นกคอนัวร์ (Conure)ลักษณะทั ่วไป  เป็ นหนึ่ งในสายพันธุของ นกแก้ว ที่มี             ์ถิ่นกาเนิ ดอยูแถบละตินอเ...
ริงค์ เน็ค(Ring-necked)ชื่อวิทยาศาสตร์ :Psittacula Krameriลักษณะทัวไป เป็ นนกแก้วที่มีสีสน     ่           ั...
เลิฟเบิร์ด(Lovebird)ลักษณะทัวไป     ่เป็ นนกแก้วประเภทหนึ่งที่มีขนาดเล็กความ 5-6 นิ้ว มีสีสันสวยงาม มี 2 ชนิด ชนิดมีข...
นกโนรีชื่อสามัญ: Loryลักษณะทัวไป: นกปากขอในวงศ์ Loriidae       ่  ตัวมีสีสนสวยงาม ขน ส่วนใหญ่ เป็ นสีแดง     ...
แก้วโม่ง  ชื่อสามัญ Alexandrine      Parakeet ชื่อวิทยาศาสตร์ Psittacula      eupatriaลักษณะทั ่วไป เป็ นนกตร...
นกกะลิง (นกแก้ วกะแล)      ( Grey-headed Parakeet)ลักษณะทัวไป     ่มีขนาดลาตัวประมาณ 41 เซนติเมตรตัวผูและตัวเมี...
ไก่ฟาเลดี้          ้(Lady Amhersts Pheasant )ชื่อทางวิทยาศาสตร์:Chrysolophus amherstiaeลักษณะทัวไป ่    ไก่...
อัฟริกนเกรย์       ั   (African Gray Parrot)ลักษณะทัวไป     ่    ัอัฟริ กนเกรย์ นกแก้วไอคิวสูง หรื อนกแก้...
พิราบหงอนพิกเตอร์เรียชื่อทางวิทยาศาสตร์ Goura cristataลักษณะทัวไป  ่  นกพิราบหงอนจัดอยูในวงศ์เดียวกันกับ        ...
นกกก ,นกกาฮัง       (Great Hornbill)ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Buceros bicornisลักษณะทัวไป     ่    นกกกหรื อนกกา...
นกยูงชื่อสามัญ: Green Peafowlชื่อวิทยาศาสตร์ : Pavo muticusลักษณะทัวไป: เป็ นนกขนาดใหญ่มาก      ่          ...
นกกาบบัวชื่อสามัญ Painted Storkชื่อวิทยาศาสตร์ Ibis leucocephalusวงศ์ Ciconiidaeลักษณะทัวไป่มีขนาดตัวประมาณ 40 นิ้ว ปากสี ...
นกกระสาคอขาวWhite-necked Stork(Woolly-neckedStork)ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Ciconia episcopusลักษณะทัวไป่    นกกระสาคอขาวเป็ ...
นกคาสโซวารี่      (Southern Cassowary)ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Casuarius casuariusลักษณะทั่วไป   เป็ นนกขนาดใหญ่ที่บิน...
หมูป่า          WILD BOAR     ชื่อวิทยาศาสตร์ Sus scrofa  ลักษณะทัวไป รู ปร่ างคล้ายหมูบาน แต่      ...
นกอีมู       EMUชื่อวิทยาศาสตร์ Dromiceius   novaehollandiaeลักษณะทัวไป เป็ นนกที่บินไม่ได้ ความ     ่ สูง 5-...
ลิงแสม (Crab-eating Macaque )ชื่อทางวิทยาศาสตร์:Macaca fascicularisลักษณะทัวไป     ่  ลิงแสมมีขนตามลาตัวสี น้ าตาลห...
หมีควาย   asian black bear    ชื่อวิทยาศาสตร์ Ursus      thibetanus  ลักษณะทั ่วไป หมีควายเป็ นหมี ขนาดกลาง ...
หมีหมา       (Malayan Sun Bear )ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Helarctos malayanusลักษณะทัวไป ่   เป็ นหมีขนาดเล็ก ความยาวล...
แกะบาร์บารี     BARBAYR SHEEP ชื่อวิทยาศาสตร์ Ammotragus Lerviaลักษณะทัวไป อยูตามภูเขาที่แห้งแล้ง      ่    ่...
ชื่อ เสือโคร่งชื่อวิทยาศาสตร์ Panthera tigrisลักษณะทังไป ลาตัวมีสีเหลืองแดง      ่หรือสีขมิ้ น มีแถบสีดาหรือน้ าตาลพ...
สิงโตชื่อวิทยาศาสตร์ Panthera leoลักษณะทัวไป     ่มีขนาดลาตัวใหญ่ ขนาดไล่เลี่ยกับเสื อโคร่ งทัวไป (P. tigris) ซึ่ง  ...
เป็ นวัวป่ าชนิ ดหนึ่ ง รูปร่างคล้ายวัวบ้านแต่มีลกษณะสาคัญที่ต่างไปจากวัวบ้าน    ัและกระทิง คือมีวงก้นขาวทั้งในตัวผูแล...
