Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UFO Menyambut Th 1980 Planet Bumi

278 views

Published on

Booklet dari Mahaguru Meta dari Salatiga berjudul "UFO Menyambut Th 1980 Planet Bumi.pdf"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

UFO Menyambut Th 1980 Planet Bumi

 1. 1. • • . ... .. .. .. ............. JlEIIY J. It B D'I' TIl. 1980 ~ "'" -KJ.-S III J.IIILJ. B BU ill DIlICoLH JlIl'utJlUU.I.»-F.liftiDi UiIU", ! ! 1 Hare )12.5.000._
 2. 2. " PIAJ:J.'I'J. ''''''"'' "" "" , S"buaI ~ Xaba"th1Mn b.okanlah eebJah koran ataupm _jalAh pop; 1& l>Jkan ....tud../. ........ hihuvl Y&n6~. ,.an& <.It.po.t cUab&J.J,all .....JlU' 1",1r!ra" ut.el.o.h h&b1>l d1~ . _ begitu ....". . !uku 1n1 h l>!h2 ~ d.l....jikan olf1h l:lllnWlia yang !Judah bemuil men- ""~1 tamr- 1;&th1tI "Ou.ru* IIUU,*"" SUIlW i>elajamn. jadi 1a MnUIltut " .............."tal dan """,,,1 )'&Il&" S. dW!l . llan bIdJt se- kali bI.61 ...raat ran& ...ui.Df.l bil.a 'IJ8Jctu dan teapo.t ce=.ta- e&nyB "... billa diBe......1ka1I. 11.1.~ d.1 J.ltal' dan pa.da ..u- tu tepo.t nllel_ U<b>.r .....p.m Subub; ju&Il""'~ dil:&ah popol>.,..., d1udan. tublb. 6l ...t ."kl7"" bebU dad tekanan2 ....er~ <h1n1a.... s-=i-4>ari lebih "......mbah 1OBlIukn;ra Vita- al.lI2 !ll.th1tI ""1 ...". bWnI.. hd& jaI:>oI.n do.hulu 1<,,10 pIrr<:...bn bel.. &<1& upon ! ,.]00........, ...a ......tu • • Janean ",",up,m !*'!II'lar,"l yang _ t bfI,,8W"'- d1tur.wI<an , .... ..... Hoan dan 1n1 """"" Uclak . _.......... dlJo"'lran. JIalah ,.,. t14a.k uu..p orang, )'1Iitu ......... b1a& ho.d!r ....,,,~. Koad1.l12 YI.lI& d1.JU8tkar> ed·Joh untulc ...n1Jobu)lran kont:!Ul ~er1uaan ra<Ia pua J*ld"Pmya it.... lni telah berlalcl. d1 In4i& ",upuI Tiol8kolt dan bahkan dtltef!:1r leb1h beNt 4an .....,._u lap, )'alIg <l1lakukan <lJcSa]o= pim:I1d.2 dt-"" pa.da pirltu ~ dlp...oang mhlul<2 haJ.... penjasI., dapo. dhm? ...1....t1 w",po. MD!""l*aZ> kat.. n,..,l yang telab dit."b'Jam ........bot1l<a 1& lU1D.j:llh 1IIo8nja.d1 aepert1 b&tu. Di ':0._1"'" berlaln& ~t2 itu ~ o,,,as, :21ti.b dan panta..« au ""lac _00.-,""'6 l*'n1l:aan ....~ -'p.u PIotunju1c2 dan Plnaalaman2 otenUk yang dapo.t -",#,lnd1."""", ......... )'&D8 "'JU """,,,eu ' .....n "" 1&1 ~ baji;'l"n ~ &anfI: ponga" ..n2: :r&n6 dJ.de~ tw, uhin&flt. tidal< pUlulah 1& d.tajlLr lagi 0101l> aq robl"',P'<I untuk n!t! Keudan.n tab Jel.ulah b,....2 ICetatM"'n _but.mt.n Ko41tul da.n raq, B.,..,..t· buDn Ho.....t ltapoda bukun)<a .....ldpun tentu......,."".~ c.~ Spirltu.ll tap! bp&4a boi 4&ri ..... buk>I..
 3. 3. ., ..........,.._... . ~ "".IIIW> ada d1a1aa ;;;;",;"~3"'" .... "'"!::!':-'~b'n ......,1""61'1' t&ai t14&l: be~t Ml.J.hBt ""sh"ad.lIb ....orl.. . ..., •
 4. 4. ••• J,lll![.I. BE!IlIJ~ .... x"""..,truikanlah de"." ku&t rtJa d&n bap"snnhb. p1""3' c_rlArlC d&rl c~l"m ~ M ",rlIN. lJhatlah ,..dl..12 d&rl . ang C&m.7" ......,.;d ..lurJh bem'"nu , la=bat- a Wl -.uk1 . to:N& sudut-.udu ~......pL.1 setiap onang m..n.- ~ dan tlMg keplapan l~ p. In! da....t dJ.l.al<ul<an ol eb. .t..... ...ja . D-1klanlah ""'" ....-,m"" k..J16d....' , bahka.n bJkan ..ta.. Mm& 0f.1I. .... '1 M _:la. tap! ......... »ahllJr; lng-sa_Wo.r ....chOlEN boJi:ujf... ~ 'I&n« Cahay&. Jilla enpu ",••1l1Jd "IIIJr;tu luo.ng, .."",u da...t ""lal ....lll"ti !wprl;:u dnlu ~ . lane dart ~1"t1h 1n1' .....n ....l~ " &)'M2 ~ , tetap! ~ be:rbutU .....pL.1 eno;kau -"Pll.lin61. ..11Utlh ben.- d~ pla:>g dar1 Dng cahap.. Jika 0l'ILI'I# d.1be~·n dur>J& lain diJo..lUUh dun1& ,,",u ......pmJcteld<a.n 1n1 :&gl. muy&rllJa.t =<In.l:&. .....~ , 1181<& ..>entar aaj....luruh llum1 . Iean dikl lUin6I. Cah&ya. PUu..t:n~ hal 1ni defl4ll':l .ul"". Courtuy of .I.ecl1a..,. RoItr.e.t Cob",two, N... Itex1co '!1mb. · daleb. lepo.l& d&rl -"""d' ....s' ..- lua.r .t...htar yang ak&n bertu.!/u s"~l &' d" pe'lfel.a::at ba£i _Ja2 dJ.&ta.. bu:oi7"<lgmrr'J11r1 pOtenool basi J """""> Ba"" -tane.•.. ,.. ....., "'"._-- S1amn 1ntGma81onal arc..t&lc m~:_ b1ru tab. dJ.&tu dit erl::n 28 "«usn.. di.'....... 0,,"- S.."""" itu:tBI'B '" eng "IIarb' ",-niH ..,.,g:lkvt t_pat porQ'ep1an 111r~ basi tl di&tas. Sebel"", .1Aran di&taa II::a.cJ. ter.!/la k:mi t ..lah D1k<mtaki. juaB [ont41c2 defl4!Bll OPO terj&d.1 bel'.I2 W, Oct . 197~" -
