วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม iii- iii-
วัตถุประสงค์ iii- iii- <ul><li>เพื่อ เรียนรู้วิกฤติของปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>เพื่อให้ สามา...
iii- iii- ภาพรวมเนื้อหาวิชา ส่งผลกระทบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ ดิน และน้ำในเ...
iii- iii- ภาพรวมเนื้อหาวิชา ส่งผลกระทบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1. วิกฤติของทรัพยากร ธรรมช...
1.  เรียนรู้ วิกฤติของปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม <ul><li>การทำลายป่าไม้และสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ </li></...
การทำลาย ป่าไม้และสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ <ul><li>ป่าถูกทำลาย  การชะล้างพังทลายของดิน </li></ul><ul><li>น้ำไหลบ่าหน...
iii- iii- Effects of human on Tropical forest  โดย ผศ . เตือนใจ โก้สกุล iii-
1. 1 ประเด็นอภิปราย : บทบาทและหน้าที่ของพืชและป่า iii- iii- <ul><li>อภิปราย บทบาท  หน้าที่ของพืช  และ พืชให้อะไรแก่ธรร...
iii- iii- ที่มา : http://www.lesa.in.th/7/soil/properties_soil/properties_soil.html 1. 1  ประเด็นอภิปราย : บทบาทและหน้า...
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม iii- iii- ป่า เก็บกักน้ำ เป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร ทำให้เกิดวัฏจักรของ N 2 O 2 และ ธาตุอาหาร...
iii- iii- 1. 2  ประเด็นอภิปราย : ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ  <ul><li>อภิปราย ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาต...
<ul><li>2. ความหมาย / ความสำคัญ / ประเภทของทรัพยากร / แนวคิดการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม </li></ul>iii- iii-
2.1 ความหมายของ ทรัพยากรธรรมชาติ <ul><li>สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีประโยชน์ สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์หรือม...
iii- iii- <ul><ul><ul><ul><li>ประเทศไทยมีที่ดิน </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>320 ล้านไร่ </li></ul></ul>...
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ <ul><li>1. ทรัพยากรธรรมชาติที่เสริมสร้างขึ้นใหม่ได้ตาม ขบวนการธรรมชาติ (renewable) </li></ul><...
<ul><li>มนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ( ระบบนิเวศ )  </li></ul><ul><li>ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีผลต่อ คุณภาพชีวิตมนุ...
iii- iii- 3. สาเหตุของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
สาเหตุที่ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ถูกทำลาย <ul><li>ประชากรเพิ่มมากขึ้น </li></ul><ul><li>เศรษฐกิจขยายตัว </li></ul>...
ประเด็นอภิปราย : สาเหตุของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <ul><li>สาเหตุ ของ ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่...
<ul><li>4.  การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทรัพยากร </li></ul><ul><li>และสิ่งแวดล้อม </li></ul>iii- iii-
4.1  การวิเคราะห์ ประเด็นปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :  การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจาก สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม โลก <...
ตารางที่  1 : Trends for key continental environmental problems iii- iii- ที่มา : Global Environment Outlook: for life on...
ประเด็นอภิปราย :  การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจาก สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม โลก <ul><li>จากสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมในแถบทวีปเอเซีย ...
iii- iii- 4. 2  สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย : สถานการณ์โดยรวม ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรอบปี 2549...
<ul><li>ฐานทรัพยากรธรรมชาติของชาติ ถูกทำลาย </li></ul><ul><li>สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม , ภาวะมลพิษ </li></ul><ul><li>สูญเส...
<ul><li>ขยะเพิ่มขึ้น (14.58 ล้านตัน ในปี 2547)  </li></ul><ul><li>มลพิษทางน้ำ ( เกณฑ์ดี 23% พอใช้ 51%  เสื่อมโทรม...
<ul><li>การถือครองที่ดินทางการเกษตรโดยเฉลี่ยลดลง </li></ul><ul><li>การใช้ที่ดินผิดประเภท </li></ul><ul><li>ดินขาดความอุดมส...
<ul><li>ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง </li></ul><ul><li>น้ำท่วมในฤดูฝน ( อุทกภัย ) </li></ul><ul><li>แหล่งน้ำตื้นเขิน </li></ul><...
<ul><li>แร่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่า </li></ul><ul><li>การนำแร่ธาตุมาใช้มีผลทำลายทรัพยากรอย่างอื่น </li></ul><ul>...
<ul><li>พลังงานสำรองในประเทศเริ่มลดลง </li></ul><ul><li>นำเข้าพลังงานร้อยละ 60 ของการใช้พลังงานทั้งหมด </li></ul><ul><l...
<ul><li>การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ </li></ul><ul><li>ร้อยละ 32.66 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ( พ . ศ .2547) ( ป่าสมบูรณ...
<ul><li>ธรณีภัยพิบัติ ( สึนามิ ) </li></ul><ul><li>ไข้หวัดนก </li></ul><ul><li>อุทกภัย ( น้ำท่วม ) วาตภัย ( พายุ ) ...
<ul><li>แผ่นดินไหวถี่ขึ้น รุนแรงขึ้น ? </li></ul><ul><li>ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ? </li></ul><ul><li>การขาดแคลนน้ำจืดจากภาว...
ประเด็นอภิปราย :  การวิเคราะห์ ประเด็นปัญหา จาก สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย <ul><li>วิเคราะห์สถาน...
<ul><li>5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการป้องกันและจัดการ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง แนวคิดการจัดการทรัพ...
<ul><li>องค์ความรู้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศ โดยเฉพาะการสร้างแบบจำลองบรรยากาศ ( climate model) </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีก๊...
<ul><li>มาตรฐานการปลดปล่อยควันพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศ </li></ul><ul><li>มาตรฐานในการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ </li></...
<ul><li>ปรับปรุงเทคนิคการกำจัดขยะที่ใช้อยู่ ทั้งการแยกขยะ บำบัด ฝังกลบ และเผาขยะ </li></ul><ul><li>การนำขยะกลับมารีไซเคิลใ...
<ul><li>การแก้ปัญหาการเกิดภาวะขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้จากภัยแล้งซ้ำซาก </li></ul><ul><li>การป้องกัน พื้นที่แห้งแล้งและทะเลทรายไ...
<ul><li>สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพกับชุมชน </li></ul><ul><ul><li>การรวบรวมองค์ความรู้พื้นฐ...
5.2 แนวคิด / การวางแผนเพื่อ การจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืน <ul><ul><li>ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสำคัญ อย่างยิ่ง ต่อมนุษย์ การ...
iii- iii- โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ iii-
iii- iii- โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ iii-
กิ่ง / ก้าน iii- iii-   ไม้ประกับ  (Glued Laminated Timber, Glulam)   ไม้ก่อสร้าง  (Structural Lumber)   เฟอร์นิเจ...
ประเด็นอภิปราย :  การแก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <ul><li>การแก้ปัญหาทรัพยากรธ...
<ul><li>การแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกป่าเศรษฐกิจ เพื่อนำไม้มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยนำความรู้ทางวิ...