โคอาล่าชื่อวิทยาสาสตร์ :Phascolarctos cinereusลักษณะทัวไป     ่      ่โคอาลาที่อยูทางตอนใต้มีขนที่หนาเหมือนขนแก...
หมีขอ(บินตุรง)     Binturong(Bear Cat)ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Arctictis binturongลักษณะทั่วไป  มีลกษณะคล้ายหมี คือมีขนย...
เนือทราย          ้ชื่อสามัญ     Hog Deerชื่อวิทยาศาสตร์ : Axis porcinusลักษณะทัวไป: เนื้อทรายจะมีสีขนเปลี่ยน...
กวางชื่อสามัญ: Deerชื่อวิทยาศาสตร์: Cervidaeลักษณะทัวไป:     ่มีลกษณะ ขนยาวหยาบสี น้ าตาล  ัตัวผูมีเขาเป็ นแขนง ผลั...
ลิงอุรังอุตง (Orang-utan)        ัชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Pongo pygmaeusลักษณะทั่วไป เป็ นลิงที่มีรูปร่างคล้ ายคน ไม่...
แรดอินเดีย   Greater One-horned   Rhinoceros (Indian     Rhinoceros)  ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhinoceros       uni...
นกกระจอกเทศ(Ostrich )ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Struthio camelusลักษณะทั่วไป    เป็ นนกใหญ่ที่สดในโลก            ุ...
แพะชื่อวิทยาศาสตร์ : Capra hircusลักษณะ: มีเขาเหยียดยาวไปทางด้านหลังปลายโค้งงอลง และมีเคราที่ใต้คางนอกจากนี้ แพะยังมีหางยา...
ลามา(Llama)ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Lama glamaลักษณะทัวไป่ความยาวหาง 22 - 25 เซนติเมตรความสู งถึงหัวไหล่ 1.0 - 1.25 เมตรน้ าหน...
ยีราฟ         GIRAFFEชื่อวิทยาศาสตร์ Giraffa camelopardalis ลักษณะทัวไป เป็ นสัตว์บกที่สูงที่สุด มี       ่...
ลักษณะทั ่วไปพบทัวไปในทวีปแอฟริกาแถบที่  ่ราบโล่งทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า
นากเล็กเล็บสั้ น   (Oriental Small-clawed Otter )ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Aonyx cinereaลักษณะทัวไป่  มีขนาดเล็ก ลาตัวอ้วนส...
ลักษณะทัวไป ช้างชอบอยูเป็ นฝูง ช้าง      ่        ่ฝูงหนึ่ งมักประกอบด้วยช้าง ๕ - ๑๐เชือก แต่ละฝูงจะมีชางพลาย...
เต่ าซูลคา(Sulcata )    African spurred tortoiseชื่อวิทยาศาสตร์ Geochelone sulcataจัดเป็ นเต่าบกที่มีความใหญ่เป็ นอันดั...
เต่าแก้มแดง(Red-eared terrapin)ชื่อวิทยาศาสตร์วา Trachemys        ่scripta elegansถิ่นกาเนิ ด ทางตะวันออกของสหรัฐอ...
เต่ าดาวพม่ า Burmese star tortoise   ชื่อวิทยาศาสตร์ Geochelone platynotaลักษณะทัวไป่  เป็ นเต่าบกที่มีขนาดลาตัวยาวปร...
เต่าบึงหัวเหลือง     Yellow – headed Turtleชื่อทางวิทยาศาสตร์ Hieermys annandaleiลักษณะทัวไป เป็ นเต่าน้ าจืดขนาดใหญ่ ...
เหยียวต่ างสี      ่      (Changeable Hawk Eagle)ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Spizaetus cirrhatusลักษณะทัวไป ่  เหยี...
เหยียวรุ้ง           ่Crested Serpent Eagleชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Spilornis cheelaลักษณะทัวไป ่  เป็ นเหยียวขนา...
วงศ์จระเข้ (อังกฤษ: Crocodile)เป็ นวงศ์ของสัตว์เลื้ อยคลานขนาดใหญ่ ใช้ชื่อทางวิทยาศาสตร์Crocodylidaeอยูในอันดับจระเข้ (Cro...
“นิลกาย” (Nilgai)ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Boselaphus tragocamelusลักษณะทัวไป่เป็ นสัตว์มีเขาเกลียวขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยมีส่ว...
