All thailand 2010

719 views

Published on

ระเบียบการแข่งขัน คาราเต้-โด
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2553

17-18 กรกฎาคม 2553

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Published in: Sports, Travel, Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
719
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

All thailand 2010

 1. 1. ระเบียบการแข่งขัน คาราเต้-โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำาปี ٢٥53 17-18 กรกฎาคม 2553 มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม
 2. 2. 1. หลักการและเหตุผล กี ฬ าคาราเต้ เ ป็ น กี ฬ าประเภทต่ อ สู้ ป้ อ งกั น ตั ว ที่ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ เยาวชนและ ประชาชน ซึ่งให้คุณค่าทั้งในด้านการออกกำาลังกายและยังให้ประโยชน์ในด้านการ ป้องกันตนเองในยามคับขันจากภัยอันตรายต่างๆ ด้วยกีฬาคาราเต้เหมาะกับคน ไทยเพราะเป็นกีฬาประเภทต่อสู้ป้องกันตัวโดยไม่ใช้อาวุธ ซึ่งคนไทยมีความถนัด อยู่โดยธรรมชาติแล้ว ดังนั้นโอกาสที่คนไทยจะพัฒนาฝีมือทางด้านกีฬาคาราเต้ให้ ก้ า วหน้ า สู่ ร ะดั บ นานาชาติ ค งไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งเกิ น ความสามารถ ซึ่ ง หากมี ก ารจั ด การ แข่งขันภายในประเทศอย่างเป็นประจำาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันใน ระดับชั้นยอดของประเทศ ก็จะสามารถเสาะหานักกีฬาระดับชั้นเยี่ยม มาเป็นกำาลัง สำาคัญของประเทศในการแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศได้ ด้วยเหตุนี้ สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึง จัดให้มีการแข่งขันคาราเต้-โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำาปี 25 53 ทั้งประเภทเยาวชนและประชาชนต่อเนื่องกันเพื่อให้ได้นักกีฬาที่มีศักยภาพสูง ทั้งระดับเยาวชนและประชาชนในโอกาสเดียวกัน 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 2.1 เพื่อเฟ้นหานักกีฬาคาราเต้ ระดับยอดของประเทศทั้งประเภทเยาวชน และประเภทประชาชนเป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆในระดับนานาชาติ 2.2 เพื่อพัฒนาฝีมือ และมาตรฐาน นักกีฬาคาราเต้ ทั้งประเภทเยาวชน และ ประเภทประชาชน สู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบที่ดี 2.3 เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก กี ฬ าคาราเต้ ได้ มี โ อกาสแข่ ง ขั น สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ซึ่งกันละกัน 2.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬาคาราเต้ ในแต่ละสถาบัน 2.5 เพื่อให้นักกีฬาที่กำาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับโอกาส ทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามโครงการทางกีฬา เช่นโครงการ ช้างเผือกของมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งรัฐบาลและเอกชน 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการแข่งขัน 3.1 ทางสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทยได้นักกีฬาคาราเต้ที่มีความสามารถ ส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป 3.2 นั ก กี ฬ าคาราเต้ ทั้ ง ระดั บ เยาวชนและประชาชนทั่ ว ไป ได้ พั ฒ นาความ สามารถจากการแข่งขันในครั้งนี้ 3.3 สร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่นักกีฬาคาราเต้ที่ฝึกฝนในต่างสถาบันและ ชมรม
