เกษตรผสมผสาน

3,444 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,444
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
60
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เกษตรผสมผสาน

  1. 1. เกษตรผสม ผสาน Integrated farming 1
  2. 2. เกษตรผสม ผสาน• ระบบเกษตรทีมีการปลูกพืชและมีการเลี้ยง ่ สัตว์หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดย ที่กิจกรรมการผลิตแต่ละชนิด เกื้อกูลประโยชน์ ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่ในไร่นาอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์ สูงสุด มีความสมดุลต่อสิงแวดล้อมอย่างต่อ ่ เนือง และเกิดการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของ ่ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกื้อกูลกันระหว่างพืช และสัตว์ เศษซากและผลพลอยได้จากการปลูก พืชจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ ใน 2 ทางตรงกันข้าม ผลที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ก็จะ
  3. 3. หลักการของ "เกษตรผสม ผสาน"• หลักการพื้นฐานของระบบเกษตรกรรมแบบ ผสมผสานมีอยู่อย่างน้อย 2 ประกา รสำาคัญๆ คือ 1) ต้องมีกิจกรรมการเกษตรตังแต่ 2 กิจกรรม ้ เป็นต้นไป โดยการทำาการเกษตรทั้งสอง กิจกรรมนั้น ต้องทำาในพื้นที่และระยะเวลา เดียวกัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นควรประกอบไปด้วย การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ และสามารถผสม ผสานระหว่างการปลูกพืชต่างชนิด หรือการ เลี้ยงสัตว์ต่างชนิดกันได้ 3
  4. 4. หลักการของ "เกษตรผสม ผสาน"2) การเกื้อกูลประโยชน์ระหว่างกิจกรรมเกษตร ต่างๆ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน ระบบเกษตรแบบผสมผสานนัน เกิดขึ้นทั้งจาก ้ วงจรการใช้แร่ธาตุอาหารรวมทั้งอากาศ และ พลังงาน เช่น การหมุนเวียนใช้ประโยชน์จากมูล สัตว์ให้เป็นประโยชน์กับพืช และให้เศษพืชเป็น อาหารสัตว์ โดยที่กระบวนการใช้ประโยชน์จะ เป็นไปทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม16/05/12 ปาริฉัตร บุญยืน 4
  5. 5. การปลูกพืชแบบ ผสมผสาน• เป็นการอาศัยหลักการความสัมพันธ์ ระหว่างพืช สิ่งมีชวิต ี และจุลินทรีย์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศตามธรรมชาติมา จัดการและปรับใช้ในระบบการเกษตร การผสมผสาน• การเลียงสัตว์ ้ หลักการผสมผสานเป็นไปเช่นเดียวกับการผสมผสาน ระหว่างพืช เนื่องจากสัตว์ชนิดหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับ สัตว์อีกชนิดหนึ่งและเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวตอื่นๆ เช่น พืช ิ และจุลินทรีย์ 5
  6. 6. การปลูกพืชผสมผสานกับการ เลี้ยงสัตว์• เป็นรูปแบบการเกษตรที่สอดคล้องกับสมดุลของ แร่ธาตุพลังงาน และมีการเกื้อกูลประโยชน์ ระหว่างกิจกรรมการผลิตต่างๆ มากขึ้น ใกล้เคียง กับระบบนิเวศตามธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 6

×