Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Лични инвестиции (Personal Investments)

398 views

Published on

Кампания "Лични инвестиции" на Пощенска банка, 2011 г. - инициатива на Никола Цокев, Главен експерт Борсова търговия и посредничество.

Презентация, представяща кампанията пред експертите Персонално банкиране на Пощенска банка, които предлагат и услугите на отдел Борсова търговия и посредничество.

Управлението на личните спестявания включва инвестирането им, за да можем да постигнем две основни цели:
а) да запазим стойността на спестяванията от ерозията на инфлацията
б) да получим доход от капитала, който сме събрали и съхранили

Никъде няма абсолютна сигурност и дори парите в брой носят рискове. Затова инвестициите се диверсифицират. Диверсификация в рамките на един клас активи обаче не помага да избегнем най-съществените рискове (пазарен риск и системен риск). Само диверсификацията между различни класове активи (asset allocation) може да намали тези рискове и така да ограничи общия риск на инвестиционния ни портфейл.

ETF революция: вече имаме инструмент, който прави диверсификацията в различни класове активи и географски региони достъпна за дребните индивидуални инвеститори. Вече можем с малки суми от личните си спестявания да инвестираме в Австралия, Китай или Индонезия например, при това без да излизаме от вкъщи.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Лични инвестиции (Personal Investments)

 1. 1. Лични инвестиции Никола Цокев Главен експерт “Търговия с акции” Юробанк И Еф Джи България АД Януари 2012 г.
 2. 2. Основни теми
 3. 3. Персонално банкиране и ИП
 4. 4. Стремеж към натрупване •Всеки човек се стреми към благоденствие •Благоденствието се осигурява чрез натрупване на богатство (ресурси, пари) •Натрупването се постига чрез управление на доходите (спестяване) и управление на капитала (инвестиране)
 5. 5. Управление на доходите Превишението на приходите над разходите води до натрупване на капитал Бюджет (Отчет за доходите) Приходи Разходи Излишък Състояние (Баланс) Активи Пасиви Ръст на капитала
 6. 6. Управление на доходите Превишението на разходите над приходите води до натрупване на дълг Бюджет (Отчет за доходите) Приходи Разходи Дефицит Състояние (Баланс) Активи Пасиви Ръст на дълга
 7. 7. Управление на капитала • Основни цели: – запазване на стойността на капитала – получаване на доход от капитала • Основни средства: – пари в брой – инвестиционни активи – търговска дейност (собствен бизнес)
 8. 8. Основни класове активи
 9. 9. Дори парите в брой носят рискове номинално изменение реално изменение пари под дюшека 0.0% -24.9% краткосрочни депозити 30.8% -1.8% средносрочни депозити 36.4% 2.4% икономически растеж 54.9% 16.4% Инфлация 33.1% 1000 лв през 2006 = 1331.04 лв днес
 10. 10. България: Популярни инвестиции
 11. 11. България: Слабо популярни инвестиции
 12. 12. Абсолютна сигурност няма Не съществуват безрискови активи
 13. 13. Сравнение на основни класове активи Клас активи, икономически растеж, инфлация 1000 лв 2001 г. Изменение за периода Средногодишно изменение Волатилнос т (Пазарен риск) Възвръщаемо ст/Пазарен риск Номинално Реално Номинално Реално Акции - Sofix 5309.87 431% 355.9% 43.1% 35.6% 55.1% 0.65 Злато 3487.00 249% 173.6% 24.9% 17.4% 15.4% 1.13 Жилища - общо 3016.59 202% 126.6% 20.2% 12.7% 20.2% 0.63 Жилища - София 2711.30 171% 96.0% 17.1% 9.6% 16.8% 0.57 БВП 2572.18 157% 82.1% 15.7% 8.2% 4.9% 1.67 Депозити 6-12 м 1812.15 81% 6.1% 8.1% 0.6% 4.7% 0.13 Потребителски цени 1751.06 75% 0.0% 7.5% 0.0% 0.0% n.a. Депозити 3-6 м 1701.39 70% -5.0% 7.0% -0.5% 4.8% -0.10 CHF 1177.32 18% -57.4% 1.8% -5.7% 5.8% -0.99 GBP 698.46 -30% -105.3% -3.0% -10.5% 8.2% -1.29 USD 612.39 -39% -113.9% -3.9% -11.4% 11.6% -0.98 Възвръщаемост за периода 2001 – 2011 г.
 14. 14. Диверсификация на активите • Всеки клас активи носи своите рискове • Всеки клас активи има предимства и недостатъци • Диверсификация в рамките на един клас активи не помага за избягване на най-съществените рискове • Диверсификацията между различни класове активи (asset allocation) намалява общия риск и оптимизира качествата на портфейла В комбинация активите взаимно се допълват
 15. 15. Нашите услуги • Достъп до чуждестранни фондови пазари в 26 страни • Предоставяне на анализи и друга информация • Удължено работно време: от 8.30 до 23.00 ч. • Разплащане в лева, долари и евро • Съхранение на закупените финансови инструменти Достъп до най-големите световни финансови центрове
 16. 16. Пазари в 26 страни на 4 континента Достъп до най-големите световни финансови центрове
 17. 17. Възможности за инвестиране • Акции, облигации и валути – Експозиция към развити пазари – Експозиция към екзотични развиващи се пазари • Борсови стоки, суровини и ценни метали • Недвижими имоти • Глобална диверсификация Развитите фондови пазари предлагат експозиция към всички основни класове активи
 18. 18. ETFs: революция на фондовите пазари • Имаме компютри, които побираме в джоба си • Но имаме и инструмент, чрез който да поберем целия свят в портфейла си • Инвестираме в стотици компании от целия свят за по-малко от 50 USD • Инвестираме в Австралия, Виетнам, Канада, Перу или Индонезия например, при това без да излизаме от къщи • Конструираме глобален инвестиционен портфейл чрез няколко ETFs • Диверсифицираме инвестиция от няколко хиляди долара или евро между недвижими имоти, злато, акции и суровини Да “купим” света за $50?!
 19. 19. Характеристики на ETFs • Следват базов актив (пасивна стратегия) • Лесен достъп до цели пазари, сектори, класове активи • Ниски разходи (комисиони на ИП, такса за управление) • Висока ликвидност – котират се от маркет мейкъри • Цената се определя от нетната стойност на активите ETFs са популярни заради своите характеристики
 20. 20. Актуални инвестиционни теми
 21. 21. Край Благодаря за вниманието. Никола Цокев, Януари 2012 г.

×