Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

พลังงานทดแทนและโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

10,124 views

Published on

 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

พลังงานทดแทนและโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

 1. 1. โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ พลังงานทดแทนและโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
 2. 2. โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ <ul><li>โรงไฟฟ้าโดยทั่วๆไปแล้ว นิยมใช้หลักการของกังหันไอน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้า กล่าวง่ายๆก็คือ สร้างไอน้ำความดันสูงไปหมุนกังหันที่มีเพลาต่ออยู่กับเครื่องปั่นไฟ ทำให้เครื่องปั่นไฟสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมา โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ สามารถแบ่งได้ 5 ประเภท </li></ul><ul><li>1 . โรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเตา </li></ul><ul><li>2 . โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิน 1-3 = โรงไฟฟ้าพลังงานฟอสซิล </li></ul><ul><li>3 . โรงไฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ </li></ul><ul><li>4 . โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ </li></ul><ul><li>5 . โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน </li></ul>
 3. 3. วัฏจักรกังหันไอน้ำ <ul><li>วัฏจักรนี้จะมีอุปกรณ์หลักๆ คือ เครื่องกำเนิดไอน้ำ กังหันไอน้ำ คอนเดนเซอร์ คูลลิ่งทาวเวอร์ ปั๊ม ส่วนอุปกรณ์ช่วยในระบบได้แก่ พัดลม วาล์ว อุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ </li></ul>
 4. 4. วัฏจักรแรงคินอุดมคติ <ul><li>วัฏจักรแรงคิน เป็นวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกับไอและของเหลว ซึ่งวัฏจักรของกังหันไอน้ำในโรงไฟฟ้า ก็จัดว่าเป็นวัฏจักรแรงคิน ซึ่งวัฏจักรแรงคินนี้ เป็นวัฏจักรที่ย้อนกลับได้ภายในระบบ ของไหลจะไหลผ่านกังหันและปั๊มแบบอะเดียบาติก และไม่มีความดันสูญเสียระหว่างเคลื่อนที่ในท่อ </li></ul><ul><li>อะเดียบาติก = ไม่มีการถ่ายเทความร้อน </li></ul><ul><li>รีเวอร์ซิเบิล = ระบบย้อนกลับได้ </li></ul>
 5. 5. <ul><li>3 – 4 เป็นกระบวนการปั๊ม </li></ul><ul><li>รีเวอร์ซิเบิล - อะเดียบาติก </li></ul><ul><li>4 – 1 เป็นกระบวนการนำความ </li></ul><ul><li>ร้อนเข้าสู่น้ำในหม้อน้ำที่ </li></ul><ul><li>ความดันคงที่ </li></ul><ul><li>1 – 2 เป็นกระบวนการขยายตัว </li></ul><ul><li>รีเวอร์ซิเบิล - อะเดียบาติก </li></ul><ul><li>ของไอน้ำในกังหัน </li></ul><ul><li>2 – 3 เป็นกระบวนการถ่ายเท </li></ul><ul><li>ความร้อนออกภายใน </li></ul><ul><li>คอนเดนเซอร์ที่ความดัน </li></ul><ul><li>คงที่ </li></ul>
 6. 6. พลังงานทดแทน <ul><li>พลังงานใดๆที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงานซึ่งมีการสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป </li></ul><ul><li>พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง พลังงานคลื่นในทะเล พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ำ พืช ขยะ </li></ul><ul><li>มีลักษณะกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำมาใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานประเภทน้ำมันหรือถ่านหิน </li></ul>
 7. 7. ข้อจำกัดของแหล่งพลังงานปัจจุบัน <ul><li>การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล เกิดสภาวะเรือนกระจก </li></ul><ul><li>ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศไทยปล่อย มีค่าประมาณ </li></ul><ul><li>ร้อยละ 2 ของปริมาณก๊าซที่ปล่อยออกทั้งหมดของโลก </li></ul><ul><li>ประเทศไทยได้ให้สัตยาบรรณในอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก เดือนธันวาคม 2537 เช่น การลดการปล่อย CO 2 เป็นต้น </li></ul>
