Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

น้ำตก

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

น้ำตก

  1. 1. น้ำตก
  2. 2. <ul><li>ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินหอม น้ำตกเขาอีโต้เป็นธารน้ำที่ไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ ความสูงไม่มากนัก สภาพบริเวณโดยรอบเป็นป่าโปร่ง มีน้ำมากเฉพาะในช่วงฤดูฝน การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์ แต่อยู่เลยไปอีกประมาณ 400 เมตร </li></ul>น้ำตกเขาอีโต้
  3. 3. น้ำตกธารรัตนา <ul><li>ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินหอม ระยะทางประมาณ 100 เมตร จากถนนสายเนินหอม - เขาใหญ่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรีประมาณ 25 กิโลเมตร มีสภาพเป็นแก่งน้ำไหลตามหุบเขาในเทือกเขาใหญ่มีน้ำมากในช่วงฤดูฝน </li></ul>
  4. 4. น้ำตกสาริกา <ul><li>เป็นน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลสาริกา อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองไปทาง ทิศตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 3049 เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวง 3050 อีก 3 กิโลเมตรทางลาดยางตลอดสาย เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สายน้ำไหลตกจากหน้าผาเป็นทอด ๆ ถึง 9 ชั้น ผาที่สูงสุดประมาณ 200 เมตร แต่ละชั้นมีอ่างรับน้ำ จะมีน้ำมากในฤดูฝน ส่วนฤดูแล้งน้ำจะแห้ง บริเวณด้านล่างของน้ำตกมีบริการห้องอาบน้ำ และห้องสุขาแยก ชาย - หญิง มีร้านอาหารร้านขายของ ที่ระลึก จากตัวเมืองนครนายกมีรถโดยสารสายนคร - นายก - สาริกา วิ่งวันละหลายเที่ยวหากขับรถไปเอง จะมีป้ายบอกตลอดทาง </li></ul>
  5. 5. น้ำตกเจ็ดสาวน้อย <ul><li>น้ำตกสาวน้อยหรือน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อยู่ในเขตตำบลมวกเหล็ก เข้าทางเดียวกับน้ำตกมวกเหล็ก แต่มีถนนราดยางต่อไปอีก 9 กิโลเมตร เป็นน้ำตก 7 ชั้น มีแก่งสูงกว่า 4 เมตร เป็นแอ่งกว้างและมีแก่งต่าง ๆ ใต้น้ำตกลงไปอีกหลายแห่ง ซึ่งเป็นบริเวณเล่นน้ำได้กว้างขวาง และมีธรรมชาติที่ร่มรื่นทิวทัศน์สองข้าน้ำตกเจ็ดสาวน้อยทางไปยังน้ำตกเป็นไร่ข้าวโพดและเนินเขาสลับกันเป็นระยะ </li></ul>

×