 3. 3. 3.4 นักกีฬาที่มีความสามารถทางกีฬา มีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตามโครงการทางกีฬาของมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งรัฐบาลและเอกชน เนื่องจากการชนะเลิศอันดับ 1-2-3 สามารถนำาใบประกาศนียบัตรไปเป็น หลักฐานประกอบการพิจารณาได้ 4. คณะกรรมการดำาเนินการแข่งขัน ได้รับการแต่งตั้งโดยสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย 5. ประเภทการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รายการ คือ 5.1 การแข่งขันคาราเต้-โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับ เยาวชน ประจำาปี 2553 (All Thailand Karate-do Junior Championship 2010) 5.2 การแข่งขันคาราเต้-โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับ ประชาชน ประจำาปี 2553 (All Thailand Karate-do Senior Championship 2010) 6. กำาหนดการ 6.1 ระดับเยาวชน วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 18.00 น. 6.2 ระดับประชาชน วันอาทิตย์ที่ ١٨ กรกฎาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 18.00 น. 7. สถานที่แข่งขัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 4. 4. 8. กติกาและข้อกำาหนดการแข่งขัน 8.1 การแข่งขันท่ า รำา ระดับประชาชน กำา หนดให้ใช้ท่า รำา ตามที่ สมาคมฯ และคณะกรรมการดำาเนินการแข่งขันกำาหนดดังนี้ 8.1.1 การแข่ ง ขั น ท่ า รำา ระดั บ พื้ น ฐาน ตำ่า กว่ า 5 กิ้ ว (Basic Level - Below 5 Kyu) Goju-Ryu Shotokan - Taikyuku Jodan 1 / 2 - Heian Shodan - Taikyuku Gedan 1 / 2 - Heian Nidan - Taikyuku Mawashi Uke 1 / 2 - Heian Sandan - Taikyuku Chudan 1 / 2 - Heian Yondan - Taikyuku Kake Uke 1 / 2 - Heian Godan - Gekisai – Dai Ichi / Ni - Tekki Shodan - Saifa - Seiyunchin (Seienchin) การแข่งขันท่ารำา ระดับสูง ตั้งแต่ 4 กิ้วขึ้นไป (High Level - 4 Kyu above) Goju-Ryu Shotokan - Gekisai – Dai – Ichi / Ni - Bassai Dai - Saifa - Bassai Sho - Seiyunchin (Seienchin) - Kanku Dai - Sanseru - Kanku Sho - Seisan - Hangetsu - Seipai - Jutte - Kururunfa - Empi - Suparimpei - Jion - Shisochin - Gankaku - Sochin - Nyjyu Shiho - Gojyu Shiho Dai - Gojyu Shiho Sho -unsu
 5. 5. 8.1.2 การแข่งขันต่อสู้ -ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น ชิ ง ที่ 3 ตามสาย (repechart) ในกรณี ที่ มี นั ก กี ฬ าไม่ เกิน 16 คน 8.2 การแข่ ง ขั น คาราเต้ -โด ชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ ง ประเทศไทย ระดั บ เยาวชน ประจำาปี 2553 - ใช้กติกาและข้อกำา หนดการแข่งขันของ สหพันธ์คาราเต้โลก(WKF)+ สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย(TKF) การแข่งขันท่ารำา - ห้ามใช้ท่ารำาซำ้าในทุกรอบการแข่งขัน - ใช้ท่ารำาเฉพาะสำานักโกจูริวและโชโตกันเท่านั้น - ไม่มีการแบ่งระดับสายตำ่าหรือสูง การแข่งขันต่อสู้ -ให้ มีก ารแข่ งขัน ชิ งที่ 3 ตามสาย (repechart) ในรายการแข่ งขัน ท่า รำา ทีม ต่อสู้ทีมท่ารำาบุคคล 15-17 ปีและต่อสู้บุคคล รุ่นอายุ 14-15, 16-17 ปี 8.3 การแข่งขันคาราเต้-โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ใช้กติกาและ ข้อกำาหนดการแข่งขันของ สหพันธ์คาราเต้โลก(WKF)+สมาคมคาราเต้ แห่งประเทศไทย(TKF) ในการแข่งขันท่ารำา กำา หนดให้ใช้ท่ารำา ตามที่ ส ม า ค ม ฯ แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดำา เ นิ น ก า ร แ ข่ ง ขั น กำา ห น ด เ ห มื อ น ข้อ 8.1.1 และ 8.1.2 8.4 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกติกาของที่สมาคม คาราเต้ แห่ง ประเทศไทย และ คณะกรรมการดำาเนินการแข่งขันกำาหนดไว้อย่าง เคร่งครัด และ ยินยอมให้ทาง สมาคม ฯ และคณะกรรมการฯ ไม่ ต้องรับผิดชอบในกรณี บาดเจ็บ และ/หรือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก การแข่งขัน ในการแข่งขันประเภทต่อสู้ นักกีฬาจะต้องสวมฟันยางทุกครั้ง ถ้า ไม่ ส วมจะไม่ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ แ ละปรั บ เป็ น แพ้ ทั น ที กรณี ที่ นักกีฬาสวมเหล็กจัดฟัน หากไม่สามารถถอดออกและสวมใส่ฟัน ยาง นักกีฬาจะต้องรับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้น 8.5 ในการแข่งขันทุกรายการ จะต้องมีบุคคลสมัครเข้าร่วมแข่งขันไม่ตำ่า กว่า 4 คนหรือ 4 ทีม หากน้อยกว่าจะไม่มีการจัดแข่งขันรายการนั้นๆ ฉะนั้น หากมีความจำาเป็นที่จะต้องมีการงดการแข่งขันรายการใด คณะกรรมการ ดำาเนินการแข่งขันจะเป็นผู้พิจารณาว่าอาจจะนำา ไปแข่งขันรวมกับรุ่นอื่น หรือไม่มีการแข่งขันในรุ่นนั้น 8.6 การแข่งขันรุ่นไม่จำากัดนำ้าหนัก (Open)ไม่อนุญาติให้นักกีฬาลงชื่อใน วันแข่งขัน ต้องลงชื่อในใบสมัครเท่านั้น 9. สถานฝึกที่มีสิทธิส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
 6. 6. - อาจารย์ผู้สอนของสถานฝึกต้องได้รับการรับรองจากสมาคมไทย คาราเต้-โด โกจูไกและสมาคมโชโตกัน คาราเต้-โด ประเทศไทย 10.คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขัน 10.1 คุ ณ วุ ฒิ ค าราเต้ -โดที่ นั ก กี ฬ าใช้ ใ นการสมั ค รเข้ า แข่ ง ขั น จะต้ อ ง เป็นระดับสายที่ได้รับการรับรองจาก สมาคม ไทยคาราเต้-โด โกจูไก และ สมาคมโชโตกันคาราเต้-โด ประเทศไทย เท่านั้น 10.2 การแข่งขันคาราเต้ -โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับ เยาวชน ประจำาปี 2553 - ในแต่ละรุ่นอายุ ทั้งแบบต่อสู้ (KUMITE) และแบบท่ารำา (KATA) นับ อายุถึงวันแข่งขัน - นักกีฬาหนึ่งคนสามารถสมัครเข้าแข่งขันในแบบต่อสู้ (KUMITE) ได้ 2 รายการในประเภทบุคคลและทีม แบบท่ารำา (KATA) ได้ 2 รายการใน ประเภทบุคคลและทีม รวมแล้ว 4 รายการ 10.3 การแข่งขันคาราเต้ -โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับ ประชาชน ประจำาปี 2553 - นักกีฬา ทั้งแบบต่อสู้ (KUMITE) และแบบท่ารำา (KATA) ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปนับอายุถึงวันแข่งขัน - นักกีฬาหนึ่งคนสามารถสมัครเข้าแข่งขันในแบบต่อสู้ (KUMITE) ได้ 3 รายการในประเภทบุคคลและทีม รวมไปถึงรุ่นไม่จำากัดนำ้าหนัก (OPEN) แบบท่ารำา (KATA) ตามระดับสายของตน ทีมไม่จำากัดสาย รวม 5 รายการ 11.หลักฐานการสมัคร 11.1 ผู้ สมั ครแข่ ง ขั น ต้ อ งแนบหลั ก ฐาน คื อ สำา เนาทะเบี ย นบ้ า น หรื อ สำา เนาบัตรประจำา ตัวประชาชนหรือสำา เนาใบสูติบัตร เพื่อแสดงอายุจ ริง โดยแนบมากับใบรายชื่อด้วยทุกคน โดยนักกีฬาที่มีหลักฐานไม่ครบถ้วน จะถือเป็นโมฆะ 11.2 ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจงและติดรูป ตามแบบที่ กำาหนดให้ พร้อมแนบหลักฐานตามข้อที่ 11.1 และชำาระเงิน ค่าสมัครให้เรียบร้อย จึงจะถือว่าเป็นการสมัครที่สมบูรณ์ 12.