Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

416663-CIRICIRI-KEPEMIMPINAN-HEM

1,532 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

416663-CIRICIRI-KEPEMIMPINAN-HEM

 1. 1. CIRI-CIRI KEPEMIMPINANGURU HEM 2 JAM
 2. 2. OBJEKTIFPada akhi r sesi peserta dapat :• Menakrif konsep kepemimpinan• Mengenal dan memahami sumber kuasa dan taktik mempengaruhi pengikut• Mengenali ciri-ciri kepemimpinan• Membeza gaya kepemimpinan
 3. 3. KUIZ Apakah satu ciri persamaan antara personaliti berikut?• Adolf Hitler• John F Kennedy• Mahatma Gandi• Mao Tze Tung
 4. 4. PEMBAYANG• Bukan ciri peribadi• Bukan ciri tingkahlaku• Bukan gaya kepemimpinan• Bukan sumbangan mereka• Bukan kata-kata mereka• Hanya satu perkara sahaja yang menyebabkan mereka dianggap pemimpin
 5. 5. PERSAMAANSetiap personaliti yang tersenaraimempunyai pengikut yang rela danbersedia menjadi pengikut mereka( willing followers)Sebaliknya yang bukan pemimpintidak mempunyai pengikut
 6. 6. KEPEMIMPINANKepemimpinan ialah satu prosesyang berkaitan dengan mendapatkanindividu untuk berkerjasama supayadapat menjayakan sesuatu yangmungkin tidak akan berlaku tanpapengaruhnya (Rosenbach & Taylor, 1993)
 7. 7. KEPEMIMPINANKepemimpinan ialah keupayaanuntuk membangkitkankeyakinan dan sokongan dikalangan individu yangdiperlukan untuk mencapaimatlamat organisasi ( Du Brin, 1995)
 8. 8. KEPEMIMPINANKepemimpinan ialah satu prosesuntuk mempengaruhi individu bagimendapat kerjasamanya kearahpencapaian matlamat organisasi ( Thomas Cronin, 1993)
 9. 9. KEPEMIMPINANKepemimpinan adalah satu prosespengaruh-mempengaruhi antarapemimpin dan pengikut untukmencapai objektif organisasi melaluiperubahan-perubahan yang merekalakukan (Lussier & Achua, 2001)
 10. 10. KEPEMIMPINANSatu proses bagaimanaseseorang mempengaruhi oranglain supaya mengikutinya untukmelaksanakan tugas-tugasorganisasi supaya matlamatnyatercapai
 11. 11. AKTIVITITerkandas di Angkasa Lepas:• Baca dan kenal pasti latar belakang aktiviti yang diberikan dalam kertas aktiviti• Senaraikan barang mengikut kepentingan secara bersendirian• Senaraikan barang mengikut kepentingan secara berkumpulan
 12. 12. RENUNGAN AKTIVITI• Apakah yang anda belajar daripada aktiviti berkenaan?• Siapa yang menjadi pemimpin?• Mengapa beliau menjadi pemimpin?• Siapa yang menjadi pengikut?• Mengapa mereka menjadi pengikut?• Adakah mudah mencapai kata sepakat?• Mengapa?
 13. 13. SUMBER KUASA DANPENGARUH PEMIMPIN• Kuasa sah (legitimate power): Kuasa yang diterima oleh seseorang dari segi kedudukan yang formal iaitu status atau jawatan yang dilantik secara sah oleh pihak yang lebih tinggi.• Kuasa ganjaran(Reword Power): Kuasa yang timbul daripada keupayaan pemimpin memberi ganjaran kepada pengikutnya
 14. 14. SUMBER KUASA DANPENGARUH PEMIMPIN• Kuasa Paksaan (Coersive Power): Kuasa yang membabitkan kebolehan seseorang pemimpin mengenakan paksaan secara hukuman atas orang bawahan• Kuasa Pakar (Expert Power): Kuasa yang berasaskan kepada kepakaran, kemahiran, pengetahuan atau kebolehan seseorang dalam sesuatu bidang.
 15. 15. SUMBER KUASA DANPENGARUH PEMIMPIN Kuasa rujukan (referent power):• Pengenalan dengan seseorang yang mempunyai sumber atau sifat-sifat peribadi yang diidamkan (French & Raven 1959)
 16. 16. KESAN PENGGUNAAN KUASA KEATAS ORGANISASI DAN ORANGBAWAHAN Staf Mematuhi Kepuasan Prestasi Kerja Arahan Kerana Kerja Kuasa Rujukan Tinggi Tinggi Kuasa Pakar Tinggi Tinggi Kuasa Ganjaran Dari sederhana Dari tinggi ke ke rendah sederhana Kuasa sah Dari sederhana Tiada perbezaan ke rendah Kuasa Paksaan Rendah Tiada perbezaan
 17. 17. TAKTIK UNTUKMEMPENGARUHI PENGIKUT• Taktik pujukan rasional• Taktik daya tarikan inspirasi• Taktik perundingan• Taktik berbuat baik• Taktik daya tarikan peribadi• Taktik pertukaran• Taktik Gabungan (coalition)• Taktik sah• Taktik tekanan
 18. 18. KESAN TEKTIK KE ATASKEBERKESANAN ORGANISASIDAN KOMITMEN ORANG BAWAHTaktik Sumber Kuasa Darjah Keberkesanan & KomitmenPujukan Rasional Pakar SederhanaDaya Tarikan Rujukan TinggiInspirasiPerundingan Kelima-lima TinggiBerbuat Baik Rujukan Sederhana ke rendahDaya Tarikan Rujukan SederhanaPeribadi
 19. 19. KESAN TAKTIK KE ATASKEBERKESANAN ORGANISASI DANKOMITMEN ORANG BAWAHANTaktik Sumber Kuasa Darjah Keberkesanan & KomitmenPertukaran Ganjaran SederhanaGabungan Kelima-lima RendahSah Sah RendahTekanan Paksaan Rendah
 20. 20. CIRI-CIRI KEPEMIMPINAN Tiga Pendekatan:• Sifat (Traits)• Gelagat (Behavorial)• Kontigensi (Contigency)
 21. 21. Fokus Kawalan Dalaman Bertenaga Integriti Tinggi KemudahlenturanDominan Sifat(Traits)Yakin Diri Kepekaan Stabil CerdasLussier, R.N. & Achua C.F. (2001) Leadership : Theory, Application and and skill Development.
 22. 22. GAYA KEPEMIMPINAN• Autokratik• Demokratik• Laisser fair
 23. 23. GAYA KEPEMIMPINAN• Autokratik• Demokratik terpimpin• Demokratik penuh• Demokratik terkawal
 24. 24. Tinggi Demokrasi Demokrasi Penuh terkawal (Guru rajin, dedekasi cekap& (guru releven ilmu Bertanggungjawab) & terapi tetapi Ilmu Kemahiran malas) Autokratik Demokrasi (Guuru lama tetapi Terpimpin (Guru baru berkerja) malas,kurang ilmu dan keterampilan) Rendah Komitmen Tinggi
 25. 25. RENUNGAN• Seseorang pemimpin yang baik adalah apabila kakitangan tidak sedar tentang ‘ kehadirannya’…• Apabila kerja telah diselesaikan, matlamat tercapai, mereka akan kata “KAMI TELAH BERJAYA” Lao-tze
 26. 26. … sambungan• Pemimpin yang bijak ialah pemimpin yang membangun pemimpin• Pemimpin yang hebat ialah yang hidup sepanjang zaman Sbd

×