 5. 5. ouro R!.vnlli'- )0) ruth .he. (Suit. l)O6) N.... York. N.!. 10016, U.S .! . IU.Sm BlllJl'Uli JJIIW,. aDl ti.!!1IN 1 9 8 2 1 0Saud8....2 J.ngIc:asa- Luu"' !ngln !nda. tarl..... dar! benoana. beau )'f"6 1:IOJI8II"""'" <lunia k1ta .... loncliBi 'hr'to.llal dM Dnhh d&rl 1El tab• usaha2 J:l8II(,idt...,.. berlubl- tub! ... 1. Sa.btu, 1 <laJ.(IIO harian ...bl&t UFO ~ .....,berlbn Bantusn2-nyt<, aedang!r::an d.1 ne/JU"Z dJJ:onO. lIere"" ill! tnsh 1I8....ka ''''''''''0'& hD.nya po.troU up!. .Juaa _ lakukan l ""lak_ tafidk 4<naJon omngt: tertentu t.&ruto..::>&. 'I'oIo:oh4':ete.tJUnan bftrtarat ~•• """"'"planet b.l!:o1 J.n.1 &kan 11.tl&lJ.J.n.1_b.mi &kan ;;;;; ""Om
 6. 6. · 1 "illUJ.L IlIElQ!DQ lillOEAJICiI OlIGlNIZJ.TIOIl, :m:::. ~ ,mw) )910 Ea:l t Kl..J.n1a.l.. Road , 'i'uc$on, Ar1~""" - 85712 U.S .A. ICatll. llh3t dolrtor2 cerd!k!s <>an berikut foto "",relr;a lli>.t """,bl.ntv. ArRO 1oJ.. &.dan W s......ta...:nta. ber"bJjuan ""'~ .... lidlldUFO SO,"""," Jlmah dan lang:oUllg to the pOint. lteJ:lUat !ot02 perlat1.... URI yang temh1:r dan .fu8I !et02 """pm borlta2 yang po.lsu s..tel8h diselid1k1 elel! pU$ pomyel.1dik U90. llereka bo~8rj.. etas daB,,,; f"wWb<lJ.an tepaAA scienco. SeperU diketahul p<)!lOrlntah USA s""'pll &&at Wpm. tidal< ,...., ~Jn>! reOJoi adan:ya UFO etas Maa::; sengsi-pOliti8 tap;. $eoam tidak """oil.. benteng penol,,,,,, itv. sudal mntuh «ebsb kini ~ ahl12 :>ilite" hUIIUII".,.. dibegl"" pene:::;ban~" bemni _tw:a lOUlut dan bahknn men<:ela. sikap peoorintah !lSi yang dulu....at """-bohongi mk;ya~ d"'WLII ""=bunf!Ir;ac adan,ya UI'O . lU.ni tahkan Predden J~ Carto:::; aendJ.rl tel.&h ...l1.'ult UFO dan hi.hIaul Se<>lra d1:oe~ja eloll 1JJ'O yang ten- Nny& talnI is be.kal jad.1 P:::esid"" IJSl dan aJdbat'"l)'a "",sid be""W'm kr1at(m Jim Carter pendu!rupg UBl. lWlIL IIlRI FmCoUlllaH mnAR llI.R.I ll'RO TSB. llUTAS lWIIWYA.. IIlJIJm:itJ:X&.N AIlA.!f!A UJ'O IlA.N lWn'.I.T IJSl ImiCOOAI "UFO*.
 7. 7. .. l:lJ1112 Il1'O TERJilWWl TERSUR DI '!'1%02 mKJ B.l.ku2 in1 IcaII1 lJ~.at lerogal.p de"6"l rtproduksi totc2 dar! boIm2 ul.1.Q)'a . Iapo.t 41Wl dHoka b.Ikl Cunung.lgwl8, .n. lrit&nfl: 6, JU:r.rta P.iaat tllp. ,3.46069" 354%: .tau =ma1dn ~ 41toko tW:Il '!"roper> 4i Puar Bul, Jakarta . 1""UlI1)'& bo.gl .lnh yang tidal< dapo.t """,laca W-...... l nggcria .ondaplot kos,""p"tan Wltuli: ",,,,,,,,,,uk1 I>.uW>. urn oel&1u1 buku.2 tIorjemhan itu:ran& bu:I.1 11hat pelG'rhlt/t(ll ba:o'aI< di a.ndWlg 4an _=tk.w~ .~ :::oal'•••dna ka~ 4iJ<arjab n oleh ~1..a2 k ola tab. 'I'ar(YI!olclnl.&h bulru.2 tsb. 41toko lIukIl dllota !D:3..- -.at in! adRllLh ... bbn~ ~lah ........tu.okan """'.p"t tb:!blll!p .... ... uJ' O . ' ''1'1
 8. 8. llIlPlS: S.l.ua. 10 Jtt4 1919 AWIII: :Ben:!& 'l'.:tbMg Tat Dike,..l (UFO) J'&ZI8 MD,Belwubrl a:in&r ...."'t, dan j ejQ; u ap hi""'" JUIOI.t ..lu jatllll d1 daerah Zarlo>.. 4.1 ..~ utan. I.a:an . Wo=t All A~ . bopah dim.s cua~ .....tonal Yordania . UFO itu te........U seuat u telait t..".,u. ...10" 4.1 u belait t:lJourlaut toto. zarb.. :Benda ter bane itu berB"DII: dM(Jlll kelajUILIJ I&ZIflI't t1ngg1 melll1Ju tanah dan ~ s er:akln .lad! l ebih ...:Dlh dan leb1h :.emb ~ apa'bllt bends tertang itl! . _ );in dftat denoon tanah. A1anda k....df.n ""r gatakan p1la Ileh_ e""""" j ejak benda. ter bang tal< d1ken&1 itu le!'YllP• • • telab jatuh D tanu.... I!ml'U 1!II.IJa.: Selaaa., 14 " paober 1918 I!WllI. 'I'll mmlll. liIDmUU.'I' DIXl'l' lUU.I'l' IrJJD.lT - S. bJah be!lda terba!lfl' tall: dikeml t, l.ah ~t .,lama tujuh ..&nit d1 surun palla, 50 Idlameter let..lah tJl:Iur toto. ~t Jum'at cala". d...lkll n 8!3tbbar2 Kullll.1t .....berito.knn MrilUnf!gu. h ... oaks! ....luJWkan benda ta..k d1keral (UFO) itu aobaeai berbontuk lonJ'-'6. u beear pen ."t jumbo-jat dan CIfiIDSlIC&rIca e 1nar D>l)'1l.aul:an kata peril Kulll&1t . Setelah tujuh CMm.1t """"·",t. benda itl! l . pas l...... 8-= nrl1la!J. d"""",, l<ece)&tan luLr- bhU . taabBb. tnmItb.bad w b. (! tp) . - "t:ete:ra"'mo: Wku;> duo. bu1 ts intemui onal. l'ema>:e.tan jelas ......lad· b., n p.la ' peJc""'d s&lah-llhat . .lktirltas UJ'Q ditanah A"'b U l&lu terj&d1 dan Wkup 1:a::o-ak bedto. II.dldan.....