ค่าสมัครเข้าแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 500 บาท (รวมอาหารกลางวัน) เยาวชนแข่งได้ 1-4 รายการ/ประชาชน 1-5 รายการ 13.สถานที่รับสมัคร และกำาหนดวันรับสมัคร 13.1 สมัครด้วยตนเอง ณ สมาคมคาราเต้แ ห่งประเทศไทย ห้อง 237 โซน W ราชมังคลากีฬาสถาน 2088 การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2369-1516 โทรสาร
 7. 7. 0-2314-5716 ทุ ก วั น ราชการ เวลา 09.00 – 17.00 น. จนถึ ง วั น ที่ 17 มิถุนายน 2553 เวลา 17.00 น. 13.2 ส่งจดหมายสมัคร ถึงสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย ห้อง 237 โซน W ราชมังคลากีฬาสถาน 2088 การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2369-1516 โทรสาร 0-2314-5716 จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2553 หมายเหตุ :ทางสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทยจะตัดสิทธิผู้ที่ส่งใบสมัคร ์ ไม่สมบูรณ์, ค่าสมัครและเอกสารไม่ครบหรือเกิน กำาหนดเวลาโดย ไม่มีการผ่อนผันใดๆทั้งสิ้น 14.การชำาระเงินค่าสมัคร ชำาระเงินได้ที่ 14.1 สมาคมคาราเต้แ ห่งประเทศไทย ห้อ ง 237 โซน W ราชมังคลา กี ฬ า ส ถ า น 2088 กา รกี ฬ า แ ห่ ง ประ เทศไ ทย หั ว ห ม า ก บา ง ก ะ ปิ กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2369-1516 14.2 โอนเงินที่เข้าบัญชีในนาม สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางกระบือ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 0182531854 จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 โดย ส่งเอกสารการโอนเงินมาที่สมาคมฯ ตามที่อยู่ข้อ 14.1 หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2314-5716 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2553 15.กำาหนดวันประชุม จับสลาก แบ่งสาย และประกบคู่แข่งขัน 15.1 ดำาเนินการจับสลากแบ่งสาย โดยคณะกรรมการดำาเนินการแข่งขัน ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย ห้อง 237 โซน W ราชมังคลากีฬาสถาน 2088 การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2369-1516 โทรสาร 0-2314-5716 ผู้แทนสถานฝึกสอน และนักกีฬาสามารถเข้าร่วม สังเกตการณ์ได้ 15.2 การประกาศสายแข่ ง ขั น อย่ า งเป็ น ทางการ อั ง คารที่ 16 กรกฎาคม 2553 โดยสามารถติ ด ต่ อ ขอข้ อ มู ล ได้ จ ากสมาคมคาราเต้ ไทยโดยตรง 15.3 ห้ามเปลี่ยนผู้แข่งขัน เมื่อมีการกำา หนดจัดคู่ และ แบ่งสายแล้ว ผู้แข่งขัน หรือ สถานฝึกสอนใด ไม่มีสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนตัว บุคคลใน การเข้าแข่งขันโดยเด็ดขาดไม่ว่า กรณีใ ดก็ตาม หากผู้แข่งขันไม่พร้อม เข้าร่วมแข่งขัน จำาเป็นต้องขอถอนตัวสละสิทธิในการเข้าแข่งขันรายการ นั้น จะต้องยื่นเอกสารตามที่คณะกรรมการดำาเนินการแข่งขันกำาหนด ต่อ คณะกรรมการตัดสิน พร้อมทั้งรับการพิจ ารณาจากกรรมการดำา เนิน การ
