Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

กุหลาบประกาษิต

994 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

กุหลาบประกาษิต

 1. 1. นวนิยาย
 2. 2. ่อง เรื กุหลาบประกาศิต
 3. 3. ผูแต่ง ้ฉัตรฉาย
 4. 4. การวิจารณ์วรรณกรรม หมายถึง การให้คาติชม ให้คาตัดสินสิงทีเ่ ป็ นศิลปะ (ในทีน้ ีคอวรรณกรรม งานเขียน)ว่ามีคณค่าหรือขาด ่ ่ ื ุตกบกพร่องอย่างไร การวิจารณ์วรรณกรรมเป็ นทังศาสตร์และศิลป์ ้คือมีระเบียบมีกฎเกณฑ์ไปตามกระบวนเหตุผล และความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการแปลกใหม่ การวิจารณ์เป็ นการะบวนการการ ่สือสาร ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นฝ่ ายเดียว การวิจารณ์เป็ นเสาหลักของวัฒนธรรมทีมีการปฏิสมพันธ์กน คือต้องแลกเปลี่ยนกันในการ ่ ั ัวิจารณ์งาน
 5. 5. องค์ประกอบงานเขียนมีดงนี้ั 1.รูปแบบการประพันธ์ เช่น ร้อยแก้ว ร้อยกรอง นิยาย บทละคร 2.โครงเรือง การใช้กลวิธเี ล่าเรืองเช่นเล่าเรืองทีเ่ กิดทีหลัง แล้ว ่ ่ ่ย้อนกลับมาก่อนหน้า 3. ตัวละคร เช่น ่ ่ั-แบนราบ (flat) พวกดีก็ดหมด ชัวก็ชวหมด ี-ซับซ้อน (round) มีดชวปะปน นิสยเปลี่ยนตามเหตุการณ์ สมจริง ี ่ั ัเหมือนคนจริงๆ-ตัวละครธรรมเนียมนิยม (stock) จาพวกเป็ นแบบฉบับ เช่นนางอิจฉาต้องกรีด๊
 6. 6. 4. ฉาก สภาพภูมิประเทศ สถานที่ อาชีพ ชีวตประจาวันของตัว ิละคร เวลา ยุค ความสัมพันธ์ระหว่างฉากกับตัวละคร ่ ่ ่ 5. แก่นเรือง เรืองนี้คนอ่านจะสืออะไร เหมือนสกัดสมุนไพร คือ ่ต้องสกัดจากเนื้อเรืองออกมา 6. Theoretical criticism เชิงทฤษฎี เน้นการประยุกต์วรรณกรรมกับทฤษฎี แนวคิดต่างๆ เช่น จิตวิเคราะห์ มาร์กซิสม์ วรรณกรรมหลังอาณานิคม วรรณกรรมชายขอบ เพศสถานะ อัตลักษณ์ชาติพนธุ ์ ั ่ชีวประวัตผแต่ง ดูแก่นเรืองโดยเฉพาะ การเปรียบเทียบ ิ ู้โดยเจาะประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เช่น บทกวีเปิ บข้าว(เปิ บข้าวทุกคราวคา ฯลฯ จิตร ภูมศกดิ) ิ ั ์
 7. 7. ประยุกต์กบแนวคิดมาร์กซิสม์ได้ แนวคิดนี้พูดถึง ัความเท่ากัน ชาวนากับชนชันกลาง แสดงการถูกเอารัดเอาเปรียบ ้ของชาวนา เป็ นต้น หลักการเขียนงานวิจารณ์1.อ่านงานเขียนอย่างละเอียด2.เข้าใจความหมายงานเขียน3.วิเคราะห์สวนต่างๆของงานเขียนตามเชิงปฏิบติ ่ ั4.เลือกประเด็นสาคัญ ไม่กว้างเกิน ข้อมูลเพียงพอ5.ตังสมมติฐานในการตอบ ้6.หาหลักฐานสนับสนุน7.หาข้อสรุป
