпроси на всеки от кандидатите, закупили документация, до 3 (три) дни от постъпването на запитването.<br />РАЗДЕЛ ІV<br />ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ<br />1. В цените трябва да са включени всички необходими разходи свързани с изработка и доставка на рекламните материали.<br />2. Цените на рекламните материали трябва да включват и всички разходите свързани с дизайна, предпечатна подготовка, печат и доставка.<br />3. Плащането се извършва след издаване и предоставяне на фактура или друг първичен счетоводен документ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.<br />4. Плащането на рекламните материали ще се извършва в лева по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни от деня на издаване на фактура и подписан приемо-предавателен протокол. <br />РАЗДЕЛ V<br />ГАРАНЦИИ<br />1. Гаранцията за участие в процедурата.<br />1.1. Размер: 800,00 /осемстотин/ лева;<br />1.2. Условия – представя се заедно с предложението за участие в процедурата. Гаранцията следва да бъде представена като безусловна и неотменима банкова гаранция или да бъде преведена по банковата сметка на Сдружение „Евроинтегра“:<br />BIC: BUIB BG SF;<br />IBAN: BG38BUIB98881024541700<br />В случай, че гаранцията се представи като банкова гаранция, то срокът на действието й следва да бъде не по-кратък от срока на валидност на предложенията.<br />2. Гаранцията за изпълнение: <br />2.1. Размер: 3% от стойността на поръчката.<br />2.2. Условия – представя се преди сключване на договора за възлагане на поръчка. Гаранцията следва да бъде представена като безусловна и неотменима банкова гаранция или да бъде преведена по банковата сметка на Сдружение „Евроинтегра. В случай, че бъде представена банкова гаранция, то срокът на действието й следва да надвишава с един месец срока на действие на договора.<br />3. Гаранцията за участие се задържа в случаите, когато:<br />3.1. кандидатът оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;<br />3.2. кандидатът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор.<br />3.3. когато кандидатът е представил банкова гаранция, бенефициентът има право да пристъпи към усвояването й в случайте по т. 3.1 и 3.2.;<br />4. Бенефициентът освобождава гаранции за участие на:<br />4.1. Отстранените кандидати в срок 10 /десет/ работни дни след изпращане на решението на бенефициента за определяне на изпълнител.<br />4.2. Класираните на първо и второ място кандидати – след сключване на договора за изпълнение, а на останалите класирани кандидати – в срок 10 /десет/ работни дни след изпращане на решението на бенефициента за определяне на изпълнител.<br />4.3. При прекратяване на процедурата гаранциите на всички кандидати се освобождават в срок 10 /десет/ работни дни след изпращане на решението за прекратяване.<br />5. При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция, изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията.<br />6. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на поръчка.<br />7. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава съгласно условията на договора за възлагане на поръчка.<br />8. Бенефициентат не дължи лихви за договорения период, през който гаранциите законно са престояли при него.<br />РАЗДЕЛ VІ<br />ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА.<br />ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ<br />1. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА<br />Във връзка присъединяването на България в ЕС и стартирането на Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г., се подписа договор № 2 (2i)-3.1-10, MIS ETC 742 по проект: “Danube Winery Places” по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие и”, като за целта на реализирането на проекта е необходимо да се избере изпълнител по процедура с предмет: "Изработка на рекламни материали по проект “Danube Winery Places” съгласно сключен договор за безвъзмездна помощ № 2(2i)-3.1-10, MIS ETC 742 по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие”. Трансграничният регион на Румъния и България има богат потенциал на туризъм, благодарение на географското си разположение. Програмната територия е най-привлекателна и примамлива с рядката си комбинация от реки, морета, планини, равнини, долини и поляни. Многообразието на пейзажа и голямото разнообразие на културни и природни ресурси, превръщат този регион в идеална локация за различни форми на туризъм.<br />На северната страна на река Дунав, лежи древно румънско богатсво състоящо се от мостове, населени места, лагери и термални бани. Регионът е богат на варовикови пещери със следи от пещерния човек и стара и продължителна история на производство на виното. На южната страна на реката има Румънски, Гръцки и Тракийски забележителности: праисторически пещери с ранни рисунки, известни ботанически градини, високо развит винен регион и няколко природни парка с уникална флора и фауна.