 8. 8. แข่งขันว่า จะต้องเสียค่าปรับในการขอถอนตัวสละสิทธิในการเข้าแข่งขัน ในการแข่ ง ขั น ประเภทที ม ถ้ า ต้ อ งการเปลี่ ย นตั ว นั ก กี ฬ า ทำา ได้ เฉพาะกรณีที่นักกีฬามีอ าการบาดเจ็บจากการแข่งขันและมีก าร วิ นิ จฉั ยอ ากา รจ ากแพท ย์ หรื อ ได้ รั บ ก ารเ ห็ น ชอ บ จ า ก คณ ะ กรรมการจัดการแข่งขันเท่านั้น 15.4 เพื่อให้การดำาเนินการแข่งขันเป็นไปโดยความเรียบร้อย และเป็น ไปตามกำาหนดเวลา คณะกรรมการดำาเนินการแข่งขันจึงขอกำาหนดอัตรา ค่ า ปรั บ ต่ อ รายการ คื อ 500 บาท ต่ อ รายการ ต่ อ บุ ค คล โดยสถาน ฝึกสอนที่ยื่นความจำานงเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 15.5 สาเหตุที่ผู้แข่งขันจะต้องเสียค่าปรับ - บุ คคล ที่ยื่ นความจำา นงเข้ า แข่ งขั นขอถอนตั ว สละสิ ท ธิ์ เ ข้ า ร่ ว ม การแข่งขัน ภายหลังการจัดคู่แ ข่งขัน และแบ่งสายการแข่งขัน โดย ไม่มีเอกสาร หรือ คำา วินิจ ฉัยจากแพทย์ที่ระบุว่า อาการป่ว ยหรือบาด เจ็บ ของผู้แข่งขันที่ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ หรือ อาการบาดเจ็บ อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้แข่งขัน - ผู้ที่ยื่นความจำานงเข้าแข่งขันไม่มาแสดงตัว ใน วัน และ เวลา ของ กำา หนดการแข่ ง ขั น ซึ่ ง ได้ มี ก ารประกาศอย่ า งชั ด แจ้ ง ก่ อ น หรื อ ระหว่ า งการแข่ ง ขั น ซึ่ ง การประกาศอาจเป็ น ในรู ป แบบเอกสาร หรื อ ด้ ว ยวาจา โดยการประกาศด้ ว ยวาจาอั น มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง กำาหนดเวลาการแข่งขันแต่ละรายการนั้น จะต้องเป็นประโยชน์ต่อการ แข่งขันเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีตัวแทนสถาบันทุกสถานฝึกสอนหรือไม่น้อย กว่า 2 ใน 3 ของสถานฝึกสอนที่ส่งผู้แข่งขันเข้าแข่งขันในรายการนั้น ๆ มาแสดงตัวรับทราบก่อน 16.การชั่งนำ้าหนัก (เฉพาะการแข่งขันระดับ ประชาชน) 16.1 การแข่งขัน ประเภทประชาชน ชั่งนำ้าหนักเข้าแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 ตั้งแต่เวลา เวลา 7.00-8.00 น. 16.2 ชั่งนำ้าหนักไม่ผ่านภายใน 3 ครั้ง ปรับเป็นแพ้ และไม่สามารถเลื่อนไป แข่งในรุ่น นำ้าหนักที่สูงหรือตำ่ากว่าได้ (ควรตรวจสอบนำ้าหนัก และพิจารณาให้ดีก่อนสมัครลงแข่งขันในแต่ละ รุ่น) 17.ข้อกำาหนดในการแต่งกายของนักกีฬา ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใส่ชุดแข่งขันตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์คาราเต้ โลก(WKF)+สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย(TKF) และ คณะกรรมการดำาเนิน การแข่งขัน โดยอนุญาตให้ติดสัญลักษณ์ ของสถานฝึกสอน และ หรือ สมาคมที่ สังกัด โดยห้ามใช้ ธงชาติ หรือ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงการแข่งขันอื่นที่เหนือขั้นกว่า
 9. 9. ระดั บ เยาวชน แห่ ง ประเทศไทย ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ ข องบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต ชุ ด หรื อ ผู้ อุปถัมภ์ ที่ติดบนเสื้อผู้แข่งขันนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการดำาเนิน การแข่งขัน 18.