 9. 9. perU ' Il'ltu p1rlne: p.I.in yang bi"""~l hazlya J.... ~ dan l~ hidup ",. ............t J..ni bel.... ~ .I.nda ••perU 41tuntut obit b............t 1:11 D([ m,"d pam <I>hlut WO. '!!i~'lonjOng .... ""' """bentll< kca- oeWu alll>la, lonjong. m1ster1us 1;agi =lIIa sudah JI>Onja.- ~~~,;-, ,oorll.!l8lWllul< UFO plat1 S&OrIUIg SlOpe. n bo:t&<l& dite"6'h hMirln. DILtWl T!HI0L2 DUv.s ll9!W! NIH!l!! !.fFO ! Moo.... _nru ~".,. tehnologl. :yang borboda ....... "p"rtl boz,.a2 41Q:U _~ 1n1 . JIahl'*'! oUl"Q terl<m u t.l.aI> <Ul&tih untuk biaa hidup d.1tcm8"1> ......1& aaat 1ni tap! tet&p ......ka ...ih bel_ dapLt _bon 000_ dab• •• ••kan.. caaJ.h bla~llzl)-a _ia u..J. ....t 1n1. L.1hatlab d.J.rl J.:u:s. . llei .J, itu hi4llp &. 1. d1 (lSI. dJ.au.atu aroa pe~ tingi dan.-.J.&Uh _1&2 1:wd ~ ...nj&4i pme:'....,~ ......_
 10. 10. -I I .....mR.l.llC ocmro. BD!BIC1Rl fiJIl'.lJ(; U" POO· Im!I IIIilnl"N PI vASI2 IJU'l'IS PIllA. fi.I!I1I/ 1960 )'&"C biQ. ..~ "",po.! t.ahun 1962 . Tapi tahun 1965 bIDJ. olctn .,)al I.-a,ngaur nhat k_bLll. -~­__p&t&n -Se <>1'llJ>g ew:u.- duIfll".. Ic:e.re.... lluneuln,ya J"""", y . lo Ya.n& tidal< b1a& dillll11'lP<= dAll8"Zl tu=pII:lg1. Der:oJ,Jdanl.ah dU&IlY"Ptan ol eh I.-r- oUgonoang gao... tum! lIo.g1. Weraka b1la diU&'8h k......ahan ......da,hk di hartalQ'& "'j& dimwmahkan, tap! .e""s'an beear akan d.11erva~ hi- C:"..,rel<a telah """jadi Pe:l8hnlRng 'tog! ='., ytlitu J........ SpJ.rltuil PlMet B>.=i. iktiTitaa2 Kabathi".... ytl"« IfImlJ. ~ 'finelcat 'flngs! wlah 4l u libka.", olitl> .......,!a2 hila::> t.lb. Tnllah Saat Ionti~hb.ul. anti I:ullhllmn. U1'O te1tb n..m untuk _tanto. - ....1& qar ~ ToI<Cih2 Kanu.s1&, 'fol<ch2 Xebath.iMn, temp I""t 4an 'I'e"lln41llg d&r1 boncana2 !lam Hu .111'11' a:Uaya pam Ionti_ltd,t"" teb. Ene""i ;raJa" ...tel1t2 <!an .; '1wt2 1:I&IIIII!a bu'u .....p.1 ......,t""t """'tu da*XWl d1/:II.M.l"l' dibu=J., _ UfO ,udal> :;;~. ",,1Iha1: • __ p&nl&taA tehnolOC1 »,roII::I. .. .... yang ' edan« &nd& Ja...b" dlb..'" pMlp&ng hldup d14y&r talnt&i in1l&h rahula iJ. Ubebatan Tapi!IIeN.... itu Sahabat .
