Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ป1

53 views

Published on

thjyhjyj

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ป1

  1. 1. ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 1 เด็กหญิงพิชญาภา กาฬภักดี ยาย่า 2 เด็กหญิงธนพร โคตถา เนย 3 เด็กหญิงเบญญาภา วรรณพงศ์ แอน 4 เด็กชายก่อสกุล กองสินแก้ว กันต์ 5 เด็กหญิงวรัญญา วังแก้ว ฟ้าใส 6 เด็กชายธนกร ปาทาน เคอร์ฟิว 7 เด็กหญิงชนาภัทร ขุนหอม แตงโม 8 เด็กหญิงปิ่นมณี แก้วน้อย ปิ่น 9 เด็กชายสิรภพ ไชยมาตร พร้อม 10 เด็กชายกฤษฏ ทินประภานนท์ ออโต้ 11 เด็กชายธนาพร เมโฆ ซัน 12 เด็กชายธนพล อมรวงศ์ เพชร 13 เด็กหญิงสุภัชชา ผุยพรม สปาย 14 เด็กหญิงธัญญาพัทธ์ จิรนภาวิบูลย์ พลอยใส 15 เด็กหญิงทิชาฎา อาแพงพันธ์ รถเมย์ 16 เด็กชายกรวิชญ์ ศรีนิลพันธุ์ ท็อปกัน 17 เด็กหญิงธีรกานต์ เลขพัฒน์ ปลายฟ้า 18 เด็กหญิงณัฐรดา โมฬีชาติ ปรายฟ้า 19 เด็กหญิงอริสา โสมอ่อน ปันปัน 20 เด็กชายณัฐวุฒิ เรืองหนองหว้า นัตโต้ 21 เด็กหญิงปวริศา เจริญผล ปลาย 22 เด็กชายจิรวิช ศุภสุข ไอคิว 23 เด็กชายรัชกฤช ตันอิ่ม อั่งเปา 24 เด็กชายธนรัช แสนทวีสุข ต้นกล้า รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครูประจาชั้น นางสรัญญา สัญชญาภัทร
  2. 2. ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 25 เด็กชายชนชน พุดสาร เท็นเท็น 26 เด็กชายพิษณุพันธ์ คาดีภักดิ์ เตเต้ 27 เด็กหญิงธันยรัตน์ เครือสิงห์ ออมสิน 28 เด็กชายธีรวัฒน์ อัศวจิตต์ภักดี ธี 29 เด็กชายธีรภัทร สีระวัตร ธีร์ 30 เด็กหญิงปิยะรัตน์ ภูมี น้า 31 เด็กชายสิริพงษ์ โนนใหญ่ ตุ๊ต๊ะ 32 เด็กชายภูวนัต ป้องแก้ว พิวเตอร์ 33 เด็กหญิงจิรญดา ดรุกาญจน์พฤฒิ ปิ๊งปิ้ง 34 เด็กหญิงนิสากร มีแวว อะตอม 35 เด็กชายปรวรรตน์ เพ็ชรักษ์ ปอโต้ 36 เด็กหญิงนลินนิภา คงทะเล ออมสิน 37 38 39 40 41 42 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครูประจาชั้น นางสรัญญา สัญชญาภัทร
  3. 3. ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 1 เด็กชายปุณณวรรธน์ อัตศรัณย์ เชน 2 เด็กหญิงธัญญาพร มีห่วง อันญ่า 3 เด็กชายชัญญ์ธนพัศ สุนทรสถาพร นพัศ 4 เด็กชายธนกร ชาวเลย ชีต้า 5 เด็กหญิงพัชรนันท์ บุณยรัตพันธุ์ เพ้นท์ 6 เด็กหญิงอาทิตยา ศรีธัญรัตน์ ปุยนุ่น 7 เด็กชายสาริศ ฉัตรสุวรรณ โต 8 เด็กหญิงพีราดา พันธ์พิบูลย์ ยิปซี 9 เด็กชายวีรเดช อนุชาติ เป็นไทย 10 เด็กหญิงรตนพร บุญสง่า แตงโม 11 เด็กหญิงชญานุช โกศัลวิตร ฟ้าใส 12 เด็กชายพิพัฒนชัย พวงธรรม ภูมิ 13 เด็กชายธันยธร ภาณุมาศภิญโญ บูจี้ 14 เด็กหญิงกชพร พินธุโท ไอซ์ 15 เด็กหญิงสิริลักษณ์ ประเสริฐ์พลกรัง จ๊ะจ๋า 16 เด็กหญิงจิรัชยา แถลงจิตต์ ใบเตย 17 เด็กชายชาวิน น้าใจดี ไตเติ้ล 18 เด็กชายณัฐวัฒน์ หลาทอง กัปตัน 19 เด็กหญิงกันติชา วัฒนกูล ปูเป้ 20 เด็กหญิงพรรษา คาขยาย ปาย 21 เด็กชายเดชาวัต ปุราเพ็ญ น้าสิงห์ 22 เด็กหญิงพิชญธิดา จาปาพันธ์ เมเปิ้ล 23 เด็กชายจิรโชติ วิลาวรรณ โอ๊ต 24 เด็กหญิงปัญญาภรณ์ รักษาวงศ์ ชมพู่ รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครูประจาชั้น นางสุมาลี สุขวุฒิยา
  4. 4. ที่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ 25 เด็กหญิงกมลพร ภูทอง จีน่า 26 เด็กชายตรัยคุณ สุธารงเดช ไต้ฝุ่น 27 เด็กชายปรัชญา ราชชมพู ปอร์เช่ 28 เด็กชายจิรายุทธ สกุลวา เอส 29 เด็กหญิงภัทรธิดา สาเภา แพม 30 เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์มาเมือง ฟ้าสวย 31 เด็กหญิงพณณกร ผลทวี เพลง 32 เด็กหญิงอภิรวดี บรรพต โฟม 33 เด็กหญิงรสริน รื่นจิตร ใบม่อน 34 เด็กชายธนกฤต สกุลเดชอุดม ฟีโน่ 35 เด็กชายกฤษกร นุตโร เติร์ก 36 เด็กหญิงพิชญาภา สารบูรณ์ แพน 37 38 39 40 41 42 ครูประจาชั้น นางสุมาลี สุขวุฒิยา รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

×