<ul><li>6. กรณีศึกษา  : การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาแก้ไข ป้องกัน  และจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม แล...
6.1 การแก้ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้  การป้องกัน และ จัดการ ทรัพยากรป่าไม้ ในเชิงวิชาการ และ งานวิจัย iii- iii-
iii- iii- 6.1.1 การคำนวณปริมาณการปลดปล่อยและเก็บกักก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ 6.1.2 คว...
iii- iii- 6.1.4 GPS ( Global Positioning System )  and GIS (Geographical Information System) GIS และ การสำรวจ ทรัพยาก...
ประเด็นอภิปราย : การแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าของชาติ <ul><li>ประเด็นอภิปราย : ท่านสามารถมีส่วนในการ แก้ปัญหาการตัดไม้ทำล...
การแก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change ) ( รายละเอียดเพิ่มเติมดูเอกสารแนบ 4 และ 4-1 ) <ul><li>ประชากรโ...
การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ <ul><li>ต้นไม้ดูดซับ CO 2  จากบรรยากาศ ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ นำมาสร้างเนื้อไม้ด้วยกระบวนการสังเ...
การใช้ไม้ ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก <ul><li>- งอกเงยได้ (Renewable) </li></ul><ul><li>- นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reusable...
ประเด็นอภิปราย : การแก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change)  <ul><li>ประเด็นอภิปราย : การแก้ปัญหา การเปลี่ย...
<ul><li>ประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ที่ไม่มีผู้ถือครองอยู่เดิมจัดระเบียบพื้นที่ริมตลิ่ง และควบคุมไม่ให้มีการบุกร...
ประเด็นอภิปราย : เราควรจะทำอย่างไรเพื่ออนาคต ?  เพื่อลด ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <ul><li>ระดมสมอง เสนอความค...
สรุป ...  ประเด็นอภิปราย หลังจากที่ ระดมสมอง เสนอความคิดเห็น และ / หรือ อภิปราย <ul><li>เราควรจะทำอย่างไรเพื่ออนาคต ...
<ul><li>6.2.1 ตัวอย่างเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><ul><li>Carbon sequestration  </li></u...
<ul><li>6.2.2 ตัวอย่างที่น่าสนใจของการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในบางประเทศ </li></ul><ul><ul><li>โซล : ได้มี...
<ul><li>6.2.2 ตัวอย่างที่น่าสนใจของการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในบางประเทศ </li></ul><ul><ul><li>บาหลี : นัก...
<ul><li>การแก้ปัญหาขยะต่างๆ โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน การลดปริมาณขยะมูลฝอย  ( กำจัดขยะ )  </li></ul><ul><li>การ...
<ul><li>ตัวอย่าง  1. ตัวอย่างโครงการการผลิตที่สะอาด  </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง  2. ตัวอย่างแก้ปัญหาการทำลายทรัพยากรป...
<ul><li>ตัวอย่าง  3. ตัวอย่างการทำน้ำดื่มให้สะอาด  </li></ul><ul><ul><li>การทำน้ำดื่มให้สะอาด </li></ul></ul><ul><ul><l...
ตัวอย่าง  5. ตัวอย่างการจัดการขยะโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <ul><li>5.1 ต้นแบบถังหมักขยะอินทรีย์ขนาดเล็ก ( Househol...
ตัวอย่าง  7. ตัวอย่างการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม : โลหะหนัก น้ำเสียชุมชน <ul><li>7.1 ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกลุ่ม  Vetive...
<ul><li>ตัวอย่าง  8. ปัญหาการนำสัตว์ต่างถิ่นเข้ามาในประเทศโดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะขาดความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เ...
<ul><li> 8.2) ปลาซัคเกอร์ &quot; ซัคเกอร์ &quot; (Alien Species ) ปลามหาภัยแหล่งน้ำสาธารณะ </li></ul>iii- iii- ลุยฆ่าป...
หลักปฏิบัติสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม เช่น หลัก 1A 3R ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ <...
ประเด็นอภิปราย : การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ <ul><li>วิธีการแก้ไขปัญห...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

3p

2,866 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

3p

 1. 1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม iii- iii-
 2. 2. วัตถุประสงค์ iii- iii- <ul><li>เพื่อ เรียนรู้วิกฤติของปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>เพื่อให้ สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของโลกอันเป็นสาเหตุจากการกระทำของมนุษย์ </li></ul><ul><li>เพื่อ ก่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการป้องกันและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ </li></ul><ul><li>เพื่อให้ เรียนรู้จากตัวอย่างการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแก้ไข ป้องกัน และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ </li></ul>
 3. 3. iii- iii- ภาพรวมเนื้อหาวิชา ส่งผลกระทบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ ดิน และน้ำในเมืองใหญ่ มลภาวะจากอุตสาหกรรม สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติ การขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาด สิ่งแวดล้อมจากขยะ และโลหะหนัก การทำลายป่าไม้และสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 4. ประเด็นปัญหา ส่งผลกระทบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. แก้ไขปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2. ความหมาย / ความสำคัญ ประชากรเพิ่มขึ้น สงคราม การก่อสร้าง นันทนาการ ขาดความตระหนัก ความก้าวหน้าด้าน วท เศรษฐกิจขยายตัว 3. สาเหตุ 6. กรณีศึกษา ปัญหาการนำสัตว์ต่างถิ่นเข้ามาในประเทศ ปัญหา Alien Species
 4. 4. iii- iii- ภาพรวมเนื้อหาวิชา ส่งผลกระทบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1. วิกฤติของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ ดิน และน้ำในเมืองใหญ่ มลภาวะจากอุตสาหกรรม การขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาด สิ่งแวดล้อมจากขยะ และโลหะหนัก 4. ประเด็นปัญหา ส่งผลกระทบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. แก้ไขปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2. ความหมาย / ความสำคัญ ภัยพิบัติ สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การทำลายป่าไม้และสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ประชากรเพิ่มขึ้น สงคราม การก่อสร้าง นันทนาการ ขาดความตระหนัก ความก้าวหน้าด้าน วท เศรษฐกิจขยายตัว 3. สาเหตุ 6. กรณีศึกษา ปัญหาการนำสัตว์ต่างถิ่นเข้ามาในประเทศ ปัญหา Alien Species
 5. 5. 1. เรียนรู้ วิกฤติของปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม <ul><li>การทำลายป่าไม้และสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ </li></ul>iii- iii- http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/117/index117.htm
