NEC        NEC            NEC          NEC                         ...
NEC        NEC            NEC         NEC                  NEC       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผ่นพับ NEC ม.เอเชียอาคเนย์

1,639 views

Published on

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

จัดอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2555 สำหรับผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด

สถานที่ฝึกอบรม : อาคารอมรภูมิรัตน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 085 565-9454 (ภรภัทร) 086 535-6080 (ชนิดา) หรือ 089 699-8555 (ธนกฤต)

ศูนย์วิทยบริการ ม.เอเชียอาคเนย์ 028074500 ต่อ 416 Fax: 02-807-4581

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,639
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
97
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผ่นพับ NEC ม.เอเชียอาคเนย์

 1. 1. NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NECNEC NEC NEC NEC รายละเอี ยดการสมัคร และ อบรม ใบสมัคร (แบบย่อ) การดาเนินการฝึ กอบรมบ่มเพาะ และให้คาปรึ กษาแนะนา วันที่สมัคร …………/………………/………………..… โดยจัดให้มีกิจกรรมเสริ มความรู ้ ทักษะ แลกเปลี่ยนความรู ้ ชื่อ-สกุล (นาย, นาง, นางสาว) …………….……..……… โครงการ NEC: เสริมสร้างผูประกอบการใหม่ ้ กับนักธุรกิจชั้นนาที่ประสบความสาเร็ จ วันเดือนปี เกิด …………………………..อายุ …………ปี ฝึ กเขียนแผนธุรกิจและประเมินแผน จาก SME Bank เลขประจาตัวบัตรประชาชน ………….….……..……...... กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และศึกษาดูงาน ่ ที่อยูปัจจุบน ..................................................................... ั ติดตามให้ ความช่วยเหลือต่อเนื่องในช่วงการก่อรู ปธุรกิจ .............................................................................. ............... แก่กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้มีความสามารถ มีศกยภาพในการ ั .............................................โทรศัพท์................................ เป็ นผูประกอบการ ้ มือถือ ……….…………...E-mail………………….…… วุฒิการศึกษา …………….สาขา ..........…......…….……… กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สร้างเครื อข่ายธุรกิจ มี Website & E-Mail ของตัวเอง ภายใต้องค์กรกลาง สถานะภาพผูสมัคร (เลือก X เพียง 1 ข้อ ) ้ ร่วมกับ เริ่มรับสมัครตั้งแต่ บัดนีถึง ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ้ ( ) ว่างงาน ( ) เพิ่งสาเร็ จการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ณ ศูนย์วทยบริ การ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ิ ( ) ประกอบอาชีพ ( ) ทายาทธุรกิจ เวลา 9.00 - 16.30 น. ( ) ผูประกอบการ (ดาเนินธุรกิจมาแล้ว ……...ปี ) ้ อบรมและสร้างประสบการณ์ใหม่กับ หรื อส่งใบสมัครทาง Email: necminimba@sau.ac.th ประเภทธุรกิจประกอบการ วิทยากร ชั้นนาระดับประเทศ เรียนเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์ จานวน 6 สัปดาห์ ( ) ธุรกิจบริ การ หรื อซื้อมาขายไป ( ) ธุรกิจผลิต พลังงานหรื อสิ่ งแวดล้อม รายนามวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ้ (เริ่มเรียน ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕)  อ.สมคิด ลวารกูร: ขงเบ้งแห่งวงการน้าหมึกไทย ฟรี : www.sau.ac.th  ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร : กลยุทธ์ ธุรกิจ ค่าใช้จ่ายในการเรี ยน : เอกสารการเรี ยน  ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ : E-Commerce อาหารกลางวัน อาหารว่าง  ดร.ขวัญนภา ชูแสง : การเสนองานอย่างมืออาชีพ ค่าธรรมเนียม การจด Domain Website ปี แรก  ดร.