แบบฟอร์มใบสมัคร NEC ม.เอเชียอาคเนย์

3,442 views

Published on

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

จัดอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2555 สำหรับผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด

สถานที่ฝึกอบรม : อาคารอมรภูมิรัตน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 085 565-9454 (ภรภัทร) 086 535-6080 (ชนิดา) หรือ 089 699-8555 (ธนกฤต)

ศูนย์วิทยบริการ ม.เอเชียอาคเนย์ 028074500 ต่อ 416 Fax: 02-807-4581

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,442
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
78
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฟอร์มใบสมัคร NEC ม.เอเชียอาคเนย์

  1. 1. NEC-F01 โครงการเสริมสร้างผูประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation : NEC) ้ บริหารโครงการ โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม /Mini MBA ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ NEC Mini MBA รูปถ่ายวันที่สมัคร / / 2 5 สถานภาพผู้สมัคร ขนาด 3 ซม. วันที่ เดือน พ.ศ. (กรอกเป็นตัวเลข) (เลือกเพียงข้อเดียว ให้ตรงกับนิยามในกรอบ) 1. ว่างงานหมายเหตุ : ผูสมัครจะต้องผ่านการสอบข้อเขียน สอบปฏิบติ ้ ั 2. เพิงสาเร็จการศึกษา ่ 4. ประกอบอาชีพ และหรือสอบสัมภาษณ์ก่อน จึงจะได้เข้าร่วมโครงการ 3. ทายาทธุรกิจ 5. ผูประกอบการ ้ คานิ ยาม “สถานภาพผูสมัคร” ้ 1. ว่างงาน หมายถึง ไม่มงานทาอันเนื่องจากหางานไม่ได้ ลาออกจากงาน หรือว่างงานจากการปิดกิจการ หรือถูกเลิกจ้าง และผูทจบการศึกษา ี ้ ่ี มาเป็นเวลาเกิน 1 ปี และยังหางานทาไม่ได้ 2. เพิ่ งสาเร็จการศึกษา หมายถึง ผูทจบการศึกษาสายอาชีพระดับ ปวช. ขึนไป โดยจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี และยังหางานทาไม่ได้ ้ ่ี ้ 3. ทายาทธุรกิ จ หมายถึง ลูกหลาน หรือคู่สมรส ทีกาลังเตรียมตัวสืบทอดกิจการของครอบครัว ่ สาหรับผูทยงไม่รบการวางตัวให้เป็นผูสบทอดกิจการ ยังไม่ถอเป็นทายาทธุรกิจ ้ ่ี ั ั ้ ื ื 4. ประกอบอาชีพ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ แม่บาน ผูประกอบการอาชีพอิสระ หรืออาชีพอื่นๆ ้ ้  อาชีพอิสระ หมายถึง ผูทมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน เช่น แพทย์ ทนายความ ผูตรวจสอบบัญชี สถาปนิก วิศวกร เป็นต้น ้ ่ี ี ้  อาชีพอืน ๆ หมายถึง ผูทรบจ้างอิสระ ไม่ได้จดทะเบียนกิจการ เช่น รับจ้างออกแบบ รับจ้างขนส่ง พนักงานขายตรง เป็นต้น ่ ้ ่ี ั 5. ผูประกอบการ หมายถึง ผูทมกจการเป็นของตนเอง และดาเนินการมาแล้วไม่เกิน 3 ปี ้ ้ ่ี ี ิ วิ ธีการเลือก ให้เลือกเพียงข้อเดียว กรณีทเี่ ข้าข่ายมากกว่า 1 สถานภาพ ให้เลือกสถานภาพหลัก เช่น เป็นทังผูประกอบการและทายาทธุรกิจ ้ ้ ให้ถอว่าการเป็นผูประกอบการเป็นสถานภาพหลัก ื ้* หมายถึงข้อมูลที่ต้องกรอก *** ส่วนที ่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (กรอกทุกคน) ****  นาย  นาง  นางสาว * ชื่อตัว ............................... * นามสกุล ......................................................  ชาย  หญิงวัน/เดือน/ปี เกิด / / * เลขประจาตัวประชาชน - - - - ่ ่ ั ัทีอยูปจจุบน ชื่ออาคาร/หมูบาน................................... เลขที่ ........... หมูท่ี ........ ซอย ........................... ถนน ........................................ ่ ้ ่ตาบล/แขวง .............................. * อาเภอ ..................................... * จังหวัด ................................... รหัสไปรษณีย์โทรศัพท์ 08 - - โทรสาร 0 - -E-mail .............................................................................................ชื่อบุคคลใกล้ชดเพื่อติดต่อกรณีฉุกเฉิน ................................................................................ความสัมพันธ์กบผูสมัคร ................................. ิ ั ้โทรศัพท์(บ้าน) 0 - - มือถือ 0 8 - -โปรดเขียนวงกลม  ล้อมรอบหมายเลขของคาตอบที่เลือก1. เชื้อชาติ 1. ไทย 2. อื่นๆ ระบุ............................................2. ศาสนา 1. พุทธ 2. คริสต์ 3. อิสลาม 4. ฮินดู 5. อื่นๆ ระบุ................................3. อายุ 1. น้อยกว่า 20 ปี 3. 