 6. 6. การทำลาย ป่าไม้และสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ <ul><li>ป่าถูกทำลาย การชะล้างพังทลายของดิน </li></ul><ul><li>น้ำไหลบ่าหน้าผิวดินเพิ่มมากขึ้นจนระบายน้ำไม่ทัน ก่อให้ เกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างฉับพลัน </li></ul><ul><li>ความแห้งแล้งในฤดูแล้ง ที่เกิดจากการแผ้วถางทำลายป่าต้นน้ำ </li></ul><ul><li>ผลกระทบต่อสัตว์ป่า คือ ทำลายที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่า </li></ul><ul><li>ผลโดยตรงจากนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยวของรัฐบาล นโยบายดังกล่าว ทำให้การขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด จึงมีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน พื้นที่ป่าจำนวนมากในประเทศนี้จึงถูกแปรสภาพให้กลายเป็นสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง </li></ul><ul><li>ด้านเศรษฐกิจและสังคม ไม้มีราคาแพง ผู้ที่ต้องการใช้ไม้ก็ต้องลักลอบตัดฟันไม้ในป่า เมื่อมีความต้องการมากขึ้น ราคามักจะแพงจึงเป็นเหตุให้เกิดอาชีพขึ้นมาใหม่ </li></ul>iii- iii-
 7. 7. iii- iii- Effects of human on Tropical forest โดย ผศ . เตือนใจ โก้สกุล iii-
 8. 8. 1. 1 ประเด็นอภิปราย : บทบาทและหน้าที่ของพืชและป่า iii- iii- <ul><li>อภิปราย บทบาท หน้าที่ของพืช และ พืชให้อะไรแก่ธรรมชาติ </li></ul><ul><li>( รายละเอียดเพิ่มเติมดูเอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 14 ) </li></ul>
 9. 9. iii- iii- ที่มา : http://www.lesa.in.th/7/soil/properties_soil/properties_soil.html 1. 1 ประเด็นอภิปราย : บทบาทและหน้าที่ของพืชและป่า
 10. 10. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม iii- iii- ป่า เก็บกักน้ำ เป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร ทำให้เกิดวัฏจักรของ N 2 O 2 และ ธาตุอาหารที่จำเป็นของพืช ดูดซับ และเก็บก๊าซ CO 2 อนุรักษ์ป้องกันการพังทลายของดิน รักษาอุณหภูมิของโลก และความสมดุลของสภาพภูมิอากาศ รักษาความอุดมสมบูรณ์ สร้างอินทรีย์วัตถุ และความชื้นของดิน ปล่อยน้ำให้ไหลลงมารวมกันเป็นลำธาร ลำน้ำ เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่ของสัตว์ป่า เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ความสมดุลของธรรมชาติ ป่า : ให้อะไรแก่เรา Effects of human on Tropical forest โดย ผศ . เตือนใจ โก้สกุล
 11. 11. iii- iii- 1. 2 ประเด็นอภิปราย : ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ <ul><li>อภิปราย ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ </li></ul><ul><li>( รายละเอียดเพิ่มเติมดูเอกสารแนบ 3 และ VCD: เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องป่าและการวิเคราะห์โครงสร้างของป่า โดย ผศ . เตือนใจ โก้สกุล ของภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ) </li></ul>1. 3 เกมส์สร้างสถานการณ์แบบจำลองของระบบนิเวศ <ul><li>เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของพืช ป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสมดุลของธรรมชาติ รวมทั้งเชื่อมโยงไปถึงความมั่งคงทางเศรษฐกิจและสังคม กำหนดให้สร้างแบบสถานการณ์จำลองของระบบนิเวศตามความคิดเห็นและความเข้าใจของท่านซึ่งจะกำหนดปัจจัย และเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยให้นิสิตและนักศึกษาเลือกปัจจัยและเหตุการณ์ต่างๆที่กำหนดให้ หรือจะกำหนดเองเพื่อนำมาประกอบการสร้างสถานการณ์แบบจำลองตามที่ท่านกำหนดได้เองภายใน 5 ปี และอธิบายแบบสถานการณ์จำลองนั้นว่ามีรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับ ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไร </li></ul>
 12. 12. <ul><li>2. ความหมาย / ความสำคัญ / ประเภทของทรัพยากร / แนวคิดการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม </li></ul>iii- iii-
 13. 13. 2.1 ความหมายของ ทรัพยากรธรรมชาติ <ul><li>สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีประโยชน์ สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์หรือมนุษย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน และกำลังแรงงานมนุษย์ </li></ul>iii- iii- ที่มา : www.childthai.org/cie/e028.htm 2.2 สิ่งแวดล้อม VS ทรัพยากร 2.3 ประเภทของทรัพยากร
 14. 14. iii- iii- <ul><ul><ul><ul><li>ประเทศไทยมีที่ดิน </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>320 ล้านไร่ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>แม่น้ำท่าจีนมีปริมาณ น้ำเฉลี่ยรายปี 2,153 ล้าน ลบ . ม . </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>คุณภาพดินในประเทศไทย </li></ul><ul><li>กำลังเสื่อมโทรม </li></ul><ul><li>น้ำแม่น้ำท่าจีนกำลัง เน่าเสียเพราะน้ำทิ้ง จากโรงงานอุตสาหกรรม </li></ul>http :// www . onep . go . th / CDM / cmc_dry . html สิ่งแวดล้อม VS ทรัพยากร
 15. 15. ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ <ul><li>1. ทรัพยากรธรรมชาติที่เสริมสร้างขึ้นใหม่ได้ตาม ขบวนการธรรมชาติ (renewable) </li></ul><ul><ul><li>เสริมสร้างขึ้นใหม่เพราะคืนรูปโดย ขบวนการธรรมชาติแต่อาจสูญสิ้นได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>เสริมสร้างขึ้นใหม่ได้และไม่สิ้นสูญ </li></ul></ul><ul><li>2. ทรัพยากรธรรมชาติที่เสริมสร้างขึ้นใหม่ไม่ได้ตามกระบวนการธรรมชาติ ( non – renewable หรือ exhaustible natural resources) </li></ul><ul><ul><li>จำแนกจากเมื่อนำมาใช้แล้วทำให้ ปริมาณที่ใช้ได้ในอนาคตลดลง เช่น สินแร่ น้ำมัน ก๊าซ น้ำมัน </li></ul></ul>iii- iii- http :// www . kku . ac . th / http:// www.prachatai.com
 16. 16. <ul><li>มนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ( ระบบนิเวศ ) </li></ul><ul><li>ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีผลต่อ คุณภาพชีวิตมนุษย์ </li></ul><ul><li>มนุษย์เป็นผู้ได้รับ ประโยชน์ และ ผลกระทบ จากสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเป็น ฐาน ของ เศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง </li></ul>iii- iii- ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างไร ? ที่มา : http :// pirun . ku . ac . th / ~fagisvtc / buddhism / activity / jungle1 . htm
 17. 17. iii- iii- 3. สาเหตุของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 18. 18. สาเหตุที่ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ถูกทำลาย <ul><li>ประชากรเพิ่มมากขึ้น </li></ul><ul><li>เศรษฐกิจขยายตัว </li></ul><ul><li>ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>ประชาชนขาดความรู้และมีความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับทรัพยากร </li></ul><ul><li>การนันทนาการ </li></ul><ul><li>การก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง </li></ul><ul><li>สงคราม </li></ul>iii- iii- http://www.jobbkk.com http :// www . sarakadee . com / http :// www . onep . go . th / CDM / cmc_dry . html