Chaingmai zoo
Chaingmai zoo
Chaingmai zoo
Chaingmai zoo
Chaingmai zoo
Chaingmai zoo
Chaingmai zoo
Chaingmai zoo
Chaingmai zoo
Chaingmai zoo
Chaingmai zoo
Chaingmai zoo
Chaingmai zoo
Chaingmai zoo
Chaingmai zoo
Chaingmai zoo
Chaingmai zoo
Chaingmai zoo
Chaingmai zoo
Chaingmai zoo
Chaingmai zoo
Chaingmai zoo
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chaingmai zoo

907 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
907
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
93
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chaingmai zoo

 1. 1. นกคอนัวร์ (Conure)ลักษณะทั ่วไป เป็ นหนึ่ งในสายพันธุของ นกแก้ว ที่มี ์ถิ่นกาเนิ ดอยูแถบละตินอเมริกา จากเม็กซิโก ่ลงมาถึงหมูเกาะคาริบเบียนและชิลีใต้ ่ นกคอนัวร์ พันธุที่ใหญ่ที่สุดคือ พาทาโกเนี่ ยน ์มีความยาวประมาณ 17.5 นิ้ วและ นกคอนัวร์ พันธุที่เล็กที่สุดคือ เพ้นท์เท็ต ์ มีความยาวประมาณ 8.5 นิ้ ว โดย นกคอนัวร์ เป็ นนกที่รกความสงบและอยูกนเป็ นฝูงใหญ่ ั ่ ั
 2. 2. ริงค์ เน็ค(Ring-necked)ชื่อวิทยาศาสตร์ :Psittacula Krameriลักษณะทัวไป เป็ นนกแก้วที่มีสีสน ่ ัหลากหลายมาก มีชื่อเรี ยกตามสีสามารถผสมพันธุ์เพื่อนในเกิดสี สน ัใหม่ๆได้
 3. 3. เลิฟเบิร์ด(Lovebird)ลักษณะทัวไป ่เป็ นนกแก้วประเภทหนึ่งที่มีขนาดเล็กความ 5-6 นิ้ว มีสีสันสวยงาม มี 2 ชนิด ชนิดมีขอบตา และชนิดไม่มีขอบตา
 4. 4. นกโนรีชื่อสามัญ: Loryลักษณะทัวไป: นกปากขอในวงศ์ Loriidae ่ ตัวมีสีสนสวยงาม ขน ส่วนใหญ่ เป็ นสีแดง ัชอบบินสูงเหนื อยอดไม้ ไม่ส่งเสียง ร้องในขณะบิน อาหารโปรดปราน คือผลไม้สุกที่มีรสหวานส่วนหนอนกับแมลงเป็ นบางมื้ อ และแปลกกว่านกแก้ว ชนิ ดใดๆ ตรงที่ลิ้ นของมันตอนปลายจะม้วนเป็ นหลอดได้สาหรับดูดกินน้ าหวานจากดอกไม้
 5. 5. แก้วโม่ง ชื่อสามัญ Alexandrine Parakeet ชื่อวิทยาศาสตร์ Psittacula eupatriaลักษณะทั ่วไป เป็ นนกตระกูลนกแก้ว ขนาดเล็ก-กลาง มีความยาววัดจาก หัวถึงปลายหางได้ราว 57-58เซนติเมตร ลาตัวมีสีเขียวจะงอยปากมี ลักษณะงุมใหญ่สีแดงสด บริเวณ ้ หัวไหล่จะมีแถบสีแดงแต้มอยูท้งสอง ่ ั ข้าง
 6. 6. นกกะลิง (นกแก้ วกะแล) ( Grey-headed Parakeet)ลักษณะทัวไป ่มีขนาดลาตัวประมาณ 41 เซนติเมตรตัวผูและตัวเมีย มีลกษณะแตกต่างกัน ้ ัเพียงเล็กน้อยคือ ตัวเมียไม่มีแถบสี แดงบริ เวณไหล่อย่างตัวผู ้ส่ วนลักษณะที่เหมือนกันคือหัวมีสีเทา ปากสี ส้ม บริ เวณรอบคอมีสีดาขนตามลาตัวส่ วนใหญ่มีสีเขียวไพลหางคู่กลางยาวเป็ นสี ฟ้าอมม่วงตรงปลายเป็ นสี เหลืองอ่อน ขนปลายปี กสี ดา ขาและนิ้วสี เขียว
 7. 7. ไก่ฟาเลดี้ ้(Lady Amhersts Pheasant )ชื่อทางวิทยาศาสตร์:Chrysolophus amherstiaeลักษณะทัวไป ่ ไก่ฟ้าเลดี้เป็ นไก่ฟ้าขนาดกลางใกล้เคียงกับไก่ฟ้าสี ทองขนลาตัวและปี กสี น้ าเงินอมเขียวใต้คางและคอสี เขียวด้านหลังคอมีลายเส้นสี ดามองดูคล้ายเกล็ดปลาคาดตามขวาง หางยาวมีลายเขียวคล้ าคาดตามขวาง บนกระหม่อมมีสี น้ าเงิน หงอนสี แดงใต้ลาตัวสี ขาว จะงอยปากสี เหลืองอมเขียว