รายการและรุ่นการแข่งขัน 18.1 การแข่งขันคาราเต้-โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับ เยาวชนประจำาปี 2553 แบ่งออกเป็น 24 รายการ ดังนี้ การแข่งขันท่ารำา (KATA) รวม 10 รายการ คือ 1. การแข่งขันท่ารำาเยาวชนชาย รวม 5 รายการ ท่ารำาเยาวชนชาย รุ่นอายุ 6-8 ปี (Boy Individual Kata Age 6–8) ท่ารำาเยาวชนชาย รุ่นอายุ 9-11 ปี (Boy Individual Kata Age 9–11) ท่ารำาเยาวชนชาย รุ่นอายุ 12-14 ปี (Boy Individual Kata Age 12–14) ท่ารำาเยาวชนชาย รุ่นอายุ 15-17 ปี (Boy Individual Kata Age 15–17) ท่ารำาทีมเยาวชนชาย ไม่จำากัดสาย(Boy Team Kata Junior) 2. การแข่งขันท่ารำาเยาวชนหญิง รวม 5 รายการ ท่ารำาเยาวชนหญิง รุ่นอายุ 6-8 ปี (Girl Individual Kata Age 6–8) ท่ารำาเยาวชนหญิง รุ่นอายุ 9-11 ปี (Girl Individual Kata Age 9–11) ท่ารำาเยาวชนหญิง รุ่นอายุ 12-14 ปี (Girl Individual Kata Age 12–14) ท่ารำาเยาวชนหญิง รุ่นอายุ 15-17 ปี (Girl Individual Kata Age 15–17) ท่ารำาทีมเยาวชนหญิง ไม่จำากัดสาย(Girl Team Kata Junior) การแข่งขันต่อสู้ (KUMITE) รวม 14 รายการ คือ 1. การแข่งขันต่อสู้เยาวชนชาย รวม 7 รายการ ต่อสู้เยาวชนชาย รุ่นอายุ 6-7 ปี (Boy Individual Kumite Age 6–7) ต่อสู้เยาวชนชาย รุ่นอายุ 8-9 ปี (Boy Individual Kumite Age 8-9) ต่อสู้เยาวชนชาย รุ่นอายุ 10-11 ปี (Boy Individual Kumite Age 10–11) ต่อสู้เยาวชนชาย รุ่นอายุ 12-13 ปี (Boy Individual Kumite Age 12–13) ต่อสู้เยาวชนชาย รุ่นอายุ 14-15 ปี (Boy Individual Kumite Age 14–15) ต่อสู้เยาวชนชาย รุ่นอายุ 16-17 ปี (Boy Individual Kumite Age 16–17) ต่ อ สู้ ที ม ช า ย อ า ยุ 14-17 ปี (3+1) (Boy Team Kumite Age 14–17/3+1)
 10. 10. 2. การแข่งขันต่อสู้เยาวชนหญิง รวม 7 รายการ ต่อสู้เยาวชนหญิง รุนอายุ 6-7 ปี ่ (Girl Individual Kumite Age 6–7) ต่อสู้เยาวชนหญิง รุนอายุ 8-9 ปี ่ (Girl Individual Kumite Age 8–9) ต่อสู้เยาวชนหญิง รุนอายุ 10-11 ปี ่ (Girl Individual Kumite Age 10–11) ต่อสู้เยาวชนหญิง รุนอายุ 12-13 ปี ่ (Girl Individual K umiteAge 12–13) ต่อสู้เยาวชนหญิง รุนอายุ 14-15 ปี ่ (Girl Individual Kumite Age 14–15) ต่อสู้เยาวชนหญิง รุนอายุ 16-17 ปี ่ (Girl Individual Kumite Age 16–17) ต่อสู้ทีมหญิงอายุ 14-17 ปี(3+1) (Girl Team Kumite Age 14–17/3+1) 18.2 การแข่งขันคาราเต้-โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับ ประชาชนประจำาปี 2553 แบ่งเป็น 22 รายการ ดังนี้ การแข่งขันแบบท่ารำา (KATA) รวม 6 รายการ 1. การแข่งขันท่ารำาบุคคลชาย รวม 3 รายการ การแข่งขันท่ารำาบุคคลชาย ระดับพื้นฐาน (Male Individual Kata Basic Level) การแข่งขันท่ารำาบุคคลชาย ระดับสูง (Male Individual Kata High Level) การแข่งขันท่ารำาทีมชาย (มีนักกีฬาทีมชาติหรืออดีตนักกีฬาทีมชาติร่วมทีม ได้เพียง 1 คน) (Male Team Kata) 2. การแข่งขันท่ารำาบุคคลหญิง รวม 3 รายการ การแข่งขันท่ารำาบุคคลหญิง ระดับพื้นฐาน (Female Individual Kata Basic Level) การแข่งขันท่ารำาบุคคลหญิง ระดับสูง (Female Individual Kata High Level) การแข่งขันท่ารำาทีมหญิง (มีนักกีฬาทีมชาติหรืออดีตนักกีฬาทีมชาติร่วมทีม ได้เพียง 1 คน) (Female TeamKata) การแข่งขันต่อสู้ (KUMITE) รวม 16 รายการ คือ 1. การแข่งขันต่อสู้บุคคลชาย รวม 8 รายการ การแข่งขันต่อสู้บุคคลชาย รุนนำ้าหนักตำ่ากว่า 55 ก.ก. ่ (Male Individual Kumite-55 Kgs. ) การแข่งขันต่อสู้บุคคลชาย รุนนำ้าหนักตำ่ากว่า 60 ก.ก. ่ (Male Individual Kumite–60 Kgs.) การแข่งขันต่อสู้บุคคลชาย รุนนำ้าหนักตำ่ากว่า 67 ก.ก. ่ (Male Individual Kumite –67 Kgs.) การแข่งขันต่อสู้บุคคลชาย รุนนำ้าหนักตำ่ากว่า 75 ก.ก. ่ (Male Individual Kumite –75 Kgs.)