 19. 19. ประเด็นอภิปราย : สาเหตุของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <ul><li>สาเหตุ ของ ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ท่านทราบมา หนึ่งเรื่อง คืออะไร ? และมี ผลกระทบ กับ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมประเภทอื่น ๆ หรือไม่ เพราะเหตุใด ? ( ระดมสมอง เสนอความคิดเห็น และ / หรือ อภิปราย ) </li></ul>iii- iii-
 20. 20. <ul><li>4. การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทรัพยากร </li></ul><ul><li>และสิ่งแวดล้อม </li></ul>iii- iii-
 21. 21. 4.1 การวิเคราะห์ ประเด็นปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจาก สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม โลก <ul><li>ประชากรโลกเพิ่มขึ้น </li></ul><ul><li>ความต้องการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น </li></ul><ul><li>ธรรมชาติถูกทำลายจนเกินจุ ดวิกฤติยาก ที่จะเยียวย ารักษากลับคืนสู่สภาพด้วย ตัวเองได้ </li></ul><ul><li>สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และ โลกร้อน </li></ul>iii- iii- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ บนทิศทางของกระแสโลก เศรษฐกิจบนพื้นฐานทรัพยากรไม้
 22. 22. ตารางที่ 1 : Trends for key continental environmental problems iii- iii- ที่มา : Global Environment Outlook: for life on Earth, UNEP, 1997) Africa Asia- Pacific Europe, former USSR Latin America, Caribbean North America West Asia Polar Regions Land : degratation Forest : loss, degradation Bio-diversity : loss, habitat fragmentation Fresh water : scarcity, pollution Marine and coastal zones : degradation Atmosphere : : pollution Urban and industrial : : contamination, waste Increasing Decreasing Remaining relatively stable Not applicable, not known Environmental type Region
 23. 23. ประเด็นอภิปราย : การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาจาก สถานการณ์ สิ่งแวดล้อม โลก <ul><li>จากสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมในแถบทวีปเอเซีย ทำไม ทวีปเอเซียจึงมีการ เสื่อมโทรมของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มากกว่าในแถบทวีปยุโรป หรือ อเมริกา เพราะเหตุใด ? ( ระดมสมอง เสนอความคิดเห็น และ / หรือ อภิปราย ) </li></ul>iii- iii-
 24. 24. iii- iii- 4. 2 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย : สถานการณ์โดยรวม ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ในรอบปี 2549 ( ล่าสุด ) โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ปี 2550 กำลังจัดทำ )
 25. 25. <ul><li>ฐานทรัพยากรธรรมชาติของชาติ ถูกทำลาย </li></ul><ul><li>สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม , ภาวะมลพิษ </li></ul><ul><li>สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ </li></ul><ul><li>ปัญหาความขัดแย้ง </li></ul><ul><li>คุณภาพชีวิตย่ำแย่ </li></ul><ul><li>ความเสี่ยงต่อภาวะภัยธรรมชาติ </li></ul>iii- iii- สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยโดยรวม http://www.environnet.in.th
 26. 26. <ul><li>ขยะเพิ่มขึ้น (14.58 ล้านตัน ในปี 2547) </li></ul><ul><li>มลพิษทางน้ำ ( เกณฑ์ดี 23% พอใช้ 51% เสื่อมโทรม 21% เสื่อมโทรมมาก 5%) </li></ul><ul><li>มลพิษทางอากาศ </li></ul><ul><li>- ฝุ่นขนาดเล็กในบรรยากาศ สูงเกินค่า มาตรฐาน </li></ul><ul><li>- คุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ แย่ลง </li></ul><ul><li>- ไอเสียรถยนต์และควันพิษจากโรงงาน อุตสาหกรรม </li></ul><ul><li>มลพิษทางเสียง เสียงดังเกินมาตรฐานในเมืองใหญ่ๆ </li></ul>iii- iii- สถานการณ์ด้านมลพิษ http://www.environnet.in.th
 27. 27. <ul><li>การถือครองที่ดินทางการเกษตรโดยเฉลี่ยลดลง </li></ul><ul><li>การใช้ที่ดินผิดประเภท </li></ul><ul><li>ดินขาดความอุดมสมบูรณ์จากการเกษตร </li></ul><ul><li>การชะล้างพังทลายของหน้าดิน </li></ul><ul><li>ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด ฯลฯ </li></ul>iii- iii- การเกษตร 131 ล้านไร่ จาก 320 ล้านไร่ (40.94 %) สถานการณ์ด้านทรัพยากรดิน http :// techno . obec . go . th / content / www . water . com / main014-02 . html
 28. 28. <ul><li>ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง </li></ul><ul><li>น้ำท่วมในฤดูฝน ( อุทกภัย ) </li></ul><ul><li>แหล่งน้ำตื้นเขิน </li></ul><ul><li>น้ำทิ้ง น้ำเสีย คุณภาพน้ำในลุ่มน้ำหลักเสื่อมโทรม </li></ul><ul><li>สารเคมี ปนเปื้อนในแหล่งน้ำ </li></ul><ul><li>ความต้องการใช้น้ำมีมากขึ้น </li></ul><ul><li>การจัดการน้ำยังไม่มีประสิทธิภาพ </li></ul>iii- iii- สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ำ http :// techno . obec . go . th / content / www . water . com / main014-02 . html
 29. 29. <ul><li>แร่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่า </li></ul><ul><li>การนำแร่ธาตุมาใช้มีผลทำลายทรัพยากรอย่างอื่น </li></ul><ul><li>ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจากการทำเหมืองแร่ </li></ul><ul><li>ปัญหาฝุ่นละออง เสียง และความสั่นสะเทือน </li></ul>iii- iii- สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรณี ( แร่ธาตุ ) http://www.soc.cmu.ac.th
 30. 30. <ul><li>พลังงานสำรองในประเทศเริ่มลดลง </li></ul><ul><li>นำเข้าพลังงานร้อยละ 60 ของการใช้พลังงานทั้งหมด </li></ul><ul><li>เริ่มแสวงหาพลังงานทางเลือก เช่น ไบโอดีเซล ฯลฯ </li></ul><ul><li>กระแสของการประหยัดพลังงานมีมากขึ้นแต่ผลในทางปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>ความต้องการพลังงานมีมากขึ้นทุกปี </li></ul>iii- iii- สถานการณ์ด้านทรัพยากรพลังงาน http://www.bio-oil.blogspot.com http://www.classified-today.com
 31. 31. <ul><li>การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ </li></ul><ul><li>ร้อยละ 32.66 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ( พ . ศ .2547) ( ป่าสมบูรณ์ไม่ถึงร้อยละ 20 ของพื้นที่ ) </li></ul><ul><li>การลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่า </li></ul><ul><li>การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำกิน </li></ul><ul><li>สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ </li></ul><ul><li>สัตว์ป่าและพืชหายากเสี่ยงต่อการ สูญพันธุ์ </li></ul><ul><li>- การลักลอบตัดต้นพยุงมากกว่า 300 ท่อน มูลค่า 30 ล้านบาท ที่ภาคอีสานโดยเก็บซุกซ่อนไว้ในไร่อ้อย </li></ul>iii- iii- สถานการณ์ด้าน ทรัพยากรป่า / การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มา : http :// upload . wikimedia . org / wikipedia / en / thumb / a / a6 / Timber_DonnellyMills2005_SeanMcClean . jpg / 200px - Timber_DonnellyMills2005_SeanMcClean . jpg
