Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

อ1

79 views

Published on

ghgh

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

อ1

  1. 1. ที่ ชื่อเล่น หมายเหตุ 1 เด็กชายอัครวัฒน์ บุญศรี ภูมิใจ 2 เด็กหญิงกัญญสิริ เมธาวิรัตน์ อันดา 3 เด็กชายธนภัทร สิทธิ ทาม 4 เด็กหญิงเบญญาภา คาจันทร์ ข้าวหอม 5 เด็กหญิงตฤณ ชัยแสง ติน ติน 6 เด็กหญิงพัทธนันท์ สืบภา ณิชา 7 เด็กชายเจ้าสมุทร ลาดสาวแห จ้าว 8 เด็กชายณชพล พรมสาร ป๋องแป๋ง 9 เด็กหญิงพรรณวรท พาสาลี ฟ้าใส 10 เด็กชายกฤษกร มูลมั่ง กาฟิวส์ 11 เด็กชายธนกฤต เชื่อวงษ์บุญ เอ็กตร้า 12 เด็กหญิงนันทิกานต์ นามแก้ว โบว์ลิ่ง 13 เด็กหญิงอาริยา กุลบุตร ปรายฟ้า 14 เด็กชายภาณุพงศ์ สุยโพธิ์น้อย น้ามนต์ 15 เด็กชายชรัณ ศุภวิจิตร ธีร์ 16 เด็กหญิงชัญญานุข แสนทวีสุข ขวัญข้าว 17 เด็กหญิงณภัชชา บุญทองล้วน พลอยใส 18 เด็กชายศุภณัฐ ศิริอ่อน ปูเป้ 19 เด็กชายมนัสพล พันธ์พิบูลย์ เก้า 20 เด็กชายพัชรากร วรรณพงษ์ ข้าวปั้น 21 เด็กหญิงปัณฑิตา บารุงสานต์ ปันปัน 22 เด็กหญิงภัคศินีพิชญ์ หอมหวล เต้ย 23 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีหะนันท์ พอเพียง 24 เด็กหญิงกชพร นิลสลัว ไข่มุก 25 เด็กชายธนวรรธน์ พรเพิ่ม ไอที 26 เด็กชายจิรายุ ขาสว่าง ภู 27 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครูประจาชั้น นางบุษบา พันธุ์เพ็ง ชื่อ - นามสกุล
  2. 2. ที่ ชื่อเล่น หมายเหตุ 1 เด็กหญิงปิญชาน์ ละออ วากิว 2 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสงจินดา ข้าวตัง 3 เด็กหญิงชุติมา แสงทอง การ์ตูน 4 เด็กหญิงสาวารี พันธุ์กุ่ม จูเน่ย์ 5 เด็กชายธนวัฒน์ โพธิ์ชัย กัปปตัน 6 เด็กหญิงกฤษศินี อินทรประเสริฐ กฤษ 7 เด็กชายบารเมษฐ์ ธิมาทา ปลื้ม 8 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ประทุมเทศ ทับทิม 9 เด็กชายนพพล เบิกบาน ต้นไผ่ 10 เด็กหญิงกัญฐนา สุดพาห์ ทอฝัน 11 เด็กชายตินภัทร ฝูงใหญ่ ติณณ์ 12 เด็กชายกวิน ชิณวงค์ วิน 13 เด็กหญิงพัทธนันท์ พันธ์สุวรรณ พร 14 เด็กชายชัยอนันท์ ไชยสัตย์ เจ๋ง 15 เด็กชายพุฒิธร สิ้นภัย คุณ 16 เด็กชายกันต์ณภูมิ วงศ์บา เจ้าคุณ 17 เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีสุข ณิชา 18 เด็กหญิงเจนจิรา แสนทอง พริตตี้ 19 เด็กชายณัฐกิตต์ โคตรดก ยูฟ่า 20 เด็กชายกิตวรุตม์ เภาพาน เปรม 21 เด็กหญิงกานต์พิชชา ระหาร มุก 22 เด็กชายณัฐพัฒน์ กลิ่นหอม อมัส 23 เด็กชายกันต์ณภัทร พงษ์สุทธิ กันต์ 24 เด็กชายภาณุวิชญ์ ทองเกลี้ยง สตังค์ 25 26 27 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครูประจาชั้น นางสุภาวรรณ อมรสิน ชื่อ - นามสกุล
