Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
oljeteknologiindustrien
Hva kan vi lære av sub-sea eventyret?

BEST-konferansen
Oslo 13.2.2014
Torkil Bjørnson
Torkil Bjør...
Oljeteknologiindustrien	
  
-­‐	
  vår	
  «nye	
  fastlandsindustri»	
  

2012:
•  Omsetning totalt 460 mrd NOK
•  Omsetni...
Vik9ge	
  årsaker	
  9l	
  suksessen	
  
•  Good	
  will	
  avtalene	
  
•  Baserte	
  oss	
  på:	
  
–  Hva	
  vi	
  kunn...
Hva	
  gjorde	
  vi	
  på	
  Kongsberg	
  midt	
  på	
  70-­‐tallet?	
  
•  Kombinerte:	
  
– 
– 
– 
– 

Forsvars-­‐	
  og...
Kongsbergindustrien	
  i	
  dag	
  er	
  mangfoldig	
  
	
  

Aircraft;	
  3	
  %

+40+

• 
• 
• 
• 
• 

Omsetning: 40 mrd...
Kongsberg	
  er	
  en	
  global	
  kompetanseklynge	
  
kompetanse	
  =	
  kunnskap	
  x	
  erfaring	
  x	
  holdninger	
 ...
Eksempler	
  på	
  oljeteknologi	
  fra	
  Kongsberg	
  	
  

Maritime operasjoner
Dynamisk posisjonering

Undervannsopera...
 Bakteppet	
  i	
  2014	
  
	
  

Norsk	
  teknologiindustri	
  har	
  aldri	
  vært	
  mer	
  konkurranseutsa%!	
  
1. 
2...
Videreutvikle	
  vertskapsa_rak9vitet	
  	
  
for	
  eierne	
  av	
  de	
  globale	
  bedri`ene	
  
•  Tenker	
  langsik9g...
NCE	
  Systems	
  Engineering’s	
  ambisjon	
  og	
  strategi	
  
	
  	
  
	
  NCE	
  Systems	
  Engineering	
  skal	
  bi...
Sterke	
  klyngeverdier	
  skaper	
  økt	
  a_rak9vitet	
  
Pre-competitive technologies

Innovasjons-­‐/klyngesamarbeid:	...
Nye	
  næringer	
  vil	
  spinge	
  ut	
  fra	
  oljeteknologien	
  

•  En	
  dag	
  vil	
  vi	
  anvende	
  vår	
  
tekn...
Eksempler	
  på	
  læringsmuligheter	
  	
  
• 
• 
• 
• 
• 

Samarbeid	
  te_	
  med	
  de	
  mest	
  krevende	
  kundene/...
Takk	
  for	
  
oppmerksomheten!	
  

For	
  mer	
  info:	
  
www.nce-­‐se.no	
  
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

BEST-konferansen 2014 - Torkil bjørnson, nce

585 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BEST-konferansen 2014 - Torkil bjørnson, nce