<br />На източната страна на ТГС региона, брегът на Черно Море предоставя многобройни лечебни, отпочиващи и лежерни условия, а така също и исторически (Гръцки и Румънски) отпечатъци превърнати в дестинации за почивка. Вярно е, че от българската страна туристическите курорти предлагат по-разнообразни, изискани и луксозни услуги, докато от румнъската страна туристическият продукт е съсредоточен върху морския туризъм. Офертата цена/качество в морските курорти е насочена към големи брой потребители и ясно се определя в летен сезон.<br />По целия ТГС регион има изключителни културни и природни забележителности, някои от които са в списъка на „UNESCO”. Селският туризъм е изключително неразвит в северната част на региона, докато в южната част на поречието на реката са развити продажбите на недвижимости в селските райони. Като цяло програмната област е слабо развита в туристическия сектор. Въпреки това най-голямата и впечатляваща атракция на този регион е река Дунав. Съществува неразвит туристически потенциал в директната връзка между Черно море и река Дунав, вече частично развити туристически зони. Няма данни, засягащи селския туризъм в ТГС региона, но проучвания сочат, че този вид туризъм е по-развит в България отколкото в Румъния. Ръстът на селският туризъм е възпрепятстван от лоша инфраструктура, като недостиг на луксозни хотели и значително малко улсуги предлагани в региона. Силното природно и културно наследство дава ресурси, които могат да подкрепят конкурентния и растящ сектор на туризма както и да подобрят общите характеристки като производство и печалба. Поради различни причини-липса на капитал, труден достъп, лоша инфраструктура, лош транспорт – и независимо от потенциала на района , туристическият потенциал не е бил реализиран. Слабо разбрана е концепцията за туризъм като индустриален сектор на национално и регионално ниво, нито специалната нужда от интегриран подход. Концепцията за продаване на имиджа на транс-граничния регион като туристическа дестинация, трябва да бъде кооперативна, взаимна и всяко взаимодействие между отделните региони трябва да бъде използвано. <br />Разработването съвместни интегрирани продукти ще даде добавена стойност на на винения туризъм в региона.<br />Този продукт следва да има голямо въздействие на съществуващите продукти от сектора на туризма и ще принесе по-голямо разнообразие освен Слънцето, Водата и Пясъка. Не само съществуващи членове от индустрията на туризма ще спечелят от този проект. Той ще дорпинесе възможности за вино-производителите, за индустрията и бизнеса. Продуктът ще даде специално разпознаване на региона, ще даде възможности за споделяне на комбинираните ресурси и ще стимулира взаимодействито от ползите от двете страни на река Дунав. Разработването на съвместен интегриран турустически продукт ще създаде взаимодействие и така необходимата мрежа за съвместно социално-икономически дейности. Интегрираният винено-туристически продукт и неговата реклама ще подчертае идентичноста на региона като древен и традиционен. Новият продукт ще направи региона разпознаваем в ЕС.<br />Във връзка с реализирания проект ще са необходими следните рекламни материали:<br />Брошура за популяризиране на проект - формат : АЗ, страници: минимум 8, с мин 3 бига, материал: хартия минимум 130 гр., печат: 4+4 цветен, мат или гланц, или UV лак:<br />Препоръчителни допълнители обработки: рязане, щанца, дизайн, предпечат, печат;<br />Брошура за популяризиране на винена туристическа дестинация - формат: А5, страници мин. 16, хартия мин. 130 гр., печат - 4+4 цветен, мат/гланц, корици - картон минимум 250 гр., печат – 4 + 4 цветен, мат/гланц, лак, дизайн, предпечат, печат;<br />Сомелиерски комплекти - лусозна кутия, 5 бр. аксесоари за вино, стикер върху кутията: мин. размер - 40 х 70 мм, дизайн, предпечат, изработка стикер, поставяне лого;<br />Комплект обучение:<br />Шапка - модел санвич, 5 парчета, метална закопчалка, ситопечат;<br />Фланелка, 1бр. , къси ръкави, бяла, ситопечат;<br />Чанта за документи: черна/сиво- черна/, полиестер;<br />Тефтер/ бележник – мин. 50 стр., бял офсет, корици, спирала , като на всяка страница има поставено лого на проекта;<br />Химикалка – автоматична, с поставено лого на проекта;<br />Банер - дизайн на лого и надписи, общ бранд, предпечат и печат; <br />Трансперант - билборд, материал винил с размер: 1,5 х 3,00 м, дизайн, предпечат, екосолвентен печат 4+0, шиене, капси;<br />Идентификационни табели - РУС, 5 мм. - 0.50 х 0,70 м, РУС, 5 мм. - 0,35 х 0,50 м, винил със стойка, екосолвентен печат 4+0, 130 микрона, фолио мат, винил, стойки;<br />По проекта има одобрена визуалиция, която следва да се спазва от всички кандидати. При подготовка на идеения порект всеки кандидат трябва да има предвид логата, цветовете и размера.