 8. 8. อัฟริกนเกรย์ ั (African Gray Parrot)ลักษณะทัวไป ่ ัอัฟริ กนเกรย์ นกแก้วไอคิวสูง หรื อนกแก้วสี เทา จัดเป็ นนกแก้วที่ได้รับความนิยมในการนามาเลี้ยงดูมีความสามารถในการเลียนเสี ยงและจดจาคาต่าง ๆ ได้มากเท่ากับนกชนิดนี้
 9. 9. พิราบหงอนพิกเตอร์เรียชื่อทางวิทยาศาสตร์ Goura cristataลักษณะทัวไป ่ นกพิราบหงอนจัดอยูในวงศ์เดียวกันกับ ่นกพิราบ เนื่ องจากมีปากเป็ นหลอดเหมือน ๆ กันตัวปอมหนา อกตัน ขาค่อนข้างสั้น ปี กกว้างใหญ่ ้ ขนตัวส่วนใหญ่มีสีฟ้าอมเทาบนหัวมีหงอนประกอบด้วยเส้นขนแผ่บานเป็ นสันนกเพศผูและเพศเมียจะต่างกันก็ที่ขนาด ้นกเพศผูตวใหญ่กว่า ้ ั การจาแนกนกชนิ ดนี้ ออกเป็ น 3 ชนิ ด
 10. 10. นกกก ,นกกาฮัง (Great Hornbill)ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Buceros bicornisลักษณะทัวไป ่ นกกกหรื อนกกาฮัง เป็ นนกที่มีขนาดใหญ่มากและใหญ่ที่สุดในจาพวกนกเงือกของไทยโดยมีขนาดลาตัว 122 เซนติเมตรโดยทัวไปมีลกษณะคล้ายกัน แต่ตวผูจะมีขนาด ่ ั ั ้ใหญ่กว่า และต่างกันตรงที่ตวผูมีตาสี แดงทับทิม ั ้ โหนกมีสีดาที่ดานหน้าและด้านท้าย ตัวเมียตาสี ซีด ้หรื อสี ขาว และไม่มีสีดาที่โหนกจากกลางโหนกของนกกกลงมามีสีเหลืองอ่อนปนสี ส้ม
 11. 11. นกยูงชื่อสามัญ: Green Peafowlชื่อวิทยาศาสตร์ : Pavo muticusลักษณะทัวไป: เป็ นนกขนาดใหญ่มาก ่ ่ทั้งเพศผูและเพศเมียมีหงอนเป็ นพูสีเหลือง ้ต่างจากนกยูงอินเดียซึ่ งเป็ นรู ปพัด บนหัวและคอเป็ นขนสั้น ๆ สี เขียวเหลือบน้ าเงินหน้ามีสีฟ้า ดา และเหลือง ขนคอ หน้าอกและหลังตรงกลาง ขนมีเหลือบน้ าเงินแก่ล้อมด้วยสี เขียวและสี ทองแดง
 12. 12. นกกาบบัวชื่อสามัญ Painted Storkชื่อวิทยาศาสตร์ Ibis leucocephalusวงศ์ Ciconiidaeลักษณะทัวไป่มีขนาดตัวประมาณ 40 นิ้ว ปากสี เหลืองอมส้มโค้งลง หน้าสี ส้ม ตัวขาวมีลายดาพาดที่หน้าอกส่ วนบนของปี กมีลายดาอมเขียวสะท้อนแสงขนบริ เวณหลังถึงหางมีสีชมพู ปลายหางสี ดา ขายาวลักษณะเหมือนกันทั้งสองเพศ มักพบอยูดวยกันเป็ นคู่ ่ ้หรื อเป็ นฝูงตามท้องนา เป็ นนกที่ไม่ค่อยคล่องแคล่ววันๆจะยืนนิ่ งๆ หรื อไม่กเ็ ดินช้าๆ
 13. 13. นกกระสาคอขาวWhite-necked Stork(Woolly-neckedStork)ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Ciconia episcopusลักษณะทัวไป่ นกกระสาคอขาวเป็ นนกขนาดใหญ่มีขนาดประมาณ 91 เซนติเมตร คอยาวขายาว ลาตัวมีสีขาวสลับดา ยกเว้นคอและใต้หางเป็ นสี ขาว ถ้ายังไม่โตเต็มที่ตวออก ัสี น้ าตาลและขนที่คอจะยาวปุย
 14. 14. นกคาสโซวารี่ (Southern Cassowary)ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Casuarius casuariusลักษณะทั่วไป เป็ นนกขนาดใหญ่ที่บินไม่ได้มีความสูงประมาณ 100 เซนติเมตรน ้าหนักประมาณ 85 กิโลกรัมขาสัน และแข็งแรง ขนทัวทังตัว ้ ่ ้ซึงช่วยปองกันดงหนามของไม้ พมต่าง ๆ ่ ้ ุ่นอกจากนี ้ยังเป็ นนกที่ไม่มีหางและปี กก็เล็กมากบนหัวจะมีสนกระดูกดูเด่นสะดุดตา ัหัวและคอไม่มีขน หนังจะเป็ นสีแดง ฟา ม่วง และเหลือง ้ขาจะมี 3 นิ ้ว ซึงต่างจากนกกระจอกเทศที่มี 2 นิ ้ว ่
