Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

กุหลาบประกาษิต

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

กุหลาบประกาษิต

 1. 1. นวนิยาย
 2. 2. ่อง เรื กุหลาบประกาศิต
 3. 3. ผูแต่ง ้ฉัตรฉาย
 4. 4. การวิจารณ์วรรณกรรม หมายถึง การให้คาติชม ให้คาตัดสินสิงทีเ่ ป็ นศิลปะ (ในทีน้ ีคอวรรณกรรม งานเขียน)ว่ามีคณค่าหรือขาด ่ ่ ื ุตกบกพร่องอย่างไร การวิจารณ์วรรณกรรมเป็ นทังศาสตร์และศิลป์ ้คือมีระเบียบมีกฎเกณฑ์ไปตามกระบวนเหตุผล และความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการแปลกใหม่ การวิจารณ์เป็ นการะบวนการการ ่สือสาร ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นฝ่ ายเดียว การวิจารณ์เป็ นเสาหลักของวัฒนธรรมทีมีการปฏิสมพันธ์กน คือต้องแลกเปลี่ยนกันในการ ่ ั ัวิจารณ์งาน
 5. 5. องค์ประกอบงานเขียนมีดงนี้ั 1.รูปแบบการประพันธ์ เช่น ร้อยแก้ว ร้อยกรอง นิยาย บทละคร 2.โครงเรือง การใช้กลวิธเี ล่าเรืองเช่นเล่าเรืองทีเ่ กิดทีหลัง แล้ว ่ ่ ่ย้อนกลับมาก่อนหน้า 3. ตัวละคร เช่น ่ ่ั-แบนราบ (flat) พวกดีก็ดหมด ชัวก็ชวหมด ี-ซับซ้อน (round) มีดชวปะปน นิสยเปลี่ยนตามเหตุการณ์ สมจริง ี ่ั ัเหมือนคนจริงๆ-ตัวละครธรรมเนียมนิยม (stock) จาพวกเป็ นแบบฉบับ เช่นนางอิจฉาต้องกรีด๊
 6. 6. 4. ฉาก สภาพภูมิประเทศ สถานที่ อาชีพ ชีวตประจาวันของตัว ิละคร เวลา ยุค ความสัมพันธ์ระหว่างฉากกับตัวละคร ่ ่ ่ 5. แก่นเรือง เรืองนี้คนอ่านจะสืออะไร เหมือนสกัดสมุนไพร คือ ่ต้องสกัดจากเนื้อเรืองออกมา 6. Theoretical criticism เชิงทฤษฎี เน้นการประยุกต์วรรณกรรมกับทฤษฎี แนวคิดต่างๆ เช่น จิตวิเคราะห์ มาร์กซิสม์ วรรณกรรมหลังอาณานิคม วรรณกรรมชายขอบ เพศสถานะ อัตลักษณ์ชาติพนธุ ์ ั ่ชีวประวัตผแต่ง ดูแก่นเรืองโดยเฉพาะ การเปรียบเทียบ ิ ู้โดยเจาะประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เช่น บทกวีเปิ บข้าว(เปิ บข้าวทุกคราวคา ฯลฯ จิตร ภูมศกดิ) ิ ั ์
 7. 7. ประยุกต์กบแนวคิดมาร์กซิสม์ได้ แนวคิดนี้พูดถึง ัความเท่ากัน ชาวนากับชนชันกลาง แสดงการถูกเอารัดเอาเปรียบ ้ของชาวนา เป็ นต้น หลักการเขียนงานวิจารณ์1.อ่านงานเขียนอย่างละเอียด2.เข้าใจความหมายงานเขียน3.วิเคราะห์สวนต่างๆของงานเขียนตามเชิงปฏิบติ ่ ั4.เลือกประเด็นสาคัญ ไม่กว้างเกิน ข้อมูลเพียงพอ5.ตังสมมติฐานในการตอบ ้6.หาหลักฐานสนับสนุน7.หาข้อสรุป