 11. 11. การแข่งขันต่อสู้บุคคลชาย รุนนำ้าหนักตำ่ากว่า 84 ก.ก. ่ (Male Individual Kumite -84 Kgs.) การแข่งขันต่อสู้บุคคลชาย รุนนำ้าหนักมากกว่า 84 ก.ก. (Male Individual ่ Kumite +84 Kgs.) การแข่งขันต่อสู้บุคคลชาย รุนไม่จำากัดนำ้าหนัก (Male Individual Kumite ่ Open) ต่อสู้ทีมชาย(3+1) (Male Team Kumite/3+1) 2. การแข่งขันต่อสู้บุคคลหญิง รวม 8 รายการ การแข่งขันต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นนำ้าหนักตำ่ากว่า 45 กก. (Female Individual Kumite –45 Kgs.) การแข่งขันต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นนำ้าหนักตำ่ากว่า 50 กก. (Female Individual Kumite –50 Kgs.) การแข่งขันต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นนำ้าหนักตำ่ากว่า 55 กก. (Female Individual Kumite –55 Kgs.) การแข่งขันต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นนำ้าหนักตำ่ากว่า 61 ก.ก. (Female Individual Kumite -61 Kgs.) การแข่งขันต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นนำ้าหนักตำ่ากว่า 68 ก.ก. (Female Individual Kumite -68 Kgs.) การแข่งขันต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นนำ้าหนักมากกว่า 68 ก.ก. (Female Individual Kumite +68 Kgs.) การแข่งขันต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่จำากัดนำ้าหนัก (Female Individual Kumite Open) การแข่งขันต่อสู้ทีมหญิง(3+1) (Female Team Kumite/3+1) 19. รางวัลการแข่งขัน 19.1 ประเภทบุคคล ทุกประเภท/รายการ/รุ่น เหรียญรางวัล ชนะเลิศ 1 รางวัล เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1 รางวัล เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 2 รางวัล 19.2 ประเภท ทีม เหรียญรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1 รางวัล เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ สอง 2 รางวัล ***หมายเหตุ
 12. 12. ท่ารำาทีม รางวัลละ 3 คน( 1 ทีม) ต่อสู้ทีมรางวัลละ 4 คน ( 1 ทีม) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมเยาวชนชาย/หญิง ถ้วยรางวัล รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประชาชนชาย/หญิง ถ้วยรางวัล รางวัลนักกีฬาชนะเลิศรุ่นไม่จำากัดนำ้าหนัก ถ้วยรางวัล รางวัลทีมยอดเยี่ยมระดับเยาวชน ถ้วยรางวัล รางวัลทีมยอดเยี่ยมระดับประชาชน ถ้วยรางวัล ***หมายเหตู - ทุกรางวัลแจกพร้อมใบประกาศนียบัตร - การให้รางวัลพิจารณาจากนักกีฬา/ทีม ที่ได้เหรียญรวมมากที่สุด ตามลำาดับ นับจากเหรียญทอง/เงินทองแดง โดยนับทุกรายการที่แข่งขัน -รางวัลต่างๆอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม 20. บทเฉพาะกาล เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันที่จะดำาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ สมาคม คาราเต้แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการดำาเนินการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ สามารถแก้ไขระเบียบ การแข่งขันคาราเต้-โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับ เยาวชน ประจำาปี 2553 และ การแข่งขันคาราเต้-โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับประชาชน ประจำาปี 2553 ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งได้มีการประกาศอย่างแจ้ง ชัด ก่อน หรือ ระหว่างการแข่งขัน ซึ่งการประกาศอาจเป็นในรูปแบบเอกสาร หรือ ด้วย วาจา ก็ได้ โดยการประกาศด้วยวาจาอันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกำาหนดเวลาการแข่งขัน แต่ละรายการนั้น จะต้องเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันเท่านัน ทั้งนี้จะต้องมีตัวแทนสถาบัาย ้ รูปถ่ น ทุกสถานฝึกสอน หรือ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสถานฝึกสอนที่ส่งผู้แข่งขันเข้าแข่งขันใน รายการนั้น ๆ มาแสดงตัว รับทราบก่อน ใบสมัคร การแข่งขันคาราเต้-โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำาปี 2553 ชื่อ………………………………… นามสกุล………………………………………… ทีม..........................................................วัน/เดือน/ปี เกิด…………………… ส่วนสูง.................นำ้าหนัก………………… ประเภทการแข่งขัน ทำาเครื่องหมาย ถูก ในรุนที่ต้องการแข่งขัน ่ ระดับ ประชาชน
