ระเบียบการแขงขัน
น้ําสิงหคาราเตทีม ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3
19 - 20 เมษายน พ.ศ. 2557
ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแล...
1. หลักการและเหตุผล
กีฬาคาราเตเปนกีฬาประเภทตอสูปองกันตัวที่ใหคุณคาทั้งในดานการออกกําลังกายและยังใหประโยชนในดาน
...
5.1.7 คูมิเตทีมชายอายุ 12-14 ป (3+1)
5.1.8 คูมิเตทีมชายอายุ 15-17 ป (3+1)
5.1.9 คูมิเตทีมหญิงอายุ 12-14 ป (3+1)
5.1....
8.5 ผูเขารวมการแขงขันจะตองปฏิบัติตามกติกาที่สมาคม คาราเต แหงประเทศไทย และ คณะกรรมการ
ดําเนินการแขงขันกําหนดไวอยา...
13. ขั้นตอนการสมัคร ใหปฏิบัติตามนี้
13.1 ทุกๆ ทีมจะตองสมัครทางออนไลนกอน เริ่มใชระบบไดตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2557
โดย...
16. ขอกําหนดในการแตงกายของนักกีฬา
ผูเขาแขงขันจะตองใสชุดแขงขันตามกติกาการแขงขันของสหพันธคาราเตโลก(WKF)+สมาคมคารา...
ใบตอบรับ
เขารวมการแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3
สงกอนวันที่11 เมษายน 2557 ไมเชนนั้นจะ...
ใบสมัครกาตาทีมเยาวชนชาย
การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3
รายการแขงขัน........................
ใบสมัครคูมิเตทีมเยาวชนชาย
การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3
รายการแขงขัน......................
ใบสมัครกาตาทีมเยาวชนหญิง
การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3
รายการแขงขัน.......................
ใบสมัครคูมิเตทีมเยาวชนหญิง
การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3
รายการแขงขัน.....................
ใบสมัครกาตาทีมประชาชนชาย
การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3
รายการแขงขัน.......................
ใบสมัครคูมิเตทีมประชาชนชาย
การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3
รายการแขงขัน.....................
ใบสมัครกาตาทีมประชาชนหญิง
การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3
รายการแขงขัน......................
ใบสมัครคูมิเตทีมประชาชนหญิง
การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3
รายการแขงขัน....................
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คาราเต้ น้ำสิงห์ทีม 2557

452 views

Published on

ระเบียบการแข่งขัน
น้ำสิงห์คาราเต้ทีม ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

Published in: Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
452
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คาราเต้ น้ำสิงห์ทีม 2557

 1. 1. ระเบียบการแขงขัน น้ําสิงหคาราเตทีม ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3 19 - 20 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
 2. 2. 1. หลักการและเหตุผล กีฬาคาราเตเปนกีฬาประเภทตอสูปองกันตัวที่ใหคุณคาทั้งในดานการออกกําลังกายและยังใหประโยชนในดาน การปองกันตนเองในยามคับขันจากภัยอันตรายตางๆ ซึ่งในปจจุบัน มีชมรมฯและสถาบันหลายแหงใหความสนใจและมี การฝกซอมอยางตอเนื่องทั้งในระดับเยาวชนและประชาชน ดวยเหตุนี้ สมาคมคาราเตแหงประเทศไทยและน้ําดื่มตราสิงห จัดใหมีการแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีม ชิงชนะ เลิศ แหงประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจําป 2557 ทั้งประเภทเยาวชนและประชาชน เพื่อคัดสุดยอดนักกีฬาคาราเต ประเภทกาตา (ทา รํา) และ คูมิเต(ตอสู)ระดับประเทศ เขารวมชิงชัยเพื่อความเปนอันดับ 1 ของประเทศไทย 2. วัตถุประสงค 2.1 เพื่อเฟนหานักกีฬาคาราเต ระดับยอดของประเทศทั้งประเภทเยาวชน และประเภทประชาชนเปนตัวแทนของ ประเทศไทย เขารวมการแขงขันรายการตางๆในระดับนานาชาติ 2.2 เพื่อพัฒนาฝมือ และมาตรฐาน นักกีฬาคาราเต ทั้งประเภทเยาวชน และประเภทประชาชน สูความเปนเลิศ อยางเปนระบบที่ดี 2.3 เพื่อเปดโอกาสใหนักกีฬาคาราเต ไดมีโอกาสแขงขันสรางเสริมประสบการณซึ่งกันละกัน 2.4 เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักกีฬาคาราเต ในแตละสถาบัน 3. ผลที่คาดวาจะไดรับจากการจัดการแขงขัน 3.1 ทางสมาคมคาราเตแหงประเทศไทยไดนักกีฬาคาราเตที่มีความสามารถสงเขารวมการแขงขันในระดับ นานาชาติตอไป 3.2 นักกีฬาคาราเตทั้งระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ไดพัฒนาความสามารถจากการแขงขันในครั้งนี้ 3.3 สรางความสัมพันธอันดีใหแกนักกีฬาคาราเตที่ฝกฝนในตางสถาบันและชมรม 4. คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน ไดรับการแตงตั้งโดยสมาคมคาราเตแหงประเทศไทย 5. ประเภทการแขงขัน แบงการแขงขันออกเปน 14 รายการ คือ 5.1 ทีมเยาวชน 10 รายการ 5.1.1 กาตาทีมชายอายุ 9-11 ป 5.1.2 กาตาทีมชายอายุ 12-14 ป 5.1.3 กาตาทีมชายอายุ 15-17 ป 5.1.4 กาตาทีมหญิงอายุ 9-11 ป 5.1.5 กาตาทีมหญิงอายุ 12-14 ป 5.1.6 กาตาทีมหญิงอายุ 15-17 ป
 3. 3. 5.1.7 คูมิเตทีมชายอายุ 12-14 ป (3+1) 5.1.8 คูมิเตทีมชายอายุ 15-17 ป (3+1) 5.1.9 คูมิเตทีมหญิงอายุ 12-14 ป (3+1) 5.1.10 คูมิเตทีมหญิงอายุ 15-17 ป (3+1) 5.2 ทีมประชาชน 4 รายการ (อายุ 18ป ขึ้นไป) 5.2.1 กาตาทีมชาย 5.2.2 กาตาทีมหญิง 5.2.1 คูมิเตทีมชาย (3+1) 5.2.2 คูมิเตทีมหญิง (3+1) *** อายุ นับปที่แขงขัน 6. กําหนดการ 6.1 ทีมเยาวชนชาย/ทีมเยาวชนหญิ ง วันเสารที่ 19 เมษายน 2557 ตั้งแตเวลา 08.00น. – 18.00 น. 6.2 ทีมประชาชนชาย/ทีมประชาชนหญิง วันอาทิตยที่ 20 เมษายน 2557 ตั้งแตเวลา 08.00น. – 18.00 น. 7. สถานที่แขงขัน ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 8. กติกาและขอกําหนดการแขงขัน 8.1 การแขงขันกาตา ใหใชกติกาการแขงขันคาราเตสากล (The World Karate Federation: WKF) ฉบับปจจุบัน (Kata and Kumite Competition Rules : Revision 8.0) ที่สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย(TKF) ประกาศใช สําหรับในการ แขงขันรอบชิงเหรียญ (เหรียญทอง และ เหรียญทองแดง) ตองแสดงทารําปกติกอน จากนั้นตองแสดงความหมายของทารํา ดวย(BUNKAI) เวลาที่ใชในทารําปกติ และ แสดง BUNKAI ไมเกิน 6 นาที เวลาจะเริ่มนับโดย OFFICIAL TIMEKEEPER ตั้งแตเริ่มแสดงการคํานับในตอนที่เขาสนามแขงขัน และเวลาหยุดเมื่อมีการคํานับครั้งสุดทาย หลังจากที่แสดง BUNKAI เสร็จแลวทีมใดไมไดแสดงการคํานับในตอนจบการแสดง หรือใชเวลาเกินกวา6 นาที ใหถือวาถูกตัดสิทธิ และปรับเปนแพ ไมอนุญาตใหมีการใชอาวุธหรือเครื่องมือใด ๆ รวมทั้งการแตงกายเพิ่มเติมอื่น ๆ ดวย 8.2 การแขงขันคูมิเต ใหใชกติกาการแขงขันคาราเตสากล (The World Karate Federation: WKF) ฉบับปจจุบัน (Kata and Kumite Competition Rules : Revision 8.0)ที่สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย(TKF) ประกาศใช 8.3 ในแตละทีม จะมีนักกีฬาทีมชาติไทย ที่เคยเขารวมการแขงขันกีฬาซีเกมส เอเชี่ยนเกมส มารเชี่ยลอารทเกมส ชิงแชมปเอเชีย ชิงแชมปเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAK) และชิงแชมปโลก โดยสามารถ รวมทีมไดเพียง 1 คนเทานั้น (นักกีฬาทีมชาติ นับยอนหลัง 2 ป ตามรายการขางตน) 8.4 หามนักกีฬามวยไทยอาชีพที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานกีฬามวยเขารวมการแขงขัน
 4. 4. 8.5 ผูเขารวมการแขงขันจะตองปฏิบัติตามกติกาที่สมาคม คาราเต แหงประเทศไทย และ คณะกรรมการ ดําเนินการแขงขันกําหนดไวอยางเครงครัด และ ยินยอมใหทาง สมาคม ฯ และคณะกรรมการฯ ไมตอง รับผิดชอบในกรณี บาดเจ็บ และ/หรือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการแขงขัน นักกีฬาจะตองสวมฟนยางและเกราะปองกันลําตัว ทุกครั้ง ถาไมสวมจะไมสามารถแขงขันไดและปรับเปน แพทันที กรณีที่นักกีฬาสวมเหล็กจัดฟน หากไมสามารถถอดออกและสวมใสฟนยาง นักกีฬาจะตอง รับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้น 9. อุปกรณการแขงขัน 9.1 นักกีฬาตองสวม นวม, สนับแขง, สนับหลังเทา และเกราะปองกันลําตัว ที่ไดรับการรับรองจาก สมาคมคาราเต แหงประเทศไทย (TKF) หรือ( WKF) โดยจะตองสวมใสใหกระชับ พอดีกับ ลําตัวของนักกีฬา และ สวมขางในชุด คาราเต เทานั้น 9.2 ใหนักกีฬาตองใสฟนยางในการแขงขันประเภทตอสูดวยในทุกรุน 