 15. 15. หมูป่า WILD BOAR ชื่อวิทยาศาสตร์ Sus scrofa ลักษณะทัวไป รู ปร่ างคล้ายหมูบาน แต่ ่ ้ปราดเปรี ยวกว่า หูเล็กตาโตจมูกแข็งแรงไว้คุยเขี่ยอาหาร ขนยาวเป็ นแผงบนสันคอและ ้หลังขนนี้ จะตั้งชันได้เมื่อเวลาตกใจ มีเขี้ยวยาวแหลมโค้งยืนออกนอกปากเขี้ยวแหลมคม ่มากเป็ นอาวุธป้ องกันตัว หมูป่าผสมพันธุ์ได้ตลอดปี ออกลูกครั้งละ 4-8ตัว ตั้งท้องนาน 112-115 วัน ลูกหมูที่เกิดใหม่ตวจะลาย ัเหมือนแตงไทยอายุขยประมาณ 15 ปี ั
 16. 16. นกอีมู EMUชื่อวิทยาศาสตร์ Dromiceius novaehollandiaeลักษณะทัวไป เป็ นนกที่บินไม่ได้ ความ ่ สูง 5-6 ฟุต ลาตัวมีขนลักษณะคล้ายเส้นผม ขนสีน้ าตาลตัวผูมีขนาด ้ ใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย
 17. 17. ลิงแสม (Crab-eating Macaque )ชื่อทางวิทยาศาสตร์:Macaca fascicularisลักษณะทัวไป ่ ลิงแสมมีขนตามลาตัวสี น้ าตาลหางยาวกว่าความยาวของลาตัวขนตรงกลางหัวมีลกษณะตั้งแหลมชี้ ัขึ้น
 18. 18. หมีควาย asian black bear ชื่อวิทยาศาสตร์ Ursus thibetanus ลักษณะทั ่วไป หมีควายเป็ นหมี ขนาดกลาง เป็ นหมีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตัวยาวประมาณ 135- 190 เซนติเมตรมีขน หยาบสีดาหรือสีน้ าตาลทัวทั้งตัว ่ยกเว้นบริเวณอกซึ่งขนสีเหลืองอ่อน เป็ นรูปตัว วี หูค่อนข้างใหญ่ ฝ่ าตีนใหญ่ มีเล็บยาวและแหลมคม อาศัย ในป่ า
 19. 19. หมีหมา (Malayan Sun Bear )ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Helarctos malayanusลักษณะทัวไป ่ เป็ นหมีขนาดเล็ก ความยาวลาตัวประมาณ 100 – 140ซ.มหางยาวประมาณ 3 - 7 เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ 27 - 65 กิโลกรัมหูเล็กกลม ขนสั้นและบาง สี ดาทั้งตัวใต้คอเป็ นรู ปตัวยูสีเหลือง แต่เลี้ยงไปนาน ๆสี เหลืองของตัวยู จะเปลี่ยนเป็ นสี ขาวบริ เวณหน้าตั้งแต่ตาไปจนถึงปลายจมูกมีสีค่อนข้างขาว หรื อน้ าตาลอ่อน
 20. 20. แกะบาร์บารี BARBAYR SHEEP ชื่อวิทยาศาสตร์ Ammotragus Lerviaลักษณะทัวไป อยูตามภูเขาที่แห้งแล้ง ่ ่ลาตัวยาว 1.3 – 1.9 เมตร หางยาว 25เซนติเมตร เป็ นแกะป่ าชนิ ดหนึ่ งที่พบในทวีปแอฟริกา มีขนแผงคอยาวนุ่ มมีขนหนาที่คอ หน้าอกส่วนบนของขาหน้า มีเขาขนาดใหญ่ ทั้งเพศผูและ ้เพศเมีย
 21. 21. ชื่อ เสือโคร่งชื่อวิทยาศาสตร์ Panthera tigrisลักษณะทังไป ลาตัวมีสีเหลืองแดง ่หรือสีขมิ้ น มีแถบสีดาหรือน้ าตาลพาดตามลาตัวตลอดในแนวตั้งบริเวณหน้าอก ส่วนท้องและด้านในของขาทั้งสี่มีสีขาวครีม บางตัวอาจมีสีออกเหลือง มีกระบอกปากค่อนข้างยาว เสือโคร่งตัวผูมีลกษณะเด่นที่ขน ้ ัที่หลังแก้มทั้งสองด้านซึ่งจะยาวเป็ นพิเศษ
 22. 22. สิงโตชื่อวิทยาศาสตร์ Panthera leoลักษณะทัวไป ่มีขนาดลาตัวใหญ่ ขนาดไล่เลี่ยกับเสื อโคร่ งทัวไป (P. tigris) ซึ่ง ่เป็ นสัตว์ในสกุล Pantheraเหมือนกัน จัดเป็ นสัตว์ในวงศ์Felidae ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรองมาจากเสื อ