 32. 32. <ul><li>ธรณีภัยพิบัติ ( สึนามิ ) </li></ul><ul><li>ไข้หวัดนก </li></ul><ul><li>อุทกภัย ( น้ำท่วม ) วาตภัย ( พายุ ) </li></ul><ul><li>ภัยแล้ง อากาศหนาวจัด </li></ul><ul><li>สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ( ตั้งแต่ 2547 เป็นต้นมา ) </li></ul>iii- iii- สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ http://www.mof.go.th http://www.moph.go.th
 33. 33. <ul><li>แผ่นดินไหวถี่ขึ้น รุนแรงขึ้น ? </li></ul><ul><li>ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ? </li></ul><ul><li>การขาดแคลนน้ำจืดจากภาวะภัยแล้ง </li></ul><ul><li>พายุฝน วาตภัย ถี่ขึ้น </li></ul><ul><li>ความแปรปรวนของฤดูกาล </li></ul>iii- iii- 4.3 สถานการณ์ด้านภัยพิบัติของประเทศไทยในอนาคต http :// techno . obec . go . th / content / www . water . com / main014-02 . html
 34. 34. ประเด็นอภิปราย : การวิเคราะห์ ประเด็นปัญหา จาก สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย <ul><li>วิเคราะห์สถานการณ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ที่ท่านคิดว่า วิกฤติและน่าเป็นห่วงมากที่สุด </li></ul><ul><li>( ยกเว้นทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ) คือทรัพยากรประเภทใด ? และมี ผลกระทบ ต่อ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมประเภทอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร ? เพราะเหตุใด ? ( ระดมสมอง เสนอความคิดเห็น และ / หรือ อภิปราย ) </li></ul>iii- iii-
 35. 35. <ul><li>5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการป้องกันและจัดการ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง แนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน </li></ul>iii- iii-
 36. 36. <ul><li>องค์ความรู้เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศ โดยเฉพาะการสร้างแบบจำลองบรรยากาศ ( climate model) </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติและพลังงานชีวมวลแทนน้ำมัน </li></ul><ul><li>ระบบการบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน ทั้งระดับครัวเรือน มาตรฐานส้วม ระบบระบายน้ำเสีย ( sewerage system) ของชุมชนและเมือง </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซอันตรายจากอุตสาหกรรมและเครื่องบิน </li></ul><ul><li>นวัตกรรมปลั๊กกรองอากาศ </li></ul>iii- iii- การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ดิน และน้ำในเมืองใหญ่ http :// pcd . go . th / info_serv / images_reg / p_polair01 . jpg 5.1 การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไข ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 37. 37. <ul><li>มาตรฐานการปลดปล่อยควันพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศ </li></ul><ul><li>มาตรฐานในการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ </li></ul><ul><li>ศูนย์กำจัดขยะอย่างเป็นระบบ </li></ul><ul><li>การให้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แก่ประชาชน เพื่อการรณรงค์ </li></ul>iii- iii- การแก้ปัญหาภาวะจากอุตสาหกรรม http://www.thaingo.org/ 5.1 การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไข ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 38. 38. <ul><li>ปรับปรุงเทคนิคการกำจัดขยะที่ใช้อยู่ ทั้งการแยกขยะ บำบัด ฝังกลบ และเผาขยะ </li></ul><ul><li>การนำขยะกลับมารีไซเคิลใหม่ </li></ul><ul><li>การรณรงค์แยกประเภทและลดปริมาณขยะในครัวเรือน </li></ul><ul><li>กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดสำหรับขยะอันตราย และการจัดตั้งบริษัทเชิงพาณิชย์เพื่อรับกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง </li></ul>iii- iii- การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะ http :// www . geocities . com / yonok_changdang / 03 . JPG 5.1 การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไข ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 39. 39. <ul><li>การแก้ปัญหาการเกิดภาวะขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้จากภัยแล้งซ้ำซาก </li></ul><ul><li>การป้องกัน พื้นที่แห้งแล้งและทะเลทรายไม่ให้มีอาณาเขตเพิ่มขึ้น หรือพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>ป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ </li></ul><ul><li>เพิ่มปริมาณแหล่งน้ำสะอาด </li></ul><ul><li>จำกัดพื้นที่ทำนาข้าวและการเกษตรอื่นๆ ในหน้าแล้ง </li></ul><ul><li>จัดหาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาซึ่งช่วยให้การผลิตราคาไม่สูงเนื่องจากการขาดแคลนแหล่งน้ำดิบ </li></ul>iii- iii- การแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาด บทความที่น่าสนใจ : น้ำประปาหมู่บ้าน เหตุคนไทยเตี้ย - โง่ http :// www . rmuti . ac . th / 5.1 การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไข ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 40. 40. <ul><li>สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพกับชุมชน </li></ul><ul><ul><li>การรวบรวมองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งและทะเลน้ำลึก </li></ul></ul><ul><ul><li>การเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงด้านอาหาร ( food security) ในอนาคต </li></ul></ul><ul><ul><li>การศึกษาแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเล </li></ul></ul><ul><ul><li>การศึกษา carrying capacity ของทรัพยากรธรรมชาติ </li></ul></ul>iii- iii- การแก้ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้และ สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ http://www.environnet.in.th 5.1 การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไข ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 41. 41. 5.2 แนวคิด / การวางแผนเพื่อ การจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืน <ul><ul><li>ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสำคัญ อย่างยิ่ง ต่อมนุษย์ การศึกษาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจึงมีความ จำเป็น เพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์ ต่อมนุษย์ได้ อย่างยั่งยืน และตลอดไป </li></ul></ul><ul><ul><li>การนำทรัพยากร มาใช้อย่างไม่มีขีดจำกัด มีผลให้ทรัพยากรขาดแคลนและ เกิดผลกระทบ ต่อ สิ่งแวดล้อม </li></ul></ul><ul><ul><li>แนวคิดการจัดการทรัพยากรโดย เน้น การ อนุรักษ์ ควบคู่ การพัฒนา เป็นเรื่องที่จำเป็น </li></ul></ul>iii- iii- http://www.kanchanapisek.or.th http://www.zyworld.com
 42. 42. iii- iii- โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ iii-