 8. 8. ่ เนื้อเรือง กุหลาบประกาศิต ่ ความรักทีมีพ้ ืนฐานมาจากการต้องเอาชนะไม่มีทางทาให้ใครมีความสุขหรอก แม้แต่กบตัวผูชนะเองก็สะใจได้แค่ชวครูเ่ ท่านัน เมื่อ ั ้ ่ั ้ดวงใจทังดวงเป็ นของตัวเองนันแหละทีเ่ ค้นขยี้ทาลาย “พีระพัฒน์” กับ ้ ่“ปฏิปักษ์” เขาทังคูเ่ ป็ นพี่นองต่างมารดากัน เริมแรกก็รกกันดีตลอด ้ ้ ่ ั ่ึมา จนพีระพัฒน์มาชอบ “เกด” แต่เกดนันชอบปฏิปักษ์ซงปฏิปักษ์เองก็ ้ ้ ่ชอบเธอด้วยเช่นกัน แต่ดวยความทีปฏิปักษ์รกน้องชายต่างมารดามาก ัจึงต้องทาใจและปฏิเสธเกดไป เกดจึงคิดสันและฆ่าตายในทีสุด ้ ่ทาให้พีระพัฒน์แค้นปฏิปักษ์ขอหา ้
 9. 9. ่ทาให้คนทีตนเองรักเสียใจและตาย เขาจึงขอสาบานว่าหากปฏิปักษ์รก ัใครชอบใครเขา นี่แหละ จะเป็ นคนตามไปแย่งผูหญิงทุกคนของปฏิปักษ์ ้เองอลิตากับระรินทิพย์เธอทังคูเ่ ป็ นพี่นองกัน วันหนึ่งแม่ของเธอบังคับ ้ ้ให้ทงคูไปงานการกุศลกันและแม่ของเธอกับแม่ของปฏิปักษ์และพี ั้ ่ระพัฒน์ก็รูจกกัน แม่ของทังคูอยากให้ทงสองคูแต่งงานกัน ระรินทิพย์ได้ ้ั ้ ่ ั้ ่ ่ไปฝึ กงานกับปฏิปักษ์ ทาให้พีระพัฒน์ตองการทีจะได้ระรินทิพย์ ส่วน ้ปฏิปักษ์นนแอบชอบอลิตาอยูจงตามจีบอลิตา คืนหนึ่งอลิตาไปเทียว ั้ ่ึ ่กลางคืนกับเพื่อนของเธอพอตืนขึ้นมาอีกทีเธอกับมาอยูใน ่ ่ห้องของปฏิปักษ์
 10. 10. และปฏิปักษ์ได้ถ่ายคลิปเธอเอาไว้อกด้วย ปฏิปักษ์จงทาข้อตกลงให้อลิ ี ึตามาแอบอยูกบเขาเพราะหวังว่าสักวันหนึ่ง อลิตาจะรักเขาขึ้นมาบ้าง ่ ัส่วนทางพีระพัฒน์ก็ตามราวี ระรินทิพย์อยูทบริษทต่อมางานทีบริษทที่ ่ ี่ ั ่ ัพัทยามีปัญหาเขาจึงพาระรินทิพย์ไปด้วย และบังคับให้เธอค้างคืนที่พัทยากับเขาด้วย พีระพัฒน์คดว่าระรินทิพย์ก็เป็ นผูหญิงทีดคนหนึ่ง ิ ้ ่ีเธอเรียบร้อย อ่อนหวาน แต่เธอก็ทาให้เขาหงุดหงิดได้ทุกครังเมื่อเธอ ้อยูกบปฏิปักษ์เพราะคิดว่า ทังคูเ่ ป็ นแฟนกัน พีระพัฒน์จงอยากทาให้ระ ่ ั ้ ึรินทิพย์พบกับ ความเจ็บปวด โดยหารูไ้ ม่วาเขาเองนัน ่ ้ ่เริมรักระรินทิพย์ ขึ้นมาแล้ว
 11. 11. ้ ่ ่ทางด้านของปฏิปักษ์กบอลิตาทังคูก็เริมมีความรักต่อกันแต่อลิตาไม่ ัยอมบอกรักปฏิปักษ์สกที จนปฏิปักษ์ให้อลิตาดูวาคลิปนันจริงๆแล้ว ั ่ ้ ี ่ไม่มอะไรเลย อลิตาจึงเริมเปิ ดใจและคบหาดูใจกับปฏิปักษ์ จากนัน ้ปฏิปักษ์ก็ได้ไปปรับความเข้าใจกับพีระพัฒน์เรืองของเกดและพี่นอง ่ ้ต่างมารดาก็เข้าใจกัน แต่เมื่อวันหนึ่งธนาธิปมาเจอกับระรินทิพย์ซง ่ึเธอเคยเป็ นรุนน้องในโรงเรียนเก่า และเขาก็เคยแอบชอบเธอมาก่อน ่เขาตามจีบระรินทิพย์ ระรินทิพย์เห็นว่าเป็ นรุนพี่ก็คยด้วยโดยไม่คด ่ ุ ิอะไร