 8. 8. ่ เนื้อเรือง กุหลาบประกาศิต ่ ความรักทีมีพ้ ืนฐานมาจากการต้องเอาชนะไม่มีทางทาให้ใครมีความสุขหรอก แม้แต่กบตัวผูชนะเองก็สะใจได้แค่ชวครูเ่ ท่านัน เมื่อ ั ้ ่ั ้ดวงใจทังดวงเป็ นของตัวเองนันแหละทีเ่ ค้นขยี้ทาลาย “พีระพัฒน์” กับ ้ ่“ปฏิปักษ์” เขาทังคูเ่ ป็ นพี่นองต่างมารดากัน เริมแรกก็รกกันดีตลอด ้ ้ ่ ั ่ึมา จนพีระพัฒน์มาชอบ “เกด” แต่เกดนันชอบปฏิปักษ์ซงปฏิปักษ์เองก็ ้ ้ ่ชอบเธอด้วยเช่นกัน แต่ดวยความทีปฏิปักษ์รกน้องชายต่างมารดามาก ัจึงต้องทาใจและปฏิเสธเกดไป เกดจึงคิดสันและฆ่าตายในทีสุด ้ ่ทาให้พีระพัฒน์แค้นปฏิปักษ์ขอหา ้
 9. 9. ่ทาให้คนทีตนเองรักเสียใจและตาย เขาจึงขอสาบานว่าหากปฏิปักษ์รก ัใครชอบใครเขา นี่แหละ จะเป็ นคนตามไปแย่งผูหญิงทุกคนของปฏิปักษ์ ้เองอลิตากับระรินทิพย์เธอทังคูเ่ ป็ นพี่นองกัน วันหนึ่งแม่ของเธอบังคับ ้ ้ให้ทงคูไปงานการกุศลกันและแม่ของเธอกับแม่ของปฏิปักษ์และพี ั้ ่ระพัฒน์ก็รูจกกัน แม่ของทังคูอยากให้ทงสองคูแต่งงานกัน ระรินทิพย์ได้ ้ั ้ ่ ั้ ่ ่ไปฝึ กงานกับปฏิปักษ์ ทาให้พีระพัฒน์ตองการทีจะได้ระรินทิพย์ ส่วน ้ปฏิปักษ์นนแอบชอบอลิตาอยูจงตามจีบอลิตา คืนหนึ่งอลิตาไปเทียว ั้ ่ึ ่กลางคืนกับเพื่อนของเธอพอตืนขึ้นมาอีกทีเธอกับมาอยูใน ่ ่ห้องของปฏิปักษ์
 10. 10. และปฏิปักษ์ได้ถ่ายคลิปเธอเอาไว้อกด้วย ปฏิปักษ์จงทาข้อตกลงให้อลิ ี ึตามาแอบอยูกบเขาเพราะหวังว่าสักวันหนึ่ง อลิตาจะรักเขาขึ้นมาบ้าง ่ ัส่วนทางพีระพัฒน์ก็ตามราวี ระรินทิพย์อยูทบริษทต่อมางานทีบริษทที่ ่ ี่ ั ่ ัพัทยามีปัญหาเขาจึงพาระรินทิพย์ไปด้วย และบังคับให้เธอค้างคืนที่พัทยากับเขาด้วย พีระพัฒน์คดว่าระรินทิพย์ก็เป็ นผูหญิงทีดคนหนึ่ง ิ ้ ่ีเธอเรียบร้อย อ่อนหวาน แต่เธอก็ทาให้เขาหงุดหงิดได้ทุกครังเมื่อเธอ ้อยูกบปฏิปักษ์เพราะคิดว่า ทังคูเ่ ป็ นแฟนกัน พีระพัฒน์จงอยากทาให้ระ ่ ั ้ ึรินทิพย์พบกับ ความเจ็บปวด โดยหารูไ้ ม่วาเขาเองนัน ่ ้ ่เริมรักระรินทิพย์ ขึ้นมาแล้ว
 11. 11. ้ ่ ่ทางด้านของปฏิปักษ์กบอลิตาทังคูก็เริมมีความรักต่อกันแต่อลิตาไม่ ัยอมบอกรักปฏิปักษ์สกที จนปฏิปักษ์ให้อลิตาดูวาคลิปนันจริงๆแล้ว ั ่ ้ ี ่ไม่มอะไรเลย อลิตาจึงเริมเปิ ดใจและคบหาดูใจกับปฏิปักษ์ จากนัน ้ปฏิปักษ์ก็ได้ไปปรับความเข้าใจกับพีระพัฒน์เรืองของเกดและพี่นอง ่ ้ต่างมารดาก็เข้าใจกัน แต่เมื่อวันหนึ่งธนาธิปมาเจอกับระรินทิพย์ซง ่ึเธอเคยเป็ นรุนน้องในโรงเรียนเก่า และเขาก็เคยแอบชอบเธอมาก่อน ่เขาตามจีบระรินทิพย์ ระรินทิพย์เห็นว่าเป็ นรุนพี่ก็คยด้วยโดยไม่คด ่ ุ ิอะไร