9.3 ชุดแขงขันและสายคาดเอวไมอนุญาตใหปกชื่อหรือตราสัญญลักษณใด ยกเวนตราผูผลิตของสินคา 9.4 ชุดแขงขันและอุปกรณปองกันทุกชนิดตองไดมาตรฐานตามที่สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย (TKF) กําหนด ไว โดยนักกีฬาตองเปนผูจัดเตรียมหามาเอง 10. สถานฝกที่มีสิทธิสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน - อาจารยผูสอนของสถานฝกตองไดรับการรับรองจากสมาคมไทยคาราเต-โด โกจูไกและสมาคมโชโตกัน คาราเต-โด ประเทศไทย - มีการตั้งชื่อทีม เชน ทีมจังหวัดกรุงเทพฯ ทีมสวนดุสิต ทีมไจแอนท เปนตน 11. หลักฐานการสมัคร 11.1 ผูสมัครแขงขันตองแนบหลักฐาน คือ สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาใบ สูติบัตร เพื่อแสดงอายุจริง โดยแนบมากับใบรายชื่อดวยทุกคน โดยนักกีฬาที่มีหลักฐานไมครบถวนจะถือ เปนโมฆะ 11.2 ผูสมัครเขาแขงขันตองกรอกใบสมัครดวยตัวบรรจงและติดรูปตามแบบที่ กําหนดให พรอมแนบหลักฐาน ตามขอที่ 11.1 และชําระเงินคาสมัครใหเรียบรอย จึงจะถือวาเปนการสมัครที่สมบูรณ 11.3 ในกรณีที่ผุสมัครเขาแขงขันยื่นเอกสารผิดพลาด ลงรุนการแขงขันผิด ทําทุจริต ใหถือเปนโมฆะและขอสงวน สิทธิ์ในการคืนคาสมัครเขาแขงขันในทุกกรณี 12. คาสมัครเขาแขงขันและคาใชจายอื่นๆ กาตาทีมละ 1,000 บาท คูมิเตทีมละ 1,500 บาท
 5. 5. 13. ขั้นตอนการสมัคร ใหปฏิบัติตามนี้ 13.1 ทุกๆ ทีมจะตองสมัครทางออนไลนกอน เริ่มใชระบบไดตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2557 โดยเขาไปสมัครที่ http://www.gmacscore.com/ สามารถเขาชมตัวอยางวิธีการสมัครไดที่ http://gmscoring.blogspot.com/p/register.html 13.2 หลังจากสมัครทางออนไลนแลวใหสงหลักฐานการสมัครตามระเบียบการแขงขัน ขอที่11 ณ สมาคมคาราเต แหงประเทศไทย หอง 237 โซนW ราชมังคลากีฬาสถาน 2088 การกีฬาแหงประเทศไทย หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ 10240 หมายเลขโทรศัพท 0-2369-1516 โทรสาร 0-2314-5716 ทุกวันราชการ เวลา 09.00 – 17.00 น. จนถึง วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 17.00 น. หมายเหตุ : ทางสมาคมคาราเตแหงประเทศไทยจะตัดสิทธิ์ผูที่ไมไดลงทะเบียนสมัครออนไลนและสงใบสมัครไม สมบูรณ รวมถึงคาสมัครและเอกสารไมครบ หรือเกินกําหนดเวลาโดยไมมีการผอนผันใดๆทั้งสิ้น 14. การชําระเงินคาสมัคร ชําระเงินไดที่ 14.1 สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย หอง 237 โซน W ราชมังคลากีฬาสถาน 2088 การกีฬาแหงประเทศไทย หัวหมาก บางกะป กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท 0-2369-1516 14.2 โอนเงินที่เขาบัญชีในนาม สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาบางกระบือ ประเภท ออมทรัพย เลขที่บัญชี 0182531854 จนถึง วันที่ 11 เมษายน 2557โดยสงเอกสารการโอนเงินมาที่สมาคมฯ ตามที่อยูขอ 13.2 หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2314-5716 กอนเวลา 17.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2557 15. กําหนดวันประชุม จับสลาก แบงสาย และประกบคูแขงขัน 15.1 ดําเนินการจับสลากแบงสาย โดยคณะกรรมการดําเนินการแขงขันสมาคมคาราเตแหงประเทศไทย 15.2 การประกาศสายแขงขันอยางเปนทางการ วันที่ 17 เมษายน 2557 โดยที่ทุกทีมจะตองสงเอกสารครบตาม กําหนดการ ที่มีการปดรับสมัคร และสามารถติดตอขอขอมูลไดจากสมาคมคาราเตแหงประเทศไทยโดยตรง 15.3 การเปลี่ยนผูแขงขัน เมื่อมีการกําหนดจัดคู และ แบงสายแลว ผูแขงขัน หรือ สถานฝกสอนใด ขอสิทธิ์ในการ เปลี่ยนตัวบุคคล ตองยื่นเอกสารใบรับรองแพทยตอคณะกรรมการตัดสิน 15.4 เพื่อใหการดําเนินการแขงขันเปนไปโดยความเรียบรอย และเปนไปตามกําหนดเวลา คณะกรรมการ ดําเนินการแขงขันจึงขอกําหนดอัตราคาปรับ คือ 500 บาท โดยสถานฝกสอนที่ยื่นความจํานงเขารวมการ แขงขันจะตองเปนผูรับผิดชอบ 15.5 สาเหตุที่ผูแขงขันจะตองเสียคาปรับ - บุคคล ที่ยื่นความจํานงเขาแขงขันขอถอนตัวสละสิทธิ์เขารวมการแขงขัน ภายหลังการจัดคูแขงขันและแบง สายการแขงขัน โดยไมมีเอกสาร หรือ คําวินิจฉัยจากแพทยที่ระบุวา อาการปวยหรือบาดเจ็บ ของผูแขงขัน ที่ไมสามารถเขารวมแขงขันได หรือ อาการบาดเจ็บอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอผูแขงขัน - ผูที่ยื่นความจํานงเขาแขงขันไมมาแสดงตัว ใน วัน และ เวลา ของกําหนดการแขงขัน ซึ่งไดมีการประกาศ อยางชัดแจง กอน หรือ ระหวางการแขงขัน ซึ่งการประกาศอาจเปนในรูปแบบเอกสาร หรือ ดวยวาจา โดย การประกาศดวยวาจาอันมีผลตอการเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาการแขงขันแตละรายการนั้น จะตองเปน ประโยชนตอการแขงขันเทานั้น