 11. 11. !lPO bulao.nlah ft_de!l6"Jl ,.."tal rnnusia aaat in! ya1t1l, min t""bal< bUs. ~lJ.h&t Iffil . L-dlah tam! nolUlli ::&'"lWlia saat In!. !tIl, ul:abl1y;L UFO Udak il.aI*t ~ """,!:antll _te. Sl.l'i WJ. deplOl Y*"8 ~ Anda .endirlp.l<l biaa "",sal antam 1Bhluk2 IIJ'O d."." .".,... tubu1i3 da.., audab tetap .Ke:ol:antu. · ".......d.am·n· . )'atl& 'l'nhu dan Wcneintai IIJ'O dan ~l.&kubn Kontalc-Ba.t.h1n d....,.., IIoraka Salobulan akan diboribr!, ubab in1lah lUs.ion Mercir;a. bar. m»p.l ~raz::al euata, dan 1n1 """til t&kta .~~~~:~:im~~;J caaad..pM _tv. pJ.an.t, 1n1 !&ktII: '! "-rtb. ......1"1 ....ra..,kan epa aaje . ..~ . Star .:nI. , I , , ,
 12. 12. .., 1"r!r!l Do1r!r h.h;ney. beh- hpal& dad JII'OS<= pdu=-k« 'e11 &L USl, blrl>l"... upda pam w.rla.." }&d& lahun 19571 "r..pomn2 yang dai&t dipen>*ye. ~ adaD;ya boInda2 ~ -..k1 at=oecJ.J.o k1ta. ~ neep<w yang ......t tin«s1 a..n cl1l<endal.ika... ol"h intellJ.#na1a yang ber<>ta.k. ". Ur Chi..f llanhal Lol:<! Dowd1n&. pIIrrl# JrQ:andan dad llrilt.1.oh Royal .l1r Pol:'<:' " "M ~ang DuDia II, berb.ica>:& npt.d& lleutars: ·SlOdah put!, pirin# t..:rlans botul2 . d. "an!:18rec ~ anta..._planet.· .. ("I:et!J!C.R' _ted do"" u.tu l:anto....t>erita. int.'· '"do- J:lI..l terJ:>.ar, t~ daD tet:h~t d1 •."nla, Pa:z:2tyataan ...rang PJLw:lm Un,gg1 d.i Inwrl6 betul.2 twan ..,,1 lfI'lIIIOng.j Dr, Bm..on Obtrtb. peneIIIU ro<et V...,2 dan ..eomng ahl.J. ""3kaa....lUllr)"B:3" te"""',ka, ~tAkan pa.da. t&hun 1967. aetelah mendaah 70.000 l:uIh lapomn tentalg li'(h"Y.""pat&n _reD. ~l.ah lUlU'-biua. Ra.d&r telAll ... ·-tat 45.4&J I!I1.l por ju., ,..ltu 1<",,,2 d"" I:al..1 4ar1 bleej:&t&n "':':"1::oll 40.>:1. ••tuu. :t<>kri :rang d1lUJ>ClD;;D.n I<a twM...• .lIeroka tarl:anjJ a tu 4aaar P)'a-ta;rlk b.ml. b.tan • ~ I*>_t .....tan liltclk:l'M« _t tin,ggi !UItuk _~ udara d1=ka j&lan ......... W ..be.~.. ""'Ir8ka "...".l'"rhuo ailnr.· · (-.tisrahl.l darl.ajala.h"t W...t Jo=al, Pehruar,r 1m)
 13. 13. •.I.!mIUR SHUI'rLt"m:JOl)* / ." Ia. ."<II''''1&" .....-4""" Inggeris y.mg blah IDO!lCapai t&n1£ mdonal. SgO"""g ya.ng kriti. d.;n ilmiah. Yang t/1d:l.Iva ~U8JL to~ !<ed.la., golongu" =nusia yallg ""'lIfl'Cpingkan UFO begitu saja. scbl.t'P1 .a.lah-lihat dsb. Tapi ket ika torjadl perlaU.. rentotan pecunculan UFO secara d""",,,,,tnltH uebLli d.1 do.Gmh fi:lt:lir.8Wr, d.1 Ingger1n, dan 1a <bto.ng untul< ~­ """ I:ICIIOaJ:l berlto., 1a sojn.k 1tu berolih kodala.. """""in y.lJlg Tall" 1:nhllll u:ro itu KCnynu.az:, d.;n lNkn" spekcla31 atauplll aal<lh-l.fr<lt dab. dab. "'"= y:;:ng In= 1•.1lill. furllah ditoko bIllru sepertl Gr:<II:>9dU d.1tcrbit= ~,. Tnndec Book3, 14 Glcuc...ter Road, London SII7, Ineaorlo. lMru yang 'l'ul"" dar! .co.tnng .......ta-.,.., sejo.t1. Betl1l2 to the pobt dart be",,:tt:>t lapomn ~. keaudian dikontaki
 14. 14. I ." • • • • • • • • • • • TIll" em RJiJUfl' _ oomu, IIlIW GI1lllII:l. TlppJ.lubdWtan _1, te....."'Jk Fend"ta ,S'H... B. em, $1)Ora!"18 poncal.n J.ngl'knn, """'6'1~1 ..."tuIh 1lI'r ~ ...·ng Q)J,PJOUlg "-""6"'1 ....tnt omng ._~H ....-"'4 bard1rl d.1a1:Ba1l)'8. po.da tang>l 27 JIm1 1959. Gill dan t..,."..t, 5 . . a, tf.sr.p1lllh.tuJuh 0>:Iln6 p;rib.u:d II... Cu1neo. , ..:.utas"" +.0"8," ....ela: 1toP'4<> fIrfllJ# tab. ~ dUNns 0.... .....un. Ia.;n~ l"'rl-U... Ib.1 da:d p"<ul. wP"l 7 -..' 'dArl1R!O, .In l:trlt8.Uon to Join tM U!IO Iln4 1......, the n:crs.)