 12. 12. แต่เมื่อพีระพัฒน์มาเห็นก็หงจึงพาระรินทิพย์ไปบ้านท้ายสวนของเขา ึเองและด้วยความโมโหทาให้พีระพัฒน์ทาลายระรินทิพย์ลงไป โดยไม่ทันได้คด เมื่อพีระพัฒน์จดการระรินทิพย์เรียบร้อยแล้ว ก็ขบรถ ิ ั ัออกไปซื้อยาให้ระรินทิพย์เพราะเห็นว่าเธอไม่สบาย แต่เธอกลับหนีไปและโดนงูกด พีระพัฒน์ไปช่วยไว้ได้ ความรูสกของเขาตอนนันได้รูสก ั ้ึ ้ ้ัที ว่าเขานันรักระรินทิพย์ขนาดไหน เมื่อระรินทิพย์ฟ้ ื นพีระพัฒน์ก็ขอ ้เธอแต่งงาน แต่เธอกลับตอบตกลงทีจะแต่งงานกับธนาธิป เมื่อวัน ่แต่งงานมาถึงระรินทิพย์กบรูสกคิดถึงพีระพัฒน์ เพราะว่า ั ้ึเธอรักพีระพัฒน์ไม่ใช่ธนาธิป
 13. 13. แต่เหตุการณ์ก็พลิกผันเมื่อพีระพัฒน์บุกเข้ามาชิงตัวเจ้าสาวพร้อมเอาปื นมาขู่ และถามระรินทิพย์วาอยากจะไปกับเขาไหม ถ้าอยากไป ่ ่ื ่ก็ยนมือมา ระรินทิพย์ไม่ตองคิดอะไรให้มากเธอรีบยืนมือไปและวิง ้ ่ตามพีระพัฒน์ไปทันที จากนันพีระพัฒน์ก็มาขอขมาพ่อแม่ของระริน ้ทิพย์และสูขอระรินทิพย์ทนที ทังคูของปฏิปักษ์กบอลิตาและพี ่ ั ้ ่ ัระพัฒน์กบระรินทิพย์ตางใช้ชวตคูดวยกันอย่างมีความสุข ั ่ ีิ ่ ้
 14. 14. สาระของเรือง่ กุหลาบประกาศิตนี้เป็ นเรืองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสอง ่คนพี่นอง ทีมีความโกธรแค้นกันเรืองผูหญิงคนหนึ่ง เนื่องจากความ ้ ่ ่ ้ ่เข้าใจผิด แก้แค้นกันไปโดยไม่นึกถึงผลทีจะตามมาว่าจะดีหรือร้ายเป็ นการเตือนสติเราให้รูจกถึงการกระทาต่างๆ ว่าควรคิดให้ดก่อน ้ั ี ่ทา ให้อภัยซึงกันและกัน
 15. 15. ่โครงเรือง ่ ่ เนื้อเรืองเป็ นเรืองราวความรักของชายหญิงสองคู่ คู่หนึ่งรักกันด้วยความสมัครใจ คูหนึ่งฝ่ ายชายทาไปด้วยความโก ่ธรแค้นในตัวพี่ชายต่างมารดา แต่สุดท้ายผูชายคนนันก็ได้รูใ้ จ ้ ้ตัวเอง ทังชายหญิงทังสองคูก็มีความสุขด้วยกันทังสองคู่ ้ ้ ่ ้
 16. 16. ฉากและบรรยากาศ1. วีอาร์วีคอนโดมิเนียม ห้องชุดสุดหรู ภายในห้องแบ่งย่อยๆออกเป็ นห้องครัว ห้องรับแขก ห้องนาและห้องนอนอันกว้างขวาง ้ ่ ่ซึงจัดว่าเป็ นห้องชุดทีราคาเหมาะสาหรับคนมีอนจะกินเท่านัน แต่ง ั ้ห้องด้วยสีขาวและสีดาตามสไตล์โมเดิรน เฟอร์นิเจอร์ ์
 17. 17. 2.บ้านสวนท้ายไร่ เป็ นบ้านหลังเล็ก มีหองนาในตัว บริเวณบ้าน ้ ้ ่ ่ด้านซ้ายมีลาธารไหลผ่าน ดูรมรืนหน้าอยู่ อากาศเย็นสบายกาลังดี มีหองนอน ห้องนาภายในตัว มีหองครัวเล็กๆ ้ ้ ้3.คฤหาสน์ของตระกูลพิพฒน์ไพบูลย์ ใหญ่โตสมกับเป็ นคฤหาสน์ ัของตระกูล ทางเข้าบ้านกว้าง ลานจอดรถประมาณ 10 กว่าคันในบ้านเป็ นสไตล์ตะวันตก
 18. 18. 4.โรงแรมที่พทยา ใหญ่โต หรูหรา สมกับเป็ นโรงแรมห้าดาวของ ัตระกูลพิพฒน์ไพบูลย์ มีแขกทังในและต่างประเทศเข้ามาพัก ั ้มากมาย แต่ไม่ได้ดูวุนวาย เนื่องจากมีเนื้อทีกว้างขวาง ่ ่