 8. 8. พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) <ul><li>เป็นข้อผูกพันทางกฎหมายที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายในการรับมือกับสภาวะโลกร้อน ( Global Warming ) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC ) กล่าวคือเป็นกลไกในการทำให้อนุสัญญาดังกล่าวมีผลในทางปฏิบัตินั่นเอง </li></ul><ul><li>พิธีสารเกียวโตตั้งชื่อขึ้นตามสถานที่ในการเจรจาที่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ . ศ . 2540 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ . ศ . 2548 ปัจจุบันมีประเทศที่ให้สัตยาบันแล้ว 169 ประเทศ ( ณ เดือน ธันวาคม พ . ศ . 2549 ) </li></ul><ul><li>โดยมีเป้าหมายคือ กลุ่มประเทศอุตสาหกรรม (Annex 1) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ ก๊าซในกลุ่มไฮโดรฟลูโอโรคาร์บอน ( HFCs ) และเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน ( PFCs ) ในปี พ . ศ . 2553 ลง 5.2% เมื่อเทียบกับปี พ . ศ . 2533 </li></ul>
 9. 9. <ul><li>พิธีสารเกียวโตมี 3 กลไกที่มุ่งจะช่วยให้ประเทศพัฒนาแล้วบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ได้แก่ </li></ul><ul><li>การดำเนินการร่วมกัน ( Joint Implementation, JI ) </li></ul><ul><li>การค้าขายแลกเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจก ( Emissions Trading, ET ) </li></ul><ul><li>กลไกการพัฒนาที่สะอาด ( Clean Development Mechanism, CDM ) </li></ul><ul><li>ประเทศไทยเป็นประเทศนอก Annex 1 ซึ่งไม่มีผลบังคับ ประเทศไทยซึ่งได้ให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโตแล้วเมื่อ 28 สิงหาคม พ . ศ . 2545 จะเป็นเรื่องของกลไกการพัฒนาที่สะอาดซึ่งเราสามารถเลือกร่วมโครงการได้ตามความสมัครใจ โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักแห่งชาติ ( National Focal Point ) ของอนุสัญญาและพิธีสาร </li></ul>
 10. 10. พลังงานทดแทนถูกจำแนกออกเป็น 16 ประเภท <ul><li>ชีวมวลของแข็ง </li></ul><ul><li>เชื้อเพลิงชีวภาพของเหลว </li></ul><ul><li>ก๊าซชีวภาพ </li></ul><ul><li>ถ่านหิน </li></ul><ul><li>หินน้ำมัน </li></ul><ul><li>ทรายน้ำมัน </li></ul><ul><li>พลังงานนิวเคลียร์ </li></ul><ul><li>ก๊าซธรรมชาติ </li></ul><ul><li>ก๊าซมีเทนจากเหมืองถ่านหิน </li></ul><ul><li>พลังงานไฮโดรเจน </li></ul><ul><li>พลังงานน้ำ </li></ul><ul><li>พลังงานลม </li></ul><ul><li>พลังงานคลื่น </li></ul><ul><li>พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง </li></ul><ul><li>พลังงานแสงอาทิตย์ </li></ul><ul><li>พลังงานความร้อนใต้พิภพ </li></ul>
 11. 11. แหล่งพลังงานฟอสซิล <ul><li>ก๊าซธรรมชาติ </li></ul>
 12. 14. ลิกไนต์และถ่านหิน
 13. 16. ปิโตรเลียม
 14. 17. พฤศจิกายน 2554 มิถุนายน 2552 กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว มิถุนายน 2553
 15. 18. แหล่งพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน <ul><li>พลังงานน้ำ </li></ul><ul><li>ชีวมวล </li></ul><ul><li>แสงอาทิตย์ </li></ul><ul><li>พลังลม </li></ul><ul><li>พลังงานความร้อนใต้พิภพ </li></ul>
 16. 19. พลังงานน้ำ <ul><li>ในประเทศไทยมีกำลังผลิตรวมกันประมาณ 29,900 เมกะวัตต์ </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก </li></ul>
 17. 20. โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบ่งตามลักษณะการบังคับน้ำ เพื่อผลิตไฟฟ้า <ul><li>โรงไฟฟ้าแบบมีน้ำไหลผ่านตลอดปี </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าแบบสูบน้ำกลับ </li></ul>
 18. 21. โรงไฟฟ้าแบบมีน้ำไหลผ่านตลอดปี เขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 19. 23. โรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี
 20. 25. โรงไฟฟ้าแบบมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เขื่อนภูมิพล
 21. 27. โรงไฟฟ้าแบบสูบน้ำกลับ โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์
 22. 29. เขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศไทย <ul><li>เขื่อนแก่งกระจาน </li></ul><ul><li>เขื่อนวชิราลงกรณ์ </li></ul><ul><li>เขื่อนจุฬาภรณ์ </li></ul><ul><li>เขื่อนท่าทุ่งนา </li></ul><ul><li>เขื่อนภูมิพล </li></ul><ul><li>เขื่อนน้ำพุง </li></ul><ul><li>เขื่อนบางลาง </li></ul><ul><li>เขื่อนปากมูล </li></ul><ul><li>เขื่อนรัชชประภา </li></ul><ul><li>เขื่อนศรีนครินทร์ </li></ul><ul><li>เขื่อนสิริกิติ์ </li></ul><ul><li>เขื่อนสิรินธร </li></ul><ul><li>เขื่อนอุบลรัตน์ </li></ul><ul><li>เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ้ม </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าบ้านสันติ </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองช่องกล่ำ </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าบ้านยาง </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าห้วยกุยมั่ง </li></ul>