 15. 15. I · 16 SIIWI IWU.f1IJ, 01Jll UBUW S!I SOi£Ul PlIO WI DlIn'Rl_pOilY; fi2IlAl«; DalM tel ..pO/< 1n1 boleb j&di MpBt dis01p"6l<= lapOl'IUI ya>I6 41tor1Jn nlntknbo.r 1n1 tlkhir No""",boor 1978 dar1 Vic tor eo."._ J1. ~I< 4 , bep:;>k_Bogor, tllp. bepOt 4. Saw1a.ro. bb. ~ tl!nW) 15 NOpO!:boor 1978 jBm 20 .25 onJ..'V:I ""'n&kL1Ja tolah "..,UMt bonoh &;)alb boorbontuJ< top1 di ~& IIICnuju bu:d •.eeplt Idlat . Tidnk &4<1 oro."6 lab! ~1knn 901 ll j n lli. nta t14ak bisa. .....'t>lJct.1knn 4an WrB<tr.Il:l .nu 4 p', tap.t 1& borBUllpah bot-ill ....ln~t bcmd4 it... lle$a~ bond.B allpOrti ~. k&ncnxb» bmtut borsimr I""Jan8 2 :>lOUr d.B:I l . blr 20 ........:=1 dLseke11llng bond.B ku:>1r,g _V.lJ.a. Boom:. ' andU'1 . be~ b1= keperalc:ln. Ra.n;ya bot_laP. """t dau.. pongUMtan. i«auU.... l.~p. Penpmt aed4."Ig bordJ.rl didept.n ~ ketllD _""" it.. 4""6ll' me...""" lin" b1a1& ....l ...&t darl ),ollk pepohonan l"'I'lI rlJlda.:"g 1UltuJ< len;yap 1<..1:011 4al o.. bobore.pB nat nj&. loIookip;n d1tw>s1';~ lebill .etellB'h ".... '·""n;ya Udall: IIl1njung ".,;noul •• tok<ih2 J1Ing boor- _rta..Jam~ "' lUlU'. Dl _ ~!:"tIcl~"'~'_"•• "Kot2J!ru!l!!' UW .".1ah t..l:o.6'" Pene"lBnIJm & .lnta.l:ilasa. llaJIicnal yang ...~ pelunc"'-"ll2 :reket dlob. l'IIrlIIU_ ..perU s.!;r. Caue t.ob. d1ata. bel"" tent.. <:WIlD 1& .....,rl J'IlD« ..wa'bya, in! m--. WpOn dan k~l be2... otp.t ..pert! d1 USI. . JU&8. cmng &1.n.1 ......ih Ie..., 1IIIlt.....d:an peJJ3Ub&tan 1m) otrem <Ian .tuea sUlik cui UArlC. l'II:..-b terd~r tall_ ntib. ta",1ad1 peristi_ IlPO ~ oukup MnjjhoobobDn _ 4it1n.ja.u..h ~t o;'"1""ocU ttl! <14.., pam Pl'tani dan botbere.pa 4... btrd.,.""" Itbllp ,..u. ...laoi I:&hb!" _ll1"takan itu. au4I.h M e" ••••bo.gl _nka. InJ. hrjadi d1 J&t1::l ki_2 U.tahunon 1 .1. , tho 1977.-
 16. 16. 017 ' 1"'E"S".t"N DAR I *PL&lOO .tLDSJ:ilR.IJi~ u._....···..·Sap k 1I•.vI1..III 3<10.1 tahun 1978 kami t<>lah be:rk<>ntak d~ .,.ahluJ<2 dari bin4ng lldeba.ran ya.n& telah .IIIenolong kami ~.J"" perk...~ 1l9.thin. kami. !rami talah "atuh emu.. kepa.da ....reka dan pereaya penuh. """"'ria kami "",ndapeti peri<...~ Ibthin taai """,t """""""'bn da..., pengllha.4n kalII1 a.....kln "els.s Ket1l:a raI>i .,.""ba,ca E'il'J abn tIe!lel:bitkan ...ud h= -tantang UFO. I::ao!i b&~ k1>jl&.<la tIe:e<lka j1ka "",:roka bem!",t untuk mengtrlrikan pe5&ll tag:L lebih te.n;yak o:tWIg. JleNka utuju. Untuk IIIIlQn1d penj.aeaan kal:d lIlI>ka k3::d tidal< rl.&p!.t """"bertte.- Io>n M;:P-= kacl. Ka.I:ti ha.n!.Jl hal in! Uda.k ,,~r1ntang1 pel"ssn13n akan keber>'U<ln dari I»al......ul dan s=ber da.ri peaa.na:; in!. '1blct'~ ak:ln tIbI. lag!. ...muda untuk .".~ dir!....epti !:IereD sandin bI.~1l:B.n!>.~ w.Judn:Ia. Bentuk2 yang bI."" akan muncul didaJe" l<eeadar -&n:ru. =uk2 yang bentuknya tidal< _ deneu=, yane "'''''~ pe"b...... obor2 Sjlirituil dan. bertujua.n ."""" tug!. bumi yang "&dang berublh in!. Slap!. ....j.a yang ....n- oota untuk JllCneril:B anera! dar! 81E1ber2 angbLsa-I""r aian '.''''yedan lah-. a-.ya yang diterl!;anya """'""'8 ap. yang ditutuhkanl1ya • .tpepm yang bu teril:n berarli ensb" I<Udah sap untuk menerim'l.:ly&. D lkienpm~. ,,1:«1. ena<llu 1ng1n bezkontak dent'l"J> l:I>hlula wi :planet2 a2u hlntang2 lain, >=Oka it... ~ w.sa terjBdi blla er.¢Du aud3h pelm dan berguna. tuei noluoioru. Kam1 U- dak 1ngln e"i!iOlU be~p!IJ1. kami, yu.1tu ....hluk2 yan,g tJ.t.:Lk hidup dimm, .~ o:BhB kuMa dan rnaha tahu. <an """,!Hld . _ .la""ban ~ tiap pe~ . .1.18 yang _ nllai boolflarg9. bo.g!. kits berm.. a.j.Jah .....,.. "tag!. pmgl1.hatan """"" _ kepA<l..... <laD "'ngul"rka". ':a:Igan kam.1 aeh1ngall kite. .emus. dapet lIIC'IJer1ll8 aperun yang kite. l1.hat, d""Ef'r, ate.u :ros"kan setaeJoi ""..tIl ~taan. AI"- englc:8u _J>.l ,...lihat ..tau Udo.k oahllk2 ""PS' l_r etau Dmldeng>" ._m2 ....reb dida1.ao, :oenbhal, bpi yang kzIIlI.i wkankan adalah ~ teta" berplll!J"l8 te~ dan :)uj= keA'!& dln....a:)e.t1mn, "be=_