 23. 23. เป็ นวัวป่ าชนิ ดหนึ่ ง รูปร่างคล้ายวัวบ้านแต่มีลกษณะสาคัญที่ต่างไปจากวัวบ้าน ัและกระทิง คือมีวงก้นขาวทั้งในตัวผูและ ้ตัวเมีย มีเส้นขาวรอบจมูก ขาทั้ง 4 ข้างมีสีขาวตั้งแต่หวเขาจนถึงกีบเท้า ระหว่าง ัโคนขาของตัวผูไม่มีขน แต่เป็ นหนังตก ้กระแข็ง ๆ เรียกว่า "กระบังหน้า" ความยาวลาตัวและหัวประมาณ 190 - 255เซนติเมตร หางยาว 65 - 70เซนติเมตร สูงประมาณ 155 - 165เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ 600 -800 กิโลกรัม
 24. 24. โคอาล่าชื่อวิทยาสาสตร์ :Phascolarctos cinereusลักษณะทัวไป ่ ่โคอาลาที่อยูทางตอนใต้มีขนที่หนาเหมือนขนแกะบริ เวณหลังจะมีขนที่หนาและยาวกว่าบริ เวณท้อง ่โคอาลาที่อยูทางตอนเหนือมีขนที่ส้ นกว่า ัโคอาลามีขนหนาที่สุดเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นๆในตระกูลจิงโจ้ ขนมีสีเทา ถึง น้ าตาลปนเหลืองและมีสีขาวบริ เวณคาง หน้าอก และด้านหน้าของแขน-ขา ขนบริ เวณหูมีลกษณะเป็ นปุย ัและมีขนสี ขาวที่ยาวกว่าบริ เวณอื่น
 25. 25. หมีขอ(บินตุรง) Binturong(Bear Cat)ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Arctictis binturongลักษณะทั่วไป มีลกษณะคล้ายหมี คือมีขนยาวหนา ั เส้นขนหยาบมีสีดา หน้าก็คล้ายหมีรู ปร่ างอุยอ้ายมีหางยาวสามารถใช้หาง ้จับเกาะต้นไม้แทนมือได้เป็ นอย่างดี
 26. 26. เนือทราย ้ชื่อสามัญ Hog Deerชื่อวิทยาศาสตร์ : Axis porcinusลักษณะทัวไป: เนื้อทรายจะมีสีขนเปลี่ยนไป ่ตามสภาพภูมิอากาศ จะมีสีน้ าตาลเข้มในฤดูหนาว สี เทาในฤดูร้อนบริ เวณช่วงท้องมีสี อ่อนกว่าลาตัว ขนสั้นมีปลายขนสี ขาวมีแถบสี เข้มพาดตามหน้าผากมีเขาเฉพาะเพศผู้ ลักษณะเขาคล้ายกวางป่ ามีความยาวลาตัวและหัว 140-150 เซนติเมตรความยาวหาง 17.5-21 เซนติเมตรความสู งจากพื้นดินถึงหัวไหล่ 65-72 เซนติเมตรน้ าหนักประมาณ 70-110 กิโลกรัม
 27. 27. กวางชื่อสามัญ: Deerชื่อวิทยาศาสตร์: Cervidaeลักษณะทัวไป: ่มีลกษณะ ขนยาวหยาบสี น้ าตาล ัตัวผูมีเขาเป็ นแขนง ผลัดเขาปี ละครั้ง ้ ่ชอบอยูตามลาพังตัวเดียวยกเว้นฤดูผสมพันธุ์กินใบไม้อ่อน หญ้าอ่อน
 28. 28. ลิงอุรังอุตง (Orang-utan) ัชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Pongo pygmaeusลักษณะทั่วไป เป็ นลิงที่มีรูปร่างคล้ ายคน ไม่มีหาง มีขนาดใหญ่ตัวผู้หนัก 75–100 กิโลกรัมตัวเมียหนัก 45–68 กิโลกรัมแขนยาวแต่ขาสันและค่อนข้ างเล็ก ้มีขนยาวหยาบรุงรังสีน ้าตาลแดงหูเล็กมากเมื่อเทียบกับของชิมแปนซีและกอริลล่าตัวผู้จะมีถงลมใต้ คอหอยขนาดใหญ่ ุคาว่า “อุรังอุตง” มีความหมายว่า “คนป่ า” ั ลิงอุรังอุตงมี 2 พันธุ์ คือ พันธุ์สมาตราและ ั ุพันธุ์บอร์ เนียว
 29. 29. แรดอินเดีย Greater One-horned Rhinoceros (Indian Rhinoceros) ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhinoceros unicornis ลักษณะทัวไป เป็ นแรดขนาดใหญ่ มีนอ ่เดียว สูงประมาณ 2 เมตร น้ าหนัก 2-4ตันตามตัวมีหนังหนาคล้ายเป็ นโล่ที่ไหล่ ที่สะโพก หนังเป็ นปุ่ มนูนกลมเห็นได้ชด มีขน ั มากบริเวณที่ขอบหู และปลายหาง มีหนัง พับข้ามหลัง 2 แห่ง คือ ที่ดานหลังของ ้ ไหล่ และด้านข้างของสะโพก แต่ไม่มีพบ ั หนังข้ามคอ มีหางสั้น