 12. 12. แต่เมื่อพีระพัฒน์มาเห็นก็หงจึงพาระรินทิพย์ไปบ้านท้ายสวนของเขา ึเองและด้วยความโมโหทาให้พีระพัฒน์ทาลายระรินทิพย์ลงไป โดยไม่ทันได้คด เมื่อพีระพัฒน์จดการระรินทิพย์เรียบร้อยแล้ว ก็ขบรถ ิ ั ัออกไปซื้อยาให้ระรินทิพย์เพราะเห็นว่าเธอไม่สบาย แต่เธอกลับหนีไปและโดนงูกด พีระพัฒน์ไปช่วยไว้ได้ ความรูสกของเขาตอนนันได้รูสก ั ้ึ ้ ้ัที ว่าเขานันรักระรินทิพย์ขนาดไหน เมื่อระรินทิพย์ฟ้ ื นพีระพัฒน์ก็ขอ ้เธอแต่งงาน แต่เธอกลับตอบตกลงทีจะแต่งงานกับธนาธิป เมื่อวัน ่แต่งงานมาถึงระรินทิพย์กบรูสกคิดถึงพีระพัฒน์ เพราะว่า ั ้ึเธอรักพีระพัฒน์ไม่ใช่ธนาธิป
 13. 13. แต่เหตุการณ์ก็พลิกผันเมื่อพีระพัฒน์บุกเข้ามาชิงตัวเจ้าสาวพร้อมเอาปื นมาขู่ และถามระรินทิพย์วาอยากจะไปกับเขาไหม ถ้าอยากไป ่ ่ื ่ก็ยนมือมา ระรินทิพย์ไม่ตองคิดอะไรให้มากเธอรีบยืนมือไปและวิง ้ ่ตามพีระพัฒน์ไปทันที จากนันพีระพัฒน์ก็มาขอขมาพ่อแม่ของระริน ้ทิพย์และสูขอระรินทิพย์ทนที ทังคูของปฏิปักษ์กบอลิตาและพี ่ ั ้ ่ ัระพัฒน์กบระรินทิพย์ตางใช้ชวตคูดวยกันอย่างมีความสุข ั ่ ีิ ่ ้
 14. 14. สาระของเรือง่ กุหลาบประกาศิตนี้เป็ นเรืองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสอง ่คนพี่นอง ทีมีความโกธรแค้นกันเรืองผูหญิงคนหนึ่ง เนื่องจากความ ้ ่ ่ ้ ่เข้าใจผิด แก้แค้นกันไปโดยไม่นึกถึงผลทีจะตามมาว่าจะดีหรือร้ายเป็ นการเตือนสติเราให้รูจกถึงการกระทาต่างๆ ว่าควรคิดให้ดก่อน ้ั ี ่ทา ให้อภัยซึงกันและกัน
 15. 15. ่โครงเรือง ่ ่ เนื้อเรืองเป็ นเรืองราวความรักของชายหญิงสองคู่ คู่หนึ่งรักกันด้วยความสมัครใจ คูหนึ่งฝ่ ายชายทาไปด้วยความโก ่ธรแค้นในตัวพี่ชายต่างมารดา แต่สุดท้ายผูชายคนนันก็ได้รูใ้ จ ้ ้ตัวเอง ทังชายหญิงทังสองคูก็มีความสุขด้วยกันทังสองคู่ ้ ้ ่ ้
 16. 16. ฉากและบรรยากาศ1. วีอาร์วีคอนโดมิเนียม ห้องชุดสุดหรู ภายในห้องแบ่งย่อยๆออกเป็ นห้องครัว ห้องรับแขก ห้องนาและห้องนอนอันกว้างขวาง ้ ่ ่ซึงจัดว่าเป็ นห้องชุดทีราคาเหมาะสาหรับคนมีอนจะกินเท่านัน แต่ง ั ้ห้องด้วยสีขาวและสีดาตามสไตล์โมเดิรน เฟอร์นิเจอร์ ์
 17. 17. 2.บ้านสวนท้ายไร่ เป็ นบ้านหลังเล็ก มีหองนาในตัว บริเวณบ้าน ้ ้ ่ ่ด้านซ้ายมีลาธารไหลผ่าน ดูรมรืนหน้าอยู่ อากาศเย็นสบายกาลังดี มีหองนอน ห้องนาภายในตัว มีหองครัวเล็กๆ ้ ้ ้3.คฤหาสน์ของตระกูลพิพฒน์ไพบูลย์ ใหญ่โตสมกับเป็ นคฤหาสน์ ัของตระกูล ทางเข้าบ้านกว้าง ลานจอดรถประมาณ 10 กว่าคันในบ้านเป็ นสไตล์ตะวันตก
 18. 18. 4.โรงแรมที่พทยา ใหญ่โต หรูหรา สมกับเป็ นโรงแรมห้าดาวของ ัตระกูลพิพฒน์ไพบูลย์ มีแขกทังในและต่างประเทศเข้ามาพัก ั ้มากมาย แต่ไม่ได้ดูวุนวาย เนื่องจากมีเนื้อทีกว้างขวาง ่ ่