 17. 17. • ,8 "uaahs. untuk """'.... ",,,,,,bedakan dan tetap seWn peka dan torb-ukG. 1:8g:!. dirfuu tnup.a'l ~ l.a.1n. Ut.:l. bokfl:tja. '''''"'' untuJc I:I"",ber1 din uto. lu!<>crdekaan lll- tuk ...,.,ruka-<lirl dan !>eluasb.n kMad,""M kit.. untuk ",:m,a:lgi<a.u apa2 yang tidak kit.. kenaI dan 8W'" mel:lper -Innt daya-tolBk uta. yang lm:nh aldbl.t h1dup ~ tahun t..:t:kur#Wlg OlCng:l.kutl satu mcalO care. hidup aa,la Dld3J.ac diri::N teJ,da.plt daya-oengetahu.1 yang aojati. Hill )'lUlg akan ene<>lu 8= :rasal<an dan liha.t .,.da """t bur::1 tlC:lg!>la..:d pO:tUI:8l'nn-pe:rll~ akan l:K!l:I"tult bti~ dar! '"'eh'" so.,.lian a:nt tcrl<ojut. Baru Sl'ja. e~ pikir engkau tolah berlJI.$il """'8"- tv.rrva. kecudian til;n2 saja. Pluto dart kei<ln'bn2 luar lal.mJ;ya """,blat 4unia= j~lr-l::alik . Sel!Zl.1 la.gi engkau """'.. terapmg-e.p.mg di ai=stir tan;:e ada. yang .sa1"t diWat pO!'I'>le'n. ~ /
 18. 18. <1' "ldto., <Ian berUndak uJ...bl.1l8" dial.,t.;ra l=gi' dan t>o-J. (1at&2 "'elab .imbol dar1 ani yang aejBt1; d..l • ~.. I<QIII'1n1kaai kadang2 Idt.. laru.& e"""kal ucapN2 1f.t!C '""'"" untuk eeni1:!b"' ...." poIIgfIrlia:> yang pokolt) Beben.pI. onng dari . "6I<au yang oedang ...... d""6lrlam mend"",*,,, fJIl.O.rIl2 did" "m did_. S"",re,2 Indian .l.merl.k.a. .....bi.,.~ eJc:an ta.nah dJbalfi: aan& ....taM.rt )'all« tidal< .""l'ILII6JlI.I1 ...~~ .ebapi ,,1 ]1~ unoUr1. Sua.ra.2 dari IndJ.an Amer1ka 1n1 tero..." leW1f'1 ....be....." 1e.g1mu dan ~ VIM _'NI<a pintu2 blru. dan _tan:au ket.Mh in1. Betle...... ~ dJantam kJI,ci.I akan ~ ~~J2 <Ian alctc" ,..,.,." lalu JM8' be.....;aza bu. 1*"8' _b10!U.'akan "unl.2 di...belah ....... I.;!hllll., .~ i tu sel:a!l"i tmgI<a.{&%I dari dwda lathin. T~ olehor~ da.n k.....udJ."" ~ tahnJ ah d.14al.lLo hidupIIU U hari_harL PerubN!an2 yang 8edAng ~ll el&mi &l.n yang atnn t.""" bIorl RnSS""8' 4.".." k• .,....tan )'lUl<; bertambah t :n" dan jnss ~ mde ].;, ....t peDting tag!.. oe.nc buIal . St""rl1 haJ~ u..p omdrest.asl dari _til ) , E'd*ran _,.. ...eo~ ekan ~ l<el~ dart 41r1 """'& lb, "....Henp,gt bw>.i &kan dl",l""" a __ a tot&l ltBu·"" nrp., SIlDo _ &kan dlUngbtmn <1M a_puceJOlt ......1...~ . Tisp tEnd'lran yang dide- I.I.r1 ol~ kebomt:Uan, huap.n, dan 1<eyal<1....... r.knn _bm:!tar, l.bib ~ ce.My;!. dan I:I<I:dJ:1ba]lran kot.""knmn bag!. .""""". '""",
 19. 19. - _........................ P.O, B:IX 50) , 'ill.rI'IlISVIIJ..E, JU 01588 11. s. J.. D1>Iinpat ~J adol.h :».3&J.ah Sp.1dtuil )"""8 top .aa.t W. Berlangsllnanlah ~ 1«1 .)o_~ otiata. unbJk lnd<>""14 1 talmn 1]8;15 .00 Terldt t.>J.a..""". ton:..tak rllpih tetal. 100 1w'·rB" 1"0110. Ba.I1)"ll<.".t 1k1an2 [ebe.thlnan. Su4lIh talmn k0-9(.e:oblJan) . ~IMoan dar! PlanQt AId.ban,,- d.1&:obil dar.L ElfJ Pebruo.xy 1919 ...us! hWU! uro. EdiIIl in1 ......ilI bJ..u. J.Ma bel1. CoW pertama .I.ma terlla "...k1tar 6-6 ~ 80telah """& J.r.d& dituJ=.n;ra. Sebutbnlah """"" 4M lUulon IcoI:U untuk r:><rnd.o.pe.tl:Jln SNobutan I.bill beruhatat <kn hIul8Bt. " ~N T. OOUllolJ:- 31628 1'rovor J.ve. , liay;mrd, CA 94544 . U,S.A. Tilp. (415) 471...()160.- Prl..:l::an, ..onu:g ..."ja.~ dibi4=g mklir dan pa~ll d'k UFO, telah ~" ce~ )'a.'16 tiJoerta.1 m~~~'~_~':::;:::~judu1 "Pirlni!l2 TertBng nd·lah BEW.R2 ada"C011811"" . group2 FOrr oei<nlal dan =.~ d~. JIdul asU Qe",...b itu. "~Sauc>..... ~ Raa.l" •• ocmrDll'OR U7(I Si'llDIES (curos)" 1~ Sl.' ., J.".. , KtraniIt<>n, IL 66201 , U.S"'. th.1973{th. n-1) olel:! ~~....."'" labol:Btorilll datnngi ditamJ:llt !aIWtLAI! BlBU IWIIISIl 1lIII1UIl l'!V'SI IlEFU' .6UlI KDU1DI !.!PO lIlGI PUm:l'2 we MERFU IUllJUD::;1,"G't.1R'1'I!D:.