31-40 ปี 5. 51-60 ปี 2. 20-30 ปี 4. 41-50 ปี 6. มากกว่า 60 ปี4. การศึกษา 1. สาเร็จการศึกษาระดับ 2. กาลังศึกษาระดับ (1) อาชีวศึกษา/ปวช./มัธยมปลาย (4) ปริญญาโทหรือสูงกว่า (1) ปริญญาตรี (2) อนุปริญญา/ปวส./ปวท. (5) ต่ากว่ามัธยมปลาย (2) ปริญญาโทหรือสูงกว่า (3) ปริญญาตรี (6) อื่นๆ ระบุ........................ (3) อื่นๆ ระบุ...................... สาเร็จการศึกษา ปี พ.ศ...................... สาขา ............................................. ชื่อสถาบันการศึกษา .................................................................................NEC-F01 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาส่งกลับมาที่ Email : necminimba@sau.ac.th หน้า 1
  2. 2. NEC-F01 โครงการเสริมสร้างผูประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation : NEC) ้ บริหารโครงการ โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม /Mini MBA5. สถานภาพในปัจจุบน 1. ว่างงาน เพราะเหตุใด (ตอบเพียงข้อเดียว) ั (เลือกเพียงข้อเดียว (1) หางานไม่ได้........... ปี ตามคานิยามใน (2) ลาออก เนื่องจาก 1. เกษียณอายุ หน้า 1) 2. เกษียณก่อนครบกาหนด 3. อื่นๆ ระบุ................................. (3) ปิ ดกิจการ (ข้ามไปตอบ ส่วนที่ 3 ข้อมูลโครงการ/ธุรกิ จที่สนใจ) 2. เพิ่งสาเร็จการศึกษาไม่เกิน 1 ปี และยังหางานไม่ได้ (ข้ามไปตอบ ส่วนที่ 3 ข้อมูลโครงการ/ธุรกิ จที่สนใจ) 3. ทายาทธุรกิ จ (ตอบต่อ ข้อ 6 กรณี เป็ นทายาทธุรกิ จ) 4. ประกอบอาชีพ (ข้ามไปตอบ ข้อ 7 กรณี ประกอบอาชีพ) 5. ผู้ประกอบการ (ดาเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี ) (ข้ามไปตอบ ส่วนที่ 2 ข้อมูลกิ จการ)6. กรณี เป็ นทายาทธุรกิ จครอบครัวของท่านมีประเภทธุรกิ จของกิ จการ คือ สาหรับเจ้าหน้ าที่ : รหัส TSIC  1. การผลิต โปรดระบุประเภทสินค้าทีผลิต ............................................................................................................. ่  2. การบริการ (โดยไม่มการผลิตใด ๆ) โปรดระบุลกษณะของบริการ ....................................................................... ี ั  3. การค้าส่ง (ซือมา-ขายไป โดยไม่มการผลิต ) โปรดระบุประเภทสินค้า .......................................................................... ้ ี  4. การค้าปลีก (ซือมา-ขายไป โดยไม่มการผลิตหรือค้าส่ง ) โปรดระบุประเภทสินค้า ......................................................... ้ ี7. กรณี ประกอบอาชีพ ปัจจุบนท่านประกอบอาชีพแบบใด (ตอบเพียงข้อเดียวเฉพาะอาชีพหลัก) ั1. พนักงานเอกชน ระบุภาควิสาหกิจ 2. อื่น ๆ 1) การผลิต 1) ข้าราชการ 4) อาชีพอิระ (คานิยามในหน้า 1) 2) การค้า 2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5) อาชีพอื่นๆ (คานิยามในหน้า 1) 3) การบริการ 3) การบริการ ส่วนที ่ 2 ข้อมูลกิ จการ (ตอบเฉพาะผูประกอบการ) ้* ชื่อสถานประกอบการ ................................................................................................................................................................. . ่ ั้ ั ัทีตงปจจุบน ชื่ออาคาร/หมูบาน................................... เลขที่ ........... หมูท่ี ........ ซอย ........................... ถนน ........................................ ่ ้ ่ตาบล/แขวง .............................. * อาเภอ ................................ * จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย์โทรศัพท์ 0 - - โทรสาร 0 - -E-mail ......................................................................................... Website.................................................................................. .* ท่านดาเนิ นธุรกิ จมานานเพียงใด * ธุรกิ จของท่านอยู่ในรูปแบบใด * วัตถุประสงค์หลักที่เข้าร่วมโครงการ(ตอบเพียงข้อเดียว) (ตอบเพียงข้อเดียว) (ตอบเพียงข้อเดียว)1. ไม่เกิน 3 ปี เริมปี พ.