 43. 43. iii- iii- โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ iii-
 44. 44. กิ่ง / ก้าน iii- iii-  ไม้ประกับ (Glued Laminated Timber, Glulam)  ไม้ก่อสร้าง (Structural Lumber)  เฟอร์นิเจอร์ & ของเล่น (Furniture & Toys, etc.)  ไม้รองยก & ลังไม้ (Pallet & Crate)  ไม้พื้น / ปาร์เก้ (Flooring & Parquet) ปีกไม้ / เศษไม้ โรงเลื่อย ไม้แปรรูป ปีกไม้ / เศษไม้ ขี้เลื่อย  แผ่นชิ้นไม้อัดเรียงเสี้ยน (Oriented Strand Board; OSB)  แผ่นโอเอสแอล (Oriented Strand Lumber; OSL)  ไม้พลาสติก (Wood Plastic Composite)  ถ่าน (Charcoal)  น้ำส้มไม้ (Wood Vinegar)  ไฟฟ้า (Electricity)  ความร้อน (Heat)  ผลิตภัณฑ์เคมีจากไม้ (Chemical Wood Products)  เยื่อกระดาษและกระดาษ (Pulp & Paper)  แผ่นปิดผิวประตู (Door Skin)  แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiberboard; MDF)  แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ (Cement Fiberboard)  แผ่นชิ้นไม้อัด (Particleboard)  แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ (Cement Particleboard)  แผ่นบุรถยนต์ (Autobody Lining)  ไม้บาง (Veneer)  ไม้อัด (Plywood)  ไม้บางประกับ (Laminated Veneer Lumber; LVL) กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ไม้แกะสลัก (Wood Carving) โรงปอก / ฝาน ตอ / ราก ชิ้นไม้สับ (Chips) ไม้ท่อน สัญลักษณ์  อุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้ว  มีโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรม  กำลังพัฒนาสู่อุตสาหกรรม เปลือก โรงปุ๋ยชีวภาพ โรงสับไม้ ที่มา : ดร . นิคม แหลมสัก ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 02- 5614761 โทรสาร 02-579-1977 e-mail: ffornil@ku.ac.th, และ [email_address] ป่าเศรษฐกิจ
 45. 45. ประเด็นอภิปราย : การแก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <ul><li>การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( เลือกประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น ทรัพยากรน้ำ ดิน แร่ สัตว์ป่า หรือ อากาศ ) อย่างยั่งยืน โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ท่านทราบมาหนึ่งเรื่อง ? เช่น การแก้ ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาด ได้โดยวิธีใดได้บ้าง ? ( ระดมสมอง เสนอความคิดเห็น และ / หรือ อภิปราย ) </li></ul>iii- iii-
 46. 46. <ul><li>การแก้ปัญหาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกป่าเศรษฐกิจ เพื่อนำไม้มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ ที่ ท่านทราบมาหนึ่งเรื่อง ? เช่น การผลิตเยื่อและกระดาษจากต้นยูคาลิปตัส การทำแผ่นไม้ประดิษฐ์จากเศษไม้ปลายไม้ เป็นวิธีการที่ช่วยแก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด ? ( ระดมสมอง เสนอความคิดเห็น และ / หรือ อภิปราย ) </li></ul>ประเด็นอภิปราย : การแก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ ปลูกป่าเศรษฐกิจ iii- iii-
 47. 47. <ul><li>6. กรณีศึกษา : การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาแก้ไข ป้องกัน และจัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ ภัยพิบัติ </li></ul>iii- iii-
 48. 48. 6.1 การแก้ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การป้องกัน และ จัดการ ทรัพยากรป่าไม้ ในเชิงวิชาการ และ งานวิจัย iii- iii-
 49. 49. iii- iii- 6.1.1 การคำนวณปริมาณการปลดปล่อยและเก็บกักก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ 6.1.2 ความผันแปรตามฤดูกาลของดัชนีพื้นที่เรือนยอดและ การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ 6.1.3 พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ( รายละเอียดเพิ่มเติมดูเอกสารแนบ 5 )
 50. 50. iii- iii- 6.1.4 GPS ( Global Positioning System ) and GIS (Geographical Information System) GIS และ การสำรวจ ทรัพยากรธรรมชาติ iii-
 51. 51. ประเด็นอภิปราย : การแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าของชาติ <ul><li>ประเด็นอภิปราย : ท่านสามารถมีส่วนในการ แก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าของชาติ ได้ด้วยวิธีใด ? </li></ul><ul><li>ประเด็นอภิปราย : ท่านมีแนวทางที่แตกต่างออกไปในการ แก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าของชาติ ได้อย่างไร ? </li></ul><ul><li>ประเด็นอภิปราย : หากท่านต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ท่านจะเสนอแผนอย่างไร ? โดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว </li></ul>iii- iii-
 52. 52. การแก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change ) ( รายละเอียดเพิ่มเติมดูเอกสารแนบ 4 และ 4-1 ) <ul><li>ประชากรโลกอาศัยอยู่ภายในบรรยากาศเดียวกันที่ห่อหุ้มโลกอยู่ ได้รับผลกระทบปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยกัน </li></ul><ul><li>การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเกิดจาก “ ภาวะโลกร้อน ” </li></ul><ul><li>โลกร้อนขึ้นจากการมีกาซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) และ มีเทน เป็นต้น </li></ul><ul><li>พิธีสารเกียวโต ( KYOTO PROTOCOL ) ถือ เป็นก้าวสำคัญในการแก้ไข ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยกำหนดแนวทางการลด CO 2 จากบรรยากาศ </li></ul>iii- iii- ที่มา : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ บนทิศทางของกระแสโลก เศรษฐกิจบนพื้นฐานทรัพยากรไม้
 53. 53. การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ <ul><li>ต้นไม้ดูดซับ CO 2 จากบรรยากาศ ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ นำมาสร้างเนื้อไม้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสง </li></ul><ul><li>ต้นไม้ให้มวลชีวภาพสูงสุดต่อหน่วยพื้นที่ </li></ul><ul><li>การมีพื้นที่ป่าไม้มากหมายถึงการดูดซับ CO 2 ที่มากขึ้น </li></ul><ul><li>การที่ต้นไม้โตเร็วหมายถึงการดูดซับ CO 2 ที่เร็วขึ้น </li></ul><ul><li>ประเทศใดต้นไม้โตเร็วหมายถึงต้นทุนการดูดซับ CO 2 ที่ถูกลง </li></ul><ul><li>ต้นทุนที่ถูกลงหมายถึงโอกาสที่จะดึงเงินจากการขาย คาร์บอนเครดิต มาปลูกป่าได้มากขึ้น </li></ul>iii- iii- ที่มา : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ บนทิศทางของกระแสโลก เศรษฐกิจบนพื้นฐานทรัพยากรไม้ การแก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change ) ( รายละเอียดเพิ่มเติมดูเอกสารแนบ 4 และ 4-1 ) ตัวอย่าง