 6. 6. 16. ขอกําหนดในการแตงกายของนักกีฬา ผูเขาแขงขันจะตองใสชุดแขงขันตามกติกาการแขงขันของสหพันธคาราเตโลก(WKF)+สมาคมคาราเตแหง ประเทศไทย(TKF) และ คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน ไมอนุญาตใหติดสัญลักษณ ของสถานฝกสอน และ หรือ สมาคม ที่สังกัด โดยหามใช ธงชาติ หรือ สัญลักษณที่แสดงถึงการแขงขันอื่นที่เหนือขั้นกวาระดับเยาวชน แหงประเทศไทย ปาย สัญลักษณของบริษัทผูผลิตชุด หรือ ผูอุปถัมภ ที่ติดบนเสื้อผูแขงขันนั้นจะตองไดรับการอนุมัติจาก คณะกรรมการ ดําเนินการแขงขัน 17. รางวัลการแขงขัน เหรียญรางวัลชนะเลิศ พรอมเงินบํารุงทีม 1 รางวัล เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 1 รางวัล เหรียญรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 2 รางวัล *** หมายเหตุ- ทุกรางวัลแจกพรอมใบประกาศนียบัตร 18. บทเฉพาะกาล เพื่อประโยชนในการแขงขันที่จะดําเนินการไดตามวัตถุประสงค สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย และ คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะสามารถแกไขระเบียบ การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหง ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจําป 2557 ไดตามความเหมาะสม ซึ่งไดมีการประกาศอยางชัดแจง กอน หรือ ระหวางการแขงขัน ซึ่งการประกาศอาจเปนในรูปแบบเอกสาร หรือ ดวยวาจา ก็ได โดยการประกาศดวยวาจาอันมีผลตอการเปลี่ยนแปลง กําหนดเวลาการแขงขันแตละรายการนั้น จะตองเปนประโยชนตอการแขงขันเทานั้น
 7. 7. ใบตอบรับ เขารวมการแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3 สงกอนวันที่11 เมษายน 2557 ไมเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์การเขารวมการแขงขัน ทีม……………………………………………………………………………… ที่อยู…………………………………………………………………………… โทร:...................................แฟกซ:………………….อีเมล:…………………… ผูฝกสอน…………………………………………………………………………… สมาคมคาราเต-โดที่ใหการรับรอง.......สมาคมโกจูไก......สมาคมโชโตกัน (ขีดถูก) ติดตอสอบถามการเพิ่มเติม สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย โทร: 0-2369-1516 โทรสาร 02-314-5716
 8. 8. ใบสมัครกาตาทีมเยาวชนชาย การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3 รายการแขงขัน......................... ชื่อทีม............................................ รายชื่อนักกีฬา ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล รูป(1 นิ้ว) หมายเหตุ*** ติดรูปถายพรอมแนบหลักฐาน จึงจะสมบูรณ มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
 9. 9. ใบสมัครคูมิเตทีมเยาวชนชาย การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3 รายการแขงขัน......................... ชื่อทีม............................................ รายชื่อนักกีฬา 1........................................................................................................ 2........................................................................................................ 3......................................................................................................... 4......................................................................................................... 1 2 3 4 หมายเหตุ*** ติดรูปถายพรอมแนบหลักฐาน จึงจะสมบูรณ มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ รูป รูป รูป รูป