 19. 19. ตัวละคร ่ 1.ปฏิปักษ์ วีระวรกุล นักธุรกิจหนุ่มรุนใหม่ไฟแรงทีมี ่มันสมองเข้าขันอัจฉริยะ ชายหนุ่มก้าวเข้าสูวงการธุรกิจเมื่อตอน ้ ่ ่ี ิ ่อายุยสบสองปี ซึงในขณะนันเขาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ้ ่ ่ืจากคณะบริหารธุรกิจทีมีชอเสียงอันดับต้นๆ และหลังจากนันก็ไป ้ ่ ่ ่ต่อโททีอเมริกาสองปี และกลับมาเรียนเอกทีมหาลัยชือดังในไทยเพียงสองปี
 20. 20. ่ิ 2.พีระพัฒน์ วีระวรกุล ดาราหนุ่มวัยยีสบหกปี เขากาลังเรียนปริญญาโทอยูในมหาวิทยาลัยเดียวกับระรินทิพย์ เขาเป็ นดารา ่ ั ่แต่นิสยแหวกแนวทีสุดในวงการบันเทิง ทังการพูดจาฉะฉาน ้ตรงไปตรงมา ไม่รกษานาใจใคร นิสยลึกลับ และไม่คอยเป็ นมิตรกับ ั ้ ั ่ใคร แต่นิสยเช่นนี้กลับเป็ นเสน่หอกอย่างหนึ่งทีดงดูดแฟนคลับ ั ์ี ่ึสาวๆ จนทาให้เขายังยืนอยูในวงการได้ ่
 21. 21. ี่ ิ 3.อลิตา พิพฒน์ไพบูลย์ หญิงสาวอายุยสบห้าปี เธอเรียน ัจบคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของรัฐด้วยปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ่ซึงนับว่าเก่งพอตัว หลังจากจบการศึกษา อลิตาเปิ ดบริษทเล็กๆ ัเพื่อหาประสบการไปก่อนทีจะเปิ ดกิจการทีใหญ่ข้ ึนไปอีก ่ ่
 22. 22. 4.ระรินทิพย์ พิพฒน์ไพบูลย์ เธอมีควงตากลมโตภายใต้ ั ่ขนตางอนยาวเปล่งประกายสดใสและผิวพรรณทีขาวละเอียดเนียนอีกทังภายนอกยังตรึงสายตาของผูพบเห็นไว้อย่างง่ายดาย เธอ ้ ้ ี่ ่เรียนมหาวิทยาลัยปี สคณะบริหารการจักการท่องเทียวและการ ่โรงแรม เพราะเธอมีความชอบในเรืองนี้และมุงหมายอยากจะมา ่ ่ ัช่วยพิมพ์แขแม่ของเธอทีบริษทอีกด้วย
 23. 23. 5.ธนาธิป วีระวรกุล เขาเคยเรียนโรงเรียนเดียวกับระริน ่ทิพย์ เขาได้ข้ ึนชือว่าเป็ นหนุ่มฮอตของโรงเรียน ทังเรียนดี กีฬาเด่น ้ ่และทีสาคัญรูปร่างหน้าตาดี สูงโปร่ง ดูเข้มและเป็ นผูใ้ หญ่ ธนาธิปอายุยสบหกปี แล้ว เขากาลังเรียนปริญญาโทด้านการเกษตรอยูที่ ี่ ิ ่มหาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เพราะจะมาบริหารงานทีบานไร่อย่าง ่ ้เต็มรูปแบบ
 24. 24. ภาษาที่ใช้ในเรืองกุหลาบประกาศิต ่ เป็ นภาษาทีผอานอ่านแล้วเข้าใจตรงกันกับจุดประสงค์ท่ี ่ ู้ ่ ่่ ่ผูเ้ ขียนต้องการกล่าวถึง เป็ นภาษาทีอานง่าย เข้าใจง่าย เนื้อเรืองไม่สลับซับซ้อนมากนัก เลือกใช้คาถูกต้องตามความหมายที่ต้องการ เลือกใช้คาได้หลากหลายไม่นาเบื่อแสดงถึงสติปัญญา ่ของนักเขียนได้ดี
 25. 25. ผูจดทา ้ันางสาวกาญจนา กุลเมฆา ชัน ม. 6/3 เลขที่ 35 ้
 26. 26. ขอขอบคุณทุกคนที่ตงใจชมค่ะ ั้

×