 54. 54. การใช้ไม้ ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก <ul><li>- งอกเงยได้ (Renewable) </li></ul><ul><li>- นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reusable) </li></ul><ul><li>- แปรสภาพใช้ใหม่ได้ (Recyclable) </li></ul><ul><li>- ย่อยสลายได้เอง (Decomposable) </li></ul><ul><li>- ใช้พลังงานในการผลิตน้อย </li></ul><ul><li>- ช่วยเก็บกัก CO 2 (Carbon sink) </li></ul><ul><li>- ลด Net CO 2 Emission </li></ul><ul><li>- งอกเงยไม่ได้ </li></ul><ul><li>- มักจะนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ </li></ul><ul><li>- แปรสภาพใช้ใหม่ได้ แต่ต้นทุนสูง </li></ul><ul><li>- ย่อยสลายไม่ได้ หรือย่อยสลายยาก </li></ul><ul><li>- ใช้พลังงานในการผลิตมาก </li></ul><ul><li>- ไม่ช่วยเก็บกัก CO 2 </li></ul><ul><li>- เพิ่ม Net CO 2 Emission </li></ul>iii- iii- ไม้ การใช้ไม้คือการอนุรักษ์ที่ถูกทาง ปัญหามาจากการจัดการมิใช่การใช้ ที่มา : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ บนทิศทางของกระแสโลก เศรษฐกิจบนพื้นฐานทรัพยากรไม้ วัสดุทดแทนไม้
 55. 55. ประเด็นอภิปราย : การแก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) <ul><li>ประเด็นอภิปราย : การแก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) : สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก ( ระดมสมอง เสนอความคิดเห็น และ / หรือ อภิปราย ) </li></ul><ul><li>ประเด็นอภิปราย : การแก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) : สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ( ระดมสมอง เสนอความคิดเห็น และ / หรือ อภิปราย ) </li></ul>iii- iii-
 56. 56. <ul><li>ประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ที่ไม่มีผู้ถือครองอยู่เดิมจัดระเบียบพื้นที่ริมตลิ่ง และควบคุมไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ริมตลิ่ง </li></ul><ul><li>พัฒนาระบบโทรมาตรหรือระบบเทคโนโลยีตรวจวัดข้อมูลทางไกลและระบบการเตือนภัย </li></ul><ul><li>ทำโครงการนำร่องในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก </li></ul>iii- iii- การแก้ปัญหาภัยพิบัติ <ul><li>บทความที่น่าสนใจ : </li></ul><ul><li>1. อุณหภูมิความร้อนของโลกสูงขึ้น โลกยิ่งพลอยเป็นโรคกันหนักขึ้น </li></ul><ul><li>ตัวอย่างเสียงประกอบ และภาพ ( ทีมเลขาหาให้ด้วย ) ในการจัดทำสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง : การใช้ความรู้ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่า นิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อมกับการแก้ปัญหาโลกร้อน </li></ul>
 57. 57. ประเด็นอภิปราย : เราควรจะทำอย่างไรเพื่ออนาคต ? เพื่อลด ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <ul><li>ระดมสมอง เสนอความคิดเห็น และ / หรือ อภิปราย </li></ul>iii- iii-
 58. 58. สรุป ... ประเด็นอภิปราย หลังจากที่ ระดมสมอง เสนอความคิดเห็น และ / หรือ อภิปราย <ul><li>เราควรจะทำอย่างไรเพื่ออนาคต ? </li></ul><ul><ul><li>ลดประชากรมนุษย์ </li></ul></ul><ul><ul><li>เปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภค </li></ul></ul><ul><ul><li>ลดการสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean technology or Green technology) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ลดการปล่อยของเสีย (Waste minimisation) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ลดการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป และทดแทนด้วยทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้ </li></ul></ul></ul>iii- iii-
 59. 59. <ul><li>6.2.1 ตัวอย่างเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><ul><li>Carbon sequestration </li></ul></ul><ul><ul><li>CO2 separation </li></ul></ul><ul><ul><li>Zero-energy-loss LED </li></ul></ul><ul><ul><li>Virus-made batteries </li></ul></ul><ul><ul><li>Ecomagination </li></ul></ul><ul><ul><li>Bio-based material </li></ul></ul><ul><ul><li>Biofuel </li></ul></ul><ul><ul><li>Global competition </li></ul></ul><ul><ul><li>Geo-engineering </li></ul></ul>iii- iii- 6.2 ตัวอย่างในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแก้ไข ป้องกัน และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 60. 60. <ul><li>6.2.2 ตัวอย่างที่น่าสนใจของการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในบางประเทศ </li></ul><ul><ul><li>โซล : ได้มีการลงทุนไปกว่า 360 ล้านเหรียญสหรัฐในการขุดคลองที่เคยถมไปแล้วในอดีตขึ้นมาใหม่ ทำให้กลายเป็นแหล่งพักผ่อนที่สำคัญกลางเมือง เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของเมืองลง </li></ul></ul><ul><ul><li>กัลกัตตา : ได้ใช้พื้นที่ด้านตะวันออกสร้างเป็นศูนย์บำบัดน้ำเสียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สามารถเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีสำหรับการประมงและเกษตรกรรมได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>จีน : ได้มีการส่งเสริมให้ทำการเลี้ยงฟาร์มเสือและหมี เป็นการช่วยลดการล่าสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์เหล่านี้เพื่อไปทำยาแผนโบราณ </li></ul></ul><ul><ul><li>ศรีลังกา : เริ่มรณรงค์ในปี ค . ศ .2003 ให้แต่ละครัวเรือนมีสวนครัวและทำปุ๋ยใช้เอง เป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมตามท้องถนนและกลายเป็นแหล่งอาหารของหลายชุมชน </li></ul></ul><ul><ul><li>บาหลี : นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ไฟฟ้าความต่างศักย์ต่ำกระตุ้นให้แนวปะการังที่กำลังตายลง กลับฟื้นขึ้นมาได้ จนกลายเป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญ </li></ul></ul>iii- iii- ตัวอย่างในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแก้ไข ป้องกัน และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 61. 61. <ul><li>6.2.2 ตัวอย่างที่น่าสนใจของการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในบางประเทศ </li></ul><ul><ul><li>บาหลี : นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ไฟฟ้าความต่างศักย์ต่ำกระตุ้นให้แนวปะการังที่กำลังตายลง กลับฟื้นขึ้นมาได้ จนกลายเป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญ </li></ul></ul><ul><ul><li>สิงคโปร์ : เริ่มใช้เทคโนโลยีในการจัดการน้ำซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในประเทศเกาะ จนสามารถลดอัตราการใช้น้ำต่อคนลงไปได้ถึง 10% ในปี ค . ศ .1994 </li></ul></ul><ul><ul><li>สหรัฐอเมริกา : ได้แก้ปัญหาการนำเข้างาช้างที่ผิดกฎหมาย โดยการนำงาช้างมาตรวจดีเอ็นเอเพื่อระบุต้นกำเนิดว่าลักลอบนำมาจากประเทศที่การล่าเอางาช้างเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย </li></ul></ul><ul><ul><li>ยุโรป : ตั้งแต่ปี ค . ศ .2012 เป็นต้นไป รถยนต์ในกลุ่มประเทศยุโรปจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวด ให้ถูกสร้างภายใต้กฎเกณฑ์มาตรฐานใหม่ เพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ญี่ปุ่น : รณรงค์ให้บริษัทต่างๆ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 28 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อน ทำให้สามารถลดอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศลงได้มาก </li></ul></ul>iii- iii- ตัวอย่างในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแก้ไข ป้องกัน และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 62. 