 13. 13. ระดับเยาวชน 1. กาต้าชายระดับพื้นฐาน 2. กาต้าชายระดับสูง 1. กาต้าชายรุ่นอายุ 6 – 8 ปี 3. กาต้าทีมชาย (ไม่จำากัดระดับสาย) 2. กาต้าชายรุ่นอายุ 9 – 11 ปี 4. กาต้าหญิงระดับพื้นฐาน 3. กาต้าชายรุ่นอายุ 12 – 14 ปี 5. กาต้าหญิงระดับสูง 4. กาต้าชายรุ่นอายุ 15 – 17 ปี 6. กาต้าทีมหญิง(ไม่จำากัดระดับสาย) 5. กาต้าทีมชาย(ไม่จำากัดระดับสาย) 7. คูมิเต้ชาย รุ่นนำ้าหนัก - 55 กก. 6. กาต้าหญิงรุ่นอายุ 6 – 8 ปี 8. คูมิเต้ชาย รุ่นนำ้าหนัก - 60 กก. 7. กาต้าหญิงรุ่นอายุ 9 – 11 ปี 9. คูมิเต้ชาย รุ่นนำ้าหนัก - 67 กก. 8. กาต้าหญิงรุ่นอายุ 12 – 14 ปี 10. คูมิเต้ชาย รุ่นนำ้าหนัก - 75 กก. 9. กาต้าหญิงรุ่นอายุ 15 – 17 ปี 11. คูมิเต้ชาย รุ่นนำ้าหนัก -84 กก. 10. กาต้าทีมหญิง(ไม่จำากัดระดับสาย) 12. คูมิเต้ชาย รุ่นนำ้าหนักมากกว่า 84 กก. 11. คูมิเต้ชายรุ่นอายุ 6 – 7 ปี 13. คูมิเต้ชาย รุ่นไม่จำากัดนำ้าหนัก 12. คูมิเต้ชายรุ่นอายุ 8 – 9 ปี 14. คูมิเต้ทีมชาย(3+1) 13. คูมิเต้ชายรุ่นอายุ 10- 11 ปี 15. คูมิเต้หญิง รุ่นนำ้าหนัก – 45 กก. 14. คูมิเต้ชายรุ่นอายุ 12 – 13 ปี 16. คูมิเต้หญิง รุ่นนำ้าหนัก – 50 กก. 15. คูมิเต้ชายรุ่นอายุ 14 – 15 ปี 17. คูมิเต้หญิง รุ่นนำ้าหนัก – 55 กก. 16. คูมิเต้ชายรุ่นอายุ 16 – 17 ปี 18. คูมิเต้หญิง รุ่นนำ้าหนัก – 61 กก. 17. คูมิเต้ทีมชายอายุ 14-17 ปี(3+1) 19. คูมิเต้หญิง รุ่นนำ้าหนัก – 68 กก. 18. คูมิเต้หญิงรุ่นอายุ 6 – 7 ปี 20. คูมิเต้หญิง รุ่นนำ้าหนักมากกว่า 68 กก. 19. คูมิเต้หญิงรุ่นอายุ 8 – 9 ปี 21. คูมิเต้หญิง รุ่นไม่จำากัดนำ้าหนัก 20. คูมิเต้หญิงรุ่นอายุ 10 – 11 ปี 22. คูมิเต้ทีมหญิง(3+1) 21. คูมิเต้หญิงรุ่นอายุ 12 – 13 ปี รวม(รายการที่แข่งขัน) 22. คูมิเต้หญิงรุ่นอายุ 14 – 15 ปี 23. คูมิเต้หญิงรุ่นอายุ 16 – 17 ปี 24. คูมิเต้ทีมหญิงอายุ 14-17 ปี(3+1) รวม(รายการที่แข่งขัน) ข้าพเจ้า ขอสัญญาว่า จะปฏิบัติตามกติกาของสมาคมคาราเต้แห่ง ประเทศไทย ทีได้ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด และยินยอมให้ทาง สมาคมฯ ่ ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณี บาดเจ็บ และ/หรือ อุบัติเหตุ ทีเกิดขึ้นในกรณี ่ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการแข่งขัน ลงชื่อ................................................ผู้สมัคร ลงชื่อ......... .......................................อาจารย์ผู้สอน ( ) ( ) ใบตอบรับ เข้าร่วมการแข่งขันคาราเต้-โดชิงชนะเลิศแห่ง ประเทศไทย ประจำาปี ٢٥53
 14. 14. ส่งก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 25 ٥٣ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละ สิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน ทีม…………………………………………………………………………… … ที่ อยู่…………………………………………………………………………… โทร:...................................แฟกซ์:………………….อีเมล์: …………………… ผู้ ฝึกสอน…………………………………………………………………… ……… จำานวนนักกีฬา (โดยประมาณ)รวม……………………………….. จำานวนนักกีฬาเยาวชนชาย..................................นักกีฬา เยาวชนหญิง………………… จำานวนนักกีฬาประชาชนชาย..............................นักกีฬา ประชาชนหญิง……………… สมาคมคาราเต้-โดที่ให้การรับรอง.......สมาคมโกจูไก.... ..สมาคมโชโตกัน (ขีดถูก) ติดต่อสอบถามการเพิ่มเติม สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย โทร: 0-2369-1516 โทรสาร ٥٧١٦-٣١٤-٠٢

×