 20. 20. ." z.,be..P. dar! _t.ea= ~ ~ =end...,...: a.4anJ& m&W a u..:.n :rM& ..lIt.duo pw;la j8.rtn6"" tel.-rl81 l.1:,gprU p!<da _11. 4J.ncin )'a'lllalu )'lI.n6' <!.iar~p boo.... ) 4a.rl l>&hlul<2 .,.,~ ..-1..... lhI.ntb~2 J.attUa lan;)'a -..rt>itl:arl .at.. pu' ..~ a.,i p nn bib. Say-. h&n.p *'IB! e" &kan _rh1.tbn per," t..~ . ..l~ l.1..,,=.1 k<:centruQ pcb',,"," 01.. Pte lIMan ,.". t..loh .uter bitmn 010111 _jIJ.&h t"O'O 1II'orldll. Untllt. ~oW ,...",1..& 'p da.ri a.rll.t~ 1wo ;as poa~ 11.&,., !n~ n l'8da, 3to-Ch;onology Lo.b. U E<?r!Oe St., Sprin'1uld., IU. 0 1,GB, !J .S .l . • ~ 7 '''l' • ....unl in! .~ pe."..,v.,...n ta::;yak Ol'llZlg. te......".. khan...". pe.t:a.. dArt c·red, . " no.!'8 tJ.:ah ~ .....bn:ita.rnlau:t laol:01 hWh bo.n;yo.k" =---ella j~ ta "tr.T';a.."l6 Sua...'""(!. 4aoi 1"9 ' u - LoD" )'ling ~ ked&l.ac . ".,.". ....-ta- buit:. )'Il:'6 "",'..in ~ diblm...." ollth ~ l...or JIllb di Soatboo"" In, Ikgl• ..." ;:aM p '",,' 5.12.~ pda tang- fI'l 26 li~~ taIIu:l 1m. dato )'&::g;a,..",1 tal:::. t.~ Ju6I d16M1iflr al<lh ;:tI.N ...nt!....,.~ ..,..,p>i ke I'!l>ehast.r, Arw' in, Dewtu:::;, Bead'eg, London , Souu....pto". O:dord, 4aI:: "bb- .,mern 41t..."'t-t.....t 131""1* la,¢?'" ",..nh ..m7..:0- • ~..lkla., IOIUVlca. bu ' ~.. '=b:kr- ...... • • • .....pHOleb. "lei ;:emh <!art 1'8="1 tab. 1M.! b~ "...,poi 50! ~t 'e,.~, dan I>o.Zl)'O- ubo.."lY"k 30 daUk sa..J& J&::;; llilf"""n u~ .,:ttl? 'I'143Jr: ad:!. on:mt...:t.." :r=c :oe:oo,':d~ , En tab. ......... ,....·h, d__1".lfrlA.':I ••~ l'atIl:-i l<.-I:alm1 ," "Ja_bon <U.rl pe=<lhODln itl! ~d8J"" -r.., sa,.,.. &>....t" dato "bm ( pe, !'al ttl!. _t ~ d1J• ....• ......n. ~••:..... .·'·V c1er"'Tl'l .end'=1 , nlAlll. IB£UL4 e~ bc:'tn1a:': 'pLlIi'll' , to'bS.p1 W telah F B"l (al uatu:.: lICIT 'TV dan _bukt1loan IN'$ I ,,"" tab. (b) m:to:.: _~.l.ukari ~'ne.. t1 A ' k ~ 4Io.ti 5'LIXl , 5..r .e!rIllp ""nhl1-allh '.rmt:l.k, lodanpM pIS , ! MOO'" tab......t ....,j&;nr.. dan ':enlB ;Ua 1D:IirO'= IlIl(Wtoperd..,t ~....t.i:Ic 1.n'I:bar1';J) 41 ~m . yang 5"lt~ .tad.... 1'n ':lob. , .p' ! ..... apl. 7&"« ,','" t..",,..u.
 21. 21. ." (0 ) keUka _ dj " dI>l:bn d&r1 lwr atwUo olilb p lm}; .uiter, ~tn H elo t ...............e nn .....pm. ...,...,Ub.n Sua.m ~b.---<)'} eh ..tBb J"UI8 ...4 0 ' I",. mrem bt.li:M llitru...rJ.li1k yang d1 ~1 olahNya 4M. ir::Iu'<Im it.. jXU'Il ern'l'V hb. Ud..'k bordly&. "nun JalJ11UZ' di ~on tab. bMIo1z:I t1<Wt ....m0f!8l.l: pDlKln J.nBk"u- LInr teb. IkJrek%t. b!hloml U<bl< m~ bah.. 11lll'.n 'fV ~ aoo.'1Ig dl~ olah . 1. ..., wi .Lnpaaa_LIar tab. IlId& IILIIt yang """" 3U8!' pnanQar '1'V d1 Sout.ila=pton, llaotH, tidAk IOIInya&ri ....reka tolah d1~ . ""linn d ati... pDl&latan tehnis DerGkapm _ soloall tidal< _ tat ~ Sw... I.nglcu_Lua:r teb D IHo"""" U dal: ~ d.u... peal&tan tehn.1. d1 Ct'OJdorl. 'I'ldak ada a plpul ~ bttbeda teroatat d.1 alat2 llitdk MrGta . ~Se_ ot<:>m.lli t.elah diatur, tiap:radio dan 'l'V ~Uk1 l ata ~to~. y&n;; ......bmt pu>l. p<r.an""''' tab. lallB- lung mt.1 bila te~ja.41 blla jlI.a ~l.an r<rrolUlionor ......b!l .....llh, atau 8""'8 pD~lII:t beri::lta-kata l<em.t "'n&h1nB. o.taupm ....b.IIc, ataupm a:tan 3Ct1a.p au! )'8llg be...l1'a.t dU""", dar! Y"lIII" audah <11&t"", ttu. SObalf'd ....... d,lo'"""' n oleh wmtJm.bar Sundl:>y T1:oe1 , ,hI hub'n",mQ'S den,sII.n"P"&l> angh-. l uar", li,tiD penjO !pan itl!. berjoo- l.an t lU'Ul ••~ -.Ittu ta:>po tex8'nggol, s~ Blat t40MH 1t1!. telab 9'!P1. 16n-eb. "'han 3"8' t1<lak _tat inte....,.d J.rt '.._'-r tab., )18:18. Udall: ..-bol listclk-bu:o;1 t et&pl. la!3<wtan ~SuP.r/t. .l"I'!:tu_Wa.J: itu ...."b!oe.ra dongan I'.",laha_l.ah:>n 4M. ....nW, ~ dJ....rla1 oloh I lJIl.tu lCeklnaaan-l:athln 1"11&" o.neh, t """"'lr. o.guna:, tidak P"r:nh ~ onupun ......w.p:>rl. III be:.o>.to., "KohNen, IJRlTW JIlJN&l"IIOlU lWI1Sl.I.l SOCIbell9l)'llo llnrJWlia. t14alr. b1A ~ kele:Jihan2 OINIal. dan .<lta) 1gQIn '.W" ...."....". ....peX"• .oW" ""'....... ~ und.ll:t. CC~IXJ!l!""-(H' IB. Gclta:nl.ll2 Occult I:II!IIP.nfI' Udall: h1.ea di....tat oleh &l.at2 tobnU _1& saat J.ni. tetapi totap c.t&mn dan llitl::1k