  3. 3. ที่ ชื่อเล่น หมายเหตุ 1 เด็กหญิงอรนลิน ชาติวงศ์ ลินลี่ 2 เด็กชายธฤต บัวสด บูม 3 เด็กชายอัตฐนนท์ บุญบารุง เติมเต็ม 4 เด็กชายภูมิพัฒน์ โสมสุพรรณ นาโต้ 5 เด็กชายปัณณ์พัฒน์ ศรีบริบูรณ์ น้ามนต์ 6 เด็กชายสุทธวรรธน์ อัตศรัณย์ ชิน 7 เด็กชายรณพีร์ เล้าเจริญ ไตตัล 8 เด็กหญิงณิชากร ศรีอุไร ณิชา 9 เด็กชายธนกฤติ ดวงโสมา มาร์ช 10 เด็กชายกันต์รพี น้อยสวัสดิ์ กันต์ 11 เด็กชายวรรณทัต โชติธีระวงศ์ เฟริส์ 12 เด็กชายธีรพล ปัญญา ธีร์ 13 เด็กหญิงณัฐฐาพร แข็งกล้า สมาย 14 เด็กชายภูภูมิ ภูมิภาค กัปตัน 15 เด็กหญิงธัญพิชชา ศรีเนตร พอใจ 16 เด็กชายชนะโชค อริพันธ์ ไฟท์ 17 เด็กชายเศรษฐวิชญ์ โตอ่อน ตุลย์ 18 เด็กหญิงพิชญา หลาทอง น้าชา 19 เด็กชายชินาธิป บุญสร้าง อิ๊กคิว 20 เด็กหญิงณัฐชานนท์ จูมาพันธ์ เกรช 21 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ธนะบูรณ์ ณิชา 22 เด็กชายชัยวลัญช์ บุญหลง ต้นบุญ 23 เด็กชายกิตติกานต์ พรรณาภพ ปันปัน 24 เด็กหญิงอัญชญาพร หนูเนียม สตางค์ 25 26 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครูประจาชั้น นางวัชรานันท์ พรมจรรย์ ชื่อ - นามสกุล
  4. 4. ที่ ชื่อเล่น หมายเหตุ 1 เด็กชายจิรายุ บุสหงษ์ เจฟฟี่ 2 เด็กชายพงศพัศ โตเรือง เนตัล 3 เด็กชายทานธรรม ทองน้อย ต่อบุญ 4 เด็กหญิงสิรินรัตน์ ทองขาว 5 เด็กชายวรภพ สุริยะศรี ไอซ์ 6 เด็กหญิงปิยธิดา พันธ์เลิศ ฟรีน 7 เด็กชายทวีทรัพย์ แสงรุจี อันปัน 8 เด็กหญิงพรนภา พิชัย เดียร์ 9 เด็กชายจิรเมธ ดรุกาญจน์พฤฒิ ซันเดย์ 10 เด็กหญิงธัญลักษณ์ มิ่งไชยอนันต์ หนูดี 11 เด็กชายธนวัฒน์ พลหนุ่ย ยูโร 12 เด็กชายภาคิน งิ้วไชยราช อั่งเปา 13 เด็กหญิงทิพยรัตน์ แสงงาม เนย 14 เด็กชายบุญฤทธิ์ สาธรราษฎ์ กัปตัน 15 เด็กชายณัฏฐพล บุญเทียม พอร์ช 16 เด็กหญิงปริมลดา แสงภารา ปุ๋มปิ๋ม 17 เด็กชายวรเวช แสนทวีสุข ติวเตอร์ 18 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ พันธ์เพ็ง เหมย 19 เด็กหญิงฐิตินันท์ วงศ์ศรี อันดา 20 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา เขียวสด พัชชา 21 เด็กหญิงศิริญาดา นาจอมเทียน ข้าวสวย 22 เด็กชายกันตพัฒน์ อุยยะพัฒน์ ทูนก้าว 23 เด็กหญิงกัญญภัค บุญเทาว์ ช่อ 24 เด็กหญิงวรกมล บุญนิรันดร์ มีนา 25 เด็กหญิงสุวิชาดา ต่ายธานี เฟอรารี่ 26 เด็กหญิงสุริวิภา ชาญกล้า วันใหม่ 27 เด็กชายปุญญพัสตร์ จรรยาวงษ์ พีท ชื่อ - นามสกุล รายชื่อนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครูประจาชั้น นางสาวรัชดา แช่มประสิทธิ์

×