ศ. .................. ่ 1. เจ้าของคนเดียว 1. เพื่อดาเนินธุรกิจเดิม2. มากกว่า 3 ปี เริมปี พ.ศ. ................... ่ 2. มีหนส่วน/ห้างหุนส่วนจากัด ุ้ ้ 2. เพื่อเปลียนธุรกิจใหม่ ่ 3. บริษทจากัด ั 3. เพื่อจัดตังธุรกิจใหม่นอกเหนือธุรกิจเดิม ้จานวนพนักงานประจา ................................. คน 4. อื่นๆ ระบุ .............................. 4. อื่นๆ ระบุ ............................................เงินลงทุน (ไม่รวมทีดน) ............................... บาท ่ ิ* ประเภทธุรกิ จของกิ จการ คือ สาหรับเจ้าหน้ าที่ : รหัส TSIC  1. การผลิต โปรดระบุประเภทสินค้าทีผลิต ............................................................................................................. ่  2. การบริการ (โดยไม่มการผลิตใด ๆ) โปรดระบุลกษณะของบริการ ....................................................................... ี ั  3. การค้าส่ง (ซือมา-ขายไป โดยไม่มการผลิต ) โปรดระบุประเภทสินค้า .......................................................................... ้ ี  4. การค้าปลีก (ซือมา-ขายไป โดยไม่มการผลิตหรือค้าส่ง ) โปรดระบุประเภทสินค้า ......................................................... ้ ีNEC-F01 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาส่งกลับมาที่ Email : necminimba@sau.ac.th หน้า 2
  3. 3. NEC-F01 โครงการเสริมสร้างผูประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation : NEC) ้ บริหารโครงการ โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม /Mini MBA ส่วนที ่ 3 ข้อมูลโครงการ/ธุรกิ จทีสนใจและกาลังลงทุนในอนาคต ่* 1. ท่านมีโครงการหรือธุรกิ จที่สนใจหรือกาลังจะลงทุนในอนาคต หรือเพิ่งเริ่มลงทุน หรือไม่  1. มี  2. ไม่มี (ข้ามไปตอบ ส่วนที่ 4 ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม)* 2. ชื่อโครงการ/ธุรกิ จ หรือลักษณะธุรกิ จ...............................................................................................................................* 3. ท่านวางแผนที่จะเริ่มดาเนิ นงานโครงการหรือธุรกิ จที่สนใจหรือกาลังจะลงทุน หรือเพิ่งเริ่มลงทุนเมื่อใด  1. ทันทีหลังจากการฝึกอบรมสินสุด ้  2. ภายใน..............ปี (ไม่เกิน 3 ปี )* 4. โครงการหรือธุรกิ จที่ท่านสนใจหรือกาลังจะลงทุน หรือเพิ่งเริ่มลงทุน เป็ นธุรกิ จประเภท ใด สาหรับเจ้าหน้ าที่ : รหัส TSIC  1. การผลิต โปรดระบุประเภทสินค้าทีผลิต ............................................................................................................. ่  2. การบริการ (โดยไม่มการผลิตใด ๆ) โปรดระบุลกษณะของบริการ ....................................................................... ี ั  3. การค้าส่ง (ซือมา-ขายไป โดยไม่มการผลิต ) โปรดระบุประเภทสินค้า .......................................................................... ้ ี  4. การค้าปลีก (ซือมา-ขายไป โดยไม่มการผลิตหรือค้าส่ง ) โปรดระบุประเภทสินค้า ......................................................... ้ ี 5. โครงการหรือธุรกิ จที่สนใจหรือกาลังจะลงทุนในอนาคต หรือเพิ่งเริ่มลงทุน ต้องใช้เงินลงทุนทังสินประมาณ ........................ บาท ้ ้ โดยมีแหล่งเงินทุน คือ  1. เงินทุนของตนเอง ......................... บาท (รวมทัง้ เงินกูยมทีไม่เสียดอกเบี้ย) ้ ื ่  2. เงินกู้ ............................................ บาท (เฉพาะเงินกูทตองเสียดอกเบียเท่านัน ) โดยมีแหล่งเงินกู้ คือ ้ ่ี ้ ้ ้  1. สถาบันการเงิน  4. หน่วยงานเอกชน  2. ญาติพน้อง ่ี  5. หน่วยงานของรัฐ  3. เพื่อน  6. อื่นๆ ระบุ......................................... 6. ธุรกิ จที่สนใจ/กาลังลงทุน หรือเพิ่มเริ่มลงทุนนัน มีแผนธุรกิ จ (ทีคดไว้หรือเขียนขึน ) อยู่หรือยัง ้ ่ ิ ้  1. มีแผนธุรกิจแล้ว  2. กาลังจัดทาแผนธุรกิจ  3. ไม่มี 7. ท่านตังใจจัดตังธุรกิ จของท่านในรูปแบบใด ้ ้  1. บุคคลธรรมดา  2. ห้างหุนส่วนจากัด ้  3. ห้างหุนส่วนสามัญนิตบุคคล ้ ิ  4. บริษทจากัด ั  5. อื่นๆ ระบุ................................................................................ 8. หากท่านได้จดตังกิ จการของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านคิ ดว่าจะมีการจ้างงานหรือไม่ ั ้  1. มี จานวน .............. คน (ภายในปีแรก)  2. ไม่มีNEC-F01 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาส่งกลับมาที่ Email : necminimba@sau.ac.th หน้า 3