62. <ul><li>การแก้ปัญหาขยะต่างๆ โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน การลดปริมาณขยะมูลฝอย ( กำจัดขยะ ) </li></ul><ul><li>การแก้ปัญหามลภาวะต่าง ๆ โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบำบัดของเสียจากชุมชนเพื่อลดปริมาณของเสีย และการนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ ( การบำบัด ) </li></ul><ul><li>การแก้ปัญหาขยะต่าง ๆ โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา เป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดปริมาณของเสีย และการนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ ( พลังงาน ) </li></ul><ul><li>การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ </li></ul><ul><li>การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการใช้วัสดุต่างๆ เช่น ไม้ เครื่องใช้จากพืชให้มีความคงทน และการนำมาใช้ประโยชน์ได้ยั่งยืน ( การใช้ประโยชน์จากไม้อย่างยั่งยืน ) </li></ul>การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม iii- iii- รายละเอียดเพิ่มเติมดูเอกสารแนบ 7
 63. 63. <ul><li>ตัวอย่าง 1. ตัวอย่างโครงการการผลิตที่สะอาด </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง 2. ตัวอย่างแก้ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ </li></ul>iii- iii- 6.2.3 ตัวอย่างโครงการเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 64. 64. <ul><li>ตัวอย่าง 3. ตัวอย่างการทำน้ำดื่มให้สะอาด </li></ul><ul><ul><li>การทำน้ำดื่มให้สะอาด </li></ul></ul><ul><ul><li>ที่มา : http:// hospital.moph.go.th/yasothon/hy_jour/water 2-1. pdf </li></ul></ul><ul><li>ตัวอย่าง 4. ตัวอย่างการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล </li></ul><ul><ul><li>ระบบที่ใช้ในการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ได้แก่ ระบบกระบวนการ ออสโมซิสย้อนกลับ หรือ REVERSE OSMOSIS ( RO) </li></ul></ul>iii- iii- การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 65. 65. ตัวอย่าง 5. ตัวอย่างการจัดการขยะโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <ul><li>5.1 ต้นแบบถังหมักขยะอินทรีย์ขนาดเล็ก ( Household Compose Bin) </li></ul><ul><li>5.2 ต้นแบบถังหมักแบบมีช่องระบายอากาศขนาด 185 ลิตร ( Household Compose Bin : 185 Litre Plastic Bin) </li></ul><ul><li>5.3 ต้นแบบถังหมักขยะอินทรีย์ขนาดใหญ่ ( Composting Unit for Fresh Market and Tourist Spot) </li></ul>iii- iii- การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง 6. ตัวอย่างการลดมลพิษทางอากาศ เช่น การผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และรถบัสไฟฟ้า <ul><li>รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า </li></ul><ul><li>รถบัสไฟฟ้า </li></ul>
 66. 66. ตัวอย่าง 7. ตัวอย่างการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม : โลหะหนัก น้ำเสียชุมชน <ul><li>7.1 ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกลุ่ม Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash และ หญ้าแฝกดอน Vetiveria nemoralis (Balansa) A. Camus ในการดูดดึงแคดเมียมและสังกะสีออกจากดิน </li></ul><ul><li> นางสาวศศิธร ใฝ่สัจจะธรรม และ รศ . ดร . ธเรศ ศรีสถิตย์ </li></ul>iii- iii- การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม <ul><li>7.2 การกำจัดแคดเมียมและสังกะสีในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยถ่าน กัมมันต์ที่เตรียมจากกะลามะพร้าว และเมล็ดมะขาม </li></ul><ul><li>นางสาว พรรษกร ใจประดับเพชร และ รศ . ดร . ธเรศ ศรีสถิตย์ </li></ul>
 67. 67. <ul><li>ตัวอย่าง 8. ปัญหาการนำสัตว์ต่างถิ่นเข้ามาในประเทศโดย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะขาดความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น กรณีของหอยเชอรี่ </li></ul><ul><li>8.1 หอยเชอรี่ มหันตภัยอันดับหนึ่ง </li></ul><ul><li>ด้วยความที่ออกไข่เป็นสีชมพู เป็นเหตุให้ได้รับการขนานนามอย่างสวยงามว่า หอยเชอรี่ โดยหารู้ไม่ว่าสัตว์หุ้มเปลือกชนิดนี้เป็นหนึ่งในจำพวก Alien Species หรือแปลได้ว่า สัตว์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีสิ่งแวดล้อมแตกต่างกับประเทศไทย เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และนำไปปล่อยไว้ในสิ่งแวดล้อมไทย ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และไปทำลายสิ่งแวดล้อมจำนวนมากจนเกินความสามารถที่มนุษย์จะกำจัดได้ภายในระยะเวลาอันสั้น หรือที่ตั้งเอาไว้ </li></ul><ul><li>http://www.biotec.or.th/biodiversity/update/news/news/oldnews/november/ 47. html </li></ul>iii- iii- การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 68. 68. <ul><li> 8.2) ปลาซัคเกอร์ &quot; ซัคเกอร์ &quot; (Alien Species ) ปลามหาภัยแหล่งน้ำสาธารณะ </li></ul>iii- iii- ลุยฆ่าปลาซัคเกอร์นับหมื่นแพร่เร็ว กินแหลก www.thaigoodview.com กรมประมงออกมาตรการแก้ปัญหาปลาซัคเกอร์ http://webboard.mthai.com/52/2008-02-29/371662.html
 69. 69. หลักปฏิบัติสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม เช่น หลัก 1A 3R ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ <ul><li>หลัก 1A 3R 1 A - เลี่ยง (avoid) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งเลยผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ </li></ul><ul><li>3 R – (Reuse, Reduce, Recycles) ใช้ซ้ำ (Reuse) เพื่อเพิ่มประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรให้มากที่สุด โดยนำกลับมาใช้ใหม่ในลักษณะเดิมโดยไม่แปรสภาพหรือเปลี่ยนรูปทรงแต่อย่างใด เพื่อลดการสูญเสียทุกขั้นตอนก่อนถึงผู้บริโภค </li></ul><ul><li>ลด (Reduce) เพื่อใช้ทรัพยากรและพลังงานให้น้อยลงเท่าที่จำเป็น หรือใช้อย่างประหยัด </li></ul><ul><li>แปรรูป / ทำใหม่ (Recycles) เพื่อหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการหลอมละลาย บด อัด และขึ้นรูป </li></ul>iii- iii-
 70. 70. ประเด็นอภิปราย : การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ <ul><li>วิธีการแก้ไขปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ท่านทราบมาหนึ่งเหตุการณ์ ( ระดมสมอง เสนอความคิดเห็น และ / หรือ อภิปราย ) </li></ul><ul><li>เสนอความคิดเห็นที่แสดงถึงวิธีการแก้ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ท่านสนใจมา หนึ่งเหตุการณ์ เช่น ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ / สัตว์ป่า ความหลากหลากทางชีวภาพ หรือ ปัญหาขยะ หรือ มลภาวะ หรือ โลกร้อน หรือ ภัยพิบัติ เป็นต้น </li></ul><ul><li>( ระดมสมอง เสนอความคิดเห็น และ / หรือ อภิปราย ) </li></ul>iii- iii- สารบัญหลัก

×