การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา

635 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
635
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
127
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา

 1. 1. การตลาดผานเครื่องมือคนหา อ.ศรัณย ยุวรรณะ http://goo.gl/r8AGnR
 2. 2. facebook.com/nuisaranpage
 3. 3. profiles.google.com/nuisaran
 4. 4. Search Engine Marketing (SEM) การทําตลาดผานเครื่องมือคนหามี 2 ประเภทคือ ● Search Engine Optimization (SEO) ● Pay per Click (PPC) Team Digital
 5. 5. Search Engine Marketing (SEM) คือ การทําตลาดผานเครื่องมือคนหา ● Google ● Bing ● Yahoo http://truehits.net/graph/graph_stat.php#SEARCH
 6. 6. Google Adwords
 7. 7. Search Engine Optimization (SEO) คือ กระบวนการปรับแตงเว็บไซต ใหติดอันดับในเครื่องมือคนหา (Search Engine)
 8. 8. SEO PPC
 9. 9. Google Maps
 10. 10. Google+ Local https://plus.google.com/local
 11. 11. Facebook Graph Search
 12. 12. หลักการทํางานของ Search Engine Search Engine ประเภท Web Crawler Based จะทําการ clawl ไปตามเว็บตางๆ โดยโปรแกรมขนาดเล็กเรียกวา Spider หรือ SE robots เพื่อเก็บขอมูลหนาเว็บทั้งหมดไปทําการ Index เก็บไวบน Sever
 13. 13. สิ่งที่คนเห็น
 14. 14. สิ่งที่ SE robots เห็น
 15. 15. ความสําคัญของอันดับการแสดงผล (Rank) ● ผูใชทั่วไปมักจะคลิ๊ก 1 ใน 3 อันดับแรกของการคนหาโดยไมดูวาเปนขอมูลตามที่ตองการหรือไม ● หนาแรกเปนหนาที่ผูใชดูผลการคนหามากที่สุด และอาจจะดูผลการคนหาเพิ่มอีกเพียง 1-2 หนาเทานั้น
 16. 16. ประโยชนของการที่เว็บไซตมีอันดับดี ● เพิ่มความนาเชื่อถือและสรางภาพลักษณที่ดี กับเว็บไซต ● เพิ่มจํานวนคนเขาสูเว็บไซต ● โอกาสทางธุรกิจที่จะขายสินคาหรือบริการ
 17. 17. กระบวนการปรับแตงเว็บไซต 1. Content เนื้อหาบทความ รายละเอียด รูปภาพ บทความ ขาว ฯลฯ 2. Link ลิ้งคที่เชื่อมโยงจากเว็บเรา และลิ้งคที่เชื่อมโยงจากเว็บอื่นๆ 3. Site architecture การวางโครงสรางของเว็บไซต การเชาโฮส ชื่อโดเมน ยูอารแอล
 18. 18. หลักการจัดอันดับผลการคนหา On-page Factor ปรับแตงไดเองเชน title keyword h1 url เปนตน Off-page Factor ไมสามารถปรับแตงไดเอง เชน pagerank, link จากภายนอก, อายุของโดเมน เปนตน
 19. 19. www.wordtracker.com/blog/on-page-seo-infographic
 20. 20. On-page Factor ● Content ● Keyword URL ● Keyword in Title tag ● Keyword in Heading tag (h1, h2 and h3) ● Keyword in Alt tag ● Keyword Density 5-10% ● Keyword Image file name ● Keyword in link
 21. 21. www.graphtek.com/SEO-infographic
 22. 22. Content คือ เนื้อหาภายในเว็บ หามลอกมาจากเว็บอื่น และควรอัพเดทอยางสมํ่าเสมอ
 23. 23. Keyword คือ คําตางๆ ที่เราไดทําการวิเคราะหความเปนไปไดในการทํา SEO ไมควรใชคําที่มีคูแขงมากเกินไป หรือใชคําที่ไมมีคนใชในการคนหา Keyword Density = (จํานวน Keyword หนึ่งๆ/จํานวนคําทั้งหมด) x 100
 24. 24. Important SEO HTML tags
 25. 25. Title Tag <title>แพนดา ลูกชิ้น ปลา ระเบิด</title> <meta name="description" content="แฟรนไชส แพนดาลูกชิ้นปลาระเบิด กรอบ..อรอย..ติดใจ..ไมมีเบื่อ! ธุรกิจแฟรนไชสและอาชีพเสริมขายลูกชิ้นปลาระเบิดที่นาสนใจ ลงทุนนอย คืนทุนเร็ว กําไรดีมาก สุดยอดแฟรนไชสแหงป 2 ปซอน" />
 26. 26. http://blog.kissmetrics.com/personal-branding-seo/
 27. 27. Off-page Factor ● Social factors ● Links ● Page Rank ● อายุของเว็บไซต ● พฤติกรรมของผูเยี่ยมเว็บไซต
 28. 28. doncrowther.com/social-media-strategy/whatworksnowseo
 29. 29. www.graphtek.com/SEO-infographic
 30. 30. ● เกี่ยวของกับเนื้อหานั้นๆ ● เลือก Keyword ที่มีคูแขงนอย แตตองมีคนคนหาอยางนอย 100 คนตอวัน ● วิเคราะหคูแขงอันดับที่ 1-20 ใน Keyword นั้นๆ ● ใชหลักการ Keyword Phrase เชนคําวา ลูกชิ้น ● ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นปลาระเบิด ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นกุง ● เลือก Keyword ที่เหมาะสมกับเนื้อหาของเว็บไซต ● หนึ่งหนาเว็บเพจควรมีแคหนึ่ง Keyword หลักการวิเคราะหและเลือก Keyword
 31. 31. เครื่องมือชวยวิเคราะหคียเวิรด https://adwords.google.com/o/KeywordTool
 32. 32. Keyword แนะนํา
 33. 33. ปจจัยที่มีผลตออันดับ SEO On-page Factors ● ปรับแตงโครงสรางของเว็บไซต ○ Title Tag - <title></title> ○ Head Tag - <h1></h1>, <h2></h2>, <h3></h3> ○ Meta Descrition Tag ○ Image ALT Tag ● การใช Link แบบ absolute url เชน http://www.myweb.com/
 34. 34. ความสําคัญของ Page Rank ● Page Rank (PR) คือคาคะแนนความนาเชื่อถือของหนาเพจนั้นๆ โดย Google เปนผูใหคะแนน ● คะแนนอยูระหวาง 0-10 ● เว็บไซตไทยมีคา PR เฉลี่ยประมาณ 3-5 ● คะแนนจะสงผลตออันดับของผลการคนหาจาก Google
 35. 35. คาของ Page Rank ขึ้นอยูกับ 1. การออกแบบการลิงคภายในเว็บไซต 2. ลิงคของเนื้อหาที่เกี่ยวของกันภายในเว็บไซต 3. ปริมาณลิงคที่มาจากเว็บอื่น 4. ลิงคจากเว็บอื่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวของ และมีคา PR สูง
 36. 36. สรุป Page Rank 1. หาลิงคชี้เขามาที่เว็บไซตใหมากที่สุด 2. ลิงคที่ชี้เขามาใหมีเนื้อหาใกลเคียงกันมากที่สุด 3. ลิงคที่ชี้เขามาควรเปนลิงคที่มีคุณภาพ 4. อยาทําลิงคออกไปเว็บอื่นในหนาที่ทํา SEO โดยไมจําเปน

×