 10. 10. ใบสมัครกาตาทีมเยาวชนหญิง การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3 รายการแขงขัน......................... ชื่อทีม............................................ รายชื่อนักกีฬา ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล รูป (1 นิ้ว) หมายเหตุ*** ติดรูปถายพรอมแนบหลักฐาน จึงจะสมบูรณ มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
 11. 11. ใบสมัครคูมิเตทีมเยาวชนหญิง การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3 รายการแขงขัน......................... ชื่อทีม............................................ รายชื่อนักกีฬา 1........................................................................................................ 2........................................................................................................ 3......................................................................................................... 4......................................................................................................... 1 2 3 4 หมายเหตุ*** ติดรูปถายพรอมแนบหลักฐาน จึงจะสมบูรณ มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ รูป รูป รูป รูป
 12. 12. ใบสมัครกาตาทีมประชาชนชาย การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3 รายการแขงขัน......................... ชื่อทีม............................................ รายชื่อนักกีฬา ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล รูป(1 นิ้ว) หมายเหตุ*** ติดรูปถายพรอมแนบหลักฐาน จึงจะสมบูรณ มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
 13. 13. ใบสมัครคูมิเตทีมประชาชนชาย การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3 รายการแขงขัน......................... ชื่อทีม............................................ รายชื่อนักกีฬา 1........................................................................................................ 2........................................................................................................ 3......................................................................................................... 4......................................................................................................... 1 2 3 4 หมายเหตุ*** ติดรูปถายพรอมแนบหลักฐาน จึงจะสมบูรณ มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ รูป รูป รูป รูป
 14. 14. ใบสมัครกาตาทีมประชาชนหญิง การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3 รายการแขงขัน......................... ชื่อทีม............................................ รายชื่อนักกีฬา ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล รูป(1 นิ้ว) หมายเหตุ*** ติดรูปถายพรอมแนบหลักฐาน จึงจะสมบูรณ มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
 15. 15. ใบสมัครคูมิเตทีมประชาชนหญิง การแขงขันน้ําสิงหคาราเตทีมชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยครั้งที่ 3 รายการแขงขัน......................... ชื่อทีม............................................ รายชื่อนักกีฬา 1........................................................................................................ 2........................................................................................................ 3......................................................................................................... 4......................................................................................................... 1 2 3 4 หมายเหตุ*** ติดรูปถายพรอมแนบหลักฐาน จึงจะสมบูรณ มิเชนนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ รูป รูป รูป รูป

×