 30. 30. นกกระจอกเทศ(Ostrich )ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Struthio camelusลักษณะทั่วไป เป็ นนกใหญ่ที่สดในโลก ุ มีทงหมดด้ วยกัน 6 ชนิด ั้ แยกกันโดยขนาดและสีของผิวหนัง หนักถึง 160 กิโลกรัม มีปีกเล็กบินไม่ได้ แต่ขาใหญ่แข็งแรง มีนิ ้วเท้ าข้ างละ 2 นิ ้ว วิ่งเร็วได้ ถง 64 กิโลเมตรต่อชัวโมง ึ ่ ตัวผู้ขนทัวตัวสีดา แต่ขนพวงปลายปี กหางเป็ น ่สีขาว นกกระจอกเทศมีขนบริเวณลาตัว ปี กและหางเท่านัน ส่วนหัว คอ และขาไม่มีขนเลย ้ตัวเมียขนสีน ้าตาลคล ้า
 31. 31. แพะชื่อวิทยาศาสตร์ : Capra hircusลักษณะ: มีเขาเหยียดยาวไปทางด้านหลังปลายโค้งงอลง และมีเคราที่ใต้คางนอกจากนี้ แพะยังมีหางยาวกว่าแกะมากแต่ไม่มีวงขนรอบก้นเหมือนแกะลักษณะที่อยูอาศัยของพวกแพะจะอยู่ ่ตามเขาสู งที่มีหน้าผาสู งชัน แต่แกะชอบอยูตามทุ่ง ่โล่งเชิงเขาแพะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 32. 32. ลามา(Llama)ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Lama glamaลักษณะทัวไป่ความยาวหาง 22 - 25 เซนติเมตรความสู งถึงหัวไหล่ 1.0 - 1.25 เมตรน้ าหนัก 130 - 155 กิโลกรัมลักษณะสี มีหลายรู ปแบบ เช่นขาว, น้ าตาล, เหลือง, ดาที่ปรากฏเห็นเป็ นแต้มหรื อจุดขนจะยาวกว่า Guanacoเป็ นสัตว์ที่มีขาเล็กสวยงามมีส่วนหัวกลม และมีคอยาว
 33. 33. ยีราฟ GIRAFFEชื่อวิทยาศาสตร์ Giraffa camelopardalis ลักษณะทัวไป เป็ นสัตว์บกที่สูงที่สุด มี ่คอยาวมาก มีเขาทั้งตัวผูและตัวเมีย ้ไม่ผลัดเขา เขามีขนปกคลุมอยู่ หนังมีขนสั้นสี น้ าตาล มีลายขาวแปลกตา ปากและลิ้นยาว ใช้ริมฝี ปากและลิ้นม้วนจับใบไม้ได้มีเต้านม 4 เต้า
 34. 34. ลักษณะทั ่วไปพบทัวไปในทวีปแอฟริกาแถบที่ ่ราบโล่งทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า
 35. 35. นากเล็กเล็บสั้ น (Oriental Small-clawed Otter )ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Aonyx cinereaลักษณะทัวไป่ มีขนาดเล็ก ลาตัวอ้วนสั้น แข็งแรงลาตัวตอนบนสี น้ าตาลเทาตอนล่างลาตัวสี อ่อนกว่า ใต้คางและคอด้านล่างสี ขาวนวล มีเล็บสั้นทื่อโค้งไม่ยน ื่พ้นปลายนิ้ว เยือระหว่างนิ้วเท้ามีเล็กน้อย ่หางแข็ง หูเล็ก ขนสั้นเรี ยบเป็ นมัน
 36. 36. ลักษณะทัวไป ช้างชอบอยูเป็ นฝูง ช้าง ่ ่ฝูงหนึ่ งมักประกอบด้วยช้าง ๕ - ๑๐เชือก แต่ละฝูงจะมีชางพลายตัวหนึ่ ง ้เป็ นหัวหน้า ซึ่งมักจะเป็ นตัวที่แข็งแรงที่สุดของ ฝูง มีหน้าที่คอยเป็ นผูปก ้ปั กรักษา และปองกันอันตรายให้แก่ ้ช้างในฝูงของตน และเป็ นผูนาฝูงไป ้หาอาหารในแหล่งที่ มี ความอุดมสมบูรณ์ ช้างไทยหรือช้างเอเชียมีนิ สยชอบอากาศเย็น และไม่ชอบแสง ัแดดจัด
 37. 37. เต่ าซูลคา(Sulcata ) African spurred tortoiseชื่อวิทยาศาสตร์ Geochelone sulcataจัดเป็ นเต่าบกที่มีความใหญ่เป็ นอันดับสามของโลกลักษณะทัวไป่ขนาดตัว สามารถโตได้กว่า80ซม.น้ าหนักมากกว่า100กิโลกรัมมีลกษณะนิสัยพิเศษต่างจากเต่าบกชนิ ดอื่นๆ ัคือชอบเดินเกือบตลอดทั้งวันและเดินเร็ วมากต้องการพื้นที่ในการเลี้ยงดูมาก แข็งแรงมากชอบขุดดิน เป็ นเต่าที่โตเร็ วมากๆอาหาร ผัก ผลไม้ อาหารสาเร็ จรู ป
 38. 38. เต่าแก้มแดง(Red-eared terrapin)ชื่อวิทยาศาสตร์วา Trachemys ่scripta elegansถิ่นกาเนิ ด ทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาถึงตอนเหนื อของแมกซิโกนิ สย วางไข่ตามพื้ นทราย ระยะ ัฟั กไข่ 2 เดือน