 19. 19. ตัวละคร ่ 1.ปฏิปักษ์ วีระวรกุล นักธุรกิจหนุ่มรุนใหม่ไฟแรงทีมี ่มันสมองเข้าขันอัจฉริยะ ชายหนุ่มก้าวเข้าสูวงการธุรกิจเมื่อตอน ้ ่ ่ี ิ ่อายุยสบสองปี ซึงในขณะนันเขาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ้ ่ ่ืจากคณะบริหารธุรกิจทีมีชอเสียงอันดับต้นๆ และหลังจากนันก็ไป ้ ่ ่ ่ต่อโททีอเมริกาสองปี และกลับมาเรียนเอกทีมหาลัยชือดังในไทยเพียงสองปี
 20. 20. ่ิ 2.พีระพัฒน์ วีระวรกุล ดาราหนุ่มวัยยีสบหกปี เขากาลังเรียนปริญญาโทอยูในมหาวิทยาลัยเดียวกับระรินทิพย์ เขาเป็ นดารา ่ ั ่แต่นิสยแหวกแนวทีสุดในวงการบันเทิง ทังการพูดจาฉะฉาน ้ตรงไปตรงมา ไม่รกษานาใจใคร นิสยลึกลับ และไม่คอยเป็ นมิตรกับ ั ้ ั ่ใคร แต่นิสยเช่นนี้กลับเป็ นเสน่หอกอย่างหนึ่งทีดงดูดแฟนคลับ ั ์ี ่ึสาวๆ จนทาให้เขายังยืนอยูในวงการได้ ่
 21. 21. ี่ ิ 3.อลิตา พิพฒน์ไพบูลย์ หญิงสาวอายุยสบห้าปี เธอเรียน ัจบคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของรัฐด้วยปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ่ซึงนับว่าเก่งพอตัว หลังจากจบการศึกษา อลิตาเปิ ดบริษทเล็กๆ ัเพื่อหาประสบการไปก่อนทีจะเปิ ดกิจการทีใหญ่ข้ ึนไปอีก ่ ่
 22. 22. 4.ระรินทิพย์ พิพฒน์ไพบูลย์ เธอมีควงตากลมโตภายใต้ ั ่ขนตางอนยาวเปล่งประกายสดใสและผิวพรรณทีขาวละเอียดเนียนอีกทังภายนอกยังตรึงสายตาของผูพบเห็นไว้อย่างง่ายดาย เธอ ้ ้ ี่ ่เรียนมหาวิทยาลัยปี สคณะบริหารการจักการท่องเทียวและการ ่โรงแรม เพราะเธอมีความชอบในเรืองนี้และมุงหมายอยากจะมา ่ ่ ัช่วยพิมพ์แขแม่ของเธอทีบริษทอีกด้วย
 23. 23. 5.ธนาธิป วีระวรกุล เขาเคยเรียนโรงเรียนเดียวกับระริน ่ทิพย์ เขาได้ข้ ึนชือว่าเป็ นหนุ่มฮอตของโรงเรียน ทังเรียนดี กีฬาเด่น ้ ่และทีสาคัญรูปร่างหน้าตาดี สูงโปร่ง ดูเข้มและเป็ นผูใ้ หญ่ ธนาธิปอายุยสบหกปี แล้ว เขากาลังเรียนปริญญาโทด้านการเกษตรอยูที่ ี่ ิ ่มหาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เพราะจะมาบริหารงานทีบานไร่อย่าง ่ ้เต็มรูปแบบ
 24. 24. ภาษาที่ใช้ในเรืองกุหลาบประกาศิต ่ เป็ นภาษาทีผอานอ่านแล้วเข้าใจตรงกันกับจุดประสงค์ท่ี ่ ู้ ่ ่่ ่ผูเ้ ขียนต้องการกล่าวถึง เป็ นภาษาทีอานง่าย เข้าใจง่าย เนื้อเรืองไม่สลับซับซ้อนมากนัก เลือกใช้คาถูกต้องตามความหมายที่ต้องการ เลือกใช้คาได้หลากหลายไม่นาเบื่อแสดงถึงสติปัญญา ่ของนักเขียนได้ดี
 25. 25. ผูจดทา ้ันางสาวกาญจนา กุลเมฆา ชัน ม. 6/3 เลขที่ 35 ้
 26. 26. ขอขอบคุณทุกคนที่ตงใจชมค่ะ ั้

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

1,026

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×