 1. 1. oljeteknologiindustrien Hva kan vi lære av sub-sea eventyret? BEST-konferansen Oslo 13.2.2014 Torkil Bjørnson Torkil Bjørnson Halden, 6.2.2014
 2. 2. Oljeteknologiindustrien   -­‐  vår  «nye  fastlandsindustri»   2012: •  Omsetning totalt 460 mrd NOK •  Omsetning internasjonalt 190 mrd NOK •  Betalte ca 190 mrd NOK i skatt •  Ca 250.000 ansatte •  Ca 3.000 bedrifter •  Virksomhet i 99 % av landets kommuner •  Verdensledende (50 - 90 % mkd andeler) •  Teknologiledende: •  •  Velegnet for nye utbyggingsområder Overførbar til andre bransjer PMS 306C
 3. 3. Vik9ge  årsaker  9l  suksessen   •  Good  will  avtalene   •  Baserte  oss  på:   –  Hva  vi  kunne  i  Norge  (mari9mt,  prosessindustri,  gruver)   –  Hva  amerikanerne  kunne  om  oljeproduksjon  på  land   –  Helhetstenking  og  samarbeidskulturen   •  Nasjonale,  krevende  kunder  (Statoil,  Hydro,  Saga)  som   var  åpne  for  (konkurrerende)  nytenking   •  Samarbeid  i  hele  verdikjeden  (fra  FoU  9l  operatør)   •  Bygde  «stein  på  stein»   •  Nordsjøen  som  «testlaboratorium»  
 4. 4. Hva  gjorde  vi  på  Kongsberg  midt  på  70-­‐tallet?   •  Kombinerte:   –  –  –  –  Forsvars-­‐  og  datateknologi   NTNU  –  Kyberne9kk  (Balchen)   Offensiv  reder  (Stolt  Nilsen)   Industritradisjon   Ø  Og  utviklet  dynamisk  posisjoneringssystem  for  skip   •  Kombinerte:   –  –  –  –  Forsvars-­‐,  data-­‐,  og  hydraulikkteknologi   Samarbeid  med  amerikansk  leverandør     Krevende  oljeselskap  (Shell/Statoil)   Industritradisjon   Ø  Og  utviklet  undervanns  produksjonsprodukter/-­‐systemer   v Dere%er  har  det  vært  et  «eventyr»  
 5. 5. Kongsbergindustrien  i  dag  er  mangfoldig     Aircraft;  3  % +40+ •  •  •  •  •  Omsetning: 40 mrd NOK/år Internasjonalt: 85 % R&D&I: 3 mrd NOK/år 23.000 ansatte, 8.000 på Kongsberg > 200 lokasjoner i > 40 land Others;  3  % Automotive;   19  % Defence/ space;   21  % Offshore/ maritime;   54  %
 6. 6. Kongsberg  er  en  global  kompetanseklynge   kompetanse  =  kunnskap  x  erfaring  x  holdninger     Subse a   «Ekte saker vokser når de deles med fler» Space   Felles   kompetanse-­‐   base     Anne Grete Preus Bil   Flym otor   Læring: •  Samarbeid med andre •  Del kompetanse •  Vær raus •  Tenk klynger (utfordrende, effektivt)
 7. 7. Eksempler  på  oljeteknologi  fra  Kongsberg     Maritime operasjoner Dynamisk posisjonering Undervannsoperasjoner Kartlegging AUV (droner) Subsea produksjon «Subsea to market» Subsea navigasjon, miljøovervåkning Integrerte operasjoner Fjernstyring Datakommunikasjon
 8. 8.  Bakteppet  i  2014     Norsk  teknologiindustri  har  aldri  vært  mer  konkurranseutsa%!   1.  2.  3.  4.  Akselererende  globalisering     Kunnskapseksplosjon,  spesielt  i  Asia     Økende  dynamikk  i  økonomien  og  markedet   Global  konkurranse  på  nye  områder:   –  Konserninternt,  langs  hele  verdikjeden   Ø Kamp  om  kompetansen   Ø Konkurranse  om  vertskapsrollen     Dette gjelder for alle globale bedrifter og klynger
 9. 9. Videreutvikle  vertskapsa_rak9vitet     for  eierne  av  de  globale  bedri`ene   •  Tenker  langsik9g  og  handler  globalt  i  alle  ledd   •  Har  ambisiøse  krav  9l  sine  enheter  i  høykostlandet  Norge   •  Verdse_er  systemkompetansen  og  det  høye  kompetansenivået   •  Tiltrukket  av  den  «norske  modellen»  og  samarbeidsmulighetene   •  Høye  forventninger  9l  myndighetene  og  rammebe9ngelser   (forutsigbarhet  og  fleksibilitet)   •  Forventer  at  innovasjonstakten  øker  raskere  enn  kostnadene   Dette gjelder for alle med globale ambisjoner
 10. 10. NCE  Systems  Engineering’s  ambisjon  og  strategi        NCE  Systems  Engineering  skal  bidra  9l  at  Kongsberg  videreutvikler   seg  som  en  av  verdens  mest  a_rak9ve  klynger  for  utvikling  og   industrialisering  av  høyteknologiske  løsninger    NCE  SE  skal  arbeide  for  å  styrke  vertskapsa%rakIviteten:   1.  utvikle  og  styrke  relevante  klyngeverdier  (synergimuligheter)   2.  være  pådriver  for  økt  steds-­‐/regionsa_rak9vitet       3.  påvirke  nasjonale  rammebe9ngelser      
 11. 11. Sterke  klyngeverdier  skaper  økt  a_rak9vitet   Pre-competitive technologies Innovasjons-­‐/klyngesamarbeid:   Strat. teknologi/ kompetanse Potensial for innovasjonssamarbeid og klyngeverdier Basisteknologi og -kompetanse •  •  •  •  •  •  •  •  •    Nye,  industrirelevante  studie9lbud   Felles  kompetanseutvikling   Felles  kunnskapsinnhen9ng/-­‐deling   Felles  FoU-­‐prosjekt   Bransjeoverskridende  innovasjon   Samarbeid  om  ny_  næringsliv   Verdikjede-­‐  og  SMB-­‐utvikling       Felles  tjeneste-­‐/infrastrukturutvikling   Møteplasser  og  ne_verk   Dette gjelder spesielt for kompetanseintensive klynger
 12. 12. Nye  næringer  vil  spinge  ut  fra  oljeteknologien   •  En  dag  vil  vi  anvende  vår   teknologiske  spisskompetanse  9l  å   bli  best  på  noe  helt  annet,  noe  som   vi  ennå  ikke  kjenner  navnet  på…   Foto: Tankii Romfart Foto: Rob Gutro, NASA •  Nye  næringer  –  som  fornybar   energi,  romfart  og  helse  –  springer   nå  ut  av  oljeteknologiindustrien   Helse Fornybar energi Foto: AndJohan •  Det  norske  oljeeventyret  var  basert   på  vår  kompetanse  fra  andre   næringer  
 13. 13. Eksempler  på  læringsmuligheter     •  •  •  •  •  Samarbeid  te_  med  de  mest  krevende  kundene/brukerne   Spisset  kompetansesamarbeid  og  erfaringsutveksling   Bransjeoverskridende  samarbeid   Tenk  klynger  og  klynge-­‐9l-­‐klynge  samarbeid   Teknologioverføring  9l  andre  bransjer:                    Eksempler  innen  fornybar  energi:   •  Dyp  geotermisk  energi:   –  Geologi   –  Brønnkonstruksjon/-­‐dri`   –  Boreteknologi   –  Energikonvertering  og  –transport   •  Off-­‐shore  vindkra`:   –  Mari9me  operasjoner   –  Flytende  installasjoner   –  Installasjon,  dri`,  vedlikehold  
 14. 14. Takk  for   oppmerksomheten!   For  mer  info:   www.nce-­‐se.no  

×