  4. 4. NEC-F01 โครงการเสริมสร้างผูประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation : NEC) ้ บริหารโครงการ โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม /Mini MBA ส่วนที ่ 4 ความต้องการเข้ารับการฝึ กอบรมภายใต้โครงการ NEC โปรดสอบถามข้อมูลเกียวกับหลักสูตรและรายชือหน่วยร่วมดาเนินงานจากเจ้าหน้าทีผรบสมัคร ่ ่ ่ ู้ ั หรือดูได้จากเว็บไซต์ http://nec.dip.go.th หรือตารางฝึกอบรมโครงการ NEC*1. หน่ วยร่วมดาเนิ นงานทีท่านต้องการเข้ารับบริการฝึกอบรมและปรึกษาแนะนา คือ ........................................................................... ่ หลักสูตร ...................................................................................................................................................................................... จังหวัดทีสะดวกเข้ารับการอบรม ............................................... กาหนดฝึ กอบรม ประมาณเดือน .................................................. ่*2. วัตถุประสงค์หลักที่ท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ คือ (โปรดเลือกเพียงข้อเดียว)  1. เพื่อจัดตัง้ ธุรกิจของตนเองเป็นครัง้ แรก (รวมถึงตัง้ ธุรกิจด้วยการซือสิทธิ ์แฟรนไชส์ ) ้  2. เพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่ ทีเ่ ปลียนแนวไปจากธุรกิจเดิม ่  3. เพื่อเตรียมตัวรับสืบทอดกิจการ ในฐานะทายาทธุรกิจ  4. เพื่อปรับปรุงหรือสร้างความเข้มแข็งให้กจการเดิม หรือเริมส่งออก ิ ่  5. เพื่อขยายกิจการ/เพิมสาขา ่  6. เพื่อสร้างแฟรนไชส์ คารับรองของผูสมัคร ้ ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าไม่เคยเข้ารับการอบรมหรือบ่มเพาะภายใต้โครงการเสริมสร้างผูประกอบการใหม่ (NEC) มาก่อน และ ้หากข้าพเจ้าได้รบคัดเลือกเข้ าร่วมโครงการในครังนี้ ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรของหน่วยร่วมดาเนินงานโดยตลอดหรือ ั ้ตามหลักเกณฑ์ทกาหนด รวมทังจะร่วมมือให้ขอมูลแก่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หน่วยร่วมดาเนินงาน หรือทีปรึกษาทีได้รบมอบหมาย ่ี ้ ้ ่ ่ ัในการติดตามผลสัมฤทธิ ์จากการเข้าร่วมโครงการของข้าพเจ้า (ลายมือชื่อ) ............................................................ ผูสมัคร ้ (ตัวบรรจง) (..........................................................) วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ............. สาหรับเจ้าหน้ าที่หลักฐานประกอบการยื่นสมัคร การนัดหมาย หรือส่งต่อหน่วยร่วมฯอื่น ใบสมัคร  นัดสอบข้อเขียน วันที่ ................................... สาเนาบัตรประชาชน เลขประจาตัว  นัดสอบปฏิบติ วันที่ ..................................... ั สาเนาหลักฐานการศึกษา วุฒการศึกษา .........................................................  นัดสัมภาษณ์ วันที่ ....................................... ิ เอกสารรับรองการทางาน ชื่อหน่วยงาน .........................................................  เห็นควรส่งต่อหน่วยร่วมฯอื่น คือ ....................................................................................................................... ..................................................................... (ลายมือชื่อ) ............................................................ ผูตรวจใบสมัคร ้ (ตัวบรรจง) (..........................................................) หน่วยร่วมดาเนินงาน ................................................................. วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............NEC-F01 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาส่งกลับมาที่ Email : necminimba@sau.ac.th หน้า 4

×