 23. 30. ชีวมวล <ul><li>แกลบ </li></ul><ul><li>ชานอ้อย </li></ul><ul><li>เศษไม้ </li></ul><ul><li>กากปาล์ม </li></ul><ul><li>กากมันสำปะหลัง </li></ul><ul><li>กากมันสำปะหลัง </li></ul><ul><li>ซังข้าวโพด </li></ul><ul><li>กาบและกะลามะพร้าว </li></ul><ul><li>ส่าเหล้า </li></ul>สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติ และสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้
 24. 31. <ul><li>พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีระบบหลักๆอยู่ทั้งหมด 5 ระบบ คือ </li></ul><ul><li>การเผาไหม้โดยตรง (Direct-Fired) </li></ul><ul><li>การเผาไหม้โดยใช้เชื้อเพลิง 2 ชนิดขึ้นไป (Cofiring) </li></ul><ul><li>แก้สซิฟิเคชั่น (Gasification) </li></ul><ul><li>การย่อยสลายแบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) </li></ul><ul><li>ไพโรไลซิส (Pyrolysis) </li></ul>
 25. 32. การเผาไหม้โดยตรง (Direct-Fired)
 26. 33. การเผาไหม้โดยใช้เชื้อเพลิง 2 ชนิดขึ้นไป (Cofiring)
 27. 34. แก้สซิฟิเคชั่น (Gasification)
 28. 35. การย่อยสลายแบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion)
 29. 36. กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis)
 30. 37. ศักยภาพของพลังงานชีวมวลในประเทศไทย <ul><li>ชีวมวลเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม </li></ul><ul><li>- แก้สชีวภาพจากน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการเกษตรและฟาร์ม </li></ul><ul><li>ปศุสัตว์ขนาดใหญ่ </li></ul><ul><li>- วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร เช่น แกลบ และเศษไม้ จาก </li></ul><ul><li>อุตสาหกรรมไม้แปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ </li></ul>
 31. 38. <ul><li>ชีวมวลที่ผลิตเพื่อพลังงานเป็นการเฉพาะ </li></ul><ul><li>- การปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า </li></ul><ul><li>ขยะชุมชน </li></ul><ul><li>- เทคโนโลยีการใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้รับการพัฒนาจนมีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่งและใช้ได้ในบางประเทศแล้ว </li></ul>
 32. 39. พลังแสงอาทิตย์ <ul><li>เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน (silicon) แกลเลียมอาร์เซไนด์ (Gallium Arsenide) เป็นต้น </li></ul><ul><li>ซึ่งเมื่อเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบ เพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ </li></ul><ul><li>เมื่อนำขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถทำงานได้ </li></ul>
 33. 43. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย <ul><li>โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน </li></ul><ul><li>สถานีพลังงานแสงอาทิตย์คลองช่องกล่ำ จังหวัดสระแก้ว </li></ul><ul><li>สถานีพลังงานแสงอาทิตย์สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ </li></ul><ul><li>สถานีพลังงานทดแทนพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต </li></ul><ul><li>โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร จ . อุบลราชธานี </li></ul>
 34. 44. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผาบ่อง
 35. 45. สถานีพลังงานแสงอาทิตย์คลองช่องกล่ำ
 36. 46. สถานีพลังงานแสงอาทิตย์สันกำแพง
 37. 47. สถานีพลังงานทดแทนพรหมเทพ
 38. 48. โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร จ . อุบลราชธานี
 39. 49. พลังลม
 40. 50. โรงไฟฟ้าพลังงานลมแหลมพรหมเทพ
 41. 51. โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
 42. 52. พลังงานความร้อนใต้พิภพ
 43. 53. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝาง

×