พรรณวดี สุทธิภกติ : การบริหารทางการเงิน ั ด่วน!!! รับจานวนจากัด สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ค่ าใช้ จ่าย : 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)* โทร. 085 565-9454 (ภรภัทร) 086 535-6080 (ชนิดา) หรือ  ดร.เอกฤทธิ์ เลียงพาณิชย์ : กูรูทางด้านการตลาด ้ * เป็ นค่าใช้จ่ายค่าอาหารที่พกกิจกรรมเมพิเศษดูงานนอก ั สริ 089 699-8555 (ธนกฤต) ศูนย์วทยบริ การ ม.เอเชียอาคเนย์ ิ สถานทีฝึกอบรม : อาคารอมรภูมรัตน์ ่ ิ สถานที่ 028074500 ต่อ416 Fax: 02-807-4581 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 2. 2. NEC NEC NEC NEC NEC NEC NEC NECNEC NEC NEC NEC  คุณมนต์ชย สุนทราวัฒน์ : นักวางกลยุทธ์ การตลาด ั มีความรู ้และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้นฐานได้ ื  คุณวิชย วรธานีวงศ์: รายการ CEO Vision FM 96.5 ั กลุ่มเปาหมายโครงการ ้  คุณดนัย จันทร์ เจ้าฉาย : White Ocean ผูวางงาน : จบการศึกษาเกิน 1 ปี แล้วยังหางานทาไม่ได้ ้่ เนื้อหาหลักสูตร ฝึ กอบรม 60 ชั่วโมง และการปรึกษา  อ.เกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์ : หมอภาษี แนะนาเพือเสริมศักยภาพในการจัดตั้งธุรกิจ 134 ชั่วโมง ่ เพิงจบการศึกษา : จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี และยัง ่ นโยบายและมาตรการส่ งเสริม SMEs  อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ:การทางานด้วยเครืองมือออนไลน์ ่ หางานทาไม่ได้ การบัญชี การบริหารการเงิน การอ่ านวิเคราะห์ ตวเลข ั ทายาทธุรกิจ : บุคคลที่กาลังเตรี ยมตัวเข้ารับช่วงถ่ายโอน วัตถุประสงค์โครงการ กิจการของครอบครัว หรื อได้เข้าร่ วมบริ หารกิจการ ของ ทางการเงิน สาหรับผู้บริหาร ้่ เพื่อสนับสนุนบัณฑิตใหม่ ผูวางงาน และพนักงานลูกจ้าง ครอบครัว การบริหารทัวไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ ่ ที่มีพ้ืนฐานการศึกษาดี และมีศกยภาพ ให้มีโอกาสเป็ น ั ประกอบอาชีพ : ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน ความรู้ ด้านกฎหมายทีเ่ กียวข้ องกับธุรกิจ ่ ผูประกอบการใหม่ ้ ของบริ ษทหรื อผูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เฉพาะด้าน ั ้ การผลิตและการบริการ เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ ๆ และเป็ นแหล่งจ้างงาน เช่น แพทย์ ทนายความ ผูสอบบัญชี เป็ นต้น ้ การหาช่ องทางการตลาด และเทคนิคการขาย/บริการ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งแก่ผประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็ก ู้ หรื อผูประกอบอาชีพอิสระอื่นๆที่ยงไม่ได้จดทะเบียน ้ ั การวิเคราะห์ โอกาสทางธุรกิจ ่ ในช่วงก่อตั้งกิจการ (3 ปี แรก) ให้สามารถอยูรอด และ พาณิ ชย์ผประกอบการใหม่ ไม่เกิน 3 ปี ู้ การวางแผนกลยุทธ์ ธุรกิจ แผนการลงทุนรายบุคคล รักษาสถานภาพการจ้างงานไว้ได้ E-Commerce โฆษณา ประชาสัมพันธ์ อย่ างมืออาชีพ เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้แก่ “ทายาทธุรกิจ ” ในการสื บ ศึกษาดูงาน และแลกเปลียนประสบการณ์ /รับการ ่ ทอดกิจการให้สามารถรักษาสภาพการจ้างงานและสร้าง Special ถ่ ายทอดเคล็ดลับจาก CEO สู่ การเป็ นผู้ประกอบการ โอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต กิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหม่ ทพร้ อมเผชิญกับโลกธุรกิจ ี่ คุณสมบัติขั้นต้น ดูงานนอกสถานที่ เกี่ยวกับ การใช้พลังงาน ผูที่จบการศึกษาสายอาชีพ ระดับ ปวช. ขึ้นไปหรื อ ้ ทดแทน หัวข้อการบรรยายพิเศษ เทียบเท่า การวิเคราะห์ โอกาสทางธุรกิจ พิเศษสุด !!! ที่ผูสัมมนาจะได้รับ ้ ทิศทางเศรษฐกิจไทยและโลกในปี 2555 มีทมทีปรึกษาด้ านต่ าง ๆ ให้ คาปรึกษา สร้ าง Matching ธุรกิจ ี ่ ฝันให้ ไกล ไปให้ ถึง กับ อ.สมคิด ลวางกูร มี website สินค้ า และ E mail ส่ วนตัว สาหรับเครือข่ ายธุรกิจ เทคนิคการนาเสนอระดับนานาชาติ

×