 39. 39. เต่ าดาวพม่ า Burmese star tortoise ชื่อวิทยาศาสตร์ Geochelone platynotaลักษณะทัวไป่ เป็ นเต่าบกที่มีขนาดลาตัวยาวประมาณ 11 นิ้ว มีลวดลายบริ เวณกระดองหลังเป็ นรู ปดาว ความเข้มของสี กระดองจะผันแปรไปตาม สภาพแวดล้อม มีช่วงวัยเจริ ญพันธุ์ 10-15 ปี ่ ฤดูผสมพันธุ์อยูในช่วงฤดูฝน มักวางไข่ใต้ พื้นทรายหรื อทรายที่ปนดิน ระยะเวลาฟั กไข่ 130-148 วันมีถิ่นอาศัยในป่ าผลัดใบ ป่ าดิบแล้ง ทุ่งหญ้าทางตอนเหนือของประเทศพม่า อาหารที่เต่าดาวพม่าชอบคือ ผักชนิ ดต่าง ๆ อาทิ คะน้า กะหล่าปลี ผักโขม ตาลึง หน่อไม้ และมะเขือเทศ
 40. 40. เต่าบึงหัวเหลือง Yellow – headed Turtleชื่อทางวิทยาศาสตร์ Hieermys annandaleiลักษณะทัวไป เป็ นเต่าน้ าจืดขนาดใหญ่ ่ เต็มที่ยาว 15 ซม.น้ าหนัก 12 กก. เมื่อยังเล็กกระดองจะกลมสี เขียวเข้ม เรี ยกว่าเต่าบัวเมื่อโตขึ้นกระดอง จะยาวขึ้นและมีสีดาหัวมีสีเหลือง นิ้วขามีพงผืดช่วยว่ายน้ า ั
 41. 41. เหยียวต่ างสี ่ (Changeable Hawk Eagle)ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Spizaetus cirrhatusลักษณะทัวไป ่ เหยียวต่างสี เป็ นเหยียวค่อนข้างใหญ่ ่ ่ขนาดลาตัว 56 - 75 เซนติเมตรตัวผูและตัวเมียมีลกษณะคล้ายกัน ้ ัมีชนิ ดสี เข้มหรื อดา และสี อ่อนตอนล่างมีสีขาว และมีลายเป็ นทางเล็ก ๆสั้น ๆสี น้ าตาลตามหน้าอกและท้องขามีขนขึ้นเต็มและมีลายขวางเล็ก ๆ สี น้ าตาล
 42. 42. เหยียวรุ้ง ่Crested Serpent Eagleชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Spilornis cheelaลักษณะทัวไป ่ เป็ นเหยียวขนาดกลาง - ใหญ่ ่ขนาดลาตัวประมาณ 51 - 71 เซนติเมตรทั้งตัวผูและตัวเมียมีลกษณะเหมือนกัน ้ ั คือ หัวและขนหงอน ซึ่ งมีลกษณะคล้ายพัด ัเป็ นสี ดาลายซี ดสี ขาว ลาตัวด้านบนเป็ นสี น้ าตาลเข้มโดยเฉพาะที่ปีกจะมีจุดสี ขาวกระจายอยู่ ลาตัวด้านล่าง ่ ่ัเป็ นสี น้ าตาลและมีลายจุดสี ขาวกระจายอยูทวไปตัวที่โตเต็มวัยขณะบินจะเห็นแถบกว้างสี ขาวที่หาง และใต้ปีกชัดเจน
 43. 43. วงศ์จระเข้ (อังกฤษ: Crocodile)เป็ นวงศ์ของสัตว์เลื้ อยคลานขนาดใหญ่ ใช้ชื่อทางวิทยาศาสตร์Crocodylidaeอยูในอันดับจระเข้ (Crocodilia) ่มีลกษณะโดยรวม คือ ส่วนปลายของหัวแผ่ ักว้างหรือเรียวยาว ขากรรไกรยาวและกว้างเมื่อหุบปากแล้วจะเห็นฟั นซี่ที่ 4 ของขากรรไกรล่างเนื่ องจากขอบปากบนตรงตาแหน่ งนี้ เป็ นรอยหยักเว้า ส่วนปลายของขากรรไกรล่างข้างซ้ายและข้างขวาเชื่อมต่อกันเป็ นพื้ นที่แคบ
 44. 44. “นิลกาย” (Nilgai)ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Boselaphus tragocamelusลักษณะทัวไป่เป็ นสัตว์มีเขาเกลียวขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยมีส่วนสู งวัดถึงไหล่ประมาณ 1.2-1.5 เมตร และยาว 1.8-2 เมตร หางยาว 40-45 เซนติเมตรตัวเต็มวัยมีน้ าหนักประมาณ 120-140 กิโลกรัมลาตัวใหญ่ แต่มีขาเล็กเรี ยวตัวผูมีเขาเล็กๆโค้งไปข้างหน้าเล็กน้อย ้ ยาวประมาณ 21-25 เซนติเมตรมีขนแข็งยาวขึ้นจากส่ วนหัวไล่ไปถึงกลางหลัง

×