<br />2. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА<br />2.1. Поръчката е за срок от 17 /седемнадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора.<br />2.2. Рекламации за лошо изпълнение се предявяват в случаите, предвидени в договора за възлагане на поръчка.<br />3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ<br />Икономическо и финансово състояние.<br />Кандидатът в процедурата следва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:<br />1. Да има реализиран оборот, сходен с предмета на поръчката общо в размер на по 50 000 (петдесдет хиляди) лева за последната 1 (една) финансова година ( 2010 г.). <br /> Задължителено е доказването на положителен финансов резултат за всяка от последните три финансови години.<br />2. Технически възможности и/или квалификация на кандидата.<br />Участникът следва да отговаря на следните изисквания за технически възможности:<br />2.2. Участникът да има опит в областта на подготовката и отпечатването на информационни и рекламни печатни материали от областта на ролния, листовия и формулярния офсетов печат. Доказва се със списък-декларация на основните договори, минимум два договора, сходни с предмета на поръчката през последната 1 /една/ година (2010 г.), с посочени предмет, стойност, срок, възложител, лице за контакти и телефон за връзка, придружени с препоръки за добро изпълнение;<br />2.3. Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване - офсетова машина, офсетна техника, книговезка гилотина, теловъчна машина и автоматична щанц машина за осигуряване изпълнението на поръчката в определените срокове. Доказва се със справка-декларация от участника, съдържаща списък на техническото оборудване, което ще се използва в производствения цикъл – свободен текст.<br />4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО<br />1. Кандидатът трябва да има минимум 1 (един) офис на териториата на страната. Посочват се точен адрес, стационарни и мобилни телефони, факсове и e-mail за връзка;<br />2. Кандидатът трябва да осигури възможност за приемане и изпълнение на заявки в рамките на работното време от 9:00 до 17:30 часа. При необходимост кандидатът осигурява възможност за приемане и изпълнение на заявки по всяко време на денонощието, включително в извън работно време, почивни и празнични дни;<br />3. Кандидатът трябва да декларира възможността си при подадена заявка ще предостави отговор до Бенефициента чрез електронната поща и/или факс до определено време след подаване на заявката. Отговорът до Бенефициента по всяка индивидуална заявка за осигуряване на печатните материали необходимо към момента трябва да съдържа всички параметри, които са предвидени в техническото задние и описани в ценовото предложение.<br />4. Срок за изпълнение на заявките – максимален срок за отговор до 10 (десет) работни дни от потвърждението на заявката от страна на Бенефициента. Изпълнителят предоставя на Бенефициента оферта, съдържаща информация за цялостната организация на мероприятието по градове.<br />5. Концепция – подробно идейно - описание на това как кандидата смята да изглеждат брошурите, щампите по всчки рекламни материали, като задължително се представят и мостри, на рекламните материали, които оферира кандидата. Кандидатът не следва да поставя идейния проект на всяка мостра, а следва да ги представи на хартиен и електронен носител.<br />5. КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ОФЕРТАТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 12, АЛ. 5 ОТ ПМС № 55<br />Критерий за оценка на офертите е “икономически най-изгодната оферта”. “Икономически най-изгодна оферта” е тази оферта, която е получила най-висока стойност на оценката “КО”. Предложенията на кандидатите ще бъдат оценени въз основа на следните критерии и начини:<br />Комплексна оценка на всеки кандидат се получава като сума от оценките на офертите по 2 показателя, изчислени по формулата:<br />КОn = Пn1 + Пn2 + П n3, където<br />Пn1, Пn2 и П n3 - са показателите на n-тия кандидат, а КОn - е комплексната оценка на n-тия кандидат. <br />Получените оценки и точки се закръглят с точност до 0,01. Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.<br />Показател - П(наименование)Относително теглоМаксимално възможен брой точкиСимволно обозначение( точките по показателя)Време за реакция – П140 % (0,40)100Тс 2. Предложена цена – П250 % (0,50)100ТпКонцепция – П310 % (0.10)100Тк<br />А. Указания за определяне на оценката по всеки показател :<br />Показател 1 - “Време за реакция ” от кандидата посочено в техническото задание, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,40. <br />Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за реакция. Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-кратък срок за реакция за изпълнение по следната формула:<br />Тс= (Тmin / Тn) х 100<br /> <br />Тmin е най-кратък срок за реакция;<br />Тn е предложеното време за реакция от кандидата, чието предложение се разглежда. <br />П1 =Tc * 0,40, където “0,40” е относителното тегло на показателя.<br />Показател 2 - “Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,50. Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:<br /> Тп = (Сmin / Сn) х 100, където:<br />“100” е максималните точки по показателя;<br />“Сmin.” е най-ниската предложена цена;<br />“Сn” е цената на n- я кандидат.<br />Точките по втория показател на n- я кандидат се получават по следната формула:<br />П2 = Тп * 0,50, където “0,50” е относителното тегло на показателя.<br />Показател 3 – Концепция за изпълнение на поръчката – максимален брой точки – 100 и относителна тегло в комплексната оценка - 0.10. <br />Максимален брой 100 точки получава кандидат, който е представил най – точна и най – ясна концепия – идеен проект на всички артикули включени в техническото задание, като в това число са представени мостри на всички материали по проекта заложени в техническото задание.<br />80 точки – получава кандидат, който е предложил точна и ясна концепция – идеен проект, на всички артикули включени в техническото задание, но не е представил представени мостри на всички печатни материали по проекта заложени в техническото задание;<br />60 точки – получава кандидат, който не е предложил пълна концепция – идеен проект, на всички артикули включени в техническото задание, но е представил мостри на всички печатни материали по проекта заложени в техническото задание;<br />40 точки получава кандидат, който не е предложил пълна концепция – идеен проект, на всички артикули включени в техническото задание, но не представил мостри на част от печатни материали, по проекта заложени в техническото задание;<br />20 точки получава кандидат, който не е приложил концепция – идеен проект към техническото задание, на всички артикули включени в техническото задание, и не е представил нито една мостра;<br />0 точки получава кандидат, който не е представил концепия – идеен проект и също така не е представил и мостри. <br />Всеки един член от комисията ще предостави своите оценки и мотивите за оценките на всеки кандидат по отделно. Получения общ брой точки се дели на броя на членовете на комисията, така се получава общия брой точки на всеки кандидат. Общия брой точки се изчислява по следната формула: <br /> Тк = (Мmin /Мn) х 100, където:<br />“100” е максималните точки по показателя;<br />“Мmin.” е най-ниската обща оценка;<br />“Мn” е оценката на n- я кандидат.<br />Точките по втория показател на n- я кандидат се получават по следната формула:<br />Пз = Тк * 0,10, където “0,10” е относителното тегло на показателя.<br />РАЗДЕЛ VІI<br />СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА<br />Плик № 1 – "Документи"<br />Оферта/Заявление за участие с подпис и печат на кандидата /Приложение № 1/;<br /> 2. Заверени от кандидата копия от документа за регистрация и актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато кандидатът е физическо лице.<br />Когато кандидатът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединения с чуждестранни юридически лица задължително се представят документ за съдебна регистрация (или еквивалент) и удостоверение за актуално състояние. Указаните документи, трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която кандидатът е установен и да са придружени от официален превод на български език.<br />Ако кандидатът е обединение, което не е юридическо лице следва да приложи нотариално заверен учредителен акт на обединението. Физическите лица включени в състава на обединения, представят документ за самоличност.<br />Документите следва да бъдат издадени не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на представянето му.<br />3. Декларация по чл. 31, ал. 1 от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документацията (Образец- Приложение № 2). <br />4. Декларация по чл. 31, ал. 2 от ПМС № 55 от 2007 г на МС (оригинал) - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документацията (Образец - Приложение № 3). <br />5. Декларация по чл.15, ал. 3, т. 11 от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) – декларацията е свободен текст свързан с мерките за опазване на околната среда, които кандидатът предвижда да приложи при изпълнението;<br />6. Декларация за свързано лице по смисъла § 15, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, (Образец – Приложение № 4)<br />7. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 5 от ПМС № 55 на МС (оригинал) – канидидатът декларира използването на подизпълнител (Образец – Приложение № 5)<br /> 8. Декларация по чл. 31, ал. 7 от от ПМС № 55 от 2007 г. на МС (оригинал) - като се попълва, подписва и се подпечатва приложения образец към настоящата документация (Образец - Приложение № 6). Декларацията се подписва задължително от управляващия и представляващ дружеството или едноличния търговец. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на кандидата. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод;<br />9. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 15, ал. 3 от ПМС № 55 от 2007 на МС и за техническите възможности и/или квалификация на основание чл. 15, ал. 6 от ПМС № 55 от 2007 на МС, посочени от Бенефициента в документацията и пояснителния документ, както следва:<br />Да има реализиран оборот, сходен с предмета на поръчката общо в размер на минимум 50 000 (петдесет хиляди) лева за последната 1 (една) финансова година (2010 г.). <br />Доказва се с копие на отчет за приходи и разходи за последната 1 (една) финансова година (2010 г.). Задължителено е доказването на положителен финансов резултат за всяка от последните три финансови години.<br />9.2.Участникът да има опит в областта на подготовката и отпечатването на информационни и рекламни печатни материали от областта на ролния, листовия и формулярния офсетов печат. Доказва се със списък-декларация на основните договори, сходни с предмета на поръчката през последната 1 /една/ година (2010 г.), с посочени предмет, стойност, срок, възложител, лице за контакти и телефон за връзка, придружени с препоръки за добро изпълнение;<br />9.3. Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване - офсетова машина, офсетна техника, книговезка гилотина, теловъчна машина и автоматична щанц машина за осигуряване изпълнението на поръчката в определените срокове. <br />Доказва се със справка-декларация от участника, съдържаща списък на техническото оборудване, което ще се използва в производствения цикъл – свободен текст;<br />Кандидатът да има 1 /един/ офис. <br />Доказва се с декларация-списък с притежаваните от кандиата офиси, с посочване на точен адрес, телефон и еmail;<br />9.5. Кандидатът да има минимум 3 /трима/ квалифицирани специалисти, назначени на трудов или граждански договор. <br />Доказва се с декларация-списък с имената на квалифицираните специалисти, назначени на трудов и/или граждански договор, придружен от копия на трудовите и/или граждански договори.<br />Кандидатът да има техническа възможност за изпълнение на предмета на поръчка.<br /> Описание на оборудването и техническите възможности на кандидата (свободен текст);<br />10. Оригинален документ за гаранция за участие / парична или банкова /;<br />11. Административни сведения за кандидата - /Приложение № 7/;<br />12. Копие от документ за закупена документация;<br />13. Пълномощно на лицата подписали офертата, в случай че нямат представителни функции;<br />14. Данни за подизпълнителите /ако се ползват такива/, както и декларация, подписана от управителя на кандидата, че е изискано предварително съгласие за участие на подизпълнителя;<br />15. Декларации /оригинал/ от подизпълнителя/ите, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителя, че са съгласни да участват в изпълнението на поръчката;<br />16. Техническо предложение /Приложение № 8/.<br />17. Проект на договор – /Приложение № 10/, подписан и подпечатан от кандидата, с попълнени само данни на Изпълнителя;<br />18. Списък на приложените документи, подписан и подпечатан от кандидата, с номерирани страници.<br />Когато кандидат предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се представят за всеки от тях , а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.<br />Плик № 2 – "Предлагана цена"<br />Ценова оферта /Приложение № 9/.<br />РАЗДЕЛ VІІI<br />РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ<br />А. Разглеждане на офертите<br />Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, назначена със заповед на Бенефициента. Комисията се назначава след изтичане на срока за приемане на предложенията и се обявява в деня, определен за тяхното разглеждане. Комисията оценява и класира офертите, съобразно обявените от бенефициента условия.<br />Отварянето на офертите ще се извърши съгласно публикуваната в обявата дата и час.<br />Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват кандидатите в процедурата или �

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Views

Total views

1,091

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

13

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×