 22. 22. ""-Xt.cJ., 1"1>6" tdah _ pIh nolllK! j;lllb leb1h :t.a. dQ-ipll4oo t.la.h l:I.cI>. 4W.u ~1 t.¥Ja ke..,..W! 1l1Il<l1r ..Wu bllZ'dtat
 23. 23. Crou~ kec1l dis_1urt>.h bu::d Bedar.g:.elakull::lLll hal ini, <Ian ..,,,,,,ka ada unWJc ~1u.r::a.n <:ahaya dari fajr.r """8 »t:nn ba.r.I keplda"" ae::nn. Dlgkau bot:as WltIlJc ""ner.ica atBup.1Il ...nolal< a.)rrar2 ......Ica, tetBpi l>a.n1a "",rQ::D, )WoZI6' da.po.t bidup "0ILl'a dam! sa,. akan ~ .h"" I_bib t1ngg1 dar! ....,1",,1 'plr1tuJ.1 . Jlen&arlall llIl.m GmnaM, .kil dar1 ....ta C.-betic C_:ld. ber1l1C11U& i<el"'do...,. lJUlJ"'all!h JuIJ!' w.. ada ~k mbl ptlw d8:l 8Url p:>.lAu yanc; bokerjl' diaolurt>.h didun1&ol.. lIora"" alaln ~p cum,! cIari!:::al~l 1":1& Ic&v. I.bolt I>nC dan ......k:t1'V" ba611:1'Lbui12 jO.bat Mn .....bu-1.ol m-t Y"D6 Udall: betha:rlfl ul:a£P'l l:a~. D1rl ujr.t1=1 Md·"" blth1n aJoo.n lPl 1"". h&r.III ,.". fNIIo,. dart --evolllllu.... Inlla.. pMan IIaA1 l::8po.da Nhal:at2 i:ILI:d Y'ln« t.rc1l:ota. !'aa1 'Wlah .-u fP'i " bom:~ untuk l:aIQI!Ilr. talIOII1,.... ,6 ..pertt :tu. enp' tolab. """,=t1 OIiMyaZ JcI;ai diatM lan,:!1DI . -.-'" Iekaan« .....r bUI_ lIaa1 _t 1n1 ... di bini, 4&n bUI_ &da I _bill ~ lahluk diatu apA' 41Mldtar ~ oI&ripodlt. ."..,taD po.a ahl.i 1l.om; .... ' . ltIID1 &$t .....rub
 24. 24. • ulazM dengoo.n. hIll<ucZ plR.net "JerI""'_;;a;:,J. d&r:i hto. G.ll.a<>t1c Ctmmnd ....~tud:an ter1t:>a--ka51h bntulc perllAt ian:lu . Ii.o.mi sekarang akan meninBgalkan .1a_, . Se::>O/;il eneIo'u diberlG.hJ. oleh kMill. dan kebonax:sn mba luhur dar! kosmoe ,- Fl""','"'''''''''' "!lemult lApcmn dart usociated ~s dan United Press Inte~tion;).l , seomng jurubl= kepol1sian "'e.......ta.kan 8$baglan beBa" dari :po..re. p<m<ene>r pcsan it.. bers1ka.p $e;d~etag&iJlana ""j8nva. "1Iereb. ...",,~sa takut dan ngeri ~. ~ k.a.ta jurubioa>;& kepol1silul W . - Ka::U telah ~ ss"tw.h IOObll ""lis! untuk pe!l.C~ aeol:<lng wan!ta..~ " JOOn nov1d Alden S~J.ngt'ield, Ihs..."hwostta • • .. * .. .. .... U"F"O '!au. r..JlI.Ctlc C~*c4z!!l!!da J..,tor-!>lV...t .!.Bt&. p.,:lstt_ tehnla 1<:::0% diat&1l yang dituntut canusia dart "fPO" ....",bukt:lliln lag:!. tel.ah ~ boberapa dar! Manka. diataa Wei ""tuk _!anti> ~:dcan pel...··1am bum1 ole.'>. aktivita.s2 n'>kJi r yang sal£h .eoon! t""t2 S8,,1!ta.. '"".,,"""oei>lI'ti kits .."""", I:III.l'lI.U!1&. Dan /
 25. 25. -nuntwl "S"II"C-I" BlGI ~.u. " ._.,..............................._.S_"8' "CC'IIO" ukali lag1 """"'borikan Qw.ma it>akU:va ~ p>da W eneta, agar ""8"'ro. 1n1 lebih S<tja.htera dan bU& &W'IfIIdn IIIQnjadi "":rcusuar DIWa aoport1 MJ'V" -BQlIOmOOR·. B!I..~tuan2 OSu~1" tolah 11.1borJ.ko.n dBfl6iUl OSeptll'lllh HaU. dan <J.eneI.n aesa1. «la-tan dan Xnrompuan ke ~da IIIItrem J'M6 tel.ah bartl&lll1 "."c.l.pt&l:a:I Ikatan-:ila.UW! d~ bQlt"l. J1.al.ahnya UdAl< ~ . dan l..n1 ti4ak pw:lu dJhere."lc::I.n do.n be' ta" 3"4P 'l'ahu l eJak 9(I"",bllan) ta....."u:l ,.. 1. ketib ..,'.1 """"barUan Iht..... ~ kep><la nesam W bah. ""'11)1& aedJJd. t aekaU """""ia di"'&1an ba:U W akan =1'1 dan bi:sa. lte~t.1lV&. , -1""6 ked.... ito.. ...to..t di...tat ~ BhBkU BOOr&ng SpOnSor )'Wl6 :I.rotl& ia !:al itu dapllt clO_k"Jmr., yaltu atu p"mcilonan ~ b.l&ya dan Jup tetalJUl)'a. Ie ucml14 pribucd tu=nan I:enp&WBlI Ja. "elI6'h yang tem.-.J. dan borgolw IlUjMII.. »U,,"tu ~ dan waktu dan a.JretIa", bia,)'a olel> aoorang MptM tI& )'&ng cukup dtk....l dt"'h!llP ~ )(I.ui 1n.i. PmoIea2 ' PcljunllBlMleW1Jo1k .tao.t1r-2 tI!1Wla~ ,.-.. Orang yap, '!MIni "!sen Tabu ini. ~nJ-mJ.nan 1~ dan ,tab118 ~ a.nakllI bU& penabm1 kota2 1t.. IIerdlA1 Froosea2 ....,1. diatu t eupet dan dwdari . Sebab E&k' IIel'&l& it.. ...tu pobzjaul RtlllPr_....z-~ .....to. &kIt1 .......1 )'alii labiJo WI ..1.

×